NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR DuHsche aanval ten W. van Koersk wint veld. Vergadering van de Groep Schagen der N. S. B. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N Alkmaar - Voordam C 9. Bureau der Schager editie: Scjiagen: Laan 201. Telefoon 444 (2 lijnen). Postrekening 66189. W0*^snar« 24 MAAKT 1943. SCHAGER EDITIE. 87e Jaargang No. 69. 2 pagina's. Hoofdredacteur: A. R. JONKER. Alkmaar. Deze Conrant verschijnt dagelijks. Advertentie-tarief. Prijs der gewone advertenties in deze Editie 11 ct. per ra.M. Bij contract binnen een jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor de geheele oplage op aanvrage. Hevige gevechten in Tunis. HOOFDKWARTIER VAN PEN FÜHRER, 23 Maart. - Het opperbevel der weermacht deelt mede: De eigen aanval ten \V. van Koersk blijft in weerwil van de moeilijke terreingesteldhcid veld winnen te gen hardnekkigen tegenstand der bolsjewisten. Ten Z. van het Lado- gameer faalden nieuwe vijandelijke aanvallen na verbitterde gevechten. Van het geheele overige hecht aan eengesloten Oostelijke front worden slechts gevechtshandelingen van plaatselijke beteekenis gemeld. De groote aanval, die in Januari uit Noordelijke en Zuidelijke richting werd ingezet om het gebied om Orel af te snoeren, is op den vastberaden tegen stand der Duitsche troepen gestrand. In de zware gevechten van den winter- slag om Orel, die acht weken duur den, hebben de bolsjewisten 10.594 r aan gevangenen en meer dan 150.000 man aan bloedige verliezen verloren. Er werden 1061 pantserwagens, 485 stukken geschut en ongetelde hoeveel heden andere wapenen van allerlei 6oort buitgemaakt of vernield. Zware afweergevechten in Tunis. In Zuid- en midden-Tunis duren de hevige gevejhten voort. -Tegen aanvallen van Duitsche troepen wierpen den vijand op ecnige pun ten terug. In de andere frontsicto- ren leveren DuitschItaliaanschc formaties, gesteund door de lucht macht, zware afweergevechten. Boven het Middellandseue-zeegebied werTen 15 vijandelijke vliegtuigen neer geschoten. drie eigen vliegtuigen wor den vermist. Vijandelijke bommenwer pers hebben gisteren van groote hoogte Noord-Duitsch gebied aangevallen. De bevolking leed verliezen, vooral te Wil helmshaven. Door jagers en luchtdoel geschut der marine werden vijf vijan delijke bommenwerpers neergeschoten. Zware Duitsche gevechtsvliegtuigen hebben in den afgeloopen i acht de scheepsbouwstad en ravitailleeringsha- ven Hartlepool aan de Oostkust van Engeiand gebombardeerd. Situatie aan Oostfront f volkomen in handen Van Taganrog tot aan Leningrad heeft de Duitsche legerleiding thans de s.-.uatie aan hek O. front volkomen in de hand, zoo verklaart men te Berlijn, Slechts op enkele plaatsen trachten de bolsjewisten nog successen te behalen, doch alle aanvallen stranden op de verbeten verdediging van de Duitsche troepen. Men verzwijgt niet. dat er op het oogenblilj groote hergroepeeringen van Duitsche troepen in het O. plaats vin- HET ZIEKTEVERLOOP VAN DEN PAUS. In aanvulling od het officieele bul letin over den gezondheidstoestand van paus Pius XII. die lijdende is aan griep, wordt vap Vaticaansche zijde nog medegedeeld, dat de ziek te van deh Paus een normaal ver loop neemt. Heden zal de Paus ziin naaste me dewerkers ontvangen, doch' de ge heele week zullen geen audiënties gegeven worden BUITENLANDSC»*E VOORRECHTEN IN PEKING» v Naar Domei uil Peking 'meldt, heeft de leider der bestuurscommissie van het gezantschapsdistrict 4e Peking heden verklaard, dat Italië. Frankrijk en Spanje het Japansche voorbeeld zullen volgen en hun voorrechtten in Peking aan de nationale Chineesche regeering zullen teruggeven. i In het Tannengebergte bij Salzburg, is een nieuwe ijsgrot ont dekt. die met haar 30.000 m2 groote ijsvlakte de grootste tot dusver be kende ijsgrot is. Haar grootte over treft zelfs die van de beroemde Mammothholen in Kentucky. De benoeming van een nieuwen plaatsvervangenden volkscommissaris voor Builenlandsche Zaken in de Sovjet-Unie wordt in Berlijnsehe diplomatieke kringefi een demon stratie tegen de Anglo-Amcrikaan- sche diplomatie genoemd. den en dat de opmarsch der Duitsche divisies een duidelijk doel hééft. Het ligt voor de hand. dat. zoodra de ter reingesteldheid het wederom toelaat, de troepen tot zeer vérstrekkende ope raties zuilten overgaan. De toestand in Tunis. Over den toestand in Tunis zijn te Berlijn, nog geen nadere bijzonderhe den bekend gemaakt. In militaire krin gen verwacht men. dat de Amerikanen over Gafsa zullen trachten de Kleine Syrte te bereiken en dat het achtste Bntsche leger, dat de Marethlime frontaal aanvalt, zal pogen de troe pen van maarschalk Rommel te ver nietigen. u keizerlijk hoofdkwartier heeft medegedeeld, dat de strijd der Japanners tegen de Tsjoeng'kinee- sche troepen in Hoepeh en Noord Kiangsoe omstreeks het midden der maand zoo goed als geëindigd was COMMISSIE VAN DRIELANDEN PACT IN TOKIO BIJEEN- De commissie van het Japansch- Duitsch-Italiaansche drielandenpact is gister in de ambtswoning van den Japanschen minister van buitenland- sche zaken bijeengekomen. Tani veerde het voorzitterschap. Voorts waren o.a. aanwezig de Italiaansche ambassadeur Indelli en de Duitsche ambassadeur Stahmer. De vergade ring besprak verschillende belang rijke vraagstukken betreffende de samenwerking der drie landen ten opzichte van hun gemeenschappe lijke vijanden. Er werd op alle pun ten volkomen eenstemmigheid be reikt. Generaal Giraud heeft den gou verneur Rappenne benoemd tot gou verneur van Fransch-Guyana. 2?pj „JTvffcune wAsmm w$ hands fon mm De Chicago Daily Tribune", U.S.A., van?2 Febr. 1941 zegt, dat de „New Dealia", de Roosevelt-kliek, alle waarschuwingen in den wind zal slaan en naar de gunst van het Bolsjewisme zal dingen. Graag wascht zy hem van alle zonden rein. droogt hem met den handdoek der moreele gelükbercchtigheid af en zegt tot hem: „Zulk een groot voorv. chter. der democratie als jij, kan toch niet met dit Kaïnsteeken rondloopcn". (C.N.F.-G.F.L.-Pax m) Stelt een daad voor uw volks- genooten in Duitschland. Steunt de boekenactie van den Natio- nalen Jeugdstorm. KEURINGEN VOOR DE WAFFEN-SS EN fJET LEGIOEN. Nederlanders van Arisch bloed, in den leeftijd van 17-45 jaar (ook ge huwden). die lichamelijk zoowel ais geestelijk goed ontwikkeld ziin en zich geheel kunnen géven aan de eischen, die de opleiding hun ^telt. kunnen zich bii de genoemde adres sen vervoegen, teneinde gekeurd te worden. hjpderlandsche vrijwilligers In de Sovjet-Unie SS PK Buschschuh«-0 H-P m (redietregeling voor Bankbiljetteninlevering. In verband met de omstandig^ heid, dat zich door de toepassing van de verordening inzake de in leveringsplicht van bankbiljet ten van 500.en 1000.li quidatiemoeilijkheden kunnen voordoen, hebben de betrokken au-oriteiten met de hoofdgroep Banken de_ richtlijnen getroffen voor een credietregeling, welke door de leden van de bedrijfs groep Handelsbanken, de be drijfsgroep Lanubouwcrediet- banken en de Vereeniging voor den Effectenhandel (bedrijfs groep Effectenhandel) in toe passing dient te worden ge bracht. 1 Het speciale crediet mag niet hoo- ger zijn dan het bedrag, noodig om deze liquidatiemoeilijkheden te overbruggen. Het lid neemt het geheele erediet- risico op zich en heeft het recht zich daarvoor, indien hij dit noodig acht, zekerheden te verschaffen. Bij verleening van een dergelijk cred.et wordt 2/\ procent rente per jaar en 1 procent provisie berekend. Is na een jaar het crediet niet af gewikkeld. dan wordt over het als aan resteerende saldo wederom 1 procent provisie berekend. Indien uit de afrekening van den fiseds blijkt, dat de cliënt geheel bona fide was, dan betaalt de staat de vermelde kosten. Blijkt uit de afrekening, (Jat de cliënt niet geheel bona-fide was, dan zijn de kosten voor rekening van den cliënt. TELEFONEER NIET £EDURENDE LUCHTALARM. Menschenlevens op het spel. Gedurende luchtalarm en na bom inslag is het dringend noodig, dat het telefoonverkeer tot een minimum perkt blijft, omdat de verbindingen on voorwaardelijk beschikbaar moeten blijven voor den Luehtbeschermings- oienst, die bij bominslag zoo snel moge lijk hulp moet verleenen. iedere telefoonabonné bedenke, dat bij luchtaanvallen de redding van men schenlevens op het spel staat, en late onder alle omstandigheden het particu liere telefoneeren bij luchtalarm, bom inslag en gedurende de eerste uren daarna, na REDE VAN DEN .HEER EKERING. Frontvorming tegen het bolsjewisme. Thans bestaat ook de mogelijk heid tot opleiding en dienstver vulling in Nederland, in een spe ciaal wachtbataljon. Gezinsleden dezer vrijwilligers hebben gelijke voorrechten als degenen, die die nen in de Waffen-SS of het Le gioen: kostwinnersvergoeding, kostelooze ziekenverpleging, extra levensmiddelen enz. Tijdens deze keuringen kunnen zich ook diegenen melden, die tot de Germaar.sche SS in Nederland wil len toetreden. 25.3.43 10.00. Amersfoort. Dienstgebouw. Leusderweg. 26.3.43 10.00. Den Haag. café ..Den Hout". Bezuidenhotilscheweg. BURGEMEESTERSBENOEMINGEN. De commissaris-generaal voor Bestuur en Justitie heeft den redacteur J. P. A. de Monyé te Utrecht benoemd tot bur gemeester van Maarn. Voorts heeft de commissaris-generaal voor Bestuur en Justitie den burge meester van 's-Gravenhage, dr. Westra, tevens belast met de voorloopige waar neming der dienstzaken van den burge meester van Rijswijk, en den koopman 2. Wisboom te Gorinchem met de voorloopige waarneming der dienst zaken van den burgemeester van Brielle. VERDUISTER GOED. Deze week van 18.58-06.36. Maan op: 22.02, onder 7.59 29 Maart Laatste kwartier In café van Erp vergaderde giste ren de groep Schagen van de N.S.B. Na een openingswoord van den heer Buitenhuis, burgemeester van Scha gen en tijdelijk groepsleider, instal leerde de heer Ouwerkerk den heer Kouseband als leider van de groep Schagen. Deze sprak vervolgens de vergadering toe. waarna het woord werd gegeven aan den heer Eke ring. Deze wenschte allereerst den nieuwen functionnaris geluk feliciteerde de groep Schagen met haar opname inde orde van de Kouseband. Al is de beschikkinj daartoe niet uitgegaan van Lon den. De dreiging van het bolsjewisme. Inl. .bepaalt zich tot de bedreiging door net bolsjewisme, de uiterste en zuiverste consequentie van de leer van Marx. We kennen het echter niet slechts als leer. we kennen het ook uit de practiik. Achtereenvol gens memoreerdd spr. de moord op de tsarenfamilie, de massamoorden onder de bevolking en den opbouw van een angstwekkend oorlogsappa- raat. Wij in Nederland hebben jaren lang gekend het gewroet der Com munistische Partij Nederland. Er zijn landgenooten geweest", die hun stem daartegen verhieven. Woorden en daden waren echter twee ver schillende dingen onder het parle mentaire stelsel. De krachtigste waarschuwing kwam van de N.S.B. doch die stem werd niet gehoord. Nadat het bolsjewisme in Italië en Duitschland was neergeworpen, is het nu in het Oosten losgebarsten. Maar Hitier '.sloeg het eerst en hij sloeg hard. Nu is het gevaar bezwo ren en spr. verwacht, dat het. Sovjel- rjik spoedig zal ziin doodgebloed aan zijn verliezen. Indien het bolsjewisme niet over Nederland komt. zullen we dat niet te danken hebben aan de ge allieerden. noch aan onze vroegere regeering of aan' de koningin. Die laatste zond een telegram van celukwensch aan Stal in en hierdoor alleen zal ze nooit meer regeerend vorstin in Nederland kunnen zijn. Het herderlijk schrijven sprak met geen woord over het beest. Op denzelfden dag. waarop in En geland gebeden werden opgezonden voor het jubileerende Sovjetlegcr, werd in de Nederlandsche kerken een herderlijk schrijven voorgele zen. waarin met geen woord werd gerept over het beest, dat ons uit het Onsten bedreigt. Zoo staat het dus met een deel van ons volk en wanneer men hoort, hoe in de „intellectueele" kringen wordt gesproken over den antichrist, dan vraagt men zich af: waar moet dit heen? En toch. zoo het moet komen van Engeland, dan komt hier het bolsjewisme. Men make zich daar over geen illusies. Eenheid tegen het bolsjewisme. Noodig is: éénheid tegen het bolsjewisme. En deze noodwendig heid brengt harde maatregelen mee. Ook in ons land. Deze maatregelen zijn dan ook niet uitgebleven en spi\ memoreert de gijzelaars, van wie honderden hun leven te danken hebben aan Mussert. Voorts de bewapening van de W.A.. die als een noodzakelijke veiligheidsmaatregel is te beschou wen. Tenslotte de inzet van alle be schikbare krachten In den strijd om de overwinning. Dit laatste is een eisch van natio nale geréchtigheid in een tijd. waar in het heele volksbestaan op het spel staat. Bii de vorming van dit eenheids front is de leider voorgegaan me wen. eerbied voor den arbeid, liefde voor volk en vaderland. Tot de niet-kameraden zegt in leider: Zoo ik hier niet stond met vertrouwen in mijn hart. ik sprak voor een verloren zaak. Als Mussert het niet voor ons op knapt., zoo roept hii uit. wie zal het dan wèl doen? En Mussert wil het uoen! Tot de leden der Dartij zei hik Lid van de N.S.B. behoort te zijn: werker in de N.S.B. In de communis tische "partij is ieder lid werker. Zoover is dc N.S.B". nog niet. Toch moet. het zoo komen. Met minder kan het volk niet toe! Daar bij Vertrouwe men in alles op den Leider. Spr. eindigde met de oproep: „Achter Mussert. Hou zee!' De heer Buitenhuis dankte namens de aanwezigen voor het gesprokene. BROEK OP LANGENDIJK. Vergadering Graentencultuui. De tuinbouwver. Groentencultuur vergaderde Dinsdagavond ter be spreking van de agenda van de al- gemeene vergadering der L.G.C. Er was weinig belangstelling. Bij de bespreking van het voor stel, om tot intrekking van het 1/10 pet. voor contante betaling over te gaan, werd door eenige heeren de vraag gesteld, of het thans wel juist is. om hierover te spreken. Tenslotte ging men met het prae-advies van het bestuur accoord, aangezien daar in ook over overleg wordt gespro ken. Wat het voorstel t.a.v. de verte genwoordiging van de kleinere ver- eenigingcn betreft, achtte men de thans geldende régeling de beste. Ook met de overige prae-adviezen kon men zich vereenigen. Ter sprake kwam nog het verzoek van een aantal ingezetenen te Broek od Langendijk aan het gemeentebe stuur. om een gedeelte van de Voqr- burggracht tc dempen. Het gaat hier om de vaart van het póstkantoor naar het spoorterrein langs het dorp. Het gemeentebestuur had hierop af wijzend beschikt, hetgeen de volle dige instemming van de verschillen de sprekers had: deze vaart mag niet gedempt worden, omdat ze een verbinding is. die bii harden wind van veel belang is voor de tuinders. Kerkconcert van D£ Lofstem. - De kerkconcerten te Broek op Lan gendijk mogen zich steeds in een goede belangstelling verheugen, en terecht. De concerteerende vereeni- gingen weten telkens een program ma samen te stellen, dat er zijn mag. Zoo ook Maandag- en Dinsdagavond bii de door de Christelijke mannen- zangverecniging De Lofstem georga niseerde concerten. De NJH. kerk was beide keeren tot de laatste plaats bezet met een pu bliek, dat met groote aandacht luis terde. Er was dan ook inderdaad veel moois te genieten. Van de door De Lofstem onder leiding van Paul Kok gezongen nummers vermelden we in het bi zonder Woudgedachten van Frans Abt met een mooie, aanvankelijk iets onzekere tenorsolo van Klaas Kok. Landerkennung van Grieg met begeleiding van het fanfarecorps Advcndo o.l.v. den heer van Kalken en solozang door den bariton Willem Ravelli uit den Haag, maakte diepen indruk. Verder noemen wij nog „Ons Hollandsch" van B. Zwcers met orgelbegeleiding door K. Wage naar en Gute Nacht van Greimers met bariton-solo van Ravelli. Deze lqatste zong voorts, begeleid door Wagenaar, een achttal mooie liederen, warrvan de Verheerlijking van God in de Natuur van Beetho ven en Mijn Moedertaal van Brandts Buys ons het meest bekoorden. Een zeer .gewaardeerde instrumen tale afwisseling in het vocale concert werd gebracht door Advendo met een drietal marschen en twee ouver tures en door K. Wagenaar met eenige orgelsoli. Ook dit concert moge een aan moediging zijn. om op den ingesla zijn drie grondslagen: godsvertrou-1 gen weg voort te gaan. D00DELIJK ONGELUK IN SPEELTUIN TE ALKMAAR. In den speeltuin aan de Twee de Landdwarsstraat te Alkmaar is Dinsdagnamiddag een ongeluk gebeurd, dat aan het vierjarig dochtertje van den heer K. uit de Popelmanslaan het leven kostte. Dien middag, omstreeks half zes. was een aantal kinderen zich in den speeltuin aan het vermaken met de verschillende speel werktuigen, o.a. met een z.g.n. zweefpaal. Plotseling knapte deze paal bii den grond af. Het zware gevaarte trof het 4-jarige meisje K„ dat vrij wel op slag gedood werd. D'" Degenaar. die ontboden was. vermocht geen hulp meer te bie den. v Het lijkje is naar het St. Elisa- beth-ziekenhuis overgebracht. Een ander meisje werd in de heup ge troffen. doch haar verwonding was niet ernstig. De politie stelde een onderzoek in en heeft den paal in beslag geno men. 12 Jaar geëischt 'tegen moordenares. In Augustus 1941 werd fiet Betuw sche dorpje Velddriel opgeschrikt door een afschuwelijk vergiftigings drama, waarbij de 43-jarige vrouw G. van H.-P. haar 45-jarigen echtge noot A. van H. door middel van vergiftigde panpekoeken om het le ven bracht. Een over-buurman, «de 39-jarige weduwnaar H. V.. speelde in dit drama mede een groote rol De Arnhemsche rechtbank heeft zich gisteren met deze zaak bezig gehouden. Wegens moord eischte de Officier van Justitie tegen de we duwe G. van-H.-P. 12 jaar gevan genisstraf. Vervolgens stond terecht de buur man, die een verhouding met de vrouw heeft gehad, haar zou hebben aangezet haar echtgenoot tc ver moorden en zelfs het vergif zou heb ben gekocht. V. ontkende iets met den moord uitstaande te hebben, hoewel de moordenares het tegen deel beweerde. De zitting duurt voort. D* uitvaart van mgr. Diepen. In de grijze oude St Jans basiliek te Den Bosch is gistermorgen de pontificale uitvaart van ipgr. Die pen gehouden. Behalve de aartsbisschop en de bisschoppen van Roermond, Breda en Haarlem, waren o.m. in de kerk aanwezig de apostolisch-vlcaris van Suriname, de abt van de abdij Berne te Heeswijk, de abt van de Trappis ten-abdij te Tilburg en de abt van de Benedictijnen-abdij te Ocsterhout en dè vicaris-generaal van het bis dom Utrecht. Onder de wereldlijke autoriteiten bevonden zich o.a. de commissarissen der provinciën Noord-Brabant en Gelderland, benevens de burgemees ter van 's-Hertogenbosch met de wethouders. Nadat de indrukwekkende stoet onder de begeleidende Gregoriaan- sche gezangen in het hoogkoor was gekomen, werd de 'requiemmis op gedragen döor mgr. W. Mutsaerts. den nieuwen bisschop van 's-Herto genbosch. De Gregoriaansche mis gezangen werden uitgevoerd door ae Schola Cantorum van het groot seminarie. Na het laatste evangelie werd een kerte lijkrede uitgesproken door den deken van 's-Hertogenbosch. mgv. J. L. Brekfelmans, die uit het Boek der Spreuken tot tekst had geko zen: „Kracht en waardigheid sier den hem als een kleed." Tot slot van zijn indrukwekkende rede vroeg spr. het gebéd van allen voor de ziele- rust van den overledene. Hierna ver richtten de vi.if Nederlandsche bis schoppen de pontificale absoutes. Op het kerkhof te* Orthen vond hierna de bijzetting in den priester- grafkelder plaats. Te Schagen werd Maandag de groote selectie-stierenkeuring gehouden, waarbij de stamboekstieren aange wezen werden. Het inbranden van het waardiqheldsteeken in de hoorns ▼an „Lcdewijk Frans" CNF-Sagers-Pax tn LOYALITEITSVERKLARING VAN STUDENTEN. Van 22 Maart af wordt aan alle ingeschreven studenten van alle universiteiten en hoogeschoien de ;elegenheid geboden ten bureele van den rector-magnificus een loyali teitsverklaring te teekenen. Na onderteekening van de verkla ring ontvangt hij op zijn inschrij- vingskaart een stempel met een pa raaf- van den rector-magnificus. De termijn voor de onderteekening gesteld expireert op 9 April om 17 uur. Ieder ingeschreven student dient te bedenken, dat hii na dien datum slechts tot de colleges en practica wordt toegelaten, indien hij in het bezit is van de afgestempelde in- M. Kuiper. schrijvingskaart.' f TABAK' van eigen bodem. VV7TJ hebben „Inlandsch" gte- rookt; de échte amateur-ta bak maar dan wel te verstaan goedvbehandeld, door een wer- kelijken vakman. En wij moeten zeggen: dat smaakt nqar meer! Niet alleen, dat er een verschil van dag en nacht is, met wat men wel als zelf-geteelde Inlandsche tabak „aanprijst'', neen, wat wij nu proefden, faas anders, béter, en onder de huidige omstandigheden in één adem te roemen met het geurige, gekrulde kruid, dat wij plachten te rooken. De proeven ter verbetering van onze Inlandsche tabak hébben succes gehad. Goed behandelde, degelijk bewerkte en deskundig gefermenteerde Inlandsche tabak staat niet meer in een kwaden reuk. zooals vroeger zij is een uitkomst. Maar er is kaf onder het koren en wat de beroepsplanters in het Land van Maas en Waal telen is natuurlijk heel wat anders dan wat de amateur, die niet eerst bezint, voor hy begint en dat is de overgroote massa! in eigen tyin tracljt te verkrijgen. Daarom dient men, alvorens een hoekje van den tuin tot tabaksplantage te promoveeren, zich terdege te oriënteeren. Hoe het wèl moet, hoe men zijn rantsoen met behoo r- 1 ij k e tabak vergrocten kan? Verstokte toebacksuyghers, daar over een volgende maaL Aflevering margarine en vet, 's-GRAVENHAGE. 23 Maart. - De aflevering van margarine en bak- en braadvet op de bonnen „Boter 10". welke bij de winkeliers zijn ingele verd. zal van Woensdag 24 Maart tot en met Zondag 4 April 1943 plaats vinden. Zooals bekend, zal voor de helft der ingeleverde bonnen margarine en voor de andere helft bak- en braadvet worden afgeleverd. De vetprijzen. Er wordt aan herinnerd, dat het bak- en braadvet, hetwelk geen merk draagt, aan den consument mag worden verkocht tegen ten hoogste f 0.25 per pakje van 200 gram, ter wijl de prijs van de merkvetten niet meer mag bedragen dan f 0 28 per pakje van 200 gram. A.S. STUDENTEN EN ARBEIDS- DIENSTPLTCHT. Er wordt nog eens de aandacht op gevestigd, dat de a.s. studenten, die bij het verwerven van het einddiplo ma van een middelbare school den leeftijd van'-lö jaar nog niet hebben bereikt, niet onmiddellijk voor het vervullen van hun arbeidsdienst plicht zullen worden opgeroepen. Voor hen is het dus mogelijk zich bij een universiteit of hoogeschool te laten inschrijven, zonder dat zy in het bezit zijn van het bewijs van ontslag uit den N.A.D. Bii het berei ken van den 18-jarigen leeftijd wor den zij echter onmiddellijk dienst plichtig. Ter voorkommg van deze moeilijk- heden wordt dezen jongen mannen geraden, zich reeds nu als vrijwilli ger te laten inschrijven bij een dei- aanmeld ingsbureaux van*den N.A.D. UITKEERINGEN TIJDENS ZIEKTE. De Secr.-Generaal van het Dep. van Financiën heeft besloten, dat over uitkeeringen tydens ziekte, weLke een eigen risico dTagende werkgever aan zijn werknemers uitbetaalt, geen vereveningsheffing betaald behoeft te worden. De samenstelling der elftallen op den Technischen Dag. Zondag a.s. organiseert de N.V.B. we derom n technischen dag. waprvoor •Veel belangstelling bestaat. De ■'samen stelling van eenige aan dezen techni schen dag deelnemende elftallen is als volgt: Districls-elftallen Westelijk elftal: Wille (E.D.O.), Groen D.F.C.), van Rheenen 't Gooi). Poulus V.S.V.), Schijvertaar (E.D.O.), de Vroet (Feijenoord), Drager (Ajax), v. d. .Vegt (H.B.S.), Dumortier (D.O.S.), Smit (H.B.C.), de Harder (V.U.C.) Oostelijk elftal: Steinvoort (Quick), Hagels (Enschede), Jansen (Wa'geningen), Denner (A.G.O.V.V.), Möhring (Ensche de), Roelofs (Go ahead), Lodensteyn (N.E.C.), Engelsman (Quick), ten Duis (Enschede), Tausch (P.E.C.), Jaarsma (Heracles). Zuidelijk elftal: Saris (B.V.V.), Blom (N.A.C.), Somers (Spekholzerheide), Pel- likaan (Longa), Bruens (Willem II), van Ierland (Willem II), v .d. Heyden (Eind hoven), van Dijk (N.A.C.), van Roessel (Longa), v. d. Veen (V.V.V.), de Vocht (de Valk). Noordelijk elftal: van Dorst (Veloci- tas), J. Lenstra (Heerenveen), Pienter (Be Quick), StSbler (Velocitas), Blom Sr. en Blom Jr. (JL.S.CJ, Plas (Velocitas), Kammeyer (Be Quick), A. Lenstra (Heerenveen), Goesten (Sneek), Blijham (Frisia). Noord-Hollandsch elftal (tegen Gooisch elftal): Klokkemeijer (K.F.C.), Maassen (Alcm. Victrix), Kuiper (Z.F.C.), Schaper (Alcm. Victrix), Blokland (K.F.C.), Kin- negin (O.S.V.), Schenk (Z.F.C.), Wit (Alcm. Victrix), Simons (W. Frisia), Kok (K.F.C.), Posthumus (W. Frisia). /EIStER ZENDINGSGENOOT SCHAP 150 JAAR. 23 Mei a.s. zal het 150 jaar gele den ziin, dat de Evangelische Broe dergemeente te Zeist, „De Broeder- Sociëteit in Holland ter uitbreiding van het Evangelie onder de heide nen", oprichtte. t

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1943 | | pagina 1