NOORD-HOLLAND Turkije's politiek Zwarte kanker AMERIKA CONFEREERT Deze Courant verschijnt dagelijks Uitgeve: Dagblad roor Noord-Holland M.V. Alkmaar - Voordam C 8. Redactie- en Adnsinistratiebureau: Schagen, Laan 201. Tel. 444 (2 lijnen) oommAiniutKHi DAGBLAD VOOR SCJTAGER turnt 9toU Jaargang. Ne. 1M4» Hoofdredacteur: A. R. JONKER, Alkmaar. Xdrertaatle-tarleL PriW dor gewone advertentie® in deze Editie 11 ct. per m.m. Bij contract, binnen eem iaar te ge bruiken belangrijke korting. Ta rieven v. de eeh. opl. op aanvT. Betrekkingen met de verbonden en bevriende mogendheden Een verklaring van Saradzjogloe ANKARA, 17 Maart (DNB). In de heden voor de Turksche natio nale vergadering door den minister president. Saradzjogloe voorgelezen verklaring over dé buitenlandsche politiek wordt o.m. gezegd: ..Onze politiek en onze betrekkin gen met de verbonden en bevriende mogendheden zijn door de tusschen ons en haar bestaande verdragen geregeld. Het ministerie van Bui tenlandsche Zaken, dat eenerziids ■teunt op de capaciteit van den voor uit zienden blik van den chef van den staat en aan den anderen kant bp een sterk leger, heeft tot op de gen dag ziin schitterendste resulta ten bereikt en zal ook in de toe komst de gebieden van Turkije en de rechten en belangen der Turken behoeden. Naast deze algemeene lijnen der politiek bestaat nog een punt. dat jn het licht getrokken moet worden: De Engelsch-Turksche vriendschap. Na de conferentie van Adana. waar wij Ghnrchill nader hebben leeren kennen, zijn wij begonnen nog meer van hem te gaan houden. Om ons heen zien wij de oprechte handen, die alle Britsche staatslieden ons toesteken aan hun. hoofd Churchill. Onae vrienden de Engelschen kun ervan verzekerd zijn. dat wij hartelijk de handendrukken, die naar ons zijn yitgestrekt en dat wij de oprechte woorden uit Londen beschouwen als de echo van die woorden, die wij zelf van ganscher harte aan Londen richten. Gii weet. dat de verkiezing van Ineunoe tot president van de Turk sche republiek in het Amerikaan sche congres werd medegedeeld. Het congres heeft deze'mededeeling met donderende toejuichingen aange hoord. Thans richt ook ik op deze tribune in uw naam aan het demo cratische en republikeinsche Ame rika de gelukwenst-hen, de sympa thieën en de hoogachting van het democratische en republikeinsche Turkiie. Bij het begin van het vierde oor logsjaar staat het land voor twee crises: het. levensmiddelen probleem en de vaiutakwestie. Wij hebben beslag gelegd op talrijke goederen, hetgeen het. ontstaan van een wijd vertakte sluikhandel tengevolge heeft gehad. De reden hiervoor is. dat. Turkije op het oogenblik een groot leger moet voeden en kleeden. Keuringen voor de Waffen SS en het Legioen Het SS-Ersatzkommando Niederlan- de deelt mede: Nederlanders van arisch bloed, in den leetfijd van 17-45 jaar (ook gehuwden) die lichamelijk zoowel als geestelijk goed ontwikkeld zijn en zich geheel kunnen geven aan de eischen, die de opleiding hun stelt, kunnen zich bij de genoemde adressen vervoegen, ten einde gekeurd te worden. Thans bestaat ook de mogelijkheid tot opleiding en dienstvervulling in Nederland, in een speciaal wachtba- taljnn. Gezinsleden dezer vrijwilligers hebben gelijke voorrechten als dege nen, die dienen in de Waffen-SS of het legioen: kostwinnersvergoeding, koate- looze ziekenverpleging, extra levens middelen, en*. Tijdens deze keuringen kunnen zich ook diegenen melden, die tot de Ger maansche SS In Nederland willen toe treden. 19.3.43 9.00, Rotterdam, Deutsches Haus, Westzeeclijk. 19.3.43 15.00, Den Bosch, hotel Noordbrabant, Markt 45. 20.3.43 9.00, Roermond. N.S.D.A.P., Swalmerstraat 61. 20.3.43 15.00, Arnhem, Weverstraat 16b. 21.3.43 9 00. Hengelo, Deutsches Haus. 21.3.43 15.00, Zwolle, hotel Peters. Markt. 22.3 43 9.00. Gro ningen, Concerthuis, Poelestraat. 22.3 43 15 00. Leeuwarden, huize Schaaf, Breed straat. 23.3.43 9.00, Amsterdam, school Iepenweg 13. 24.3.43 10.00, Utrecht, Wehrmachtheim, Mariaplein. 25.3 43 10.00, Amersfoort, dienstge bouw, Leusderweg. 26.3.43 10.00, Den Haag. café „den Hout", Bezuidenhout- scheweg. Nederlandsche vrijwilligers In de Sovjet-Unie SS PK Grosmiu-O H-P Meer dan een millioen jongemannen werd van het productiefront gehaald en naar de categorie van verbrui kers overgebracht. Met. betrekking tot de voedsel voorziening wees Saradzjogloe er op. dat een categorie inwoners, die het meest door de crisis werden ge troffen. brood van de regeering kre gen tegen kostprijs. Ondanks het lijden, dat zij doormaakt, is Turkije een gelukkig land. Wanneer wij echter op zekeren dag. zoo ging de minister-president verder, van het Turksche volk zware offers eischen dan zal de geneele wereld inz;en en erkennen, dat. de Turksche produc tiecapaciteit onbegrensd is. Inzake de vaiut.a on financieele crisis zeide de minister president, dat de begrooting van 25U millioen Turksche ponden in 1938 tot 480 millioen in 1943 is gestegen. Boven aan op de lijst, met te verrichten ta ken staat de plicht om het Turksche leger steeds paraat te houden. Ik heb nu de verklaring afge legd over hetgeen wij gedaan hebben, aldus eindigde Sara- dzogloe, over hetgeen wij doen en over hetgeen wij nog zullen doen. Ik heb de richtlijnen van onze binnen- en buitenlandsche politiek uiteengezet. Wanneer gij mijne kameraden mij waar dig achten de staatszaken te leiden, dan verzoek ik u dit in een motie van vertrouwen tot uiting te brengen. Aan het slot van de zitting van de nationale vergadering kreeg het ka binet de motie van vertrouwen. Duüsch weermachtbericht Terugkomt deelnemers eerste weersportkamp De zestig Jeugdstormers die vier we ken hebben doorgebracht, in het eers(e weersportkamp der Germaansche jeugd in Duitschland. zijn dezer dagen terug gekeerd. De verhalen, die wij van hen hoorden, getuigen van de groote kame raadschap, die de jongens uit Neder land, Duitschland, Noorwegen. Dene marken. Vlaanderen en Wallonië tot een hechte gemeenschap samen smeedde. '"Velddienst en sport waren de voor naamste programmapunten. Van de sport is vooral het ski-onderricht bui tengewoon in den smaak gevallen. En hoe kan het ook anders. Met trotsch kan vermeld Worden, dat onze Neder- landsche jongens tot de besten van het kamp behoorden. Acht van hen heb ben met goed gevolg de zware proeven voor het „H. J. Leistungsabzeichen" afgelegd. De Rcichsjugendführer Arthur Ax- mann, bracht een bezoek aan het kamp, woonde een kameraadschapsavond bij en reikte de door de jongens verwor ven onderscheidingenfuit. Vol lof was hij over de prestaties van de vertegen woordigers van Nederland. Op vele kameraadschapsavonden hebben de Nederlandsche jongens ver teld van den strijd, dien zij voeren, verbonden in den Jeugdstorm, in wel ke jeugdbeweging zij hun idealen in vervulling zien gaan. Zij vertegen woordigden ons volk op de beste wijze. Verrijkt met vele ervaringen zijn al len in het vaderland aan den slag ge gaan om het geleerde in den Jeugd storm in de praktijk te brengen. Een harde, maar gezonde maand, een leer rijke vaeantie hebben zij in Duitsch land doorgebracht. In de toekomst zul len nog vele kampen worden gehou den, waarin ook jongens die nog bui ten den Jeugdstortn staan, zullen wor den opgenomen. Deze jongeren zullen dan leeren, wat Germaansche kame raadschap beteekent tot heil van ons •olk. Daitsch opdringen bij Bjelgorod Artilleriebedrijvigheid in Tunesië HOOFDKWARTIER VAN DEN FIiH- RER, 17 Mrt. (D.N.B Het opperbe vel der weermacht deelt mede: ..De ten Zuidoosten van C h a r k o f ingesliten vijandelijke strijdkrachten zijn, nadat verscheidene doorbraak- ppgingen waren afgeweerd, op een zeer klein gebied opeengedrongen. Zij gaan haar vernietiging tegemoet. In het gebied van Bjelgorod drong onze aanval verder naar het Oosten door. Krachtige vijandelijke tegenaan vallen werden afgeslagen, waarbij 66 pantserwagens werden kapotgeschoten. Formaties gevechtsvliegtuigen vielen terugtrekkende Sowjetcolonnes en naar het front ijlende vijandelijke ver sterkingen met vernietigende uitwer king aan. Jn de zware gevechten aan het Ilmenmeer behaladen onze troe pen gisteren een nieuw afwerèsucces, Den geheelen dag bestormden de bolsjewisten tevergeefs het Duitsche front. Zij leden zware, bloedige ver liezen en verloren voor onze stellingen talrijke pantserwagens. Aan de andere sectoren van het. Oostelijke front kwam het slechts tot gevechten van plaatse lijke beleekenis. Van den Zuidelijken sector van het T u n e s i sc h e front, wordt levendi ge artilleriebedrijvighejd aan weers kanten gemeld. De luchtmacht heeft in de Mi d- dellandsche Zee een koopvaar dijschip van 10 000 ton in den grond geboord. Bij een aanval op een vijan delijk konvooi geraakten drie trans portschepen in brand. Eenige lichte Britsche bommenwer pers hebben bij slecht zicht gister avond pon plaats in West-Duitschland aangevallen. De bevolking leed verlie zen, Een vijandelijk vliegtuig werd neergeschoten." D* bouw der woningen voor het eerste dorp ln den Noord Oostpolder U IA vollen gang. Metselaars en timmerlieden aan den arbeid CNF-v. Bulten-Pax tn GEEN ZIEKTE AAN DEN BODE MELDEN. Herhaaldelijk komt het voor, dat ar beiders aan den bode van hun zieken fonds mededeeling doen van ingetre den arbeidsongeschiktheid door ziekte, in het vertrouwen, dat daarmede aan, de kennisgeving van ziekte voor het recht op ziekengeld is voldaan. Dit is een onjuiste opvatting. De be trokkenen dienen zich voor de uitkee- ring van ziekengeld te wenden tot het uitvoeringsorgaan der wettelijke ziek teverzekering, waarbij hun werkgever is aangesloten. Voor de kinderen der frontstrijder» werd door de Amsterdamsche W.A. in het Concertgebouw een groot kinderfeest georganiseerd. Een W.A man «net ren der kleinen, die xich een tractatie best laat smaken CNF-Fotodlenst NSB-Clno-Pax at C EN vergelijking van den huidigen *-* toestand der levensmiddelenvoor ziening met dien van de jaren 1917 '18 valt niet in hel nadeel van onzen tijd uit, lazen wij dezer dagen in een blad. In het algemeen blijken de rant soenen van tegenwoordig inderdaad niet. onder die van de vroegere distri butieperiode te liggen toen ons land niet eens in oorlog of bezet was terwijl de kwaliteit, der levensmidde len, vooraL van brood, nu beduidend beter is. Geen verschil merkte het blad op, in het verschijnsel van toen en nu: den zwarten handel! Het fSat dan echer prompt enkele voorbeelden volgen, waaruit juist een zeer groot verschil blijkt, n.l. dat de sluikhandel van thans véél en véél erger is dan in 1917—'18. Dit en de vele brieven, welke wij den laatsten tijd weer over dit onderwerp kregen, is ons aanleiding dieper in te gaan op het meest verfoeilijke euvel van dezen tijd: de schandalige beste ling der volksgemeensohap door den zwarten handel. NDERDAAD, besteling der volksge meenschap het is niet anders, hoe men het ook bekijken wil en vel- ke „argumenten" men zoo gaarne! ook bijeen tracht te brengen om het gewete.n te stillen. Ieder onzer zal er overtuigd zijn, dat zwarte nandel, hoe gering ook bedreven, diefstal beteekent. omdat wat men „zwart" koopt, uitsluitend en alleen onttrokken wordt aan de normale verdee ling, waaraan ieder -r oók de n: m- ste in gelijke mate déél heeft. In het bijzonder echter is zwarte handel diefstal- ten nadeele van die volksgenooten, die de ongekende prij zen van den sluikhandel niet betalen kunnen. Daarom alléén al is hij een kanker in ons volksbestaan, die steeds erger voortvreet in de voorraden, waar wij gezamenlijk zullen moeten rondkomen. Maar bovendien tast. hij het moreel der menschen aan: hij ver leidt de zwakken, die vroeger zelfs voor het, geringste plichtsverzuim te rug deinsden, lot diefstal. Schuldig zijn ook hier de k o o pe r s die met grof geld klaar staan, en de verkoopers, die slechts in »rof geld denken. Wie bekommert, zich om -- excusez le mot den armen bliksem? P R wordt helaas maar al te dik- *-* wijls zoo gemakkelijk over ino- reele bezwaren heen geloopen, /an- necr 't zwarten handel betreft. Dit zal anders moeten worden, wil onze voed selvoorziening niet spaak loopen. Want knappe koppen kunnen een nog zoo goede distributie in het leven roepen, als de hoeveelheid voor Nederland be schikbare goederen, waarvan zij bij hun berekeningen uitgaan, door zwar ten handel zoo aanzienlijk minder wordt, loopt iedere regeling in het honderd. Daarom zal men, in ieders eigen-, rpaar meer nog in ons volks belang, van een ander eerlijker stand punt moeten uitgaan, ep den zwarten handel onmogelijk maken. Het besef zal tot alle kringen moeten doordrin gen. dat deze kanker doodelijk is. Niet het. minst daar, waar economi sche misdrijven berecht worden. Op een enkele uitzondering na zijn immers de opgelegde straffen eenvoudig be lachelijk te noemen als men daarte genover den ernst van de benadeeling der mindergesitueerden afweegt. Bo vendien wordt de berechting dikwijls zoo getraineerd, dat het gewicht van de zaak allen betrokkenen rechters openbaar ministerie en verdachten ontgaat. Ons is bekend, dat de autoriteiten reeds eenigen tijd met leede oogen aanzien hoe zachtzinnig de economische misdadigers nog wórden aangepakt. Wij zullen er niet ver naast zijn, als wij hierin een voorteeken zien, dat eindelijk tegemoet gekomen zal wor den aan de verlangens van het welden kende deel van ons volk om met mce- doogenlooze strengheid een einde aan het zwarte euvel te maken. Tegenover 't kwaad de volksgemeenschap aange daan, kan geen straf zwaar genoeg zijn. Jr. Eden bepleit een viermogendhedenverdrag Gebrek aan rubber? IN DEN STRIJD TEGEN DE DUIK- BOOTEN WORDT EEN COMMISSIE GELANCEERD. T N afwachting van de daden der Amerikaansche soldaten ontbreekt, het op het oogenblik in Amerika niet aan de noodige conferenties. In de eerste plaats is daar Eden, die, blijkens berichten uit welingelichte kringen, aldus het D.N.B.zou streven naar een viermogendhedenverdrag tus schen Engeland, de Vereenigde Staten, de Sowjet. Unie en China, Dit verdrag zou „Charter of Nalions" hceten en in dc praktijk een uitbreiding van het bondgenootschap tusschen Engeland en de Sowjet Unie zijn. Overigens meldt de correspondent van de „Neue Züricher Zcitung" aan zijn blad. dat tijdens de besprekingen te Washington ook „ideologische kwes ties" een rol spelen. De correspondent wijst in dit verband op uitlatingen van Wickham Steeds in de „Times". Na eerst kort geleden de stelling te heb ben voorgestaan, dat op het continent de Oder voor de Sowjet Unie ongeveer hetzelfde beteekent als de Rijn voor Engeland, verklaart hij thans, dat er in de toekomst in dc wereld niet. meer „een recht voor de sterken en een an der voor de zwakken" mag zijn. Alle staten, de groote, de middelmatige en de kleine moeten derhalve hun récht op( neutraliteit tegenover een „aanval ler" en het recht op „economische oorlogvoering onder den bedriegelijken dekmaitel van dén vrede" laten varen. INMIDDELS is de Amerikaansche I vice-président Wallace afgereisd naar Centraal- en Zuid-Amerika Hij gebruikte dezer dagen een maaitijd met president Roosevelt. en deelde vervol gens aan persvertegenwoordigers me de, dat RooscVelt hem „eenige kleine opdrachten" voor de Zuid-Amerikaan- he staten heeft medegegeven. Een van de voornaamste redenen voor zijn reis, zoo zeide hij, is de belangstelling die rle Vereenigde Staten hebben voor de landbouwproductie in Zuid-Amerika. Het schijnt bij dien landbouw voor een goed deel te gaan om rubber, Al thans gaf hij zelf de bcstudeenng der mogelijkheden van rubberaanplant als een der voornaamste redenen aan van zijn reis. Hij was van meening, dat de kunst- rubberindustrie, die ontslaan is, onder de gegeven omstandigheden na den oorlog haar productie voor het groot ste deel zal moeten staken, daar ;ij met groote subsidies van den staal werkt en produceert tegen prijzen, die belemiperend zijn, voor de normale markt en niet zal kunnen concurreeren tegen de natuurlijke rubber. De bedoeling is, dat Wallace op 18 Maart te San José in Costarica aan komt Daarna zal hij een bezoek bren- ge» aan Panama/Santiago de Chili, La Paz, Lima, Quito en Bogota. Tijdens zijn bezoek aan Costarica zal hij de opening bijwonen van bet In- ter-Amenkaansche Instituut voor land bouwvraagstukken. In zijn kwaliteit van voorzitter van het bureau voor economische oorlogvoering zal hij im- en exportproblemen onderzoeken van de door hem bezochte Amerikaansche republieken. TENSLOTTE dienen we nog mel ding te maken van een derde con ferentie, wier resultaten door de Ame rikanen in het bijzonder met belang stelling zullen worden gemoet ge zien, al is het sterk de vraag of juist hier met woorden veel te bereiken is. In den strijd tegen de duikbooten is n.l. een commissie gelanceerd, die, naar het D.N.B. via Lissabon ver neemt, dezer dagen bijeen is geweest. Aan deze conferentie zouden de vol gende officieren hebben deelgenomen; Vice-admiraal Sir Henry R. Moore als vertegenwoordiger van de admira liteit, vice-maarschalk der luchtmacht A. Durston van het kustcommando der Britsche luchtmacht, schout-bij-nacht R. H. Brodeur van de Canadeesehe marine, vice-maarschalk der lucht macht N. R. Anderson van de Canadee sehe luchtmacht, generaal-majoor C. P. Gross van het Amerikaansche leger, brigadegenernal-luiteiant Larson van de luchtmacht van hel Amerikaanscne leger en J. E. Cushing van het oor- logsscheepvaartburenu. Naar verluidt werd volledige in stemming bereikt. Of hiermede het duikbootgevaar op afdoende wijze is bestreden dat dunkt ons iets anders. PERMANENTEN TOEGESTAAN. 's GRAVENHAGE, 17 Maart. Naar wij van bevoegde zijde ver nomen, zullen de dameskapsaloirs ook verder mogen voortgaan nan Juin cliënten oen z.g. permanent (Dauorwcllen) te leveren.' Het, permanenten is (lus niet verboden hij de beschikking in zake de sluiting van bedrijven. VERDUISTER van 18.46 tot 96.52 uur Heden; Zon onder 18.48 Morgen; Zon op 6.48 Heden: Maan op 15.05 Morgen: Maan onder 6.02 Volle maan 21 Maart. Distributienieuws IN%)E NIEUWE PERIODE ALLEEN GORT. In de komende distributieperiode zal op den gortbon uitsluitend gort verkrijgbaar zijn, zoodat de bon dit maal geen recht geeft op het koopen van anders gerstproducten, ,als gort- mout, gortbloem en gortgrutten, noch van gemengd meel, aardappel-tapioca, aardappelmeelvlokken. Als eenige uit zondering geldt de verkoop van gort- pap; de verkoop van deze toebereide gort naast de „droge gort" is toege staan. Dienstplichtigen Arbeidsdienst De volgende arbeidsdicnstiplicbti gen zullen worden opgeroepen tot het vervullen van arbeidsdienst- plicht gedurende het tijdvak van en met 1 Juli tot en met 15 Dec. 1943: De mannelijke arbeidsdienst- pliolitigen, die zijn aangesteld in openbaren dienst of bij het bijzon der onderwijs en onderscheidenlijk geboren zijn tusschen 31 December 1924 en 15 Juni 1925 en tusschen 1 April 1922 en 1 April 1924, voor «cover de betrokkenen niet reeds hun arbeidsdienst plicht hebben vervuld. De mannelijke arbeidsdienst- plichtigen, geboren in het eerste halfjaar van het jaar 1925, voor zoover hun oproeping naar het oordeel van den comtmandant van den Nederlandschen Arbeidsdienst noodig' is. ADOLF HITLF.R AAN HET OOST FRONT. Uit foto's in de Berlijnsche bladen blijkt, dat de Fiihrer zich in de afgeloo- pen dagen naar het Oostelijke front begeven heeft voor het houden van be sprekingen met hooge commandostaven der Duitsche troepen. De verschillende fotos' laten zien, dat de Führer bij zijn aankomst op een vliegveld in het Oosten werd verwel komd door den opperbevelhebber van de daar opereerende legergroep, gene- raal-veldmaarschalk von Mansteiii, en den chef der daar gestationneerde luchtvloot, generaal-veldmaarschalk von Richthofen. De Führer en de beide veldmaarschalken zijn omringd door de geestdriftig groetende troepen, die zich naar het juist gedaalde vliegtuig ge haast hebben om den Führer te ont vangen. Omgevingnieuws SCHAGEN BURGERLIJKE STAND. Geboren: Pieter Jan. z. v. Jan I Bakker en van Petronella Bierste ker. Ondertrouwd: Dirk Stammes, oud 29 jaren, banketbakker, wonende te Schagen en Siike de Bruin, oud 22 jaren. z. bei1., wonende te Alkmaar. POLITIE. Gevonden: een bruine alpinomuts. een want. een sleutel en een zwarte tasch. Verloren: een passer, een -paar blauwe wanten, een vulpen (Osmia) een zilveren armbandje, een zilve ren beursje met. bonnen, een bril. een winterjas, een bril in zakje, een dameshorloge, een porlemonnaie m. inhoud, een zwarte handwarmer, een portefeuille met inhoud en een blauwe trui. KOEDIJK. Beperkt het electriciteits- verbruik het is uw eigen belang Pakjes boter „verlicht" ENKHUIZER BOTERBOER ZWAAR GESTRAFT Eenige maanden geleden stond voor den politierechter te Alk maar terecht. de Enkhuizer melk boer C- J. Roos, die een volko men nieuwe truc had toegepast, om een extraatje te „verdienen". Hij .was n.l. tot de ontdekking gekomen, dat sommige pakjes boter een tikje'te zwaa* waren en sneed waarom van de ver pakte boter dunne reepjes af, varieerende van 10—24 gram. Maar de melkboer deed daarbij een domme zet: hij behandelde op deze manier 16 pakjes, die daardoor iets te licht werden. De fraude werd ontdekt door een klant, die het merkwaardig vond, dat een gekocht pakje boter kennelijk het teeken vertoonde van opengemaakt te zijn. Hij woog het pakje na, bevond dat het te licht was en deed aangifte Roos werd toen in Alkmaar veroordeeld tot 150 gulden boete, ging daarna in hoogèr beroep en werd thans veroordeeld tot 1500 gulden boete, 1000 gulden pro ces-kosten en twee jaar sluiting van Zijn zaak, terwijl hij in dien tijd zijn beroep niet mag uil- oefenen! HELPT ELKANDER. Dinsdagavond was de vereeniging „Helpt Elkander" in jaarvergadering bijeen in café Butler, onder leiding van den heer A. J. Schipper, die zijn vreugde te kennen gaf over de goede opkomst van de leden. Notulen en jaarverslagen werden zonder opmer kingen goedgekeurd. Het ledental was met éen terugge- looperi en bedraagt thans 35. 5 Ziekte gevallen hadden zich voorgedaan, waar voor 67 dagen arbeid was verricht. In de plaats van wijlen G. Hart werd tot bestuurslid gekozen de heer A. Heeman, terwijl herkozen zijn de voorzitter A. J. Schipper en de secr. W. Butter. Na rondvraag volgde slui ting. BENOEMD. Na Verkregen goedkeuring van den burgemeester is de gemeente-arbeider C. Damiaans door het bestuur der banne Koedijk benoemd als bode. LANGEDIJK OPENBARE L*ES KLEUTERSCHOOL Oudkarspel. Dinsdagmiddag werd in de Kleuterschool alhier een open bare les gehouden waarvoor veel be langstelling bestond van de zijde der ouders. Gezien het groote aantal leer lingen, dat de school bezoekt (op het oogenblik 65) werd nu met een gedeel te der leerlingen gewerkt. Donderdag a.s. zullen de anderen toonen wat ze kunnen. VERGADERING DTS. Oiidkarspel. Onder leiding van Dr. Wilmink hield de voetbalver» eeniging DTS Woensdagavond ten lokaJe van den heer Jansen een goed bezóchte ledenvergadering. De heer W. van Dijk had bedankt als bestuurslid, ten einde lid te kun nen blijven van de elftalcommissie. De voorz. dankte hem voor het ver richte werk. In'de ontstane vacatu re werd de heer G. Goudsblom ge kozen. De verbetering van het voetbal terrein was een punt van veel dis cussie. De groote moeilijkhedi is echter dat men niet de beschikking heeft over voldoende arbeidskrach ten. Men besloot het bestuur te machtigen de meest noodige verbe teringen aan te brengen. Voor het. treffen van de voorberei dingen om te komen tot het huren van een tweede terrein werd een commissie gevormd. Toeschouwers, die zich op een voor de tegenpartij hinderlijke wijze achter het doel ophouden, zullen verwijderd worden. Medegedeeld werd, dat de veldtrai- ning spoedig zal beginnen. Voorts zal geprobeerd worden, de zaaltraining in het gemeentelijk gymnastieklokaal te rug te krijgen. Men zal in beroep gaan bij het provinciaal bestuur tegen de opzegging van dit lokaal door het ge meentebestuur. Hierna sluiting. NIEUWE NIEDORP INBREKER GEVRAAGD. Moerbeek. De tooneelvereeniging Moerbeek voerde met veel succes het tooneelstuk „Inbreker gevraagd", op. Gerrit Mollema. een pantoffelheld, wil, na twintig jaar door zijn vrouw te zijn gedrild, eens trachten de baas in zijn huis te worden. Hij plaatst "p aanraden van zijn vriend, den tooneel speler Harry Peel, een advertentie voor een inbreker, die hem móet hel pen. Hierdoor ontstaan dolle verwik kelingen en in het derde bedrijf is zijn huis grootendeels leeg gestolen. Nadat Mollema gedurende ezer korten tijd zijn vrouw onder de duim heeft, be haalt zij ten slotte een 'daverende over winning en de held wordt naar de lo geerkamer verwezen, daar zij haar slaapkamer niet meer met hem wenscht te deelen. Na nog een ondeu- gende samenzwering met de dienstbo de is de klucht van Henk Bakker ten einde. Het stuk draait in hoofdzaak om Gerrit Mollema. welke rol werd ver tolkt door T. Weij. Zijn vrouw. mevr. E. Selhorst-Landman, P. Grootes als tooneelspeler, N. Peper in de rol van dienstmesije en mevr. D. Grootes-Lod- der als Wed. Smit deelden in het suc ces. De diverse inbrekers vielen zeer in den smaak van het publiek. HOOGWOUD. VERKOCHT. Aartswnud. Het. molenerf ln ée Braak van M. v. d. Bel Is bij onder handsdien verkoop overgegaan aan A. Kuiper alhier. Het woonhuis aan de Gouw van G. Bossen is eveneens over gegaan aan A. Kuiper. EEN UITNOODIGING. De tooneelvereeniging De Hoop al hier ontving een uitnoodiging om bin nenkort te Kolhom op tp voeren het tooneelstuk „Welkom Binnen".

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1943 | | pagina 1