NOORD-HOLLAND ENGELAND EN SOW|ET-RUSLAND Verduister i DAGBLAD VOOR HEVIGE AFWEERSLAG TEN ZUIDEN VAN HET ILMENMEER President Ineenu herkozen Dom Courant verschijnt dagelijks Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Redactie- en Administratiebureau: Schagen, Laan 301. Tel. 444 (2 lijnen) DINSDAG I MAART 1943 SCXAGER EDITIE 87ste Jaargang. No. 12938 Hoofdredacteur: A. R. JONKER, Alkmaar. A d v r t e n t 1 e-t a r 1 L Prijs der gewone advertenties in deze Editie 11 ct. t>er m.m. Bij contract binnen een iaar te ge bruiken belangrijke korting. Ta rieven v. de geh. ooi. oo aanvr De resten van de schobt in Brlelle, welke Donderdag j.l- bij goed zicht het doel van een terreuraanval was. SSBildber.Fritx-Stapt-Paxm DUITSCH WEERMACHTBER1CHT Vqasdelijk verzet ten Z.W. van Charkow gebroken Sytsjefka volgens plan ontruimd HOOFDKWABTIER VAN DEN Fil- EER, 8 Maart. Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: „Ten Zuidwesten van Cbir- b o f braken onze aanvalsdivisies het vyandel^k verzet en breidden den aanval uit tot in het gebied ten Westen der stad. In den ge vechtssector van O r e 1 bestormden de bolsjewisten tevergeefs ln en kele sectoren steeds weer opnieuw onze stellingen. Een legercorps, dat sedert dagen een swaren afweerstrijd levert, behaalde gisteren een groot afweersucces. Van 90 aanvallende vijandelijke pantserwa gens werden er 6 in gevechten te land en 3 vanuit de lucht vernietigd. In den centralen sector deed de Vijand talrijke aanvallen om de bewe gingen der Duitsche troepen te belem«- meren. Hij werd overal op bloedige wijze afgeslagen. In het kader van de sedert dagen aan den gang zijnde stel selmatige verkorting van het front werd da plaats Sytsjefka, zonder dat door den vijand druk werd uitge oefend, ontruimd. De afweerslag ten Zuiden van het Ilmenmecr duurde ook gisteren met onverminderde hevigheid voort. Ondanks krachtigen steun van de ar tillerie, het in actie komen van tanks en de in dichte golven naderende slagvliegtuigen stortten dev aanvallen der bolsjewisten in het afweervuur en als gevolg van het vernietigende optre den der luchtmacht met zeer zware verliezen ineen. Jachtvliegtuigen en luchtdoelartillerie schoten boven dezen frontsector 60 bolsjewistische vliegtui gen neer. Aan het Noor d-T unesische front slechts gevechten van plaatselijke beteekenis. Formaties jachtvliegtuigen behaalden in talrijke luchtgevechten, successen. Duitsche jagers schoten daar bij 9 Spitflres neer. Bij een aanval van Duitsche gevechtsvliegtuigen op het havengebied van Tripolis wer den twee schepen in brand geworpen. EN THANS „De taak een conferentie te houden met het doel een onderzoek in te stel len naar de vraag wat collectief ge daan kan worden om aan de revolu tionaire agitatie een einde te maken, die zoo berïedwillig van Moskou uit over de geheele wereld wordt gevoerd, is zeer urgent. Er is niet één natie, die niet geleden heeft van de activi teit wan die organisatie, die van Mos kou uit werkt voor het bevorderen der wereldrevolutie". „Times" van 18 Maart 1938. SSnelle Duitsche gevechtsvliegtui gen bestookten overdag de stad Eastbourne aan de Zuidkust van Engeland. In den afgeloopert nacht werd het gebied van Siruthampton met brisant- en brandbommen be stookt. Aanvallen van de vijandelijke lucht macht op het Duitsche rijksgebied en de bezette gebieden in het Westen wer den overdag noch des nachts onderno men. Boven de Noordzee verloor de vijand drie meermotoriie vliegtui gen." Italiaansch Weermachtbericht ROME, 8 Maart. In zijn weer- machthj^richt no. 1017 maakt het Ila- liaansche opperbevel het volgende be kend: In Tunesië heeft de luchtmacht een intensieve bedrijvigheid ontwikkeld. Onze jagers schoten tijdens hevige luchtgevechten twaalf vijandelijke vliegtuigen omlaag, waarvan er elf ver nietigd werden door een formatie van de zestiende groep onder bevél van kapitein Pagliari Giovanni van Parma. Negen andere toestellen werden ver nietigd door Duitsche jagers. Duitsche vliegtuigen hebben de ha ven van Tripolis gebombardeerd en met bommen van zwaar kaliber twee koopvaardijschepen getroffen. In den loop van den dag is een yan onze vlieg tuigen verloren gegaan. In strijd tegen Sovjetbenden. De weg door het dichte kreupelhout welke de Duitsche eenheden moeten nemen, om het bevolen doe) in het door benden bedreigde gebied te bereiken, is ondermijnd. Pioniers zijn Ingezet, om den weg te zuiveren PK Hentsch-O H-P in ANKARA, 8 Maart (D.N.B.) Vanmiddag is de zevende groote nationale vergadering, die" den 28sten Februari is geokzen, onder voorzitterschap van bet oudste lid bijeengekomen. Nadat de afge vaardigden den eed op de grond wet hadden afgelegd werd de voor1 zitter van de kamer herkozen. Onder diens voorzitterschap her kozen vervolgens de 43ö aanwezige afgevaardigden den huidigen pre sident der republiek, Ismet Ineu- nu. De uitslag der stemming lokte stormachtige toejuichingen uit. GERARDUS M00IJMAN verwerft het ridderkruis BF.RLIJN, 8 Mrt. (D.N.B.) De Führer heeft het ridderkruis van het ijzeren kruis verleend aan don S.S.-Sturmimann Gerardus Mooyman, stukseommandant bjj de pantserjagercomipagniie van het Vrijwiligereslegiocn Nederlandr Mooyman heeft, zooals bekend, bij den afweer van hevige vijandc lijke aanvallen ten Zuid-en van het Ladogameer op 13 Fohr. met zijn zwaar pantserafweerknnon zeven Sowjetpantserwagens des ochtends als stukrichtcr en des middags als stukseommandant zes pantserwagens kapotgechoten. Van het Oostelijk front STOCKHOLM, 8 Maart (D.N.B. Volgens den Britschen berich tendienst meldt een Engelsch cor respondent uit Moskou, dat de be richten van den Zuidelijken sector van het Oostelijke front minder goed zijn dan men verwachtte De Sowjetiroepen hebben den Dnjepr niet bereikt; in plaats daarvan hebben de Dnitschers een krachtig en geslaagd tegenoffensief ingezet ENORME DIRECTIESALARISSEN BIJ METRO GOLDWYN MAYER. Naar uit New York wordt gemeld, publiceerde de Securities Exange Commission een rapport inzake de door de filmmaatschappij Metro Goldw.yn Mayer in het afgeloopen jaar aan de directieleden uitbetaal de salarissen en andere uitkeerin- gen. Dit rapport heeft in de Vereen. Staten veel opzien gebaard. Vol gens dit rapport ontvingMayer. wiens ..Russische" afkomst naar vo ren werd gebracht, in totaal 950.000 dollar. N. Schenk, algemeen secre taris. ontving 425.000 dollar en de vice-president Mannix 324.000 dollar Wunschkonzert bracht f 20.000.- op ARNHEM. 8 Maart. Ih Musis Sacrum te Arnhem heeft zoowel gistermiddag als gisteravond een Wunschkonzert ten bate van het Winterhilfswerk plaats gehad, dat het aanzienlijke bedrag van f 20.000 heeft opgebracht. Bij dat concert, waarvoor beide malen groote be langstelling bestond, trad .met zeer veel succes een matrozenkoor der Kriegsmarine ter sterkte van 160 mBn op. alsmedee en muziekkapel, bestaande uit 40 blazers, die afwis selend liederen en muzieknummers ten gehoore brachten. Vele functionarissen van. NSDAP en NSB en verschillende autoritei ten waaronder de gewestelijke po- litiepresident. hoofdcommissaris Wal raven en overste Feenstra. geweste lijk marechausseecommandant, woonden het concert bij. De heer Oestrich. Ortsgruppenlei- ter der NSDAP heeft den milden gevers dank gebracht. f40.000 aan juweelen' onder het ko'engruis Twee dienstboden meenden een goeden slag te slaan. Twee dienstboden, de gezusters de K., resp. 16 en 19 jaar oud, hebben op een der middagen van de vorige week kans gezien van de familie te Rotter dam waar zij werkzaam waren, een hoeveelheid juweelen ter waarde van ongeveer 40.000 gulden te stelen. Zij maakten gebruik van de afwezigheid van de familie, om met een reserve sleutel de kast te openen, waarin de juweelen werden bewaard. De moeder van de "meisjes, die ook in het com plot was, nam de sieraden aan de ho ning in ontvangst, waarna zij ze met zich mee naar huis nam en onder ko lengruis verstopte. De politie verdacht de meisjes al direct en bij een huis zoeking vond men al spoedig de ver stopte juweelen. De drie vrouwen zijn ter beschikking van de justitie gesteld. NIEUWE ENTSTOF TEGEN KINKHOEST. BERLIJN, 8 Maart (A.N.P.) De Duitsche wetenschap is er in geslaagd een nieuwe entstof tegen 'kinkhoest te vervaardigen, die op dezelfde wijze wordt toegepast ais •die tegen pokken, typhus, para- typhus en dysenterie. De entstof is de verzwakte •kinkhoestbucil, de zoogenaamde Bordet-Gengou- sohe bacil. Het schijnt, dat de in enting niet meer werkt wanneer iie kinderen reeds zijn aangetast. Daarentegen levert zij zeer gun stige resultaten op bij kinderen, die gevaar loopen te worden aan getast, b.v. bij broert jes of zusjes die nog niet ziek zijn of bij een heerschende kinkhoest-epidemie. OMGEVINGNlEUWS Onze plaatsgenoot, de heer J. Hel der. is benoemd tot derde ambte naar ter secretarie te Gieten. 20 JAAR OP DE PLAKKEN. Zondag herdacht onze plaatsge noot Jan Buisman Jr. het feit. dat hij 20 jaar geleden voor de eerste maal op „de planken" stond. Als 12-jarige jongen verleende hij toen zijn medewerking aan een soiree, van een dansclub. Op de Zondag gehouden uitvoering te Kolhorn werden hem door zaalhouder en medespelenden bloemen overhan digd. LANGEUUK DE EERSTE RABARBER. Broek op Langendljk. Maan dag werd aan de L.G.C. alhier de eerste rabarber aangevoerd door den heer P. Kool van het voorma lige demonstratiebedrijf te Heer- hugowaard. NOORDERMARKTBOND NOORDSCHARWOUDE. In'de Maandagmiddag gehouden bestuursvergadering van de veiling- vereen. Noordermarktbond werd medegedeeld, .dat event. ten onrech te betaalde boete van het PEN te rug ontvangen kan worden door ge bruikers van koolschuren. Het is zeer noodzakelijk, dat de inventari satie-formulieren volledig en goed worden ingevuld in verband met dit punt. De jaarvergadering van den NMB. zal niet 's middags, maar 's morgens om 10 uur worden gehouden. De datum blijft 26 Maart. Het voorloopig rapport van den accountant over 1942 sloot op een totaal van f 82415. met een saldo van f 696. Per 15 Maart zal opnieuw een inventarisatie van stapelproduc ten worden gehouden. De voorzitter sprak hierna een hartelijke felicitatie uit tot de tuin-"" bouwver. „De Eendracht" te Oud- karspel ter gelegenheid van het 40- jarig bestaan der vereeniging. waar mee de aanwezigen door applaus in stemden. Men besloot, een jaarlijksche sub sidie van f 25 te verleenen aan de vrijwillige brandweer. De vereen. Waarland en omstre- BUITENLAND Het verdrag van Mei 1942 Laboftr en de communisten Het bezoek van Mgr. Spellraan aan Rome Onder het opschrift „Door den vijand bevestigd. Hoe Engelajid Euro pa aan Stalin verried", publiceert de Berliner Boersen Zeitung een artikel van den Amerikaanschen journalist Forrest Davis, door hem geschreven in de „Saturday Evening Post", dat tot dusver onbekende feiten aan het licht brengt over de totstandkoming van het Engelsch-Russische verdrag van eind Mei 1942. De Boersen Zeitung vat de quintessens van dit artikel als volgt samen: 1. Bevestigd wordt, dat gelijk met het Engelsch-Bolsjewistische pact van bondgenootschap een geheime overeen komst werd gesloten. 2. De gegevens van het Amerikaan- «che tijdschrift over den inhoud van de geheime overeenkomst komen in wezen overeen met de onthullingen In dertijd van de Goeteborger Morgen- post. Stalin heèft nl. erkenning ge- eiacht van zijn aanspraken op de „his torische buitenposten" in Europa en daarbij gewezen op de gebieden, die de Sowjet' Unie na den vorigen wereld oorlog verloren heeft. Hiermede be doelde hij niet alleen Karelië en Han- goe, doch heel Finland, de Baltische landen en niet Oost-Polen, maar het geheele Poolsche gebied, dat indertijd deel heeft uitgemaakt van het tsaren rijk. Voorts kan er geen twijfel over bestaan, dat Stalin ook aanspraak ge maakt heeft op den Balkan en de Dar- danellen. 3. Stalin heeft de eischen ten aan zien van Finland, de Baltische staten en het Poolsche gebied aldus gemoti veerd, dat hij daardoor „vrijheid van handelen" in het Westen zou krijgen. De strekking is dus zuiver agressief- imperialistisch in den zin van het we- reldrevolutionnaire bolsjewisme. 4. Churchill en Eden hebben voor deze eischen van Moskou gecapituleerd Zij hebben, om Stalin tevreden te stel len. zich er mede accoord verklaard, dat het bolsjewisme alle stellingen in Europa betrekt, die hem de heerschap pij over het geheele continent .moeten verzekeren. 5. Ook Roosevelt heeft volledig be grip voor Stalins eischen aan den dag gelegd. Voor de definitieve erkenning daarvan is hij indertijd slechts met het oog op de „Amerikaansche openbare meening" teruggeschrokken. Van zij-> officieel ja-woord kan Stalin echter in ieder geval zeker zijn, voor zoover hij dat al niet bezit. Anderzijds laat het communisme zich in Engeland niet onbetuigd en schijnt er voordeel in te zien de Britsche La- bour-partij te doordringen. Althans het politieke weekblad „Spectator" stelt in verband met de pogingen der com munistische partij in Engeland om in de Labourpartij te worden opgekomen de vraag: Gaat men in Engeland een politièke ineenstorting tegemoet? De leden der Labourpartij, aldus het blad, moeten op hun hoede zijn eri mogen niet slapen, want in Juni van dit jaar zal op de jaarvergadering der Labour partij opnieuw een voorstel der Engel- sche communisten tot fusie met de ar beiderspartij worden besproken De Engelsche communisten willen naar „Spectator" verklaart, slechts munt. slaan uit de militaire successen der Sowjets. Zij beweren, dat zij de ge allieerde oorlogsinspanningen met alle middelen steunen. Dit gebeurt echter niet uit liefde voor Engeland, doch uit liefde voor Moskou. „Spectatpr" werpt vervolgens de vraag op, welke toestand zou" ontstaan wanneer het den communisten zou ge lukken in de Labourpartij binnen te dringen en deze te beheerschen: Bij de beantwoording van deze vraag mag volgens het blad niet over het hoofd worden gezien, dat de communistische partij in Groot-Brittannié niet haar eigen politiek bepaalt. Deze wordt veel eer voorgeschreven door de commu- nistiche internationale, d.w.z. orac- tisch door Moskou. Het bezoek van Mgr. Spellman, den New-Yorksehen aartsbisschop aan Ro me, is blijkbaar aanleiding geweest tot vermoedens en geruchten. In de Wilhelmstrasse wees men het van de hand in te gaan op een 'raag Inzake de Europeesche reis van mgr. Spellman, daar men van Duitsche zij de van meening is, dat het niet tot de teak der politiek behoort zich te be moeien met kerkelijke aangelegenhe den. Om deze redenen houdt men zich in politieke kringen te Berlijn dan ook -uitsluitend bezig met de door de Ame rikaansche pers gepubliceerde politieke gombinaties rond de reis naar Rome van Spellman. Men is van meening, dat de bisschop van New-York wel nauwe lijks eenig politiek kapitaal in Europa zal heben kunnen beleggen, evenmin als hij eenige practische politieke "er varingen mede zal terugnemen. In verband met de door de buiten- landsche pers opgeworpen kwestie, dat Spellman misschien zijn best heeft wil len doen voor een meer humane oor logvoering, verklaart men in Duitsch- land, dat Spellman zich in het huidige stadium van den oorlog wel nauwelijks zijn vingers aan een dergelijk thema zal hebben willen verbranden. In de Wilhelmstrasse verklaart men te dien aanzien, dat de tijd voorbij is, dat men den oorlog met moreele maatstaven kan meten. Wanneer men eventueel in de wereld gelooft, dat Duitschland op dit oogenblik, waarop de Britsche luchtmacht door aanvallen op woon wijken en cultureele gedenkteekenen de Duitsche bevolking probeert te t.er- roriseeren, bijzonder ontvankelijk is voor een dergelijke discussie, dnn ver gist men zich deerlijk. Niet de ge dachte aan een humanere oorlogvoe ring vervult het Duitsche 'olk, doch uitsluitend en alleen het besluit om met alle onverbiddelijkheid deze'n oor log tot een zegevierend einde te voe ren. Het gebed van het Duitsche volk aan God vraagt den Almachtige uit sluitend dat hij het hard moge maken zoodat het dezen oorlog nog sterker kan verdragen. BRITSCHE VLIEGTUIGEN NEERGESCHOTEN. BERLIJN. Vroeg in den mid dag zijn gister vijandelijke bommen werpers onder bescherming van ja- fers het kustgebied van het bezette 'rankrük binnengevlogen. Duitsche jagers en afweergeschut dreven de formaties iflteen en dwongen ze naar het Westen weg te vliégen. Volgens tot dusver ontvangen berichten wer den binnen 1V> uur zes vijandelijke toestellen, waarbij zich viermotori ge bommenwerpers bevonden, neer geschoten. KIPPENHOUDERS MOETEN EIEREN INLEVEREN. Volgens een officieele publicatie van het Bedrijfschap voor Pluimvee en Eieren moeten alle pluimveehouders die geen 'voedertoewijizng voor hun dieren ontvangen, dit jaar tusschen 15 Maart en 1 Juli 25 gieren per kip of per eend inleveren. Iedere pluimveehouder moet aan den leveringspllcht voldoen, ook zij de op hun erf of in hun tuin eenige kippen hebben loopen. Voor na dere bijzonderheden zie men genoem de officieele mededeeling. BURGEMEESTER VAN HOORN OVERLEDEN. Zeer onverwacht is Zondag, 1e Hoorn overleden in de Ziekenver pleging ,,De Villa" aan de gevol gen van een hartverlamming de heer H. R. Schottee de Vries, bur gemeester der gemeente Hoorn. De overledene, die den 37-jari- gen leeftijd bereikte, werd 19 Juli 1942 tot loco-burgemeester be noemd, welke benoeming later door een definitieve werd gevolgd. ken verzoekt medewerking om de balken en boomen. die in de vaar geul aan den Oostkant van den stortdam in 't Waardje liggen, ver wijderd te krijgen. Het bestuur zal zich met de fa. Eecen in verbinding stellen. De vereen, te N. Niedorp en De Eendracht te Oudkarspel stelden voor aan te dringen op verhooging van de prijzen der tuinbouwproduc ten. Het bestuur is het hiermee wel eens. Er zal een gunstig prae-advies over worden uitgebracht. Het tegen hooge bedragen pachten van land buitenom Wordt al heel wat minder omdat het niet ren deert. De Eendracht stelde verder voor. om aan te dringen op uitscha keling van den handel nu er van vrijen handel geen sprake meer is. Er volgde hierover een diepgaande discussie. De voorz. wees oo de ab normale omstandigheden. Als het ging om de winstmarge van den handel nader te beschouwen, of om deze te verlagen, zou hel iets an ders zijn. Ook de secretaris achtte dit voorstel veel te ingrijpend. De heer Wonder verdedigde het voorstel van De Eendracht uitvoe rig. Er zal een afwijzend prae-advies worden uitgebracht. Het bestuur stelt aan de alg. verg. voor,, verlenging van het voortbe staan van de vereen, aan te vragen. Voorts om op vergrooting van de gemeentesluis aan te dringen en machtiging om een gedeelte van het marktpercentage over 1942 te res- titueeren.' H F.F.RHVGOW A ARD VERKOCHT. Het woonhuis aan den Middenweg, waarin de A.T.O.-dienst Zuid is geves tigd, is bij onderhandschen verkoop door den heer K. Kooij verkocht aan den heer De Kok. EPISODE. Drie jonge paren staan gelijktijdig aan de eene zij van de tafel. Aan den anderen kant staat de burgemeester, die als ambtenaar optreedt. Blijde menschen, glanzende oogen. Een uur daarna wordt in de kerk aan den Bas- serweg het driedubbele huwelijk inge zegend. Gelukwenschen worden uitge sproken, Blijde verwachtingen. Het leven begint. Eén van die paren Verhulst-Leeg- water. Hij vierkante, blonde Zeeuw; zij voort gekomen uit een molenaarsgeslacht, lichter van constructie, stiller geac centueerd. Vrij regelmatig wordt om de twee jaren een kind geboren. Tot tenslotte zes spruiten de ring om de tafel vol maken. Allen jongens met vroolijke oolijke snuiten, blond van haar, licht van oogopslag. De jongste drie jaar. Voor de buurt zijn het „de zes Ver- hulstjes". Zaterdagmiddag zes Maart. Een hel dere Maartsche dag. Strak welft zich de lucht. Zonnestralen weerkaatsen op het nikkelen montuur van auto's, waaraan is te zien, dat zij met vaart zijn verlaten. Drie dokters zijn bezig te trachten die kring van zes spruiten voltallig te doen blijven. Even geleden ls Aartje thuis geko men en heeft gezegd: „Moeder, ik zie Niekie niet." En Moeder is het huis uitgesneld, evenals zoovele'moeders voor haar ae- den, met in haar gedachten dat ééne priemende woord: De sloot. De tijd verloopt. Een buurjongentje komt binnenloopen en zegt tot zijn moeder: Moes, Niekie Verhulst is dood. En dan gebeurt er iets, dat hij niet begrijpen kan. Plots gaat Moes aan de tafel zitten. Een snik vaart door het lichaam. x Wonderlijk aangedaan over dit vreemde gebeuren gaat het jochie de kamer uit. HARENKARSPEL. SCHAKEN. De uitslagen van de voor de win tercompetitie gespeelde partijen lui den als volgt: R. MeinemaP. Hoe ve 10; J. KomenE. H. Wind 1-0 S. CnossenP. Tiisen 10; A. van DijkP. Hoeve 01; S. Cnossen L. Meinem/i 1—0; P. BurgerC. Schuit Azn. 01. Maan Maan op vanavond om 8,51 22 25 E.K. 21 Mrt 18.32 uur tot morgenochtend L.K. 7.08 uur Met weinig gas ea eïectriciteit moet men veel doen 's GRAVENHAGE, 5 Maart. Ieder een zal moeten toegeven, dat het groo te verkwisting van energie beteekerit, als men ovMdag het electrisch licht laat branden. Dit geldt zoowel voor fabrieken als kantoren, voor winkels als voor huishoudingen. In het bedrijf speelt de economische bedrijfsvoering een groote rol, maar ook in de huis houding is sprake van economisch be leid. In de tegenwoordige buitengewone omstandigheden vereischt dit beleid meer zorg en inspanning dan in nor malen tijd. Zoo dient uit de toegewe zen rantsoenen gas en eletcriclteit een zoo groot mogelijk nuttig effect te worden gehaald, d.w.z. met weinig gas en electriciteit zal men veel moeten doen. Wie dit niet doet, loopt gevaar zijn rantsoen te overschrijden, wat on vermijdelijk leidt tot boete of afsluiting van den toevoer. Een deel der slachtoffer* van den ter reuraanval op de achcol in Brlelle op Donderdag J.L SS Bildber. Frltz-Stapf-Pax m KOEDIJK. BRANDWEER BIJEEN. Vrijdagavond was het vrijwillige brandweercorps in jaarvergadering bijeen in het café van den heer D. C. Butter. Daar de commandant de heer P. Kok door ziekte afwezig was. werd de bijeenkomst geleid door den ondercommandant L. Vis ser. Bijna het geheele corps was present, terwijl mede aanwezig wa ren de burgemeester en het eere lid P. Hart. Notulen en verslagen werden on der dank goedgekeurd. Uit het jaarverslag bleek dat de brandweer tweemaal was uitgerukt, n.1. bij een brand in een autogarage en bil een schoorsteenbrand. In beide gevallen wasmen het vuur spoedig meester, zoodat uitslaande branden niet plaats vonden. Uitgezien zal worden naar de mo gelijkheid van aanschaffing van een paar snelbrandblusschers voor klei ne binnenbrandjes, zoodat dan niet met groot/materiaal behoeft te wor den uitgerukt. De brandweeroefeningen zullen weer als v-oorheen eens per maand plaats vinden. Meer dan voorheen zal worden getracht naar nog snel lere uitvoering der verrichtingen. De burgemeester wenschte den commandant spoedige beterschap toe. Na sluiting van het officieele gedeelte, bleef het corps nog eeni- gen tijd gezellig bijeen. WIE RIN GEN. POLITIE. Verloren: een sleuteltje en een boodschappentasch. Inl. gém. bode, 25 jaar. NED. ARBEIDSFRONT. Bijeenkomst van het N.A.F. te Hippolytushoef op Vrijdag 5 Maart. Voorzitter de heer Veenbaas, heet de aanwezigen welkom, in het bijzonder den spreker den heer Plas. Deze leidt daarop de „Wet op de Nationale Arbeid" in. De omstandigheden, waaronder wij nu leven, maakten deze wet noodzakelijk. Alle vroegere wetten waren gericht op het voordeel van het kapitalisme. Nu echter het cir- culeerende geld niet meer voldoen de door goud was gedekt, moest een nieuwe dekking worden gezocht. Deze is gevonden in de arbeid van het geheele volk. Allereerst werd aangesteld de sociale voorman in bedrijven van 5 of meer personen. Deze vormt de schakel tusschen het NAF en het bedrijf. Verschil tus schen werkgever en werknemer is komen te vervallen. Het NAF heeft zich ingezet voor de gelijkberech tigdheid. De wet op de arbeid beschermt zoowel den werknemer als den werkgever. De heer Plas behandelt de verschillende afdeelingen. "waar uit de wet bestaat en geeft er een toelichting bij. „HARMONIE". Zondagmiddag gaf de muziek- vereeniging „Harmonie" een uit voering in zaal Concordia te Hip polytushoef voor haar leden. Voor de pauze speelde „Harmo nie" o.l.v. den heer Kreijger eeni ge numimers. Na de pauze werd ouder regie van den heer C. J. Bosker het foomeelstuk „Liefde" opgevoerd. De spelers hadden een hartelijk applaus te incasseeren van een dankbaar publiek. 1

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1943 | | pagina 1