NOORD-HOLLAND Duitsche tegenaanval maakt vorderingen Britsche luchtaanval op treinen SIT DE ALKMAARSCHE TEMPEL YIN THEMIS OMGEVINGNIEUWS Verduister DAGBLJTD VOOR VRIJDAG S MAART 1943 Deze Courant verschijnt dagelijks Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Redactie- en Administratiebureau: Schagen, Laan 201. TeL 444 (2 lijnen) SCHAGER EDITIE 87ste Jaargang. No. 12035 Hooldredactenr: A. R. JONKER, Alkmaar. Advertentie-tarief. Prijs der gewone advertenties in deze Editie 11 ct. per m.m. Bij contract, binnen een jaar te ge bruiken belangrijke korting. Ta rieven v. de geh. opL op aanvr. DUITSCH VtfEERMACHTBERICHT DE STAD SLAVJANSK VEROVERD Bolsjewistisch pantserleger omsingeld HOOFDKWARTIER VAN DEN FüH- RER, 4 Maart. Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: „In hét Zuidelijk deel van het Oos telijke front worden de krijgsoperaties door regen en modder sterk belem merd. De Duitsche tegenaanval maakt ondanks de moeilijke weers- en ter reingesteldheid nieuwe vorderingen. Over een frontbreedte van 250 kilome ter staan onze aanvalsdivisies aan den midden- en bovenloop van de Donets. De stad Slavjansk werd stormender hand veroverd. Een ver achter het front afgesneden vijandelijke formatie werd tot den strijd gedwongen en uit eengeslagen. Het gros van het derde bolsjewistische pantserleger is in het gebied ten Zuiden van Charkof nauw omsingeld en probeert tevergeefs naar alle kanten door te breken. De hevige afweergevechten in het gebied ten Noordwesten van Koersk duurden ook gisteren voort. Nieuwe ih vele gevolgen achter elkaar iutgevoerde aanvallen der bolsewisten in het gebied ten Noordwesten van Orel werden met zware verliezen afgeslagen. De aan het Noord-Tunesische front nieuw gewonnen stellingen viel de vijand gisteren gedurende den gehee- len dag tevergeefs aan. Tijdens de gevechten in de afgeloo- pen week werden in Noord-Tunesië 2.110 gevangenen gemaakt. 68 pantser wagens en gepantserde verkenningswa gens stukgeschoten en 36 stukken ge schut vernietigd. Enkele vijandelijke storingsvliegtui gen vlogen overdag boven Noord- Duitschland zonder bommen neer te werpen. In den afgeloopen nacht viel de Brit sche luchtmacht West- en Noordwest- Duitsch gebied aan. Vooral in het ge bied van groot-Hamburg en in lande lijke gemeenten in de omgeving ont stond door brisant- en brandbommen vrij groote schade aan gebouwen. De bevolking leed verliezen. Nachtjagers, luchtdoelartillerie van de luchtmacht en luchtdoelartillerie van de marine schoten veertien meermotorige vlieg tuigen neer. Een ander vijandelijk vliegtuig werd overdag aan de Noor- sche kust neergeschoten. In den nacht van 3 op 4 Maart be stookte de Duitsche luchtmacht het ge bied van groot-Londen met brisant- bomen van zwaar kaliber en met dui zenden brandbommen. Duitsche kustbattcrijen staan overal gereed, om .de pogingen van den vijand, het vasteland te naderen, af te slaan..Proetatarmeeringen en schiet oefeningen houden de strijdbaarheid der bedieningsmanschappen op het hoogste peil. Onze foto toont hoe de mannen In geval van alarm met razende snelheid naar het geschut stormen. PK Gebauer-Transo-F-P m Italiaansch Weermachtbericht ROME, 4 Maart In zijn weer machtbericht nr. 101? maakt het Ita- liaansche hoofdkwartier het volgende bekend- In Tunesië was de luchtmacht aan weerskanten zeer actief. Twee pa trouilles Italiaansche jagers deden een stoutmoedigen aanval op twee sterke vijandelijke formaties en schoten drie Curtiss machines neer. Een vierde toe stel, dat beschadigd werd, daalde bin nen onze linies. Elf andere toestellen werden door Duitsche jagers vernield en een door battérijen luchtdoelge schut. Van 26 Februari tot 3 Maart hebben de troepen (van de as in totaal 2.110 krijgsgevangenen gemaakt en 18 tanks, 50 pantserwagens en 36 kanonnen ver nietigd of buitgemaakt. Gistermiddag hebben viermotorige vijandelijke machines bommen laten valeln op Messina. Eenige personen werden gewopd. Boven Pozzallo heb ben Britsche jagers een ontmoeting ge had met DuRsche jachtvliegtuigen: twee Spitfires werden neergeschoten en kwamen terecht resp. bij San Pieri (Sicilië) en ten Zuiden van Pozzallo. Een bestuurder werd gevangen geno men. De vernieling van de St. Hedwigs kathedraal MILAAN, 4 Mrt. (D.N.B.) De Stamp te Turijn publiceert het on derstaande uit Rome afkomstige be richt: ..Het bericht van de verwoesting der St. Hedwigs kathedraal te Ber lijn door Britsche vliegtuigen heeft den Paus bijzonder smartelijk ge troffen. daar hij in deze kerk tij dens zijn verblijf in de Duitsche hoofdstad als apostolisch nuntius verscheidene malen H. H.-missen opgedragen en gepreekt heeft. De St. Hedwigs kathedraal werd inder daad beschouwd als de offici^ele kerk van de nuntiatuur. waarin naar aanleiding van den verjaardag der kroning evenals ook bij andere plechtige gelegenheden de officiee- le ceremonieën werdeh gehouden. Paus Pius XII prefereerde deze kerk boven alle Berlijnsche kerken en verhief haar na de sluiting van het concordaat met Duitschland en naar aanleiding van de vorming van het Berlijnsche diocees tot kathedraal. Zij was ook thans nog de katholie ke kathedraal Van de Duitsche hoofdstad; Onder de rehquieën be vonden zich de kelk en de door den Paus gedragen misgewaden. DE LUCHTAANVAL OP GROOT-LONDEN. BERLIJN. 4 Maart (DNB) Naar het DNB Verneemt, zijn tijdens de aanvallen van zware Duitsche ge vechtsvliegtuigen op 3 Maart te Groot-Londen de eerste aanvalsgol ven ongeveer half negen in den avond boven de Theems verschenen. Onmid dellijk nadat de eerste golf haar ongev. een half uur durenden aanval had uit gevoerd, verschenen nieuwe formaties Duitsche gevechtsvliegtuigen. Opnieuw werden ongeveer twintig minuten lang aanzienlijke hoeveelheden brisant- en brandbommen uitgeworpen. Ook de toe stellen van een derde aanvalsgolf drongen tot groot-Londen door en brachten de Britsche hoofdstad zware slagen toe. De Duitsche gevechtsvlie gers namen bij hun vertrek ia het ge bied van groot-Londen ver om zich heen grijpende branden waar. De sterke Britsche afweer kon de Duitsche vliegtuigen niet verhinderen hun aanvallen op groot-Londen geheel volgens de plannen ten uitvoer te brengen. In denzelfden nacht werden ook voor den oorlog belangrijke doelen In het Zuid-Engeleshe gebied langs het Kanaal met succes gebombardeerd. 's-GRAVENHAGE, 4 Maart - Gisteren werden bij uit militair oogpunt doellooze terreuraan- vallen van Britsche vliegers op spoortreinen, schepen en auto's vijf Nederlandsohe bur- fers gedood, 5 zwaargewond en 1 lichtgewond. Woorden en daden. /"VPNIEUW, en nog geen week nadat wij onzen afschuw uit spraken over den Britschen aanval op een kustplaats in het Noorden van ons land. is er aanleiding met een overkropt gemoed te schrijven over den barbaarschen terreur van de geallieerde vliegers op de Neder- landsche burgerbevolking. Mocht het optreden der Britten nog een kleine categorie Nederlanders, die zich in verdwaasdè. deemoedige aanhankelijkheid aan den Engel- schen zender blijven klampen, on geroerd hebben gelaten hoewel niemand dat kan begrijpen en trou wens ook niet heeft geconstateerd thans is zelfs de meest verstokte anglomaan één ,in gevoelen met al le Nederlanders. Over dit met permissie schunnige op treden heerscht een ongekende een stemmigheid. De werkelijkheid spreekt hier trouwens te sterk: men wéét. dat geen ontkennen, geen oogen sluiten, baat. In alle lagen der bevolking, maar vooral onder de reizigers, die van pijnlijke nabijheid het optre den van ..beschaafde bondgenootcn" kondengadeslaan, is een bittere stemming ontstaan. "VrU weet geheel Nederland, dat A Nederlanders het leven lieten door schandelijke Sovjet methoden, door Britsch-bolsjewistisch sadisme. En glashelder zonder dat iemand daar op behoefte te wijzen is het nu eensklaps tot iedereen doorge drongen dat da Britten niet strijden voor óns en onze vrijheid, 'of voor andere landen in Europa, zooals zij het uit propagandistische motieven zoo zoet weten voor te spiegelen maar dat zij in werkelijkheid een ar.gstigen strijd voeren voor eigen lijfsbehoud, voor hun eigen heer- schers' en uitbuitingspositie. En om dien strijd tot een goed einde te brengen is hun iedere methode goed dan hebben zij. plat gezegd. lak" aan ons Nederlanders, zooals zij tot dusverre aan ieder land. waar voor zij beweren te vechten, .lak" hadden. Tusschen de mooie woorden van den Oranjezender en de daden van de Britsche luchtmacht is een groot verschil. Hoe gropt. dat geven de onschul dige Nederlandsche slachtoffers aan die aan den Brit ten offer vielen. Jr. lloei&al Geen promotie! Geen degradafe Op de Donderdagmiddag gehou den sportconferenlie heeft de voorzitler van den N.V.Bde heer K. <T. J. Lotsy, de besluiten van de bestuursvergadering van dezen bond meegedeeld, voorzoo ver deze betrekking hadden op de promotie- en degradatieregeling. Deze regeling komt op 't volgende neer: Er wordt een normale competi tie gespeeld om het kampioenschap van Nederland. Er is geen directe promotie en geen degradatie, maar de kaïn pioenen der 4e,- 3e en 2e klasse van dit seizoen zullen met de kam pioenen van het volgend seizoen (1943.44) om het kampioenschap van hun klasse strijden, terwijl even eens de nummers laatst van beide seizoenen een wedstrijd zullen spe len om uit te maken, wie defini tief onderaan staat. Op een en ander hopen wij nog nader terug te komen. Alkmaarders stonden queue... bij de strafuitdeeling Allen clandestien geslacht schapenvleescb gekocht. De economische rechter te Alkmaar liet Woensdag niet minder dan 30 Alk maarders voor het voetlicht verschij nen, allen beschuldigd van overtreding van de vleeschdistributiebeschikking 1940. Zij hadden vorigen zomer van den clandestienen slachter Korver schapenvleesch en -vet gekocht zonder afgifte van bonnen. De hoeveelheden gekocht vleesch varieerden van 1 tot 10 kg. en de boe ten van 15 tot 125 guldep. Gemiddeld moest ongeveer 15 gulden boete per kg. gekocht vleesch betaald worden. In enkele gevallen was het gemid delde wat hooger, omdat de klanten niet alleen vleesch, doch ook vet ge kocht hadden en in enkele andere ge vallen werd rekening gehouden met vroegere overtredingen van de distri butiebepalingen door de „cliënten", waardoor het gemiddelde steeg! Oplichterij aan den loopenden band Honderden Nederlanders, w.o. tientallen Alkmaarders gedu peerd. In de jaren na <Je Meidagen van 1940 heeft de zich noemende fotograaf 'Tan v. d. M. uit Amsterdam het heele land afgereisd en honderden goedgeloovige menschen opgelicht voor kleine bedra gen, ora eindelijk in Alkmaar tegen de lamp te vliegen, v. d. M. had vóór den oorlog relaties met een Berlijnsche fir ma, die fotootjes plaatste in manchet- knoopen, broches, madaljons, enz. Hoe wel de relatie na het uitbreken van den oorlog geheel verbroken werd, ging v. d. M. toch den boer op, ver telde de goedgeloovigen, dat hij foto graaf was en verkleiningen van foto's plaatste in allerlei sieraden en dat een en ander slechts f 1.50 kostte, welk be drag vooruit gestort diende te worden. Had meneer eenmaal het geld in zijn zak, dan liet hij zich niet meer zien. De verd. trachtte de rechtbank te overtuigen, dat hij een reëelen handel had, doch dat de Berlijnsche firma hem in den steek had gelaten, hetgeen ech ter niet wegnam, dat de Officier 1 1/2 jaar gevangenisstraf eischte, daarbij rekening houdend met de acht veroor deelingen, die v. d. M. al achter den rug heeft, en met het feit, dat geen der beweringen van verd. beves tigd kon worden, zoodat geen enkele verzachtende omstandigheid kon wor den aangewend. De sigarenschat van boer Baren Geen droogtrommel, maar een iertank. Jan S. uit de Schermer wist een ge heimpje: bij boer Buren zaten een dik ke 5000 sigaren, verpakt in kistjes, ver stopt in een iertankl En het waren -<1- lemaal sigaren van vóóroorlogsche kwaliteit Zijn broer hoorde het verhaaltje en deelde het op zekeren dag mee aan zijn vriend G. D. en beiden besloten, de iertank leeg te halen. En toen de boer een dag of wat later zijn voor raad geurige rookertjes eens wilde contr'oleeren, deed hij de ontdekking, dat alles verdwenen was. Hij deed ech ter geen aangifte bij de politie, maar ging naar een kennis in Graft, die blijkbaar bijzondere speurderstalenten bezit. Deze zou trachten de sigaren te rug te vinden en zou als belooning dui zend gulden krijgen. De Graftenaar snoot zijn neus, stak die vervolgens in den wind en rook terwijl zijn ge oefend oor luisterde. En hij had geluk. G. D. ging er een beetje prat op, dat hij goede sigaren had en was boven dien wat royaal met het weggeven van Havanna s. Dat vernam de Graftenaar, die toen weinig moeite meer had om het geheele geheim te1 ontsluieren En weer ging men niet naar de politie, doch Buren kon zijn gestolen sigaren terugkoopen 27 cent per stuk. Wat de Schermer boer deed!!!! Totdat de politie er zich toch in mengde, zoodat de sigarendieven te recht moesten staan. De Officier eisch te tegen D. één jaar, tegen C. S. 8 en tegen J. S. 7 maanden gevangenisstraf Een Salomonsoordeel in peulvruchten De economische rechter te Alkmaar had Woensdagmorgen te beslissen, of stamslaboonen al dan geen witte boo- nen zijn; d.w.z. of stamslaboonen onder de peulvruchtendistributiebeschikking vallen of niet. De zaak zat zoo: zekere Th. Broersen uit Harenkarspel had verleden jaar 350 kg."-* stamslaboonen verkocht, ge droogd en gedorschen en hij had ten gevolge daarvan een proces-verbaal De driedubbele moord te Schiedam Twee verdachten kregen le venslang. De Rotterdamsche rechtbank heeft den 31-jarigen lossen werkman Joh. Bemon en den 49-jarigen stoker Joh. M. Woltering, die op 18 Februari ^1. hebben terecht gestaan wegens moord met voortbrachten rade op drie Jood- sche vrouwen te Schiedam en diefstal met geweldpleging, veroordeeld tot le venslange gevangenisstraf. De 52-jarige transportarbeider M. Korporaal werd wegens heling, het aannemen van f 10 en eenige aardap- pelkaarten van misdrijf afkomstig ver oordeeld tot 6 maanden gevangenis straf De twee andere bij den moord be trokken daders, de 39-jarige groenten- handelaar P. Hartland en de 25-jarige dienstbode Magdaléna Ligthart zullen 25 Maart a s. terecht staan voor de verdere behandeling van de tegen hen ingebrachte acte van beschuldiging. Burgerslachtoffers van luchtaanvallen 's-GRAVENHAGE, 4 Maart Giste ren werden bij uit militair oogpunt doellooze terreuraanvallen van Brit sche vliegers op spoortreinen, schepen en auto's vijf Nederlandsche burgers gedood, 5 zwaar gewond en elf licht ge wond. Tragisch einde van een rooftocht Woensdagnacht werd door inwoners van Koog a. d. Zaan hulpgeroep verno men uit de richting van de Zaan. Toen men op onderzoek uittoog bleek, dat een roeibootje was omgeslagen waarin zich twee mannen bevonden, waarvan er een gered kon worden. De mannen waren op roof uit geweest en hadden eenige pakken zeep gestolen, waarbij op den terugreis het bootje omsloeg. Van den tweeden persoon, den 21-ia- rigen Zaandammer A. de B., werd niets meer vernomen, zoodat wordt aangenomen, dat hij verdronken is. Programma Bekerwedstrijden 7 Maart Zondag a.s. wordt een begin gemaakt met de bekerwedstrijden, waartoe, naar men weet, de deelnemers zijn sa mengebracht in groepen van 5 en 6, die onderling een halve competitie verspe len. Van de wedstrijden uit dit gewest vermelden we de volgende: Afd. A: Blauw WitWest Frisia; A.F.C.de Kennemers. Afd. C: Ajax—Alkmaarsche Boys, H.B.C.—Hilversum. Afd. D- Alcmaria VictrixR.C.H., W.F.C.V.S.V. Afd. G: B.K.C.—'Helder Afd. H: L.S.V.V.—Schagen; Oude- sluis—D.T.S. Afd. I: Hollandia—Purmerend; St. GeorgePurmersteijn. De heer G Nieuwenhuis te Gocs construeerde een tot In de kleinste onderdeden nauwkeurig nagebootst model van een stoom locomot iet op een schaal van 125. over welken arbeid hij zeven taar heeft gedaan. Met de hoogedrukketel van 5—7 aten. kan deze locomotief een snelheid van 10 K M. per uur bereiken en een last van 60 K.G. voortbewegen. De heet Nieuwenhuis met ct|B werkstuk, dat ht] demonstreert op een speciaal tot dat doel door hem in si|n tuin ge bouwden spoorweg. f. v. Rhljn-Pax ro Morgen is het de eerste dag der boekeninzameling voor de Neder landsche arbeiders in Duitsch land. De Jeugdstorm komt bij U vragen of gij dit onpolitieke doel wil steunen door enkele ontspan- ningsboeken af te staan. Stelt hen niet teleur. De Jeugdstorm vraagt het niet voor zichzelf, maar voor onze mede-volksge- nooten over de grenzen. Wie bedreigt den wereldvrede „De wereldvrede wordt veel meer door de intriges en de sa menzweringen der communistische internationale bedreigd dan door iets anders. De Komintern heeft sinds haar oprichting van het hoofdbureau te Moskou uit gewa pende opstanden en revoluties in Oostenrijk, Duitschland, Portugal, Hongarije, Bolivië, Finland. Japan en China geënsceneerd. Zij was een van de voornaamste factoren voor den burgeroorlog in Spanje en reeds van het begin af aan hadden de agenten der Komintern het bevel en de controle in handen van diegenen gelegd, die hun plan nen moesten uitvoeren en het doel moesten bereiken. Wij kunnen haar invloed in Frankrijk, waar zij op het punt staat om denzelfden toe stand te scheppen, waarnemen en wij kunnen van dag tot dag in ons land sporen van haar activiteit zien, b.v. de oneenigheden in de industrie, spionnage in onze wapen fabrieken en sabtoge op onze oor logsschepen en vliegtuigen". „Times" van 18 Maart 1939. SCHAGEN SCHAGEN-NIEUWS. Programma Zondag 7 Maart. L.S.V.V. ISchagen I. Vertrek per fiets 1 uur. Aanvang 2.30 uur. J. J. Slikker G. C. Anneveldt G. Anneveldt H. Grimme, S. Grootes, T. Schoorl Chr. Rijnders, J. v. d. Ben, G. J. Boontjes, R. v. Haren, P. Stam Res.: J. Slikker. Schagen 2Callantsoog 1. Aanvang 2.30 uur. P. Schoorl H. Hijman, A. v. d. Pijl Th. de Weger, H. Volten, P. Smit J. Peetoom, J. Kater, J. Kuilman, D. Schoorl, Joh. Fransen. Res.: Jb. Molenaar, P. Dekker. B.K.C. 3—Schagen 4. Vertrek per trein 9.45 uur. Aanvang 11.15 uur. P. Biesboer R. Coevert, Th. v. Rooij W. Rezelman, Jb. Schoorl, W. Servaas H. de Jong, J. Boontjes, J. Berkhouwer H. Kaper, C. Anneveldt Res.: J. Slik. Schagen AHelder B. Aanvang 10 30 uur. S. Koning A. Molenaar; H. N. de Graaf P. Kip, G. Vel, K. Borst Joh. de Nijs, H. Heijligers, H. de Graaf, P. Verra, Adr. Duinker Res.: Chr. Bakkér Y. Reens, H. Voorthuyzen. gekregen terzake overtreding van bo vengenoemde distributiebeschikking. Toen de zaak eenige weken geleden behandeld werd, bestreed mr. dr. J. Buiskool de dagvaarding, opmerkende, dat stamslaboonen geen witte boonen waren en daarom buiten de bepalingen vielen.-De zaak werd toen aangehou den tot het hooren van een getuige- deskundige. Woensdag werd de behan deling voortgezet met het hooren yan dezen getuige en deze verklaarde dat de stamslaboonen zeker niet als witte boonen beschouwd kunnen worden, dat de in beslag genomen boonen geschikt waren als pootgoed en dat zij veel minder zetmeelgehalte bevatten dan witte boonen. Zij zouden wellicht in gedroogden vorm als consumptieboo- nen gebruikt kunnen worden, maar in de praktijk gebeurde zulks nooit. Bo vendien is er een enorm prijsverschil tusschen stamslaboonen: en witte boo nen, welke laatste aan een bepaald maximum is gebonden. Op grond van een en ander vroeg de Officier vrijspraak en luidde het von nis van mr. Meijer conform. ADVERTENTIES voor de Schager editie van het Dagblad voor Noord-Holland uitsluitend op te zenden aan: Administratie Dagbleci voor Noord-Holland SCHAGEN. U.V.O.-NIEUWS. Programma oZndag 7 Maart 1943. De Saxenburgers—U.V.O. (Mixed). Aanvang 12.45 uur. Vertrek per trein 10 uur. A. Bakker. N. Snaas, J. de Veer F. Mos, W. van Twuijver, N. Koomen J. de Vries, N. van Veen. M. de Boer, J. Bok, D. Klaver De Saxenburgers IU.V.O. 1 (heeren). Aanvang 2.30 uur. Vertrek per trein 10 uur. W. vèn Diest D. Timmerman, D. van Loon. J. "Bosmann, A. Townsend, J. Blaauboer W. de Bie, C. Tuinman, J. Mos, B. Backer, J. Koning Alg. res.: H. v. Veen en T. Rezelman. Afberichten vóór Zaterdag 16 uur bij de aanvoerders. Supporters, welke wenschen mee te gaan, worden verzocht hun stick mee te nemen. F 225.— BOETE VOOR SLAGER. De overtreder van prijsvoocuchriften voor distributie-artikelen In 't bijzon der voor voedingsmiddelen, behoeft als hij voor den Inspecteur voor de Prijs- beheersching staat niet op veel cle mentie te rekenen. De eerste levens behoeften moeten nu eenmaal voor al len verkrijgbaar blijven, ook voor de menschen met een kleine beurs. Wat deze bij den eenen winkelier teveel moeten betalen, kunnen zij bij een an der niet meer besteden en een paar dubbeltjes teveel betaald bij slager of groentenboer kan beteekenen een brood minder koopen bij den bakker. Deze opvatting van den Inspecteur voor ae Prijsbeheersching te Amster dam was de oorzaak van een boete van f 225 die aan slager D. J. Kok kelhoorn, Heerenboschstraat E 71 te Schagen werd opgelegd, toen hij de prijsvoorschriften had overtreden. Ook openbaarmaking van het vonnis ,werd gelast. BENOEMD. De heer J. de Vries, gemeente- bode alhier, is benoemd tot deur waarder der-plaatselijke belastin gen met ingang van 3 Maart, zulks ter vervanging van den heer Flappër, die is overgegaan naar de marchaussee. De beledi ging heeft inmiddels reeds plaats gehad. Maan Maan vanavond om 18.25 uur 21 Mrt V.M. N.M. tot morgenochtend 13 Mrt *j |Q 29 Mrt EK 7.1o Ulir L.K SINT PAN CR AS. SPORT STAALT SPIEREN. Maandag gaf de gymnastiekvereeni- ging S.S.S. haar eerste uitvoering in het lokaal van den heer J. Bouwstra, onder leiding van den heer G. de Rie. Het lokaal was te klein om alle be langstellenden te bergen, hoewel de avond er een was alleen voor dona teurs. De vereeniging mag zich, zooals hieruit duidelijk blijkt, in groote be langstelling van de burgerij verheu gen. De bezetting is ook in groote ma te vooruitgegaan, wat zijn oorzaak vindt in het feit, dat de vereeniging thans ruim 200 leden telt. De verschillende nummers werden vlot afgewerkt, ter afleiding werden voordracht en zang gegeven. Vooral sloeg in „Vaderland, jouw Sterren", van mej. Hirsch-en Gebr. Burger. Het muzikale gedeelte werd vèrzorgd door den heer De Kolf en zijn leerlingen. S.S.S. kan terugzien op een uitermate goed geslaagden avond. Advertenties voor de Schager editie van het Dagblad voor Noord-Holland kunnen hier voort- aan worden opgegeven bij den heer Jb. KLOOSTERBOER Dzn., Twuijverweg 159, St. Pancras, TeL 378. WIERINGERMEER MAN DOOD GEREDEN. Wieringerwerf. - Gistermorgen werd langs den kant van den weg een man gevonden, die door een auto bleek te zijn aangereden. Bij vaststelling van de ideniteit van dezen persoon bleek het te zijn J. R. Doornbos, commis- sionnair in vlas, uit Middenmeer. Doornbos, die zeer koud was en in hulpeloozen toestand verkeerde, is per ziekenauto naar zijh woning vervoerd. Tijdèns dezen tocht is hij echter over leden. Het slachtoffer was gehuwd en 65 jaar oud. Wig met zijn slroom niet zuinig is, lil weldra in dg duisternis DE SCHAGER MARKT Er was Donderdag jl. weer min der gebruiksvee aangevoerd, ter wijl het juist de tijd is, dat men meer gebruilisvee kan verwach ten. Wat de prijzen van gebruiks- vee betreft, ging dit nogal, de handel was tamelijk goed. De bonnen schenen weer iets duur der te zijn. De tijdkoeien liepen van f 700900. Geldekoeien tot f 600 en een kalfkoe tot f 1000. Voor de Centrale waren 40 stuks aangevoerd, geen graskalveren. De tijd voor nuchtere kalveren is gekomen. Van wol vee voor de vrije markt weer niets aange voerd. Op de geitenmarkt was weer een groote drukte. Toch schijnen de prijzen wel wat af te nemen. De handel was dan ook. niet zoo vlug als vorige markten. Nu noteerden wij hier voor de duurste geit f 200. De prijken wel ke ze voor de biggen vragen is ook wel hoog, zoodat de handel gedrukt is. Hoogste noteering f 60, dus een matigen handel. Konijnen en kippen per kilo genoteerd, f 1 per kilo voor de konijnen en f 0.00 voor de kippen. De handel was goed. Op de stallenimarkt was ook weer aardig drukte, die tijd is ook weer aangebroken. W1ERINOEN. AFGESNEDEN. Wegens te hoog stroomverbruik zijn verscheidene personen enkele dagen afgesneden van electrische energie. Dit zal hen nu wel geen tweede maal overkomen. POLITIE. Komen aanloopen: bruin ruig harig hondje. Inl_ gem.-bode. Wanneer de lente fn aantocht ia. Moede» en kind in het voorjaars zone^ Da witte stamboek ster merrie Unoda van den stal Reu vers weerd" f Brommen, met haar gitzwart veulentge tilden» een wandeling. Deze schimmel werpt gltswartc veulens, die «ui vijf maanden even wit worden als de moeder CNF-W. P. Zeijiemaker-Pas m

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1943 | | pagina 1