NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR Heldengedenkdag De Duitsche legers marcheeren weer B jelgoro d veroverd Geallieerd offensief in Tunis DE NOORDOOSTPOLDER Na-oorlog-problemen der geallieerden Deze Courant verschijnt dagelijks Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Redactie- en Administratiebureau: Schagen, Laan 201. Tel. 444 (2 lijnen) ZATERDAG 20 MAART 1943 SCHAGER EDITIE 87ste Jaargang. No. 12048 4 Pagina's. Hoofdredacteur: A. R. JONKER, Alkmaar. Advertentie-tarief. Prüs der gewone advertenties in deze Editie 11 ct. oer m.m. Bn contract binnen een iaar te ee- bruiken belangrijke korting. Ta rieven v. de geh. ooi. od aanvr HET VOORSPEL VAN DE INNEMING VAN CHARKOW Morgen zal in het geheele Duit sche rijk de dag gewijd zijn aan de helden, die in den strijd voor het vaderland het hoogste gaven, wat ze te geven hadden, aan de dappe ren. die ook nu nog met de wapens in de vuist gereed staan den vijan- delijken storm af te slaan. Slechts enkelen zijn het. die op vallen en wier namen een oogenblik op de lippen ziin van de geheele- Duitsche samenleving. Allen doen of deden hun plicht, de meesten echter stil en ongeweten. Ten einde ook deze ongekenden te kunnen eeren is daar de helden gedenkdag een dag. die zich ken merkt door een sfeer van gepaste ernst. In het kacler van dezen dag zal in Nederland een plechtigheid plaats vinden op den Grebbeberg. We meenen onze lezers geen be ter beeld te kunnen geven van het dagelijksch leven der hedendaag- sche helden, van hun denkwijze, van hun vreugde en lijden, dan door hieronder af te drukken het bericht van een oorlogsverslagge ver. waarin hij de bovenmenschelii- ke inspanning schetst van hen. die de hevige worsteling om het behoud van Europa tegen het bolsjewisme strijden. De führer landt op een vliegveld in het Oosten De begroeting door Generaal-veldmaarschalk Von Manstein; rechts: Generaai- veldmaarschalk Von Richthofen Telefoto Hoffmann-Staof-Pax m Duitsch weermachtbericht Goddank, aldus de SS.-Pk.-cor respondent. het gaat weer voor waarts! Wij jagen de Sowjets weer voor ons uit. wij marcheeren weer! Maandenlang konden wij niets doen dan ons verdedigen, met den rug tegen den muur. Maar nu gaat het weer voorwaarts, en men kan het onzen mannen aanzien, hoe pit tig ondanks alle ontberingen, die een snelle opmarsen altijd mee brengt de stemming is. Immers, meer dan ooit worden die mannen thans gedragen door het besef van de onbedwingbare kracht der Duitsche wapens. Wan neer grenadierbataljons van 150 man thans hetzelfde kunnen presteeren als tot voor kort eenheden van 1000 man. danken zij dit vooral ook aan de pantsers en de pants^r- stormkanonnen. die hen door eiken vijandelijken tegenstand heen den weg banen, en thans in ruime mate aanwezig zijn. Dank zij den pantsers, dank zii ook den lichten en zwaren houwit sers. salvo-geschut, flak en pak 'is de artilleristische voorbereiding bij en ondersteuning tijdens de aanval len zoodanig, dat de grenadiers, die in de schaduw der pantsers opruk ken. een gevoel met zich meedra gen van onbedwingbare kracht ook al ziin de beenen na de lange dagmarschen wel eens heel moe! Maar. wat hindert vermoeienis, wat doet het er toe. of een baard van een week oud de gezichten siert: als zii maar marcheeren! Wi.j hebben bevel tot den aanval! Een stadje ten Zuiden van Walki moet genomen worden. In een lich ten open pantserwagen rijden wij met den commandant langs de ge reedstaande troepen. Vóór ons lig gen de stellingen der Sowjets. be zaaid met de zwarte granaattrech ters van ons artillerievuur. In dun ne linies, maar grondig, kamt onze infanterie het terrein uit. Waar on ze mannen op sterken tegenstand stooten. ratelen de pantsers en stormkanonnen naar voren en wel dra staan de schuren en huizen, waarin de Sowjets zich verscholen hebben, in lichter laaie. Wanneer de Duitsche troepen het gezuiverde dorp binnenrukken, vluchten de bolsjewieken in aller ijl naar den volgenden heuvelrug. Wij hen na. de commandant in zijn open pantserwagen vooraan. Als wij deze hoogte bereiken, zien wij rechts voor ons een pantserverken- ningswagen: Wij hebben verbinding met onzen rechtervleugel! Dan stij gen in het Noorden witte lichtkogels op: ook daar zi.jn onze pantsers! De volgende dag geeft ons weer hetzelfde beeld te zien. Wil trekken voorwaarts naar het Oosten en geen bolsjewist, die ons den weg daarheen versperren kan. Ons. doel is vandaag een bruggehoofd ten Oosten van Walki. Onbeschrijfelijk slecht zijn de wegen in dit moeras sige land. Een stórmkanon zakt weg en er zijn vijf pantsers noodig. om het uit den modder te trekken. Als wij het stadje binnenrijden, treft een beeld van ongelooflijke verwoesting ons oog. Geen steen is letterlijk op den anderen gebleven, zóó grondig hebben hier onze stu ka's en artillerie hun werk gedaan. Als wii het stadje weer uit zijn. richten wij onze kijkers op de hoog te voor ons. Daar zien wij den ein- deloozen stroom der vluchtende Sowjets. op weg naar Charkow. Maar vele van hen zullen deze stad met bereiken, want artillerie en stuka's houden in de opeengepakte menschenmassa's op verschrikkelij ke wijze huis. Zóo jagen wii in concentrischen aanval den vijand voor ons uit, zóó banen wij ons een weg naar Charkow. (Dit doel is intusschen reeds bereikt. Red). SS-oorlogsverslaggever Dr. Hermann Schramm. DE STEM DER S.S. Luistert op Zondag 21 Maart van 11.3011.45 uur over den zender Hilversum 1. op golf l'-ngte 415 meter, naar de stem r'-r «s. Onderwerp: Heldenher deiking. Duitsche luchtaanvallen op Engeland HOOFDKWARTIER VAN DEN FuH- RER, 19 Maart. Het opperbevel der weermacht deelt mede: „In het gebied C h a r k o f- Bjelgorod en ten Noordwesten van Koersk blyft zich de Duit sche aanval over een breed front succesvol ontwikkelen. Ten Zuid oosten van C h a r k o f zijn de res ten van de daar ingesloten Sow- jetstrydkrachten vernietigd. For maties der Waffen-SS hebben in een verras«cndcn aanval de stad B ,j e 1 g o r o d veroverd. De in fanteriedivisie Gross-Deutschland sloeg by Borissowka vijande lijke aanvallen af en drong ver volgens ver naar het Oosten door. 47 Sowjetpantserwagens werden vernietigd. Ten Zuiden van O r e 1, ten Zuiden van Wjasma en bij Staraja R o e s j a eindigden vijandelijke door braakpogingen met een zware neder laag voor de bolsjewisten. Behalve veel menschen en materiaal verloren zij alleen al in den sector Wjasma 93 pantserwagens. De luchtmacht steunde met sterke strijdkrachten in herhaalde operaties de aanvals- en verdedigingsgevechten van het leger. Aan het front in Noor d-T u n i s heelt een eigen plaatselijke aanvals- operatie een geslaagd verloop. Een formatie Amerikaansche bom menwerpers heeft overdag het kust gebied van Noordwes t-D uitscl- 1 a n d aangevallen. De bevolking leed verliezen, vooral te B r e m e n. Du-.t- sche jagers schoten, gedeeltelijk ver over zee, 7 viermotorige vliegtuigen neer: 3 andere vliegtuigen verloor de vijand boven het bezette gebied in het Westen. Na een geslaagden, overdag ondernomen, aanval van snelle Duit sche gevechtsvliegtuigen op een haven in Zuid-Engeland* viel de lucht macht in den afgeloopen nacht de in dustriestad N o r w i c h en de haven G r e a t-Y a r m o u t h aan. Bij den te rugkeer der vliegtuigen werden zware branden waargenomen. Drie vliegtui gen worden vermist. Op den Atlantischen Oceaan leveren onze duikbooten zware ge vechten tegen konvooien. De operaties, die zich over een groot gebied uit strekken, duren nog voort." DE FUEHRER IN HET STAF KWARTIER VAN VON KLUGE. BERLIJN. 19 Maart (DNB). De Fuehrer heeft onlangs in het stafkwartier van de legergroep, die door generaal-veldmaarschalk von Kluge geleid wordt, vertoefd. Dit blijkt uit een foto in de Deutsche Algemeine Zeitung. waarop de Fuehrer staat, vergezeld van gene raal-veldmaarschalk von Kluge. De „Meta's" van den Jeugdstorm Heden. 20 Maart, worden op het Binnenhof te Den Haag een aantal jongens en meisjes door den hoofd- stormer als lid van den Jeugdstorm geïnstalleerd. Na deze plechtigheid legt de eerste afdeeling Meta's in ons land de gelofte af op den leider. Velen zullen zich afvragen, wie of wat deze Meta's zijn. De organisatie van de Meta's is een onderdeel van den Jeugdstorm en wordt gevormd uit meisies van 18 tot 22 jaar. In het geheele land zullen deze Meta's in werkgemeen schappen worden ondergebracht. Zij zullen de arbeidsters uit de fa brieken tijdens de vacanties aflos sen en zelf gedurende een half jaar op een fabriek gaan werken. Verder zullen zij zich wijden aan sociaal werk: kinderverzorging N.V.D. en W.H.N. hulp in hospitalen, hulp verleening bij bombardementen en andere ongevallen enz. Het devies van de Meta's is: moe dig. eerbaar, trouw, arbeidzaam. Haar naam is samengesteld uit de beginletters dezer woorden. JHR. E. L. M. TH. J. VON BOEN. NINGHAUSEN GESNEUVELD. Bij de familie te Hilversum is be richt ontvangen, dat de commissaris der provincie Overijssel jhr. E. L. M. Th. .T. von Boenninghausen in den strijd tegen het bolsjewisme eind Februari aan het Oostfront is gesneuveld. Keuringen voor de Waffen SS en het Legioen Het SS-Ersatzkommando Niederlan- de deelt mede: Nederlanders van arisch bloed, In den leetfijd van 17-45 jaar (ook gehuwden) die lichamelijk zoowel als geestelijk goed ontwikkeld zijn en zich geheel kunnen geven aan de eischen, die de opleiding hun stelt, kunnen zich bij de genoemde adressen vervoegen, ten einde gekeurd te worden. Thans bestaat ook de mogelijkheid tot opleiding en dienstvervulling in Nederland, in een speciaal wachtba- taljon. Gezinsleden dezer vrijwilligers hebben gelijke voorrechten als dege nen, die dienen in de Waffen-SS of het legioen: kostwinnersvergoeding, koste- looze ziekenverpleging, extra levens middelen, enz. Tijdens deze keuringen kunnen zich ook diegenen melden, die tot de Ger- maansche SS in Nederland willen toe treden. 21 Maart 1943 9.00, Hengelo, Deut- sches Haus, 21 Maart 1943 9.00 Zwolle hotel Peters, Markt. 22.3.43 9.00, Gro ningen, Concerthuis, Poelestraat 22.3 '-3 15.00, Leeuwarden, huize Schaaf, Breed straat. 23.3.43 9.00, Amsterdam, school Iepenweg 13. 24.3.43 10.00, Utrecht, Wehrrnachtheim, Mariaplein. 25.3.43 10.00, Amersfoort. dienstge bouw, Leusderweg. 26.3.43 10.00, Den Haag. café „den Hout", Bezuidenhóut- scheweg. verwacht EN'GELSCHEN TREKKEN TAL RIJKE STRIJDKRACHTEN VOOR DE MARETHLINIE TEZAMEN. Gunstige mogelijkheden voor verdediging BERLIJN, 19 Maart. De A.N IV correspondent meldt: Alle teekenen wijzen erop, dat de geallieerden binnen niet te langen tijd tot den aan val op de in Zui d-T u n i s slaande strijdkrachten van de spil zullen overgaan. Weliswaar hebben de Duitsch- Italiaansche stellingen stand ge houden tegen de voor enkele da gen ondernomen aanvallen \an het achtste leger der Britten, die daarop gestaakt zijn, doch de Engelschen trekken thans voor de M a r e t h 1 i n i e talrijke strijd krachten tezamen, zoodat wellicht een hervatting der aanvallen, mis schien ook een offensief op groote schaal niet onwaarschijnlijk is. Het D.X.B. meldt nog uit Per- lijn: Rijide huidige, en te verwach ten gevechtshandelingen in Fr.- Xoord-Afrika staat op het oogen blik de verdedigingszêne in Zuirt- oost-Tunesic op den voorgrond De eerste keten der vestingwerken begint bij de plaats Mnretz, resp. Zarat, ongeveer 35 K.M. ten Zuid oosten van Galies en strekt zich met een losse reeks van vestingen en steunpunten langs de kam der bebosohtc Matmata-hergon uit, die naar het Oosten steil afloopen en daarmede gunstige mogelijkheden voor de verdediging bieden. Deze vestingwerken, ten deele uit beton opgetrokken, zijn zonder rekening te houden met. de jongste ervarin gen van den strijd om vaste stel lingen aangelegd. liet terrein, zonder wegen en zonder water, biedt weliswaar moeilijkheden voor de beweging van gemotori seerde formaties, maar kan goons zins beschouwd worden als veilig legen pantserwagens. In den rug van deze verdediginsglinie strek ken zich als een bijna onoverko- menlijke afgrendeling de zout- moerassen uit van de Chott el Djerid en van den Oostelijken uit- looper daarvan El Fcdjedj, en wel over een afstand van ruim 200 K.M. naar het Westen. De. zout- moerassen kunnen slechts langs twee natuurlijke wegen en ook nog slechts tijdens de droogte- periode op lichte voertuigen go- passperd worden. In andere tijden des jaars zijn zij volkomen ontoe gankelijk. In bet kustgebied laten zij slechts een ongeveer 35 K.M. breede drempel vrij, waaraan de oase en den weg van Gabes lig gen en waar het smalspoor naar Soesa en Tunis begint. Naar het Westen, tegen het Algerijnsche grensgebied aan is de heuvelketen die \an het. Noorden naar het Zuiden loopt, stevig in handen van de as als gevolg van de jongste opmarschen der troepen van geneiraal-veldma arec h a 1 k Rommel. Distributienieaws Nederlandsche vrijwilligers In de Sovjet-Unie SS PK Wlaforss-O H-P n Geeft gehoor aan het verzoek van den Jeugdstorm en schenkt boeken voor onze arbeiders in Duitschland. Hop meer hoe lie ver. opdat straks kisten vol boe ken naar de verschillende plaat sen kunnen worden verzonden, volksgenooten ginds zullen u er dankbaar voor.zijn. Wat op de nieuwe bonnen verkrijgbaar is HET NIEUWE VLEESCH- RANTSOEN. In verband met de verlaging van het vleeschrantsoen tot 125 gram per week zijn de vleeschbonnen voortaan twee weken geldig. Gedu rende twee weken heeft, men dus de beschikking over twee A-bon nen. welke thans wederom elk recht geven op 100 gram vleesch of één rantsoen vleeschwaren. benevens twee B-bonnen.' welke wederom elk recht geven op 25 gram vleesch of een kwart rantsoen vleeschwaren. In totaal kan men dus beschikken over 250 gram vleesch of 2V» rant soen vleeschwaren per twee weken. Aangezien kinderen beneden den leeftijd van vier jaar slechts over één A-bon en één B-bon per twee weken beschikken, zal telkenmale een „reserve"-bon worden aangewe zen. welke per twee weken recht geeft op het koopen van 125 gram vleesch. Teneinde het rantsoen te handha ven van hen. die in bezit ziin van een toeslagkaart voor zeer zwaren arbeid, geven de bonnen „reserve- M-13" van bovengenoemde toeslag- kaart recht op het koopen van 125 gram vleesch met been of VA rant soen vleeschwaren en de bonnen ..reserve M-15" van meergenoemde kaart recht op het koopen van 250 gram vleesch met been of 2\A rant soen vleeschwaren. In totaal kun nen deze personen dus 1000 gram per twee weken verkrijgen. VERDUISTER van 18.46 tot 06.52 uur Heden: Zon onder 18.31 Morgen: Zon op 6.43 Heden: Maan op 17.16 Morgen: Maan onder 6.51 Volle maan 21 Maart. Personen, in het bezit van een toe slagkaart voor zwaren arbeid, kun nen qp de bonnen ..reserve M-17" van deze kaart 250 gram vleesch betrekken, zoodat zij per twee we ken in totaal 625 gram vleesch met been kunnen verkrijgen. Het blijft, verboden op Zondag. Maandag of Dinsdag vleesch bij den detaillist te koopen. GEBAKRANTSOEN GEWIJZIGD. Met ingang van 20 Maart 1943 wordt het gebakrantsoen gewijzigd. Tegen inlevering van bonnen, wel ke recht geven op het koopen van gebak, kan men per rantsoen een. keuze doen uit de volgende artike len: 60 gram ongezoete biscuits (crackers). 85 gram gezoete bis cuits. 125 gram geglaceerde biscuits 150 gram wafels met jam of stroop vulling. 100 gram wafels niet suiker vulling. 75 gram ijswafels. 90 gram koekjes. 100 gram speculaas. 140 gr. ontbijtkoek. 200 gram cake. 350 gr. gevuid korstgebak. gebakjes of taart. 65 gram toast of Weerterbe- schuit 70 gram paneermeel. De hoeveelheid beschuit, die men met ingang van bovengenoemden datum tegen inlevering van één be schuitbon kan verkrijgen, bedraagt 70 gram. GELDIGHEIDSDUUR VAN BON- NEN VOOR APPELEN EN SI- NAASAPPELEN VERLENGD. De geldigheidsduur van de ter verkrijging van appelen en sinaas appelen aangewezen bonnen is ver lengd tot en met 17 April 1943. Bij aanbieding der betreffende bonnen kan men onmiddellijk de vruchten verkrijgen. GELDIGHEIDSDUUR BOTERBON 09 VERLENGD. Zooals bekend, geeft tot en met 23 Maart 1943 bon „Boter 09" recht op het koopen van boter of marga rine. Echter zullen niet alle verbrui kers reeds vóór 23 Maart hierop bo ter kunnen verkrijgen. Het kan dus voortkomen, dat men met het koo pen daarvan lot na 23 Maart zal moeten wachten. In verband hier mede is de geldigheidsduur van bon „Boter 09" verlengd tot en met 4 April 1943. Verbruikers, die niet wenschen te wachten tot boter beschikbaar is. kunnen bon „09" vóór 23 Maart ge bruiken voor het koopen van mar garine. en de invloeden op het oude land Kampen ziet goede perspectieven Medemblik was inder tijd zeer teleurgesteld ljet spreekt vanzelf, dat de groote IJsseimeerpolders niet zonder invloed blijven op de omliggende gebieden. Die in vloed is voor wat de Wierin- germeer betreft echter veel kleiner gebleken dan aanvan kelijk verwacht was. Zoo had zich het stille stadje Medem blik hiervan veel voorgesteld doch daarin is het wel zeer te leurgesteld. De daar gebouwde woningen zijn langen tijd leeg blijven staan en de bedrijvig heid van handel en ambacht is in deze plaats niet. noemens waard grooter geworden. Deze ervaringen hebben het op timisme in de plaatsen gelegen Grauwe theorie en moeilijke practijk Wat Eden moet samenlijmen Wanneer het er op aankomt na- oorlogsche plannen uit te stippelen, dan is dit niet moeilijk, wanneer men zich daarover kan onderhou den met betrekkelijk geliik gestem den. Men kan dan tot uitstekend liikende resultaten komen en deze neerleggen in iets als een Atlan tisch Charter. Doch dit blijft alles grauwe theo rie. de practiik is in den regel heel anders. Dit. laatste komt meestal tot uit; drukking, zoodra er personen bij worden betrokken, wier opvattin gen aanmerkelijk verschillen van die dergenen, die het na-oorlogsche project zoo netjes hadden opgezet. Hoe zeer dit alles juist is. ervaart op het oogenblik Engeland. Toen Churchill en Roosevelt el kaar in Aug. 1941 ontmoetten en besloten om „alle goede krachten „der wereld te mobiliseeren tegen „de slechte krachten, welke in „Europa en over een deel van Azië „heerschen". zullen ze vermoedelnk zelf wel beseft hebben, iets als een gemeenplaats te lanceercn, waar van de practische waarde nooit heel groot zou zijn. De moeilijkheden treden allerdui- dclijks aan den dag. nu de Sowjet- Unie, waarmee door Engeland in Juni 1942 een 20-jarig pact werd gesloten, dat zou ingaan „na den oorlog" noodzakelijkerwijze in het •■'"•'•Ie systeem der geallieerde na- omen moet worden inge- '„'kakel J. Dat daartoe eerst op het oogen blik ernstige pogingen in het werk worden gesteld, kan zeer wel zijn oorzaak hebben in het feit. dat het een moeilijker opgave bleek te zijn dan aanvankelijk misschien werd vermoed. De man. die hier de peul tjes te doppen heeft gekregen, is Eden en het is het bovenstaande in aanmerking genomen, 'geen wonder wanneer men verneemt, dat Edens missie naar de Ver. Staten als mis lukt moet worden beschouwd, zoo hij er niet in slaagt de Sowjets en de Amerikanen tot elkaar te bren gen. Zoo schrijft, het Amerikaansche weekblad „Time", naar het DNB. uit Stockholm verneemt, dat het meest kritieke en belangrijkste van alle problemen, die besproken wor den door Eden en de Amerikaan sche staatslieden, de regeling der betrekkingen tusschen de vereenig de naties en de Sowjetunie is. Zou Eden Washington verlaten zonder een overeenstemming ten aanzien van de EngelschAmerikaansch Sowjetrussische betrekkingen tot stand .te hebben gebracht, dan zou zijn zending als mislukt moeten worden beschouwd. Sedert Sowjet- Rusland de onverwachte bondge noot van de Vereenigde Staten is. heeft Washington angstvallig een aantal groote diplomatieke com plicaties" pogen te omzeilen. Naar de „Time" verklaart moet men rekening houden met de vol gende feiten: 1. Sowjet-Rusland zal op de vredesconferentie een even „luide" stem hebben als Groot- Brittannië en de Vereenigde Staten. 2. Het Moskouscbe communis me wordt door de meerderheid van het Engelsche en het Ame rikaansche volk gehaat en ge vreesd. 3. De democratieën moeten middelen en wegen vinden om met de Sowjetunie in de we reld na den oorlog in vrede te leven, of zij moeten zich erop voorbereiden een nieuwen we reldoorlog uit te vechten. Nu zou het kunnen zijn. dat dit Russisch-Britsche pact 111 menig op zicht allerminst de goedkeuring der Ver. Staten kan wegdragen. Althans volgens het D.N.B. al weer. schreef een correspondent der Chicago Tri bune onder het opschrift: „Hoe 'het Russisch-Britsche pact Europa zal beheerschen" het volgende: Het is het vaste voornemen van Gr. Brit- tannië om trouw te blijven aan het twintigjarige pact met de Sowjet- Unie. Engeland zou zelfs de terri toriale eischen der Sowjets steunen ten aanzien van de Baltisclie staten en van het indertijd door de Sow jets bezette deel van Polen. De Sowjetunie van haar kant zou in stemmen met een Britsche hegemo nie in West-Europa. Wanneer Gr.- Brittannië en de Sowjetunie het na- oorlogsche Europa zouden beheer schen. zouden de Ver. Staten naar de correspondent meent, op het Europeesche continent overbodig zijn geworden. Men ziet het Edens opgave is al lerminst gemakkelijk. Intusschen maken de thuisblij vers het Eden niet steeds even ge makkelijk. Volgens een DNB-bericht uit Stockholm toch. zei lord Wedge- wood in het Hoogerhuis. dat wan neer men de keus had tusschen Stalin eenerzijds en het behoud van Salazar. Franco. Mussolini en de gekroonde Europeesche hoofden aan den anderen kant „intelligent" lie den hier" den voorkeur zouden ge ven aan Stalin. Deze verklaring van lord Wedge- wood. zoo vervolgt het DNB-be- rieht. werd door den spreker van het Hooger Huis. Viscount Cranbor- ne. „uitei'st irritecrcnd voor de Ver. Staten. Rusland. Frankrijk. Spanje en Portugal genoemd. De rede van Wedgewood. zoo zeide hij. is een „meesterstuk van kwaadwillie moed willigheid." Na de reeds weergegeven uiteen zetting antwoordde Cranborne op de vraag, of de Britsche regeering de ï'evolutie of het. fascisme wilde bestrijden, dat beide factoren be streden moeten worden. Edens weg ligt dus vol voetan gels en klemmen. Maar hij schiint vlug van begrip te zijn althans hij heeft in de weinige dagen, dat hij in Amerika vertoeft, de daar heer- schende gewoonte om groote poli tieke publicaties" uit den weg te gaan. blijkbaar i'eeds van zijn gast beeren overgenomen. Naar United Press uit Washing ton meldt, zou hij tegenover con gresleiders hebben verklaard, dat een discussie over na-oorlogsche grenzen en dergelijke problemen voor de geallieerden op het oogen blik prematuur zou zijn. daar dit eventueel meeningsverschillen zou kunnen veroorzaken, waardoor de eensgezindheid der geallieerden zou worden benadeeld. De theorie inmiddels, was even anders! rondom den Noordoostpolder begrij pelijkerwijze getemperd. De stadjes en dorpen in den kop van Overijssel aan den voormaligen oever van de Zuiderzee hebben het goed kunnen merken, dat er in de buurt groote openbare werken zijn uitgevoerd. Veel inkoopen werden daar gedaan aan levensmiddelen en materialen, en ook nu tijdens de ontginnings werkzaamheden wordt veel naar den polder geleverd. Dit zal echter niet zoo blijven. Als de in den pol der geprojecteerde dorpen klaar zijn. zullen de plaatsjes bijna weer geheel op hun oude hoofdmiddel van bestaan, de visscherij. zijn aan gewezen. De mogelijkheden daar van zullen door de beperking aan vischwater echter eerder verkleind dan vergroot worden. Anders zal het waarschijnlijk ziin met Kampen en Urk, hun kansen om door den polder vooruit te komen znn belangrijk beter. De waarnemend burgemeester van Kampen, de heer Roest van Limburg, deelde in een onderhoud met een ANP-redactcur mede. dat hij den invloed van den polder op de oude hanzestad Kampen met ge matigd optimisme beoordeelt. Nu reeds ondervindt het den in vloed van de werken, die in de na bijheid er van in uitvoering zijn. Als de Noordooslpolder eenmaal een vaste bevolking heeft gekregen, en nog meer wanneer ook de Zuidoost polder zal zijn aangelegd en in cul tuur gebracht, dan zal Kampen een middelpunt van water- en landwe gen vormen. Een kortere landver binding van Amsterdam met het Noorden van Nederland zal via Kampen mogelijk worden, terwijl ook de kortste verbinding van Zwol le met Friesland langs Kampen zal loopen. Om aan een vergroot verkeer het hoofd te kunnen bieden, heeft Kampen reeds maatrege len genomen en al eenigen tijd geleden een hoofdverkeersweg door de stad laten verbreeden. Al zal Kampen, zoo zeide ons de burgemeester. Zwolle niet naar de kroon willen noch kun- nen steken, het zal waarschijn, lijk toch een belangrijk ver- keerscentrum worden en uit zijn isolement worden verlost. Dit pittoreske oude vestingstadie met zijn vele fraaie historische- ge bouwen. dal zoo schilderachtig is gelegen aan den IJssel nabij de uit monding in het IJsselmeer. ligt thans nog betrekkelijk afzijdig van het groote verkeer en is. behalve aan zeilers en jagers, nog maar aan weinig toeristen bekend. In tegenstelling met veler opvat ting is de burgemeester van oordeel dat de inpolderingen geen nadeel, doch eerder een voordeel voor de watersport zullen beteekenen. Na bij Kampen zullen b.v. mettertijd de door Zwartsluis. Kadeeën 00 Ramspol omsloten watervlakten een ideaal watersportgebied vormen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1943 | | pagina 1