NOORD-HOLLAND Duitsche aanval bij Charkof wint veld UIT .HET GOEDE HOUT OMGEVINGNIEUWS DAGBLAD VOOR Amerikaansche perikelen voer a.s. Deze Courant verschijnt dagelijks Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Redactie- en Administratiebureau: Schagen, Laan 201. Tel. 444 (2 lijnen) DONDSKDAO 11 MAART IMS SCHA CER EDTT1E 87ste Jaargang. No. 12040 2 Pagina's Hoofdredacteur: A. R. JONKER, Alkmaar. Advertentie-tarief. Prijs der gewone advertenties in deze Editie 11 ct. per m.m. Bij contract, binnen een jaar te ge bruiken belangrijke korting. Ta rieven v. de'geh. opl. op aanvr. Standley praat zijn mond voorbij De splijtzwam woekert onder de democraten De voedselvoorziening Admiraal Standley. ambassadeur der Vereenigde Staten in Rusland, heeft zijn mond voorbij gepraat. Hij heeft vermoedelijk gezegd, wat hij op zijn hart had. Maar openlijk zijn meening zeggen, dat is iets, waarmee blijkbaar zelfs een ambassadeur der Vereenigde Staten voorzichtig moet zijn. Standley was ontevreden. Hij was in hooge mate doordrongen van de waar de van de materieele hulp, die zijn land aan de Sowjet-Unie verleende, doch vond daarvoor weinig of geen er kenning. En zoo verklaarde hij aan een aantal Engelsche en Amerikaansche journalisten, dat hij sinds zijn aan komst te Moskou zorgvuldig de Sowjet- pers heeft nagekeken, om daarin een „erkenning voor' het feit'' te vinden, dat de Sowjets materieele hulp van de Ver. Staten krijgen. Tot dusver heeft hij echter nog geen enkele bevestiging daarvoor kunnen aantreffen. Op een desbetreffende vraag antwoordde Standley: „Zij schijnen hier te lande en in het buitenland den indruk te willen wekken, dat zij den oorlog al leen voeren." De heer Standley werd hierop spoe dig in zooverre tot een middelpunt, dat verschillende zijner landgenooten oor- deelen over zijn uitlating afgaven, die niet bepaald gunstig mochten wor den genoemd. Zoo zei de Amerikaansche senator Nye, lid van de commissie voor bui- tenlandsche aangelegenheden: Dit bericht is „buitengewoon veront rustend en pijnlijk, om niet te zeggen, hoogst verbazingwekkend." Nye ver klaarde o.a. nog, dat hij niet wist of dit van eenigerlei invloed kon zijn op de leen- en pachtwet. Terwijl de voorzitter van de commis sie voor buitenlandsche aangelegenhe den senator Connelly weigerde zijn standpunt mede te deelen inzake de verklaring van Standley, gaf senator Tydings zijn leedwezen te kennen, dat het Sowjetvolk niets weet van de hulp, die de Anglo-Amerikanen verstrekken" Men krijgt uit een en ander wel den indruk, dat de Amerikanen Stalins houding niet bepaald op hoogen prijs stellen. Ze sturen hun dure oorlogstuig ze meenen daarmee een half wonder te verrichten en de Sowjets strijken de leveranties op zonder zelfs dank-je te zeggen! Maar het Sowjetparadijs schijnt in tel te zijn bij de Anglo-Amerikaansche vrinden. Want Standley vindt nergens steun. Zelfs zijn regeering laat hem in zijn chemise, of plat-weg in zijn hemd staan. Naar. de Britsche berichtendienst meldt, heeft de Amerikaansche onder staatssecretaris Sumner Welles ver klaard. dat de uitlatingen van admi raal Standley te Moskou zijn gedaan zonder overleg met de regeering der Vereenigde Staten. Hij voegde hieraan toe, dat hij admi raal Standley telegrafisch verzocht heeft hem zijn waarnemingen mede te deelen, dat hij daarop echter tot dus verre geen antwoord heeft gekregen. Zoo liggen op het oogenblik de pa pieren. Dat de Asmogendheden zich over de geschiedenis lichtelijk amusee- ren, is te begrijpen. Verwonderen doet men zich er niet over. In toonaange vende kringen te Berlijn zei men, dat een en ander slechts 'n bevestiging is van de van Duitsche zijde na de ont moeting te Casablanca te kennen ge geven opvatting, dat Stalin daaraan niet heeft deelgenomen, ten einde gee nerlei verplichtingen te behoeven aan te gaan. Inmiddels schijnt Standley zich danig in moeilijkheden te hebben gezet. Het DNB verneemt uit Geneve. dat de mogelijkheid schijnt te be staan, dat Standley zal worden te ruggeroepen. Overigens verklaarde een woord voerder van de Sowjet-Unie te Was hington. dat in de Sowjet-Russische bladen soms wel berichten wer den gepubliceerd over de geallieer de leveranties. Ten slotte zegt Henry Cassidy. correspondent van de Associated Press te Moskou o.a.. dat de leveran ties niet de overeengekomen om vang hebben bereikt, dat Stalin vóór alles een tweede front wil. ter wijl ten slotte Moskou geen prijs stélt op de houding van een ..groo- ten broer" door de geallieerden. Heeft Amerika zoo zijn buitenland sche zorgen, ook in het binnenland blijft men er niet van moeilijkheden verstoken. De N.-Yorksche correspon dent van de „Daily Herald" Alistair Cooke, schrijft dat het front der Ame rikaansche democratische partij poli tiek steeds meer ineenstort. Farle^v, vroeger de intiemste politieke vriend van Roosevelt, sedert diens derde ambtsperiode echter zijn verbitterde vijand, heeft persoonlijk geconstateerd hoe sterk in Roosevelts eigen partij le tegen'stand tegen de New-Deal is. Het huis van afgevaardigden van den staat Louisiana heeft in een openlijke reso lutie den president verweten een rech- tersplaats in dien staat „uit politieke overwegingen" door een bepaald per soon te hebben bezet. Dit zijn de eerste teekenen van scheuring in een gebied, waarop de democratische partij steeds heeft kunnen rekenen. Ten slotte zij nog kort vermeld de voedselpositie, die precair begint te worden. Naar United Press uit Washington meldt, heeft de Amerikaansche minis ter van landbouw, Wickard, bekend ge maakt, dat de bevolking van de Ver. Staten „zeer snel een voedselpositie nadert, die vergeleken kan worden met het sterk gereduceerde rantsoen van Gr. Brittannië en Canada". Een groep van J3 Nederlandicbe verpleegsters heett Zaterdag In Den Haag atscheld genomen, om na een opleiding In Duitschland dienst te doen bij het Duitsche Roode Kruit. Tijdcnt het afscheid werd o.a. het woord gevoerd door den gevolmachtigde root het Duitsche Roode Kruis in Nederland. Oberstföhrer dr. Reuter CNF-Meiier-Pax m DUITSCH WEERMACHTBERICHT Belyj ontruimd WEDERZIJDSCHE ZWARE LUCHTAANVALLEN HOOFDKWARTIER VAN DEN FUEIIRER. 10 Maart (DNB). Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: t In het Zuiden van het Ooste lijke front heeft de aanhouden de dooi de krijgsoperaties tot plaatselijke gevechtsactiviteit beperkt. Daarentegen wint de Duitsche aanval ten Westen en ten Noordwesten van Charkof verder terrein. Niettegenstaan de de vijand snel naar voren ge stuurde troepen in den strijd wierp, die in verbitterde tegen aanvallen verslagen werden, bereikten onze aanvalsdivisies de voor dezen dag gestelde doe len. In den sector van O r e 1 ging de» vijand over een breed front tot nieuwe krachtige aanvallen over. die opnieuw met ongewoon zware, bloedige verliezen werden afgesla gen. In den centrale n sector van het Oosteliike front probeerde de vijand zich met sterke strijd krachten tevergeefs in de volgens de plannen verloopende beweging om zich los te maken van den vij and te dringen. Een Duitsche divi sie schoot hierbij 17 pantserwagens stuk en telde 2000 gesneuvelde bol sjewisten voor haar stellingen. De stad B e ly j werd in den af- geloopen nacht volgens de plannen en op voor den vijand verrassende wijze ontruimd. De stormloop van den vijand op onze stellingen bij S t a r a j a Rus s a nam gisteren vergeleken met de vorige dagen in hevigheid af. Ver scheidene plaatselijke aanvallen der bolsjewisten mislukten. Sterke for maties van de luchtmacht brachten op de brandpunten der krijgsopera ties zware slagen toe aan stellingen, marcheerende colonnes en de ravi tailleering van den vijand. Op het Afrikaansche oor- logstooneel heerscht rust. Bij een nachtelijken aanval van Duit sche gevechtsvliegtuigen op de ha ven van Algiers werd een koop vaardijschip van middelbare groot te in brand geworpen. Enkele vijandelijke vliegtuigen vlogen gisteren overdag boven het Duitsche rijksgebied zonder bom men neer te werpen. In den nacht viel de Britsche luchtmacht de stad U.d.S.S.R. Basis van dc wereldrevolutie De beteekenis voor de wereld van de Oktoberrevolutie bestaat niet alleen daarin, dat zij het groote initiatief van een enkel land vormt om het impe rialistische systeem ten val te brengen, en dat zij den eersten haard van het socialisme in den oceaan van impe rialistische wereld vormt, doch ook daarin, dat zij de eerste etappe van de wereldrevolutie en een machtige basis voor de verdere ontplooiing hiervan is" „Vraagstukken van het Leninis me" door Stalin, bladzijde 152. M u e n c h e n aan. De bevolking leed verliezen. Er ontstond in woon wijken. aan verscheidene zieken huizen. kerken en andere cultureele monumenten vrij groote schade. Ook op verscheidene plaatsen in West-Duitschland werden hier en daar brisantbommen neergeworpen. Zij veroorzaakte^ geringe schade aan gebouwen.' Nachtjagers en luchtdoelartillene van de lucht macht schoten 12 vijandelijke bom menwerpers neer. Snelle Duitsche gevechtsvliegtui gen deden overdag een doeltreffen de)! aanval in scheervlucht op de Zuid Engelsche stad Worthing. In den afgeloopen nacht bombar deerden formaties van de Duitsche luchtmacht bij goed zicht de stad Huil. Andere gevechtsvliegtuigen vielen havensteden aan de Engel sche Zuidkust aan. Van deze succesvolle aanvallen keerde een vliegtuig niet terug. Voor de Nederlandsche kust. viel een formatie Britsche motortorpedobooten een Duitsch convooi aan. De bewakingsst.ri.jd- krachten sloegen den aanval af. boorden drie vijandelijke motortor pedobooten in den grond en schoten twee andere in brand. Duitschers opge'et De voor alle Rijksduitschers in Nederland bpvoegde Wehrersatz- dicnsLstellc: Wehrbeeirkskomnum- do Ausland, Aussdnslelie Holland (voorheen Aussenstelle Den Haag) heeft haar zetel verplaatst \an Don Haag naar Amsterdam, Prins Hendrikkade 159 (huize Oceaan). Keuringen voor de Waffen SS en het Legioen Het SS-Ersatzkommando Niederlan- de deelt mede: Nederlanders van arisch bloed, in den leetfijd van 17-45 jaar (ook gehuwden) die lichamelijk zoowel als geestelijk goed ontwikkeld zijn en zich geheel kunnen geven aan de eischen, die de opleiding hun stelt, kunnen ijich bij de genoemde adressen vervoegen, ten einde gekeurd te worden. Thans bestaat ook de mogelijkheid tot opleiding en dienstvervulling In Nederland, in een speciaal wachtba- taljon. Gezinsleden dezer vrijwilligers hebben gelijke voorrechten als dege- r.en, die dienen in de Waffen-SS of het legioen: kostwinnersvergoeding, koste- loo/.e ziekenverpleging, extra levens middelen, enz. Tijdens; deje keuringen kunnen zich ook diegenen melden, die tot de Ger maansche SS in Nederland willen toe treden. 19.3.43 9.00, Rotterdam, Deutsches Haus, Westzeedijk. 19.3.43 15.00, Den Bosch, hotel Noordbrabant, Markt 45. 20.3.4,3 9.00, Roermond, N.S.D.A.P., Swalmerstraat 61. 20.3.43 15.00, Arnhem, Weverstraat 16b. 21.3.43 9.00, Hengelo, Deutsches Haus. 21.3.43 15.00, Zwolle, hotel Peters, Markt. 22.3.43 9.00, Gro ningen, Concerthuis, Poelestraat. 22.3,43 15.00, Leeuwarden, huize Schaaf, Breed straat. 23.3.43 9.00, Amsterdam, school Iepenweg 13. 24.3.43 10.00, Utrecht, Wehrmachtheim, Mariaplein. 25.3.43 10.00, Amersfoort, dienstge bouw, Leusderweg. 26.3.43 10.00, Den Haag, café „den Hout", Bezuidenhout- scheweg. EXTRA BERICHT Drie en twintig schepen tot zinken gebracht HOOFDKWARTIER VAN DEN FUEHRER. 10 Maart (DNB). Het opperbevel der weermacht deelt mede: „In de sneeuwstormen van het Noorden van den Atlantischen Oce- aan. den zonnegloed van de even nachtslijn en de herfststormen bij Kaap de Goede Hoop hebben Duit sche duikbooten de afgeloopen vijf dagen in zware, hardnekkige ge- vechten 23 schepen met een geza- menlijken inhoud van 134.000 ton tot zinkén gebracht. Zes andere schepen werden getorpedeerd." TWEE STEMMEN UIT FORMOSA Verklaringen van luitenant- generaal Terpoorten en den vroegeren gouverneur-gene raal. 'BERLIJN. 10 Maart. De ANP- correspondent meldt: Ter gelegenheid van het feit. dat een jaar geleden Nederlandsch-In- dië voor de Japansche strijdkrach ten capituleerde, hebben de voor malige opperbevelhebber van de Nederlandsche strijdkrachten in Ne- derlandsch-Indië. luitenant-generaal Terpoorten en de vreogere gouver neur-generaal van Starkenborgh Stachouwer. die zich thans in een gevangenenkamp op het eiland For- mosa bevinden, verklaringen voor de Japansche pers afgelegd. Lui tenant-generaal Terpoorten ver klaarde, dat de Nederlandsche leger leiding het terstond na de landing der Japanners op Java het beste had geoordeeld, in verband met de weinig beschikbare tanks, vliegtui gen en ander oorlogsmateriaal te capituleeren. Dit werd echter door Engelsche officieren belet. In de hoop op EngelschAmerikaanschen bijstand is de strijd daarop voortge zet. doch de hulp is uitgebleven en daardoor is er nutteloos veel bloed vergoten. Van Starkenborgh zeide het lot dat Nederlandsch-Indië zou treffen te hebben zien aankomen. Persoon lijk h3d hii tijdens de economische onderhandelineen met. Japan in 1941 zeer wel de billijkheid der Japan sche verlangens ingezien, doch als gouverneur-generaal kon hij zich niet veroorloven, met de Japanners tot een accoord te komen. VOETBAL Voor de clubs uit ons district zijn voor Zondag a.s. de volgende wed strijden vastgesteld: Competitie: Nieuwe NiedorpTexel. WatervogelsVrone. Alcm. Victrix 2Stormvogels 2. Helder 2de Kennemers 2. Assendelft 2Alcm. Victrix 3. Zaandiik 2Alkm. Boys 2. Bekerwedstrijden: HerculesAlcm. Victrix. WieringerwaardBKC. HelderSucces. SchagenOudesluis. DTS—MFC. Het handbal doet zijn intrede Een nijeuwe tak van sport breitft zich uit over den kop van Noord-Holland. Naar wij uit sportkringen ver- nennen, doet het elders in Neder land bekende handbalspel ook in den kop van Noord-Holland zijn intrede. De dames van verschil lende turn vereen iging zijn met groot enthousiasme begonnen, dit mooie, snelle, athletische spel te beoefenen. Naar men ons mededeelde, zul len in onze omgeving onder lei ding van den N.H.B., binnenkort ernige demonstraties gegeven wor den. opendraaien. Staat de pan eenmaal op het vuur, dan draait men de vlam zoo noodig zoover terug, dat ze niet om de pan heenslaat. Anders wordt on- noodig gas verspild, Voor het temperen gebruike men niet de hoofdkraan, maar de kraan van het gasstel zelf. Op die manier voorkomt men rantsoen overschrijding en bespaart men zich zelf de last van een boete of wat erger is afsluiting van den gastoe- voer. Bezuinigt dus, het is uw eigen belang. VERDUISTER van 18.34 tot 07.08 uur. Heden: Zon onder 18.36 Morgen: Zon op 7.04. Heden: Maan op 9.43 Morgen: Maan onder 0.42 Eerste kwartier 13 Maart. Distributienieuws MARGARINE EN BAK- EN BRAAD VET OP BON „BOTER 10". Van Woensdag 24 Maart tot en met Zondag 4 April 1943 zullen de met „Bo ter 10" gemerkte bonnen van de bon kaart voor voedingsmiddelen recht ge ven op het koopen van margarine en bak- en braadvet, riSet dien verstande, dat men voor de helft van het aantal bonnen, dat men bij zijn winkelier heeft ingeleverd, margarine en voor de andere helft bak- en braadvet ont vangt. Het publiek dient de bonnen „Bo ter 10" soo_ spoedig mogelijk, doch uiterlijk op Dinsdag 16 Maart 1943, bij den detaillist in margarine en bak- en braadvet in te leveren, waarna deze in den loop avn het tijdvak van 24 Maart tot enmet 4 April a.s. voor de helft van het aantal ingeleverde bonnen margarine en voor de andere helft bak- en braadvet aan den klant zal afleveren. B(j den slager kan men bon „Boter 10" niet inleveren. DE EXTRA-BOTERBON VOOR PER SONEN TOT 21 JAAR. Het nummer van den z.g. „extra" boterbon voor personen beneden 21 jaar, welke bon met ingang van Vrijdag 12 Maart 1943 gedurende een" periode van 60 dagen (dus tot en met Maan dag 10 Mei 1943) recht geeft op het koopen van 125 gram boter of marga rine, zal op 12 Maart nog niet worden bekend gemaakt. De rechthebbenden kunnen er evenwel op rekenen, dat zij deze boter te zijner tijd zullen kunnen verkrijgen, aangezien het hier geens zins een verlaging van het boterrant- soen betreft. Dit rantsoen blijft yoor personen van 4 tot 21 jaar ongewijzigd gehandhaafd op 175 gram per week, en voor kinderen van 0 tot 4 jaar op 87 1/2 gram per week. Zoodra zulks mogelijk is, zal het nummer van "bovenbedoelden boterbon worden bekend gemaakt. Gebruikt u« gasrantsoen nel overleg, ian bewandelt II den juisten wig |ïj Hoe vaak steekt een huisvrouw in den loop van den dag het gasstel aan en hoe vaak komt het daarbij voor, dat zij het doet, zonder dat zij de pan, die zij op wil zetten, reeds geheel klaar op het gasstel heeft staan? Ook wordt dikwijls eerst het gas aange stoken en dan pas de ketel gevuld. De vlam brandt dan voor niets. Men moet er op letten: eerst de gevulde pan of ketel op het gas plaatsen, dan de lu cifer aansteken en dan pas de gaskraan Nedarlandsche vrijwilliger» in de Sovjet-Unie SS PK Spahn O H-P o Rust, gezapigheid en een dwaas, in ternationalisme hebben in den loop van eenige generaties de militaire eigen schappen van het overgroote gedeelte van ons volk doen insluimeren. Spo radisch bleek, dat hier werkelijk slechts van een sluimering gesproken kon worden. De prestaties van onze marechaussee in Indië, het optreden van een overste Thomson en zijn man nen in Albanië, vrijwilligers in den Boerenoorlog en de daden onzer ma riniers, zoowel bij de expeditie naar Archangelsk in 1919, als tijdens de Mei dagen van 1940, zijn de getuigen van een geest die reeds van vóór de kruis tochten tot in de Engelsche oorlogen van de veentiende en achttiende eeuw onze Germaansche afstamming uit droeg. Eer, trouw en dapperheid waren zoo wel de eigenschappen van de Westfrie zen, die Damiate veroverden als van hun nazaten, die Atjeh onderwierpen, in Albanië vochten of de bolsjewisten bestreden In de dagen van Wrangel en Denikin. Gemakzucht en rijkdom en het steu nen op bondgenootschappen maakten, dat de strijdvaardige eigenschappen van ons volk niet meer tot uiting kon den komen. De geest van den „rijken kruidenier" kweekte minachting voor alles wat man- en weerbaar is in ons volk, met het gevolg, dat een slecht betaald en geminacht officiers- en on derofficierscorps geen kans meer zag juist de goede Germaansche eigen schappen in ons volk tot uiting te doen komen. De enkeling, die het pro beerde, werd zoodanig bespottelijk ge maakt, dat het beetje wat hij deed, weer verloren ging. En zoo ontstond de bittere legende, dat ons volk geen militaire eigenschappen bezat. Toen brak het zooveelste conflict uit tusschen Germaansche wereld en de Aziatische horden. Teruggeslagen op de Catalaunische velden, bij Lignit en bij Tannenberg, laaide deze eeuwige bedreiging der Germaansche orde op nieuw uit tot een slag, ditmaal feller en gevaarlijker dan ooit. Op het laatste oogenblik wist Duitschland de cata- strophe te voorkomen en het dreigen de gevaar deed ook velen uit andere landen zich van hun Germaansche af komst bewust worden. Zij snelden te wapen en ziet, ook in ons land ont waakten de betere instincten. Vele ion- gelieden meldden zich voor den kamp tegen den aartsvijand onzer beschaving en van den beginne af bleek het, dat zij niet tot de slechtste soldaten be hoorden. Zij werden vermeld ln het wcermachtbericht en zoo stond er dan op zekeren dag ook een vermelding van den heldendaad van den jongen stormman Mooyman, als een lichtend exempel van den moed en de dapper heid tegenover den vijand der Neder landsche vrijwilligers. Als eerste Germaansche vrijwilliger, die geen Duitscher is, werd hem thans door den Führer het ridderkruis van het IJzeren Kruis verleend. Zijn daad werd hiermede gestempeld tot een symbool van den Europeeschen inzet tegen het bolsjewisme. In zijn daad komt het Germaansche bloed tot ui ting, de erfenis, die eeuwen lang ver borgen bleef in ons landje, overwoe kerd door een te gemakkelijk leven. Niet voor niets predikt het fascisme het „vivere pericolosamente", het ge vaarlijk leven. Ook dit parool is zui ver Germaansch en pas onder dit pa rool bloeiden in ons land die eigen schappen op, die ons wezen verbin den met het Europeesche, met het Germaansche wezen. Mooyman's daad en Mooyman's rid derschap smeden ons vaster in de nieuwgeboren Germaansche gemeen schapen, maken ons deelgenootschap aan de Nieuwe Orde hechter en vor men een borg voor de positie, die ons volk na den oorlog zal innemen, als deelgenoot met gelijke rechten in het Vereenigd Europa. En zijn voorbeeld zal voor de jeugd een prikkel zijn te breken met de le gende en te toonen, dat zij goede Ger manen zijn. BIJEENKOMST N.S.B. Naar wij vernemen zal op 23 dezer in een besloten bijeenkomst der N.S.B., groep Schagen. in zaal Van Erp spreken Ds. Mr. L. C. W. Ekering uit Amsterdam met als onderwerp. „Om zijn of niet zijn van ons volk." BURGERLIJKE STAND. Geboren: Antonia Catharina Maria en Adrianus Anthonius Jozef, dochter en zoon van Thomas Hendrikus Deu- tekom en van Catharina Petronella Maria de Ruijter; Maria Ëlisabeth, dochter van Johann Ludwig Lut.ie- harms en van Niesje Nieuwland; Pe ter Menno, zoon van Menno Victor Poldervaart en van Cornelia Snoek; Cornelia Margaretha, dochter van Adel bertus Stet en van Maria Schouten. Ondertrouwd: Cornelis Johannes van Kuijeren, oud 29 jaren, boekhandelaar wonende te Haarlem, en Helena Ca tharina Maria Bernardina de Ruijter, oud 28 jaren, zonder beroep, wonende te Schagen. Getrouwd: Jan de Vet en Aagje Grietje Ootjers. Overleden: Jan Homan, oud 74 jaren, echtgenoot van Jacoba Helena de Ruij ter; Klaas Boekei, oud 82 jaren, we duwnaar van Maartje Kleijne. POLITIE. Gevonden: een roodwollen mutsje, een gevoerde zadelbedekking, een vul pen, een zilveren armbandje, een zwar te dameshoed, een paar sokken, een staaldraad, een rijwieltasch en een paar blauwe wanten. Verloren: een dameshandschoen, een portemonnaie met inhoud, een paar leeren motorhandschoenen, een insig ne, een vulpen en witte wollen want. HARENKARSPEL. BENOEMD. Dirkshorn. De heer J. Wisse te Anna Paulowna is benoemd tot plaatselijk bureauhouder voor Ha renkarspel. Warmenhuizen en Sint Maarten. Het. kantoor zal vermoe delijk te Dirkshorn worden geves tigd. GESTOLEN VAN DE BLEEK. Dirkshorn. Toen de huishoudster van den heer A. S. Zondagavond zoo ongeveer te half acht eenige kleedingstukken. w.o. een paar bes te sokken van de baas. van de bleek zou halen, waren deze verdwenen, 't Is zaak als het donker wordt, geen kleeren meer buiten te laten. BA RS1NGERHORN DE VROOLIJKE WESTFRIEZEN. Kolhorn. Zondagmiddag gaf het gezelschap Jan Buisman in café Groet een opvoering van zijn nieu we revue „De Vroolijke Westfrie zen." Het gezelschap was hiervoor met enkele jonge krachten aange vuld. Vooral de diverse schetsen en voornamelijk die in het. Westfriesch oogstten veel succes. Ook de zang nummers van Nelly Hofland en de jonge Kees Rijswijk vielen bii het publiek in de smaak. Na afloop viel den heer Jan Buisman de huldiging ten deel. waarover we gisteren reeds berichtten. WJERJNGERWAARD OVERGANG L. O. VERANDERD. Door den burgemeester is beslo ten. dat de datum van overgang op de O. L. school voortaan zal zijn op 1 September in plaats van op 1 Mei. LOOP DER BEVOLKING OVER FEBRUARI 1943. Geboorten: Adriaan Freder ik. z. v. F. W. van der Ham en van E. P. Witte; Jacobus, z. v. T. Spoelstra en van P. Sipma. Overlijden: Antje Grin. 81 jaar. weduwe van P. Bakker; Maria Wijn gaard. 66 jaar. echtgenoote van J. Mosk; Jan Biersteker. 68 jaar. echt genoot van G. Blom (overleden te Alkmaar). Ingekomen personen: Jacob v. d. Werf en echtgenoote van Den Hel der naar Nieuwesluis, Oostdijk E13. Geertruida Dieuwertje v. d. We»f van Den Helder naar Nieuwesluis Oostdijk E 13; Steven Oostindië en echtgenoote van Winkel naar Bar- singerweg B 17. Vertrokken personen: Frouwke Bruin. geb. de Boer van Molenweg F 11 naar Texel. Den Burg. Molen straat 45; Dirk Oosthuizen en gezin van Nieuwesluis naar Den Helder, de la Reiistraat 41; Baatje Hiske Haringa van den Zuid Zijperweg n. Winkel. Dorpsstraat A 25; Jan Bos van den Oudesluizerweg naar Alk maar, Sint Armastraat 23; Alida Walraven van den Noord Zijper weg A 13 naar Anna Paulowna. Balgweg 21; Gretha Mooii van den W.fr.dijk C 33 naar Barsingerhorn. de Kreijl. KOEDIJK. EERVOL ONTSLAG. In verbaivd met de reorganisatie is door den comm. van de provincie N. Holland aan onzen gemeenteveld wachter B. Slooten eervol ontslag verleend. Hij is overgegaan naar de marechaussee, bij welk wapen hij tot opperwachtmeester werd be noemd. Tevens is hem eervol ont slag verleend door den burgemees ter als deurwaarder. BENOEMD. Met ingang van 1 Maart is door den burgemeester benoemd als bo de der gemeente de heer Jb. Bos kamp. VEEL ANIMO. Voor de vacante betrekking van onderwijzer aan de openbare lagere school te Koedijk hebben zich 37 sollicitanten aangemeld. NIEUWE NIRDORP JUBILEUM. Zondag 7 Maart herdacht de heer S. Arts zijn veertigjarig jubileum als koster van de Doopsgezinde kerk. Gedurende deze 40 jaren, eerst onder Ds. v. d. Meulen, later onder Ds. Haars en thans onder Da. Roth- fus heeft de heer Arts trouw zijn plichten vervuld. Het heeft den ju bilaris niet aan belangstelling ont broken en namens deri kerkeraad' mocht hij een enveloppe met in houd ontvangen. Z1JPE GESLAAGD. St. Maartensbrug. Op het door de Nederl. Mode-Vakschool te Rotterdam gehouden examen slaagde onze plaats- genoote, mej. Afra Brak voor het di ploma Costumière. „DE PRIVè-SECRETARESSE" St. Maartensbrug. Op de in zaal Kossen gehouden tooneeluit- voering bracht, ons het tooneel- gezelsc'hap ,,Het Alkmaar&cih Too- neel" een blijspel „De Privé-aecre- taresse". Zooals ook een vorige maal liet genoemde tooneelclub ihet zeer talrijke puibliek genieten van haar vlotte spel. Er ie harte lijk gelachen en het applaus gaf duidelijk uiting van de tevreden heid van de bezoekers.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1943 | | pagina 1