NOORD-HOLLAND OMGEVINGNIEUWS Verduister DAGBLAD VOOR De Sowjets ten N.W* van Charkow achtervolgd Beperkende bepalingen bij verandering van dienstbetrekking Nieuwe beursmaatregelen HEEFT «01 UN DE STEM VIN OW (EWETEN! Deze Courant verschijnt dagelijks Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Redactie- en Administratiebureau: Schagen, Laan 201. Tel. 444 (2 lijnen) DONDERDAG l MAART 1M3 SCHAGER EDITIE 87ste Jaargang. No. 12034 2 Pagina's Hoofdredacteur: A. R. JONKER, Alkmaar. Advertentie-tarief. Prijs der gewone advertenties in deze Editie 11 ct. oer m.m. Bij contract, binnen een jaar te ge bruiken belangrijke korting. Ta rieven v. de gen. ooi. od aanvr. DUITSCH WEERMACHTBERICHT Rzjef volgens de Groote vliegtuigverliezen der Sowjets UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER 3 Maart (D.N.B.) Het opperbevel der weermacht maakt be kend: De vijand deed opnieuw aanval len op het bruggehoofd aan den Kocban en op de stelling aan de M i o e s De aanvallen werden bloedig afgeslagen. De Duitsche tegenaanval in het gebied van I s j o e m heeft over een breed front den middenloop van den D o n e t z bereikt. Ook ten Oosten van Slafjansk en in het gebied ten Noordwesten van C h a r k o f zetten onze divisies den wijken den vijand na sneden verscheidene vijandelijke afdeelingen af en hak ten hen in de pan. o Terwijl ten Zuidwesten van Orel de sterke druk van den vijand op ons front voortduurt brachten Duitsche di visies infanterie en pantserstrijdkrach ten in het gebied ten Noordwesten van Orel een sterken aanval tot staan versloegen de vijandelijke strijdkrach ten die het voornaamste gevechtster rein waren binnengedrongen en ver dreven de Sowjets weer onder vernie tiging van 16 zware en de zwaarste pantserwagens. De stad Rzjef werd volgens de In de plannen voorziene bewegin gen ter verkorting van het front ontruimd. Achterhoeden die de stad sinds dagen nog slechts bezet hielden maakten zich in den nacht van 2 op 3 Maart na het opblazen van de bruggen over den W o 1 g a ongemerkt van den vijand los. In de overige sectoren van het -en- trale en in het Noordelijke deel van het Oostelijke front verliep de dag af gezien van enkele plaatselijke aanval len over het algemeen kalm. Inrichtin gen van den Moermans k-spootweg werden door duikbommenwerpers ste vig vernield. In de maand Februari hebben de Sovjets 886 vliegtuigen verloren. Hier van werden er 701 in luchtgevechten Chnrchills meening Churchill zeide op 11 April 1919: Da bolsjewistische armeeën mar- cheeren voor voedsel en roof en op haar weg bevinden zich slechts kleine zwakke staten en naties, die door den oorlog uitgeput en ge schokt zijn. Wanneer Duitschland het slachtoffer wordt van deze bolsjewistische pest tengevolge van de internationale zwakte of tengevolge van een werkelijke In vasie, wordt het in stukken ge reten. plannen ontruimd en 118 door luchtdoelartillerie van de luchtmacht alsmede 30 door troepen van het leger neergeschoten. De ove rige werden op den beganen grond ver nield. f Aan het front van Noordel ij k Tunesië werden ondanks krachtig vijandelijk verzet nieuwe plaatselijke successen behaald. De luchtmacht be stookte batterijstellingen en gemotori seerde formaties van den vijand. Ge vechtsvliegers vielen de haven van Tripolis aan. Enkele vijandelijke storingsvliegtui gen lieten in den afgeloopen nacht bommen vallen op Westduitsche plaatsen. Een Britsch vliegtuig werd neergeschoten twee andere toestellen werden aan de Kanaalkust neer gehaald. Italiaansche snclbooten begeleiden ten !n de Mlddellandsche Zee varend convooi Orbl«-Luce-HoIland~Pax m Hederl. arbeiders in Duitschland vragen ontspanningslectuur Nu vele Nederlandsch,e arbeiders in Duitschland ver van eigen haard werken, moeten zij krachten putten uit de wetenschap, dat zij door vele handen gebonden zijn aan het vaderland. Een groot ge mis, dat zij voelen, is een gebrek aan Nederlandsehe ontspannings lectuur. Daartoe wordt thans een beroep gedaan op het Nederland- scihe volk om boeken ter beschik king te stellen voor de werkers in Duitsc-hand. Op Zaterdag 6 Maart zal deze actie aanvangen. Jongens en meisjes van den jeugdstorm komen bij iederen volksgenoot vragen of zij dit fn- politielce doel willen steunen door enikele ontspanningsboeken af te staan. 'Laat niemand zich door partijschap beletten onzen arbei ders in Duitschland uren van ver- poozing te schenken door het le zen van een goed boek. Na de dagtaak heeft ook de Nederland sehe arbeider in Duitschland be hoefte aan ontspanning. Vooral in die „lagers", die ver van de groote steden liggen, is de behoef te aan lectuur zeer groot. Het va derland kan in deze belhoefte voorzien door de boekeninzame- ling van den jeugdstorm voor dit doel gul te steunen. De jeugdstorm vraagt niets voor zichzelf, maar voor honderdduizenden onzer volksgenooten, die in Duitschland werken. Zaterdag a.s. trekt de Jeugdstorm in stad en land er op uit om deze Doeken in te zamelen. Dat de Jeugd storm de boekenactie organiseerde, is voor den tegenstander, die in Duitschland werkt, geen reden geen gebruik te maken van de gelegen heid de nooden en zorgen van den oorlog tijdelijk te vergeten bij het lezen van een goed ontspannings- boek. Laten allen er zoo over den ken en laat niemand zich door par tijschap laten leiden bij het bepalen van zijn steun aan een sympathiek doel, dat alle Nederlanders ten goe de komt. Hoe meer boeken er ko men hoe liever, opdat straks kisten vol boeken naar de verschillende plaatsen in Duitschland kunnen worden -verzonden. Laat iedereen zijn boekenkast nog eens goed na kijken. Zeer zeker is er nog wat te missen. De jongens en meisjes van den Jeugdstorm komen de boeken gaarne halen. Bovendien bestaat er gelegenheid de boeken te doen be zorgen bij de verschillende adres sen in den lande. Aan onderstaande adressen kun nen de boeken worden afgeleverd. Ook worden de boeken gaarne afge haald. Even een telefoontje of een bericht aan één onzer adressen en een jongen of meisje van den Jeugdstorm komt de boeken afhalen Haarlem: Gewestkwartier. Spaar- ne 94: Amsterdam: Streekkwartier. Willemsparkweg 186, telef. 91121. De aanval op Berlijn Bij den luchtaanval der Engel- schen op de Duitsche hoofdstad in den nacht van Maandag op Dins dag j.1. zijn volgens de voorloopige berichten 191 menschen om het le ven gekomen en 268 gewond. Wat de materieele schade betreft, zoo werden o.a. drie ziekenhuizen bü den aanval getroffen. Zij werden ten deele zwaar beschadigd en móes ten ontruimd worden. De kerk van Sint Hedwig en vier andere kerken leden zware schade en brandden ten deele volkomen uit. In de af zonderlijke wijken van de Duitsche hoofdstad werd aanzienlijke schade berokkend aan woonwijken.Twee tehuizen voor ouden van dagen vie len volkomen aan den aanval ten offer. De bevolking van de Duitsche hoofdstad legde bij den civielen af weer van den Britschen terreuraan- val een voorbeeldige houding aan den dag. Het aantal neergeschoten vijandelijke vliegtuigen bedraagt volgens de voorloopige berichten 21. Berlijn heeft met het verlies van de oude eerbiedwaardige Hedwigs kathedraal een van zijn mooiste kerken verloren. Het verlies van deze kathedraal heeft vooral ver bittering onder de bevolking ge wekt. omdat het hier de voornaam ste kerk der katholieken in Berlijn betreft. De cirkelvormig gebouwde kerk uit den tijd van Frederik den Groo te is tot op de buitenmuren afge brand. Van de kostbare reliquieën die door de katholieke bevolking bijzonder vereerd werden, kon niets gered worden. De Berlijnsche bevolking is ervan overtuigd, dat de aanval op deze kerk met voorbedachten rade is uit gevoerd. daar kerken volgens de totdusver opgedane ervaringen tot de n^eest geliefkoosde doelen be hoor eh voor bombardementen der Britsche luchtmacht. Beslissende bevoegdheid van het arbeidsbureau Het verordeningenblad bevat een verordening van dc-n Rijkscommissaris betreflende de beperking ten aanzien Van het veranderen van betrekking. Hieraan wordt het volgende ont leend. Ontbinding van dienstbetrekking. Werkgevers en werknemers met in begrip van leerlingen en volontairs met of zonder toelage mogen eerst dan de dienstbetrekking opzeggen, indien het gewestelijk arbeidsbureau heeft toegestemd in de ontbinding van de dienstbetrekking. De toestemming is ook vereischt, in geval zonder inachtneming van een op zeggingstermijn wordt opgezegd. Een opzegging zonder voorafgaande toestemming is ongeldig. In bijzondere uitzonderinsgevallen kan het arbeids bureau achteraf in een opzegging toe stemmen. Door de toestemming van het ar beidsbureau wordt niet beslist of de opzegging rechtens juist geschiedde. Een toestemming is niet vereischt: a. Indien de onderneming op grond van een rechtsvoorschrift of bevel van een tot stillegging bevoegde instantie wordt stilgelegd. b. Indien de werknemer op proef of als hulp is aangesteld en de dienst betrekking binnen een maand na het in dienst treden wordt beëindigd. c. Indien de staat, dc provincies, de r^eenten of andere publiekrechtelij ke lichamen, dan wel de Nederlandsehe Bank hun werknemers opzeggen. d. Bij ontbinding van de dienstbe trekking tusschen een privaatrechte lijke rechtspersoon en haar wettelijke vertegenwoordigers. e. Bij huishoudelijke werkzaamhe den in loondienst. Evenmin is toestemming vereischt bij ongeregelde dienstverrichting of te werkstellingen tegen een geringe ver goeding, welke niet onderworpen zijn aan de verplichte ziekteverzekering. Dienstbetrekkingen kunnen alleen door het arbeidsbureau worden ont bonden in de ondernemingen, behoo- rende tot de volgende bedrijfstakken en in de inrichtingen: Mijnbouw, productie van aardolie producten, van motorbrandstoffen en smeermiddelen, water-, gas- en elec- triciteitsvoorziening, ijzer- en staalpro- ductie, smelterijen van nón-ferro-me- talen en fabrieken van halffabrikaten, productie van ijzer-, staal- en metaal waren, machinefabrieken, werktuigfa- brieken, constructiewerkpl., scheeps werven, vliegtuigfabrieken en fabrie ken voor den voertuigbouw, electro- technische en optische industrie, als mede fabricage van instrumenten, che mische en rubberindustrie, textiel-, kleeding- en hout verwerkende indu strie, verkeerswezen, met inbegrip van de spoorwegen, de binnenscheep vaart, het havenwezen en het staats bedrijf der P.T-T- Deze bepaling is niet van toepassing Voorkomt verkwisting van electricifeif Iedereen zal moeten toegeven, dat het verkwisting is om het electrische licht overdag te laten branden. Het is óók verkwisting, wanneer lampen wor den gebruikt op plaatsen, waar weinig of in het geheel niet wordt gewerkt, of waar lampen van geringere licht sterkte vojdoende zouden zijn. Dikwijls is het voldoende gebruik te maken van een bureaulamp, een sche merlamp, een hoeklampje of anders zins. Elk lid van het gezin dient er steeds op bedacht te zijn het verbruik van energie tot het hoogst noodzakelij ke te beperken. Het is ieders eigen belang, want wie zijn rantsoen over schrijdt, krijgt boete of wordt van den toevoer afgesneden. STOPKOERSEN VASTGESTELD. AMSTERDAM 3 Maart. Op last van den wnd. secr.-gen. van het dep. van Fin. mogen de koersen van aan- deelen tot nader order de koersen van Dinsdag 2 Mrt. 1943 niet overschrij den. In verband hiermede is tevens be paald dat de noteeringen in zeven tijd vakken niet meer zal plaats hebben en dat slechts één noteering zal zijn toegelaten. Ten einde te voorkomen dat de han del tot stilstand zou komen zal in de eerstvolgende dagen een regeling wor den getroffen waardoor elk aanbod da gelijks kan worden opgenomen. UITWISSELING GEWONDE ITA LIAANSCHE EN ENGELSCHE KRIJGSGEVANGENEN. ISTANBOEL, 3 Maart (D.N.B.) De in Turkije aangekomen Roode Kruisdelegatie is naar Ankara doorgereisd, waar zij zicih vooral zal bezighouden met de uitwisse ling van gewonde Engelsche en Italiaansche krijgsgevangenen. De pompmacbinist W. J. Kousen uit Heerlen, die tengevolge van een instorting in een schacht van de mijn .Laura" bijna tien dagen van de buitenwereld was afgesloten en daarna uit zijn netelige positie kon worden bevrijd, wordt thuis door zijn vrouw liefderijk verpleegd CNP-W Zeijremaker-Neubauer-Paxm LANGED1JK TOELATING EN BEVORDERING VAN GEëVACUEERDE LEERLINGEN. Ten gevolge van evacuatie moeten in den loop van den cursus 1942-1943 tal van leerlingen van school verwis selen. In verband daarmede wordt er de aandacht op gevestigd, dat leerlin gen, komende van een andere hoogere burgerschool, opleidende voor hetzelf de eindexamen, zonder nader onder zoek moeten worden toegelaten tot de zelfde klasse waarin zij hadden kun nen plaats vinden, indien zij daar ge bleven waren. De secr.-gen. acht het wenschelijk dat dezelfde gedragslijn wordt gevolgd ten aanzien van leerlingen van alle an dere scholen, indien het geldt overgang van een overeenkomstige school, op dat op deze wijze de nadeelen der eva cuatie zooveel mogelijk worden be perkt. Voorts is verzocht bij de beslissing omtrent bevordering naar een hoogere klasse, ten volle rekening te houden met de bijzondere omstandigheden. LANGEDIJKER GROENTEN. CENTRALE. In de Dinsdagmiddag onder lei ding van den heer S. de Boer Kz. gehouden bestuursvergadering van de Langedijker Groenten Centrale werd medegedeeld dat de heeren A. Quant. A. Hoogland en P. de Geus Jz. herkozen zijn als bestuurs leden van de L.G.C. De rekening 1942 werd hierna be handeld. Alles bleek accoord te zijn bevonden. Aan de aanvoerders zal een restitutie op het veilingpercfen- tage worden verleend van 0.35 pet. De alg. vergadering te Koedijk, zal op Woensdag 24 Maart, 's mor gens te half tien worden gehouden Voor de agenda van de alg. verg. werd een voorstel ingediend door Koedijk om de 1/10 pet. korting voor de contante betaling in te trek ken. Een gunstig prae advies, waar in op overleg met de veilingen te Noordscharwoude en Warmenhui- zen en De Koophandel wordt aan gedrongen. ..De West" te Koedijk stelde voor bü moeilijk te breken üs de vaart naar St. Pancras en Koedijk voor rekening van de L.G.C. open te houden. Ook hierop zal een gunstig prae-advies worden uitgebracht. Het dag. bestuur stelde voor, op het voorstel van Koedijk om strenger de hand te houden aan het voorschrift om in het centrum van de veiling te los sen, een gunstig prae-advies uit te brengen, met dien verstande dat pro ducten voor fabriekmatige verwerking hiervan vrijgesteld zijn boven een be paald kwantum. De tuinders zullen zich hier zelf ook goed aan moeten houden. Van de vereenigingen De Schermer en De Zuid waren voorstellen ont vangen om elke aangeéloten vereeni- ging in het marktbestuur door min stens 2 leden te doen vertegenwoordi gen. Het bestuur kon zich er mee ver eenigen, deze statutenwijziging aan te vragen. In de rondvraag werd het te weinig gewicht afleveren door de tuinders be sproken. Er zijn nogal wat overtredin gen geconstateerd. Aanbevolen werd de kool zoo in de schuit te laden, dat vergissen onmo gelijk is: bijv, honderd kilo met de struik omhoog, de volgende met de kop omhoog. Serieus wegen is noodzake lijk. Meldt u aan bü de Waffen-SS. het legioen of het wachtbataljon in Nederland op jeugdige werknemers in den leef tijd tot 18 jaar en op werknemers, die op proef of als hulp zijn aangesteld, indien de dienstbetrekking niet langer dan een maand na het in dienst tre den voortduurt. De beschikking van het arbeidsbu reau, waardoor een dienstbetrekking wordt ontbonden, wordt schriftelijk aan het bedrijf toegezonden. Een af schrift van de beschikking wordt door het arbeidsbureau aan den werkne mer toegezonden. In de beschikking wordt het tijdstip van ontbinding van de dienstbetrekking uitdrukkelijk be paald. Aanmeldingsplicht. Hij, die volgens het voorgaande on der a, b en c en het bepaalde voor jeugdige werknemers en op proef of als hulp aangestelde arbeiders voor cje ontbinding van zijn dienstbetrekking geen toestemming noodig heeft, dient zich na het verlaten van de betrek king, welke hij tot dusver bekleedde, bij het voor zijn laatste woonplaats of gewone verbijlfplaats bevoegde ar beidsbureau aan te melden. De werkgevers zijn verplicht de werknemers, die voor de vervulling van de taak van het bedrijf kunnen worden gemist, onder opgave van hun persoonlijke gegevens en adres, onver wijld schriftelijk bij het arbeidsbureau aan te melden. Beperking van aanstellingen. Particuliere werkgevers mogen werk nemers met inbegrip van leerlingen en volontairs met of zonder toelage slechts aanstellen met toestemming van het arbeidsbureau. Dit geldt eveneens ten aanzien van de aanstelling van werk nemers door den staat, een provincie, een gemeente of een ander publiek rechtelijk lichaam. Deze beide bepalingen zijn niet van toepassing, indien er sprake is van werknemers: a. Die door een arbeidsbureau zijn aangewezen of b. die in bedrijven van den mijn bouw van den land- entuinbouw, bij de zee- en binnenvaart, bij de zee- en binnenvisscherij of op het gebied van de gezondheidszorg moeten worden aangesteld of te werk gesteld. Als werknemers worden in den mijn bouw niet verstaan leerjongens, leer jongens voor machines, leerlingen of volontairs met of zonder toelage. Verdere voorschriften. Aan de toestemming tot ontbinding van dienstbetrekkingen en tot aan stelling van werknemers kunnen voor waarden verbonden worden. Voor het verleenen van toestem ming: a. Tot ontbinding van een dienstbe trekking is bevoegd het arbeidsbureau, in welks gewest de werkplaats is ge legen. b. Tot aanstelling is bevoegd het ar beidsbureau, in welks gewest het be drijf is gelegen, hetwelk voornemens is tot aanstelling over te gaan. Er volgen ten slotte een aantal over- gangs-, straf- en slotbepalingen, waar in o.a. is vastgelegd, dat hij, die in strijd handelt met deze verordening wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden en met geld boete tot een onbeperkt bedrag of met een dezer straffen, in ernstige gevallen met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar. De vervolging wordt slechts ingesteld op verzoek van den leider van het bevoegde arbeidsbureau. Deze verordening is op 1 Maart in werking getreden. VERPACHTING CONCORDIA. Het hotel Concordia werd ver pacht aan dten heer A. de Vries Kz. SCHOORL. POLDERVERGADERING. FR. MOSK JUBILEERT. De Vereeniging van Polders en On- ingepoderde landen onder Schoorl en Petten vergaderde Maandag in „De Rustende Jager" onder voorzitterschap van den heer C. M. Winder. De notulen werden onder dankzeg ging aan den samensteller goedgekeurd. De meeste ingekomen stukken werden voor kennisgeving aangenomen. Op het verzoek van den heer Meereboer om hem 6000 steenen te verkoopen voor bestrating, werd gunstig beschikt. De rekening van den penningmees ter sloot in ontvangsten en uitgaven met f 17874,93. Er was een batig saldo van f563.04. Na onderzoek door de financieele commissie werd de rekening goedge keurd. De begrooting werd in O. en U. vast gesteld op een totaal van f 19.925,52 met een post onvoorzien van f 341.42. De rondvraag leverde niet s bijzon- dei s op. Toen volgde de huldiging van den secretaris-penningmeester, den heer Fr. Mosk, die 25 jaren op voorbeeldi ge wijze de aan zijn zorgen toever trouwde polderbelangen had behartigd. Maan Maan 6.24 vanavond om fi Mrt 18.23 uur 21 Mrt N.M. tot morgenochtend V M' 13 Mrt *7 01 29Mrt EK 7.JI uur L.K. 2 Distributienieuws VERSTREKKING VAN VITAMINE-C OP DE SCHOLEN. Het ligt in hte voornemen, ook dit jaar vitamine-C tabletten te verstrek ken aan leerlingen van scholen voor voorbereiden, gewóón en buitengewoon lager onderwijs. Evenals het vorige jaar zal de ver strekking geschieden door tusschen- komst van de 'burgemeesters en de hoofden van scholen, zonder dat daar voor aan de ouders of de gemeente kosten in rekening worden gebracht. Het beschikbaar stellen van tabletten zal geschieden van 22 Maart tot 12 Juni. APPELEN VOOR PERSONEN BE NEDEN 21 JAAR. Van 3 tot en met 20 Maart zullen personen beneden den leeftijd van 21 jaar, die woonachtig zijn in het stad- gebied, een kilogram appelen kunnen krijgen. In verband hiermede geven de bon nen „Reserve 2-12', „Reserve 3-12" en „Reserve 4-12" met rooden opdruk van de stadkaart, elk recht op het koopen van 1 kg. appelen in het stadgebied Het zal, in verband met de bevoorra ding van den handel, niet steeds mo gelijk zijn de appelen onmiddellijk te betrekken. ZAAIPEUL VRUCHTEN. Zij die zaaipeulvruchten wenschen te ontvangen moeten in de periode van 4 tot en met. 13 Maart de bon Alge meen 511" die is aangewezen voor het koopen van consumptiepeulvruchten bij een-handelaar in zaaipeulvruchten inleveren. Hoeveelheid en datum van beschik baarstelling zullen nog nader worden bekend gehiaakt. Zij die deze bon bij een handelaar in zaaizaadpeulvruchten inleveren moe ten zich door middel van hun registra- tiekaart, kenbaar maken als volkstuin der. Degenen die zulk een kaart niet bezitten moeten den handelaar hun naam adres alsmede" de ligging van hun tuin opgeven. Wie nel zijn slieom niet zuinig ie, Zit weldra in de duisternis HARENKARSPEL. schaken. Dirkshorn. De uitslagen van de voor de competitie gespeelde partijen luiden als volgt: R. MeinemaP. Hoeve 10 J. KomenE. H. Wind 10 S. Cnossen—P. Tijsen 10 A. van DijkP. Hoeve 01 S. CnossenL. Meinema 10 P. BurgerC. Schuit. Az. 01 POLITIE. Gevonden: Een kinderwantje en een handschoentje. Inl. bij de gem. politie. HOOGWOUD De heer Fr. MOSK. (Foto archief) „Indien 't gemeen U roept besorght het als uw eigen." Deze woorden uit Vondel's Roskam waren het devies geweest van den heer Mosk, gedurende de kwart-eeuw, dat hij in dienst van de polders was. Steeds heeft U, aldus de voorzitter, met ijver, met ambitie uw taak vervuld, nooit kwam ook maar een enkele klacht bin nen bij het bestuur, alles was steeds in orde. Spreker eindigde met de hoop uit te spreken, dat het den geachten jubilaris vergund mocht zijn met de zelfde ijver in voile gezondheid voort te gaan tot den pensioengerechtigden leeftijd. Als zichtbaar blijk van waardeering bood de voorzitter hem namens de ver eeniging een couvert met inhoud aan en namens de bestuursleden een schit terend bloemstuk. Tot tranen toe geroerd dankte de ju bilaris voor de hartelijke woorden en voor de groote medewerking die hij steeds had mogen ondervinden en die hem zijn taak zooveel verlicht had. Velen kwamen den heer Mosk nog de hand drukken op dezen dag van zijn zilveren jubileum, want ieder kent en waardeert dezen steeds tot helpen klaar staanden ambtenaar. SINT PANCRAS BENOEMD. De heer A. Modder is door den bur gemeester benoemd tot bode-concierge van het Gemeentehuis in plaats van den heer M. v. Hulst, gemeenteveld wachter, die door reorganisatie van de politie is overgegaan naar de mare chaussee. FLORALIA. Tot leden van Floralia zijn gekozen de heeren G. Vijn en C. Benit. ONGEVAL. Aartswoud. Dezer dagen geraakte mej. Istha door een kuiltje in de straat met de fiets te water. Met eigen krachten wist zij zich er uit te wer ken, zoodat zij er met den schrik en een nat pak af kwam. NIEUWE N1EDORP. BONNEN HALEN. De uitreiking van de distributie bonkaarten zal geschieden in het gebouw naast de Ned. Herv. kerk. Op Woensdag 10 Maart van 9.30 12.30 aan zelfverzorgers v. brood vleesch en melk. Van 23 uur zelf verzorgers v. aardappelen de let ters A tm. M: van 3—4 u. zelfverz, v. aardappelen N tm. Z. Gewone consumenten van Sint Pancras op Dónderdag 11 Maart van 9.3011 u. de letters A t.m. G.: van 11.30—12.30 H tm. M; van 2—3 u. N tm. T; van 3—4 u. U tm. Z. WIER ING ER MEER NONSTOP HERCULES-HéBé. Zondagmiddag werd de eerste uit voering gegeven van de Nonstop Re vue „Dat kan Hercules-Hébé alleen". De zaal van de Prins Maurits was tot de laatste plaats bezet. Het uitgebreide programma bevatte niet minder dan 33 nummers, waarbij de gymnastiek de hoofdschotel bleef. De afdeeling Heeren houdt zeer zeker beloften in voor de toekomst. Onder de uitgevoerde num mers vermelden we o.a.: de solodans van mej. G. van Eeten- Cabaret, zang, dans, muziek, alles werd vlot afge werkt. Het was een geslaagde uitvoe ring, die zeker ten tweede male een uitverkochte zaal zal trekken. SINT MAARTEN. „LIEFDE". De voormalige Propaganda-club Sint Maarten, thans Amateurs Tooneelge- zelschap Sint Maarten, heeft in 9tudie het tooneelstuk „Liefde", komedie in 3 bedrijven van J. v. d. Poll. HEERIIUGOWA A RD. ONDERHANDSCHE VERKOOP. Bij onderhandschen verkoop is in eigendom overgegaan een perceel bouwland ter grootte van pl.m. 181,2 snees, gelegen aan den Rustenburger- weg, alhier van den heer H. Pander te Hensbroek, op den heer Th. van Baar, Holweg, Heerhugowaard. z WIERINGERWAARD. POLITIE. Gevonden een portemonnale met distributiebonnen. CALLANTSOOG. BENOEMD. De burgemeester dezer gemeente heeft als gemeente-bode en plaatselijk BENOEMD. deurwaarder aangesteld de heer M. J. Tot hulpprediker te Wieringermeer Schmidt alhier, inplaats van den heer werden benoemd cand. F. Bloemhof R. Koelemeij, die naar de maréchaus- en cand. J. Rienstra. sée is overgegaan.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1943 | | pagina 1