NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR Onoverzienbare vijandelijke verliezen bij Charkof Engeland krijgt passend antwoord Hooge internationale bezoeken BESCHIKKING OMGEVINGNIEUWS Dcm Oour«nt verschijnt dagelijks Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Redactie- en Administratiebureau: Schagen, Laan 201. Tel. 444 (2 lijnen) DINSDAG 16 MAART 1943 SCHAGER EDITIE 87ste Jaargang. No. 120(4 2 Pagina's Hoofdredacteur: A. R. JONKER, Alkmaar. Advertentle-tarleL Prijs der gewone advertenties in deze Editie 11 ct. per mm. Bij contract, binnen een jaar te ge bruiken belangrijke korting. Ta rieven v. de geh. opl. op aanvr. DUITSCH WEERMACHTBERICHT Wederom zware Britsche scheepvaartverliezen Hevige gevechten bij Bjelgorod HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜ- RER, 15 Mrt. (D.N.B.). Het opper bevel van de weermacht deelt mede: „Zooals in een extrabericht is gemeld, is de tegenaanval, waarin de legergroep Zuid na wekenlange gevechten den vijand teruggewor pen heeft over de Donets, giste ren door een belangrijk succes be kroond. Na dagenlange zware ge vechten hebben formaties der Waf- fen-SS met krachtigen steun van de luchtmacht de stad Charkof In een omsingelingsaanval uit het Noorden en Oosten heroverd. De verliezen van den tegenstander aan menschen en materiaal zijn nog niet te overzien. Ten Zuidoosten en ten Noorden van de stad tot in het gebied van Bjel gorod wierpen onze aanvallende di visies den vijand verder naar het Oos ten terug. Ten Westen van Bjelgorod trachtten de bolsjewisten den voort schrijdenden Duitschen aanval met versch-aangevoerde strijdkrachten tot staan te brengen. De vijandelijke te genaanval mislukte met zware, bloedi ge verliezen. Daarbij vernietigde de infanteriedivisie Gross-Deutschland in samenwerking met de luchtmacht 44 van de 60 aanvallende pantserwagens. In den Centralen sector mis lukten talrijke zonder onderling ver band ondernomen vijandelijke aanval len. In het gebied van Sta ra ja R o e s s j a ging de vijand na krachti- Dr. Goebbels: Alleen de Spil kan het Bolsjewisme weerstand bieden Geallieerde verliezen een millioen brt. per maand Ter gelegenheid van het tienja rig bestaan van het Rijksministerie van Propaganda heeft Rijksminister dr. Goebbels aan een aantal buiten- landsche persvertegenwoordigers een interview toegestaan, waarin verscheidene actueele problemen werden behandeld. Het gesprek kwam reeds aan stonds op de Britsche luchtaanval len. De tegenstander, zoo zeide de minister ten aanzien hiervan, gaat van de verkeerde veronderstelling uit, dat de strijd in het Oosten onze luchtmacht volkomen in beslag neemt en dat wij dientengevolge in het Westen weerloos zijn. Hierin vergist hij zich. Wij zullen terug slaan op dezelfde wijze, waarop wij worden aangevallen. Ook bij een landing in Europa zou. naar dr. Goebbels verklaarde, de tegenstan der een passend antwoord krijgen en dezelfde slechte ervaringen op- doen als indertijd bij Dieppe. Engelsche oorlogsdoelen. Den minister werd voorts ver zocht. zijn meening te geven over de door den tegenstander verkon digde rorlogsdoelen. Terwijl Enge land zegt. dat in Europa de oude ge artlllerievoorbereiding en gesteund door pantserwagens en slagvliegtuigen, opnieuw tot den aanval over. De aan stormende bolsjewisten werden in ver bitterde gevechten teruggeslagen. De luchtmacht heeft aan het Ooste lijke front 64 Sowjetvliegtuigen ver nietigd tegen een eigen verlies van slechts 2 toestellen. Duitsche viool strijdkrachten hebben aan de Kauka- sische kust voor T o e a p s e een Sow- jettankschip van 7000 ton tot zinken gebracht. Bij vijandelijke aanvallen op de kust van het bezette gebied in het Westen werden in luchtgevechten 4 Spitfires, bij afzonderlijke nachtelijke vluchten boven het Ruhrgebied 4 andere vliegtuigen neergeschoten. De luchtmacht heeft overdag met snelle gevechtsvliegtuigen militaire doelen aan de Britsche Oostkust aange vallen en in den afgeloopen nacht met een formatie snelle gevechtsvliegtui gen een krachtigen aanval op het scheepsbouwcentrum Sunderland ondernomen. Een Duitschi vliegtuig is niet teruggekeerd. Zooals in een extrabericht ge meld is, hebben onze duikbooten opnieuw toegeslagen Zij hebben aan de Oostkust van Z u i d- Amerika een sterk beveiligd convooi aangevallen. Zeven stoom schepen van tezamen 49.000 brt. werden tot zinken gebracht, een schip getorpedeerd, waarvan het zinken door sterken afweer niet kon worden waargenomen. Bovendien werden zeven ande re schepen van tezamen 43000 brt. in de overige operatiegebieden van den Atlantischen Oceaan tot zinken gebracht. Aldus zijn we der in totaal veertien schepen van tezamen 92.000 brt., die voor En geland voeren, op den bodem van de zee terecht gekomen." politieke toestand van de Balance of PoWer terugkeert en hiervoor de garantie op zich neemt, zijn er naar dr. Goebbels zeide. slechts twee mo gelijkheden? een nieuwe Europee sche orde onder leiding van de Spil- mogendheden. dan wel het bolsje wisme. Niemand dan de Spil kan met succes weerstand bieden aan het bolsjewisme dat in Engeland, reeds zijn vreemdelingenlegioen heeft. Wijzende op Amerika. Afrika en Oost-Azië zeide de minister, dat de continenten zich aaneensluiten en dat Europa dit ook moet aoen. Dit moet niet langs militairen weg ge schieden. doch vrijwillig. De indivi dualiteit der verschillende landen mag niet vernietigd worden. Tevens legde de minister er den nadrus op. dat de oorlog met name ook voor de bezette gebieden, harde wetten noo- dig heeft gemaakt, doch dat niet ge zegd is. dat deze in vredestijd zullen blijven. Er moet onderscheid ge maakt worden tusschen oorlogs- en vtedespraktiik. Duikbootoorlog. Ook de duikbootoorlog kwam in het interview ter sprake. Terwiil de omvang van den nieuwbouw der geallieerden moeilijk te Öeoordeelen is. staat volgens dr. Goebbels vast. dat zij thans per maand ongeveer een millioen brt. verliezen. De voor den nieuwbouw noodige arbeiders worden aan andere takken der 'be wapeningsindustrie onttrokken. De duikbootoorlog is naar het oordeel van den minister de rendabelste manier van oorlogvoering. Het be- teekent voor den tegenstander min der vliegtuigen, minder pantserwa gens. minder munitie en ander oor logsmateriaal. De door den duik bootoorlog geschapen toestand was reeds van dien aard. dat volgens dr. Goebbels geen grootscheepsche in vasiepoging van de geallieerden meer mogelijk is. Hierbij komt. dat de lijn der Duitsche duikbootsuc cessen met de komst van beter weer een nieuwe stijging ondergaat. Het lengen der dagen is voor den Duit schen duikbootoorlog een voordeel, evenals het door het korter worden der nachten voor Engelsche lucht oorlog een nadeel is. De Führer heeft het Ridderkruis van het Ijzeren Kruis verleend aan den 19-jarigen SS-Sturmmann. Gerardus Mooyraan. die op 16 Februari met een pantserafweerkanon 13 Bolsjewistische pantserwagens heeft vernietigd in den strijd ten Zuiden van het Ladogamcer. Mooyman is de eerste vrijwilliger uit de Germaansche landen aan wien deze hooge onderscheiding Is verleend Atlanric-Holland-Pax m Het briefverkeer met het buitenland Nieuwe regeling Voor het P.T.T.-verkeer met het buitenland zijn nieuwe bepalingen van kracht geworden. O.m. werd bepaald, dat alle postzendingen voor het buitenland aan een loket moeten worden afgeleverd en dus niet meer in de brievenbussen mo gen worden geworpen. De afzender mag zelf geen postzegels opplakken, maar moet het verschuldigde port of recht aan het loket betalen, waarna de ambtenaar voor de fran keering zorgt. Alle zendingen moe ten aan de buitenzijde voorzien zijn van naam en voornamen en het adres van den afzender. Is de brief of de mededeeling niet in 't Duitsch gesteld, dan moet de gebruikte taal onder dit adres van den afzender worden aangegeven. Wie een postzending aan het lo ket aflevert moet zich' legitimeeren. Is de brenger niet de afzender, dan moet buitenop de zending behalve den naam van don afzender ook de naam van den brenger worden ver meld. Alleen voor groote firma's zijn uitzonderingen mogeliik ge maakt. Keuringen voor de Waffen SS en het Legioen Het SS-Ersatzkommando Niederlan- de deelt mede: Nederlanders van arisch bloed, in den ieetfijd van 17-45 jaar (ook gehuwden) die lichamelijk zoowel als geestebjk goed ontwikkeld zijn en zich geheel kunnen geven aan de eischen, die de opleiding hun stelt, kunnen zich bij de genoemde adressen vervoegen, ten einde gekeurd te worden. Thans bestaat ook de mogelijkheid tot opleiding en dienstvervulling in Nederlandsche vrijwilligers in de Sovjet-Unie SS PK Leiu-O H-P m EDEN IN DE VER. STATEN Tojo bezoekt Nanking Phillip ontwerpt in Indië een Amerikaansch interventieplan TERWIJL de strijd aan de fron ten met onverminderde hevig heid wordt voortgezet, wordt in de kabinetten der hooge diplomaten druk geconfereerd". Eden heeft vrii plotseling een be zoek gebracht aan Washington. Waarom? In een door Reuter verspreid communiqué wordt verklaard, dat het doel van zijn bezoek is een al- gemeene uitwisseling van meenin gen en het bespreken van de effec tiefste methode om te geraken tot bijeenkomsten der regeeringen van alle geallieerde volken. De Londensche correspondent van het Spaansche blad ..Ya" weet hier aan toe te voegen, dat ..Eden in Washington geschillen uit den weg moet ruimen". Wanneer Churchill zoo meent hii verder, besloten heeft ditmaal Eden naar het Witte Huis te sturen, dan zal dit wel het gevolg zijn van het feit. dat Eden een ze ker vertrouwen geniet te Moskou en als de meest geschikte man wordt beschouwd om een gemeenschappe lijk aanknoopingspunt te vinden voor een bijeenkomst van Engel sche. Amerikaansche en Sowjet Rus sische staatslieden. Edens bezoek heet enkele weken te zullen duren, het is dus nog pas begonnen. Wellicht dat de komende dagen het doel van het bezoek dui delijk zullem-doen uitkomen. Te Berlijn bestaat inmiddels niet de geringste twijfel, of ten eerste, in het kamp der z.g. geallieerden bestaat geenerlei eensgezindheid ten aanzien van de oorlogs- en naoor- logsproblemen. ten tweede, de doel treffende strijd der mogendheden van het pact van drie en haar bond- genooten heeft den tegenstanders de hoop ontnomen op een gemakke lijke en spoedige overwinning en ten derde. Europa moet inderdaad aan het bolsjewisme worden uitge leverd. ONGEVEER tegelijk met minis ter Eden uit Engeland, is de Japansche premier. Tojo. afgereisd uit Tokio. Op 12 Maart heeft hij zich nl. naar Nanking begeven om het officiéele bezoek, dat president Wang-Tsjing-Wei verleden jaar aan Japan gebracht heeft, te beantwoor den en den Japanschen dank voor de oorlogsverklaring van Nanking aan Engeland en de Vereenigde Sta ten te vertolken. Tojo heeft tevens uitvoerige be sprekingen met Wang-Tsing-Wei en andere vooraanstaande leden der nationale Chineesche regeering ge had. Voorts heeft hij verschillende Japansche organen in China bezocht, waarna hij via Sjanghai naar Tokio is teruggekeerd. Dit officieele bezoek van Tojo. dat tot zijn terugkeer naar Japan geheim is gehouden, heeft algemeen groot opzien gebaard. De geheele pers noemt de reis een gebeurtenis van historische beteekenis. waar door ook naar buiten de nauwe sa menwerking tusschen China en Ja pan wordt gedemonstreerd. Verder wijst men erop. dat dit de derde keer is in de geschiedenis van Ja pan dat een minister-president naar het buitenland^ is^ gereisd. De derde hooge persoonlijkheid, die een internationaal bezoek brengt is en blijft de persoonlnke vertegen woordiger van Roosevelt. Phillip. die nog steeds in Britsch-Indië ver toeft en daar juist een rondreis heeft beëindigd. Zijn doel is stellig een Amerikaansche' interventie in de Indische verwarring voor te be reiden. Phillip heeft drie dagen lang de Bombay besprekingen gevoerd met politici, industrigelen en journalis ten om een overzicht van den toe stand te krijgen. In welingelichte kringen gelooft men. dat een Ame rikaansche interventie, die een rege ling van het Indische vraagstuk ten doel heeft, niet lang meer op zich zal laten wachten. betreffende de sluiting der bedrijven De Europeesche strijd tegen het bolsjewisme gebiedt een vergaande inzet van het bedrijfsleven en voor al van de voor de oorlogseconomie geschikte werkkrachten. Evenals in het Duitsche rijk moeten daarom ook in het bezette Nederlandsche gebied talrijke bedrijven, die niet vpor den oorlog van belang of van vitale beteekenis zijn. worden ge sloten. Bovendien moet ook bij be paalde bedrijven het gebruik van mannelijke werkkrachten worden beperkt. Dodr een beschikking van den rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied (commissaris generaal voor financiën en econo mie en commissaris-generaal z.b.v.) over de sluiting van bedrijven van 13 Maart 1943 ziin de hiertoe nood zakelijke maatregelen getroffen. Deze hebben betrekking op de in dustrie zoowel als op den handel, het handwerk, het hotel- en restau rantbedrijf en bepaalde andere be drijven. Bij de uitvoering van genoemde maatregelen zijn de bevoegde Ne derlandsche organen ingeschakeld. In het bijzonder zijn deze gemach tigd. verdere uitvoeringsbepalingen vast te stellen. Dit geldt vooral voor het uitvaardigen van voorschriften over de afwikkeling van juridische verplichtingen van stilgezette be drijven alsmede over het verleenen van financieelen steun. Op het gebied van handel, hand werk en holel- en restaurantbedrijf zullen onmiddellijk alle bedrijven in bepaalde branches, die gemist kunnen worden, worden gesloten. Deze maatregel zal onder meer wor den genomen voor: Luxehotels, bars. amusements- nachtlokalen. toonzalen, in het bij zonder die voor auto's, luxeporce- lein of ceramische artikelen, recla mebedrijven. tentoonstellingsbedrii- ven. rij-instituten en -scholen, dans instituten en -scholen. Voorts geldt de sluiting voor: ge specialiseerde kleinhandelszaken voor luxe modeartikelen, chocolate rieën. parfumerieën, juweelen gou den en zilveren artikelen postze gels. tapijten, sportartikelen, pelte rijen. muziekinstrumenten en gra- mofoons. radioartikeipn schrijfma chines. Evenzeer zullen de volgen- do categorieën haar werkzaamheden moeten staken: schoonheidsinstitu ten en schoonheidsverzorgers met inbegrip van de zoogenaamde schoonheidssalons, luxe-maatkleer- makeri.ien voor dames en heeren. plisseerinrichtingen. juweliers goud en zilversmeden, muziekinstrumen tenmakers. vervaardigers van uit hangborden en lichtraclames en de schilders daarvan. Bovendien zal de totdusverre gebruikelijke bezorg dienst voor de verbruikers aanmer kelijk worden beperkt, terwijl de kappers hun werkzaamheden tot het beslist noodzakelijke zullen moe ten beperken. In verschillende bedrijven.' voor al bii banken en effectenkantoren, verzekeringen, bii den overzee- schen en uitvoerhandel, bii koloni ale maatschappijen en scheepvaart maatschappijen zullen beperkingen ten aanzien van het gebruik van mannelijke personen worden voor geschreven. die op 15 April 1943 ten uitvoer gelegd moeten ziin. De uit voering van deze maatregelen ge schiedt dbor de commissarissen der provincies, behoudens in steden boven 100.000 inwoners. Hier heb ben de burgemeesters de uitvoering in handen. Nederland, in een speciaal wachtba- laljon. Gezinsleden dezer vrUwillieers hebben gelijke voorrechten als dege nen, die dienen in de Waffen-SS of het legioen: kostwinnersvergoeding, knste- looze ziekenverpleging, extra levens middelen, enz. Tijdens deze keuringen kunnen zich ook diegenen melden, die tot de Ger maansche SS in Nederland willen toe treden. 19.3.43 9.00, Rotterdam, Deutsches Haus, Westzeedijk. 19.3.43 15.00, Oen Bosch, hotel Noordbrabant, Markt 45. 20.3.43 9.00, Roermond, N.S.D.A.F., Swalmerstraat 61 20.3.43 15.00. Arnhem, Weverstraat 16b, 21.3.43 9.00, Hengeio, Deutsches Haus. 21.3.43 15.00, Zwolle, hotel Peters, Markt. 22.3.43 9.00. Gro ningen, Concerthuis, Poelestraat 22.3 43 15.00, Leeuwarden, huize Schaaf. Breed straat. 23.3.43 9 00, Amsterdam, school lepenweg 13. 24.3.43 10 00, Utrecht, Wehrmachtheim, Mariaplein. 25.3.43 10.00, Amersfoort. dienstge bouw, Leusderweg. 26 3.43 10.00. Den Haag. café „den Hout", Bezuidenhout- scheweg. Waardeloosverklaring der bankbiljetten van f 1000.- en f500.- In het verordeningenblad van 14 Maart 1943 is de uitvoerige verorde ning van den rijkscommissaris opge nomen. volgens welke de in om loop zijnde bankbiljetten van f 500 en f 1000 met ingang van 13 Maart de hpedanigheid van betaalmiddel verliezen. De in het binnenland gevestigde eigenaren van bankbiljetten zijn gerechtigd de biljetten uiterlijk tot en met 31 Maart 1943 in te leveren bij het rijksbelastingkantoor. dat ten aanzien van hun inkomsten- of vennootschapsbelasting bevoegd is, of in geval zij voor geen dezer belastingen zijn aangeslagen ten aanzien van de inning bevoegd zou de zijn. Zij ontvangen een bewijs van inlevering, waarin vermeld wor den het aantal de waarde en de nummers van de ingeleverde bil jetten. Genoemd belastingkantoor ge bruikt de tegenwaarde van de in geleverde biljetten in de eerste plaats tot delging van belastingen van den persoon, die de biljetten heeft ingeleverd. Zijn geen belastingen opvorder- baar. dan wordt de tegenwaarde aan den persoon, die de biljetten heeft ingelevefd. slechts vergoed, wanneer naar het oordeel van de administratie der belastingen geen redenen bestaan tot het instellen van een onderzpek naar de fiscale omstandighedenvan bovengenoern- den pe»soon. Bestaan wel redenen tot het instellen van een onderzoek, dan dient de tegenwaarde te wor den ingehouden tot dekking van eventueel na te vorderen belastin gen. onkosten, straffen en kosten en het eventueel overblijvende deel na beëindiging van het onderzoek te worden gerestitueerd. Het voor res titutie in aanmerking komende be drag kan eveneens worden gebruikt tot delging van andere schulden van den persoon die de biljetten heeft ingeleverd, aan den staat. De rijkscommissaris voor het be zette Nederlandsche gebied beslist volgens eigen oordeel of de tegen waarde aan den persoon, die de bankbiljetten heeft ingeleverd, wordt vergoed. Hij kan de vergoe ding afhankelijk stellen van het verschaffen van bewijzen en van het vervullen van voorwaarden. Hij beslist in hoogste ressort. Voor zoover de tegenwaarde aan den persoon, die de bankbiljetten heeft ingeleverd, niet wordt ver goed. draagt de rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche ge bied deze af aan den Nederland- schen S<aat, Deze verordening is op 13 Maart 1943 in werking getreden. TWEE NEDERLAGEN VOOR UVO. Zondagmiddag ontving het twee de dames-elftal van UVO de Hermes jun. a en verloor met 50. Het tweede heeren-elftal kwam uit te gen Hermes IV en verloor eveneens doch niet met zoo groote cijfers. De eindstand was' hier 12. LANGEDI JK „JOOP TER HEUL". Zuidscharwoude. Zondagavond gaf het Langedijker Jeugdtooneel onder leiding van den heer C. Wagenaar een tweede uitvoering met „Joop. ter Heul" een blijspel naar de boeken van Cissy van Marxveldt. De tooneelzaal van den heer Kramer was flink bezet. Evenals de eerste uitvoering heeft het publiek zich uitstekend geamuseerd met dit jolige stuk, dat vertolkt werd op een wijze, welke bij de aanwezigen zeer in den smaak viel. Na ieder bedrijf klonk een luid applaus op. Voor het Lange dijker Jeugdtooneel een aanmoediging om op den ingeslagen weg voort te GEMEENTEAVOND NED. HERV. GEMEENTE. Zuidscharwoude. Maandagavond werd in de zaal van den heer P. Kramer een door de werkgroep van lidmaten van de Ned. Herv. kerk georganiseerde gemeente-avond ge houden. waarvoor een flinke be- langstel'ing bestond. Als spreker trad op ds Westmevse van Rotterdam met als onderwerp .Moeders schorteband is sterk", in welke met groote aandacht gevolg de rede de spreker de groote in vloed schilderde van de moeder liefde op het leven van den mensch. in welke omstandigheden deze zich ook n\ag bpvinden. Een zangkoor verleende mede werking door eenige malen op te treden, terwijl ds. Westmevse even eens medewerkte aan het gedeelte van den avond na de pauze. De aanwezigen toonden zich zeer dankbaar voor het gebodene. Aan het einde van den avond heeft de voorzitter van de Werkgroep, de heer K. Bierman, hartelijke woor den van dank gesproken tot alle medewerkenden en tevens afscjieid genomen van de Werkgroep, wegens ziin vertrek naar elders. EEN FLINKE VERBETERING VOOR HERCULES EN HYGIEA. De gymnastiekverecniging Her cules ejj Hygica heeft een nieuw oefenlokaal gekregen. Een lokaal, dat er zijn mag, n.1. het gemeen telijk gymnastieklokaal bij de O.L. school te Noordscharwoude. Dit is ongetwijfeld een verbetering voor de gym, aangezien men nu behal ve over een fraaier lokaal ook de beschikking heeft over het oefen materiaal, dat in het gem. gym nastieklokaal is opgesteld. Naar wij vernemen, blijft de heer Boot aan Hercules en Hygiea verbon den als directeur, een besluit, dat de turn-beoefenaren ongetwijfeld zeer op prijs zullen stellen. NIEUWE PRIJZEN VOOR DE TUINBOUWPRODUCTEN. Met ingang van Dinsdag 16 Mrt. zullen voor de tuinbouwproducten nieuwe veilingsprijzen gelden. De ze zijn voor spinazie (glas) f 34. natuur f 22, raapstelen (glas) sort. I f 3-4.roode kool f 8.80, gele kool f 8,10; witte kool f 6,20; groe ne kool f 8,10; boerenkool f 8,10; spruitkool, ongeschoond f 22. geschoond f 32.—, spruitenkoppen f 7,50,peen z. lof (mode) ongewas- schen (sort. II) f 5.80, III f 4.70 IV f 3.90, sort. 1 gewassehen f 10. schorseneeren I f 19.II f 12, knolselderij z. lof boven 6 cm. f 13 van 4—6 cm. f 10, prei boven 15 mm f 9.80, tot 15 mm. f 7.30 kool rapen A f 3.70, B f 3, veldsla f 35, gele peen z. lof f 3.70, kroten tot A kg. f 6.van Y>1 kg. f 4.50 en 1—1A kg. f 3.50, postelein (glas) snij- en dunsel f 44, rabarber (glas f 31.- VERDUISTER van 18.46 tot 06.52 uty Heden: Zon onder 18.44 Morgen: Zon op 6.52 Heden: Maan op 13.07 Morgen: Maan onder 5.00 Volle maan 21 Maart. Distributienieuws NIEUWE REGELING VOOR BABYPAKKETTEN. Tot dusver kwamen voor een bij zondere vergunning voor een baby pakket slechts in aanmerking aan staande moeders, die haar eerste baby verwachtten. Deze bijzondere vergunning wordt thans ook ter be schikking gesteld van aanstaande moewfrs. die aan de hand van een uittreksel uit het bevolkingsregister kunnen aantQonen. dat haar laatste kind op den vermoedelijk en datum der bevalling ten minste 5 jaar oud DE VERPLICHTE OPENSTEL LING VAN WINKELS VAN 1 APRIL 1943 AF. Door het dep. van H., N. en Sch. wordt de aandacht van de winke liers er op gevestigd, dat met in gang van 1 April 1943 inzake de verplichte upcnsteling der win kels de regeling van kracht wordt welke voor het zomerhalfjaar- geldt. Deze regeling houdt in, dat alle bakkérs-, kruideniers-, molk-, groenten- en fruit- en slagerswin kels op alle werkdagen van 9 tot 13 en van 14.30 tot 18 uur voor het publiek geopend moeten zijn. Voor alle overige winkels, met uitzondering van de slijterij en de kantoormachinewinkels, geldt de verplichting tot openstel ling op Maandag van 14.30 tot 18 uur en de overige werkdagen van 9 tot 13 en van 14.30 tot 18 uur. Deze regeling is tot 1 Oct. 1943 van kracht. Regelingen, vasgesteld met toe passing van art. 6 der winkel sluitingswet (sluiting van een' groep van winkels gedurende een lialven werkdag per week) blij ven onverminderd van kracht. De tot zulk een groep behoorpnde winkels moeten echter op Maan dagmorgen geopend zijn. Tenslotte wordt er op gewezen, dat alle winkels in het tijdvak van 1 April tot 1 Oct. op de eerste vijf werkdagen der week nog tot 19 en des Zaterdags nog tot 20 uur voor het, publiek geopend mogen zijn. Proloog van den bloeicfld. 1q de groote vruchtboom-kassen in de Betuwe staan de perzik- en pruimen- boomeo reeds in vollen bloei Stapf-Pax m Andijvie (glas) f 35, witlof ten hoogste 15 st. p. kg. f 26, meer dan 15 st. f 22, tuinkers f 80, ge kookte kroten 3 st. of meer dan 3 st. p. kg f 12.90, inder dan 3 st. f 10.70, witte uien f 8.70, roode uien f 9.90, sjalotten f 12.60, ram menas f 10 per 100 leg. kropsla (glas) boven 11 kg per 100 st. f 11.50. van 9-11 kg f 10, van 6—9 kg f 5.S0, koolrabi boven 4 om. f 9.50, van 24 cm. f 4, kasfkoniniers sort. I vanaf 35 kg p. 100 st. f 42, van 30—35 kg I 32, van 2530 kg f 22, bloemkool bo ven 20 cm. f 32, van 1620 cm. f 24, van 1016 cm. f 16 per 100 st. Radijs (glas) f 5.40, bospeen (glas) 20 st., peen p. bos 0.4 kg, peen f 28, bosselderij (glas) f 7.50, pe terselie en kervel (glas) f 8.50 p. 100 bos. Appelen zijn naar gelang sT.n de sorteering en kwaliteit verhoogd met resp. f 3, f 2, f 1.50 en f 1 per 100 kg. W1 ERIN GEN. POLITIE. Komen aanloopen: een kalkoen. Verloren: een portefeuille met in houd. Inl. gem.bode. ONGELUKKIG GEVALLEN. Het 8-jarige dochtertje van den heer Makkink te De Haukes heeft bji het vallen een been gebroken. Overbrenging naar het ziekenhuis was noodzakelijk. KOSTELOOZE INENTING. Op onderstaande data zal in de ze gemeente gelegenheid worden gegeven tot kostelooze inenting en wel op 16 Maart voor Westerland. 17 Maart voor Den Oever en op 18 Maart voor Hippolytushoef. Revac- cinatie is telkens 14 dagen later.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1943 | | pagina 1