NOORD-HOLLAND HELDENGEDENKDAG het Duitsche volk van op den Grebbeberg DAGBLAD VOOR De rede van den Fuehrer De Donetz over een breed front bereikt 33 schepen tot zinken gebracht Deze Courant verschijnt dagelijks Uitgave: Redactie- en Administratiebureau: Schagen, Laan 201. Tel. 444 (2 lijnen) MAANDAG 22 MAART 1943 SCHAGER EDITIE 87ste Jaargang. No. 12049 4 Pagina's. Hoofdredacteur: A. R. JONKER, Alkmaar. Advertentie-tarief. Prijs der gewone advertenties in deze Editie 11 ct. oer m.m. Bii contract binnen een iaar te ge bruiken belangruke korting. Ta rieven v de eeh ooi op aanvr De crisis aan het Oostelijk front thans definitief te boven gekomen In tegenwoordigheid van den Führer werd de heldengedenk- dag van het Duitsche volk in het Berlijnsche „Zeughaus" gisteren om 13 uur plechtig gevierd. De „Ehhrenhof" van het Zeughaus was voor deze plechtigheid op militair eenvoudige wijze ingericht. Zwijgend begroetten de aanwezigen den Führer toen hij in ge zelschap van zijn naaste medewerkers de Ehrenhof van 't Zeug haus betrad. Na de rede van den Führer bezichtigde deze en zijn gezel schap een speciale tentoonstelling van trofeeën en voorstellin gen uit den centralen sector van het Oostelijke front, terwijl de eeregasten zich begaven naar het eeregedenkteeken Unter den Linden. Onder de klanken van een marsch en van de volksliederen schreed Adolf Hitier met zijn gezelschap langs het front van een eerebataljon, bestaande uit een compagnie van het leger, van de marine, van de luchtmacht en van de Waffen-SS. Vervolgens begaf de Führer zich in het eeregedenkteeken, waar hij een krans neerlegde en eenige oogenblikken in gepeins vertoefde. Na het verlaten van het eeregedenkteeken begroette de Führer de oorlogsslachtoffers en hield met hen een vrij langdu rig gesprek. Bij het vertrek brachten vele duizenden Berlijners, die in dikke rijen om het groote plein en den weg Unter den Linden stonden, den Führer een levendige ovatie. In zijn rede heeft de Führer o.a. het volgende gezegd: Voor de vierde maal vieren wij den heldengedenkdag van ons volk is dit gebied. De dag der herden king is verlegd, omdat ik meende pas thans de plaats van mijn werk, waaraan ik sinds maanden gebon den was, met rustig geweten te kunnen verlaten. Immers, dank zij de offervaardigheid en heldhaftig- hied van onze soldaten aan het Oostelijke front is het gelukt, thans definitief de crisis te boven te ku nnen, waarin het Duitsche leger door een onverdiend lot was ge stort, het front te stabiliseeren en alle maateregelen te nemen, die aan de voor ons liggende maanden weer het succes tot aan de defini tieve overwinning moeten verzeke- ren. Dat het in die omstanigheden verantwoord kan worden, het thans sinds vele maanden bestaande ver lofsverbod met ingang van heden op te heffen, om in de komende maanden in toenemende mate aan onze dappere mannen weer den weg naar hun dierbaren in het va derland te openen, maakt het ook voor mijn geweten gemakkelijker, vandaag hier te zijn. Het gevaar, dat het oudste beschaafde continent ter wereld geloopen heeft is af gewend. Wanneer het nog noodig ge weest zou zijn, ons volk den geheelen ernst van dit. geweldi ge conflict te land, ter zee en in de lucht., dien strijd op le ven <ji dood, te verduidelijken, dan heeft vooral de afgeloopen winter ook den laatsten twij fel daaraan weggenomen. De steppen van het Oosten hebben nog eens liaer massa's van mil- lioencn tegen Europa laten op trekken, opgezweept door de zelfde macht, die sinds vanouds oorlogen organiseert, daaraan verdient en daarmede juist in het huidige tijdperk kapitalis tische belangen en bolsjewisti sche instincten laat dienen voor hetzelfde doel. Hoe groot het gevaar wat, dat het oudste beschaafde continent ter we reld dezen winter geloopen heeft om te worden overrom- peld, blijft overgelaten aan het latere geschiedkundig onder zoek. Dat dit gevaar thans ge broken en daarmee van Euro pa is afgewend, is de onver gankelijke verdienste van de soldaten, die wij thans herden ken. Doeh reeds een blik op de ge- "weldige voorbereidingen, die het bolsjewisme getroffen heeft ter vernietiging van onze wereld, doet met huivering inzien, waarin Duitschland en de geheele rest van liet continent geraakt zouden zijn, wanneer niet de nat. socialistische beweging tien jaar geleden Ie macht in den staat verkregen had en met de haar eigen vastberaden heid na. talloozc mislukte pogin gen tot beperking der bewapening begonnen was aan het herstel van dp Duitsche weermacht, Want het. Duitschland van Weimar. het Duitschland van ons vermolmd, rnarxistisch-democratisch partljge- konkel, zou door dezen storm uit Binnen-Azië zijn weggevaagd, als kaf door een orkaan. Steeds duide lijker zien wij in, dat het conflict waarin Europa zich sinds den eer sten wereldoorlog bevindt, geleide lijk het karakter aanneemt van een strijd, die slechts vergeleken kan worden met de grootste historische gebeurtenissen van het verleden. „Dit continent zou veran deren in een groot puin- veld." Een oorlog zonder medelijden en erbarmen werd ons door het eeuwige jodendom opgedrongen, een oorlog, die, indien hij niet voor de grenzen van Europa de elementen der verwoesting tot staan zou weten te brengen, dit conlinent zou veranderen in één groot puinveld. Maar niet de ver brande steden en niet de verwoes te cultuurmonumenten zouden bet zijn, die als ergste gevolg van dezen strijd dan over zouden blij ven, maar de beestachtig verinooi- de menschenmassa's, die aan de zen vloed uil binnen-Azië precies zoo ten offer zouden vallen als reeds het geval is geweest in den tijd van de aanvallen der Hunnen en Mongolen. Wat de Duitsche en de met hen verbonden soldaten thans in liet Oosten beschermen, is niet hei stee- nen gelaat of het sociale en geeste lijke kenmerk van dit continent, maar het zijn de eeuwige mensche- lijke substanties vanwaar sinds de vroege tijden waarden zijn uitge gaan, die niet alleen aan Europa en Amerika maar nog veel verder aan de menschelijke beschaving liaar huidige uitdrukking geven. Naast deze, uit het Oosten dreigende wereld van de bar- baarschheid beleven wij niet minder de satanische vernie lingswoede van het met haar verbonden zgn. W esten. De oor- logsdoelstellingen van onze vijanden zijn ons uil talloozc publicaties, redevoeringen en openbare cischen bekend. Het geklets over een Atlantisch charter is daartegenover even veel waard als de voormalige 14 punten van Wilson waarde hadden tegenover de toen ge komen recele wording van het Dictaat van Versailles. Zooals de oorlogsophitser Chur- chill in de parlementaire Engelsche democratie, toen hij in 1936 nog geen verantwoordelijk leider van Groot-Britlannie was, met zijn uit spraak dat Duitschland weer ver nietigd moest worden, den weg ge wezen heeft aan de komende out- ontwikkcling, zoo ontwerpen in die zelfde democratieën de elementen, die thans de vredesvoorwaarden willen stellen, nu reeds den door hen nageslreefden toestand van Europa na den oorlog. En hun doei stellingen worden volledig gedekt met de ons niet alleen bekende, maar beleefde demonstraties hun ner bolsjewistische bondgenooten: Uitroeiing van alle continentale volkeren met een nationaal bewusu zijn en in de eerste plaats uitroeiug van ons eigen Duitsche volk. ül daarbij Engelsche of Amerikaan- sche bladen, parlementsleden, volks redenaars en schrijvers de verwoes ting van het Duitsche rijk, de ont voering der kinderen van ons volk, do steriliseering der mannelijke jeugd enz. als eerste oorlogsdoel ip- eischen, of dat het bolsjewisme zon der aarzeling de afslachting van geheele volksgemeenschappen van mannen, vrouwen en kinderen in de practijk uitvoert, komt precies op hetzelfde neer. Immers, de laatste drijvende kracht is toch de" eeuwige haat van dat vervloekte ras, dat sinds duizenden jaren als een w*re geesel Gods de volkeren zoo lang tuchtigt, totdat deze zich, in tijden van zelfbezinning, tegen hun pijni gers gaan koeren. Het Duitsche volk heeft geen woorden van troost noodig. Ik zeg dit niet voor het Duit sche volk. Het heeft heden in zijn moreele houding geen woorden van troost noodig. Het front be wijst zijn stille heldendom sinds meer dan duizend dagen en wordt thans terzijde gestaan door het Duitsche vaderland, dat zelf in groote deelen van het rijk oor logsgebied is geworden. Niet al leen, dat het door te werken en te produceeren aan onze soldaten de wapens levert, neen, het is ge dwongen zijn eigen strijd te strij den en bij bet dulden en verdra gen der vijandelijke vernietigings woede groeien vrouwen, ja kin deren op tot een heldendom, dat zich vaak in niets meer onder scheidt van datgene, wat op vele plaatsen van het front gebeurt. Wat echter de z.g. „neutrale we reld" betreft, de voorwaarde voor de daar zoo geliefde aanmatigen de, nu eens bespiegelende, dan weer doceeronde beschouwing der gebeurtenissen, valt toch slechts uitsluitend te zien in de offer vaardigheid van hen, die zij er voor bewaren, de harde werke lijkheid aan eigen lijf zelf te le.fi- ren kennen en gevoelen. Want één ding is zeker: in zulk een tijd kunnen volkeren op den duur slechts met. een duidelijke hou ding bestaan. Wij mogen derhalve den vijand slechts dankbaar zijn, dat hij met eigen hand den geest van valsche objectiviteit in het Duitsche volk uitdooft en inp'aat^ daarvan zet de natuurlijke ins'inc ten: warme liefde jegens het va derland en jegens ons volk, met voorbijzien van alle grenzen van afkomst, en geboorte, en gloeiende haat tegen eiken vijand Niet Duitschland zal het slachtoffer van het bolsje wisme zijn. De branden in onze steden en dorpen zullen steeds meer die vastberadenheid van ons volk, stalen, een vastberadenheid, die, niet meer vertroebeld door gevoelens van wereldburger- dom, maar gevoed door liet inzicht van een doodelijk ge vaar en vervuld van een grimmig fanatisme, dit ge vaar nu eens en vooral uit Europa en uit ons eigen volk wil verwijderen. En ik herhaal mijn vroegere voorspelling, dat aan het einde van dezen oörlog niet Duitschland of de met Duitschhind verbonden staten slachtoffer van het bolsjewisme zullen zijn ge worden, doch wel die landen en volkeren, die door zich steeds meer in handen van het jodendom te hegeven, op zekeren dag de ineenstorting en daarmede hun einde zullen beleven als gevolg van het bolsjewistische gif, waartegen zij zelf het allerminst bestand zijn, alleen reeds door hun vero u d e rd e m aa t sch a pp e li j ke ordening. Niet van bet nationaal-socialis- tlsche of van hel fascistische be wind zal geen draad meer over blijven, maar een oud wereldrijk zal ontbonden worden. De zonde tegen het eigen en gelijke bloed zal zich wijzigen in een eens ten he.mel schreiende ellende en onge luk in deze landen zelf. Van ouris heeft alleen diegene het recht de helden te gedenken, die zich voor hen niet behoeft, te schamen. De winter van dit jaar heeft echter het Duitsche volk niet alleen niet tot het defaitisme gebracht, maar tot een nog geweldiger mobilisatie van al zijn krachten, Die krachten gaan thans gebruikt worden, De productie van oorlogsmateriaal neemt voortdurend toe, Naar het front stroomen aan jonge solda ten, vrijgemaakte mannen en her stelde soldaten, millioenon man schappen. Oude lichtingen en knapen zullen bovendien de af- weerwapens van hot vaderland bedienen, honderdduizenden en nog eens honderdduizenden vrou wen en meisjes zullen hen daarbij helpen.' Zoo verandert de Duitsche weer macht, steeds meer in een strijden de natie. Het nationaal-socialisme, dat eens in een verbitterden strijd zonder ook maar ooit de minste gedachte aan een compromis ge koesterd te hebben zijn tegen standers in hel binnenland heeft overwonnen, zal thans en in de toe komst als toonaangevende macht van het rijk ook met zijn buiten- landsche vijanden het weten klaar te spelen. Het rijk wordt daarbij ondersteund door de met ons ver bonden volkeren, die van Europa tot Oost-Azië vastbesloten zijn hun substanties des bloecis alsook hun cultureele waarden te verdedigen. Het rijk heeft mede-strijders, voor al echter onder die volkeren, die duidelijk inzien, dat hun eigen toe komst slechts mogelijk is in het kader van een ordening, die tegen over het bolsjewisme als het dui- velsche instrument der verwoesting met succes stand houdt. Met hoe grooter vastberadenheid dit conflict wordt uitgevochten, met des te minder compromissen het wordt voortgezet, des te duurzamer zal dan de vrede zijn, die vooral ons continent ter genezing van zijn wonden noodig heeft. Wie over het kenmerk van den komenden tijd zullen beslissen. Over het kenmerk van dien ko menden tijd zullen echter niet die menschen beslissen, die de waarde van den verdwenen vrede niet heb ben ingezien en in hun moreele ver blinding tot een oorlog hebben op- DE PLECHTIGHEID Toespraken van Generaal Christiansen, den Rijkscommissaris en Mussert De voornaamste der bijeen komsten welke op verschillen de plaatsen in ons land, op de zen eersten dag der lente, ter herdenking der gesneuvelden werden gehouden, was die op den Grebbeberg bij Rhenen, waar de gevallen Duitsche en Nederlandsche soldaten, die hier in de Meidagen van 1940 tegenover elkaar stonden, te midden eener schoone natuur een gezamenlijke laatste rust plaats hebben gevonden. De graven waren met denne- groen, tulpen en narcissen gesierd. Rond het centraal gelegen groote kruis, waarbij de oorlogsvlag ge- heschen was en uit twee flambou wen vlammen flakkerden, hadden zich deelen van het Ersatzbataljon der S.S. Standarte Gcrmania, t-.en afdeeling van de weermacht en gehitst en daarmede hun eigen volkeren naar den ondergang heb ben geleid. Neen, daarover zullen alleen die staatslieden beslissen, die reeds voor dezen oorlog hebben be grepen, dat zij zelfs bij bescheiden aardsche rijkdommen desondanks voor hun volkeren naar een hoogc male van sociale en cultureele prestaties moeten streven. Derhalve zal de toekomst der ware beschaaf de volkeren noch joodsch-bolsie wistisch, noch joodsch-kapitalis- lisch zijn, maar zal zij in den dienst der nationale belangen overal steeds meer streven naar de ware volks gemeenschap als hoogste ideaal. De Duitsche nationaal-siocialistische staat, die deze doelstelling van het begin af aan heeft bezeten, zal na dezen oorlog pas goed onvermoeid gaan werken aan de verwezenlij king van een program, dat in zijn laatste consequentie moet leiden tot de volledige opheffing der klassen tegenstellingen en tot d§ totstand brenging eener ware socialistische gemeenschap. Daarmede zullen de 542.000 man nen, die deze tweede wereldoorlog tot dusver van ons aan dooden ge- cisclit heeft, niet tevergeefs geval len zijn, maar zullen zij als onver gankelijke helden en pioniers van een beter tijdperk in onze gelederen voor altijd voortleven. De almachtige, die ons door all8 beproevingen zijn zegen niet ont zegt en die de in ons wonende kracht daardoor versterkt heeft, moge ons daarom ook in de toe komst bijstaan om te vervullen, wat wij tegenover ons volk tot aan de overwinning schuldig zijn. Daarmede buigen wij weer eer biedig het hoofd voor de doode kameraden voor de om hen treu rende familieleden, voor de ver moorde mannen, vrouwen en kinde ren in ons vaderland en voor al de slachtoffers van onze bondgenooten. DUITSCH WEERMACHT BERICHT Doeltreffende aanvallen van de luchtmacht Gafsa in Tunis ontruimd HOOFDKWARTIER VAN DEN FUEHRER. 21 Maart (DNB). Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: Terwijl onze troepen in het ge bied Charko f-B j e 1 g o r a d over een breed front den bovenloop van den Donetz bereikt heb ben. gelukte het ook meer naar het Noorden in 't gebied van Ssefsk de laatste nog aanwezige leemte te sluiten en een vaste verbinding met den sector Orel tot stand te bren gen. De vijand heeft gisteren aan het geheele Oostelijke front nog slechts aangevallen ten Zuidwesten van W j a s m a. ten Noorden van het Ilmenmeer en ten Zuiden van het L ad o gameer. Zijn aanvallen zijn overal mislukt. De Sowjets leden opnieuw zware ver liezen en verloren weer talrijke pantserwagens. In den tijd van 11 tot 20 Maart werden aan het Oostelijke front al leen door formaties van het leger en van de Waffen-SS 961 Sowjetpant- serwagens vernietigd, buitgemaakt of onklaar geschoten. Het spoorwegknooppunt B a - t a i s k aan de mond van den Don. de stad Worosjilofgrad, Le n in gr ad. fabrieken aan den bo venloop van de W o 1 g a. alsmede stad en haven van Moermansk vormden alle het doel van doeltref fende luchtaanvallen. Een aanval van vrij sterke vijan delijke strijdkrachten in Midden T u n e s i e werd afgeslagen. De plaats Gafsa. die tijdelijk door mobiele beschermende strijdkrach ten was bezet, werd in het kader der krijgsverrichtingen eenige da gen geleden volgens de plannen wc:r ontruimd. Jagers en luchtdoelgeschut van de luchtmacht schoten gisteren in het gebied van de Middelland- sche Zee 16 vijandelijke vlieg tuigen omlaag, terwijl 3 eigen ma chines verloren gingen. Zware verliezen der Sowjets bij Charkow Het weermachtsbericht van Za terdag luidde: De onder het opperbevel van ge- neraal-veldmaarschalk von Man- stein staande troepen van leger en Waffen-SS hebben, in voortreffelij ke samenwerking met formaties der luchtmacht onder het opperbevel van generaal-veldmaarschalk von Richthofen, in den loop van het Duitsche tegenoffensief tusschen Donets en Dnjepr. dat leidde tot de herovering van de steden Char- kof en Bielgorod. den vij and zeer zware verliezen aan men sehen en materiaal toegebracht. Se dert den 13den Februari verloor de vijand volgens een voorloopige tel ling 19.594 gevangenen, veel meer dan 50.000 dooden. 3372 stukken ge schut van allerlei slag. 1410 pant serwagens en gepantserde verken ningswagens. 3045 zware infanterie- wapenen van allerlei soort. 1846 auto's. In het gebied Charko f-B j e 1- g o r o d en ten Noordwesten van Koersk konden noch de modderige wegen, noch de heftige tegenaan vallen en de op sommige plaatsen hardnekkige tegenstand van den vijand de aanvallende Duitsche di visies tegenhouden. Op verscheide ne punten werd de bovenloop van de Donets bereikt. In plaats van zijn leeggebloede aanvalsafdeelingen bracht de vijand in den sector Ore 1-W jasma- Staraja Roes.ja en sedert gis teren weer ten Zuiden van het L a- dogameer en voor Lenin grad versche troepen in den aan val. Ook deze troepen werden door het geconcentreerde vuur van ons afweerfront afgeslagen of in harde gevechten van dichtbij uiteengesla- EXTRA BERICHT 33 Schepen tot zinken gebracht. HOOFDKWARTIER VAN DEN FUEHRER. 20 Maart (DNB). Het opperbevel der weermacht deelt mede: De in het weermachtbericht van 19 Maart gemelde operaties, door onze duikbooten in het Noorden van den Atlantischen Oceaan ondernomen tegen een zwaar geladen, in Oostelijke richting varend, vijandelijk con vooi, hebben geleid tot de groot ste en succesvolste gevechts handelingen. die tot dusverre in den duikbootoorlog zijn voorge komen. In dagenlangen, verbitterden strijd tegen de torpedojagers, corvetten en vliegtuigen van het vijandelijke escorte brach ten onze duikbooten van dit eene convooi 32 schepen mot een gezamenlijken inhoud van 204.000 ton en een torpedojager tot zinken. een militaire kapel der Waffen-SS opgesteld Dof glommen de helmen der onder het geboomte in dichte gelederen verzamelde manschap pen. Voorts waren deputaties aan wezig van de N.S.D.A.P., de N.S.B. de Nederlandsche politie en den Nederlandschcn Arbeidsdienst be nevens verwanten der gevallenen. Omstreeks twee uur betrok de vaandclwacht haar paats achter het snreekgestoelte.- Spoedig daar op arriveerden de weermachtsbe velhebber in Nederland, generaal d r vliecers Fr. Christiansen, -le rijkscommissaris rijksminister Seyss Inouart, de hoehere SS-und Polizeifuehrer Gruppenfuehrer en General-leutnant Rautcr, die den Reichsfuehrer-SS vertegenwoor digde en Mussert, met gevolg het terrein. De bevelhebber der Waf fen-SS. General-leutnant en SS- Grupnenfuehrcr Demelhubcr meld de hun de gelederen, waarna zij deze inspecteerden. Rede van generaal Christiansen gen. Aan het front in Noor d-T u- n i s hebben Duitsch-Italiaansche troepen belangrijke stellingen ge nomen en 1600 gevangenen gemaakt Zestien pantserwagens. 30 stukken geschut en talrijke auto's werden buitgemaakt of vernield. Een for matie Duitsche gevechtsvliegtuigen heeft bij verrassing een aanval op de haven van Tripolis gedaan. De havenwerken werden zwaar getrof fen. verscheidene schepen geraakten in brand. Dan volgt het extra-bericht, hier boven afzonderlijk vermeld. Nadat de kapel koraalmuziek ten gohoore had gebracht, besteeg generaal Christiansen het spreek gestoelte voor het uitspreken zij ner herdenkingsrede. Een symbool. Nauwelijks zijn de woorden van den Fuehrer Adolf Hitier voorbij, of wij staan hier aangetreden op dit kerkhof, dat een symbool ia voor de Duitsche en Nederland sche kameraadschap om ook die genen te gedenken, die voor ons streden, overwonnen en voor voik en vaderland vielen. Wij Duit- schers hebben na een zwaren we reldoorlog jaren moeten doorma ken, waarin op don voorgrond steeds het meedoogonloozo woord „strijd" gestaan heeft. Wij geloof den in 1922, toen onze Fuehrer Adolf Hitier in ons rijk vrede en orde had geschapen, dat wij toen een aantal vredige jaren voor on3 hadden om datgene, dat wij in een wereloorlog en in de jaren daarna veroverd hadden, te stabi liseeren en uit te breiden. Wij hebben het echter alleen weer moeten beleven, dat precies zooals generaties geleden, dezelfde vijan den zich weer gereed maakten om tegen ons op te trekken en zich' weer bewapenden en dat wij óp zekeren dag ook weer zouden moeten aantreden voor een heili gen strijd voor volk en vaderland (Zie vervolg' pag. 2). Keuringen voor de Waffen SS en het Legioen Het SS-Ersatzkommando Niederlan- de deelt mede: Nederlanders van arisch bloed, in den leetfiid van 17-45 jaar (ook gehuwden) die lichamelijk zoowel als geestelijk goed ontwikkeld zijn en zich geheel kunnen geven aan de eischen, die de opleiding hun stelt, kunnen zich bij de genoemde adressen vervoegen, ten einde gekeurd te worden. Nedorlandsche vrijwilliger» In de Sovjet-Unie SS PK Palmowski-O H-P m Thans bestaat ook de mogelijkheid tot opleiding en dienstvervulling In Nederland, in een speciaal wachtba- taljon. Gezinsleden dezer vrijwilligers hebben gelijke voorrechten als dege nen, die dienen in de Waffen-SS of het legioen: kostwinnersvergoeding, koste- looze ziekenverpleging, extra levens middelen, enz. Tijdens deze keuringen kunnen /.ich ook diegenen melden, die tot de Oer- maansche SS in Nederland willen toe treden 23 Maart 1943 9.00, Amsterdam, school Iepenweg 13. 24.3.43 10.00, Utrecht. Wehrmachtheim, Mariaplein. 25.3.43 10.00, Amersfoort. dienstge bouw, Leusderweg, 26 3.43 10.00, .Oen Haag. café „den Ilout". Bezuidenhouf- scheweg.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1943 | | pagina 1