NOORD-HOLLAND Verduister TALRIJKE PLAATSEN IN HET GEBIED VAN ISJOEM VEROVERD Het bezoek van von Ribbentrop aan Italië Oe jongste wijziging in de L.O.- .en de Leerplichtwet Tot 11 uur des avonds buiten De Nederlandsche arbeiders in Duitschland WOENSDAG J MAART 1MJ. QAGBLAD VOOR SCHAGER EDITIE 87ste Jaargang. No. 12033. 2 Pagina's Hoofdredacteur: A. R. JONKER, Alkmaar. Deze Courant verschijnt dagelijks Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Redactie- en Administratiebureau: Schagen, Laan 201. Tel. 444 (2 lijnen) Advertentie-tarief. Prijs deT gewone advertenties in deze Editie 11 ct. per m.m. Bü contract, binnen een iaar te ge bruiken belangrijke korting. Ta rieven v. de geh. ooi. op aanvr. DUITSCH WEERMACHTBERICHT Distributienieuws HET BRUGGEHOOFD Britsche bommenwerpers boven Berlijn HOOFDKWARTIER VAN DEN Fü- RER, 2 Maart. Het opperbevel van de'weermacht maakt bekend: „In het Zuidelijke deel van het Oos- telijke front stond de dag van giste ren in het teeken van eigen tegenaan vallen. Vermetele aanvalsoperaties van de Duitsche troepen aan den beneden loop van de Koeban sloegen vijandelij ke strijdkrachten uiteen en verijdel den aanvalsvoorbereidingen. Ondanks de slechte weers- en tcrreingcstcldheid werden in het gebied van Isjoera opnieuw talrqke plaatsen veroverd. Enkele ver strooide vijandelijke groepen wer den vernietigd. Het aantal gevange nen en de buit nemen nog voort durend toe. Op het slagveld werd onder de talrijke dooden de bevel voerende generaal van het 25ste bolsjewistische pantsercorps, ge- neraal-majoor Pawloff gevonden. In het gevechtsgebied ten Westen van Cliarkof tot ten Noorden van Orel en in den sector ten Zuiden van het Ilmenmeer mislukten ook gisteren over dag aanvallen en doorbraakpogingen van den vijand met zware, bloedige verliezen. Het bruggehoofd van Dem- jansk ten Zuidoosten van het Urnen- meer, waarop de bolsjewisten veertien maanden lang met ontzettende verlie zen aan menschen erf materiaal tever geefs hebben stormgeloopen, werd door de Duitsche troepen volgens de plannen ontruimd. liet sedert lang voorbereide achteruitschuiven van ae Duitsche linies geschiedde stap voor stap, nadat al het oorlogstuig en alle wapens bijtijds waren weggevoerd. De ontruiming zelf voltrok zich zonder dat hierbij hinder van den vijand werd on dervonden. Aan het Noord-Tunesische front behaalden de Duitsch-Italiaansche aanvalstroepen, doeltreffend ge steund door de luchtmacht, giste ren nieuwe vorderingen. De lucht macht viel spoorwegdoelen in het vijandelijke achterland, laadinstal- laties en ligplaatsen voor schepen in Bone met goede uitwerking aan. Duitsche jagers en luchtdoelartil lerie van de luchtmacht schoten in het Middellandsche Zeegebied 11 vijandelijke vliegtuigen neer. Britsche vliegtuigen drongen in den afgeloopen nacht tot Berlijn door en ROME, 2 Maart (D.N.BVan toonaangevende Italiaansche zijde wordt verklaard, dat de besprekin gen van den rijksminister van buitenlandsöb'e zaken in Italië op nieuw de volledige solidariteit en onverbreekbare gemeenschap in den strijd door beide spilmogend- heden gevoerd, voor de beveiliging der Europeesche cultuur tegen de bolsjewistische bedreiging en de Angelsaksische hegemonie, hebben bewezen. Duitschland en Italië, zoo verklaart men alihier, zijn thans de groote traditioneele steunpilaren der Europeesche cul tuur. Alleen deze beide mogend heden zijn in staat den Europee- schen vclken een dunrzamen vre de van rechtvaardigheid en samen werking te garandecron. Duitschland en Italië hebben zich in het, bewustzijn van deze verantwoordelijkheid opnieuw be reid verklaard alle offers op zich te nem-cn voor de verdediging van alle goederen, die op het oogen- blik het waardevolste erfgoed en de garantie voor de toekomst vormen. De strijd tegen het bols jewisme zal derhalve gevoerd wor 'don met den onwrikbaren wil tot definitieve vernietiging van dit gevaar, daar ingezien wordt, dat het bolsjewisme thans alle levens vormen en moreolc waarden wil vernietigen, die den grondslag vor men van het Europeesche bestaan Zou Europa op het oogenhlik ge dwongen zijn van deze moreelo waarden af te zien, dan zou daar mede Europa ophouden te be staan. Wanneer Europa niet. zou strijden, zou het zijn bestaan op geven. Uit het officïeole communiqué over de door den rijksminister met den Duce gevoerde bespre kingen blijkt, naar men hier ver klaar! de onwrikbare wil van Duitschland en Italië de nieuwe Europeesche orde tot stand te brengen. Deze nieuwe Europee sche orde zal na de overwinning der opbouwende krachten op de gezamenlijke vpniolende Europee sche volken het bestaan In een atmosfeer wan rechtvaardigheid en samenwerking garandeeren. DEMJANSK ONTRUIMD wierpen brand- en brisantbommen op de Duitsche hoofdstad en op plaatsen in de omgeving. Er ontstond schade als gevolg van de brand- en brisantbom men in woonwijken en aan openbare gebouwen. De bevolking leed verlie zen. Enkele vijandelijke vliegtuigen vielen West-Duitsch gebied aan en wierpen enkele bommen. Door nacht jagers, luchtdoelartillerie van de lucht macht, artillerie van de marine en pa trouillevaartuigen werden 19 voor het meerendeel viermotorige vijandelijke vliegtuigen neergeschoten. In het zeegebied ten Westen van Noorwegen werd een Britsche torpe dojager door bommen beschadigd. De Engelsche luchtaanval op Berlija De aanval van Britsche bommen werpers op het gebied van de Duitsche hoofdstad in den nacht van 1 op 2 Maart heeft geleid tot een zwaren nederlaag voor den vijand. Een hoog percentage van de tot boven Berlijn doorgedron gen vijandelijke vliegtuigen viel aan don Duitschcn afweer ten of- ferv Tot dusver werden minstens 19 bommenwerpers neergeschoten, voor het meerendeel viermotorige toestellen. Op Berlijn vielen voornamelijk brandbommen, die door het krach tig optreden van den brandweer en d^ voorbeeldige houding dor bevolking onschadelijk werden ge maakt. De aanval duurde betrek kelijk kort, daar de vijand pro beerde zoo snel mogelijk uit het vernietigend vuur van de lucht doelartillerie te komen. Met de door nachtjagers en luchtdoelartil lerie neergeschoten bommenwer pers verloor de vijand tevens meer dan 100 man vliegend personeel. Alkmaarsche oplichters gevonnist Maximumstraffen opgelegd Twee weken geleden stonden voor de Alkmaarsche rechtbank terecht de Alkmaarsche kruidenier A. M. Hoog- akker, de koopman J. Vroegop en de voormalige Alkmaarsche korporaal der manchaussee H. Geelen, die gezamen lijk en afzonderlijk hadden gepoogd den Haarlemschen jood Sch. op te lichten voor een bedrag van 29.000 gulden. Zij hadden hem voorgespiegeld, hem en zijn gezin, met medewerking van de Nederlandsche en Duitsche autoriteiten naar Zwitserland te zullen brengen. De kosten zouden 5000 k 6000 gulden SCHAGEN Inleiding door R. van Gaasbeek, oud-inspecteur van het L.O, Over bovenvermeld onderwerp sprak Zaterdagmiddag in hotel Igesz de heer R. van Gaasbeek. De Vereeniging voor Volksonderwijs heeft zich deze materie aangetrokken, wijl de organisaties, aie dit vroeger hadden kunnen doen, niet meer bestaan en ziet hierin een aan leiding om Volksonderwijs meer te steunen dan voorheen. Inl. somt dan de voornaamste wijzi gingen op, die tot stand zijn gekomen. Deze komen in hoofdzaak neer op het volgende- In plaats van de 7-jarige leerplicht is gekomen de 8-jarige. Tot dusverre was het zoo, dat, mocht bij het berei ken van den 14-jarigen leeftijd de cur sus nog niet zijn afgeloopen, dan mocht het kind toch op zijn verjaardig de school verlaten. Blijft onder de nieu we regeling een kind in een klas zit ten. dan is het gevolg daarvan, dat het bij het bereiken van den 15-jarigen leeftijd niet mag vertrekken, doch de loopende cursus moet beëindigen. Eén mogelijkheid blijft er om de school toch op 14-jarigen leeftijd te EXTRA BRANDSTOFFEN OF PETRO LEUM VOOR KOOKDOELEINDEN Aanvragen voor het kooksei- zoen 1 Mei '43 tot en met 30 April 1944. Schippers en schippersknechten kun nen een aanvrage indienen voor de verstrekking van extra-brandstoffen of petroleum voor kookdoeleinden. Te vens kunnen voor dit doel aanvragen worden ingediend voor woonarken, voor werklieden bij waterwerken e.d. Voor de verstrekking van extra brandstoffen voor kookdoeleinden kun- nen schippers en schippersknechten slechts in aanmerking komen, indien Zij, al dan niet met hun gezin aan boord wonende, aldaar de warme maaltijden bereiden. Voor petroleumkaarten kunnen slechts degenen in aanmerking komen, die ook het vorig seizoen in het bezit waren van een EA-kaart voo/ petro leum en niet in het bezit zijn van een fornuis of kooktoestel. s Nieuwe zeepbonnen DE GELDIGHEIDSDUUR DER OUDE BONNEN VERLENGD. VOOR SCHIPPERS. Tot en met 31 Mrt. 1943 geven de volgende bonnen recht op het koopen van de daarachter vermelde hoeveel heden zeep. De met ..Algemeen 514" en de met „S Eenheidszeep" gemerkte bonnen ge ven recht: op het koopen van één stuk je van 24 1 2 a 28 gram luchtgevulde eenheids-toiletzeep 40 pet. of 57 pet., óf het koopen van een stukje van 70 of 75 gram eenheidstoiletzeep 14, 15 of 21 pet. De met „Algemeen 515" en de met „S-waschpoeder" gemerkte bonnen geven recht op het koopen van 250 gr. waschpoeder of zeeppoeder. De met „S-Toiletzeep" gemerkte bon geeft recht op 't koopen van 'n stuk van 50 of - voor zoover voorradig - 75 gr. toiletzeep- (oude samenstelling) Voorts geeft de bon „Algemeen 514" recht op het doen wasschen van vijf kg. droge, vuile wasch, en de bon „Al gemeen 515" op het doen wasschen van negen kg. droge, vuile wasch. De geldigheidsduur van de voor een heidszeep aangewezen bonnen „Alge meen 490" en „R-eenheidszeep" van den voor toiletzeep (oude samenstel ling) aangewezen bon „R-toiletzeep en van de voor waschpoeder aangewezen bonnen „Algemeen 491" en „R-wasch- poeder" is verlengd tot en met 31 Mrt. a.s. per persoon bedragen. Hoogakker slaagde er in Sch. eerst 1000 gulden afhandig te maken, waarna Vroegop 8000 gulden wist los te krijgen. Geelen had in de afafire als drijvende kracht op den achtergrond gefungeerd. Tegen Hoogakker werd door den Of ficier van justitie de maximumstraf van drie jaar gevorderd, evenals tegen Vroegop, terwijl hij iegen Geelen we gens medeplichtighelu twee jaar ge vangenisstraf vorderde. De Alkmaarsche rechtbank deed he den uitspraak en veroordeelde de drie verdachten, die elk hun schuld hals starrig hadden ontkend, conform den eisch. Geelen, wiens zaak in twee gedeel ten werd behandeld, en tegen wien in een aparte zitting de vorige week nog maals drie jaar was gevorderd, zal vol gende week gevonnist worden. verlaten: heeft het kind het niet verder gebracht dan de 5de klasse, dan mag het gaan. Een premie op het blijven zitten der halve! Spr. vreest, dat hieruit zelfs een concurrentiemiddel zou kunnen ontstaan. Een verbetering acht spr.. het feit, dat behalve de kinderen, die de mid delbare scholen gaan bezoeken, ook zij, die naar een erkende nijverheidsschool gaan, worden ontslagen van de ver plichtingen, voortvloeiend uit de leer plichtwet. Vrijstelling van de leerplichtwet werd tot dusverre verleend, wanneer binnen een rayon van 4 km. niet een voor het kind gewenschte school werd gevonden.Dit rayon'is voor de leer lingen der hoogste klasse uitgebreid tot 6 km. Voor het landbouwonderwijs wordt verder verlangd een 8-jarige vóórop- leiding. Voor landbouwverlof voor kinderen is de leeftijdsgrens gebracht van 10 jaar op 11 jaar. Inmiddels is door een en ander het aantal soorten scholen in ons land met één uitgebreid: het V.G.L.O., voortge zet lager onderwijs, dat het 7e en 8e leerjaar omvat. Is het aantal kinderx te klein men neemt aan, dat dit het geval is, indien het aantal leerlingen niet meer dan 12 bedraagt dan kan ontheffing worden verleend tot uitbreiding van het onderwijs. Voor het V.G.L.O. geldt de 30 leer- lingenschaal. Bij stichting van een V.G.L.O.-school moeten daarom 31 leer Verordening Van den Commissaris-Generaal voor de veiligheid over de wijziging van de sluitingsuren der café's en van de uren waarin men zich niet op straat mag bevinden. 's-GRAVENHAGE, 2 Maart.. Krach tens de par. 44, 48 en 52, 53 der Ver ordening van den Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied nr. 1/1943, verorden ik met ingang van 2 Maart 1943 het volgende* 1) In de steden Amsterdam, Den Haag en Haarlem wordt het uur van sluiting der openbare gelegenheden voorloopig gezet op des avonds 8 uur en het uur waarop men zich niet meer in de open lucht mag ophouden voor loopig op des avonds 9 uur. 2) Voorts wordt in de provincies Noord- en Zuid-Holland het uur van sluiting dor openbare gelegenheden voorloopig gezet op des avonds 10 uur en het uur waarop men zich niet meer in de open lucht mag ophouden voor loopig op des avonds 11 uur. 3) De tot dusver geldende verorde ningen over een bijzondere vaststel ling van het uur van sluiting der ca fé's van het uur waarop men zich niet meer op straat mag bevinden, tre den buiten werking. 4) Overtredingen worden krachtens de par. 52 en 53 der hiervoor vermel de verordening gestraft. De Commissaris-Generaal voor de veiligheid, w.g. RAUTER. SS-Gruppenfiihrer en Luite nant-Generaal der Politie. INWISSELING LUISTERVER GUNNING. Deze maand is weer een groep let ters aangewezen voor verplichte in wisseling van 4 t.m. 10 Maart der ou de luistervergunning. Zij, wier geslachtsnaam begint met A, B, C of D endie verzuimd hebben in Januari of Februari aan hun ver- pliching tot inwisseling te voldoen, kunnen strafmaatregelen voorkomen door alsnog op deze dagen in Maart zich aan een postinrichting (geen agent schap) te vervoegen. 0MGEV1NGNIEUWS WINKEL. UITVOERING WINKELS HARMONIE. Zondagavond concerteerde „Winkels Harmonie' 'onder groote belangstelling in de zaal van den heer Laan te Win kel, onder leiding van den heer P. Pranger. Na de opening door den vooriztter, den heer P. Honingh Sr., werden een achttal nummers ten ge- hoore gebracht, welke zeer bij het pu bliek in den smaak vielen. Vooral het nummer: „Souvenir d'Ostende", waar in de heer P. Honingh Jr. de bariton solo vervulde, ontving hartelijk ap plaus. Na de pauze werd een korte revue opgevoerd, welke was samengesteld door den heer A. J. Melief. Hiermee werd veel succes geoogst. In zijn slotwoord wekte de voorzit ter de jongeren in de zaal op om lid van de Harmonie te worden. Aan den heer Melief werd een woord van dank uitgebracht voor de moeite, die hij zich voor het welslagen van deze uitvoering getroost had. WIERINGERMEER BOUWPLANNEN. Middenmecr. De heer Jb. King- ma, bouwkundige, Kanaalweg, heeft plannen in bewerking voor het bouwen van een dubbele woning aan de Brug straat. DE GEMEENTEPOLITIE NAAR DE MARECHAUSSEE. Wieringerwerf. Met ingang van deze nieuwe maand heeft het gemeen telijk politiecorps in deze gemeente af gedaan. De heeren Th. v. d. Hoek en J. K. Haarsma, die als eerste veld wachters in deze nieuwe gemeente hun intrede deden,e zijn over gegaan naar het corps maréchaussee- En staan onder den opperwachtmees ter, die vermoedelijk te Middenmeer zal zijn gestationneerd. Het totale corps telt thans in deze gemeente 7 leden. Vermoedelijk zal deze bezetting voors hands alhier gehandhaafd blijven. lingen aanwezig zijn, waardoor men recht heeft op 2 leerkrachten. Bij de toepassing van de wet, zal men soms voor de moeilijke keuze ko men te staan om hetzij mede te wer ken tot de stichting van een V.G.L.O.- school, hetzij een 8e leerjaar aan de school voor L.O. toe te voegen. De dorpsschool zal in veel gevallen geen kopschool kunnen krijgen wegens een te gering aantal leerlingen en voor al de kleine scholen zullen voor groo te moeilijkheden komen te staan. De nieuwe regeling zal daarbij vaak neer komen op nog meer arbeid voof de reeds overbelaste onderwijzers. Spr. meent overigens aan het diplo ma der kopschool weinig beteekenis te mogen toekennen, terwijl hij voorts de aandacht vestigt op het eigenaardige feit, dat bij de kopschool de 30-leer- lingenschaal geldt, bij het 7e en 8e leerjaar echter niet. Bezien uit een paedagogisch stand punt acht inl. de invoering van net 8e leerjaar een groote verbetering. Wij waren hier ten achter bij het overige West-Europa en lieten onze kinderen te vroeg het gecompliceerde groote- menschenleven binnen. Men dient de kinderen nu eenmaal zooveel mogelijk bij te brengen op een leeftijd, waarop dit kan. Volksonderwijs juicht daarom de ver lenging van den leerplicht toe en spr. hoopt, dat de thans nog geldende be zwaren, vooral die voor de kleine school, op bevredigende wijze zullen kunnen worden opgelost. BARS1NGERHORN AFSCHEID H. SPAN. Vrijdagmiddag is door de jeugd van de o. 1. school alhier afscheid genomen van den heer H. Span. die als onderwijzer is benoemd te Amersfoort. Het hoofd van de school, de heer Schlamilch opende met een kort woord de bijeenkomst, waarbij, be halve het geheele onderwijzend personeel, mede aanwezig waren, wethouder Kistemaker. namens het Gemeentebestuur, de oudercommis sie en E)s. A. van Biemen. Een drie tal meisjes uit de hoogste klasse bo den hierna bloemen aan en zegden daarbij een toepasselijk gedicht. De heer Schlamilch sprak vervol gens namens de kinderen en over handigde daarbij een leeslamp met lectuurbak. Wethouder Kistemaker dankte den heer Span voor hetgeen hii in het belang van het onderwijs in deze gemeente had gedaan. Namens de Oudercommissie sprak de heer Wiedijk. die getuigde van de prettige samenwerking. Spreker bracht den heer Span dank voor hetgeen hij in allen eenvoud en wel licht juist daardoor met zooveel suc ces. den kinderen van Barsinger- horn in de afgeloopen 13 jaren had meegegeven, en bood namens de O.C. een boek aan. De heer Schlamilch sprak nog namens het onderwijzend personeel en prees de zeer goede samenwer king. De heer Span dankte tenslotte. Spr. richtte zich tot de kinderen en hoopte, dat zij allen, bij zijn opvol ger hun best zouden doen. Nadat allen met een handdruk af scheid van den scheidenden onder wijzer hadden genomen, werd de bijeenkomst gesloten. Langedijk POLITIE. Noordscharwoude. Gevonden: een kerkboekje en een want. Inl. bij den heer Van der Mars. 25 JAAR AAN DE GASFABRIEK. Maandag 1 Maart heeft de heer J. v. d. Abcele alhier zijn 25-jarig jubi leum bij de gemeenschappelijke gasfa briek herdacht. Dit zilveren jubileum werd 's middags in een bijeenkomst van directeur en personeel in het kan toor van de gasfabriek officieel ge vierd. De jubilaris, die vergezeld was van zijn echtgenoote, werd hartelijk door den directeur, den heer W. J. Smit, toegesproken, waarbij de verschillen de belevenissen gedurende deze kwart eeuw werden gememoreerd. Namens directie en personeel werd den heer Van den Abeele 'n boekenkast en een bloemstuk overhandigd. Ook de heer Akkerboom heeft met eenige woorden de gevoeiens van het personeel ver tolkt. Na afloop van deze personeels-bijeen- komst, werden de heer en mevr. Van den Abeele ontvangen in de bestuurs kamer, waar de voorzitter van de comp missie van beheer, burgemeester Kroo- nenburg, van Sint Pancras, den heer Van de Abeele met eenige toepasse lijke woorden een enveloppe met in houd aanbood. AFSCHEID. Zuidscharwourïe. In de Maandag avond gehouden maandelijksche bijeenkomst van de Werkgroep van lidmaten van de Ned. Herv. kerk alhier heeft de heer K. Bierman, wegens vertrek naar elders, afscheid genomen als voorzitter. Bij dit afscheid werden hem zeer hartelijke woorden van dank toege sproken voor hetgeen de heer Bier man vanaf de oprichting van de werkgroep in het belang van de ker kelijke gemeenschap heeft gedaan. Een op rijm gestelde herinnering en een boek waren de stoffelijke blijken van waardeering. welke den scheidende nog menigmaal aan zijn werk in deze gemeente zullen doen terugdenken. Verzorging hunner beJangen door het N.A.F. Op grond van een destijds afgeslo ten overeenkomst werd het Nederland sche Arbeidsfront door het Deutsche Arbeitsfront uitgenoodigd tot samen werking Inzake de verzorging van de Nederlandsche arbeiders in Duitsch land. De practische gang van zaken bij de verzorging der Ned. arbeiders ver loopt ongeveer als volgt* De Nederlandsphe arbeider in het bedrijf maakt zijn wenschen en bezwa ren kenbaar aan zijn Nederlandschen bedrijfsverbindingsman, die deze, voor zoover zij natuurlijk binnen het bedrijf vallen, met den Betriebsobmann dan wel met den Betriebsführer regelt. Zoo ook zal de arbeider, die in een La ger is ondergebracht, gelegenheid vin den zijn wenschen en bezwaren bij zijn Nederlandschen Lagerverbindungs- mann voor te leggen, die dezer weer, voor zoover een regeling ter plaatse mogelijk is, met den Lagerführer be spreekt. Wanneer het nu voorkomt dat belang rijke aangelegenheden niet binnen 't bedrijf of in het Lager tot een oplos sing gebracht kunnen worden, dan worden ze door den Betriebs- of La- gerverbindungsmann doorgegeven aan den als Kreisverbindungsmann aange- stelden Gaufachangestellte of direct aan den Gauverbindungsmann, die dan de betreffende aangelegenheid met den Hauptabteilungsleiter Arbeitsein- satz of met den Kreis-, respectievelijk Gau-obmann van den betreffenden Kreis of Gau poogt op te lossen. Mocht het. voorkomen, dat ook nu nog geen oplossing gevonden kan wor den, dan wordt de betreffende aange legenheid aan den rijksverbindings- man doorgegeven, die dan, in samen werking met het Amt für Arbeltsein- satz poogt de aangelegenheid te rege len. MaanMaan 5.40 vanavond om °n4d3egr 6 Mrt 18.21 uur 21 Mrt N*M* tot morgenochtend V,M' 13 Mrt -00 29 Mrt e.k 7.23 uur l.k. DE TUINBOUWVEREENIGING „DE EENDRACHT" TE OUD- KARSPEL BESTAAT 40 JAAR. De heer A. Swager Az. 40 jaar lid. De Dinsdagavond gehouden jaar vergadering van de tuinbouwver. „De Eendracht" stond in het tee ken van het 40-jarig bestaan. De voorzitter, de heer Jb. de Boer gaf in zijn openingswoord een his torisch overzicht van de ontwikke ling van den afzet der tuinbouw producten sinds 1880. er op wijzen de. hoe in die veertig jaren de Noordermarktbond tot bloei is ge komen en door de stichting van de spoorlijn Noordscharwoude Station- Dorp de verzending onzer produc ten werd vereenvoudigd. Hulde aan de pioniers. Voorts memoreer de spr. de stichting van de poterbe waarplaats. Spr. feliciteerde den heer A: Swager. Az. met zijn 40-ja- rig jubileum als lid van ..De Een dracht", waarvan hij 35 jaren be stuurslid is geweest. Ook de voorz. jubileert. Hij is 25 jaren bestuurs lid. Men besloot aan den kring van correspondenten van den Plantcn- ziektenkundigen dienst een subsi die van f 7.50 te verleenen. Medegedeeld werd, dat inwonen de zoons van tuinders verplicht ver zekerden zijn. voor de Ongevallen wet vanaf hun 14e jaar. Ziektewet 21 jaar en Invaliditeitswet vanaf 18 jaar. De minimumloonbedragen voor die verzekerden zijn voor 14—15 ja rigen f 1 per dag, 1617 jarigen f 1.50. 1820 jarigen f 2 en boven 20 jarigen leeftijd f 2.50 per dag. Oud-burgemeester Wijnveldt heeft hierna de vereeniging hartelijk toe gesproken. in het bijzonder de bei de jubilarissen. De heer A. Swager voerde het woord, herinneringen ophalende uit zijn 40-jarige lidmaatschap der ver eeniging. De heer D. Wonder heeft met een hartelijk woord van hulde en dank den beiden jubilarissen een foto van het bestuur overhandigd, waar mede de aanwezigen door applaus instemden. Het jaarverslag vermeldde, dat het ledental 156 bedraagt. De poter bewaarplaats was geheel vol met poters. Er kon maar 50 pet. ge plaatst worden. Er werd een tuin- bouwcursus gehouden. Het financieel verslag gaf aan dat het kassaldo f 1343.66 was. Er is in 1942 een extra aflossing op de po terbewaarplaats gedaan van f 500. Men besloot aan den Noorder marktbond voor te stellen om. in verband met de tegenwoordige om standigheden op de alg. verg. van het Centraal Bureau v. d. Veilingen in Nederland op verhooging van de prijzen aan te/dringen en van terug werkende kracht over dit seizoen een toeslag te verleenen. Voor de alg. verg. van den Noor dermarktbond zal een voorstel wor den ingediend om de afzet van de groenten te centraliseeren. De han del kan thans wel worden uitge schakeld. althans hun winsten ver minderd ten bate van den tuinbouw. Naar aanleiding van de opmer king over de te hooge heffing van den Landstand deelde de heer P. Kostelijk, dorpsboeren leider mede. dat daartegen van wege den Landstand reeds gere clameerd is. De verhouding tus- schen grove tuinbouw en land bouwbedrijven is niet juist. Tet gelegenheid van haar 5-farig bestaan organiseerde de athleclek- vereeniglng „Lycurgus" te Krommenie een „molenloop" dwars door dit aardige Zaaosehe plaatsje CNF-Zeijlemaker-Pax m Het Nederlandsche Arbeidsfront kan worden gedefinieerd als de levende uiting van het beste willen van alle werkers van hoofd en hand. Dit geldt ook voor haar activiteit in Duitsch land. Verder is het N.A.F. er in geslaagd ook voor Nederl. arbeiders in Duitsch land gewoon en aanvullend vakonder wijs te organiseeren in den vorm van schriftelijke cursussen op allerlei ge bied. Op zeer uitgebreide schaal wordt gezorgd voor ontspanning. Men heeft weten te verkrijgen, dat de Nederlander, die zijn bijdragen be taalt aan het Deutsche Arbeidsfront tegelijkertijd lid is van het N.A.F. Ten slotte neemt het N.A.F. zich de helm- gen van de achter gebleven gezinsle den zeer na ter harte. Het staat deze laatsten met raad en daad ter zijde en bij moeilijkheden kunnen zij zich wen den tot de plaatselijke en provinciale kantoren van het N.A.F. Chnrchills meeniag Churchill zelde Sp 30 Maart 1940: De Sowjet-regeering heeft met haar overval op de heldhaftige Finnen aan de geheele wereld de verwoestingen getoond, die het communisme aanricht in de sub stantie van iedere natie die een slachtoffer is van deze doodelijke geestelijke en moreele ziekte. Te Roermond Is een vormingsbijeenkomst der N.S.D.A.P. en de N.S.B. gehouden. De Leider van de Nationaal Socialistische Beweging der Nederlanden, Ir. Mussert. Inspecteert de aangetreden eereformaties. Link* Hauptdlenstleiter Scbmldt Arbeltsber. NSDAP-Stapf-Pax m

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1943 | | pagina 1