NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR Gevechten in de straten van Charkof Nederlandsche krijgsgevangenen op Malakka Studenten weer aan den slag 10.000 gulden belooning BRITSCH-AMERKAANSCHE TEGENSTELLINGEN ZATERDAG 13 MAART 1943 Deze Courant verschijnt dagelijks Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar -.Voordam C 9. Redactie- en Administratiebureau: Schagen, Laan 201. Tel. 444 (2 lijnen) SCHAGER EDITIE 87ste Jaargang. No. 12042 4 Pagina's. Hoofdredactenr: A. R. JONKER, Alkmaar. Advertentle-tarleL Prijs der gewone advertenties in deze Editie 11 ct. per m.m. Bil contract binnen een iaar te ge bruiken belangrijke korting. Ta rieven v. de geh. ooi. od aanvr DUITSCH WEERMACHTBERICHT Duitsche luchtaanuallen op Engeland Wjasma ontruimd na grondige vernieling HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜH- RER. 12 Ma art (D.N.B.1 Het opper- bevel van de weermacht maakt be kend: „Na het zegevierende einde van den winterslag tusschen Dnjepr en Donets, die de hoop van de bolsjewisten op een herovering van de Oekraine ver nietigde. zetten onze troepen hun aanvallen in de richting van Charkof voort. Formaties pant serwagens en grenadiers van het leger der Waffen-SS braken voor de stad door de geëchelonneerde vijandelijke verdedigingsstelling heen en drongen van verscheidene kanten de stad binnen. Hevige straatgevechten duren nog voort. Ten Noorden en ten Noordwesten van de stad wierpen onze divisies den vijand naar het Oosten terug. Bij de achtervolging werden terug trekkende vijandelijke colonnes in de pan gehakt Sterke formaties van de luchtmacht mengden zich tezamen met Hongaarsche en Slo- waaksche luchtstrijdkrachten on vermoeibaar in den strijd. Tengevolge van de in de afgeloopen weken geleden zware verliezen namen de aanvallen der bolsjewisten in den gevechtssector van O r e 1 merkbaar in hevigheid af. Enkele zwakke aanval len mislukten., Voor het onmiddellijk uitvoeren van een tegenaanval in den strijd geworpen eigen formaties ver nietigden gisteren opnieuw twee bolsje wistische regimenten. Tijdens de voor het verkorten van ons front uitgevoerde bewegingen werd de stad Wjasma eveneens na gron- Het informatiebureau van het Nederlandsche Roode Kruis. Korte Voorhout no. 14 te 's-Gravenhage. ontving uit Japan opgaven van Ne derlandsche krijgsgevangenen op Wegens het. ontbreken van adres sen en verminking der namen kon omtrent de onder volgende perso nen. behoorende tot het Ned. Indi sche leger en geplaatst op Sumatra en Riouw. nog geen bericht aan de familie worden gezonden: landstormsergt i dasberg soldaat jc vbremen landstormsoldaat s jh dijikhout hja vzomeren pp penn em spetter na breyder militiesolda ten ws neimann t vanloo fwc ros sergt phe konig korporaal ja vandijk soldaten fl rodrigues mac binkhorst militiesergt ghf dehaas soldaten km kautz jh albrecht cj devuldervnoor- den sgt d huisken luit chrh puyt militiesoldaat jp bakker brigadier ah schultz militiesoldaat tbs marcar burgerambtenaar re meert land- stormsoidaat law peltzer roodekruis soldaat t camerik landstormsoldaat j smith militiesgt j vanturnhout ge- niesergt h v wijngaarden intendan cevaandrig a weening gemedienst 2/luit wjl hofman sgt fc naute. lieut b devicq brigadier de jongh kapitein 1 derijke 1/luit r hazen berg militiesergts 1/kl wf krijnen ach lissone landstorm sergts 2/kl ieh hendriksen he behr o berg eg brunetderochebrune b grevenstuk fe jongtien jr tweedy sergeants kj hobbelen hjf sauter h derochemont fep dewijngaert ng vanderveen aaw bruinier end quintusbosz jc vander tak korporaals 1b konijn gb boer boom hospitaalsoldaat 1 arnold sol- daats r leideimeyer vant foot conijn s brouwer jaj uyen ha tasch al vdijk ff rottier haw koreman wjhj deboer h walker rj bouman gn de- laive j vanherk landstormsoldaats fa oltmans ecc berest swa alting jfl meeder la nutzmann ahg bakker ah lefebre m smith ach venseters j vanhulst awee morren lh vevens gaf van vhemert s dekker pl vree s tan dhj burggraaf li brunetde rochebrune militiesoldaats fp bau- mer rj beringer wj deforce hw van- dermarel j vanharen fm baud hc nienhuys a fontein rn kayzel mch gij sbersv wijk. Familieleden enz. gelieven zich onder opgave van zoo volledig mo gelijke gegevens omtrent deze per sonen. tot bovengenoemd informa tiebureau te wenden. leder »o«rtulg wordt, voor zoover hel zelf In de sneeuw vooruitkomt, dooi de grenadiers benut, om den opmarzeb te voet naar het front te bekorten PK Krioaans-DV-R-P m EXTRA BERICHT OPNIEUW 11 SCHEPEN TOT ZINKEN GEBRACHT Met een gezamenlijken in houd van 75.000 ton. HOOFDKWARTIER VAN DEN FUEHRER. 12 Maart (DNB). Het opperbevel van de weer macht deelt mede: „Onze duikbooten hebben de laatste 24 uur van de Middel- landsche Zee. de Noordelijke IJszee en den Atlantischen Oce aan opnieuw buitengewone suc cessen gemeld. Elf groote sche pen met een gezamenlijken in. houd van 75.000 ton. deel uit. makende van de ravitailleerings vloot voor Noord Afrika, de Sowjet Unie en Engeland, ein digden hun tocht op den bodem der zee. Vier andere schepen werden getorpedeerd. Aldus is in drie extra berich ten op drie opeenvolgende da gen het in den grond boren van 47 schepen met een totalen in houd van 282.000 ton door onze dyikbooten gemeld." dige vernieling van alle voor den oorlog belangrijke installaties en na dat weken geleden het oorlogsmate- rieel en ravitailleeringsgoederen waren weggevoerd in den afgeloopen nacht zonder strijd ontruimd. Aan de overige sectoren van het Oostelijke front werden bij aanhou denden dooi slechts krijgsoperaties van plaatselijke beteekenis uitgevoerd. Verscheidene vijandelijke pantser- aanvallen op de Duitsch-Italiaansche stelling in Tunesië werden afgesla gen. De luchtmacht viel in het zeege bied van B o n e een vijandelijk con- vooi aan en beschadigde drie koop vaardijschepen en een torpedojager •door luchttorpedo's en bommen zwaar. Britsche vliegtuigen vielen in den nacht van 11 op 12 Maart Zuidwest- Duitsch gebied aan en wierpen brand en brisantbommen neer vooral op de stad Stuttgart. De bevolking leed verliezen. In woonwijken, aan open bare gebouwen en aan verscheidene ziekenhuizen ontstond vrij groote scha de. Jagers en luchtdoelartillerie scho ten elf der aanvallende bommenwer pers neer. De Zuid-Engelsche havenstad Has- 11 n g s werd gisteren overdag door snelle Duitsche gevechtsvliegtuigen op verrassende wijze in scheervlucht aan gevallen. Bij het vertrek werden aan zienlijke verwoestingen waargenomen. In den afgeloopen nacht hebben for maties zware gevechtsvliegtuigen een hevigen aanval ondernomen op stad en haven van N e w-C a s 11 e aan de Brit sche Oostkust. Een formatie snelle gevechts vliegtuigen stortte zich hedenoch tend vroeg op Londen, joeg in scheervlucht met alle mitrailleurs vurend over het stadsgebied en keerden na talrijke zware brisant bommen te hebben uitgeworpen zonder verliezen geleden te hebben, terug. DE STEM DER S.S. Luistert op Zondag 14 Maart van 11.30 tot 11.45 uur over den zender Hilversum 1. op golf lengte 415 meter, naar de stem der SS. Onderwerp: Heldenher- den king. Een bijzondere vreugdedag voor de kanonniers van een batterij aan het Ladogameer. Het 25 OOOste schot dezer batterij moet een „groet" aan da Sovjets In den sector ten Zuiden van het Ladoga meer worden. De „opdracht" is door een dei kanonniers met krijt op de granaat geschreven PK Schürer-Sch-F-P m Toestand aan Universiteiten en Hoogescholen geordend Verplichte arbeids inzet na volbrachte studie Gearresteerde studenten op voorspraak van Mussert in vrijheid Verschenen is een verordening nopens universiteiten en hoogescho len. Deze gaat uit van de noodza kelijkheid. eenerzijds den totalen inzet voor den Europeeschen strijd tegen het bolsjewisme ook van de academische jeugd te waarborgen en anderzijds te zorgen voor een toereikend aantal studenten in de toekomst. De verordening bepaalt, dat de secr-gen. van het Dep. van O.W. en K. al naar de omstandig heden vereischen. maximum-aantal len der studeerenden vaststelt (nu merus clausus). Voorts bepaalt de verordening, dat elke studeerende. die na het in werking treden van de verordening zijn studie met suc ces heeft volbracht, verplicht is een bepaalden tijd in het bestek van den „Arbeitseinsatz" te werken. De bijzonderheden hiervan worden vast gesteld door de secr.-gen. van het Dep. van Soc. Zaken en van het Dep. van O. W. en K. Zij kunnen ook uitzonderingen toelaten. Derge lijke uitzonderingen zullen b.v. ge maakt worden voor de vrouwelijke studenten. Herstel van rust en orde. Voorts bepaalt de verordening, dat alleen diegenen, aan een universi teit of hoogeschool kunnen studee- ren (ook aan een universiteit of hoogeschool. die geen rijksinstelling is), die een plechtige verklaring van loyauteit onderteekenen. zich naar feer en geweten te houden aan de in het bezette Nederlandsche gebied geldende wetten, verordeningen en andere voorschriften en zich te ont houden van elke tegen het Duitsche rijk. de Duitsche weermacht of de Nederlandsche autoriteiten gerichte handelingen en uitlatingen, alsmede van alle handelingen en uitlatingen, die in de telkens gegeven omstan digheden een gevaar beteekenen voor de openbare orde aan de uni versiteiten en hoogescholen. Tenslotte "eeft de verordening den rectoren het recht studeerenden wegens een ernstige overtreding van de orde of ingeval van ernstig wangedrag den toegang tot alle uni versiteiten en hoogescholen voor maximum een jaar tijds te ontzeg gen. De verordeningen hebben kenne lijk ten doel. de rust en orde te her stellen aan de universiteiten en te vens den ernstig studeerenden de ongehinderde beoefening der studie mogelijk te maken. Gearresteerde studenten in vrijheid. Naar wij nog vernemen, heeft de Rijkscommissaris op verzoek van den Leider en van den secr. gen. Van Dam voorts besloten de studenten, die de laatste we- ken zijn gearresteerd, in vrij. heid te stellen. Alleen de gearresteerde studenten van de Technische Hoogeschool van Delft moeten om politioneele rede nen van veiligheid voorloopig nog in hechtenis biiiven. Het zal in het belang zijn van de Nederlandsche academische jeugd, dat professoren en studenten eerlijk medewerken aan de vervulling der eigenlijke taak van de universitei ten. opdat aan de ernstig studeeren den de ongestoorde beoefening van de studie gewaarborgd kan ziin. Keuringen voor de Waifen SS en het Legioen Het SS-Ersatzkommando Niederlan- de deelt mede: Nederlanders van arisch bloed, in den leelfijd van 17-45 jaar (ook gehuwden) die lichamelijk zoowel als geestelijk goed ontwikkeld zijn en zich geheel kunnen geven aan de eischen, die de opleiding hun stelt, kunnen zich bij de genoemde adressen vervoegen, ten einde gekeurd te worden. Thans bestaat ook de mogelijkheid tot opleiding en dienstvervulling In Nederland, in een speciaal wachtba- taljon. Gezinsleden dezer vrijwilligers hebben gelijke voorrechten als dege nen, die dienen in de Waffcn-ss of het legioen: kostwinnersvergoeding, koste- Iooze ziekenverpleging, extra levens middelen, enz. Tijdens deze keuringen kunnen zich ook diegenen melden, die tot de Ger- maansche SS in Nederland willen toe treden. 19.3.43 9.00, Rotterdam, Deutsches Haus, Westzeedijk. 19.3.43 15.00, Den Bosch, hotel Noordbrabant, Markt 45. 20.3.43 9.00, Roermond, N.S.D.A.P., Swalmerstraat 61. 20.3.43 15.00, Arnhem, Weverstraat 16b. 21.3.43 9.00, Hengelo, Deutsches Haus. 21.3.43 15.00, Zwolle, hotel Peters, Markt. 22.3.43 9.00, Gro ningen, Concerlhuis, Poelestraat. 22.3 43 15.00, Leeuwarden, huize Schaaf, Breed straat. 23.3.43- 9.00, Amsterdam, school lepenweg 13. 24.3 43 10.00, Utrecht, Wehrmachtheim, Mariaplein. 25.3.43 10.00, Amersfoort, dienstge bouw, Leusderweg. 26.3.43 10.00, Den Haag, café „den Hout", Bezuidenhout- Bekendmaking Op 10 Maart 1943 des avonds zou b« het Rijksmuseum te Amsterdam een sedert lang gezochte gevaarlij ke misdadiger worden aangehou den. In een handgemeen slaagde de misdadiger erin te ontkomen. De misdadiger is waarschijnlijk tijdens het schieten, dat op het handge meen volgde, gewond geraakt. De hulp van het publiek bij het opspo ren van dezen misdadiger is drin gend gewenscht. Voor ter zake die- nende mededeelingen, die tot de arrestatie van den misdadiger lei den. stel ik een belooning van 10 duizend gulden in het vooruitzicht. Signalement van den misdadiger: 1.75 a 1.80 meter lang. slank figuur, smal gezicht, sterk gebogen neus. donker haar, donkere oogen. Aangifte kan worden gedaan bij alle Duitsche en Nederlandsche po- litieinstanties. (w.g.) L a g e s SS-Sturmbannfuehrer. Aussen- amt Amsterdam, des Befehlha- bers der Sicherheitspolizcl und des S.D. MOOYMAN VOOR DE RADIO De Nederkandsche Omroep zendt heden, Zaterdag, in den „Spiegel van den dag" om 16.53 uur over Hilversum II een vraaggesprek uit tusschen een P.K.-verslaggever en den Nederlandschen vrijwilli ger Gerardus Mooyman, die als eerste Gerrnaansche vrijwilliger door den Führer met het. Ridder kruis van het IJzeren Kruis be giftigd werd. Dit vraaggesprek wordt Zondag a.s. in de uitzending „Neer'.and's stem van het front." om 11.45 uur over Hilversum I herhaald. Veehouders krijgen meer terug De afdeeling Noord-Holland van het Bedrijfschap voor Zui vel maakt bekend, dat van Zondag 14 Maart a.s. af het maximum terugleveringsper- centage van onder- en karne melk aan veehouders ver hoogd is van 15 op 20 Het B.Z. wijst erop ,dat de vee houders hier recht op hebben, zoodat de fabrieken ver plicht zijn om de-ze 20 van de aangeleverde melk aan hum veehouders ter beschik king te stellen. Nederlandsche vrijwilligers fat de Sovjet-Unie SS PK LeUt-O H-P m Waarom spaart Engeland zijn slagvloot? Het spel met Sovjet-Rusland Na het Beveridgeplan lanceert nu Roosevelt zijn sociale hervormingsvoorstellen Ook wanneer men te doen heeft met bondgenooten. kan het ziin. dat soms onderlinge geschilpunten aan den dag treden. Die geschilpunten houden dan in den regel verband met problemen, die worden ver wacht in de periode, volgend op die der gemeenschappelijke krachts inspanning. Met andere woorden: de vrienden van heden zouden in de toekomst tegenstandei's kunnen worden. En. hoewel de gezamenlii- ke krachtsinspanning nog over- heerscht. werpen niet zelden de ko mende tijden hun schaduwen voor uit. Interessant in dit verband is een artikel in de Berliner Boersenzei- tung, waarin de vraag wordt opge worpen. waarom Engeland zijn slag- vloot spaart, hetgeen naar men weet. de Amerikanen hun Britschen bondgenoot reeds hebben verweten. In het artikel wordt gewezen op de oneenigheid. die op vele punten in het kamp van de tegenstanders der Asmogendheden bestaat. Het bolsje wisme streeft er naar het Kremlin practisch tot middelpunt der be woonde wereld te maken. De Ame rikanen streven naar de heerschap pij niet slechts over het gehee-le Amerikaansche werelddeel. doch ook Afrika, het nabije Oosten. In- dië. Australië en de Stille Zuidzee, hetgeen op kosten van de overgeble ven deelen van het Britsche wereld rijk geschiedt.. Het blad meent de Britsche gedachtengang als volgt te kunnen weergeven: De Vereenigde Staten hebben in den loop van den oorlog het groot ste deel van hun slagvloot verloren. Engeland bezit nog het grootste deel. is door het in dienst stellen van eenige 35.000 tonners versterkt en dus ter zee ondubbelzinnig de meerdere van de Amerikanen. Wel iswaar zullen ook de Amerikanen enkele nieuwe slagschepen in dienst gesteld hebben, doch op de ge- vechtswaarde van de Amerikaan sche marine hebben de Britten steeds met geringschatting, om niet le zeggen verachting, neergezien. Aan het einde van den oorlog (steeds onder voorwaarde, dat hij voor de anti-soilmogendheden gun stig eindigt), biedt zich dus die prachtige kans. de Amerikanen door een overdonderend optreden van de Engelsche slagvloot uit alle Brit sche gebieden, waar zii thans bin nengedrongen zijn. te verdrijven. Dat er inderdaad Britsch-Ameri- kaansche tegenstellingen zijn. blijkt, naar de opvatting te Berin n. ten duidelijkste uit de houding der bei de bondgenooten ten aanzien van de uitlatingen van Standley. Terwijl men in Washington alles in het werk stelt om den pijnlijken indruk van zijn verklaringen weg te nemen, schrikt men er te Londen niet voor terug het masker te laten vallen, zoo werd gister te Berlijn verklaard. Londen deinst er dus niet voor terug het samenspel met de Sowjets. waarbij het om Europa als inzet gaat. openlijk toe te geven De verklaringen van de Times ver dienen in dit licht gezien, bijzonde re belangstelling. Sowjel-Rusland wordt zoodoende de vrije hand ge laten. waarbij het in de Atlantische verklaring genoemde zelfbeschik kingsrecht der volken met voeten wordt getreden. De strijd tusschen de Poolsche emigranten te Londen en de regeering te Moskou wordt, naar men hier zegt. door het op ta fel leggen der Britsche kaarten door de Times in een bijzonder helder licht geplaatst. De aanspraken en plannen der Sowjets komen, naar in dit verband verklaard wordt ook duidelijk tot uiting in het typische streven van Moskou om een houvast te krijgen voor verder gaande doel stellingen. In dit licht moet dan ook de oprichting van een van Moskou afhankelijk Poolsch dagblad gezien worden, dat de Sowjet Russische stelling betreffende de nabuurstaten van de Sowjet-Unie moet propagee- ren. Merkwaardig in dit verband is de blijkbare wedijver, die tuschen Roo sevelt en Churchill schijnt te ziin ontstaan ten aanzien van het door voeren van sociale verbeteringen. Naar Exchange Telegraph uit Washington meldt, heeft, president Roosevelt gisteren aan het congres voorgelegd een 600 pagina's groot memorandum over een sociaal-poli tiek plan. dat aan eiken Amerikaan de z.g, derde vrijheid die de Atlan tische verklaring eischt. nl. vrijheid van nood. moet verzekeren. Het memorandum berust op een rapport dat de regeering aan eiken staats burger het recht op arbeid alsmede het recht op inkomen ingeval van onbekwaamheid voor arbeid op be paalde voorwaarden moet garandee ren. welke vereenigbaar zijn met ziin zelfrespect. Het Engelsche Beveridgeplan. al dus het ANP. was een manoeuvre voor de buitenlandsche politiek. Dit plan moest den Europeeschen vol ken het i'eactionaire Groot Brittan- nië voorstellen als de verkondiger van sociale denkbeelden om hen zoodoende van de gedachtenwereld der spil mogend heden te vervreem den. Het sociale plan van Roosevelt is een bedriegelijke manoeuvre, be stemd voor de binnenlandsche poli tiek. Deze manoeuvre heeft geen ander doel dan een herkiezing van den president te bevorderen. Ove rigens worden de nieuwe sociaal- politieke beginselen, welke Roose- selt in zijn plan opsomt, te Berlijn als allang achterhaald beschouwd. Wat hij aankondigt is door de moderne sociale staten reeds tien. twintig of zelfs al vijftig jaar gele den in de practijk gebracht. VERDUISTER van 18.34 tot 07.08 uur. Heden: Zon onder 18.39. Morgen: Zon op 6.59 Heden: Maap op 10.48. Morgen: Maan onder 2.42. Eerste kwartier 13 Maart. Wacht in het Westen Nederland gaat zelf de wacht voor Europa in het Westen be trekken dat is de diepere zin. welke aan de heden gepubliceerde Verordening tot instelling van de Nederlandsche Landwacht ten grondslag ligt. Reeds eenige malen heeft Mussert het duidelijk laten uitkomen, hoe aangenaam het hem en hoe wenschelijk het voor ons land zou zijn, indien wi.i. Nederlan ders. zélf de wacht aan onze kust zouden kunnen betrekken. Binnenkort zal het dan zoo ver zijn. Nederland toont opnieuw daad werkelijk te willen medewerken aan den opbouw en het behoud van een nieuw, zelfstandig Europa en het recht te verwerven tot mede zeggenschap in de nieuwe volken gemeenschap. LIET behoud van Europa hangt af van de solidariteit van Europa, zoo schrijft Mussert in Vo- va van deze week. .,Ik weet het. al dus de Leider, er zijn er die angst hebben voor een knechting van Nederland door Duitschland. na de overwinning. Uit bezorgdheid straks van Berlijn uit geregeerd te wor den. zouden zij in staat zijn. om Moskou binnen te halen." Deze opvatting, door den Leider zoo juist geschetst, geeft blijk van een volkomen misverstand omtrent de eerste beginselen van dezen nieuwen tijd. Wij behoeven daar hier niet tégen in te gaan. omdat de instelling van de Landwacht toont, dat Nederland zijn eigen, zelfstandige plaats verovert. geweken voormalige Neder landsche regeering ons volk jaren lang systematisch tegen Duitsch land heeft opgehitst en ons vader land had gemaakt tot een brugge- hool'd van Engeland op het vaste land van Europa, doordat ander zijds Duitschland om militaire rede nen genoodzaakt was door Neder land te marcheeren ter vernietiging van het Fransch-Engelsche leger in Noord-Frankrijk, is de voormalige Nederlandsche weermacht 41', dag in striid geweest met de Duitsche weermacht, waarna volledige capi tulatie is gevolgd, zoo schrijft de Leider voorts. Sindsdien waren er geen Nederlandsche soldaten meer in ons vaderland. |"NE Nederlandsche soldaat is L/ thans herleefd. Hij toonde reeds in het Oosten, bh Stalingrad. in den Kaukasus en bij Charkof. wat hij waard is. als hij goed opge leid. voorbereid en uitgerust ten strijde trekt. Wij denken slechts aan een Mooyman. die het uitge sproken toonbeeld is van vele land- genooten; groote en waardige nako melingen van de prominenten uit onzen glorietijd. Dit zal ongetwijfeld vreugde bren gen in de harten van die Nederlan ders. die gaarne zelf de handen uit de mouwen steken bij het bouwen aan ons geliefde Avondland. Teleur stelling zal er slechts zijn bij hen. die liever aan den kant staan en afwachten., bij de adspirantbijKies heiden. zooals Mussert het noemt, die nu weten, dat de nationaal-socia- listen wel niet over bijltjes zullen beschikken, maar zeker niet onge wapend zijn. De Wacht in het Westen, de Ne derlandsche Wacht, treedt aan. Jr. Vandaag trekt de Jeugdstorm er weer op uit. om boeken in te zamelen voor onze Nederland sche arbeiders in Duitschland. Laat de Jeugdstorm ook aan uw deur niet vergeefsch aanbellen. Zii vraagt niet voor zichzelf, maar voor honderdduizenden onzer volksgenooten die in Duitschland werken. Zoo'n klein lichtje kost veel stroom Het komt veelvuldig voor, dat in gezinnen met kleine kinderen, zieken of ouden van dagen, gedu rende den nacht op het portaal of in de gang een lamp brandt om bij onverwachte gebeurtenissen direct, eenig licht te hebben. Meest al zal dit slechts een klein lampje zijn van hijvoorbeeld 15 watt. liet energieverbruik is in zoo'n geval niet groot en voor den verbruiker zal dit in den regel geen nadeeli- ge gevolgen hebben, maar als in één maand elk van de twee mil- lioen verbruikers eens éen keer een dergelijke larrup een nacht laat branden, dan wordt een hoe veelheid energie verbruikt, ciie overeenkomt met 2HO mud kolen. En men weet, dat de kolenpositie geen verspilling toelaat. Laat dus nimmer onnoodig een lampje al is het ook nog zoo klein branden; zuinigheid met electri- sche energie is immers in uw eigen belang. Vergoeding verhuiskosten yergoeding van verhuiskosten aan geëvacueerden wordt niet alleen op vertoon van kwitantie verstrekt, doch kan ook geschieden na overlegging van de betreffende rekening, m.a.w. per sonen, die moeite hebben, de verhuis kosten voor te schieten, behoeven n:et te wachten tot zij de benoodigde som zelf bij elkaar gescharreld hebben, om pas na betaling de vergoeding te kun nen ontvangen. Men kan op de evacuatiebureaux een machtigingsformulier bekomen, waar op de geëvacueerde den verhuizer machtigt, de verhuiskosten bij de ge meente te Innen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1943 | | pagina 1