NOORD-HOLLAND Mussert.over liet herderli schrijven en ile actie der studenten Verduister DAGBLAD VOOR DE BOLSIEWISTEN BIJ ISJOEtö OVER DE DONETZ TERUGGEWORPEN STRIJDT MEE HAAST UW KAMERADEN Von Ribbentrop bezocht Rome Deze Courant verschijnt dagelijks Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Redactie- en Administratiebureau: Schagen, Laan 201. Tel. 444 (2 lijnen) DINSDAG 2 MAART 1943. SCHAGER EDITIE 87ste Jaargang. No. 12032. 2 Pagina's Hoofdredacteur: A. R. JONKER, Alkmaar. Advertentie-tarief. Prijs der gewone advertenties in deze Editie 11 ct. per m.m. Bij contract binnen een jaar te ge bruiken belangrijke korting. Ta rieven v. de geh. opL op aanvr VORMINGSDAG IN LIMBURG DE VERKLARINGEN VAN GERBRANDY r Op den gemeenschappelijijken vormingsdag der N.S.D.A.P. en der N.S.B. in Limburg heeft Mussert het standpunt der Nederlandsche nationaal-socialisten uiteen gezet ten aanzien van enkele kwesties, die de publieke opinie in hooge mate bezig houden. Na te hebben herinnerd aan de haat, welke de nationaal-socialisten ont moetten sedert hun eerste optochten in Utrecht, zien we thans duidelijker dan toen, dat het nationaal-socialisme en fascisce aan den eenen kant en het communisme aan den anderen kant van ouds doodsvijanden zijn. ■Nationaal-socialisme contra bolsjewisme. Thans moeten wij, aldus Mussert, achter de redevoeringen in Londen en Moskou en het voorlezen van het her derlijk schrijven in Nederland een ver band zien, want op 21 Februari van dit jaar vierde men te Moskou en Londen en van de preekstoelen in Nederland het 2-jarig bestaan van het roode le ger. De jaren van 1918 tot 1933 noem de Mussert jaren der voorbereiding voor de bolsjewistische omwenteling, waartoe van Moskou uit stelselmatig werd gewerkt. Reeds in 1933 waren de agenten van Moskou in de straten der Nederlandsche steden te bespeuren, toen de nationaal-socialisten hun op tochten hielden. Toen de toenmalige minister van oorlog, een lid van de roomsch-katholieke staatspartij, een verbod uitvaardigde om nationaal-so cialisten tot ondér-officieren of offi cieren te bevorderen, bleek reeds, dat de clerus aan den kant van het bolsje wisme stond. Toen begrepen wij dat niet. Thans begrijpen wij het echter beter dan ooit. Ook de zgn. „Eenheid door Democratie", die zich in 1937 te genover de N.S.B. plaatste, zien wij pas thans in haar ware gedaante, een eenheid van Stalin, Churchill en Roo- scvelt, een eenheid van communisten en kapitalisten. Daarmede zijn de fron ten zoo klaar en duidelijk, dat nie mand meer kan voorgeven in onwe tendheid te vevkeeren. IndienNhet Nederlandsche volk een duidelijke voorstelling had van het geen het bolsjewisme voor dit land, be- teekent, dan zou het stellig grooter be grip aan den dag leggen voor den strijd van het nationaal-socialisme ln alle omstandigheden zullen de Neder landsche nationaal-socialisten de soli dariteit met Duitschland als hun eer ste taak beschouwen en z.ij streven er naar, om daarvoor ook het groote deel van het Nederlandsche volk, dat van goeden wil is, te winnen. Onze uit spraak Van het jaar 1940 „Wij waren officieel vijanden van Duitschland. maar wij willen bondgenooten wor den", zal in de toekomst de richtsnoer blyveu. De arbeidsdienst. Tegenover de verwijten, die door de katholieke kerk gemaakt worden te gen den Nederlandsehen Arbeids dienst wees Mussert erop, dat de Ar beidsdienst gegrondvest is op den eer bied voor den arbeid en op den wil om wolk en vaderland te dienen. Wan- neer thans van den kansel af ver klaard wordt, dat men zich van den Arbeidsdienst verre dient te houden dan kan ik, aldus MwSsert, slechts zeg gen: „Ge moet niet alleen u daarvan niet verre houden, maar ik zal alles in het werk steden om ge daan te krijgen, dat elke Jongeman in korten tijd bij den Nederland- schen Arbeidsdienst komt". Voorts betoogde spreker onder luiden bij val, dat hij ook alles zal doen wat in zijn vermogen is, om de jeug dige leden van den Arbeidsdienst te laten meehelpen bouwen aan de vestingwerken in Europa. De studenten. Nog eens ondersteepte Mussert, wat hij te Maastricht en Leeuwarden ver klaard had over de kwestie van de studentenactie, nl, dat de studenten hun taak ernstig dienden op te vatten en alles moeten nalaten, wat gericht is tegen het nationaal-socialisme of tegen de bezettende overheid. Een student, die tot zijn 24ste jaar onderwijs genoten heeft, draagt een grootere verplichting dan hij, die reeds op 16-jarigen leeftijd aan het werk ge gaan is en daarmee zijn volk iets ge geven heeft. Daarom mogen aan de universiteiten en hoogescholefi alleen de ernstig strevende studenten worden toegelaten. Wanneer zy met bun studie gereed zyn moeten zy zich verplichten, min stens een jaar lang voor hun volk en voor Europa in Duitschland te wer ken. De ambtenarenkwestle. Omtrent de ambtenarenkwes- tie zeide Mussert: „De Nederland sche ambtenaar heeft er nooit naar gevraagd, of hem de regee ring bevalt of niet. Veeleer is het de trots van het ambtenarencorps geweest, in alle omstandigheden zijn plicht te doen, en ik weet, dat nog minstens 90 pet. zijn plicht wil vervullen. Zou de een of ander nog probeeren de rol van martelaar te spelen, dan zouden alle anderen toch blijven. Het gezonde men- schenverstand zal spoedig wel weer baanbreken." Het gaat om het zijn of het niet-zijn van het volk en om het zijn of het niet- ziin van Europa. Met de woorden: „Wij staan hier, wij kunnen niet anders en wij willen ook niet anders", legde Mussert *oor de Nederlandsche nationaal-socialisten de gelofte af om met den Führer te strijden voor een nieuw, eendrachtig Europa,^vaarin de volkeren in vrijheid zullen leven. IIAUPTD1ENSTLEITER SCHMIDT SPREEKT. Hauptdienstleiter Schmidt begon zijn rede met te wijzen op de gun stige berichten, die de laatste dagen van de oorlogstooneelen zijn bin nengekomen. waardoor onsg eloof. dat de Duitsche legers na Stal in gr ad met de bondgenooten tot den aanval overgaan, zekerheid geworden is. Op aanschouwelijke wijze schil derde spreker een beeld van den lijdensweg van het Duitsche volk sinds 1918, waaraan door Adolf Hit- Ier een eind gemaakt is. Met duide lijk inzicht van den toestand heeft het nationaal-socialisme zich van het begin af aan voorbereid op den strijd met het bolsjewisme. Wanneer iemand vraagt: „Hoelang duurt deze strijd?" dan kunnen wij slechts antwoorden.' „Dat weten wij niet, maar één ding weten,wij: zoo lang er een druppel bloed (door on ze aderen vloeit, zoolang zullen in het Oosten Duitsche grenadiers staan en een muur vormen tegen het bolsjewisme." Hauptdienstleiter Schmidt richtte de volgende duidelijke waarschu wing aan al die kringen, die zich met plannen voor aanslagen bezig houden: „Wij zullen hét niet toelaten, dat men in dit land het moordende staal opheft", waarna hii aan alle natio naal-socialisten den dringenden op roep richtte geen oogenblik te aar zelen om van liet recht van zelfver dediging op de krachtigste wijze gebruik te maken. Inzake de voed selpositie verklaarde hij, dat er geen reden tot bezorgdheid bestaat. Wanneerhet Grootduitsche ri.ik op het gebied van de voedselvoor ziening beter gaat dan mag men hier niet vergeten, dat daar ook ge heel anders en onder de moeilijke omstandigheden van herhaalde bom aanvallen gewerkt wordt. Men moet derhalve het Duitsche volk meer gunnen, want het presteert ook meer. v. De verklaringen van Ger- brandy. Tegenover de belachelijke verkla ringen van een Gerbrandv. die er over leutert, dat Stalin Nederland niet zal aantasten, stelde Haupt dienstleiter Schmidt de in de prae- ti.ik steeds meer bewezen stelling van de roode wereldrevolutie. Ten slotte moet het ook lieden als van het slag Gerbrandv te denken ge ven. dat. Stalin in het geheel geen aandacht schenkt aan de geallieer den. Wanneer van dezelfde zijde, die zich tegenover de wereldpoli tieke gebeurtenissen hulpeloos heeft getoond, geprobeerd zou zijn om het ambtenarencorps in dit land op te hitsen, dan dienen allen, die zich laten verleiden te weten, dat zij' hun post moeten verlaten. Er ziin genoeg NSB-èrs. die in staat zijn de vrijgekomen plaatsen te bezetten. Lang genoeg hebben wij de anderen aangespoord met ons te gaan. In de toekomst kunnen wij ons niet meer om hen bekommeren. Spreker besloot zijn woorden mei een hartstochtelijken oproep, om in de oude verbondenheid in den strijd aan te treden, opnieuw den eed van kameraadschap te zweren en voor een betere gemeenschap te strijden. Dan zal hét doel verwezenlijkt wor den. waarvoor het nationaal-socia lisme is aangetreden: arbeid en brood voor hen. die na ons komen. Voor de levenden gelden echter de parolen: „Wie bij het nationaal-so cialisme zweert, heeft niets meer wat hemzelf toebehoort." ChurchilI's meeniog Churchill zeid,e bij den eer sten winter veldtocht der Sow- iet-Unie tegen Finland: Vele illusies over Sowjet- Rusland zijn in deze paar we ken van feilen strijd in het Noorden in rook vervlogen, Iedereen kan zien. hoe het com munisme de ziel van een volk yerpest en vernielt, hoe het de ziel in vredestijd verdorven en hongerig en in oorlogstijd er barmelijk maakt. De slavernij van het bolsjewisme is erger dan de dood. MEVR. TSJANG NIET AAN BOORD VAN DEN CLIPPER. LISSABON. 27 Febr. (DNB). Naar Reuter uit Washington meldt, heeft de Amerikaansche raad voor de burgerluchtvaart officieel de be richten tegengesproken volgens welke mevrouw Tsjang Kai Siek zich aan boord bevond van de clip- per-vliegboot. die deze week te Lis sabon is verongelukt. Bovendien zijn ook andere in die'berichten ver meld? personen, zooals bv. generaal Sikorski. niet onder de passagiers geweest. Mevr. Tsjang heeft Vrij dagavond deelgenomen aan een ontvangst te Washington. DUITSCH WEERMACHTBERICHT De totale oorlog. Hauptdienstleiter Schmidt liet er geen twijfel over heerschen. dat ook in Nederland alle krachten voor de totale oorlogvoering moeten worden ingespannen. Wie zich niet vrijwil lig wil inschakelen, zal zich dwarig moeten laten welgevallen. Want de tijd is gekomen, dat men ook in Ne derland aan het werk moet gaan en wanneer men het niet uit eigen be weging doet. dan zullen wij als na tionaal-socialisten iets moeten hel pen. Wanneer men echter vTaagt. waardin de leden- van de NSB. niet naar Duitschland gestuurd worden, dan dienen deze nieuws gierige vragers te weten, dat de Duitsche en Nederlandsche na tionaal-socialisten in dit land een gezworen gemeenschap vor men. een gemeenschap, die ook dan haar kracht zou bewijzen, 'wanneer, verschillende Neder landers gelooven. dat hun uur gekomen is. Meldt u aan bij de Waffen-SS. het legioen of het wachtbataljon in Nederland Sleden vormen een brug. Thaos Is de Juiste oplowing geronde*. De sleden worden uitgeladen en In den stroou getrokken. De noodbrug la klaar. Compagnie na compagnie trekt tijdens bet rallen van «ie schemering over de rivier. De opmarsch gaat verder PK Hebee-PBZ-R-P m Persoonlijke boodschap van den Führer voor den Duce Besprekingen in vriendschappelijke atmosfeer De Duitsche minister van buiten landsche zaken von Ribbentrop heeft in opdracht van den Führer van 24 tot en met 28 Febr. in Italië vertoefd. Bij zijn aan komst waren verschenen de on derstaatssecretaris van het mi nisterie van buitenlandsche za ken Bastianini/ de onderstaatsse cretarissen Rossie cn Alhini, hooge persoonlijkheden van den Ilali- aanschen staat, de fascistische partij en van do Italiaansche weermacht, alsmede ambassadeur von Mackensen vergezeld van de leden der Duitsche ambassade. Op 25 Februari ontving de Duce den Duitsche» minister van bui tenlandsche zaken von Ribben'rot) die een persoonlijke boodschap van .den Führer overhandigde. In aansluiting hierop werd in tegen woordighoid van den onderstaats secretaris Bastianini en van den ambassadeur von Mackensen en Dino Alfieri een eerste bespreking gevoerd, die meer dan viei' uur duurde. Vrijdag, Zaterdag cn Zóndag werden de besprekingen t-usschen den Duce en den Duits oh en minis ter van buitenlandsche zaken voortgezet. Tijdens de besprekin gen werden alle vraagstukken be treffende de Europeeschc nol\iek en van de gemeenschappelijke oorlogvoering der mogendheden van het pact van drie uitvoerig behandeld. Aan een der bespre kingen nam behalve de onder staatssecretaris Bastianini ook de Chef van den Ttaliaanschon gene- ralen staf, generaal-kolonel Am- brosio doel. De besprekingen tusschen den Duce en dcy Duitschen minister van buitcn landsche zaken werden gevoerd in een atmosfeer van openlyke hartelijkheid in den geest van de vriendschap, die den Führer cn den Duce verbindt. Uit deze besprekingen bleek de totale overeenstemming van opvattingen, die steeds tusschen Duitschland en Italië heeft bestaan en die den waarborg oor de overwinning in den gemecn- schappclykcn strijd biedt, dien Duitsch land en Italië in volledige solidariteit met Japan en de overige bondgenooten voeren. De Duce en de Duitsche minister ,van Buitenlandsche Zaken brachten ppnieuw de vastbeslotenheid van :1e beide landen tot uitdrukking om len oorlog met all i vereischte tracht tot de volledige vernietiging 'an het doodoli.jke gevaar van een jolsjewiseering van Europa te voe- •cn. Zij stelden nog eens nadruklte- i.jk den vastberaden wil van Duitschland en Italië vast om na- jlat de eindoverwinning is behaald n Europa een nieuwe orde te ves- j ifcgen. Deze zal allen Europeeschen polken een gewaarborgd bestaan in gen atmosfeer van rechtvaardigheid Jn samenwerking bieden. Vrij van He joodsche en Dlutocratische in vloeden zal den Europeeschen vol ken de mogelijkheid voor productie- Nuttelooze Britsche luchtaanvallen Groote vijandelijke verliezen ter zee HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 1 Maait (D.N.B.) Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: Aanvallen, die de vijand ook gisteren ondernam op de fronten van hel Koebanburggehoofd. stort ten met zware, bloedige verliezen ineen. Voor Noworossiisk schoot artillerie van het leger een met tanks geladen schip in brand. Aan het Mioes-front ging de .'vijand na een krachtige voorbe reiding door de artillerie, over een breed front tot den aanval over. De bolsjewisten werden reeds vóór de voornaamste ge vechtslinie door Met afweervuur uiteengedreven. De eigen aanval in het ge bied van Isjoem won ook gis teren overdag verder terrein. De. aanvalsdivisies wierpen den vijand, die zich taai verzette, op en over de Donets terug. Verstrooide en afgesneden bolsjewistische strijdkrachten werden in de pan gehakt. Hierbij werden 23 pantserwa gens stukgeschoten, talrijke gevangenen gemaakt en een groote buit binnengebracht. Sterke formaties gevechtsvlieg tuigen cn vliegende artillerie de- 'den krachtige aanvallen op terug trekkende vijandelijke colonnes en bestookten geconce filtreerde bolsjewistische strijdkrachten. Tn de gevechtsgchieden van Gharkof, Koersk cn Orel en ten Zuiden van het Ilmenmeer mis lukten talrijke aanvallen van den vijand in zware gevechten. Op één plaats werden gemotoriseerde troepen der bolsjewisten ingeslo ten en vernietigd, cfp oen smalle, vooruitgeschoven bocht in de stelling ten Zuiden van het La do- gameer deed de vijand gisteren achter elkaar fien aanvallen, die alle werden afgeslagen, waarbij de vijand vele verliezen leed. In do periode van 21 lol 28 Fe hruari werden aan bet Oostelijke front 1080 housjewistisché pant serwagens door formaties van het leger vernield, buitgemaakt of voor den strijd ongeschikt ge mankt. Duitsche vlootstrijdkrachten ver" nietigdon bij herhaalde acties voor Nöworosiisk 1 torpedoboot, 4 koopvaardijschepen emt een geza menlijke» inhoud van 05000 brt. alsmede 2 kustvaartuigen. De luchtmacht vernietigde nog 2 an dere transportschepen van den vijand. De aanval van Duitsche en Ita- liaansceh troepen aan hot Noord- Tuhesischc front leverde nieuwe vorderingen op. In den afgeloonen nacht werden, volgens de tot dus ver ontvangen heriohten, .3 groote vijandelijke transportschepen voor de Al gerij nsche kust door lueht- torpedo's getroffen. De vernieti ging van 1 schip van 7000 brt. is zeker. Tn de Middellamlscho Zee boorden duikbootjagers van de Duitsclie marine 1 vijandelijke 'duikboot in de grond. Brij aanvallen, die in mili tair opzicht zonder eenige uitwerking bleven, van Brit* sche#vliegtuigen op enkele plaatsen in de bezette gebie den in hel. Westen en op een steunpunt aan de',kust van den Atlantische» Oceaan, evenals bijcnkele bommen, die in 'den afgeloopen nacht op West- Duitschland werden gewor pen, leed de. bevolking verlie zen. Vijf vijandelijke hommen- werpers werden neergeschoten. In »de.n strijd tegen de schcepsr ruimte van Groot-Brittannié en de Ver, Staten van Noord-Amerika brachten duikbootcn in Februari S2 vijandelijke koopvaardijschepen met 'n totalen inhoud van 515.300 brt. tot zinken en torpedeerden zij 11 andere schepen, waarvan een aantal als gezonoken kan worden beschouwd. Motortorpedoboten hoorden 3 koopvaardijschepen met een gezarnenlijken, inhoud van 6500 brt. in don grond. De lucht macht bracht in dezclfFic periode 5_ koopvaardijschepen mei in totaal 25000 brt. tot zinkon cn beschadig de li koopvaardijschepen ten dode zwaar. -Zoodoende werden in de maand Februari 576.800 brt. aan vi ja n d e 1 ij k e koop va a rd ij tonnage vernietigd. Duikbooton brachten voorts 1 kruiser, 1 torpedojager en 3 konvooivaartuigen lot. zinken. Andere eenheden van do marine vernietigden 3 motortorpeiloboo- tcn, 2 patrouillevaartuigen, 1 ravi tailloeringsschip en 1 duikboot. Voorts werden door dc luchtmacht 1 duikboot tot zinken gebracht en 2 kruisers alsmede 1 klein oorlogs vaartuig beschadigd. Maan op 4.47 fi Mrt N.M 13 Mrt E K vanavond Qm 18.19 uur tot morgenochtend 7.25 uur Maan onder 13.28 21 Mrt. V.M. 29 Mrt L.K. PETROLEUM VOOR KOOK- DOELEINDEN. 's-GRAVENHAGE. 1 Maart. Van 28 Febr. 1943 tot en met 21 April 1943 geven de met „05" ge nummerde .bonnen van de bonkaart „EA" voor kookdoeleinden. elk recht op het koopen van een liter petroleum. PETROLEUM VOOR VERLICH TING. 's-GRAVENHAGE. 1 Maart. Van 28 Febr. 1943 tot en met 31 Maart 1943 geven de met .1 Ver lichting" der bonkaart S 108 en de met „29 Verlichting" der bonkaart S 208 gemerkte bonnen elk recht op het koopen van een liter petroleum De te verkrijgen hoeveelheid be draagt dit wordt uitdrukkelijk onder de aandacht gebracht thans een liter per bon-in plaats van de tot nu toe gebruikelijke twee liter.- In den proeftuin van den Bond van Bloembollencultuur te Heemstede staan thans de verschillende-' proct- gewassen der crocussen in vollen bloei. De resultaten kunnen nu be oordeeld worden. Het stroo wordt verwijderd J. A. Stevens-Pax m Controleert Uw gas- en electriciteitsverbruik geregeld Ven arbeid en sociale rechtvaardig heid binnen, de beveiligde" grenzen van het groot-Europeesche gebied gegarandeerd worden. Commentaar^ van Berlijn. De diplomatieke correspondent van het DNB. schrijft: Het gemeenschappelijke Duitsch- Ilaliaansche communiqué over de besprekingen, die de rijksminister van Buitenlandsche Zaken, von Rib bentrop. verscheidene dagen in op dracht van den Fuehrer in Italië heeft gevoerd, verdient bijzondere aandacht als uitvloeisel en uitdruk king van den wil zonder compromis, tot strijden en overwinnen van de spilmogendheden en hun bondge nooten. In dezen oorlog is het zoe ken van contact tusschen Duitsch land en Italië reeds regel geworden, doch de onderhandelingen van de afgeloopen week komt een beteeke- nis toe. die niet mag worden onder schat. Daarop wordt ook in politieke kringen in de hoofdstad van het rijk op gewezen, waar men vooral de duidelijke doelstelling der spil mogendheden plaatst tegenover de vage demonstraties der tegenstan ders. Het Duitsch-Italiaansche commu niqué is inderdaad meer dan een protocolaire niededeeling. Het vormt in zeker opzicht het magna charta der Groot-Europeesche ruimte die na de eindoverwinning veilige gren zen en een zoodanige nieuwe orde ning zal krijgen. GEEN WIJZIGING IN DEN TREINENLOOP. Uit de gisteren verschenen dienst regeling der N.S. bliikt dat in den treinenloop op het baanvak Alk maarDen Helder geen wijziging is gebracht. Duitschers opgelet! Volgens par. 1 der Ausweis- ptlichtveryrdnung (130-42) zijn ook alle Rijksduitschers, die het 15e levensjaar hebben volbracht, ver plicht steeds een geldig, te hunnen name gesteld, van oen foto voor zien officieel bewijs bij zich tc dra gon en op verlangen aan eiken Duitschen en Ncdorlantlschen po litieambtenaar te toonen. Rijksduitschers, die een derge lijk bewijs -niet bezitten, kunnen bij den Beauftragte der Reichs comimissars Polizeioffizeir voor de provincie, waar zij woon--' aohtig zijn onder inlevering van twee foto's (37x52 mm.) do uitrei king van een voorloopig persoons bewijs aanvragen. Wie zonder een geldig bewijs wordt bevonden,stelt zich bloot aan het gevaar te wor den overgebracht naar het naaste politiebureau en aan straf. Ra ut cr, SS-Gruppenfuehrer und Gerieralleutnant der Polizei. BURBERLIJKE STAND van 20 t.m. 26 Febr. '43. Geboren: Robin. z. v. Frederik v. d. ayooi en Alida Catharina Koorn; Cornelis, z. v. cornelis Snoek en Trijntje Marijije Huisman; Juliana Maria. d. v. Johannes Hermanus Brügemann en Anna M. Dorothea Graai; Johannes Cornelis Maria z. v. Joanries Gabriel Nauta en Ca tharina Anna Graaf; Maria Ba'rbara Agatha. d. v. Pancras Adrianus van t Hoog eir Cornelia Vlaming; Neel- tje Jacoba. d. v. Dirk SJot en Mar- garetha Hoogerwerf; Pieter. z. v. Jan Daalder en Berendina Water ham; Adrianus Cornelis. z. v. Dirk Leiman en Anna Catharina van der Vliet. Ondertrouwd: geen. Getrouwd: geen. Overleden: Theodora van Heer waarden. oud 14 dagen; Cornelia Boon. oud 32 jaren. geh. m. Jan Dogger. POLITIE. Gevonden: een zilveren armband, een benzinedop. WIERHSGEN, VoeMut N, NIEDORP SPEELT GELIJK TEGEN ATLAS. De wedstrijd Nieuwe Niedorp Atlas was echt een wedstrijd om zoo spoedig mogelijk te vergetenI Atlas is nu niet bepaald een sieraad in deze afdeeling. Er zitten elemen ten tusschen. die eiken wedstrijd in een gooi en smijtpartij kunnen doen ontaarden. Bij rust was de stand dubbel blank. Kort na de hervat ting benutte Rootjes van dichtbij een goede voorzet. 10. Na een kwartier wist Atlas gelijk te maken Hoewel later vooral N. Niedorp verscheidene goede kansen heeft voorsprong, zoodat het einde 42 overwinning bracht. •"-■•V v-.. KSV a ontving HSV a en moe'st gehad, kwam in den stand geen wij- de punten aan de bezoekers laten, ziging en waren de punten gedeeld. I De eiifdstand was 03. VERGADERING N.A.F. Op 5 Maart a.s. zal door den heer Plas uit Haarlem voor werkgevers en werknemers een lezing worden gehouden over actueele onderwer- pen. WIJZIGING BIJZONDER VIS- SCHERIJREGLEMjbNT VOOR DE AFGESLOTEN ZUIDERZEE. Door den Sccr.-Gen. van het Dep. van L. en V. is t.a.v. de visscherij op het IJsselmeer het volgende ver bod afgekondigd. Het is verboden te visschen met spleringnetten van 1 Mei tot 31 Mei en met den dwars- kuil, den kwakkuil en het aalkor net van 1 October tot 30 April. GROOTE PARTIJ SNOEKBAARS AANGEHOUDEN. Door de ambtenaren der C.C.D. is op den Rijksweg alhier aange houden een partij van 1200 pond snoekbaars, waaronder een grqote party ondermaatsche. De visch was afkomstig van den Afsluitdijk en werd vervoerd met een Friesche auto. Een en ander is in besiag ge nomen. KSV—ZEEVOGELS 2 4—2. KSV ontvihg Zeevogels 2 en wist de punten thuis te houden. Voor de rust was Zeevogels sterk in de meer. derheid en met de rust was de stand dan ook 1—2. Na de rost kwam KSV goecT los en wist den achterstand om te zetten in een een

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1943 | | pagina 1