NOORD-HOLLAND Gevechten aan den rand van Charkow NEDERLANDSCHE LANDWACHT INGESTELD Uil DE ALKMAARSCHE TEMPEL VAD 1HEMIS VBIJDAG II KAART »<3 DAGBLAD VOOR SCHA GER EDITIE 87ste Jaargang. No. 12041 2 Pagina's Hoofdredacteur: A. R. JONKER, Alkmaar. Deze Courant verschijnt dagelijks Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. "Redactie- en Administratiebureau: Schagen, Laan 201. Tel. 444 (2 lijnen) Advertentie-tarief. Priis der gewone advertenties in deze Editie 11 ct. per m.m. Bij contract, binnen een jaar te ge bruiken belangrijke korting. Ta rieven v. dp geh. ooi. op aanvr. Tegen binnen- of buitenlandsche vijanden VRIJWILLIG KARAKTER Officieel wordt medegedeeld, dat in het verordeningenblad, dat he den verschijnt, de volgende veror dening zal worden gepubiceerd. Op grond van art. 6 van het de creet van den Fuehrer inzake de uitoefening van de regeeringsbe- voegdheden in Nederland van 18 Mei 1940 bepaal ik: Artikel 1. 1. De .'.Landwacht Nederland", bij afkorting ..Landwacht" genoemd, is een territoriale landsverdedigings organisatie. die ten doel heeft bin nen- of buitenlandsche vijanden in Nederland af te weren. 2. De landwacht wordt in over eenstemming met den leider der Na tionaal Socialistische Beweging der Nederlanden in het kader der Waf- fen-SS opgesteld, zij ressorteert on der den hoeheren SS und Polizei- fuehrer en onder de door hem aan gewezen commandoposten. Artikel 2. Lid van de landwacht kan wor den hii. die 1. Nederlander is. 2. Minstens 17 jaar en hoogstens 50 jaar oud is. 2. en die wat karakter en lichaam betreft, hiervoor geschikt is. Artikel 3. 1. De opneming in de landwacht volgt na een schriftelijke of mon delinge aanmelding bij het Er- satzkomando Niederlande der Waffen-SS en nadat van tevoren door het Ersatzkommando een •keuring is ingesteld. 2- Blijkt uit de keuring, dat de can- didaat geschikt is. dan wordt de schriftelijke verplichting aange gaan. 3. De leden van de landwacht ver binden zich voor drie maanden eri^voor zooveel langer als even tueel noodig is. De leden van een in het kader der landwacht op te stellen kern verbinden zich voor- zoolang de oorlog duurt. 4. De landwacht moet den eed af leggen op den Fuehrer Adolf Hit- Ier. De eedsaflegging geschiedt tijdens de opleiding. De eedsfor mule luidt als volgt: ..Als lid van de landwacht Neder land zweer ik u. Adolf Hitier. den Germaanschen Fuehrer. trouw, en dapperheid. Ik leg de gelofte af. u en den mij door u gegeven superieu ren gehoorzaam te zullen ziin tot in den dood. zoo waarlijk helpe mij God." Artikel 4. Ontslag uit de landwacht moet schriftelijk worden aangevraagd. De aanvrage moet uitvoerig met rede nen omkleed ziin. Artikel 5. Vanaf de aanstelling tot aan het ontslag staat het lid van de land wacht onder de hem medegedeelde bepalingen voor de Waffen-SS. en de speciale rechtspraak in strafza ken voor leden der SS en voor de leden der politieformaties bij bui tengewoon optrèden. Artikel 6. De oproep tot het volgen van een eerste opleiding geschiedt door mid del van een bevel tot aanmelding van het Ersatzkommando Nieder lande der Waffen-SS. De oproep tot een later noodzakelijk wordenden inzet geschiedt door middel van de radio, pers of bevel tot aanmelden. Artikel 7. Voor dienst opgeroepen leden der landwacht ziin wat betreft hun rechtspositie en de behandeling op het gebied van de sociale voorzie ning en de aanspraken daarop ge lijkgesteld met de leden der Waffen- SS. De bijzonderheden worden ge regeld door den hoeheren SS-und Polizeifuehrer. Hij kan hierbij afwii ken van de bestaande voorschrif ten. Artikel 8. De voor de uitvoering van deze verordening noodzakelijke voor schriften worden uitgevaardigd door den hoeheren SS-und Polizeifueh rer. Rechtsvooi-schriften worden door middel van de pers. de radio, aanplakbiljetten of op andere in de plaats gebruikelijke wijze afgekon digd. Artikel 9. Deze verordening treedt op den dag van haar afkondiging in wer king. De rijkscommissaris voor de bezette Nederlandsche gebied. Keuringen voor de Landwacht UTRECHT, 11 Maart. De pers dienst van dé N.S.B. meldt: Zooals door den leider is mecge deeld is iedere Nederlander, die eerlijk en naar beste weten en kunnen bereid is om zijn vader-, land als soldaat te dienen binnen 's lihids grenzen, welkom in de nieuwe. Nederlandsche landwacht. De dienstplicht bedraagt drie maanden. Zij, die de drie maanden dienstplicht achter den rug heb ben, kunnen in de actieve politic worden opgenomen. Na drie maanden opgeleid te zijn als sul- daat gaat men niet verlof om al leen opgeroepen te wor.'en voor herhalingsoefeningen of bij drei gend gevaar. In de komende weken zal in onderstaande plaatsen gelegenheid zijn zich voor de Nederlandsche landwacht te laten keuren: 1i Maart, Vcnlo, Deutsehes Ilaus, Egmondstraa,t 16, 913 en 14IS uur; 15 Maart. Arnhem, Weverstraat 1Gb. 9-13 en 14^-18 uur; 1G Maart, Zwoll'e, Hotel Peeters, Markt, 913 en 14— IS uur; 17 Maart, Assen, C.oncerthuis a. d Vaart, 913 en 1418. uur; 18 Maart, Leeuwarden, Iluize Schaaf. Brcedstraat, 9—13 en 14 18 uur; 28 Maart, Den Haag, café den Hout, Bezuidenhout, 913 en 1-4 18 uur; 29 Maart, Amsterdam, .school Tepemveg 13. 913 en 14-18 uur; 30 Maart, Rotterdam. Deutsehes Hans, Westzeedijk, 913 cn 1418 uur; 31 Maart, Utrecht, Wchrmachfs- heim, Afa'riaplaats, 913 en 14—18 uur; 1 April, Amersfoort, Pol. Purch- gangslager, Leusderw., 9—13 en 14IS uur; 2 April, Den Bosch, hotel N. Brabant, Markt 45, 913 en 1418 uur; 3 April, Den Haag, café den Hout, Bezuidenhout, 9—13 en 14 18 uur. Een zeeheld wordt 60 |aar. De heet De Bruin, die ali schipper van de reddingsboot .De Zeetnanshoop" «n later ran de „Arthur" met zijn mannen talrijke schipbreukelingen van een vrisfen dood heet» gered, bereikte Dinsdag den 60 jarigen leeftijd, op welken dag hij tevens werd gepen- sionneerd. De voorxlttet van de N.Z.H.R M.. de beer De Booy. kwam den jarige in Den Haag zijn geluk- wenschen aanbieden en overhandigde hem namens de Mij. een schilderij, voorstellende de redding der be manning van de «Sch. 102*. welke In 1938 voor de Scheveningsche haven verging Schlmmelpennlngh-Pax tn DUITSCH WEERMACHT BERICHT De rechter als schapendeskundige WAT ZIJN FOK- EN WAT ZIJN SLACHTDIEREN? Den vorigen zomer zijn op de ver schillende markten in Noord-Holland honderden fokschapen verhandeld, zon der dat de koopers en verkoopers daar moeilijkheden mee hebben ondervon den. Dat was ook niet zoo wonderlijk, omdat iedereen er van overtuigd was dat de handel in fokschapen vrij was, zulks in tegenstelling met slachtscha pen. Maar nu hebben wij gistermiddag op de zitting van den plv. economischen rechter gehoord, dat al die transacties strafbaar zijn geweest. Tenminste, dat was de meening van den Officier en van den marktvertogenwoordiger K. Hoogetoorn uit Purmerend. Deze laat ste beweerde nl., dat schapen geschikt voor de slacht niet verkocht mochten worden, ook al waren het fokschapen. Volgens hem ging het hier niet om de uitdrukking „bestemd voor de slacht" maar om het „geschikt voor de Blacht!" Echter, mr. Smal vroeg zich £f waar dan de grens lag. Elk schaap is geschikt voor de slacht, zeker in Au gustus, als de dieren reeds maanden volop hebben kunnen profiteeren van het gras.Dan is elk schjap vleezig en zal de eventueele slachter menig malsch boutje van een schaap kunnen halen. 't Gevolg van een en ander was, dat er een interessant debat ontstond tus- sehen mr. Smal eenerzijds cn den Of ficier en marktvertegenwoordigr Hoo getoorn anderzijds, waarbij beide' par tijen niet van hun eenmaal ingenomen standpunt waren af te brengen. De zaak, waarover het ging, was de volgende: De veehouder R. Kwadijk uit de Beemster had eenige ooischapen ver kocht aan zijn dorpsgenoot Koelemay, die ze op zijn beurt weer verkocht aan den Purmerender koopman Veen. 't Waren mooie beesten, goed in het vleesch zittend en dat was voor den wachtmeester der marechaussee Bas- tiaan aanleiding om een proces-ver- baal op te maken, omdat deze wacht meester de dieren bestemd achtte voor de siacht. De heer Bastiaan vroeg ten overvloede nog advies aan den markt- vertegenwoordiger Hoogetoorn, die het standpunt huldigde, dat elk schaap, dat geschikt was voor de slacht, in be slag moest worden genomen. De verdachten, die gunstig bekend stonden, merkten allen op, dat de han del in fokschapen het vorig'jaar vrij was en dat de betreffende schapen fokschapen waren. Desalniettemin cischte de Officier geldboete, maar tot een uitspraak kwam het niet; mr. Krabbe wilde zich nog eens beraden Vrouwenhanden pakken aan. Aan de boormachine in een bewapenlngs- bedrijf helpt de Duitsche vrouw bij het vervaardigen der wapens voor het front Hoffmann-Stapf-Pax m Duitschers opgelet l)e voor alle Rijksduit,schers in Nederland bevoegde Wehrersatz- dienslstelle: Wehrbezirkskomnian- do Ausland, Aussenste 11e Holland (voorheen Aussenstelle Den Haag) heeft haar zetel verplaatst van Don Haag naar Amsterdam, Prins Hendrikkade 159 (huize Oceaan). Groote Duitsche Plaatselijke gevechten in Tunesië HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜH- RER, 11 Maart (D.N.B.) Het opper bevel der weermacht deelt mede; Aan het Oostelijke front van het K o e b a n bruggehoofd leefde de ge vechtsactie weder op. In verscheidene golven uitgevoerde aanvallen van den vijbnd werden in zware gevechten met groote verlizen afgeslagen. In hét gbied van Charkow wierpen onze aanvalsdivisies den vijand naar de stad terug. Aan den Noordelijken en Westelijken rand der stad wordt 'gestreden. Door een omsingelenden aailval werden twee Sowjetregimenten vernie tigd. Eskaders gevechtsvliegtuigen en vliegende artillerie sloegen te rugtrekkende vijandelijke strijd krachten uiteen. In den sector van O rel voerde de vijand herhaalde malen sterke aan vallen uit. De Duitsche troepen be haalden een groot succes bij den af weer. Alle aanvallen der Sowjets werden met zeer zware bloedige ver liezen afgeslagen. 26 Pantserwagens bleven vernield voor onze steilingen liggen. De bewegingen van onze troepen in den centralen sector van het front verliepen zonder storing door den vijand volgens de plannen. Ten Zuiden van C h o 1 m vile de vijand met sterke infanterie- en pantser strijdkrachten n^ hevig artillerie trommelvuur onze stellingen aan. De aanvallen stortten in het afweervuur ten deele in harde gevechten van man tegen man ineen, tn het gevechtsge- bied van S t. a r a j a R u s s a is de aan- valskracht van den vijand uitgeput. In den tijd van 1 tol 10 Maart 1943 werden aan het Oostelijke front 773 Sowjet pantserwagens door formaties van het leger en de Waffen-SS ver nield, buitgemaakte of bewegingson- klaar geschoten. Gisteren vernietigde de Duitsche luchtmacht 61 vijandelijke vliegtuigen terwijl zij zelf vijf toestellen verloor. Van het front in Tunesië wordt slechts plaatselijke gevechtsactie ge meld. Door aanvallen van de lucnt- macht werden gemotoriseerde strijd krachten en artilleriestellingen van den vijand zwaar getroffen. Duitsche jagers schoten twaalf vijan delijke toestellen neer. Vijandelijke vliegtuigen vlogen over dag en des nachts boven het Duit sche rijksgebied. Eenige in West- Duitschland uitgeworpen bommen over dit moeilijke geval en dit te meer, waar «en dergelijke zaak eenige weken geleden ook voor den Alkmaar- schen economischen rechter behandeld werd en dat eisch en vonnis vrijspraak luidden! P.T.T.-ers vervoerden in postzakken HET VOORSPEL VOOR DEN RECHTER. Men zal zich herinneren, dat begin October van het vorig jaar de politie te Alkmaar een uitgebreiden handel in aardappelen op het spoor kwam in dat deze „zwarte" aardappelen door beambten van de P.T.T. in postzakken werden vervoerd. Binnenkort zullen de verdachten voor den economischen rechter te Alkmaar verantwoording moeten afleggen van hun daden, maar Dinsdag heeft zich reeds het voorspel van het gebeurde voor de meervou dige strafkamer afgespeeld. Een 47-jarige besteller der P.T.T., Corn. P. G. genaamd, die reeds 23 jaar in dienst is bij dit staatslichaam en al die jaren als een voortreffelijk en accuraat werkende beambte be kend heeft gestaan, heeft aan die aardappelsmokkelzaak ook mee gedaan en toen de politie bij hepi huiszoeking deed, vond ze een aantal gebruikte post zakken bij hem, die als aardappelzak ken gebruikt waren, terwijl bovendien G. toen verklaarde, een paar zakken verknipt te hebben en er een matrasje Gelukwenschen aan onzen ridderkruisdrager De rijkscommissaris voor de bezette Nederlandsche gebieden rijksminister Seyss-Inquart, heeft aan den SS- Sturmann Mooyman het volgende ge- lukwenschtelegram gezonden: „Alet de hooge onderscheiding, die u door den Führer als eersten Neder lander wegens uw voorbeeldige hou ding in den strijd werd verleend, wensch ik u hartelijk geluk. Heil Hitier. (w.g.) Seyss-Inquart." Voorts hebben de lioehere SS- und Polizeiführer en de Befehlshaber der Waffen-SS Mooyman hartelijke geluk- wenschtelegrammen gezonden. Ook de Wehrmachtsbefehlshaber in den Niederlanden, General der Fliegers Fr. Christiansen, heeft aan den SS- Sturmmann Mooyman een in hartelij ke bewoordingen gesteld gelukwensch telegram gezonden naar aanleiding van het feit, dat hem het ridderkruis van het ijzeren kruis is verléend. EEN GERARDUS MOQYMAN-PLEIN IN WASSEÏ&AR. In verband met het feit, dat Gerar- dus Mooyman als eerste ridderkruis- drager van de Germaansche vrijwilli gers, die strijden tegen het bolsjewis me, een Nederlander is, waarop het geheele Nederlandsche volk trotsch mag zijn, heeft de burgemeester van Wassenaar jhr. E. de Blocq van Schel- tinga, in de gemeente Wassenaar een fraai plein den naam gegeven Gerar- dus Mooymanplein. successen ter zee veroorzaakten onbeteekenende schade aan gebouwen. Vier vijandelijke vlieg tuigen werden ten val gebracht. Zooals in een extra bericht is medegedeeld, zyn onze duikboolen nog steeds in den aanval. Sedert da gen hielden z(j voeling met een van Afrika naar Engeland varend vonvooi. Groepen duikbooten slo ten zich aaneen en boorden in tel kens herhaalde aanvallen 13 vol met oorlogsmateriaal geladen schepen met een gezamenlyken inhoud van 73.060 brt, in den grond. Drie an dere schepen werden getorpedeerd. Zoodoende kon het duikbootwa pen binnen 24 uur in totaal het tot zinken brengen van 36 sche pen met een gezamenlyken inhoud van 207.000 brt. melden. Onder de ze schepen bevonden zich 8 muni tieschepen, die by de torpedeering in de lucht vlogen. ARBEIDSVOORZIENINGEN VOOR DEN KOMENDEN OOGST. De uitgestelde radioerede van ir^C. Staf, de gemachtigde voor den oogst, president-directeur van de Nederland sche Heidemaatschappij, zal thans ge houden worden op Dinsdag 16 Maart van 12.30 tot 12.45 uur over den zen der Hilversum 2. De heer Staf zal eenige voor de boeren zeer belangrijke mededeelingen doen omtrent de voor ziening met arbeidskrachten voor den komenden oogst. STIJGEND TELEGRAAF VERKEER Telefonische aflevering van de telegrammen aanbevolen. P.T.T. verzoekt ontvangers van tele grammen, die over een telefoonaanslui ting beschikken, erin te willen toestem men. dat de inhoud hun telefonisch wordt overgebracht. Desverlangd kan het telegram kosteloos in de eerstvol gende briefpostbestelling aan huis worden bezorgd. Het aantal binnenlandsche telegram men is dermate toegenomen, dat ver traging niet te vermijden is. Men zal er daarom goed aan doen. in gevallen, die er zeer óp aan komen het telegram dringend te maken. Het jaar 1942 toonde vrijwel van maand tot maand een stijging. Maart 1942 leverde ruim 150.000 binnenland sche telegrammen, December 1942 368.845. Het jaartotaal van 1942 be draagt bijna 3 mülioen, tegen nog geen 2 millioen in 1939. EEN PARIA ONDER DE NATIES. „De methoden van het geweld, van den klassestrijd en van de goddeloos heid, die door de communisten te Mos kou worden toegepast, hebben Rusland tot een paria onder de naties der we reld gemaakt." Slr Sarvapalli Radhakrishnan, lec tor in de Indische philosofie in Engeland. je voor een kinderledikant en een paar klompsokken van gemaakt te hebben. Verdachte, die terecht stond we gens verduistering van deze zakken, hoorde 2 maanden tegen zich eischen, nadat de directeur van het Alkmaar- sche kantoor, de heer J. S. van Gelder als getuige eerst had verklaard, hoe er geen controle mogelijk was op de oost- zakken en bovendien verklaarde, dat de verd. steeds een uitstekenden staat van dienst had gehad, zoodat hij na het gebeurde ook niet ontslagen was. Mr. Schenkeveld, verdediger, meen de, dat de verduistering van slechts vier post zakken-hier ter sprake mocht komen, omdat de verduistering van alle andere zakken verband houdt met het economisch delict, dat nog behan deld moet worden. Spr. vroeg daarom in dit geval dan ook een geldboete, die bovendien z.i. niet hoog behoefde te zijn. Uitspraak over 2 weken. Distributienieuws DEZE WEEK OP „TABAK 12B" ALLEEN SIGAREN. OOK BON 12A GELDIG. Van 14 tot en met 20 Maart 1943 zijn twee bonnen der tabakskaart aange wezen, en wel de nummers 12A. en 12B. In afwijking van de tot nu toe gevolgde regeling zal één van deze bonnen uitsluitend recht geven op het koopen van sigaren. Er is namelijk be paald, dat de met „Tabak 12A" ge merkte bon van de Tabakskaart recht geeft op het koopen van 20 cigaretten, 10 cigarillos, 5 sigaren of 25 gram kerf tabak, en de met „Tabak 12B" ge merkte bon op het koopen van vijf sigaren. Ook cigarillos zullen op dezen bon dus niet verkrijgbaar zijn. Nederlandsche vrijwilligers tn de Sovjet-Unie SS PK Leitt-O H-P m Keuringen voor de Waffen SS en het Legioen Het SS-Ersatzkommando Niederlan de deelt mede.' Nederlanders van arisch bloed, in den leetfijd van 17-45 jaar (ook gehuwden) die lichamelijk zoowel als geestelijk goed ontwikkeld zijn en zich geheel kunnen geven aan de eischen, die de opleiding hun stelt, kunnen zich bij de genoemde adressen vervoegen, ten einde gekeurd te worden. Thans bestaat ook de mogelijkheid tot opleiding en dienstvervulling in Nederland, in een speciaal wachtba- taljon. Gezinsleden dezer vrijwilligers hebben gelijke voorrechten als dege nen, die dienen in de Waffen-SS of bel legioen: kostwinnersvergoeding, koste- looze ziekenverpleging, extra levens middelen, enz. Tijdens deze keuringen kunnen zich ook diegenen melden, die tot de Ger maansche SS in Nederland willen toe treden. 19.3.43 9.00, Rotterdam, Deutsehes Haus, Westzeedijk. 19.3.43 15.00, Den Bosch, hotel Noordbrabant, Markt 45. 20.343 9.00, Roermond, N.S.D.A.P., Swalmerstraat 61. 20.3.43 15.00, Arnhem, Weverstraat 16b. 21.3.43 9.00, Hengelo, Deutsehes Haus. 21.3.43 15.00, Zwolle, hotel Peters, Markt. 22.3.43 9.00, Gro ningen, Concerthuis, Poelestraat. 22.3 43 15.00, Leeuwarden, huize Schaaf, Breed straat. 23.3.43 9.00, Amsterdam, school lepenweg 13. 24.3.43 10.00, Utrecht, Wehrmachtheim, Mariaplein. 25.3.43 10.00, Amersfoort, dienstge bouw, Leusderweg. 26.3 43 10.00, Den Haag, café „den Hout", Bezuidenhout- Gebruikt uw gasrentseen met omleg, den bewandelt II den juisten weg De Schager markt De aanvoer var» gebruiksvee was Donderdag j.1. beter bii de vorige weken. Wij gaan weer vooruit. De handel in kalfkoeien was goed. de hoogste noteering was f 1100 vanaf f 900. gelde koeien tot 700 met vrij goeden handel en de tijdkoeien tot f 1000. ook handel goed. De handel in vaarzen was vrij goed. deze lie pen tot f 550. De prijzen van het vee ondergaan wel schommelingen. Vandaag was het merkelijk duurder. Eenige we ken terug iiepen de bonnen hard terug, nu zijn ze weer zeer duur. we hoorden vandaag dat ze tot f 1.05 gestegen waren, dit is hoog. dus dure koeien in zicht voor de wei derij. Vandaag werden voor de cen trale 69 stuks kalveren aangevoerd, geen graskalveren en geen nuchte re kalveren. Nuchtere kalveren wer den allemaal aan de verwerkings inrichting geleverd. De fokkalveren (nuchtere kalveren) golden van 60 tot 70 gulden per stuk. Ongekende prijzen! Geiten liepen van 25250 gld. Prijzen van f 600 worden hier nog niet genoemd zooals elders. Op de biggenmarkt was heel wei nig aangevoerd: één priis f 50. Dus kan men wel zeggen geen handel. Kippen en konijnen genoteerd per kilo. Wat bezoek betreft was het TENTOONSTELLING MATRASSEN- CURSUS. De Commissie voor Huishoudelijke Voorlichting ten Plattenlandet gaat on vermoeid met haar werkzaamheden voort. Woensdagmiddag werd te Broek op Langendijk de laatste cursusmiddag gehouden van den aldaar gehouden ma- trassencursu" In het bollengebouw van de Langedijker Groenten Centrale werden de werkstukken van de deel neemsters tentoongesteld en degenen, die van de gelegenheid gebruik heb ben gemaakt, om een en ander te be zichtigen zullen tot de overtuiging zijn gekomen, dat de dames onder leiding van mej. Liefhebber heel wat tot stand hebben gebracht. Er waren complete bedden (driedeclig), vervaardigd van nieuwe stof; maar ook van oude bed- dentijk, zelfs van linnen kunstmest- zakjes, ouderwetsche onderrokken, en VERDUISTER van 18.34 tot 07.08 uur. Heden: Zon onder 18.37 Morgen: Zon op 7.01 Heden: Maan op 10.23 Morgen; Maan onder 1.46. Eerste kwartier 13 Maart. PAARDEN. Een nieuwigheid op het gebied van den totalisator De paardensport bloeit in ons land als misschien nooit tevoren en het valt niet te ontkennen, dat een der voor naamste oorzaken waarvan^het weder invoeren van den totalisator *s geweest. Wie tijdens een course eens in de nabijheid van de bekende hokjes staat, kan zien, hoe men zich daar verdringt om een gokje te wagen en hoe gretig men is, om uitbetaling te krijgen, als men eens gelukkig is geweest. Thans komt men met wat nieuws voor Alkmaar. Er is nl. een totalisator- kantoor opgericht in Den Haag, welk kantoor in Alkmaar met het begin van het nieuwe seizoen een agentschap heeft gevestigd in het sigarenmagazijn van L. Prins op het Ritsevoort. Dit kantoor stelt de paardenliefhebbers, die niet in de gelegenheid zijn om zelf de courses te volgen, in staat, om toch zijn gokje te wagen. Handige formulie ren kan men naar eigen wensch invul len, terwijl men bovendien een copie houdt van het biljet, en zoo steeds kan controleeren, op welk paard men ge wed heeft. Het lijkt ons een goede opzet van Tobeka, zooals het kantoor heet. jutestof had men keurige bedden ge maakt. Voorts waren een paar watten de kens vervaardigd, welke door de be zoeksters van de tentoonstelling zeer werden bewonderd. Het is jammer, dat vanwege Huis houdelijke Voorlichting niet meer de benoodigde beddenvulling kan worden verstrekt. Het is nu niet meer moge lijk, cursussen te houden voor het ma ken van nieuwe bedden. Toch zullen er nog wel voldoende gegadigden zijn voor het houden van een cursus in het herstellen van bedden, waarvoor de deelneemsters zelf over de benoo digde materialen, bijv. een paar pe luws of kussens behalve de te verma ken bedden, beschikken. Opgaven kunnen weer worden gedaan bij de bekende adressen. Eenige dagen geleden is te Broek op Langendijk een naaicursus begonnen, waarvoor ook een flinke belangstelling bestaat. EEN GESTOLEN SCHAAP FBAU. DULEUS GESLACHT. In samenwerking met de Alk- maarsche politie heeft de mare chaussee-groep Langediik de daders opgespoord van den diefstal van een schaap, dat eenigen tijd geleden onder Oudorp uit de weide was ge stolen. De daders, twee personen uit Alkmaar, hebben reeds bekend, den diefstal te hebben gepleegd en het schaap frauduleus te hebben BfeNOEMD. Tot lid van de adviescommissie van den Landstand voor het bedrijfsschap zuivel werd benoemd de heer J. Kra mer te Koedijk. HARENKARSPEL. WAT WAS IE NAT... Nu Maart zijn irftrede heeft gedaan, ziet men overal mënschen op den akker bezig om deze in gereedheid te brengen. Ook Arie Goudsblom van het Kerkbuurterlaantje was met zijn knechtje Jaap Bakker van de „Buurt" bezig aan het bewerken van zijn land met een „handoid" (handegge). Dat is een zwaar werk, vooral als men op het einde van den akker is bij het z. g. kopend. Nu viel het Arie op, dat wanneer ze aan dat einde kwamen, Jaap er niet veel aan deed. Jó, zei Arie, je houwe die loin maar slap in V je hande, je moete mee hellepe dat ding omskeure. Voor de zooveelste maal kwamen zij weer aan het „kop- eind" en de gehoorzame Jaap trok.... nee maar! Zóó trok hij, dat zijn baas die daarop niet bedacht was, zijn even wicht kwijt raakte en kopje onder dook het water in. Proestend kwam hij bo ven en wist bij den walkant op 't dro ge te komen, doch nauwelijks stond hij op den wal, of voor de tweede maal verloor hij zijn evenwicht. Wat was ie nat, nei hai was druip En plontste toen weer achterover Toen dacht ie eerluk, ik verz p Weer wist ie zich aan 't gras te groipen En raasde „help me den toch Jaap, Staan deer niet lummelig te koiken En zoo te groinzen as een aap. Jaap greep 'm stevig in z'n skouwer En trok 'm met een ruk op 't droug Arie bubberde as 'n hondje. En wreef de prut uit oor en oug. Toen Arie bij zijn Grietje kwam om een verschooning, lachte deze har telijk om 't avontuur van d'r man en zijn werkjöon. WIERINGERMEER VERPLAATSING MARECHAUSSEES. Wieringerwerf. De in deze ge meente gestationneerde marechaussees, wachtmeester de Feyter uit. Slootdorp en Hoorns uit Wieringerwerf, zijn over geplaatst respectievelijk naar Ewijck- sluis en Texel. BENOEMD. Wieringerwerf. De heer F. L. van Setten, kassier waardemateriaal bij den Distributiekring alhier; is benoemd tot ambtenaar bij den Dienst der Zui derzeewerken te Vollenhove. In zijn plaats is benoemd alhier mej. Geuse broek uit Wieringen. RA HSJNGERHORN. BENOEMD. Kolhorn. Tot lid van de ondervak groep paarden is namens den Ned. Landstand benoemd de heer N. Dona- berger te Waardpolder, Kolhorn (L.S.P.D.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1943 | | pagina 1