NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR De oorlog is voor Stalin verloren De biljetten van f 1000.-en f500.- BESCHIKKING DRIE MILLIOEN BOETE Deze Courant verschijnt dagelijks Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Redactie- en Administratiebureau: Schagen, Laan 201. Tel. 444 (2 lijnen) VRIJDAG 11 HAART IMS SCHAGER EDITIE 87ste Jaargang. No. 120417 2 Pagina's Hoofdredacteur: A. R. JONKER, Alkmaar. Advertentie-tarief. Prijs der gewone advertenties in - deze Editie 11 ct. per m.m. Bii contract, binnen een iaar te ge bruiken belangrijke korting. Ta rieven v. de geh. opl. op aanvr. WLASSOF: Een Russisch bevrijdingsleger De emigrantenregeeringen en Edens missie Wlassof, een voormalige Sowjet lui tenant-generaal, heelt in de te Berlijn verschijnende „Nowojo Slowo" een open brief geschreven, waarin hij uit eenzet, waarom hij besloten heeft het bolsjewisme te bestrijden. Oorspronkelijk lid der communisti sche partij, klom hij op van gewoon soldaat tot legercommandant. Als zoo danig fungeerde hij nog bij Peremasjl en Lemberg en later bij K^ëf. Hij kwam echter tot de overtuiging, dat de oorlog voor Stalin is verloren en dat Rusland door den laatste in een oorlog is gebracht, die wel Engelsche en Amerikaansche, doch' geen Russi sche belangen dient. Het ongeluk, dat de Russische volkeren de laatste 25 jaar hebben ondervonden, wordt be kroond door de ellende van den oor log. Het bolsjewisme in het algemeen en Stalin in het bijzonder zijn de voor naamste vijanden van het Russische volk. Hij wendt zich daarom tot dit Russische volk met de opwekking om een eind te maken aan het bloed ver gieten en een nieuw Rusland op te bouwen. Dit kan in vereeniging met Duitschland. De belangen van het Rus sische en van het Duitsche en de ande re volkeren van Europa hebben altijd overeengestemd, pas het bolsjewisme heeft ze dbor een muur gescheiden. „In eer en overtuiging", aldus ver volgt hij, ,roep ik het volk op tot den strijd, waarbij ik de stichting van een nieuw Rusland als doel stel. Ik roep het volk niet .op tot een terugkeer van het verleden, maar tot een gelukkige toekomst, tot de voltooiing der natio nale revolutie." Wlassof, wiens oproep bij de gVoote massa der Russische krijgsgevangenen veel weerklank heeft gevonden, ver wacht eenzelfde ontvangst bij het volk in het nog door het bolsjewisme be- heerschte gebied. Deze weerklank bij de Russen die zich bereid verklaard hebben zich bij het Russische bevrij dingsleger aan te sluiten, geeft hem het vertrouwen, dat hij op den goeden weg is. Het is in de eerste plaats Engeland, dat zich op het oogenblik achter Rus land stelt. De Londensche correspon dent van „Nacion", Spearman, schrijft aldus het D.N.B. uit Buenos Aires, dat de Britten van alle kringen thans bereid zijn, na den succesvollen af loop van den oorlog aan de Sovjet unie de politieke leiding over Europa te verleenen. Met het oog op de mili taire macht van de Sovjetunie zal nie mand de Sovjetunie dit recht kunnen betwisten. Eden zal stellig probeeren ook het departement van buitenland- sche zaken te Washington tot dit stand punt te bekeeren. Het bovenstaande wordt min of meer bevestigd door het D.N.B.-bericht -uit Stockholm, volgens hetwelk aan het bezoek, dat Eden aan Litwinof heeft gebracht, groote beteekenis wordt ge hecht. Men neemt aan, dat de Britsche minister van buitenlandsche zaken den Eowjet ambassadeur op de hoogte ge steld heeft van den stand der bespre kingen. Gemakkelijk spel .heeft Eden overi gens niet. Zoo heeft de Poolsche emi- grantenregeering haar „minister van buitenlandsche zaken", graaf Raczyriski laten verklaren, dat een viermogend- hedenpact tusschen de Ver. Staten, Engeland, ée Sowjet-Unie en Tsjoeng- king, dat zonder raadpleging van de kleine naties over hasft- lot zou willen beslissen, in strijd zou zijn met het de mocratische ideaal, waarvoor Enge land en de Ver. Staten zoogenaamd dezen oorlog voeren. Voegt men hier bij, dat, aldus het D.N.B., ook de voor malige president Benesj, naar verluidt binnenkort naar Washington wil ver trekken om deze vraagstukken op te Keuringen voor de Waifen SS en het Legioen Het SS-Ersatzkommando Niederian- de deelt mede: Nederlanders van arisch bloed, in den leetfijd van 17-45 jaar (ook gehuwden) die lichamelijk zoowel als geestelijk goed ontwikkeld zijn en zich geheel kunnen geven aan de eischen, die de opleiding hun stelt, kunnen zich bij de genoemde adressen vervoegen, ten einde gekeurd te worden. Thans bestaat ook de mogelijkheid tot opleiding en dienstvervulling In Nederland, in een speciaal wachtba- taljon. Gezinsleden dezer vrijwilligers hebben gelijke voorrechten als dege nen, die dienen in de^Waffen-SS of het legioen: kostwinnersvergoeding, koste- helderen, dan wordt niet alleen de op winding, doch ook het wantrouwen van de emigranten jegens hun zoogenaam de beschermers bijzonder duidelijk. Verneemt men dan verder, dat, vol gens Interinf, 'de „Chicago Tribune" verraste door een scherpen aanval op Rusland, dat als voortdurende oor logstichter .wordt gebrandmerkt, dat verder in Noordelijk Iran een opstand zou zijn uitgebroken tegen de Russen, dan blijkt hieruit overduidelijk, dat hét bolsjewisme overal meer en meer op tegenkanting stuit. INDIEN HET NOODIG MOCHT BLIJ KEN, ZULLEN ER OOK TEN AAN ZIEN VAN DE BILJETTEN VAN F 100 MAATREGELEN WOR DEN GENOMEN. In hoofdzaak gericht tegen den zwarten handel Minister H. Fischboeck heeft na- edere gegevens verstrekt over de inlevering van de bankbiljetten van f 1000.en f 500.Als motie ven voor dezen maatregel gaf 'tij op, dat de indruk gevestigd was, dat het betalingsverkeer naar ver houding in te sterke mate plaats had met biljetten van f 1000. ook betalingen, welke beter zouden kunnen geschieden via banken of den girodienst. Voorts was de indruk sterker gewor den, dat de zwarte handel, welke van nu af nog krachtiger zal worden be streden, zich overwegend bediend van biljetten van f 1000,— en f 500.Het is uiteraard niet de taak van de .-ver heid om door uitgifte van bankbiljet ten van groote coupures den zwarten handel te bevorderen. Op een desbe treffende vraag deelde hij voorts me de, dat het niet in de bedoeling ligt over te gaan, tot intrekking van andere coupures, bv. die van f 100.Mocht evenwel blijken, dat er een vlucht zou ontstaan in biljetten van f 100.dan zullen eventueel ook hiertegen maatre gelen worden genomen. Over de wijze van uitbetaling ver klaarde hij, dat deze zal geschieden in kleinere coupures, als vaststaat, dat de groote biljetten op zuiver legale wij ze zijn verkregen. Is zulks niet het ge val, dan volgt vanzelfsprekend geen uitbetaling. T.a.v. den handel in biljetten van f 1000.en f 500.door gcwetenlooze elementen tegen minder dan de nomi nale waarde vestigde hy er den na druk op, dat zulks een delict en be drog is. en dat hiertegen met dezelfde strenge maatregelen zal worden opge treden als tegen den zwarten handel in effecten. Door de intrekking van de biljetten van f 1000.en f500.tracht men te- s te bevorderen, dat het betalings verkeer in de toekomst meer geschiedt via de banken en den girodienst dan tot dusverre het geval was- De beperking van de betalingen via den girodienst, waarop den laatsten tijd is aange drongen, werd hiermede tevens inge- trokkken, terwijl het van nu af aan te vens weer mogelijk zal zijn nieuwe girorekeningen te openen. Nadrukkelyk verklaarde minister Fischboeck, dat de legale bezitters van de biljetten geenerlei nadeel zullen ondervinden en de tegenwaarde van de aangeboden biljetten in contanten zullen krygen uitgekeerd. Het tydstip, waarop zulks zal geschieden, staat thans uiteraard nog niet vast. EERSTE KIEVITSEI GEVONDEN Gistermorgen is in een wei land bii Den Bosch het eerste kievitsei gevonden. De gelukki ge vinder was een ambtenaar, die daar belast was met opme- tingswerkzaamheden en daarbij toevallig het eerste kievitsei in 1943 ontdekte. looze ziekenverpleging, extra levens middelen, enz. Tijdens deze keuringen kunnen zich ook diegenen melden, die tot de Ger- maansche SS in Nederland willen toe treden. 19.3.43 9.00, Rotterdam, Deutsches Haus, Westzeedijk. 19.3.43 15.00, Oen Bosch, hotel Noordbrabant, Markt 45. 20.3.43 9.00, Roermond, N.S.D.A.P., Swalmerstraat 61. 20.3.43 15.00, Arnhem, Weverstraat 16b. 21.3.43 9.00, Hengelo, Deutsches Haus. 21.3.43 15.00, Zwolle, hotel Peters, Markt. 22.3.43 9.00, Gro ningen, Concerthuis, Poelestraat. 22.3 '3 15.00, Leeuwarden, huize Schaal, Breed straat. 23.3.43 9.00, Amsterdam, school Iepenweg 13. 24.3.43 10.00, Utrecht, Wehrmachtheim, Mariaplein. 25.3.43 10.00, Amersfoort, dienstge bouw, Leusderweg. 26.3.43 10.00, Den Haag, café „den Hout", Bezuidenhout- scheweg. Nederlandsche vrijwilligers In de Sovjet-Unie SS PK Lcttt-O H-P b D* Cuneratoren te Rhenen ontgroeit zijn itelgers. Na een gestagen arbeid van 12 (aren begint thani het tijdstip Ce nadereD waarop de restauratie van het 80 meter hooge bouwwerk vol tooid zal sijn CNF-W. P Zeijlemaker-Pax m ZENUWENOORLOG TEGEN TURKIJE Een groot opgezette campagne aan den gang In de Turksche steden, zooals An kara en Istanboel treedt de laatste da gen een stemming aan den dag, die veroorzaakt is door de Engelsch-Ame- rikaansche fluisterpropaganda en die hoofdzakelijk steun vindt in Joodsch- Levantijnsche kringen, welke stemming den indruk wekt, dat Turkije reeds in den eerstvolgenden tijd het voorne men zou hebben zijn neutraliteit prijs te geven. De steeds talrijker wordende le den der vele Angelsaksische bu- reaux, die in openbare lokalen op vallen door rumoerig, arrogant op treden, leggen er ten overstaan van hun Turksche kennissen den na druk op. dat de tyd spoedig geko men zal zijn, waarop Turkije te zamen met zyn Angelsaksischen bondgenoot zal stryden. Onmiskenbaar draagt deze propa ganda bij tot het doen toenemen van een zekere ongerustheid, die echter DUITSCH WEERMACHTBERICHT INGESLOTEN SOWJET-AFDEELLNGEN Vijandelijke aanvallen in Zuid-Tunis VERNIETIGD HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜH- RER, 18 Maart. (D.N.B.) Het opper bevel der weermacht deelt mede: „In den geheelen sector tusschen Charkof en het gebied ten Noordwesten van K o e r s k zijn de divisies van leger en Waffen-SS in den aanval in Oostelijke rich ting. In weerwil van den verbit terden tegenstand en de moeilijk^" terreinsomstandigheden bereiken onze troepen dagelijks de gestelde aanvalsdoelen, werpen de bolsje wisten steeds weer uit hun nieu we stellingen en brengen hun in samenwerking met de luchtmacht de zwaarste verliezen toe. De ten Zuidoosten van Charkof inge sloten vijandelijke strijdkrachten zijn, met uitzondering van kleine resten, vernietigd. Bolsjewistische ontzetpogingen zijn met bloedige verliezen mislukt. Ten Zuiden van O rel vielen de bolsjewisten gisteren opnieuw over een breed front met sterke infantcrie-af- deelingen en gepantserde strijdkrach ten aan. De in verscheidene golven on dernomen aanvallen strandden met zware verliezen op den onwrikbaren tegenstand van onze troepen, die door de luchtmacht op voortreffelijke wijze gesteund werden. Ook ten Zuiden van het Ilmenmeer bestormde de vijand wederom tevergeefs onze stel lingen. Bij de plaatselijke gevechten aan het front in Tunis hebben Duitsche en Italiaansehe troepen gevangenen ge maakt. Krachtige aanballen van vijan delijke infanterie aan het front in Z u i d-T u n i s werden met zware ver liezen voor den vijand afgeslagen. De luchtmacht mengde zich met sterke strijdkrachten in de afweergevechten. Duitsche'jagers hebben boven het Middelland sche Zee gebied 5 vijandelijke vliegtuigen, waaronder 4 torpedovliegtuigen, neergeschoten. Ma joor Philipp, groepscommandant bij een jachteskader, heeft gisteren met het neerschieten van 4 vliegtuigen zijn 203de overwinning in de lucht be haald." VAN DEN GENERALKOMMISSAR FüR DAS SICHERHEITSWESEN BETREFFENDE IIET HOUDEN VAN DEN HELDENGEDENK DAG. Op gröhd van par. 52 der Verorde ning op het handhaven der orde no. 1/1943 bepaal ik: 1) Naar aanleiding van den hel dengedenkdag zijn op 21 Maart 1943 gedurende den geheelen dag verboden: Opvoeringen van blijspelen, operet tes en cabarêt, benevens voorstellingen van soortgelijke!1! aard, zooals o.m. bioscoopvoorstellingen, die niet in overeenstemming zijn met den ernst van den dag. 2) In openbare lokalen en bij open bare betoogingen mag op dien dag al leen ernstige muziek uitgevoerd en door den verantwoordelijken eigenaar of leider der bijeenkomst geduld wor den. 3) Overtredingen worden, ongeacht de te nemen maatregelen der Sicher- heitspolizei op grond var) het in den aanvang genoemde voorschrift gestraft met hechtenis tot 6 maanden en boete tot 2000 gulden of een van deze straf fen. De Generalkommissari für das Sicherheitswesen Gez. RAUTER, SS-Grupenführer und Generalleutrfant D. P. De sluiting der bedrijven DE UITLEGGING DER BEPALINGEN TEN AANZIEN DER BANK BEDRIJVEN. Op een te Den Haag gehouden pers conferentie werd medegedeeld, dat de tekst van de beschikking, luidend als volgt: Na 15 April 1943 is de tewerk stelling (in Duitschen tekst staat: zu beschaftigen) aan de volgende bedrijven verboden: 1. aan banken en effectenkanto ren,' met uitzondering van boeren leenbanken, en aan verzekerings maatschappijen: van manlijke personen in den leeftijd van achttien tot en met der tig jaar; zoodanig moet worden gelezen, dat het woord „beschaftigen" niet moet worden gelezen als „te werkstellen", doch als „in dienst hebben". Ook de reeds werkzame personen in den betreffenden leeftijd zullen der halve voor te werk stelling in Duitsch land in aanmerking komen. DR. SCHRöDER BEAUFTRAGTE IN NOORD-HOLLAND. Naar de D.Z.i.d.N. meldt, heeft de Rijkscommissaris den Beautragte voor de stad Amsterdam, dr. Schröder, be noemd tot Beauftragte voor de pro- yincie Noord-Holland. Daarnaast blijft dr. Schröder Beauf tragte voor de stad Amsterdam. Mgr. A. F. Diepen "f" 's-HERTOGENBOSCH. 13 Maart. In het ziekenhuis St. Joannes te Deo te 's-Hertogenbosch is heden avond in den leeftijd van 83 jaar overleden mgr. A. F. Diepen, de vierde bisschop van Den Bosch, na het herstel der kerkelijke hiarchie. De toestand van mgr. Diepen, die reeds vele maanden in het zieken huis werd verpleegd, was de laat ste dagen plotseling verergerd door een longontsteking, zoodat hem he denmorgen de sacramenten der ster venden moesten worden toegediend. De teraardebestelling ^zal op Dins dag a.s. plaats hebben. De Pontifi cale uitvaartdienst in de Bossche St. Jans kathedraal wordt gecelebreerd door mgr. Mutsaerts. De aartsbis schop van Utrecht mgr. dr. J. de Jong, zal hierbij aanwezig zijn. Verlaging van het vleeschrantsoen ALLEEN ONGEWIJZIGD VOOR DE RANTSOENEN VOOR ZWAREN EN ZEER ZWAREN ARBEID, Toen het eind Januari vari dit jaar moest komen tot een verlaging van het vleeschrantsoen tot 200 gram per persoon per week, been inbegrepen, is bij de aankondiging tevens medege deeld, dat verdere aanpassing van het vleeschverbruik aan datgene, wat voor den jcjarlijkschen aangroei van den veestapel beschikbaar komt, onvermij delijk zou zijn. Mede om het Delang- rijker vet- en meikrantsoen voor ver laging te behoeden, mag het niet ko men tot verdere inkrimping van on zen rundveestapel. Het oogenblik is thans gekomen, waarop handhaving van het huidige vleeschrantsoen aan tasting van den nog aanwezigen rund veestapel zou beteekenen. Het is om die reden, dat het rijksbureau voor de voedselvoorziening in oorlogstijd ge noodzaakt is de verwachte verlaging van het vleeschrantsoen aan te kondi gen, ingaande met de nieuwe distribu tieperiode, die Zondag 21 Maart '943 begint. Het vleeschrantsoen zal dan voor normale verbruikers van 200 gram tot 125 gram per persoon per week, been inbegrepen, worden terug gebracht. Voor de groep kinderen van 0—4 jaar zal echter geen rantsoenver laging plaats vinden: hiervoor zal inte gendeel eveneens een rantsoen van 125 gram gelden. De categorieën arbeiders, die' zwa- ren en zeer zwaren arbeid verricht'en, blijven hun rantsoenen van onderschei denlijk 300 gram en 500 gram ontvan gen. De groep arbeiders, 3ie langdu- rigen nachtarbeid verricht, kan ver een toeslag van 100 gram op het rant soen beschikken, waardoor het rant soen van deze categorie 225 gram zal bedragen. Echter moeten de rantsoenen voor de groepen arbeiders, die zwaren arbeid 'en langdurigen nachtarbeid ver richten, om disjributietechnische rede nen voorloopig worden bepaald, onder scheidenlijk op 312 1/2 gram en 175 gram, zijnde voor de groep met'lang durigen nachtarbeid een toeslag van 50 gram, in plaats van 100 gram, bo ven het normale rantsoen. Zoodra het bonnen materiaal daartoe gelegenheid geeft, zullen ook deze beide rantsoenen op het vastgestelde peil worden ge bracht. Tenslotte zullen ook de rant soenen der z.g. huisslachters in de ver laging worden betrokken en met een derde verminderd worden. Morgen is het Zaterdag, dat be- teekent, datf de jongens en meis jes van den Nationalen Jeugd storm er weer in grooten getale op uitgaan om boeken in te za melen voor de Nederlandsche, ar beiders in Duitschland. Honderd duizenden van uw volksgenooten in Duitschland vragen u dringend om deze lectuur en zeggen: „Geel deze jongens en meisjes boeken mee voor ons, die ver van huis zijn". nog ieder oorlogsvoorjaar bij een deel van het Turksche publiek kon worden geconstateerd. Men kan het vermoedeft echter niet afwijzen, dat met deze pro paganda -het voornemen gepaard gaat om Turkije te compromitteeren. Bijzon der opvallende gebeurtenissen binnen het bestek van deze bedoeling waren reeds de conferentie van Adana, ver- .volgens de verklaringen "van Churchill in het lagerhuis over Turkije, de be toogingen in het Amerikaansche con gres bij de herkiezing van Ismet Ineu- nu, het optreden van den president van de British Council, sir Robertson, in Turkije, de betoogingen in het En gelsche hoogerhuis van den kant van lord Cranborne, en het bezoek van den .opperbevelhebber der R.A.F. in het Midden Oosten, luchtmaarschalk sir Douglas, aan Ankara. Al deze gebeur tenissen hebben zich gedurende de laatste 21,2 maand afgespeeld. Telt men daarbij op de van Angelsaksische zijde reeds voor de conferentie van Adana in omloop gebrachte aanduidin gen betreffende militaire acties in het Oosten van de Middellandsche Zee, dan wordt de indruk sterker, dat een groot opgezette campagne van den zenuwen- oorlog tegen Turkije aan den gang is. Berlijn over de rede van Saradzjogloe BERLIJN. 18 Maart. (ANP.) Ten aanzien van de rede van den Turkschen minister-president wordt, in Berlijn principieel verklaard, dat deze buiten de uitlatingen van den laatsten tijd van dezen staatsman in feite niets nieuws brengt. Saradzjog loe heeft opnieuw verklaard, dat Turkije vasthoudt aan de politiek van strikte neutraliteit en dat deze politiek zijn land tot nu toe zeer groote successen heeft opgeleverd, zoodat de Turksche regeer in g voor nemens is deze te handhaven. In toonaangevende kringen in de rijkshoofdstad is men van meening dat aan zekere passages der rede. die zich met de betrekkingen van Turkije met Engeland en de Ver- eenigde Staten bezig houden, en die in de buitenlandsche pers bijzonder naar voren worden gebracht. geen bijzondere politieke beteekenis moet worden gehecht en dat deze uit ge- voelsoogpunt moeten worden beke ken. In dit verband wiist men te Berlijn naar de eerst enkele dagen geleden afgelegde verklaring van den Turkschen minister-president, dat de Turksche politiek, volkomen onafhankelijk van de bijzondere be trekkingen tot andere landen, het principe huldigt, dat iedere aspira tie naar Turksch gebied moet wor den tegengewerkt, een politiek, die ook door de nieuwe regeering zal worden voortgezet. Omgeüingniewjqs STIERENKEURING. Maandag a.s. zal hier ter plaatse op de Laan de voorgeschreven jaar- liiksche stierenkeuring worden ge houden. Bezitters van dekstieren zijn verplicht hun 1-jarige dieren voor te leiden ter voorloopige in schrijving en de 2-jarige ter defini tieve inschrijving. Zooals de meesten zullen weten wordt er gekeurd op N.R.S.-stier. N.H.-stier en P.-stier. waarbij de klassificatie als N.R.S.-stier als de hoogste, klassificatie als P.-stier als de laagste is tè beschouwen. Overi gens kan de klassificatie als N.R.S.- stier alleen worden verleend aan dieren, toebehoorend aan leden van het N.R.S. Op de keuring te Schagen moeten worden voorgeleid de stieren uit Schagen. Barsingerhorn en Haren karspel. De leden der fokvereeniging Bar singerhornSchagen. die zich lang zamerhand in een zekere vermaard heid mag verheugen, verschijnen met een groote collectie van ver moedelijk uitstekende dieren. In to taal zal deze omvatten 39 1-jarige. 6 2-jarige en een nog niet nauwkeu rig op te geven aantal meerjarige stieren. DE SCHAGER MARKT. De handel in gebruiksvee was een Donderdag j.1. stug. Men hoorde, dat er 5 ets. van de bonnen af was. en dit zal wel invloed gehad hebben. Tijdkoeien stonden in prijzen wel wat lager bij de vorige week. maar dat kwam doordat het liente bees ten waren, maar naar verhouding was de noteering goed bij vorige week. Voor kalf koeien werden weer hooge prijzen besteed, f 1150 was de hoogste noteering. iets trekkend. De gelde koeien handel iets beter. De ze noteering was tot f 800. „Kalfvaar zen van de 500750 gld. De weiders beginnen weer uit te zien naar wei- dekoeien en daardoor was er veel belangstelling op die markt. Voor de Centrale waren er maar 21 stuks koeien aangevoerd .geen graskalveren en geen schapen. De nuchtere kalveren gaan naar de ver werkingsinrichting. Dat. is daar op die markt verbazend stil en vreemd. Op de geitenmarkt was weer heel wat drukte, hooger dan f 200 werd er niet genooteerd. De handel was direct niet vlug. Konijnen wa ren er niet veel aangevoerd en ook kippen waren er maar weinig. De noteering was voor deze dieren f 1 en f 0.90 per kg. Het bezoek was bevredigend. HEERHUGOWAARD VERGADERING „DE LAATSTE EER." De Prot. Begrafenisver. „De laat ste Eer" vergaderde onder voorzit terschap van den heer Th. v. d. Meer in de zaal Rus. Mevr. A. Kooy-Plas heeft ontslag gvraagd als costuumbewaarster. Als nieuwe bewaarster is aangesteld mevr. WaterdrinkerSlinger. Dit laatste is een groote verbetering voor het personeel, daar de costu- mes nu vlak bij het kerkhof zijn. De Bond van Begrafenisver. is nu een feit geworden, doch alles gaat VERDUISTER van 18.46 tot 06.52 uur Heden: Zon onder 18.50 Morgen: Zon op 6.45 Heden: Maan op 16.10 Morgen: Maan onder 6.28 Volle maan 21 Maart. DE RHUMPUNEX-KRUIK IS ZOO LANG TE WATER GEGAAN- TOT ZIJ BRAK. We lezen in „Het Volk": Er worden momenteel ontzaglijke hoeveelheden surrogaten verkocht, waaraan de fabrikanten, die hun ar beid beschouwen als een gemakkelijke manier om de gemeenschap te brand schatten, dik en dik verdienen. L,aat ons daarbij met name de aandacht ves tigen op „Rhumpunex", dat ii> den handel gebracht wordt door de ven nootschap onder firma „De Noordster" te Stadskanaal. Firmanten waren de heeren G. A. Wilbrink, een 26-jarige jongeman en J. Wesseling, De vader van eerstgenoemden firmant had vroe ger in een likeurstokerij gewerkt en bij hem had de zoon voor de fabrica ge va.i de Ersatz-rhumpunch de noodi- ge kennis opgedaan. Er is verdiend in dit bedrijf. Wie in Stadskanaal gaat informeeren, hoort fantastische verhalen over de millioe- nen, die in den loop van eenige maan den „verdiend" zouden zijn en over do beleggingen van den heer Wilbrink, in deze omgeving en elders. Ook een Rhumpunex-kruik gaat ech ter zoo lang te water tot zij breekt. Dat moment kwam, toen de firma één of ander artikel, noodig voor de fabricage, niet meer vrij kon koopen. Ten einde te kunnen doordraaien werd het „zwart" gekocht. En toen kwam de prijsbeheersching in actie. Een ac countant van %dezen dienst ging eens een onderzoelc instellen naar de boe kingen van de firma. Een arrestatie. Wij hebben helaas niet de beschik king gehad over de cijfers, die den ac countant zijn voorgelegd en evenmin zijn wij getuige geweest van de con ferenties, die daar in Stadskanaal hebben plaats gehad, aldus „Het Volk". Wij weten slechts, zoo gaat het blad verder, dat de accountant heel spoedig hierna zifll baantje bij de Prijsbeheer sching vaarwel zegde en als econo misch adviseur van „De Noordster" werd aangesteld, na een aanvechtbaar .rapport te hebben uitgebracht. De justitie werd in het geval gemengd en deze besloot den ex-accountant te ar resteeren. Op 25 Maart a.s. zal de rechtbank te Groningen zijn geval be handelen. Intusschen heeft de inspecteur van de Prysbehcersching niet stil gezeten. By voorloopige tuchtbeschikking is "de firma op vermoeden van prysop- dryving, subsidiair van overtreding van het prysvormingsbesluti, een boe te opgelegd van f3.000.000.Deze voorloopige boete is met opzet zoo hoog gekozen, om daardoor te bereiken dat op het geheele bedrijf en de voor raad beslag kan worden gelegd. Wij hebben het vermoeden, aldus be sluit genoemd blad, dat op de recht bankzitting van 2? Maart a.s. wel eeni ge interessante dingen aan het licht zullen komen. Daarnaast leeft bij on3 de gedachte, dat het artikel Rhumpu nex voorloopig wel vrij schaarsch zal zijn. Tot er misschien een andere „ster" zal verschijnen, die het artikel Rhumpunex zal gaan fabriceeren. Want in surrogaten is nu eenmaal wel wat te verdienen. nog op den ouden voet voort. Alle vereenlgingen zijn verplicht zich aan te sluiten. Uit het jaarverslag bleek dat er 13 begrafenissen hadden plaats ge had. waarvan 12 voor niet-leden en slechts één voore en lid. H?t leden tal was gestegen van 449 op 461. De rekening van den penningm.. die- een overschot aangaf van f 474.76V* welk bedrag bij de reserve zal wor den gestort, werd goedgekeurd. De aftr. bestuursleden de heeren Jac. Zomer en A. Brouwer werden met alg. stemmen herkozen. Tot le den der fin. comm. werden benoemd de heeren Jb. Goudsblom en K. Wa terdrinker met als reserve de heer T- Kreb. Bij de rondvraag kwam de ver fraaiing der begraafplaats aan de orde. waarop besloten werd om een gecombineerde vergadering met het kerkbestuur aan te vragen. Het be stuur kreeg vrij mandaat over dit punt. Hierna sluiting. ZIJPE VERLOTING VOOR DE SCHOOL. TUINTJES. Oudesluis. Bii de den 17den Maart gehou den verloting voor de schooltuintjes, die door de omstandigheden pas nu gehouden kon worden, bestonden de prijzen 'uit bloeiende azalea's, primula's en begonia's. Een 18-tal hiervan vormde een schitterenden aanblik. Den lsten prijs lootte de heer Geurts alhier; de tweede werd door mw. de wed. Rens te Stolpen behaald, terwijl de heer P. Aarsen den 3en prijs verkreeg. De deelna me voor de schooltuintjes van het jaar 1943 is buitengewoon, wel een teken, dat ze 't vorig jaar in den smaak zijn gevallen. TE WATER. 't Zand. Het zoontje van den heer K. geraakte dezqj: dagen spelender wijze in het N.H. Kanaal. Gelukkig wist het buurmeisje het ventje te grijpen, zoodat hij er met den schrik en een nat pak er goed af kwam. WINKEL. EEN NEGENTIGJARIGE. Op Maandag 15 Maart j.1. vierde mej. de wed. J. Fjjnheer-Penne- kamp te Lutjewinkel haar 90ste verjaardag. Ondanks dezen hoogen leeftijd mag het krasse oudje zich nog in een goede gezondheid ver heugen. Het heeft haar op dien dag niet aan belangstelling ontbroken.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1943 | | pagina 1