NOORD-HOLLAND CHARKOF HEROVERD Vergadering van het Persgilde DAGBLAD VOOR P.T.T.-verkeer met het buitenland Plotseling bezoek van Eden aan" Washington Verklaring van Eden A.D.O. KLOPT ENSCHEDE 21 Maart geen wedstrijdsport MAANDAG 15 MAART 1943 Deza Courant verschijnt dagelijks Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Redactie- en Administratiebureau: Schagen, Laan 201. Tel. 444 (2 lijnen) SCHAGER EDITIE 87ste Jaargang. No. 12043 Hoofdredacteur: A. R. JONKER, Alkmaar. Advertentle-tarlet Prijs der gewone advertenties in deze Editie 11 ct. per m.m. Bü contract, binnen een jaar te ge bruiken belangrijke korting. Ta rieven v. de geh. opl. op aanvr. DUITSCH WEERMACHT BERICHT Verliezen van den vijand niet te overzien HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜH- RER, 14 Maart. Het opperbevel der weermacht maakt in een extra bericht bekend: De tegenaanval, waarin de le gergroep Zuid na wekenlange ge vechten den vijand teruggeworpen heeft over de Donetz, is vandaag door een belangrijk succes be kroond. Na dagenlange zware ge vechten hebben formaties der Waf- fen-SS met krachtigen steun van de luchtmacht de stad Charkof in een omvattingsa&nval uit het Noorden en Oosten heroverd. De verliezen van den tegenstander aan mcn8chen en materiaal zijn nog niet te overzien. Het weermachtbericht HOOFDKWARTIER VAN DEN FüH- RER, 14 Maart. Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: Aan het Oostelijke front vonden met uitzondering van het gebied van Char- kof-Bjelgorod slechts plaatselijke ge vechten van geringe beteekenis plaats. Het stadsgebied van Charkof is groo- tendeels in Duitsche handen. Alleen in het Zuid-Oostelijke deel van de stad wordt nog verbitterd gevochten. Ten Westen van Bjelgorod werd de hard nekkig strijdende vijand naar het Oos- sten verdreven. Een Sowjet-formatie, die een tegenaanval wilde ondernemen werd tegengehouden en in de pan ge hakt. De stad Borissofka is stormen derhand ingenomen. In de luchtgevechten van gisteren, waaraan ook Slowaaksche jagers met succes deelnamen, verloren de Sowjets 50 vliegtuigen, bij 2 eigen verliezen, Aan het Noord-Afrikaansche front is het rustig. In Zuid-Tunesië verstrooi den Duitsche jagers een formatie Ame- rikaansche jachtvliegtuigen en schoten, zonder zelf verliezen te lijden, van 18 aanvallende machines 14 omlaag. Aan andere fronten werden nog 5 overwin ningen in de lucht behaald. Een for matie gevechtsvliegers heeft voorts stad en haven van Bone met succes aangevallen. Formaties van de Britsche lucht macht deden 'n aanval overdag zonder eenige militaire uitwerking op enkele Dat de Jeugdstorm de boe- kenactie organiseerde, is voor den tegenstander, die in Duitsch land werkt, geen reden, geen gebruik te maken van de gele genheid. de nooden en zorgen van den oorlog tijdelijk te ver geten. bi.i het lezen van een goed ontspanningsboek. Denkt u er ook zoo over. en laat u niet door partijschap leiden bii het bepalen van uw steun aan een sympathiek doel. dat alle volks- genooten ten goede komt! kleine Staten ztyt gij bang voor bc« Bolsjewisme? Komt dan onder tmfjn paraplu, zij biedt U afdoende bescherming tegen elke wolkbreuk" Erlk-Fe11ln«a~Pax m Telegrafisch verkeer met het buitenland niet toegestaan. VGRAVENHAGF, 13 Maart - Een nieuwe regeling van het, be richtenverkeer met het buiten land is vastgelegd in een verorde ning va» den Rijkscommissaris,' 12 dezer afgekondigd. De verordening centraliceert hel geheele berichtenverkeer met het buitenland op het. staatsbedrijf der PTT Niet verzonden of doorgegeven mogen worden berichten over den militairen, politieken of economi- schen toestand, welke bet. welzijn van het Duitsche Rijk of van de daarmede verhonden staten in ge vaar zouden kunnen brengen. Het bericht en verkeer mag verder niet «gebruikt worden om berichten over te brengen. Telegrafisch, beeld-telegrafisch en telexverkeer met het buitenland Js niet toegestaan. De maximale strafbedreiging is 5 jaar gevangenisstraf, in minder ernstige gevallen zes weken hech tenis of f 50.000 boele. De nadere bepalingen in een nog te verschijnen besluit, zullen aan wijzingen inhouden omtrent toege laten en verboden zendingen, aan bieding van zendingen, enz. De nieuwe regeline treedt Dins dag 10 Maart in werking. plaatsten in het kustgebied der bezette gebieden in het Westen. De Fransche bevolking leed verliezen. Zes Britsche vliegtuigen werden neergeschoten. In den afgeloopen nacht vlogen Brit sche vliegtuigen boven het Oostzeege- Ched, zonder bommen neer te werpen. Twee van deze vliegtuigen werden neergeschoten. Aanvallen overdag en 's nachts van de Duitsche luchtmacht waren gericht op militaire doelen aan de Zuidkust van Engeland. In den nacht van 12 op 13 Maart stieten Duitsche motortorpe- dobooten voor de Algerijnsche kust op groepen Britsche torpedojagers. In een snelle torpedoaanval werden twee torpedojagers met zekerheid en twee andere waarschijnlijk vernietigd. Alle motortorpedobooten keerden onbescha digd op hhar basis terug. Waarom Molotof niet naar Londen kan komen BOEKAREST. 13 Maart (DNB). Het officieele Roemeensche persbu reau publiceert in verband met Edens bezoek aan Washington het volgende bericht: Op het bericht, uit Washington betreffende de onverwachte aan komst van den Britschen minister van buitenlandsche zaken wordt een belangwekkend licht geworpen door een bericht uit Moskou, -dat gisteravond in diplomatieke kringen te Ankara levendig besproken is. Volgens dit bericht heeft de Sow- jetregeering Woensdag te Londen laten vragen, of de Engelsche regee ring een onmiddellijk bezoek van den volkscommissaris van buiten landsche zaken. Mplotof. voor be sprekingen over actueele politieke besprekingen zou schikken. De Sowjet-ambassadeur. Maiskv. zou op het Foreign Office ten ant woord hebben gekregen, dat de Britsche regeering op het oogenblik tot haar grooten spijt niet in staat is den Sowjet-staatsman. die ove rigens ten ailen tijde welkom is. te ontvangen, doordat de minister-pre sident in verband met zijn gezond heidstoestand nog geen politieke besprekingen kan voeren en de mi nister van buitenlandsche zaken plotseling een reis moest onderne men. die geen uitstel gedoogde. GENEVE, 13 Maart (D.N.B.) Uit Was hington wordt gemeld: Eden heeft op de persconferentie verklaard, dat de geallieerden ten nauwste moeten sa menwerken, aangezien nog een lange weg moet worden afgelegd tot Duitsch land overwonnen is. Wanneer de ge allieerden 'n snel beëindigen van aen oorlog verwachten, zou deze wijze van denken slechts tot onaangenaamheden leiden. De eenige te verdedigen opvat ting is, dat nog een lange weg moet worden afgelegd. Eden zeide voorts, dat hij naar Was hington is gekomen om een algemee- ne gedachtenwisseling over oorlogspro blemen met de Ver. Staten en andere geallieerden mogelijk te maken. De besprekingen moeten alomvattend zijn en geen enkele kwestie buitensluiten. Bij de onderhandelingen over alge- meene problemen van na den oorlog, waartegenover de geallieerden zich geplaatst zien, is de samenwerking tus- schen Engeland, de Ver. Staten en de Sowjetunie zeer bijzonder nuttig en zelfs onmisbaar, wanneer de geallieer den na den oorlog een duurzamen vre de wenschen, Uiteraard zal ook China daarbij betrokken worden erf deze sa menwerking zal de basis vormen voor een systeem der collaboratie. Als belangrijkste taak der geallieer den noemde Eden Duitschland en Ja pan Italië is niet van even groot be lang zoo te dwingen dat zij nooit weer in staat zullen zijn een oorlog te voeren. Daarom mogen niet dezelfde methodes worden toegepast als na den vorigen oorlog. Hij achtte het niet ver standig een nieuwe regeering ln Duitschland in te voeren. Eden wees er vervolgens nogmaals op, dat men onvoorwaardelijk rekening moet houden met tegenslagen en te leurstellingen en dat het een tamelijk moeilijke taak zal zijn den oorlog te winnen. Ten slotte deelde Eden mede, dat hij voor zijn terugkeer naar Londen een bezoek zal brengen aan Canada en de Amerikaansche oorlogsindustrie wil bezichtigen. VALSCHE GERUCHTEN OVER MAARSCHALK PETAIN. VICHY. 14 Maart. (DNB). Het door Reuter verspreide bericht, dat maarschalk Petain een beroerte 7.ou gehad hebben, is uit de lucht gegre pen. De maarschalk woonde heden vanaf het balcon van het hotel Du Pare de aflossing van de wacht bij en toonde zich daarbij buitenge woon monter. De lijfarts van den maarschalk heeft in antwoord op een desbetreffende vraag verklaard, dat de maarschalk zich in een goe de gezondheid mag verheugen. De leider wenscht Gerardus Mooyman geluk UTRECHT, 13 Maart. De pers dienst van de N.S.B. deelt mede: In e-en persoonlijk schrijven heeft de leider den ridderkruisdrager Gerardus Mooyman gelukge- wensoht met zijn onderscheiding. BATTERIJEN VOOR ZAKLANTAARNS Het zal mogelijk zijn de bü de Nederlandsche Kultuurkamer aan gesloten musici, tooneelartisten. re gisseurs, cabaret- en variété-artis- ten. die uit hoofd van hun werk zaamheden veelvuldig van verblijf plaats veranderen, van een batterij te voorzien. Een aanvraag dient zoo spoedig mogelijk te worden gericht tot de Nederlandsche Kultuurkamer. 2e v. d. Boschstraat 44. te 's-Graven- hage. onder duidelijke vermelding van naam. adres en woonplaats van betrokkene. Het persorgaan geen winstobject Rechtspositie van den journalist vastgesteld Voor de eerste landelijke alge- meene vergadering van het Persgil de der Nederlandsche Cultuurka mer. welke Zaterdagmiddag in de groote zaal van den Stadsschouw burg te Utrecht werd gehouden, waren honderden leden van het gilde uit alle deelen van het land naar Utrecht gekomen. Om drie uur opende de zakelijke leider, de heer J. Learbuch, de ver gadering en heette alle aanwezigen welkom, in het bijzonder de Duit sche gasten prof. dr. J. Maerz uit Praag, den perschef van den rijks commissaris. den heer Dittmar en Dr. Pudor Leiter des Landesverban- des des Reichsverbandes der Deut- schen Presse en de Nederlandsche gasten, den wnd. Secr.-Gen. van het Dep', van Volksvoorlichting en Kunsten Jhr. Mr". de.Ranitz en Mr. Otto. algemeen bestuurder van de Nederlandsche Kultuurkamer. De heer Learbuch las vervplgens namens den leider van het persgil de een telegram voor met de beste wenschen t.ot herstel van gezond heid voor den secr.-gen. van het Dep. van Volksvoorlichting en Kun sten. Mr. Reydon. In het vervolg van zijn rede ging spr. uitvoerig en gedetailleerd in op het werk van verschillende vakgroepen van het persgilde. TerzaTce van de drasti sche beperkingen ten aanzien van het papierverbruik merkte spr. op. dat. in dien de overheid deze maat regelen niet had getroffen, er mo menteel in Nederland geen krant meer zou kunnen verschijnen. Na stilgestaan te hebben bij den gang van zaken in het Verbond van Ne derlandsche Journalisten, daarbij in het bijzonder wijzende op de be langrijke verordening inzake de rechtspositie van den journalist, ging spr. na. welke sociale en. an-"" dere maatregelen er getroffen zijn in de vakgroepen nieuwsbladen, tijd schriften en uitgeverspersoneel. Hierna was het woord aan den leider van het persgilde, mr. J. Huijts. Na gewezen te hebben op de beteekenis en het doel van het persgilde, daarbij speciaal den na druk leggende op het beginsel der saamhoorigheid voor alle cultureele werkers in de organisatie van de Nederlandsche Kultuurkamer zei- de spr.. dat de zin van de samenvat ting van eens tegengestelde krach ten hierin ligt. dat zij alle onder den noemer ..arbeid" worden ge bracht, De klassestrijd is beslist. De klassestriid is beslist en wel SPORTNIEUWS H.F.C. kampioen in de derde klasse B Helder wint van Succes Het voetbalseizoen vordert. De gewone competitie is bijna afgeloo pen. De programma's zijn nog slechts klein en toch blijven de ver rassingen niet uit. Wie had durven voorspellen, dat ADO een zege uit het vuur zol slepen tegen het en thousiaste Enschedé. De Hagenaars speelden het klaar en zetten daar mede de kampioenscompetitie goed in. Ook Feyenoord bevocht in het Noorden een overwinning tegen Heerenveen en heeft thans dus de leiding. De stand is: Feyenoord 3 2 1 0 5 31 Enschedé 3 1113 64 ADO 110 0 2 3—1 Heerenveen 3 1 0 2 2 89 Willem II 2 0 0 2 0 2—7 EERSTE KLASSE. District IV. LONGA ontving Spekholzerheide en wist de punten thuis te houden, waardoor het de finitief op de tweede plaats kwam. DISTRICT I. Derde klasse B. Op het Haarlem- terrein vond de beslissingswedstrijd plaats tusschen Zandvoortmeeuwen en HFC. Na een spannenden strijd kwam HFC zegevierend uit den strijd en de kampioensvlag kan ge- heschen worden. Vierde klasse A. Texel had met Nieuwe Niedorp niet veel moeite en heeft dus nog alle kans behouden. Watervogels moest Vrone met een punt zien vertrekken, hetgeen ziin positie niet ten goede kwam. Ook de tweede bekerwedstrijd heeft Helder gewonnen en ook dit maal kostte het weinig moeite. Vooral de voorhoede van Succes was zoo zwak dat de overwinning geen moment in gevaar is geweest. Zelfs behoefde -de achterhoede van Helder niet eens op volle toe ren te spelen, vooral Teeckelenburg en Boogaard zagen wij wel eens be ter. Feitelijk was het pleit al voor de rust beslecht. Helder was over alle linies sterker en het gevaar was dan ook -niet van de lucht. Steeds weel moest Posthumus handelend optre den. wat hem voorloopig goed af ging. Toch bleef het eerste doelpunt niet lang uit. want toen de Leur een keurige pass gaf zat Rottier er goed achter en op sublieme wijze werd de S. keeper kansloos gepas seerd. 10. De Helder voorhoede kogelde er lustig op los. Succes bracht het veelal niet verder dan Boov. terwijl in de laatste instantie Boogaard de noodige redding bracht Het tweede doelpunt was minder mooi dan het eerste, het werd een zacht rollertje van de Leur. Het zou zelfs 30 worden en dit doelpunt was weer van formaat. Kiesewetter gaf een ouderwetsche knal op doel; Posthumus redde echter keurig, maar de Leur stond weer goed op gesteld om de score te verhoogen. Nog voor de rust wist de S. links buiten een tegenpunt te maken, waarbij Boogaard niet geheel vrij uit ging. Na de thee was de vertoomne van ten gunste van den arbeid. Het ka pitaal echter dient vruchtbaarder dan ooit te blijven. Het individu- eele bedrijf wordt verheven tot ge meenschapsbedrijf en op het niveau van het gemeenschapsbedrijf laat de tegenstelling tusschen kapitaal en arbeid zich langs de liir. van ar beid verevenen.1 Spr .herhaalde de vraag van dr. Dietrich op het journalistencon gres te Venetië gesteld: „Is de ont aarding van de pers, die voor geld de openbare meening vergif tigt, een onveranderlijk 'kwaad, waaraan de volkeren le, gronde moeten gaa.n of zijn de gezonde krachten van het, journalisme sterk genoeg, om zich tegen dit rioodelijke gevaar te verweren en de pers haar hooge moreele ep opvoedende taalt in het leven der volkeren te hergeven?" Door een regeneratie van den totalen be roepsstand kan volgens spr. dit laatste het geval zijn. Tn de toe komst zullen het zakelijke belang en de ideëele strekking van een orgaan van de pers geen tegen stelling meer vormen, maar zij zullen gezamenlijk onder het pri maat van de cultureele taak' van de pers komen te staan, Het persorgaan geen winst object. Het persergaan kan in den vervolge in geen geval meer alleen een winstobject zijn. Dat het echter een rendeerend be drijf zal zijn. is een eisch, die reeds ter wille van de verwe zenlijking van de cultureele taak der pers moet worden vervuld en In zooverre ligt daarin ook een verzekering van het in het bedrijf gestoken kapitaal. „Wanneer de tegenstelling tus schen kapitaal en arbeid is door broken", zoo eindigde spr. zijn rede, en wanneer in hoogeren zin de tegenstelling is overwonnen, die tusschen het zakelijke belang en de ideëele strekking bestaat, dan is dat een gunstig voortce- ken voor de vruchtbaarheid van onzen gemeenschappelijken ar beid". De laatste spreker van den mid dag was prof. dr. J. Maerz, pri vaat-docent te Praag, die sprak over het'onderwerp ,,De Duitsche 's-GRAVENiHAGE} 13 Maart. De gemachtigde voor de sport deelt mede: Nu onze volksgenooten in bloedsverbondenheid schouder aan schouder met het Duit- sche volk tegen het bolsjewis me strijden, is het gewenscht, dat ook gezamenlijk de helden gedenkdag wordt gehouden. Daarom zal den 21sten Maart alle wedstrijdport geen door gang vinden. pers in oorlogstijd, redactioneel, economisch en organisatorisch Gewaakt wordt, aldus snreker, tegen eenzijdigheid van de bladen onderling. Gelet, wordt ook op het feit, dat de krant niet alleen oor logsnieuws brengt, ook al vormt dit uiteraard de hoofdschotel. Wanneer er thans in Duitschland zulk een magnifieke saamhoorig heid is, dan is dat medé te dan ken aan den tact, men kan wel zoggen aan de wijsheid van den Duijschen journalist die zijn taak in dezen tijd volledig verstaat". Met woorden van dank aan den spreker en de aanwezigen sloot de heer Learbuch de vergadering. De Nederlandsche journalis ten bijeen. In de ochtenduren hadden er verschillende sectievergaderingen 'plaats. Die van het Verbond van Nederlandsche Journalisten werd gehouden in' de Blauwe Zaal van den Schouwburg en was zeer druk bezocht, niet minder dan 350 jour nalisten waren aanwezig. De bijeenkomst werd niet een kort woord van welkom door den zakelijk leider, den heer J. Lear buch, geopend. Spr. begroette in liet bijzonder prof. ar. Maerz uit Praag en den heer Goedhart, ver tegenwoordiger van het Dep. van Volksvoorlichting en Kunsten. Op deze vergadering heeft de Verbondsvoorzitter, de heer P. J. van Megchelen, een overzicht ge geven van de gebeurtenissen in het Verbond om zich vervolgens bezig te houden niet alleen met het heden, doch ook met de toe komst. Spr. belichtte uitvoerig de nieuwe arbeidsvoorwaarden en besprak tevens de binnenkort te venvachten regeling van de rechts positie. Na stilgestaan te hebben bij de opleiding van nieuwe jour nalisten en daarbij een weg te heb ben aangegeven, besloot spr. zijn rede met de opwekking in ieder geval geen afwachtende houding aan te nemen. „Gij dienaren van de volksgemeenschap", aldus spr. „verwekt door uw arbeid het ver trouwen van uw volk, dat «hans nog in zoo'n grooten nood verkeert doch dat eens en mede door u de oogen zal openen voc)r 'den nieu wen tijd". Nadat de keer Learbuch nog eenige zakelijke mededeelingen had gedaan en dr. Pudor namens de Duitsche collega's de groeten had over ebracht, vercenigden al le leden van het persgilde zich aan ea eennansmaaltijd in de groote zaal van Tivoli. VERDUISTER van 18.46 tot 06.52 uur Heden: Zon onder 18.43. Morgen: Zon op 6.55 Heden: Maan op 12.16. Morgen: Maan onder 4.20. Volle maan 21 Maart. Keuringen voor de Waffen SS en het Legioen Het SS-Ersatzkommando Niederlan- de deelt mede: Nederlanders van arisch bloed, in den leetfijd van 17-45 jaar (ook gehuwden) die lichamelijk zoowel als geestelijk goed ontwikkeld zijn en zich geheel kunnen geven aan de eischen, die de opleiding hun stelt, kunnen zich Dij de genoemde adressen vervoegen, ten einde gekeurd te worden. Thans bestaat ook de mogelijkheid tot opleiding en dienstvervulling in Nederland, in een speciaal wachtba- taljon. Gezinsleden dezer vrijwilligers hebben gelijke voorrechten als dege nen, die dienen in de Waffcn-SS of het legioen: kostwinnersvergoeding, koste- looze ziekenverpleging, extra levens middelen, enz. Tijdens deze keuringen kunnen zich ook diegenen melden, die tot de Ger- maansche SS in Nederland willen toe treden. 19.3.43 9 00, Rotterdam, Deutsches Haus, Westzeedijk. 19.3.43 15.00, Den Bosch, hotel Noordbrabant, Markt 45. 20.3.43 9.00, Roermond, N.S.D.A.P., Swalmerstraat 61. 20.3.43 15.00, Arnhem, Weverstraat 16b. 21.3.43 9.00, Hengelo, Deutsches Haus. 21.3.43 15.00, Zwolle, hotel Peters, Markt. 22.3.43 9.00, Gro ningen, Concerthuis, Poelestraat. 22.3 43 15.00, Leeuwarden, huize Schaaf, Breed straat. 23.3.43 9.00, Amsterdam, school Iepenweg 13. 24.3.43 10.00, Utrecht, 'Wehrmnchtheim, Mariaplein. 25.3.43 10.00, Amersfoort, dienstge bouw, Leusderweg. 26.3.43 10.00, Den Haag, café „den Hout", Bezuidenhout- veel minder gehalte. Er kwam geen verandering meer in den stand, zoo dat Helder met 31 won en zoo doende een goede kans maakt om geplaatst te worden. PAARDEN. Draverijen te Alkmaar Het seizoen is weer begon nen. De uilslagen van de gistermid dag in het Gemeentelijk Sport park te Alkmaar gehouden drave rijen luiden als volgt: Openingsprijs, prijzendraverij voor paarden, die nog geen f 1000 hebben gewonnen, afstand 1800 me ter: 1 Freddy Scott, 2 min. 59,0. ki- lomctertijd 1.3S.7, winnend f 2.60, plaats f 1.30, 2 Calumet Don Juan, plaats f 1.90, 3. Absyrhus, plaat§ f 1.50, 4. Bormie plaats f 7,50. Harry Scott-prijs prijzdraverij voor paarden die f 1000.— hebben gewonnen, doch nog geen f 3000.- afstand 2000 meier: 1. Fanfare Prinses, 3 min. 10 sec., Km.-tijd 1.37, winnend f 14.40, plaats f 2,40, 2. Decent Gauy, plaats f 1.80, 3. Dienares, plaats f 4.10, 5. Faust B„ plaats f 3.30. Gonny D-prijs, prijzendraverij voor paarden die f 3000.- hebben gewonnen, doch nog geen f 6000.- afstand 2020 meter: 1. Dalver, 3 min. 09 sec., Km.-tijd 1.33,0, win nend f 2,90, plaats f 1.70. 2. Carla Scott, plaats f 2.90. O Lapize-prijs, handicapdraverij voor amateurriiders, afstand 2000 meter: l. Y. Kernei, 3 min. 9,4, Km.- tijd 1.32,8, winnend f 20,20, plaats f 2.60, 2. Douglas H„ plaats f*2.6<> 3. Cianiphie Scott, plaats f 1.40, 4. Zarnpa van N.Z., plaats f 1.40. Donum-Vita-prijs, kortebaanprij- zendraverij, afstand 690-800 meter: Eerste serie: 1. Anzolor, 1 min. 10,4 winnend f 4,10. Tweede serie: 1. Fred Mc. Clyo K„ 1 min 7,6, winnend f 2.- Derde serie: 1. Zampa van N.Z., 1 min. 7,2, winnend f 1.60 Vierde serie: 1. Allouez, 1 min. 8J2 winnend f 1,10. Vijfde serie: 1. Ciamphie Scott, 1 min. 6 winnend f 3('<» Finale: 1. Allouez, 1' min 58 win nend f 2.90, totalisator finale: Al louez winnend f 3.60, plaats f 1.10. Fred Mc. Clyo K. plaats f 2.20, Zampa van N. Z. plaats f 2.30, Ciamphie Ccott plaats f 2.90. BILJARTEN Nederlandsche vrijwilligers tn de Sovjet-Unie SS PK Leltt-O H-P m Beperkt het electriciteits- verbruik het is uw eigen belang Teegelaar kampioen tweede klasse groot Teegelaar heeft de laatste dagen van het tournooi dusdanig gespeeld, dat hij vanuit het midden de eerste plaats bereikte. Geen der deelnemers van dit tournooi heeft het vereischte ge middelde gehaald om naar de eer ste klasse te promoveeren. De eind stand is als volgt: 1. Teegelaar gew. car. brt. h. s. al.gem. 5 1953 222 70 8.79 2. Hoogland 4 1729 178 108 9.71 3. De Ruvter 4 1721 184 104 9.35 4. Schmidt 4 1941 217 114 8.94 5. van der Veen 4 1675 195 81 8.59 6. Monch 3 1684 160 93 10.52 7. Beun in g 3 1445 196 98 7.37 8. Geestman 1 1502 216 55 6.95 Het tournooi gemiddelde bedraagt 8.705 tegen 9.81 het vorig iaat' en 7.66 het jaar daarvoor. Voetbaluitslagen Om het kampioenschap van Nederland. Enschedé— ADO 1S, Heeren veenFeyenoord 12. EERSTE KLASSE. District IV: LONGA—Spekhol zerheide 21. DISTRICT L Derde klasse B: Zandvoorm.— HFC 23. Vierde klasse A: N. Niedorp— Texel 04, Waterv.Vrone 22. Vierde klasse C: Uitgeest—1Vi- tesse 1922 0—2. Res. teede klasse A: Alom. Vic^ trix 2Slormv. 2 15. Res. töerde klasse A: Assend. 2 Alcrn. V 3 4—5. OSV 2W.F.C. 3 3—0, QSC 2HRC 2 2—4, Zaandijk 2—Al km. B. 2 2—2. BEKERWEDSTRIJDEN. Afd. A: West FrisiaAFC 2—2, Kon nemersEDO 09. Afd. C: DWV—HBC 31, Hilver- sumAjax 16. Afd. D: RCHWFC 2—1. VfiV— DWS 3—1, Hercules—Alom. Victr. 2—5. Afd. E: VolewijckersHaarlem 2—0, VeloxWatergraafsmeer 2 1. Afd. F: VriendcnsCh.Stormv. 3—0. Zeeburgia—KFC 1 -1, Elinck wijk—UW 1—3. Afd. G: Wieringorw.RKC 21, HelderSucces 31. Afd. H: Schagen—Oudesluis 30 DTS—MFC 2—0. Afd. N: Assendelft—USVU 2-1, ADO 1920—KW 2—0. Afd. O: APGS—Zaandijk 0-0, ZaanlandiaWZ 0—3. Afd. P: ZVV—Halfweg 2—1, De GermaanQSC 01. AFD. NOORD-HOLLAND. 1D: Al'kim. Bovs 3—-Waterv. 2 3- 0. Helder 3— Alcm. V. 4 5—1. 2C: Bergen 2Alk,m. Boys 4 uitmest. 2D: Dirkahorn 1C.on Zclo 01, Winkel 2—VZV 1 2—3, N. Niedorp 2—Tïoll. T. 1 1—0. 2E: Wieringerwaard 2Schagen 2 O-O. SRC 1—RKC 2,3—3. 3F: Helder 4Schagen 3 uitge steld. DTS 3Alcm. Victrix 5 1—2 4C: DTS 4Hugo R. 2 O-O. 4H: Con Zelo 2N. Niedorp 3 52 Dirkshorn 2VZV 2 uitgest, 4J: Schagen 4Koegras 2 4—2.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1943 | | pagina 1