NOORD-HOLLAND Inter-Geallieerde controversen m 4 Geloof en Fanatisme Verduister Nederlandsche hinderen gedood bij luchtaanval KIA&fiLAD VOOR Dr. Goebbels Das Reich" ZWARE BRITSCHE VERLIEZEN TER ZEE Syrië's roep om onafhankelijkheid Distributienieuws ZATERDAG 6 MAART 1943 Deze Courant verschijnt dagelijks Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordara C 9. Redactie- en Administratiebureau: Schagen, Laan 201. Tel. 444 (2 lijnen) SCHAGER EDITIE 87stc Jaargang. No. 12036 4 Pagina's. Hoofdredacteur: A. R. JONKER, Alkmaar. Advertentie-tarief. Prijs der gewone advertenties in deze Editie 11 ct. oer m.m. Bij contract binnen een jaar te ge bruiken belangriike korting. Ta rieven v. de eeh. ooi. od aanvr East is east and west is west and never the twain shall meet (Van onzen Haagschen (correspondent). Dat er tusschen Engeland en Amerika verschillende punten van geschil bestaan, is nu langzamer hand wel een algemeen erkend feit. De ruzies in en om Afrika en meer speciaal Marokko en Algerije zijn via pers en radio gemeengoed der geheele wereld geworden en de jacht op steunpunten, die Ame rika in de Engelsche iunglé houdt, trekt al eenigen tijd de algemeene aandacht. Minder bekend tot nog toe. doch minstens even fel zijn de tegenstel lingen tusschen Moskou en Londen en de voornaamste twistpunten zijn Polen en Joego-Slavië. In September 1939 verklaarde En geland den oorlog aan het Duit- sche Rijk. omdat het den Duitschen aanval beschouwde als een inbreuk op de garanties die het Polen gege ven had. Nog tijdens den veldtocht tegen Polen bezette de USRR een {;root gedeelte van het oostelijk Po en en hoewel het er later door de zegevierende Duitsche troepen zeer Enel uitgeslagen werd. blijft het er blijkens publicaties in de „Praw- da'\ nog steeds aanspraak op maken na den oorlog en in geval van een overwinning dit stuk van Polen in te lijven. Trouwens, het betreffen de artikel van de Prawda sprak te vens van rechten op Finsche ge- biedsdeelen. de Baltische Staten en Besarabië. In antwoord hierop heeft de Poolsche emigrantenregeering bij monde van zijn leider Sikorski. (die in 1920 een oog liet in den slag van Warschau, waar de bolsiewiki hun veldtocht tegen de Polen zagen te loor gaan) een vurig protest losge laten. Aansluitend bij de garanties, die Engeland gegeven heeft, bepleit Sikorski thans zijn recht in Londen. Engeland is echter zoo goed als machteloos en zijn regeering tracht dan ook zoo veel mogelijk buiten dit conflict te blijven. In het amb telijk orgaan van het Sovjet-gezant schap te Washington zijn de bolsje wistische eischen nog eens uitvoe rig behandeld en op dit artikel is de „New-York Times" dan nog eens teruggekomen met een betoog over de rechten der USSR. Een Assopress telegram heeft daarop gemeld, dat er geen vooruitzicht bestaat op een overeenkomst tusschen Polen en de Sovjets. Trouwens, de kwestie Joego-Sla vië is al even interessant. Zooals men weet vechten er hier en daar in Zuid Slavië nog benden. Gedeel telijk zijlt dit nationalistische Ser- ven. gedeeltelijk communisten. Mos kou heeft nu aan de Servische re geering in Londen medegedeeld, dat zii den strijd der Serven officieel met erkent en alleen den striid der communistische benden als „strijd" tegen de Duitschers beschouwt. Zii is. om dit te onderstrepen, zelfs zoo ver gegaan, dat zij de acties dezer communistische benden in haar weermachtsberichten vermeldt. Het is begrijpelijk, dat ten gevol ge van al deze perikelen in Enge land thans een heerlijke familie ruzie ontbrand is. Minder begrijpe lijk is het. dat er nog zoovelen zijn, die uit de machteloosheid van Enge land geen les willen leeren. Wan- neei reeds in het huidige stadium Engeland niet bij machte is. paal en perk te stellen aan dc eischen van zijn Oostersche bondgenooten. kan men op zijn tien vingers natel len, hoeveel succes het zou hebben bij een eventueel zegevierend Moskou. Afgezien van het feit. dat de ÜSA hard op weg zijn het beetje macht en kracht, dat Engeland nog heeft, te beknottten. DE BOLSJEWISTISCHE VER WACHTINGEN VAN DEN WE- RELDOORLOG. In den nieuwen wereldsmelt kroes zal de geheele bourgeoi sie in vlammen opgaan, precies zooals de Russische bourgeoisie door het vuur vernietigd werd. Worosjilof op 1 Mei 1938. in Minister Goebbels houdt zich in een nieuw artikel in het weekblad ..Das Reich" o.a. bezig met den weerklank, dien de verklaring van Duitschland en zijn bondgenooten dat het bolsjewisme een acute be dreiging vormt voor geheel Europa, in het buitenland en in het buzon der in Londen gevonden heeft. Dr. Goebbels verklaart dat. on danks de tegengestelde beweringen van de officieele Britsche politiek en ondanks de poging van het in ternationale Jodendom, het Engel sche volk reeds in breeden kring het met de bolsjewisten naderende gevaar voor het avondland begint in te zien. De Duitsche propaganda beschouwt dit niet als een door haar behaald succes. Het is veeleer een teeken des tiiós. Dr. Goebbels vergelijkt dan de toestanden in Engeland met die in het Duitsche Rijk. toen de commu nistische partij vóór de machtsaan vaarding door de nationaal-sociaiis- ten stormliep op de democratische republiek. Wanneer de ministers van ziin Britsche majesteit op den 25sten verjaardag van het Roode Leger het woord voeren voor <^e emblemen van hamer en sikkel en wanneer zij tezamen met den Joodsch-bolsjewis- De Betuwe ontwaakt uit haar winter slaap. In de boomgaarden worden de boomen gesnoeid en bespoten met carboleum, teneinde de schadelijke insecten te verdelgen. Stapf-Pax in Na den jongsten Britschen terreuraanval op Berlijn. Dr. Goebbels bezichtigt da vernielde kerk van Sb Hedwig Telefoto Hoffmann-Stapf-Pax m tischcn ambassadeur Maisky de In ternationale meezingöft. wanneer Engelsche bisschoppen bidden voor de overwinning van het bolsjewis me in Europa, wanneer op dezen feestdag in geheel Engeland de vlag gen der roode revolutie waaien, dan weet iedere verstandige Thebaan. wat dit te beteekenen heeft. Het beteekent niets meer of minder dan dat het Britsche empire een inner lijk ontbindingsproces doormaakt. Voorts wijst, dr. Goebbels op het principieele verschil dat bestaat tus schen 1918 en 1943. Geheel afgezien van het feit. dat de militaire posi tie van 1943 in het geheel niet met die van 1918 te vergelijken is. is één ding vergeleken met het vierde jaar van den eersten wereldoorlog grondig veranderd. Toen liep het Duitsche volk de vijanden van den staat na. Thans staat het trouw en onwrikbaar achter den Fuehrer. Toen sprak het van vrede, nu spreekt het van oorlog. Een volk. dat in 1918 zoo dicht bij de overwinning stond en haar door eigen dwaasheid uit handen liet glippen, zal dezen keer zijn groole historische kans niet licht zinnig prijsgeven. Het is met opge heven hoofd door de loutering van dezen winter gegaan. De viian$ heeft te vroeg gejubeld. De winter, die thans teneinde loopt, was voor ons een hevige beproeving, doch hij bracht ons ook iets goeds: wij za gen het gevaar en wij zullen het niet meer uit het oog verliezen tot het vernietigd is. 4000 CHINEEZEN CAPITU- LEEREN. Ongeveer 4000 man troepen van Tsjoengking. onder wie ook gene raal Li Tsjin. die deel heeft uitge maakt van den generalen staf van den eerder gevangen genomen ge neraal Wang Tsjing Sjai. en de commandant van de 32ste Tsjoen- kineesche brigade. Woe Lan Foe. hebben zich. naar Domei meldt, den 2en Maart nabij Likinatsjang in "de nabijheid van het Paoloemeer in de provincie Hoepeh aan de Japansche strijdkrachten overgegeven. Talrijk oorlogsmateriaal, onder meer 25 loopgraafmorlieren, 18 zware en meer dan 60 machinegeweren wer den buit gemaakt. Naar verder wordt gemeld, heb ben Japansche keurtroepen den 3en Maart vijandelijke concentraties on geveer 25 K.M. ten Z.W. van Hoe Tsjan Hang in midden Hoepeh ver nietigd. Daarbij werd een aanzien lijke hoeveelheid oorlogsmateriaal buit gemaakt. De Jeugdstorm klopt ook bü u aan. om de boekenactie voor onze Nederlandsche arbeiders in Duitschland te steunen. Dit heeft met politiek niets te ma ken. Laat u niet door partij, schap beletten, uw volksgenoo- ten in Duitschland uren van verpoozing te schenken door het lezen van een goed boek! (Van onzen Berlijnschen correspondent). F\E feiten volgen elkaar met ka- leidoscopische snelheid op. Wij leven in een tempo, dat voor kalm en langzaam denkende stervelingen nauwelijks valt bij te houden. Maar wie niel onder wil gaan. die moet mee marcheeren in het tempo, dat door de omstandigheden wordt ver langd. En in het stellen van eischen is deze tijd hard en onverbiddelijk. Nog hingen wij met onze gedach ten in het Berlijnsche Sportpalast. waar dr. Göbbels op de hem aange boren wijze den bitteren ernst van den toestand en de daaruit voort spruitende gevolgen uiteenzette, toen in München. de Stad der Be weging. reeds de veteranen der nat. socialistische beweging in 't histo rische Hofbrauhaus bijeenkwamen, om naar een proclamatie van den Führer te luisteren. De mannen en vrouwen, die hier ter herdenking van den oprichtingsdag der partij, vóór 23 jaar. dicht aaneenzaten. be seffen maar al te goed. dat dc striid een kritiek stadium doormaakt, dat heel het Duitsche volk op actieve wiize moet deelnemen aan dezen strijd en dat het menschel ijk pres tatie-vermogen een buitengewoon zware proef zal ondergaan. C EDERT den 24sten Februari '20 heeft men het mee en het te gen van een vaste overtuiging aan den lijve ondervonden. Men weet., wat een overwinning kost. maar minstens evenzeer, hoe zwaar een nederlaag weegt! Het aanvaarden van het programma, dat de Führer. toen uiteenzette, betcekende het be gin van den strijd om Duitschland's voortbestaan, om de herwinning van zijn onafhankeliikheid. Na den 30sten Januari 1933 kwam er een keerpunt in den strijd, want van dien dag af begon de verwezenlij king van het gestelde ideaal, een voor elkeen zichtbaren vorm aan te nemen. Duitschland heroverde on der Adolf Hitier de hem toekomen de plaats onder de volken van Euro pa. 'T'HANS moeten alle beschikbare A krachten in heel Europa gemo biliseerd worden om den strijd tus schen het nat-.socialisme eiv't com munisme tot het gewenschte resul taat te brengen. Héél het continent moet meevechten of meewerken, al naar de omstandigheden dit eischen Zooals Adolf Hitier 23 jaar geleden de 25 punten van zijn partij-pro gramma bekend maakte, zoo liet De stem der SS. Luistert op Zondag 7 Maart van 11.30 tot 11.45 uur over den zender Hilversum 1. op golf lengte 415 meter, naar de stem der S.S. Onderwerp: Bolsjewis me. hij thans bü monde van Hermann Esser de proclamatie voorlezen, waarin met onverbiddelijke duide lijkheid wordt gezegd, waar het om gaat. Om een strijd op leven en dood tusschen het nationaal-socialisme en het bolsjewisme. „Wij zullen de macht der joodsche wereldcoalitie breken en uitroeien en de mcnsch- heid. die om vrijheid en leven, om haar dagelijkse!) brood vecht zal in dezen striid de eindoverwinning behalen." Aldus voorspelt Adolf Hitier in ziin proclamatie en de er varing heeft geleerd dat hij er de man naar is om woorden in da-den om te zetten. Kunstmatig drogen van gras UITSTEKENDE RESULTATEN IN 1942. De gunstige resultaten, welke de in 1938 genomen proeven te Leeuwarden, Buren en Stolwijk met. gedroogd gras opleverden, waren in 1939 voor de re geering aanleiding het drogen van gras krachtig tc bevorderen. Getracht is door middel van subsidies en credieten de oprichting van grasdrogerijen te sti- muleercn en inderdaad is sindsdien het aantal telken jaren toegenomen, ook doordat men de voordeden van het droogproces meer en meer ging inzien. Van hoeveel belang deze ontwikkeling in de huidige omstandigheden is, nu krachtvoer dat vóór den oorlog voor het grootste deel werd ingevoerd na genoeg ontbreekt, blijkt reeds hieruit, dat door middel van de huidige pro ductie aan gedroogd gras in ongeveer 1/5 der behoefte aan krachtvoer kan worden voorzien. Door het drogen van gras is het bo vendien mogelijk het hoogste rende ment. uit de weideperceelen te halen. Was het door middel van hooien mo gelijk twee oogsten van het land bin nen te halen, indien men het gras droogt, kan men, als de weersomstan digheden gunstig zijn, wel vijf keer maaien. Het voordeel hiervan is weer, dat de voedingswaarde van het jong gemaaide gras grooter is dan van gras dat reeds te hoog op stam is gekomen. Reeds in 1939 waren er zes installa ties. In 1940 was dit aantal 51, met een totale productie van 6900 ton en het jaar daarop steeg het tot 106, die 22000 ton opleverden. In het afgeloopen jaar is de totale productie van gedroogd gras wederom belangrijk gestegen en het aantal installaties tot 132 opgeklom men. Zoodat, men dit jaar, ook doordat het voorjaar zich gunstiger laat aanzien nog veel grootere productie mag verwachten. In verband met de materia lenpositie zullen echter geen nieuwe Installaties met regeeringssteun worden opgericht. PERSONENTREIN OP GOEDE- RENTREIN INGEREDEN. Tn den nacht van Dinsdag op Woensdag heeft zich op het stati- onsemplacement te Arnhem een botsing voorgedaan tusschen een personentrein en een goederentrein. Hoewel geen persoonlijke ongeval len plaats vonden is de materieele schade belangrijk. Maan Maan 7.32 V®"8LV°nd °m M HMrt 18.27 uur 21 Mrt. N-M. tor morgenochtend V,M" 13 Mrt ft 1i: 29 Mrt ek 7.16 uur l.k. Zondagavond om M0"p 18.29 uur 7.59 tot Maandagochtend 19.54 7.14 uur DUITSCH WEERMACHTBERICHT BUITENLAND Nieuwe Finsche regeering onder Linkomies Generaal Catroux bevindt zich. zoo verneemt het ANP. uit Ankara, op het oogenblik in Damascus om in opdracht van het comité de Gaul- le in Londen, besprekingen te voe ren over het herstel van het con- stit-utioneele bewind in Syrië en Li banon. De eerste onderhandelingen met het Syrische nationale blok. de invloedrijkste politieke partij van het land. hebben echter terstond ernstige conflicten opgeleverd, aan gezien deze zeer machtige groep slechts op bepaalde voorwaarden tót medewerking bereid is. Zoo ver langt zii niet alleen volledige onaf hankelijkheid voor de Syrische re geering. doch ook de vereeniging van alle in het Syrische gebied ge legen landen tot één grooten staat, hetgeen minstens neerkomt op op neming van Libanon in Syrië en wellicht ook op teruggave van Ha- tay (Alexandre-tte) en het inlijven van bepaalde gebieden in Palestina. Eenige leden van het nationale blok hebben hun program neergelegd in een memorandum, gericht aan Ca troux en aan den Syrischen minis ter-president. en dit gepubliceerd, waarna zij terstond werden gear resteerd. Er is dus een zeer ernsti ge breuk met het nationale blok ontstaan. Dat Catroux in zijn streven ge faald is, moet des te ernstiger ge acht worden, daar de toestanden in Syrië de laatste weken steeds slech ter geworden zijn. De bevolking lijdt onder de duurte en het tekort aan levensmiddelen. In Beiroet en andere steden hebben buitensporige looneischen van de arbeiders on der invloed van communistische agitatie herhaaldelijk stakingen veroorzaakt, terwijl zoowel in Sy rië als Libanon een algemeene on tevredenheid heerscht over de groo- tendeels corrupte en ondeugdelijke ambtenarij. Nog een andere omstandigheid werkt tegen Catroux. Engeland heeft de laatste jaren meer dan eens het Syrische nationale blok be gunstigd. Ook Engeland wil het op gaan van Libanon in Syrië bevor deren. om dan beide landen tot den kern te maken van een groo ten Syrischen staat, waartoe ook Palestina en Transjordanië zouden behooren. geheel onder Engelschen invloed. De staat Libanon voelt zich in zijn zelfstandige bestaan ernstig bedreigd, hetgeen onlangs le Bei roet tot uiting kwam in de kerk der Maronieten, waar de aartsbisschop in tegenwoordigheid van Syrische en Gaullistische autoriteiten o.a. verklaard heeft: „Libanon wil onaf hankelijk blijven. Met onze buren willen wij op goeden voet leven, maar zooals een Arabisch spreek woord zegt: Laat onze buren baas zijn in hun huis. wij willen het in het. onze ziin." In Engelsch-Amerikaansche krin gen te Beiroet heeft het verbazing gewekt, dat de aartsbisschop der Maronieten deze woorden heeft dur ven uiten, die een duidelijk protest vormen tegen het Engelsche plan om één grooten Syrischen staat te stichten. Het scherpe optreden van generaal Catroux tegen het Syri sche nationale blok. dat denzelfden wensch koestert als de Engelschen. ziet er nu echter eveneens uit als een openlijke actie tegen de Engel sche plannen. In den nacht van Donderdag op Vrijdag heeft professor Linkomies de nieuwe Finsche regeering ge vormd. Het coalitie-kabinet is als volgt samengesteld: Vijf vertegenwoordigers van de sociaal-democraten, vier van de agrarische partii. twee van de coa litiepartij. drie partiiloozen. onder wie twee die de coalitiepartij na staan, een lid van de Zweedsche volkspartij en een van de liberale vooruitstrevende partij. De vader- landsche volksbeweging is hiermede niet meer in de regeering vertegen woordigd. Uit de oude regeering zijn negen ministers overgenomen. De nieuwe Finsche minister van Buitenlandsche Zaken. Dr. Carl Henrik Wolter Ramsay. werd op 31 Maart 1886 te Helsinki geboren. Na ziin studie was hij werkzaam als scheikundige in verschillende sui kerfabrieken in Duitschland en Rusland. Van 1911 tot 1919 was hii directeur van eenige suikerfabrie ken in Finland en van 1920 tot '37 directeur-generaal van de grootste Finsche scheepvaartonderneming. Van 1923 tot 1933 heeft hii de han delsbesprekingen met Engeland ge voerd. Voor het eerst werd hii in de regeering opgenomen in 1942 en wel als minister voor de voedsel voorziening. De stad Lissitsjansk veroverd HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜH RER, 5 Maart (D.N.B.) Het opper bevel van de weermacht maakt be kend: „Sterke vijandelijke strijdkrachten, die nog profiteerende van het ijs de Noordelijke flank van het Koeban- bruggehoofd prooeerden te om singelen, werden in de afgedoopen da gen uiteengeslagen en in samenwer king met de luchtmacht verder tot in de Lagunen achtervolgd. Verscheidene honderden gevangenen en een aan zienlijke buit aan wapens en oorlogs tuig vielen in onze handen. De vijand leed zware, bloedige verliezen Aan het Donetsfront werden tal rijke plaatsen heroverd, waaronder de stad Lissitsjank. Het achterwaart- sche terrein werd gezuiverd, verschei dene verstrooide groepen van den vijand werden tot den strijd gedwongen en vernietigd. Het ten Zuiden van Charkof ingesloten derde bolsjewistische le ger staat op een zeer klein gebied opeengedrongen, op het punt ver nietigd te worden. Ook gisteren overdag mislukten uitvalspogingen. Bij de voortzetting van zijn aanvallen ten Westen van K o e r s k en ten Noord westen van O r e 1 leed de vijand op nieuw zeer zware verliezen. In den fronlsector tusschen G h a t s k en het Ilmenmeer stortten talrijke plaatselijke aanvallen in het afweer- vuur ineen. Aan weerszijden van Stara ja Rus sa ging de vijand, na krachtige voorbereiding door de artillerie, met massale strijdkrachten tot den aanval over, waarbij hij pantserwagens en slagvliegtuigen in den strijd wierp. Na afwisselende gevechten gelukte het al le aanvallen af te slaan, waarbij de bolsjewisten weer zeer zware verliezen leden. De luchtmacht had in dit af- weersucces een bijzonder aandeel. Aan het Thesisische front heerschte gisteren levendige activiteit van artillerie en verkennigstroepen. Door duikaanvallen en aanvallen in scheervlucht van formaties Duitsche vliegtuigen leed de vijand aanzienlijke verliezen. Een formatie gevechtsvlieg tuigen viel In den afgeloopen nacht de haveninstallaties van P h i 1 i p p e- v i 11 e aan. Drie groote transport schepen werden zwaar getroffen. Gevechtsvliegtuigen met groote actie radius wierpen op den A 11 a n t i- schen Oceaan drie groote koop vaardijschepen in brand. De schepen bleven met zware slagzij liggen. Gisteren overdag drong een formatie Amcrikaansche bommenwerpers tot boven Nederland en het YV e s t- Duitsche gebied door. Als gevolg van de neergeworpen bommen leed de 1 tX'I RA BERICHT Opnieuw 13 schepen tot zinken gebracht HOOFDKWARTIER VAN DEN' FüHRER, 5 Maart (D.N. B.) ITet opperbevelvan de weermacht maakt bekend: „Duitsche duikbooten heb ben reeds in de eerste dagen van deze maand successen behaald. Dertien schepen niet een gezanten lijken inhoud van 97.100 brt. werden in zware gevechten in den grond geboord. Twee andere sche pen werden getorpedeerd. bevolking verliezen.. Een groot aantal Nederlandsche kinderen werd gedood. Jagers schoten 10 viermotorige vlieg tuigen van deze formatie neer. Enkele Britsche vliegtuigen wierpen in den afgeloopen nacht bommen op plaatsen in W e s t-D uitschland neer en ondernamen storingsvluchten in het kustgebied der Oost zee. Een vijandelijk vliegtuig werd neergeschoten. Zooals in een extra bericht is medegedeeld hebben Duitsche duikbooten in de eerste dagen van deze maand successen behaald. Dertien schepen met een gezamen- lijken inhoud van 97.100 brt. wer den in zware gevechten in den grond geboord. Twee andere sche pen werden getorpedeerd. ERNSTIG ONGELUK IN LONDEN SCHE SCHUILKELDER. LISSABON. 5 Maart (DNB). 'Naar de Engelsche nieuwsdienst meldt, zijn eergisteravond in een schuilkelder te Londen 170 men- schen gedood en 60 gewond. Er be vonden zich ongeveer 2000 perso nen in den schuilkelder, toen een vrouw onderaan den uitgangstrap kwam te struikelen. Binnen een minuut ti.jds waren honderden per sonen onder den voet geloopen. waarbij degenen die het meest on deraan lagen, gestikt zijn. Een onderzoek zal worden inge steld naar de oorzaken van de ramp Het ongeluk, zoo zegt men. hield slechts indirect verband met den luchtaanval. De het dichtst in de buurt van den schuilkelder neer gekomen bom kwam nog op twee miil afstand hiervan terecht. Zestig kinderen zijn om het leven geko men. DISTRIBUTIE BATTERIJEN VOOR HOORTOESTELLEN EN VOOR MEDISCHE APPARATEN. Door het Bureau voor de metalen verwerkende industrie is een regeling getroffen, waarbij gebruikers van boor toestellen voor slechthoorenden en van medische apparaten, ophtalmoscopen, otoscopen en dergelijke in de gelegen heid zullen worden gesteld periodiek batterijen voor hun toestellen of appa raten van handelaren te betrekken. Hiertoe zullen bedoelde gebruikers zich bij den handelaar, van wien zij hun toestel hebben betrokken, moeten la ten inschrijven door middel van een formulier, dat bij den handelaar ver krijgbaar is. Dit formulier moet door den gebruiker worden ingevuld en voor 15 Maart 1943 bij den hande laar worden ingeleverd. Betaling bij langereo arbeidstijd De centrale persdienst van het N.A.F. meldt: In aansluiting op reeds gedane mëdedeelingen door den leider van het N.A.F.. H. J. Woudenberg, kan worden meegedeeld dat thans bin nen enkele dagen een regeling van kracht wordt, waarbij is bepaald, dat bij verlenging van den weke- lijkschen arbeidstijd boven 48 uur. deze uren betaald zullen moeten worden met een loontoeslag van 25 pet., mft dien verstande, dat voor arbeiders, die reeds onder een bin dende regeling vallen, ook thans deze oude bestaande regeling blijft gehandhaafd. Het N.A.F. heeft, in de overtui ging. dat voor de verlengde arbeids week voor allen een bevredigende betalingsregeling in het leven ge roepen moest worden, het initiatief genomen om hiertoe te komen en ziet zijn bemoeiingen door de eerst daags volgende afkondiging der bovenbedoelde beschikkmg met succes bekroond. Daar deze regeling nog niet da delijk van toepassing kan worden gebracht op het administratief- en toezicht houdend personeel, heeft het Arbeidsfront bü den gemachtig de voor den arbeid reeds voorstel len van gelijke strekking ingediend, om ook voor deze werkers tot een bevredigende regeling te geraken. Verplicbfe inlevering van gebruikt papier In verband met de verplichte in levering van gebruikt papier krach tens het besluit van den secr.-gen. van het Dep. van H.. N. en Sch. is dezer dagen ten departemente ge ïnstalleerd de commissie, die den secr.-gen. zal hebben te adviseeren. Bij die gelegenheid werd gewezen op de moeilijkheden, waarmede de papierindustrie in ons land heeft te kampen. De vrijwillige inlevering van oud papier is door allerlei fac toren verminderd en het is derhal ve noodzakelijk door een verplichte inlevering van gebruikt papier deze vermindering althans zoo veel mo gelijk op te heffen, opdat de papier voorziening van ons land gehand haafd kan blijven op het tegenwoor dige. toch reeds uiterst lage peil. Hierbij zal rekening dienen te worden gehouden met de wettelij ke bepalingen en met de archief wet. Indien bij de verplichte inleve ring van papier omzichtig te werk wordt gegaan, zal daardoor niet al leen hulp kunnen worden verleend aan de bedreigde papierproductie, doch kan ook bij de overheid zoo wel als bij particuliere bedrijven een opruiming van overbodig ge worden bescheiden tot stand komen, waardoor de diverse administraties- doelmatiger worden. Dit zal de po sitieve winst zijn. welke ook in de toekomst bewaard moet blijven. Het is een eisch van het oogen blik. dat beheerders tfan particu liere en overheidsarchieven zorg vuldig laten nagaan, welke beschei den zij voor de verplichte inlevering van papier beschikbaar kunnen stel len. opdat drastische maatregelen achterwege kunnen blijven. Italiaanscb wccrmachtsbericht ROME. 5 Maart. In zijn weer- machtbericht no. 1014 maakt het Italiaansche opperbevel het volgen de bekend: In Tunesië levendige bedrijvig heid van artillerie en verkennings- afdeelingen. De havens van Bougie en Philippeville zijn door onze vlieg tuigen aangevallen. Vijandelijke toestellen hebben eenige bommen laten vallen op Napels. Salerno en San Vitaliano (Nola-provincie Ca- serta). waarbij lichte schade ont stond. Er waren zes dooden en tien gewonden te betreuren te San Vi taliano. Een toestel werd door het afweervuur getroffen en stortte neer bij Iatina (Benevento). In het Zuidelijke deel van den Atlantischen Oceaan heeft een van onze duikboolen onder bevel van den luitenant ter zee Roberto Rigoli een Braziliaansch troepentransport- schip van 7000 ton. alsmede een Amerikaansch motorschip van 12 duizend ton ri den grond geboord.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1943 | | pagina 1