NOORD-HOLLAND De sluiting van bedrijven DAGBLAD VOOR In Afrika VERDERE DUITSCHE OPMARSCH BIJ CHARKOF EN BJELGOROD Rede van dr. Dietrich OMGEV1NGN1EUWS Deze Courant verschijnt dagelijks Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Redactie- en Administratiebureau: Schagen, Laan 201. Tel. 444 (2 lijnen) WOENSDAO 17 MAART 1943 SCHAGER EDITIE 87ste Jaargang. No. 12045 2 Pagina's Hoofdredacteur: A. R. JONKER, Alkmaar. A d v e r t e n t 1 e-t a r I e t Prijs der gewone advertenties in deze Editie 11 ct. oer m.m. Bjj contract, binnen een iaar te ge bruiken belangrijke korting. Ta rieven v. de geh. ooi. od aanvr. Amerikaansche onverschilligheid Bolsjewistische penetratie Zuid-Afrika economisch onafhankelijk van Engeland Terwijl de geallieerde legers in Noord-Afrika nu reeds gedurende vier maanden wachten op de dingen, die gebeuren zullen, wordt er in de door hen bezette gebieden druk aan politiek gedaan. En al zijn het alleen de Engel sehen en de Amerikanen, die er legers naar toe hebben gezonden, hun bolsje wistische bondgenooten blijven in dit opzicht niet achter. De „Corriere della Sera" wijdt een artikel aan de bolsjewistische penetra tie in Fransch Noord-Afrika, dat zich vooral bezig houdt met den toestand in Tanger, Algiers en Marokko, het hoofdbureau voor de communistische agitatie te Tanger werd na de over winning van Franco door de Spaansche politie gezuiverd. De meeste bolsjewis tische agenten trokken naar Casablan- ca of Mexico. Er bleef echter een ge heime centrale bestaan, die met de agenten te Casablanca en in Fransch Marokko, ondanks de waakzaamheid der Fransche politie geregelde verbin dingen onderhield door middel van een vliegtuig, dat een wekelijkschen dienst onderhield tusschen Tanger en Lissa bon en de noodige geldmiddelen uit Mexico en de Vereenigde Staten aan voerde. Talrijke agenten van de ko mintern wisten als bediende of chauf feur in dienst te komen van Spaan sche families voor het bedrijven van spionnage. Een lijst met '00 namen, xvan agenten te Tanger, die de Spaan sche politie te Sevilla in handen viel. leidde tot ontmaskering van meer dan 100 agitatoren. Door de onverschillige houding van de Amerikaansche bezettingstroepen duurt de communistische actie in Al giers en Fransch Marokko echter voort Die Amerikaansche onverschillig heid heeft inmiddels enkele merkwaar dige vruchten afgeworpen. Zoo weet Interinf uit Rome te berichten, dat on langs een hooge Amerikaansche offi cier in een hotel, nabij Algiers een ac- teéesch achterliet, waarin zich een do cument bevond, dat zeer verhelderend was ten aanzien van de Amerikaan sche plannen in Noord-Afrika. Dit „Document F R." bevat een plan tot de nationalisatie op groote schaal van de Mohammedaansche bevolking van den Maghreb en tot vorming van een uitgebreide nederzetting van Jo den in Noord-Afrika. Het document gaat ervan uit, dat er op het oogenblik 15 millioen Moham medanen, 2 millioen Europeanen en 1.2 millioen joden in den Maghreb wo nen en noemt Mohammedanen en Eu ropeanen onbetrouwbare elementen. Het half millioen joden wordt als eenig betrouwbare steun beschouwd Voor de waarlijke democratiseering van Noord-Afrika. Verder wordt het plan ontwikkeld de Spanjaarden en de ove rige in Algiers en Marokko iev .-nde Europeanen geleidelijk door joden en negers uit Noord-Amerika te vervan gen. De Amerikanen hebben dus het voornemen van den Maghreb een twee de joodsch vaderland te maken. De io- den moeten den Vereenigden Staten dienen tot volkomen Amerikanisee- ring van Noord-Afrika. Van Noord- naar Zuid-Afrika is een heele sprong. Intusschen is de gang van zaken in dit deel der wereld belang wekkend genoeg om er even aandacht aan te schenken en, bedriegen de voor teekenen niet, dan is het verloop der gebeurtenissen hier, evenals op zoo veel plaatsen elders, voor Engeland allerminst bemoedigend. Het is al weer Interinf, die uit Lis sabon verneemt, dat de hooge commis saris voor Zuid-Afrika te Londen, Wa- terson, verklaarde, dat Zuid-Afrika na den oorlog in de eigen behoeften zal kunnen voorzien. Deze verklaring is kenmerkend voor de jongste ontwikkeling van Zuid-Af- rika, dat economisch reeds geheel aan den invloedsfeer van Groot-Britannië is onttrokken. Waterson liet er Teen twijfel aan bestaan of Engeland zal na den oorlog de Zuid-Afrikaansehe markt moeten opgeven. De oorlog heeft ertoe geleid, dat Zuid-Afrika eco nomisch op eigen beenen kwam te staan, doordal ae vroeger zoo belang- Verdere bijzonderheden uit de beschikking In het kort gaven we gisteren en kele der voornaamste bepalingen uit de beschikking betreffende de slui ting der bedrijven. We kunnen hierower thans verder nog het volgende mededeelen. Ook de kermisbedrijven vallen er onder. De kleinhandelsbedrijven. die zich in noemenswaardigen omvang bezig houden met reparaties, kunnen deze blijven voortzetten. Handelsreizigers en agenten van verzekeringsmaatschap pijen. Met het in werking treden der be schikking is de uitoefening van de volgende werkzaamheden verboden: De werkzaamheid van handelsreizi gers voor wervingsdoeleinden, lot het afhalen van bestellingen of tot het be zorgen van waren, De als hoofdberoep uitgeoefende werving voor verzekeringsmaatschap pijen in den buitendienst met uitzonde ring van de als nevenberoep uitgeoe fende wervingswerkzaamheid van de met de incasseering, schaderegeling of met het voorkomen van schade be laste personen. Klantendienst. Klantendienst ten opzichte van de verbruikers, voor zoover deze uitslui tend bestaat in het afhaleh of bezor gen van waren. Van het verbod is uit gezonderd het bezorgen van nieuws bladen, melk, brood, aardappelen, en groenten, waschgoed, brandstollen en groote voorwerpen, zooals meubelen. De burgemeester kan om bijzondere redenen andere uitzonderingen toe staan. Aan de kappers zijn andere werk zaamheden verboden dan: a. In de heerenafdeelmgen: haar knippen, hoofdwasschen, friseeren en scheren. b. In de damcsafdeelingen: haar knippen, hoofdwasschen en friseeren (watergolven en onduleeren). Nadat de regeling betreffende de banken, de handels- en scheepvaart maatschappijen is bekend gemaakt en meaedeelingen zijn gedaan omtrent de indiening van bezwaarschriften tegen eventueele beslissingen, wordt het volgende medegedeeld omtrent de goe deren, welke in de gesloten zaken voor radig zijn. Liquidatie der voorraden. De houder van een te sluiten bedrijf dient onverwijld na het in werking treden van deze beschikking een lijst van de op hel tijdstip van de sluiting in zijn bezit bevindende waren bij het bevoegde rijksbureau in te leveren Over waren, waarvan de afgifte slechts tegen vergunning of distribu tiebonnen is toegelaten, en over wa ren, waarvan de inkoop gecontingen- teerd of op andere wijze beperkt is, platina-, goud- en zilverwaren en ju- w.eelen, alsmede postzegels, mogen de te sluiten bedrijven niet beschikken, deze verkoopen of deze «naar 'n ande re plaats of opslagplaats overbrengen. Dit verbod is niet van toepassing ten aanziert van snel bedervende waren, voor zoover het bevoegde rijksbureau geen andere regeling treft. Dit kan te vens andere uitzonderingen toestaan. Over waren, ten aanzien waarvan deze verbodsbepalingen niet van toe- De komeet Whipple-Fedtke De lichtsterkte van de komeet neemt nu haar baan zich weer van zon en aarde verwijdert, geregeld af. Een merkwaardige afwijking vormde een aan het eind van de vorige maand waargenomen vergrooting van de lient sterkte, die slechts verklaard kan wor den uit een vermoedelijke verandering van de komeet zelf. Slechts weinigen hebben de komeet, waarvan de sla.ul met het bloote oog niej, te zien is, aan 't firmament kun nen ontdekken. De astronomen heb ben de komeet, die in December on geveer gelijktijdig en onafhankelijk van elkaar door den Amerikaan Whip- ple en den DuitScher Fedtke ontdekt werd. trouw gevolgd en gefotografeerd Op de foto's vertoont zij een langen staart, die licht gebogen is, fietgeen men toeschrijft aan de aantrekkings kracht van de planeet. Jupiler. rijke invoer van textielwaren en in- dustrieele producten uit Engeland ver viel. Het land werd gedwongen zelf te •vervaardigen wat het tot dan uit En geland invoerde. DUITSCH WEERMACHT BERICHT Weinig bedrijvigheid in Noord-Afrika HOOFDKWARTIER VAN DEN FüH- RER," 16 Maart (D.N.B.) Het opperbe vel van de weermacht deelt mede: „•In het gebied tusschen Charkof en B j e 1 g o r o d en ten Noordwesten van Koersk won onze aanval verder terrein. Ten Zuidoosten van Char kof werd een groep vijandelijke strijd krachten ingesloten. Sterke tegenaan vallen der Sowjets ten Westen van Bjelgorod mislukten. In den sector van het 11 m e n- m e e r poogde de vijand gisteren ge bruik makend van sterke strijdkrach ten. door rie Duitsehe stellingen heen te breken. De aanvallen werden uiteen geslagen door het doeltreffende vuur van alle afweerwapens, ten deele ook in verbitterde gevechten van man tot man. De Sowjets verloren gisteren 56 vlieg tuigen. Vier daarvan werden door Slo- waaksche jagers neergeschoten. Vier eigen toestellen zijn niet teruggekeerd. Aan het front in Noor d-A f r i k a verliep de dag rustig. Afzonderlijke vijandelijke vliegtuigen vlogen gisteren boven Westduitsch gebied zonder bommen te werpen. In den afgeloopen nacht hebben zware Duitsehe gevechtsvliegtuigen de belangrijke Britsche ravitailleeringsha- ven en het marinesleunpunt G r i m s- b y met succes aangevallen. Italiaansch weermachtbericht ROME, 16 Maart. Het 1025ste om- muniqué van het Italiaansche hoofd kwartier luidt: Aan het Zuidelijk front in Tunisië werden concentraties vijandelijke troe pen en motorvoertuigen met zichtbaar resultaat aangevallen door duikbom menwerpers. Tijdens verscheidene luchtgevechten hebben Duitsehe jagers drie vijandelijke toestellen omlaag ge schoten. In de gemeente Piana degli Albanesi is een der vliegtuigen, die in den avond van den 12en Maart naar Palermo wa ren ovehgevlogen, op den grond ver pletterd en in brand gevlogen. Drie onzer vliegtuigen zijn niet te ruggekeerd van operaties de afgeloo pen dagen uitgevoerd. passing zijn. kan de houder van het be drijf nog beschikken binnen een maand na het in werking treden van deze bet schikking of, indien een bijzondere be slissing wordt gegeven, na de ont vangst van deze. De verplichting tot sluiting van het bedrijf wordt hier door niet aangetast. Ambachlsbedrijven kunnen het werk, waarmede bij het in werking treden van^ deze beschikking reeds was be gonnen, nog binnen een maand afma ken en afleveren. De secr.-gen. van het dep. van H.. N. en Sch. kan bepalingen uitvaardigen over de afwikkeling van juridische verplichtingen van stilgelegde bedrij ven, alsmede over de toekenning van een financieele hulp. Het ontduiken van deze beschikking door reorganisatie van de te sluiten bedrijven is verboden. Hij die handelt in strijd met deze beschikking wordt gestraft overeen komstig art. 4 der verordening no. 16/1943, voor zoover niet overeenkom stig andere bepalingen een zwaardere straf is verbeurd. Deze beschikking treedt in werking met ingang van 15 Maart. LEVERTRAAN VOOR KINDEREN TOT EN MET 13 JAAR. Daar op het oogenblik wederom een hoeveelheid levertraan beschikbaar is, kan de categorie personen die voor eventueele verstrekking daarvan in aanmerking komen eenigszins worden uitgebreid. De behandelende genees heer kan thans ook een aanvrage in dienen voor kinderen tot en met 13 jaar, voorzoover hun gezondheidstoe stand di\ noodzakelijk maakt. De art sen hebben te dien aanzien richtlijnen ontvangen van den geneeskundigen hoofdinspecteur van de volksgezond heid. Mocht de arts moeilijkheden onder vinden bij de levertraanvoorziening, dan kan hij zich hierover wenden tol het rijksbureau voor genees- en ver bandmiddelen, Vondelstraat 11e te Am sterdam. In het Gemeentelijk Sportpark te Alkmaar is het draverij-seizoen geopend. De openingsprijs werd gewonnen door Freddy Scott voor Calumet Don Juan. De spannende eindstrijd om dc eerste plaats CNF-Sager«-Pax m Wereldrevolutie" is het kernstuk van de bolsjewistische leer De boekeriactie van den Jeugd storm loopt goed, maar het kan nog veel beter. Tienduizenden Nederlandsche arbeiders in Duitschland rekenen ook op uw steun. Werktijd van landbouwarbeiders verlengd In het belang: van de voed selvoorziening van ons volk Blijkens de Staatscourant heeft de Gemachtigde v^cr den Arbeid een beschikking uitgevaardigd waar in toestemming wordt verleend om. vanaf 15 Maart de landarbeiders, die niet met de verzorging van vee en paarden zijn belast. 58 uur per week te doen werken zonder daar door verplicht te worden om over werk te betalen. Hiefdoqr is het mogelijk gemaakt, zonder een onevenredige verhoo ging van de kosten, gedurende 3 uren per week langer landarbeid te laten verrichten in het belang van de voedselvoorziening van ons land. Nederlandsche vrijwilligers In de Sovjet-Unie SS PK Leltt-O H-P m Keuringen voor de Waffen SS en het Legioen Het SS-Ersatzkommando Niederlan- de deelt mede: Nederlanders van arisch bloed, in den leetfijd van 17-45 jaar (ook gehuwden) die lichamelijk zoowel als geestelijk goed ontwikkeld zijn en zich geheel kunnen geven aan de eischen, die de opleiding hun stelt, kunnen zich bij de genoemde adressen vervoegen, ten einde gekeurd te worden. Thans bestaat ook de mogelijkheid tot opleiding en dienstvervulling in Nederland, in een speciaal waehtba- taljon. Gezinsleden dezer vrijwilligers hebben gelyke voorrechten als dege nen, die dienen in dc Waffen-SS of het legioen: kostwinnersvergoeding, koste- looze ziekenverpleging, extra levens middelen, enz. Tijdens deze keuringen kunnen zich ook diegenen melden, die tot de^ Ger- maansche SS in Nederland willen toe treden. 19.3.43 9.00, Rotterdam, Deutsches Haus, Westzeedijk. 19.3.43 15.00, Den Bosch, hotel Noordbrabant, Markt 45. 20.3.43 9.00, Roermond, N.S.D.a.p., Swalmerstraat 61. 20.3.43 15.00, Arnhem, Weverstraat 16b. 21.3.43 9.00, Hengelo, Deutsches Haus. 21.3.43 15.00, Zwolle, hotel Peters, Markt. 22.3.43 9.00, Gro ningen, Concerthuis, Poelestraat. 22.3 *3 15.00, Leeuwarden, huize Schaaf, Breed straat. 23.3.43 9.00, Amsterdam, school Iepenweg 13. 24.3.43 10.00, Utrecht. Wehrmachthelm, Mariapletn. 25.3.43 10.00, Amersfoort, dienstge bouw, Leusderweg. 26.3:43 10 00, Den Haag. café „den Hout", Bezuidenhout- scheweg. BERLIJN. 16 Maart (DNB). Rijksperschef Dr. Dietrich heeft he denavond onder het'motto ..Demo cratie en Christendom" een ant woord gegeven op een redevoering die de vicepresident der Ver. Sta len. Henry Wallace. eenige dagen geleden heeft uitgesproken. Dietrich wees o.m. op de driest heid van den leugen van Wallace. dat de nationaal socialistische phi- losophie er naar streeft de wereld te doen beheerschen door een ..Her- renrasse" terwijl zij integendeel de leer is van een in zich besloten volksstaat. anti-imperialistisch en gekant tegen ieder streven naar we reldheerschappij. Uitvoerig weerlegde Dietrich. dat de nationaal socialistische wereldop vatting zou leeren. dat oorlogen al tijd onvermijdelijk zullen zijn. Vervolgens besprak Dr. Dietrich den eisch van Wallace. betreffende een atmosfeer van vertrouwen je gens de bolsjewistische leer van' den klassenstrijd. Wie hel kapitalis me goedkeurt, kan den klassesirijd niet ontkennen. Zoo wordt het het toppunt van wiishëid. dat de kapi- talisysche uitbuiters de eene helft der wereld en de bolsjewisten de andere krijgen. De hopp. dat het bolsjewisme zou kunnen worden overge haald afstand te doen van zijn wereldrevolutie zal door de rauwe werkelijkheid wel ver. nield zijn, aangezien de wereld revolutie het kernstuk is van de bolsjewistische leer en de basis van het bolsjewisme in alge- meenen zin. Ten aanzien van de uitlating van Wallace: ..De democratie is.de ware uitdrukking van het christendom" zerde Dietrich o.m. dat hier van re ligieuze begrippen misbruik wordt gemaakt voor politieke doeleinden. Volgens Wallace beveelt het chris tendom dus een verbroedering met het bolsjewisme. Dietrich stelde daartegenover de encycliek van den Paus tegen het communisme. Dietrich eindigde zijn rede als volgt: Op een oogenblik. waarop de oorlogvoering van de democratie de onsterfelijke Europeesche cultuur prijsgeeft aan de vernietiging, zin neloos de woningen van vrouwen en kinderen vernielt, ziekenhuizen en scholen verwoest, op een oogen blik. waarop de democratie de meest onmenschelijke barbarij uitvoert, welke in de menschelijke geschie denis heeft gewoed, zi.it gij. heer Wallace. zoo brutaal den zin uit te spreken: De democratie is de hoop der beschaving. Om het satanische bondgenootschap met het bolsjewis me te vereeuwigen, dreigt gij de menschheid met een derden wereld oorlog. Gij moogt er echter van ver zekerd zijn. dat de rampspoed van een derden oorlog niet zal losbre ken over de volken. De thans in den strijd tegen het bolsjewisme vereenigde naties zullen dit gevaar door hun heldhaftig optreden voor altijd uit den weg ruimen en door hun overwinning voor alle volken een vrede van gerechtigheid en duur zaamheid bevechten. Onderhoud Eden-Litwinof aangekondigd Ook ontmoeting met Willkie. STOCKHOLM. 16 Maart (DNB). Radio New York meldde heden, dat de Engelsche minister van Bui- tenlandsche Zaken. Eden. na zijn besprekingen aan het Dep. van Bui- tenlandsche Zaken verklaard heeft, dat hij morgen een onderhoud zal hebben met den ambassadeur der Sovjet Unie Litwinof. Eden heeft verder verklaard, dat. hij zich het a.s. weekeinde naar New York za! begeven. Hij hoopt aldaar Wendell Willkie te ontmoe ten. LASGEUIJK CAFE DE HOOP IN DE ASCH GELEGD. Zuidscharwoude. In den nacht van Zondag op Maandag, om onge veer 2 uur bemerkten omwonenden dat het in café De Hoop alhier, eigendom van den heer M. C. P. J. Dit-be niet pluis was. Er werd een aanzienlijke rookontwikkeling ge constateerd. terwijl aan de Noord zijde van het cafe de vlammen er reeds uitsloegen. Ijlings alarmeerde men de vrijwillige brandweer van Zuidscharwoude. welke zeer spoedig aanwezig was. Het perceel brandde reeds als een fakkel. Met twee ^lan gen op de motorspüit en twee óp de waterleiding werd het vuur bestre den. Men kon van het café echter niets meer redden. Het brandde tot den grond toe af. De familie Dieben. die nog maar kortgeleden de zaak heeft overge nomen was nog niet in het pand aanwezig. De bediende, die de zaak dreef, slaagde er met moeite in. na dat hij door de buren was gewekt, zich in nachtgewaad te redden. Een gevaarlijk oogenblik was het. toen tengevolge van de hitte een koolzuurcylmder ontplofte en over de straat vloog, juist op 't moment, dat eenige brandweermannen zich voor het perceel bevonden. Geluk kig werd niemand geraakt. Hoewel de situatie zich eerst ern stig liet aanzien voor de belendende perceelen. slaagde de brandweer er in deze. zij het met eenige brand schade. te behouden. De vrijw. brandweren van Broek op Langendijk en Noordscharwoude waren ook present, maar behoefden geen dienst te doen. Naar de oorzaak van den brand wordt een onderzoek ingesteld. De eigenaar was verzekerd. DE SCHOOLTIJDEN. De schooltijden worden terugge bracht tot de oude uren. te weten 's morgens 9 uur en 's middags half 2. Op Woensdag en Zaterdag zal er 's middags geen school zijn, BURGERLIJKE STAND VAN 5 TOT EN MET 11 MAART. Geboren: Theodorus Johannes, z. v. Adrianus P. Brink en Alida Rood; Ja- cob, z. v. Dirk Bakker en Maartje Glas; Dirk, z. v. Dirk Bakker en Maartje Glas. Engelina Elisabeth An na, d. v. Johannes H. Kramer en Afran Vader. Ondertrouwd: Wijnand J. Groesbeek oud 26 jr., en Grietje G. de Bakker, oud 29 jr. Huwelijksafkondiging yan: Johan J. Brijker, oud 25 jr. te Oegstgeest en Anna Rehaud, 26 jr.. alhiér. Abraham I. van der Veei\ oud 24 jr., te Be verwijk en Sijtske Kwadijk, oud 25 jr. alhier. Corneiis Barsingerhorn, oud 63 jr. te Warmenhuizen en Neeltje Bak ker, oud 53 jr. alhier. Getrouwd. Pieter Bekker, oud 25 jr., manufacturier te Harenkarspel en Geertruida M. Droog, oud 20 jr., al hier. Arie Visser, oud 43 jr landarbei der te Koedijk en Wilhelmina M. Zeeuw, oud 33 jr., alhier. Overleden: Elisabeth Snooy, oud 73 jr, z. b., gehuwd met Jan Borst. HüUGWUUJi. BONTE MUZIKALE AVOND. Aartswoud. Voor een uitverkoch te zaal gaf Zondag hel Mandoline-or kest onder leiding van R. Wassenaar een bonte muzikale middag. Het orkest speelde een aantal nummers, waarop Wim Broers het publiek vergastte op eenige soli op de accordeon. Na de pauze trad de accordeonvereeniging uit Heerhugowaard op. Ter afwisse ling speelde het jongste lid. een twaalf jarige knaap, zeer verdienstelijk eeni ge soli. Bijna na ieder nummer volg de een daverend applaus. Het was een zeer geslaagde middag en het publiek ging voldaan en opgewekt huis waarts. ZIJPE CHR. JONGEMANNEN VER- EENIGING. Zaterdagavond hield de C.J.M.V. en ,de Jeugdclub een ouderavond. Na ope ning enwelkomstwoord door den heer Verschoor, sprak de heer Hoeke- ma over Lucas 17. Na de pauze hield de Weleerwaarde Heer de Wit een referaat met als onderwerp: de jonge mannen en de kerk. Spr. besprak de taak der jongeren ten opzichte van de kerk. Van de gelegenheid tot vragen stellen werd druk gebruik gemaakt. Na het zingen van Ps. 138 1—2 sloot de Weleerw. Heer de Wit met dank gebed. WIERINGEN ONDERWIJS. Tot leden van de Commissie van Toezicht op het lager onderwijs in deze gemeente zijn herbenoemd de heeren P. Jongkind en H. de Jong. DE LAATSTE EER. Bovengenoemde begrafenisver. hield haar jaarvergadering in café Scheltus te Hippolytushoef onder voorzitterschap van Jb. Mooy. Ingekomen stukken: 1. Vakgroep Begrafenisonderneming. Contribu- VERDUISTER van 18.46 tot 06.52 uur Heden: Zon onder 18.46 Morgen: Zon op 6.50 Heden: Maan op 14,04 Morgen: Maan onder 5.33. Volle maan 21 Maart. VOETBAL HET WEDSTRIJDPROGRAMMA VAN ZONDAG UITGESTELD TOT 4 APRIL 's GRAVENHAGE, 16 Maart. Naar wij vernemen zijn alle wedstrijden in den N.V.B., vastgesteld op Zondag 21 Maart, uitgesteld tot Zondag 4 Apr. met uitzondering van de wedstrijden Willem IIEnschedé en ADO—Heerenveen, welke tot nader te bepalen dautm zijn verschoven. OP DEN TECHNISCHEN DAG EEN WEDSTRIJD TE DEN HELDER. Reeds eenigen lijd werden pogingen in het werk gesteld om in het kader van den Technischen Dag op 28 Maart a.s. ook in Den Helder een wedstrijd gespeeld te krijgen. Thans zijn deze pogingen met succes bekroond. De sterke Amsterdamsche eerste klasser D.W.S. zal met een vol ledig elftal naar Jutterstad komen om daar te spelen tegen een uit spelers uit Den Helder en naaste omgeving sa mengesteld elftal. De spelers, .die voor de ontmoeting zullen worden uitgenoodigd, ontvangen van den N.V.B., via het bestuur van hun vereeniging bericht. De commissie zal voornamelijk het oog houden op Heldersche spelers., maar daarnaast is zij volkomen vrij om het elftal met eenige krachten uit den omtrek a5n te vullen. Vooral momenteel lijkt óns voor -enkele plaatsen een dergelijke gang van zaken wenschelijk om het ge heel beter tot zijn recht te laten ko men. SENSATIONEEL SLOT BIJ NIEUWE NIEDORP—TEXEL. Wedstrijd 35 seconden voor het einde gestaakt. Dikwijls zal het niet gebeuren dat een wedstrijd met nog zegge en schrij ve .35 seconden speeltijd wordtge staakt! Wat wel de reden van dit on prettig slot was? Een N.N. kreeg een waarschuwing. Nog vóór er verder kon worden gespeeld, werd hij er echter al uitgestuurd, omdat hij zoo iets als ,,'t komt wel in orde" tegen den scheidsrechter zou hebben gezegd. Me neer verkoos om die reden het terrein evenwel niet te verlaten. Hoewel de ze houding reglementair niet vait goed te praten, kozen de overige N.N- spelers zijn partij. En aangezien de scheidsrechter bij z.ijn beslissing bleef, goed of niet goed, was een ontijdig einde het droeve resultaat van dit in cident. We vreezen, dat uiteindelijk de club de dupe wordt. Een en ander was te meer jammer, waar de wedstrijd een zeer sportief verloop had gehad, met Texel als de sterkste. Was bij rust al een 2—0 voorsprong behaald, na de hervatting doelpuntte Texel al spoe dig nog twee maal. zoodat de gasten een veilige 40 voorsprong bezaten. Ondanks goede kansen wilde het hij N. Niedorp niet lukken een doelpunt te fabriceeren. Nieuwe Niedorp II won slechts met 10 van Hollandia. tie f 38.75. 2. Schrijven uit de ver. uit de Wieringermeer. betreffende het toestaan der vergoeding van 50 c. per drager per begrafenis. Jaarverslag secretaris. Januari '42 754 leden, gestegen in 1942 tot 804 in Dec. In 1942 deed het personeel 55 keer dienst. De balans van 1 Jan. '43 laat zien een kas van f 93.51. Boerenleenbank 'f 1642.80. rouwwagens en unif.ormen f 540. kapitaal van f 2209.39 en een winst van f 25.30. samen f 2234.75. Een voorstel tot contributiever- hooging (tijdelijk) van 50 cent. wordt aangenomen. De niet-leden krugen een aparte nota en betalen f 10 extra. De heeren M. Mast en C. Boersen worden in het bestuur herkozen. Als lid controlecomm. wordt geko zen Jb. Tijsen Dz. te Den Oever. Besloten wordt f 70 te storten in het kleedingfonds. Bij de rondvraag komen enkele bodeloonen ter sprake. Het bestuur zal een bestuursvergadering beleg gen met de eerste bode's. Sluiting. POLITIE. Verloren: een blauw groene ge breide dameshandschoen en leen zwarte portemonnaie, inh. ruim f 12.5p. Inl. gem.bode. VREUGDE EN ARBEID. Maandagavond werd door ..Vreug de en Arbeid" van het N.A.F. een cabaretavond gegeven in Cinema de Haan. Het publiek heeft eenige vroo li,jke uren doorleefd en beloonde de 1 medespelers met een hartelijk ap plaus. Wi.j noemen de humorist- conf. en caberetière Terry de Rooy en Truus Keilen, de geheimzinnige Melanchrini. de Allauds. het dans paar Hertha en Lydia, het geh. cab. v. Dr. Caligari en de pianist ace. Guus v. d. Berg. Zij allen deelden in het succes van dezen avond. KIND TE WATER EN VERDRON. KEN. Maandagmiddag omstreeks 4 uur viel het 4-.iarig dochtertje der fami- lie van Keuleïv in de haven te De Haukes. Nadat men het kind op het droge had gehaald werd door Dr. Oterdoom geruimen tiid kunstma tige ademhaling toegepast, doch zonder eenig resultaat. UITVOERING MANDOLINECLUB. Den Oever. Zondagavond gaf de mandolineclub Oost-Wierineen een uitvoering voor haar kunstlievende leden, o.l.v. den heer Jac. Bakker. Een 4'-tal muzieknummers had een dankbaar applaus. Na de pauze werd ongevoerd het tooneelstuk ..Het Stormeiland". regie van den heer Steeman, welk stuk goed in den smaak viel. Het publiek wist het naar waarde te schatten. i

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1943 | | pagina 1