NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR De rede van den Führer in de Europeesche pers Vorderingen bij Koersk DE NOORDOOSTPOLDER Deze Courant verschijnt dagelijks Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Redactie- en Administratiebureau: Schagen, Laan 201. Tel. 444 (2 lijnen) DINSDAG 23 MAART 1943 SCHAGER EDITIE 87ste Jaargang. No. 12050 2 Pagina's Hoofdredacteur: A. R. JONKER, Alkmaar. Advertentie-tarief. Priis der gewone advertenties in deze Editie 11 ct. oer m.m. Bü contract, binnen een iaar te ge bruiken belangrijke korting. Ta rieven v. de geh. opL op aanvr. AMERIKA LAAT HET MASKER VALLEN Sowjet-Rusland en Scandinavië De voorpagina's der Duitsche bla den werden gisteren beheérscht door de rede van den Fuehrer ter' gelegenheid van den heldengedenk dag. Alle bladen brengen in hun commentaren naar voren, dat Euro pa door den bolsjewistischen storm zou zijn weggeveegd, indien er niet het nationaai-socialistische Duitsch- land zou zijn geweest. De „Voelkischer Beobaehter" her innert aan een memorandum van Lloyd George van Maart 1919. waar in hij opmerkzaam maakt ep het gevaar, dat zou kunnen ontstaan, wanneer men het Duitsche rijk in de armen van het bolsjewisme dreef en merkt op. dat de Londensche po litici van thans dergelijke bedenkin gen niet deelen. Zi.i zijn bereid het avondland aan Stalin te versjache ren m-de hoop. daardoor het ge schokte imperium bijeen te kunnen houden. Dezè oorlog is volgens het blad een onverbiddelli.ike toetssteen om te doen zien. wat er aan ware kracht in de volkeren schuilt. Ook de „Berliner Montagspost" wijst erop. dat de Fuehrer nog eens allen volken heeft duidelijk ge maakt. dat het bolsjewisme voor geen volk ter wereld, ook niet voor de vijandelijke volken, zou blijven staan, wanneer het de vriie hand zou hebben. Daarmede heeft de Fuehrer allen volken van het con tinent den weg naar de toekomst ondubbelzinnig gewezen. Er is geen andere. Het is echter tevens de veilige weg. die de volken van Europa eens.en voor al uit de klau wen der gevaren zal bevrijden, waarin zij steeds weer zijn gewor pen. In Italië heeft de rede van den Fuehrer gisteren weerklank gevon den. In politieke kringen heeft de verklaring van den Fuehrer. dat het gelukt is de crisis aan het Oostelijk front definitief te overwinnen en die maatregelen te treffen, die in staat zullen stellen in de komende maanden nieuwe successen te be vechten. levendige voldoening ge wekt. De rede is. naar men verder verklaart, van groote politieke be teekenis. want Adolf Hitier heeft gewezen op de bolsjewistische plan nen tot vernietiging' van Europa, en tegelijkertijd op het feit. dat de Duitsche en verbonden legers aan I het Oostelijk front strijden voor Europa in het algemeen, d.w.z. voor de redding van alle Europeesche nationaliteiten met inbegrip van de neutralen. De Fuehrer heeft daarom niet slechts uit naam van Duitsch- land. doch ook uit naam van Euro pa gesproken. De Ver. Staten hebben het mas ker laten vallen, aldus schrijft de diplomatieke correspondent van het D.N.B. Geiriakkeli.jker dan men dacht is Eden er in geslaagd. Roosevelt te winnen voor de stélling der uitle vering van Europa aan het bolsje wisme. Niets minder dan de offici- eele persdienst van het Witte Huis geeft thans te verstaan, dat Was hington evenveel belang heeft bij samenwerking met de Sowjet-Unie als Engelarfd. d.w.z. dat het denzelf den prijs daarvoor wil betalen als de Engelschen. Deze persdienst brengt dit op de volgende wijze ter kennis van de wereld: ..Wij geloo- vcn. dat de Londensche Times zich vergist, wanneer zij aanneemt, dat de wensch tot samenwerking met de Sowjetunie in Amerika niet even groot is als in Engeland. De omge keerde en derhalve onbehaaglijke vraag luidt: Wil de Sowjet-Unie met ons samenwerken?" Een Tasstelegram uit New York werkt deze gedachte verder uit: „De Amerikaansche regeering en het Amerikaansche volk beseffen volko men. dat een duurzame en bevredi gende reorganisatie van Europa en Oost-Azië zonder deelneming van de Sowjet-Unie onmogelijk is. Geen staatsman met zin voor de werke lijkheid zou er ook maar in de verste verte aan denken, zich te vervreemden van deze geweldige mogendheid. Evenmin zou hij ver wachten of wenschen. dat de Sow jet-Unie alleen belangstelling zou toonen voor de aangelegenheden van het continent." Intusschen meldt het DNB.. dat van leden van, het Amerikaansche congres, die van Scandinavische af komst zijn. wordt vernomen, dat een eisch. door Litwinof tegenover Eden uitgesproken, groote ongerust heid heeft verwekt. Litwinof heeft, aldus wordt gezegd, bij een alge- meene bespreking over de afbake ning der invloedsferen in Europa met nadruk verklaard, dat de Scan dinavische landen in het belangen- gebied der Sowjet-Unie moeten val len. althans voor de inrichting van een deugdelijk steunpuntenstelsel, alleen al wegens het feit. dat zoo wel aan de Atlantische kust als aan den Westelijken uitgang van de Oostzee vitale veiligheidsbelangen der Sowjet-Unie op het spel ptaan. Het Noorsche rijk. dat dit inzicht voor alle andere schijnt te deelen is Finland. De leider van de natio nale vooruitstrevende partij Ryd- man heeft gisteren bij de opening van het partijcongres gewezen op het defensieve karakter van den Finschen oorlog. Hij verklaarde, dat Finland niet eerder de wapens zal neerleggen, voordat het de ga rantie verkregen heeft, dat zijn vrij heid en veiligheid niet meer zoo ge makkelijk bedreigd kunnen worden als tot dusver. Finland heeft zulke zware offers voor dit doel gebracht, dat het nu geen half werk kan ver richten. De Führer bij de plechtigheid tijden» den Heldengedenkdag in Berlijn op Zondag 21 Maart Telefoto Hoffmann-Stapf-Pax m Duits'ch weermachtbericht Zware gevechten in tunesië HOOFDKWARTIER VAN DEN FUEHRER. 22 Maart. Het opper bevel der weermacht deelt méde: ..In het Zuidelijke deel van het Oos telijke front tot aan Bjelgorod vonden gisteren geen gevechten van beteekenis plaats. De Duitsche aanval ten Zuidwesten en ten Noord westen van Koersk blijft goede vorderingen maken. Ten Zuidwes ten van W j a s m a en ten Zuiden van Ladogameer mislukten gisteren wederom vijandelijke door braakpogingen met de zwaarste ver liezen. Alleen al ten Zuidwesten van Wjasma hebben onze divi sies. op voortreffelijke wijze door de iuchtraacht gesteund, sedert 18 Maart meer dan 270 pantserwagens vernield. De zware Sowjetaanvallen. sedert drie dagen ten Zuidoosten van Le ningrad ondernomen, zijn met zeer zware verliezen voor den vij and op den vastberaden afweer on zer troepen gestrand. In Zuid- en Middcn-T u n i s vallen sterke Engelsche en Ame rikaansche strijdkrachten de Italiaansche stellingen aan. Te land en in de lucht zijn zware gevechten nog gaande. Gevechtsvliegtuigen voor den langen afstand hebben op den A t- lahtischen Oceaan een vrij groot koopvaardijschip met zware bommen beschadigd. Bij den reeds gemelden aanval van Duitsche ge vechtsvliegtuigen op de haven van T.r i p o 1 i s in den nacht van 19 op 20 Maart zijn drie koopvaardijsche pen en een escorteboot tot zinken gebracht. Anglo-Amerikaansch offensief in N.-Afrika begonnen De militaire correspondent van het D.N.B. schrijlt o.m.: Het Anglo-Amerikaansche groote offenisef is begonnen. Montgomery bestormt met zijn achtste leger sedert Zondag in een grooten aanval de Mareth- linie, terwijl generaal Eisen- hower in Midden-Tunig dc Amerikaansche troepen in den strijd heeft geworpen. Uit deze tweezijdige beweging blijkt hoe zwaar de gevechten zijn. waarin de Spil troepen in Tunis verwikkeld zijn. Omtrent de ge- vecfhtshanedlingen in bijzonderhe den kan naturulijk nog niets ge zegd worden. Keuringen voor de Waffen SS en het Legioen Het SS-Ersatzkommando Niederlan- de deelt mede: Nederlanders van arisch bloed, in den •leetfijd van 17-45 jaar (ook gehuwden) die lichamelijk zoowel als geestelijk goed ontwikkeld zijn en zich geheel kunnen geven aan de.eischen, die de opleiding hun stelt, kunnen zich bij. de genoemde adressen vervoegen, ten einde gekeurd te worden. Thans hestaat ook Hfe mogelijkheid tot opleiding en dienstvervulling in Nederland, in een speciaal wachtba- tal.jon. Gezinsleden dezer vrjj'willigers hebben gelijke voorrechten als dege nen, die dienen in de Waffen-SS of het legioen: kostwinnersvergoedingr koste- looze ziekenverpleging, extra levens middelen, enz. Tijdens deze keuringen kunnen zich ook diegenen -melden, die tot de Ger- maansche SS in Nederland willen toe treden. 24 3.43 10.00, Utrecht. Wehrmaeht- heim, Mariaplëih. 25.3.43 10.00 Amers foort. dienstgebouw, Leusderweg. 26.3.43 10.00 Den Haag. café „de Hout", Bezuidenhoutscheweg. Nederlandsche vrijwilligers in de Sovjet-Unie SS PK Palmowskt-O H-P ra DE PAUS LICHT ONGESTELD. Paus Pius 12 is. naar uit Vaticaan stad wordt, vernomen, licht onge steld. De dokters verklaren echter, dat zijn toestand geen enkele aan leiding tot bezorgdheid geeft. De gebruikelijke audiënties zijn van daag niet verleend. DE BISSCHOP VAN 'S-MERTO. GENBOSCH. Mgr. W. P. A. Mutsaerts is nu. krachtens het recht van opvolging, hem bij zijn benoeming tot coadju tor van wijlen mgr. Diepen toege kend. bisschop van 's Hertogen bosch. Meisje vermoord De dader in handen van de politie. Een 15-jarige jongen, die Zon dagavond omstreeks half 9 langs den spoordijk en het viaduct bij den Viaduetweg te 's-Gravetihage liep, zag in een landje aan den Winterweg een tweetal mannen, die erg verdacht deden. De jon gen dacht aan het sloepen van gestolen rijwielen en ging daar om zijn vader waarschuwen. Db- zc, die luchtbeschermingsrnan is, ham een huurman mede en ginj* met den jongen naar de aange geven plaats. Toen zij hier aan kwamen, zagen zij juist, hoe een lieer en dame op de fiets stapte» en vrij snel wegreden. De lucht- besdh ermin gsm a n v r o eg huneven te wachten, waarop de heer ant woordde, dat hij geen tijd had, omdat hij een dokter ging halen. Daarop nam fie 1 u oh fcbesdh er me r zijn rijwiel en zette de wegfietsen den na, doch hij kreeg een lekken band en moest de achtervolging opgeven. De huurman was intusschen met den jongen naar don kuil gegaan waarin zich twee figuren bevon den. De oen was een meisje van naar schatting omstreeks 20 jaar en de ander een jongeman. Deze zei, dat het meisje onwel was ge worden en vroeg om even een dokter te gaan halen. De buur man .die een lucifer aanstak, zag /lat het meisje dood of be wusteloos was en hij besloot de politie tp waarschuwen. Een der rechercheurs otndekle. dat de jongeman een klein wond je bij den neus had en maakte hem hierop aftent Het jongroensch antwoordde, dat hij hij de hulp verleening over het meisje gestrui kel-d was en toen zijn neus aan een .steen had verwond. Aangezien dil niet erg geloofwaardig klonk, is hij meegenomen en na een ver hoor van anderhalf uur bekende hij hot meisje mof. een sJliawI t.e hebben gedood. Omtrent het mo tief kon jhij niets zeggen. Hij had het meisje des middags loeren kennen in een ijssalon en had voor 's avonds een afspraak met haar gemaakt. Den naam van het slachtoffer kende hij niet eens. RANGEERDER ONDER TREIN GERAAKT EN GEDOOD. De arbeider-rangeerder J. van der Wal te Deventer had Maandagmid dag het ongeluk tiidens het rangee ren achter de Alba-fabriek onder een trein te geraken. In zorgwek- kenden toestand werd hij opgeno men. Tijdens het vervoer naar het ziekenhuis te Deventer is de man overleden. URK MOET DE BAKENS VERZETTEN VOETBAL DE TECHNISCHE DAG IN DEN HELDER. De samenstelling van het Heldersch districtselftal. Zooals bekend is. zal a.s. Zondag in Den Helder in het kader van den Technischen Dag een ontmoeting plaats vinden tusschen de Amster- damsche eerste klasser DWS en een Heldersch dis'trictselftal. Het laatst genoemde elftal is als volgt samen gesteld; Dijkshoorn (HRC) Boov Teeckelenburg (Helder) (Helder) Anneveldt Stolk Himpers (Schagen) (HRC) (Helder) Rottier Roomeiier Koster (Helder (HRC) (HRC) Gast Stam (Helder) (Schagen) DWS komt met het volledige elftal in het veld. dat VSV in den wed strijd om den bekeT met. 30 klopte, dus ook Caldenhove. Slot. Klein e.a. Zeelui moeten landrot worden URKERS IN BURGER Al is Urk sedert ongeveer twee jaar door dijken met het vasteland verbonden, toch heeft het nog maar weinig van zijn isolement verloren. Vrijwel de eenige ma nier om er te komen, is het schip. Als wij op de boot stappen om naar Urk te varen enden kapitein zien met een uniformpet op en ver der gekleed in een Urker pak met de wijde zwarte broek, die niet lang en niet kort is, maar waar van de pijpen tot halverwege de kuiten reiken, dan voelen wij dat wij op weg zijn naar een apart wereldje. Een A.N.P.-redacteur heeft een be zoek aan het eiland gebracht en met zijn burgemeester, den heer G. Key- zer, gesproken. De heer Keyzer stelt zich voor Urk veel van de inpoldering voor. Meer dan eenige andere, plaats zal dit stadje met zijn ruim 4000 in woners van den Noordoostpolder pro- fiteeren, niet alleen in financieel, maar ook in cultureel en hygiënisch opzicht. - „Ik ben een van de weinige burge meesters", zoo zeide hij, „die het zoe ken in een zoo hoog mogelijk opvoe ren van het zielental der gemeente. Ik hoop, dat de Urkers van deze gele genheid gebruik zullen maken den pol der in te trekken en zich om te scha kelen van het water op het land". De Urkers hebben altijd van het wa- teij geleefd, het zijn bijna zonder uit zondering, visschers en varensgasten. Op de ongeveer 35 H.A. weiland, die Urk bezit, tyoudt een klein getal vis schers als nevenbedrijf wat koeien, maar boeren zijn zij niet. De visch- vangst heeft hen echter altijd maar een mager bestaan opgeleverd. Toen de alSVyitdijk werd aangelegd, zijn veel Urkers hierbij gaan werken, omdat hun dit veel betere inkomsten verschafte. Maatschappelijk en finan cieel zijn (je Urkers door de Zuiderzee werken dan ook geweldig vooruitge gaan. In de oorlogsjaren wordt door de Urkers in de visscherij weer dik geld verdiend, dit kan echter niet zoo blij ven. Na den oorlog zal de belangstel ling voor visch weer afnemen en de prijzen zullen weer dalen. Ook zal het aantal vischvergunningen met de ver kleining van het vischwater noodzake lijk minder worden. Andere bestaansmiddelen. Vooral de jonge Urkers moeten voor een deel naar andere bestaansmidde len omzien. De burgemeester laat niet na hen hierop steeds te wijzen. Hij ziet heel goed in, dat men er tijdig de ba kens moet verzette'n. In 1940 is daar om op Urk een landbouwavondcursus geopend, die korten tijd geleden de eerste geslaagden heeft afgeleverd. Be sprekingen met het rijk zijn al ver ge vorderd voor de oprichting op Urk van een landbouwdagschool die men tegen het najaar hoop te openen en waarvoor een groeiende belangstelling bestaat. Ook hoopt men een aantal Urksche jon gens te Kampen ambachtsonderwijs te laten volgen waarvoor het rijk op grond van de Zuiderzeestenwet de noo- dige bijdragen zal geven. De Urkers die enorm gehecht zijn aan hun geboortegrond moeten er wat meer uit" zeide burgemeester Keyzer. Men heeft op dit eiland kinderrijke ge zinnen en doordat de Urkers zoodra zij dit kunnen steeds weer naar hun ei land terugkeeren is er een sterk te kort aan woningen. In vele huizen wo nen twee of drie gezinnen en de hy giënische toestanden laten daarom wel wat te wenschen over. Urk dat een goede haven bezit zal als aanvoer- en overslaghaven voor den Noordoostpolder zeker beteekenis .irijger.. Ook ziet de burgemeester Key zer den toesfand voor Urk als toeris tenoord niet slecht in. De kleedcrdracht zal ongetwijfeld op den duur gaan verdwijnen. Allengs ziet men meer en meer Urkers ,in burger" gaan, hetgeen door de verbin ding met het vasteland stellig nog zal worden bevorderd. Appèl tot de werkende jeugd van Nederland De afdeeling jeugd van het N.A.F. heeft gemeend, dat thans de tijd ge komen is. dat ook tot de werkende jeugd van Nederland een appèl moet worden gericht om zich in te zetten voor een nieuwe taak. Daartoe heeft zij in de eerste da gen van de lente, namelijk van 21 27 Maart de ..week der werkende jeugd" georganiseerd. In een reeks van bijeenkomsten in de groote pro vincieplaatsen en verder in een groote serie bedrijfsbijeenkomsten zal de werkende jeugd van Neder land worden toegesproken. De ..week der jeugd" is geopend met een bijeenkomst op Zondag 21 Maart in het Koloniaal'Instituut te Amsterdam, waar delegaties dei- werkende jeugd uit het geheele land aanwezig waren, die door den leider van het N.A.F. den heer H. J. Woudenberg, werden toegespro ken. Ook voor de werkende jeugd van Nederland is een nieuwe tijd aan gebroken. Men heeft in het verle den in vele gevallen de jeugd als futloos bestempeld en voortlevend zonder idealen. Het N.A.F. is er van overtuigd, dat juist in de jeugd de krachten zetelen om 'er voor te zor gen. dat voor Nederland in "het wor dende Europa een passende plaats wordt ingeruimd. Op de bijeenkomst in Amsterdam werd tevens-het woord gevoerd door den heer Th. C. J. Knol. leider der afdeeling jeugd van het N.A.F. De jongens en meisjes, die deel uitmaakten van de delegaties aan deze bijeenkomst, maakten dezen dag mede op kosten van hun „Be- triebsfuehrer". die daarmee blijk ga ven het groote belang van deze na tionale actie te onderkennen. Naast deze groote vergadering zullen door het geheele land de jongens en meisjes in de bedrijven worden toegesproken, terwijl door middel van vlugschriften, propagan daplaten en een speciaal jeugdnu-m- mer van „Arbeid" deze actie zal worden ondersteund. Omgevingnieuws SCHAGEN Het nieuwe bord aangebracht Vrijdagmiddag is in de vroegere Landbouwdwarsstraat het nieuwe naambord aangebracht. Op boven staande foto zien wij burgemeester Buitenhuis den gemeente-timmer man het nieuwe bord aanreiken om het op zijn plaats te bevestigen. DE STIERENKEURING. Van de 63 éénjarige stieren wer den goedgekeurd: 30 voor het N.R.S.. t.w.: Rens. eig. G. Baken. Callantsoo,g; Veldmans Const. 5, eig. D. Donker Pz.. Scha gen; Anna's Frans. eig. Jb. Swaan. Schageryvaard; Frans L. eig. H. No bel. Ë'horn; Frans K. eig. id.: Frans R. eig. id.: Frans P. eig. id.: Aaltjes Adema. eig. Nie. Appel. Schagen* Albert. eig. id.; Lodewijks Frans, eig. K. Reyne Kz.. Schagen: Ade- ma's Frans. eig. id.; Frans Adema. eig. A. Koopmans. B'horn; Hinne. eig. W. v. d. Oord, B'horn; Hoog lander 330. eig. id.; Titus 15. eig. D. Sleutel. Schagen: Hooglander 332 eig. W. v. d. Oord, B'horn; Titus 13. eigenaar D. Sleutel. Schagen; Lodewijk. eigenaar H. C. Koov. Harenkarspel; Lodewijk 3. eig. Jm. Blaauboer Kzn.. Schagen; Emma s Frans eig. P. N. Spaans, B'horn: Bontjes Frans, eig. id.; Favoriet v. d. W.. eig. K. Reyne. Schagen; Ber- tus, eig. Jb. Reyne Kz.. B'horn: Ant- jes Frans. eig. P. Eriks. B'horn; Jannetjes Fr., eig. J. H. v. d. Plas. Callantsoog: Frans 219 v. Gr., eig. Jb. Bruin. St. Maarten; Henk 9. eig. id.; Franco 35. eig. A. Brak. Sint Maarten; Clara's Luctor. eig. T. Rens Cz.. St. Maarten. Klaasies Frans 8. eig. P. Hoogland Dz.. Scha- gerwaard. 11 voor N.H.. t.w.: Dorg s Apollo. eig. S. Baken. Callantsoog: Prins Hoover eig. C. N. Slikker. Schagen; Frans H 5. eig. H. Biesboer. Dirks- horn; L-odewijk 4. eig. D. Donker Pz. Schagen; Wilhelm Const.. eig. id.; Hamlet, eig. J. Bakker Cz B'horn; de Toekomst, eig. C. Pool Mz.. St. Maarten; Lodewijk 8. eig.. Jm. Blaauboer. Schagen; Bosma s Sipke eig. J. T. Broersma. B horn; Ymkjes Lodewijk. eig. C. Lakeman. Blokhuizen: Groote's Frans. eig. A. Wit Cz.. B'horn. 10 voor P. t.w.: Teatschers Const.. eig. D. Donker Pz.. Schagen: Ber- nardo. eig. J. Bakker Cz.. B'horn; Blanco, eig. S. Wardenaar. B'horn; Titus 16. eig. D. Sleutel. Schagen; Rooskes Lodewijk. eig. D. Jimmink. Schagen; Teatschers Const. 2. eig. G. J. Jannes. B'horn; Nico 15. eig. P. Borst. Schagen; Frans K.. eig. K. Middelbeek, B'horn; Paul Meine. eig. J. P. Schilder. Schagen. Van de 10 tweejarige stieren wer den goedgekeurd: 6 voor het N.R.S.. t.w.: Klaasjes Frans 5. eig. A. Wit. Schagen; de Verwachting, eig. J'b. Swaan Jbzn.. Schagerwaard: Frans 265 v. Gr., eig. Sleutel en Brak. Schagen: Frans D.. eig. H. Nobel. B'horn; Bertus Ade ma. eig. Reyne en Blaauboer. Scha gen; Wilhelmina's Frans 5. eig. J. H. v. d. Plas. Callantsoog; 4 Voor N.H.. t.w.: Ricardo. eig. J. G- Waag, Schagen; Congtantiin Fr.. 72 eig. Jb. Jimmink Hz.. B'horn: Archimedes. eig. L. Duinkerken. Harenkarspel: Constantijn Fr. H 4. eig. wed. Verburg. Noordscharwou- de. Van de 5 driejarige en oudere stieren waren er 2 afwezig. De over blijvende drie werden goedgekeurd. Dit waren: Dora's Frans. eig. W. v. d. Oord. B'horn; Klaasies Frans 4. eig. T. Rens Az.. St. Maarten; de Boers Apollo. eig. J. v. d. Molen. Oude Niedorp. SINT MAARTEN VERDUISTER van 18.58 tot 06,36 uur Heden:.Zon onder 18.56 Morgen: Zon op 6.36 Heden: Maan op 20.47 Morgen: Maan onder 8.02 Laatste kwarïier 29 Maart. Distributienieuws EEN VIER- EN EEN VIJFLING. Twee schapen van den heer ,'I\ Rens te Valkkoog hebben het le ven geschonken aan resp. vier en vijf lamineren. Uitreiking nieuwe bonkaarten Geen sigarettenkaart voor vrouwen Versnaperingenkaart alleen voor kinderen beneden 14 jaar 's-GRAVENHAGE, 23 Maart. De plaatselijke distributiediensten zullen op nader te bepalen tijdstip pen van 28 Maart tot en met 17 April 1943 tegen overlegging van de distributiestamkaart en tegen in ontvangstneming van een Dón van het inlegvel, bonkaarten „voedings middelen 5e periode 1943". alsmede nieuwe klantenkaarten voor groen te uitreiken. Aardappelbonnen ko men thans weer op de bonkaarten voor voedingsmiddelen voor. Er wordt wederom onderscheid ge maakt tusschen stad- en landkaar ten. Wat men ontvangt. De diensten zullen uitreiken: aan houders van een inlegvel K 1 of L 1 een bonkaart K 115 en een klanten kaart voor groente, aan houders van een inlegvel K 2 of L 2 een bon kaart K 215 en een klantenkaart voor groente, aan houders van een inlegvel K 3 of L 3 een bonkaart K 315 en een klantenkaart voor groente, aan houders van een inleg vel K 4 of L 4 een bonkaart K 4.15 en een klantenkaart voor groente. Houders van L-inlegvellen ontvan gen bovendien een toeSlagkaart voor aardappelen N 215. Zij. die geboren zijn tusschen 21 Maart en 19 April van de jaren. 1922, 1929 en 1939 moeten hun in legvellen ruilen alvorens hun bon kaarten in ontvangst te nemen. Tabaks, en versnaperings- kaarten. Voorts worden tegelijk met de .bovengenoemde kaarten nieu. we tabaks, en versnaperingen. kaaVten uitgereikt. Men kan niet kiezen tusschen een tabaks, kaart en een versnaperingen, kaart. Uitgereikt worden: aan kin- deren beneden den leeftijd van 14 jaar eën versnaperingen- kaart; aan mannelijke personen van 18 jaar en ouder een ta. bakskaart. Alle overige verbruikers ont vangen noch een tabakskaart. noch een sigaretten kaart, noch een versnaperingenkaart. Kaarten voor kindervoe. ding. Verder worden aan kinderen be neden den leeftijd van vier iaar naast de bonkaart voor voedings middelen. kaarten voor kindervoe ding uitgereikt. Kinderen, geboren na 17 April 1941. ontvangen één bonkaart R 215. Kinderen, geboren tusschen 17 April 1939 en 18 April 1941 ontvangen één bonkaart R 115. Aanvraagformulieren voor brandstoffenkaart. Ten slotte zullen de diensten aan vraagformulieren voor een brand stoffenkaart uitreiken aan hen. die de aanduiding „hoofd" op hun dis tributiestamkaart hebben. Deze aan vraagformulieren moeten bij het af halen der bonkaarten voor de 6e periode worden ingediend, terwijl dan tevens de oude „DV" kaart voor brandstoffen met de bonnen „11 BV". „12 BV". „13 BV" en ..14 BV" moet worden ingeleverd. Rundvet op boterbon 13 Bonnen bij den slager in. leveren. 's'-GRAVENHAGE. 22 Maart. Op de bonnen „Boter 13A" en „Bo ter 13B" van de bonkaart voor voe dingsmiddelen. welke geldig zijn van Maandag 5 tot en met Vrijdag 16 April 1943. zal desgewenscht rundvet verkrijgbaar zijn. en wel per „A"-bon of per tweetal „B'-bon- nan 200 gram.' Men dient de bonnen, daartoe bij den- slager in te leveren, desgewenscht tegen ontvangstbe wijs. van Woensdag 24 tot en met Zaterdag 27 Maart 1943. Zij. die in deze periode bon 13 niet, bij hun slager hebben ingele verd. kunnen daarop geen rundvet betrekken, doch uitsluitend de ar tikelen, die later op dezen bon wor den verkrijgbaar gesteld. Met de aflevering van het rund vet mag eerst op Maandag 5 April 1943 een aanvang worden gemaakt. „LIEFDE". Voor een geheel gevulde kaal voerde de „Tooneelvereëniging St. Maarten" .Zondagmiddag in café Wit te Stroet het tooneelsluk „Liefdé" van J. v. d. Pol op. De middag was georganiseerd door de commissie voor de uitgaansdag van de ouden van dagen, \De op brengst zal dan ook geheel be stemd worden voor dien traditio- neelen dag voor de oudjes. Het applaus getuigde er van. dat. het gebodene zeer gewaardeerd werd.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1943 | | pagina 1