NOORD-HOLLAND Verrassend begin der kaïiipioenscompeiitie Verduister Succesvolle aanvallen aan het Izjoemfront Nederlanders strijden in het Oosten Deze Courant verschijnt dagelijks Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Redactie- en Administratiebureau: Schagen, Laan 201. Tel. 444 (2 lijnen) MAANDAG 1 MAART 1943 QAGBLAD VODH 'SCHAGER EDITIE 87ste Jaargang. No. 12031. Hoofdredacteur: A. R. JONKER, Alkmaar. Advertentie-tarief. Prijs der gewone advertenties in deze Editie 11 ct. per m.m. Bij contract, binnen een jaar te ge bruiken belangriike korting. Ta rieven v. de geh. onl. op aanvr. DUITSCH WEERMACHTBERICHT Terreinwinst in Tunesië Con vooi voor de Engelsche kust aangevallen HOOFDKWARTIER VAN DEN FUEHRER. 28 Februari. Het op- Eerbevel der weermacht maakt be- end: De vijand heeft gisteren tever geefs getracht het Noordelijke front van het Koeban-bruggehoord in te drukken. De Duitsche tegenaanval in het gebied van Lzjocm vordert goed. Kramatorskaja en Loso- waja werden stormenderhand genomen, waarbij dé vijand, die wanhopig tegenstand bood. bij zonder zware verliezen aan menschen en materiaal leed. Resten van de voor de vruchte. looze omsingeling in het veld gebrachte en thans zelf ingeslo ten vijandelijke legers zoeken achter het Duitsche front een - uitweg en worden geleidelijk vernietigd. Van 20 tot 26 Februari zijn vol gens de tot dusver ontvangen, nog onvolledige berichten verscheidene duizenden gevangenen binnenge bracht. 464 tanks en gepantserde verkenningswagens. 606 kanonnen. 189 granaatwerpers en talrijke an dere lichte en zware wapens, bene vens 739 auto's vernietigd of buit gemaakt. Op het slagveld werden ruim 14000 dooden geteld. In het gebied ten Zuidwesten van Koersk is de vijand bij de voortzet ting van zijn felle aanvallen bloe dig afgeslagen. Ook in den ge- vechtssector van Orel behaalden de bolsjewieken bij sterke herhaalde, krachtige tank- en infanterieaanval- len geen succes. Ten Zuiden van het Ilmenmeer Lompe dbod langs blonde kust T ANGS Nederlands blonde kust is wreed de Dood getrokken. In het leven van allen dag trad hij onverhoeds op en greep den niive- ren werker en argeloozen landge noot. Vier en veertig menschen ruk te hij uit het'volle leven en dom pelde een stad in rouw. Een droeve week ligt achter ons. Waarom? zoo vragen de overle venden en vooral de nagelaten be trekkingen. Waarom moet die zwa re tol betaald worden nog wel aan den zoogenaamden bondgenoot, die immers beweert ons land alleen maar te willen helpen, den Neder lander als zijn vriend beschouwt? Engeland zegt toclj voortdurend niet in oorlog te zijn met Neder land maar schakelt den Neder lander méér in den totalen oorlog dan de bezetter ooit deed! Het is begrijpelijk, dat deze oor log ook slachtoffers onder de bur gerbevolking nfaakt. Als echter een „bondgenoot" aanvallen op Neder land onderneemt, mogen wij toch minstens verwachten, dat het „be schaafde en voor de vrijheid der kleine volken strijdende Albion" zijn bombardementen op de bezette gebieden zóó doorvoert dat de ge volgen voor de burgerbevolking niet in onevenredige en even droe ve als belachelijke verhouding staan tot het militaire „sueces". /~\P dien zwarten Vrijdag was van de veelgeprezen Britsche humaniteit voor de zooveelste maal al hee'l weinig te bespeuren zelfs niet nu er alle gelegenheid bestond de „goede bedoelingen" te toonen. De vijandelijke bommenwerpers kwamen immers midden op den dag. gebruik makend van de weers omstandigheden en het uur. onver wachts boven de stad. Zij konden de bevolking sparen, zooveel ze wilden en zooals plicht geweest was tegenover bondgenooten. Ér werd echter de gemakkelijk ste weg gekozen: een weg. die met terzijdestelling van alle mensche- lijke opvattingen bij de geallieer den gebruikelijk is geworden zij bekommerden zich niet om de bur- prbevolking. maar wierpen van zeer groote veilige! hoogte hun bommenlast omlaag. 'T'lflESTE rouwstoeten trokken langs Hollands wegen naar de begraafplaatsen her- en der en met groote deelneming «hebben stadge- nooten de slachtoffers'van de Brit sche mentaliteit op hun laatsten gang vergezeld. Menige traan is vergoten oVn het leed dat hier werd aangedaan maar Ook om de te leurstelling die opnieuw een groot aantal Nederlanders opdeed. De Duitsche oorlogvoering kan ongebroken worden voortgezet maar burgers boetten het leven in. Deze Nederlandsche stad kreeg een voorbeeld van hetgeen de Duit sche bevolking ondervindt: terreur. En wanneer die terreur dan Neder land geldt, waarmede Albion niet in oorlog zegt te zijn. dan zeggen wij: Behoedt ons voor onze bond genooten. die in barbarisme niet voor hun Sovjet-leermeester onder doen. De Londensche vogelaars fluiten zoet voor de radio hun fluiten de bommen do,en ons echter hun ware stemmen kennen. Zelfs de „echte" Nederlander is geschokt. Jammer en droevig alleen, dat voor het open gaan van z ji n oogen zoovelen landgenooten éérst de oogen middels bommen van den ..bondgenoot" gesloten moet wor den. sloegen dè Duitsche troepen nieuwe, door tanks en slagvliegers gesteun de aanvallen der bolsjewieken in bloedige gevechten af. De vijand leed ook hier zware verliezen aan menschen en materiaal. Het luchtwapen steunde op vele plaatsen van het front de troepen van het leger door aanvallen op stellingen marcheerende colonnes en troepen kwartieren van den vij and. Bij het Visschers-schiereiland vernietigden gevechtsvliegtuigen een vijandelijke duikboot, een groot vrachtschip werd in de baai van Kola door bomtreffers beschadigd. Een aanval van Duitsche en Italiaansche troepen aan het front in Noord) Tunis leverde waardevolle terreinwinst op en bracht den tegenstander, voor al door het goede effect van het luchtwapen. zware verliezen toe aan menschen. wapens en voer tuigen. In luchtgevechten en door afweergeschut werden in het gebied van de Middelland- sche Zee 12 vijandelijke «vlieg- tuigen neergeschoten. Bij aanvallen overdag van het Brit sche luchtwapen op de kust der be zette gebieden en bij nachtelijke sto- ringsvluchten met afzonderlijke bom menwerpers op eenige West-Duitsche plaatsen verloor de vijand zes vlieg tuigen, Een formatie Duitsche motortorpedo- booten heeft in den nacht van 26 op 27 Februari een krachtig beschermd vijandelijk convooi in de onmiddellij ke nabijheid van de Engelsche kust aangevallen en 2 schepen en een tank boot met tezamen een inhoud van 6500 brt, benevens twee bewakingsvaartui gen in den grond geboord. In het ver loop van het. gevecht werd voorts het bewapende Britsche ravitailleerings- schip T. 381 getorpedeerd. Aangezien het schip niet terstond zonk, werd het door de bemanning van een motortor pedoboot geënterd, waarbij 11 gevan genen werden gemaakt. De T. 381 werd daarop door een rechtstreekschen tor pedo in c'.en grond geboord. De forma tie Duitsche motortorpedobooten liep zonder schade of verliezen op haar steunpunt binnen. In de ochtenduren van 28 Februari vielen Britsche motortorpedobooten voor de Nederlandsche kust een Duitsch ctonvooi aan. Hierbij werden 3 vijandelijke motortorpedobooten tot zinken gebracht en de andere booten door artillerievuur van de bescher mingsstrijdkrachten verjaagd. Het con vooi is voltallig en zonder schade zijn bestemmingshaven binnengeloopen. Duikbooten hebben op den Atlanti- schen Oceaan en op de Middelland- sche Zee drie schepen met tezamen een inhoud van 19.000 brt. en een tor pedojager tot zinken gebracht. Een vijfde schip werd getorpedeerd. Controleert Uw gas- en electriciteitsverbruik geregeld In het kader der troepenverzorging $ijn bekende Berli)nsche kunstenaars van het tooneel, de film en de radio onder persoonlijke leiding van den secretaris-generaal der Rcichskulturkaipmer, Minlsterlaldlrektor Hans Hinkel, voor Duitsche soldaten van alle dee|en der weermacht en de Waffen-SS in Nederland opgetreden. De kunstenaars nemen den bijval In ontvangsc SS Bildberichter Fritz-Stapf-Pax m Met Duitsche Vlamingen in Een uiterst spannend frontberieht schildert de enorme strijdkracht, waarmede een kompagnie Duitsche. Noorsche. Deensche. Vlaamsche en Nederlandsche soldaten nog óp den zelfden dag een dorp heroverden, als waarop dit door een sterke bol sjewistische overmacht ingenomen was. „Voorzichtig werken onze man nen zich. zoo luidt het bericht. ..tot aan de eerste huizen van -het dorp naar voren, alvorens tot een open aanval over te gaan. In een zwaar afweervuur namen zij een kleine brug in het midden van het dorp en drongen tot aan den Zuidelijken dorpsrand dobr. terwijl hun uit alle huizen, tuinen, straatversperringen en zelfs vanuit de boomen. een ge concentreerd vuur tegemoet sloeg. De vijand was in een doodeliiken ring volkomen omsingeld. echter nog lang niet aan het einde van zijn krachten, maar het dorp was in ons bezit. Nu moesten de omsingelde strijdkrachten nog vernietigd wor den. Overdag hadden zij al gepro- beerd om uit te breken, maar de poging we#d afgewezen onder bloe dige verliezen van dé bolsjewisten. De nacht ging ongestoord voorbij en I pas in den vroegen morgen onder namen zi.j een tweede poging om den stalen ring te verbreken. Ver twijfeld vielen zij aan,, steeds op nieuw en steeds weer liep de aan val te pletter op het vuur van orlze machinegeweren. Uiteindelijk heb ben de resten zich overgegeven en was het strategisch gunstig gelegen dorp vast in ons bezit. In de velden en tuinen vonden wij valschermen met goed verpakte munitie voor de Sowjet batterijen, een bewijs voor de waarde van dit punt voor' de bolsjewisten. Menig vrijwilliger uit Nederland en Noorwegen, uit Denemarken en Vlaanderen heeft deel gehad aan dergelijke aanvallen. vertelt de komoagniechef. Men ziet het niet meer. of het een Duitscher is of Ne- ■s, Noren, Denen en één kompagnie derlander. Noor, Deen of Vlaming. Zij marchesren in de kompagnie als menschen van één volk. in hun rijen wordt een grootsche gedachte werkelijkheid. Hier aan het front wordt een nieuwe mensch gescha- Den. Hier in den verbitterdsten oor log aller, oorlogen. Men deelt ons mede. dat thans naast deelneming aan den front- strijd in Waffen-SS en legioen ook de mogelijkheid beslaat, tot oplei ding en dienstvervulling in Neder land, in een speciaal wacht-batal- jon. Gezinsleden ook dezer vriiwil- ligerï hebben gelijke voorrechten: geldelijke ondersteuning, kostelooze ziekenverpleging, extra levensmid delentoewijzing enz. voor den wa- pendienst in de drie formaties: Waf fen-SS. legioen en SS-wachtbatal- Jon worden alleen volkomen gezon- !e mannen van 1745 jaar aange steld. Voor inlichtingen wende men zich tot het SS-Ersatzkommando Den Haag. Korte Viiverweg 5. Effectensmokkelaars gearresteerd Overbrenging naar een werk kamp in het Oosten, 's GRAVENHAGE, 27 Febr. Of- fiiccel wordt bekend gemaakt; De commissaris-generaal voor Financiën en Economie heeft be sloten een vry groot aantal Neder landers door dc „Siclierheitspoli- zci" te laten arresteer en, ten ein de hen naar een werkkamp in het Ooslen oycr te brengen. De arres tanten hebben de verordening overtreden van de sec.-gen. aan de ministeries' voor Financiën en justitie over den handel in effec ten. Deze verordening behelst, dat de koop en verkoop van effecten slechts SPORTNIEUWS H.F.C. struikelt over Helder ZAANDIJK BEHAALT HET KAMPIOENSCHAP Reeds bij den aanvang van de kampioenscompetitie zorgde Enschedé voor een verrassing, door met groote cijfers van Hee renveen te winnen. Een tweede verrassing was de overwinning van Alcmaria Vic- trix op KFC. Zaandijk bracht het gisteren tot het lang verwachte kampi oenschap. Zullen de Zaanlan- ders dan eindelijk eens in de tweede klasse komen, na reeds vele malen op den drempel ge staan té hebben? DE KAMPIOENSCOMPETITIE. De strijd om de hoogste eer is begonnen. Zooals reeds verwacht werd. slaagde Feiienoord er in Wil lem II te verslaan, zij het dan ook met de grootste moeite. Verrassend was de groote zege. welke Ensche dé in het Noorden tegèn Heerenveer boekte. Uit dezen wedstrijd is we gebleken, dat de Oostelijke kampi oenen met hun sterke verdedigim een hartig woordje mee zullen spre ken in deze kampioenscompetitie, EERSTE KLASSE. District I. ADO beHaalde een glo rieuze overwinning op Stormvogels en plaatste zich daardoor op gelij ken voet met Hermes DVS. zoodat een beslissingswedstrijd noodzake lijk is. Xerxes eindigde de compe titie met een fiksche overwinninr op DWS en daardoor zijn de Zebra's gelijk gekomen met Stormvogels. De eindstand is: Hermes DVS 18 11 2 5 24 44-27 ADO 18 9 6 3 24 39-31 EDO 18 9 4 5 22 27-28 DFC 18 8 4 6 20 46-38 DWS 18 7 5 6 19 32-33 Sparta 18 7 4 7 18 41-46 Volewijckers 18 6 3 9 15 36-39 HBS 18 6 2 10 14 36 43 Stormvogels 18 4 4 10 12 20-33 Xerxes 18 5 2 11 12 42-45 Distrivt IV. Spekholzerheide had met NOAD niet veel moeite en Roer mond moest het afleggen tegen PSV. zoodat de strijd om de laatste plaats th^ns beperkt is tot Roer mond en'NOAD. De stand aan de staart is als volgt: NOAD 21 6 2 13 14 38-64 Roermond 20 5 3 12 13 33-50 Distrivt V. Achilles hield tegen Leeuwarden de punten thuis, waar door de positie der Fviezen er niet beter op geworden is. Zij moeten nu nog een wedstrijd spelen tegen Sneek en die staan slechts twee punten voor. GVAV klopte LSC met 52. ONS DISTRICT, Tweede klasse A. Alcmaria Vic- trix bestond het K.F.C. een nederlaag toe te dienen, waardoor O.S.V., dat een kleine zege op Alkmaarsche Bovs behaalde, aanmerkelijk sterker kwam te staan. H.B.C. sloeg alle kampioens- iilsies van West-Frisia den bodem' in, door eert 1—0 zege op de Enkhuizers te behalen. Het gevolg is dat O.S.V. thnns tegen H.B.C. genoeg heeft aan een ge lijk spel om de kampioensvlag te kun nen hijschen. Voor de overige resulta- ien zie men de uitslagen. Derde klasse A. K.V.V. boekte een fraaie zege op Q.S.C. en dit feit gevoegd bij de overwinning, die Zaan dijk behaalde op G.V.O., had tot ge volg, dat Zaandijk het kampioenschap heeft behaald. Beverwijk en 'D.E.M. deelden, de punten, waardoor G.V.O. thans alleen op de onderste plaats staat. Derde klasse B. Helder heeft H.F.C. het kamp.oensbhap niet gegund. De Haarlemmers brachten het in hun laatsten wedstrijd niet verder darr ge lijk spel, zoodat een beslissingswed strijd noodig is. daar Zandvoortmeeu- wen won van D.T S. Daar ook Half weg verloor van Kinheim is de ver houding in de laagste regionen niet gewijzigd. Vierde klasse A. L.S.V.V. stuitte op hevigen tegenstand bij Wiermger- waard en slechts met zeer gering ver schil wonnen de Langedijkers. Royaler deed Texel het, dat een 7-2 zege op Oudesluis boekte. Nieuwe Niedorp en Atlas deelden de punten; evenals Vro- ne en Watervogels. Helder snoept H F.C. één punt af Twee verschillende speltype's heb ben elkaar 90 minuten lang in de haren gezeten en de uiteindelijke uitslag 11 geeft de verhouding goed weer. Helder speelde een ha- rer beste wedstrijden en hoewel de Helderschoen uiteraard qua-voetbal ten achter stonden, was het gebo- bodene toch zeer zeker het aankij ken waard en daarbij - was Helder gevaarlijker. Vooral Rottier was met zijn doorzetten een doorloopend ge vaar en Kammeijer c.s. moesten alle zeilen bijzetten om hem te kun nen weerstaan. De binnenspelers waren weer goed, hoewel Kiesewet- ter voor één kwartier- adem te kort kwam. De vleugels van Helder wa ren absoluut onvoldoende en dit euvel deed zioh vele malen fnui kend gelden. In de middenlinie her stelde Beekhoven zich keurig van een zwak begin en ook Himpers had legen het einde de steeds maar weer treuzelende Lichtenstein in zijn zak zitten./De achterhoede was kranig, vooral Boogaard toonde zich in dit milieu op zijn plaats. De wedstrijd. Zooals gezegd waren de Helder aanvallen vooral voor de rust ge vaarlijker. HFC was toen ontegen zeggelijk sterker, maar Rottier had met zijn doorzetten kans gezien ve le verwarringen te doen ontstaan, waarbij Kammeijer zelfs éénmaal een bal uit het leoge doel moest knallen. Typeerend was het voor de rust dat Helder steeds een groot gat in het middenveld had. waar door de Haarlemmers steeds konden opbouwen, iets wat Drijver e.s. wel was toevertrouwd. Helder weer stond echter den druk en een der uitvallen bracht zelfs succes, toen Gast een bal van rechts onhfmdbaar inknnlde. 10. In de tweede helft ging het spel meer gelijk op en ont wikkelde de soanning zich tot het hoogtepunt. Juist een kwartier voor Het eindsignaal bracht Gentis d«n stand op 11. waarmede het einde kwam. Sinaasapnelen voor „stads"kjnderen Binnenkort ook voor kinde ren in het „landgebied." VGRAVENHAGE, 27 Febr. Van Maandag 1 tot en met Zater dag 20 Maart 1943 komen kinderen van 4 tot en met 13 jaar, die woon achtig zijn in stadgebied, in aan merking voor 350 gram sinaasap pelen. In verband hiermede geeft de bon „reserve 3-11" met rooden opdruk van de stad kaart, recht op het koopen van 350 gram sinaas appelen in 'stadsgebied. Het zal niet steeds mogelijk zijn de sinaasappelen onmiddellijk te betrekken in verband met de be voorrading van den handel. Het ligt in de bedoeling over ee- nigen tijd een hon van de „land kaart" aan te wijzen, welke in land gebied recht zal geven op het koo pen van sinaasappelen voor kin deren van 4 tot en mét 13 jaar. Een goed oog voor mafeo Voorkomt overschrijding van het gasrantsoen. Een goed oog voor maten is in de keuken een voordeel. Waarom zou men een grooten ketel water warm maken als men slechts een klein pannetje vol noodig heeft? Dus eerst overleggen hoeveel er noodig is en pas daarna don ketel opzetten, want ieder warmtever lies is gasverspilling. Zoo ook niet het vaten wasschen, het dagelijks weerkeeronde werk van de huis vrouw. Zonder twijfel is het 't gemakkelijkst de vaten onder het warm slrooniende water van het warmwaterreservoir te wasschen. Veel spaarzamer echter en daarom heter is het een klein bakie met warm water te vullen en hierin af te wasschen. Alleen zóó voorkomt men overscl i 'iding van 't gasrantsoen. En het is im mers l'w eigen belang, dat U geen boete krijgt en niet van den toe voer wordt afgesneden. mag geschieden via een bij de „Ver een.ging voor den EHentenhandei" aan gesloten lid. Herhaalde malen is het voorgekomen, dat de aldus verhandel de eifecten wederrechtelijk naar het buitenland gebracht zijn, zoodat een deel van de gearresteerde personen zich bovendien nog heeit schuldig ge maakt aan een overtreding tegen de deviezenverorciening. De aandacht worat er op gevestigd, dat al degenen, die dc vermelde en andere bcursvoorschriiten overtreden, dezelfde behandeling te verwachten hebben. Vooral wordt gewezen op de nale ving der verordening no. 106/42 over de aanmelding en auevering van ei- ecten krachtens de tweede verordening ^an uitvoering van 20 Januari 1943 (Staatscourant no. 23 van 3 Febr. 1943) In deze verordeningen wordt de aan melding van aandeelen en dergelijke papierenvoorgeschreven, voor zoover de stukken sinds den len Januari 1942 verworven werden enhun tegenwaar de het bedrag van 50.000 gld. op den voorgeschreven rescontredag le boven t. De aanmelding vervalt voor, de eerste maal uiterdijk op 3 Maart 1943. Pogingen van eiken aard, de be palingen te ontduiken, als b.v. verdee ling der aankoopen en het bezit over derde personen, worden gestraft op dezelfde wijze als betrof het niet-aan- melding. Naast den vermelden strafmaatregel moet niet iieen verbeurdverklaring van de met-aangemelde papieren ver wacht worden, doch ook nog andere verliezen aan kapitaal. Eervolle nederlaag van D.T.S. liet heeft Zondagmorgen geducht gespannen op het D.T.S.-terrcin, In den D.-aanval ontbrak de schutter en dit was voor de thuisclub tenslotte fnuikend. Met de wind in den rug begon D.T.S. met een paar behoorlijke aanvallen en ook de gasten slaagden erin, Kos eenige malen aan den tand te voelen. Na ongeveer 20 minuten spelen zette Groen een bal uitstekend voor en Carnas slaagde erin, zijn club de leiding te geven. In de tweede helft zagen we een gelijk opgaanden strijd met 7.- ineeuwen iets sterker en het doel punt dat zij' toen scoorden was volkomen verdiend. Een spannende strijd om de leiding ontspon zich en hierin hebben de gasten meer geluk ge had dan D.T.S. Behalve hel laatste doelpunt, een echt geluksdoelpunt, werd hun doel eenmaal na een heftige scrimimagc bijna doorboord, toen de linkshalf op gelukkige manier de bal uit het doel kopte. Geheel op den aanval spelend, kwam D. zwaar opzetten, maar wat ook werd geprobeerd, het bracht geen succes meer. Moeilkke zeqe van L S.V.V. Direct ontwikkelt zich een ui terst snelle wedstrijd met L.S.V.V. in den aanval. Wicringenvaard probeert aan de druk te ontkomen, doch haar aan vallen worden door de hechte L. S.V.V.-verdediging geweerd. J. Nij- Maan Maan op vanavond om onder 3.43 q 1» 12.27 6 Mrt 18-17 uur 21Mtt N.M. tot mQKieoochtend v.M. l3Mrt 7.27 uur EK L.K. .Als Je kans ziet om binnen te komen, kun je wat mij betreft met hen doen wat je wilt" Teekeniog Erik- Feil In ga-Pax m Voetbaluitslagen Om het kampioenschap van Nederland. Heerenv.Enschedé 15, Feyen oordWillem II 1—0. EERSTE KLASSE. District I: ADOStormv. 30, DWSXerxes 04. District IV: SpekTieideNoad 4 1, RoermondEindhoven 0—1, 4 Picus—BW 1—6, PSV—Maurits 2—2. District V: GVAV—LSC 5—2, AohillesLeeuwarden 40. DISTRICT L Tweede klasse A: Alcm. V. KFC 2—1. HBS—West Fr. 1—0. OSV—Alkm. Boys 2—1, WFC—RC H 10, ZFCSantpoort 20: Derde klasse A: BeverwijkDE M 2—2. Zaandijk—GVO 4-2, KW —OSC 2—0. Derde klasse B: DTS—Zandvoort meeuwen 12. HeldorHFC 11 HalfwegKinheim 13. Vierde klasse A: LSWWeirin- gerw. 2—1. N. NiedorpAtlas 1—1, Vrone—Waterv. 33, Texel—Oude sluis 7—2. Vierde klasse C: BergenWB 2—2, Vitesee 1922—USVU 1—0. Res. dertJe kL A: Alkm. Bovs 2 —ZFC 3 2—1, Assend. 2—OSC 2 5-6. AFD. NOORD-HOLLAND. 1D: Alkm. B. 3—Winkel 3—2. 2D: Dirkshorn—VZV 3—2, DTS 2 -Con Zelo 3—0. N. Niedorp 2—LS VV 2 3—2. 2E:. W.waard 2-Koegras 11, Succes 2—BKC 2 1—1, Schagen 2 SRC 5—0. 3E: Alkm. B. 5—HSV 2 1—6. 3F: Schagen 3—«DTS 3 5—1. 4H: Dirkshorn 2—VZV 2 1—4. Adsp.: BKC aSchagen a 2—2, W.waard aHelder b 1—2. N. Nie dorp bN. Niedorp a 37. VIOS a—VZV a 0—2. man let voor en de W.-baek wil de bal wegkoppen, doch de bal is buiten zijn. bereik, waardoor P. Mettes hem opvangt en met een keurig schot aan LSW de leiding geeft. LSW scoort door J. Tromp uit een aangegeven bal van P. Mei ts. Nu komt W. Waard aan do beurt en spoedig boekt het ecu tegcnipunt. Dc LSW mannen zak ten iets af, W.waard l\nt meer opzetten en 't spel wordt meer ge lijkwaardig. Zoo komt de rust niet den stand 2—1. Na de rust is er geen verandering in de stand gekomen, 't Spelpeil bij LSW was veel minder, dan voor de rust. Wieringenvaard pro beerde met. goede schoten gelijk to maken, doch geen van heide elf tallen wist meer te doelpunten. Ucu&ey, SUCCESVOLLE DAG VOOR UVO. Gisteren trok UVO met twee elf tallen naar den Helder, waar het eerste heerenelftal gelijk (1—1) speelde tegen, Hermes III. terwijl de dames een 30 zege uit het vuur sleepten tegen Hermes A. De heeren kwamen met 10 man in het veld. Desondanks ging de strijd voor de rust .gelijk op. Beide partijen kregen kansen, doch ge scoord werd er niet. Na de rust kwam UVO sterk opzetten en reeds spoedig wist L. v. Diest UVO de leiding te bezorgen (0—1). De vreug de was van korten duur. want niet lang daarna scoorde Hermes de ge lijkmaker (11) en daarbij bleef het. De dames deden het nog beter. Zij waren aanmerkelijk sterker en wisten reeds voor de rust een voor sprong te behalen van 0—2. Na de rust kwam daar nog een doelpunt bii zoodat de eindstand 0—3 was. Het tweede dameselftal van UVO ontving Hermes B en deze wedstrijd eindigde, zooals hij begon. nl. 0—0.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1943 | | pagina 1