NOORD-HOLLAND Tweejarig Bestaan Kedeil. Omroep - Verduister DAGBLAD VOOR SOVjET TROEPEN Bil CHARKOW TERUG GEWORPEN Oit jaar vder verstrekking van vitamine-C tabletten A.D.0. kampioen van district I DE VIJAND VAN DEN VREDE MAANDAG 8 MAART 1943 Dez« Courant verschijnt dagelijks Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Redactie- en Administratiebureau: Schagen, Laan 201. Tel. 444 (2 lijnen) SCHAGER EDITIE 87ste Jaargang. No. 12037. Hootdredacteur: A. R. JONKER, Alkmaar. A d v i r t e d t 1 t-t a r 1 1. Pnjs der gewone advertenties in deze Editie 11 ct. per m.m. Bij contract, binnen een jaar te ge" bruiken belangriike korting. Ta rieven v. de geh. opl. op aanvr DU1TSCH WEERMACHTBERICHT Bolsjewistisch tankleger vernietigd Ghatsk ontruimd HOOFDKWARTIER VAN DEN FUHRER, 7 Maart Het opper bevel der weermacht deelt mede: Bij het hruggehoofd van de Koe- ban en aan het front van de Mioes en de Donctz zijn gisteren slechts gevechten van plaatselijke betce- kenis geleverd. Door aanvallen van Duifsche tankeenheden wer den concentraties van de Bolsje- wieken uiteengedreven, verschei dene honderden gevangen en een talrijke buit werden binnenge bracht, In de ruimte ten Zuiden van Charkow hebben snelle troe pen van het leger en de Waf- len-SS sterken tegenstand van den vijand gc'roken en hem naar het NocrJen teruggewor pen. De ingesloten formaties van het derde Bolsjewistische tankleger, bestaande uit deelen van het twaalfde en het vijf tiende pantsercorps een ca- valleriecorps en drie divisies Infanterie, werden vernietigd. Het aantal gevangenen en de buit konden eerst voor 'n deel ge teld worden. Tot dusver zijn ge teld ruim 2*25 kanonnen, 61 tanks en ruim. 1000 voertuigen. De bloe dige verliezen der bolsjewieken gijn buitengewoon zwaar. In het gebied ten Westen van Koersk en in den geheclen sector van Orel wisselden krachtige vij andelijke aanvallen af met succes volle eigen tegenaanvallen. Of schoon de vijand verscheidene ver sclie divisies in den strijd wierp, gelukte het hem op geen enkele fclaats successen te behalen. Binnen het bestek van syste matische eigen bewegingen is de stad Ghatsk na voltrokken ontruiming zonder strijd aan den vijand gelaten. Alle pogin gen van de bolsjewieken de Duitsche losmakingsbcwegin- gen te verstoren bleven ver- geefsch. In den sector van St&raja Roes- sa is de vijand ook gisteren steeds weer tegen onze sterke afweer- stellingcn opgestormd. Hij werd met zware verliezen aan tanks en menschen teruggeslagen-. Ten Zuiden van het Eadogameer gelukte het onze troepen door een plaatselijken aanval hun stellin gen ie verbeteren. Daarbij werden, behalve een talrijke buit, verschei dene honderden gevangenen bin nengebracht. In vele sectoren van het Ooste lijke front hebben sterke ïorma- ties van het luchtwapen door zware aanvalsslagcn op vijande- ijke troepenconcentraties, stellin gen en ravitaillceringsverbindin- gen de troepen van het leger ge steund. Aan het Zuidelijke front in Tu nis hebben Duitsch-Italiaansche BRITSCHE MILITAIRE ATTACHc TE LISSABON VERVANGEN. LISSABON, 7 Maart (D.N.B.) Naar de bladen melden, is de Britsche militaire attaché te Lis sabon, kolonel Leslie, vervangen. Een generaal zou in zijn plaats komen. In de plaatselijke bladen kunt u de adressen vinden waar u melding kunt maken, dat boe ken voor de boekenactie dooi* den nationalen Jeugdstorm kunnen worden afgehaald. De Nederlandsche arbeiders in Duitschland zullen u er dank baar voor zijn. troef)en plaatselijke aanvallen on dernomen tegen den vijand. Ver kenningsstrijdkrachten drongen diep door in het vijandelijke ge bied. Gevechtsviegers voor den strijd op korten afstand hebben met zichtbaar succes tankstrijd krachten, gemotoriseerde colonnes en een vijandelijk luchtsteunpunt aangevallen. Door den reeds giste ren gemelden aanval van het luchtwapen op een vijandelijk con- vooi is een nieuw groot vrachtschip beschadigd. Bij den afweer van vijandelijke luchtaanvallen 'op twee plaatsen aan dg Atlantische kust van Frankrijk zijn drie viermotorige bommenwerpers en twee jachttoe- stelen neergeschoten. De Britsche terreur uit de lucht Voorbereiding voor de bolsje- wiseering van Europa. «BERLIJN, 6 Maart (D.N.B.) De Engelsche terreur uit tle lucht op de burgerbevolking blijft het onderwerp van bespreking vor men in de Duitsche bladen. Zoo onderstreept de waarnemende regeenngsperschef, Hejmut Sünuer mann, in een artikel in de Vólk. Beobachter de schuld, die Enge land met de ontketening van een dergelijken luchtoorlog op zich. ge laden heeft. Siindermann wijst er op. dat de Britten den lukraken strijd tegen vrouwen, kinderen en ouden van dagen zelfs als offen sief bestempelen en menscnen aanvallen, die zich niet verdedi gen kunnen. De Deutsche Allgemeine Zeitunf schrijft: het gelukwenschtelegram van Stalin aan Qhurchill met den jongsten luchtaanval op Berlijn onderstreept de gemeenschappe lijke gezindheid tusschen Moskou cii Londen. Het hulp volk van het bolsjewisme handelt ook hier in opdracht en uit naam van dc Sovjets en bewijst daarmede op nieuw, dat de verwoesting van Europa het gemeenschappelijke doel is. Die vernielingswocde is niet alleen tegen Duitschland, maar tegen alle Europcesche vol keren gericht. Het blad herinnert er aan dat Roosevelt na Casublan- ca aankondigd?, dat elk offensief op eenig land in Eui^opa zou wor den ingeleid door zware lucht ian vallen. Evenals de Engelschen en bolsjewieken fs Roosevelt dus be sloten, steden en dorpen, ook in Franhriik en Nederland. In Grie kenland of Noorwegen, te verwoes ten en vrouwen en kinderen te vernietigen. Om daarmede voor"* - reidingen te treffen voor de bolsje- wiseering van Europa. In den ultgestrekcen Wierlngermeer- polder zijn de tuinders begonnen met het eggen van de aardappelvelden CNF-Kuiper-Pa* o» 's-GRAVENHAGE, 6 Maart. De \oeding, welke wij in dezen tijd van het jaar tot ons nemen, is over het algemeen minder rijk aan vitamine-C. In normale om- .standigltedcn is er geen aanlei ding, om de gevolgen van iict tekort door bijzondere maatrege len te ondervangen. Nu het echter voor zeer velen niet mogelijk is, vitamine-rijke zuidvruchten als sinaasappelen en citroenen te \cv- krijgen, valt mede door den lan gen duur der distribuiiemaatrege- leh en de geringere variatie in de maaltijden te verwachten, dat de tijdelijk door onvoldoende yitimi- n'e-C-voeding optredende stoornis sen zich dit voorjaar sterker zul len openbaren dan in normale tijden. Reeds een jaar geleden heeft men dit onder het oog ge zien. Men is toen, in het voorjaar van 1942, overgegaan tot gratis uit leiking van yitamine-C-tabloiten aan bepaalde categorieën personen die daaraan het meest behoefte hebben. Ook dit jaar is het rijksbureau voor de voedselvoorziening in oor logstijd in staat tot verstrekkng van deze tabletten over te gaan. Wie voor gratis tabletten in aanmerking komen. De volgende bevolkingsgroepen zullen voor gratis-verstrekking in aanmerking komen: In de eerste plaats de leerlingen der scholen voor lager en voorbe reidend lager onderwijs. Aan hen zullen door bemiddeling van de ge meentebesturen onder schooltiid werden uitgereikt 3 tabletten van 50 miligram per week. De tweede groep vormen de aan staande en jonge moeders. Al -die vrouwen van wie in de periode tus schen 29 Maart 1943 (eerste dag) en 10 April (laatste dag) kan wor den vastgesteld, dat zij ten minste in de 5e maand der zwangerschap ziin. zullen zich in deze periode van een desbtereffende verklaring van den behandelenden arts of de be handelende vroedvrouw moeten voorzien. Bii de plaatselijke distri butiediensten ontvangen zii in de periode 29 Maart 194317 April '43 op vertoon van deze verklaring en de eigen stamkaart, tegen ontvangst bewijs gratis 72 tabletjes vitamine- C van 50 miligram. berekend op het gebruik van één tablet per dag. Voorts kunnen voor jonge moe ders. wier (jongste) kind is of wordt geboren tusschen 1 December 1842 (eersten dag) en 28 Maart 1943 (laatsten dag) op vertoon van de stamkaart van de moeder en die van den pasgeborene bij dezelfde dis tributiediensten en gedurende de zelfde periode, te weten tusschen 29 Maart 1943 en 17 April 1943. even eens gratis. 72 tabletjes in ontvangst worden genomen. Ten slotte zullen bepaalde groe pen .arbeiders de tabletten ontvan- gen/Met de leiding van de daarvoor in aanmerking komende bedrijven zal worden overeengekomen, dat de tabletten gedurende een bepaald aantal weken op het bedrijf aan de arbeiders worden verstrekt en door hen genuttigd. Hoe te bewaren en te nut tigen. Men lette er op. dat de vitame- C tabletten zorgvuldig worden be waard. daar anders de gebruiks waarde achteruit gaat. Bewaring op een donkere, koele en droge plaats in de oorspronkelijke verpakking of in donker gekleurde droge flesch- jes wordt aanbevolen. Men dient ze voor de nuttiging niet op te lossen, fijn te maken of door voedsel te mengen, aangezien de tabletten dan zeer veel van hun \yaarde inboeten Eenvoudig doorslikken, desge- wenscht met wat water, is de aan gewezen weg. Herdenking te Hilversum HILVERSUM. 7 Majfrt. Op feestelijke wiize heeft de Nederland scne omroep vandaag te Hilversum het tweejarig bestaan herdacht. In een bijeenkomst in de studio aan den 's-Gravelandschenweg. die door een groot aantal autoriteiten werd bijgewoond, heeft de directeur-ge neraal een overzicht gegeven van het belangrijke werk. dat in de af- geloopen laren is verricht en met vreugde heeft hii kunnen constatee- 'ren. dat de omroep er inderdaad in geslaagd is terrein te winnen. De Nederlandsche ornroeo heeft z in plaats in het cultureele leven c;vonden en het groeiende aantal luisteraars vormt het beste bewijs c'^t men het werk van den omroep waardeert. Jhr. de Ranitz. heeft aan den an deren kant getuigd van de waardee ring van de overheid voor den ar beid van den omroep en zoo werd deze tweede herdenking inderdaad een feestelijke herdenking die tot tevredenheid aanleiding gaf en dia door de principieele stellingneming, die uit de woorden van den direc- leur-generaal sprak, ook het ver trouwen in de toekomst deed recht vaardigen. In de stijlvol versierde zaal van de studio, waar zich tal van hooge auto riteiten hadden verzameld, werd de feestelijke bijeenkomst geopend met 'n programma van Nederlandsche volks klanken. Vervolgens spraken jhr. de Ranitz en dr. Herweijer, waarna de aanwezigen werden vergast op de zeer geslaagde „Landen-revue Europa", die door dr. H. A. Merkelbach was samengesteld en die onder zijn leiding werd opgevoerd. SPORTNIEUWS Verrassende uitslagen bij de bekerwedstrijden Het einde der competitie en het begin der bekerwedstrijden vallen samen en in beiden vielen gisteren weer verrassingen. De strijd om den hoogsten titel zal waarschijn lijk gaan tusschen Feijenoord en Enschedé, waarbij echter, blijkens het resultaat van gisteren, ernstig rekening moet worden gehouden met Heerenveen. OM HET KAMPIOENSCHAP VAN NEDERLAND. Heerenveen zorgde hier voor een groote verrassing, door met groote cij fers van Willem 2 te winnen: Feijen oord dwong Enschedé een gelijk spel af. De sta^d is thans- Enschedé Feijenoord Heerenveen Willem II A.D.O. 2 110 3 5—1 2 110 3 1—0 2 10 12 7—7 0 0 0 0 0 Een rendierslede Is in de wlntersche streken van veel nut Zij Is makkelijk te trekken en leent zich uitstekend tot het vervoeren van wapens en munitie of van gewonden PK Hedenström-Su-Ho-P m EERSTE KLASSE. District I. De beslissingswedstrijd Hermes-D.W.SA.D.O. is. op een ze ge voor A.D.O. uitgeloopen. Wederom is de groote kracht van de Hagenaars gebleken als zij winnen moeten. Ech ter Hermes-D.V S. heeft de overwin ning niet cadeau gegeven, doch het is er niet in geslaagd, het kampioenschap voor zich zelf op te eischen. District V. L.S.C. en Achilles deelden de punten, waardoor L.S C. iets hooger kwam- doch van belang voor de laatste plaats was deze wed strijd niet. ONS DISTRICT. In de derde klasse A speelde H.R.C. nog een wedstrijd tegen Q.S.C., welke door de roodjes met 2—1 werd ge wonnen, waardoor zij nu de tweede plaats bezetten. In de vierde klasse A won Vrone op eigen terrein van Atlas, dat daardoor de kans om de laatste plaats voor Wa tervogels te houden, voorbij zag gaan. Vrone ging iets hooger op. Wieringer- waard N. Niedorp werd om zeer duis tere redenen uitgesteld. t BEKERWEDSTRIJDEN De bekerwedstrijden zijn begonnen De belangstelling was overal grooter dan ooit te voren. Reeds dezen eersten dag waren ver schillende verassende uitslagen te no- teeren, Vele tweede klassers hielden prachtig stand tegen de eerste klassers, enkele wisten het zelfs tot een over winning te brengen. L.S.V.V. verslaat Schagen met 2-1 Dat Schagen het aan den Lange- dijk tegen LSVV niet cadeau zpu krijgen was van te voren al een uit gemaakte zaak. LSVV verdiende de overwinning; niet door haar mooie spel. maar wel door haar harde wer ken. Schagen hebben we overigens wel eens beter zien spelen. Achter hoede en halflinie waren er niet be paald in en ook de voorhoede maak te niet veel klaar. Het begin van den wedstrijd was voor Schagen. al wist LSVV na en kele minuten de leiding te nemen, toen Leek gebruik maakte van een misverstand in de Sehagen-verdpdi- ging. Na ongeveer eén kwartier wist LSVV zich los te werken en het spel ging daarna gelijk op. Wel kreeg Schagen betere kansen, waar nochtans niet van geproviteerd werd Ook de Langedijker aanvallen wa ren niet van gevaar ontbloot, maar keeper Slikker was in goede vorm. Na rust ging het vo;':omen gelijk op met beurtelings gevaarlijke si tuaties voor beide doelen. Toch zou de stand gelijk worden. Ongeveer 20 minuten voor tijd verraste een schuiver van Stam doelman Schuit, waardoor de strijd weer geheel open werd. Twee minuten voor tijd viel de beslissing. Een scherp genomen corner kwam keurig voor het Scha- gen-doel en via eenige hoofden kwam de bal in het doel terecht. Heel Schagen ging daarna naar vo ren. maar er kwam gèen wijziging in den stand. 21 was ook de juis te verhouding. Heder klopt B.K.C. Onder groote belangstelling ont ving BKC Helder voor den eersten bekerwedstrijd, welke door Helder werd gewonnen met 30. Helder begon voor den wind en poogde BKC te overmeesteren. Er ontwikkelde zich een strijd tusschen de Helder-voorhoede en de BKC- achterhoede gedurende de eerste helft. Het stugge verdedigen van BKC voorkwam echter doelpunten, zcodat de rust met blanco stand kwam. Na de rust forceerde BKC eenige aanvallen, doch toen nam Helder het initiatief weer over en Gast doelpuntte (01). Helder bleef aan vallend en de Leur scoorde opnieuw (02). terwijl Himpers even later met een prachtig ver schot den stand op 03 bracht. Helder bleef sterker, doch de stugge verdediging van BKC voorkwam meer doelpun ten. ATLAS VERLIEST Vrone zegeviert met 32. Vrone ontving gisteren Atlas en wist de punten thuis te houden. Er werd direct flink aangepakt en spoedig ontwikkeldt zich een wel wat te forsch spel. dat door den scheidsrechter nauwkeurig werd ge leid. Vrone nam voor de rust een 20 voorsprong, waarbij één dér doelpunten werd gemaakt uit een strafschop. Na de rust trapte de linksachter eerst in eigen doel en miste vervolgens door verkeerd op te stellen, waardoor Atlas gelijk kon maken. Vlak voor tijd benutte Vro ne nog een strafschop en won dus verdiend met 32. Oudesluis-D.T.S. 2-2 Toen D.T.S. in de allerlaatste minuut den' gelijkmaker in hot net deponeerde, zullen er weinigen zijn geweest, die dat onverdiend heb ben gevonden. Maar toch kwam D.T.S. niet meer toe. Zeker, wij zullen de,laatste zijn. die beweren, dat DTS zoo niet den geheelen wedstrijd, maar toch in ieder gev il driekwart daarvan in de meer derheid is geweest, maar Oude- sliiis had een zoo hecht verdedi"-' „Het bolsjewisme is in zijn wezen materialistisch. Het is de ontkenning van alle geestelijke waarden en van alle beginselen, waarop de cultuur berust. Het is de wreede wil om een cul tuur van derüg eeuwen te ver nielen. Het bolsjewisme procla meert de totale verachting van alle waarden, voortspruitende uit traditie en historie. Het heeft alle landen, die dit smartelijke experiment hebben doorge maakt. met bloed overdekt en te gronde gericht. Wij zullen vrede hebben, wan neer de naties in Europa voldoende verstand en imjpd zullen blijven behouden om de actie van diengene te verlarfi- men. die stelselmatig naar een catastrophe toesturen. Moskou wil den oorlog omdat de ellen de die hiervan een gevolg zou zijn; het avondland aan het bol sjewisme moet uitleveren." M. Musy. voormalig bonds president van Zwitserland, in „Le Matin" van 14 No vember 1938. Itaiiaansch Weermachtbericht ROME. 7 Maart. Het Italiaan- sche weermachtsbericht van heden luidt als volgt: In den Zuidelijken sector van Tu- jiis hebben zich acties van plaatse lijken aard voorgedaan in den loop van gisteren. De luchtmacht heeft doeltreffende medewerking ver leend door bommen te werpen op concentraties tanks, batteriien ar tillerie en colonnes gemotoriseerde strijdmiddelen. Tijdens luchtgevech ten zijn vijf Spitfires neergeschoten Talrijke vliegtuigen zijn op den grond vernield op een viiandeluk vliegveld. STALIN MAARSCHALK DER SOWJETUNIE. HELSINKI. 6 Maart (DNB). - Stalin is. naar radio Moskou meldt, benoemd tot maarschalk der Sow- jetunie. GIRAUD EN DE GAULLE. Volgens den Britschen berichten dienst schriilt de Observer. dat er tusschen Giraud en de Gaulle nog steeds gebrek aan overeenstemming bestaat. Daarom, aldus het blad. moeten beide generaals zich eigen lijk niet meer met de politiek bezig houden, maar zich beperken tot het militaire commando. Het Britsche publiek wenscht beter te worden in gelicht over hetgeen zich in dit ver band te Londen afspeelt. De Engel sche belastingbetaler, zoo schrijft de Observer. kan aanspraak op inlich tingen maken. gingslilok samen gesteld en DTS hieiü maar zoo vol om via kort spel dit blok te overspelen, het geen natuurlijk prompt niet ge lukte', dat üudcóluis zich steeds maar w eer kon herstellen en zelfs kans kreeg deels door kleine fout jes in de D-achterhoede, tot twee maal toe de leiding te nemen. Wij zuuden er tekort, aan doen, om den O-keeper geen lof toe te zwaaien. Zeer zeker heeft de/.e moedige jongen het gelijke spel uit het vuur gesleept, al dient niet ontkend te worden, dat de factor geluk nu juist niet direct tegen hem was. Voor de rust nam O. de leiding, toen haar linksbuiten in „geheide" buitenspelpositie kon voorzetten en via den arm van den linksbinnen doelpunte. Na de thee volgde al spoedig, voorafge gaan door een hevig bombarde ment, de gelijkmaker. Maar weer nam O. de leiding toen haar links buiten even vrij kwam en onhoud baar inkogelde. Zooals boven reeds vermeld, maakte DTS na voortdu rend zwaar in den aanval te zijn geweest, verdiend gelijk. Een wed strijd, om spoedig te vergeten. ilac&ey, SAXENBURGERS—UVO (mixed) 1—0. UVO trok gisteren naar Bloemen- daal. waar het eerste mixed-elftal een kleine nederlaag kreeg te in- casseerjen. Reeds onmiddellijk dron gen dé Saxenburgers sterk op en slechts het harde werken van D. v. Loon voorkwam doelpunten. Toch duurde het niet lang voor de Saxen burgers de leiding wist te nemen. Langzamerhand kwam UVO wat los. doch doelpunten kwamen er niet. Ook na de rust bleef het spel op en neer gaan met Saxenburgers iets sterker. Doelpunten vielen er echter niet meer. SAXENBURGERS 1—UVO 1 (heeren) 11. Het eerste heerenelftal van UVO heeft een harden strijd gevoerd, doch ondanks de grootere snelheid en betere techniek konden zii het niet verder brengen dan een gelijk spel. Reeds spoedig had de Saxen burgers de leiding genomen, doch toen drong UVO meer op en bleek veel sterker. De hechte verdediging van de Saxenburgers liet zich ech ter niet passeeren. zoodat de rust mete en 10 voorsprong voor de gastheeren aanbrak. Na de rust weer hetzelfde soelbeeld Steeds aanvallen van UVO en geen doel punten. tot eenige minuten voor het einde J. Mos er door breekt en de partijen op gêlijken voet brengt en "met dezen stand komt he£ einde. Maan Maan 8.25 vanavond om 13 Mrt 18*30 uur 29 Mrt kK tot morgenochtend L.K. 21 Mrt. *7 -ira 4 Apr. v.m. /.1U uur n.m. Duitschers, opgelet! Volgens par. 1 der Ausweispflicht- verordnung (130-42) zijn ook alle Rijks- duitschers, die het 15e levensjaar heb ben volbracht, verplicht steeds een gel dig, te hunnen name gesteld, van een foto voorzien officieel bewijs bij zich te dragen en op verlangen vaan eiken Duitschen en Nederlandschen politie ambtenaar te toonen. Rijksduitschers, die een dergelijk be wijs niet bezitten, kunnen bij den Beauftragle des Reichscommissars Polizeioffizier voor de provincie, waar zij woonachtig zijn onder inleve ring van twee foto's (37x52 mm.) de uit reiking van een voorloopig persoonsbe wijs aanvragen. Wie zonder een geldig bewijs wordt bevonden, stelt zich bloot aan het gevaar te worden overgebracht naar het ngaste politiebureau en aan straf. Rauter, SS-Gruppenfuehrer und Generalleutnant der Polizei. De Westlandsche bloemenveilingen rijn onder groote belangstelling weer begonnen. Tienduizenden bossen tulpen werden aangevoerd Schlmmelpennlngh-Pa* m Voetbaluitslagen Om het Kampioenschap van Nederland. EnschedéFeyenoord 0—0, Wil lem II—Heerenveen 26. EERSTE KLASSE. District I: Hermes DVSADO 1—2. District V: LSCAchilles 0—0. DISTRICT I. Derde klasse k: HRC—QSC 2—1. Voerde klasse A: VroneAtlas 32, Wicringerw.N. Niedorp uitgest. Res. tweede kl. A: AFC 3Storm vogels 2 1—7, Al cm. V. 2—Helder 2 S—2. Res. derde kL A: Alc. Victrix 3 Assend. '2 3—1, II.RC 2—OSV 2 3—3, QSC 2KYV 2 1—4. BEKERWEDSTRIJDEN. District I. Afd. A:* Blauw Wit-West Fri- sia 7—1, AFCDe Kenn. 13. Afd. C: Ajax—Alkm. Boys 32, HBC Hilversum 4—4. Afd. D: Alcniaria VictrixRCII 3—5. WFC—VSV 1—0. Afd. E: ZFCVolew. 2, Haar lejn-Velox 33. Afd. F: ElinckwijkVrienden schaar 2—3, Stormv.Zeeburgia 1—1. Afd. G: BKCHelder 0—3. Afd. H: LSVVSdhagfcn 2—1, OudesluisDTS 2—2. Afd. I: HollamliaP urm erend 30, St. George—Purmersteijn 0 2. Afd. K: 1IFCOnze Gezellen 4 2, BeverwijkDIO 7—1. Afd. L: Terrasvogels—VVB 40, Bloemendaal—Kinheim 11. Afd. M: Zandvoortmeeuwen IEV (terr. RCII) 5—1, TIJBB— Rift perda 34. Afd. N: USVU—ADO 1020 1—2, KV V—GVO 1—1. Afd. O: WSV 1930—APGS 1—1, ZaandijkZaanlandia gest. Afd. P: Westzaan—ZW 0-6, HalfwegDe Germaan 3—4. AFD. NOORD-HOLL/ ~"D. 1D: Al cm. V 4—RKAFC 1—6, H RC 4— Alkm. B 3 2-5. 2D: Con Zelo—HOSV, HOSV n. o.; LSVV 2—Hugo Rovs 3—1. YZV IIoll. T 4-0, DTS 2—Pirkshorn 1—2. 2E: Geel Zwart—S.RC 3—1, W. waard 2Succes 2 1—0, Schagen 2—Callnntsoog 7—0. 3E: DTS 3—Helder 4 afgel. 40: Hugo B. 2—DTS 4 0-4 4H: Dirkshorn 2X. Niedorp S, VN. n. o.; Hollandia T 2—DTS 5 1—3. 4J: SRC 2—Waterv. 8 l-O. BKC 3—«-Srhagen 4 1—4. Adspiranten: Schaeen aHelder b 3—9. W.wnard aSucces a 0—2, Con Zelo a—VZV a O-l. VïOS n— DTS a 24, VZV b—DTS e 1-0.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1943 | | pagina 1