NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR Afweerslag bij Ladoga-meer duurt voort. Feest in Avondrust. de Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau der Schaker editie: Schag-en: Laan 201. Telefoon 444 (2 lijnen). Postrekening 66189. DONDERDAG 25 MAART 194S. SCHAGER EDITIE. 87e Jaargang No. 70. 2 pagina's. Hoofdredacteur: A. R. JONKER, Alkmaar. Deze Courant verschijnt dagelijks. Advertentie-tarief. Prijs der gewone advertenties in deze Editie 11 ct. per m.M. Bij contract binnen een jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor de geheele oplage op aanvrage. Duitsche succesvol 73.000 ton in den grond geboord HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 24 Maart (D.N.B.). Het opperbevel van de weermacht deelt meae: „De afweerslag ten zuiden van het Ladogameer duurt mei on verminderde hardheid voort. De door talrijke siagvliegtuigen en sterk artillerievuur ondersteun de stormloop der Sovjets werd in verbitterde gevechten van man tegen man bloedig afgesla gen. Van het geheele overige oostelij ke front wordt slechts plaatselijke gevechtsactie gemeld. Verschillende plaatselijke aanvalsondernemingen, die tot verbetering van het front en tot zuivering van net nieuw gewon nen terrein werden uitgevoerd, had den een succesvol verloop. Op ravitailleeringscolonnes en het spoorwegverkeer van den vijand werden luchtaanvallen met goede uitwerking ondernomen. DE STRIJD IN TUNIS In Zuid- en Midden-Tunis duurden ook gisteren de harde gevechten voort. Verscheidene doorbraakpogingen mislukten door den tegenstand van Duit sche en Ra'.iaansche divisies. Energiek uitgevoerde tegenaan vallen hadden succes. 44 pant serwagens werden kapot gescho ten, gevangenen en buit bin nengebracht. Duitsche gevechtsvliegtuigen heb ben in den nacht van 22 op 23 Maart in de wateren voor Algiers een koopvaardijschip van 8000 brt. tot zinken gebracht er, in de haven van Oran een ander groot schip met luchttorpedo's beschadigd. Tijdens vluchten overdag en des nachts van afzonderlijke vijandelijke vliegtuigen naar het gebied van het Duitsche rijk en boven het West- Fransche kustgebied werden zeven vijandelijke bommenwerpers neer geschoten. Snelle Duitsche gevechtsvliegtui- §een vielen gisteren overdag voor en oorlog belangrijke doelen aan de Britsche zuidkust aan. Duikbootjagers hebben voor de Noorsche kust een vijandelijke duik boot vernietigd. Britten teruggeworpen. Hoofdverdediging der Spil in tact. De A.N.P.-correspondent meldt: De eerste aanvallen der Britsche aghlste armee op de Marethlinie in Zuïa-Turiesië heeft niet het resultaat opgeleverd, dat men er in Engeland van verwacht had. Te Berlijn kon men heden avond mededeelen, dat de aan vankelijke successen van de Britten weer te niet zijn gedaan en dat zoowel in midden als in Zuid-Tunesie de hoofdverdedi- gingslijn der strijdkrachten van de Spil nog volkomen in tact is. In Londen wordt dit niet ontkend, hetgeen o.m. blijkt uit een Woens dagmiddag door Churchill afgelegde verklaring, waarin hij verklaarde, dat de strijd voor en om de Mareth linie een terugslag had gebracht. Te Berlijn voegt men hieraan toe, dat de Duitsch-Italiaansche pantser- armee in den tijd, waarin de Anglo- Amerikanen hun strijdkrachten for meerden. niet geslapen hebben en nog over verdedigingsmogeliikheden beschikken, zoodat de strijd in Tunis nog lang niet beslist is. Men ont houdt zich verder van commentaar, daar men de gevechten der laatste dagen zuiver als de ..ouverture" be schouwt. De strijd in de Mareth-linie is hoofdzakelijk door de Italianen ge voerd; deze waren het. die de Eneel- schen weer uit de veroverde stellin gen terugdrongen en daarmede den ouden toestand herstelden. KEURINGEN VOOR DE WAFFEN-SS EN HET LEGIOEN. Nederlanders van Arisch bloed, in den leeftijd van 17-45 jaar (ook ge huwden), die lichamelijk zoowel als geestelijk goed ontwikkeld ziin en zich geheel kunnen geven aan de eischen, die de opleiding hun stelt, kunnen zich bij de genoemde adres sen vervoegen, teneinde gekeurd te worden Thans bestaat ook de mogelijk heid tot opleiding en dienstver vulling in Nederland, in een spe ciaal wachtbataljon. Gezinsleden dezer vrijwilligers hebben gelijke voorrechten als degenen, die die nen in de Waffer.-SS of het Le- tegenaanvallen in Tunis uitgevoerd. Zooais in een extra bericht is medegedeeld, hebben Duitsche duikbooten de vijandelijke ravi tailleering voor het front in Afri ka nieuwe verliezen toegebracht. Zij boorden van een convooi, da1 van Amerika naar Gibraltar on derweg was en van convooien op de Middellandsche Zee de laatste dagen vijftien schepen van teza men 73.000 brt. in den grond. Twee andere schepen werden door torpedo's getroffen. Hoe het Amerikaansche convooi vernietigd werd. In aansluiting op het bericht van de torpedeerine van een gedeelte van een Amerikaansch convooi. dat op weg naar N.-Afrika was. ver neemt net DNB. dat eenige Duitsche duikbooten midden op den Atlanti- schen Oceaan een Amerikaansch convooi ontdekten. welks lading voor het Noord-Afrikaansche front bestemd was. Zeven dagen duurden de aanvalsoperaties. Tot dicht bij Gibraltar volgde de eene aanval op den anderen. Op den verderen tocht langs de kust van Noord-Afrika be gon de strijd opnieuw, in weerwil van de krachtige bescherming door luchtmacht en oorlogsvaartuigen, en nieuwe successen werden behaald. Meer dan 100.000 ton kostbaar oor logsmateriaal heeft zoo het Noord- Airikaansche front niet bereikt. Washington geeft aanvallen toe. Washington geeft volgens den En- gelschen berichtendienst toe. dat minstens twee Amerikaansche con vooien op den Atlantischen Oceaan door duikbooten ziin aangevallen en verliezen hebben geleden. Luchtactiviteit. Het Italiaansche weermachtbericht vermeldt o.a.: De havens van Bone en Phi- lippevilie zijn door onze vliegtui gen gebombardeerd; een vijan delijke jager werd neergeschoten. Een formatie van 30 Amerikaan sche bommenwerpers heeft talrijke brisant- en brandbommen op Mes- sina laten vallen; tot dusver heeft men 6 dooden en 32 gewonden onder de bevolking geteld. Openbare ge bouwen en particuliere huizen leden veel schade. Bij mitrailleuraanval- len op treinen en plaatsen op Sicilië werden onder de burgerbevolking twee personen gedood en drie ge wond. In het plaatsje Manca bij G-ela (Caltanisetta) stortte een vijande lijk vliegtuig neer. VERDUISTER GOED Deze week van 18.58-06.36. Maan op: 23.15, onder 8.26. 29 Maart Laatste kwartier Witboek der Britsch-lndische regeering. Naar Reuter meldt heeft de Britsch- lndische regeering een witboek uitge geven omtrent de gebeurtenissen in lndië sedert 19 April 1942, toen Gandhi van Engeland verlangde, dat het zich uit lndië zou terugtrekken. In het witboek wordt Gandhi verwe ten, dat hij met zijn beweging een strijd tot het einde, het koste wat het wil, heeft willen doorzetten, om 'n einde te maken aan de overheersching van lndië door buitenlanders." Verder wordt in het witboek gepoogd de Brit sche maatregelen van geweld jegens de Indiërs te verdedigen. DE AMERIKANEN IN HET NABIJE OOSTEN. Op het station Meidan Ekbes, in Syrië aan de grens van Turkije, is onlangs, naar men uit Aleppo ver neemt, de GaullistischeFransche vlag neergehaald en de Amerikaan sche geheschen. Symptomatisch voor de Amerikaansche positie in het na burige oosten is het ook, dat in Ara bische kringen in Syrië en Libanon de sterkte der Amerikaansche troe pen in het Nabije Oosten wordt ge schat op 150.000 man. Het voorlichtingsbureau der re- regeering heeft vandaag medege deeld, dat het Japansche stoom schip „Takachio Maroe" den 19den Maart door een Amerikaansche duik boot in de nabijheid van het eiland Formosa tot zinken is gebracht. gioen; kostwinnersvergoeding, kostelooze ziekenverpleging, extra levensmiddelen enz. Tijdens deze keuringen kunnen zich ook diegenen melden, die tot de Germaansche SS in Nederland wil len toetreden. 26.3.43 10,00. Den Haag. cafe ..Den Hout". Bezuidenhoutscheweg, NederlandscHe vrijwilligers in de Sovjet-Unie SS PK W. Klerk-O H-P n De aanval op de Mareth-linie. V> TÊÏïiïntt,'"" DE MARETH LINIE KAART VAN PELT Uit een tweezijdige beweging blijkt de aanval der EugelschAmeri kaansche troepen in Tunis op de Mareth-linie. De kaart, die voor zichzelf spreekt, geeft de strategische beteekenis van deze linie weer. Zeegevecht bij Terschelling. Puitsch konvooi driemaal tevergeefsch aangevallen. Ter hoogte van Terschelling werd, naar 't DJNJS. meldt, in de vroege ochtenduren van 23 Mrt. een Duitsch convooi meermalen zonder succes door Britsche ar tillerie- en torpedobooten aange vallen. De escorteerende strijdkrachten van het convooi hadden de vijande lijk vaartuigen zoo tijdig in de ga ten, dat de vijand genoopt werd zich in nevel te hullen en er van door te gaan. Hij probeerde toen een nieu wen aanval, maar werd weer tijdig ontdekt en door het goed gerichte vuur der escorteerende strijdkrach ten verdreven. Hierbü plaatsten de Duitsche booten verscheidene zware treffers op een artillerievaartuig. Een derde aanvalspoging werd even eens afgeslagen. Toen draaide de vijand definitief naar het Westen af. Het convooi zette zijn reis zonder verliezen of schade voort en is in middels op zijn plaats van bestem ming gearriveerd. Nederlandsch schip „Remi" voor Norderney vergaan. Geheele bemanning gered. Het Nederlandsche vrachtschip „Remi". onderweg van Riga naar Rotterdam met een lading hout heeft in den nacht van 12 op 13 Febr. j.L voor Norderney schipbreuk geleden. Onderweg werd het weer met het uur slechter, terwijl de dieselmoto ren begonnen te haperen en later geheel den dienst weigerden. Het anker werd uitgezet en noodseinen stegen op. Tot overmaat van ramp brak er na eenige uren nog brand uit. De onder levensgevaarlijke om standigheden uitgevaren motorred dingboot „Hamburg", schipper Kup- per van Langeoog, bereikte op het kritieke oogenblik de „Remi" en wist de geheele bemanning, bestaan de uit zeven Nederlanders en de vrouw van den kapitein, met een reddingsvest van boord te halen. De schipbreukelingen ziin in Norderney aan land gezet en worden door de bevolking hartelijk verzorgd. De Deensche verkiezingen. KOPENHAGEN. 24 Maart, Vol- gens de voorloopige telling van gis termiddag vijf uur hebben de ver kiezingen van het Folketmg den volgenden uitslag gehad: Van de 148 zetels behaalden: soci aal democraten 66, winst tegenover 1939 2; radicaler. 13. verlies 1; con servatieven 31. winst 5; Venstre 28 verlies 2; Retsforbund 2, verlies 1 boerenpartij 2, verlies 2; DNSAP 3, onveranderd; Dansk samling 3, winst tegenover 1939 3. EMIGRANTEN IN BRITSCHE WEERMACHT. Naar de Engelsche nieuwsdienst meldt, zullen de zich in Engeland ophoudende emigranten in den leef tijd van 18 tot 42 jaar. die tot dusver nog geen militairen dienst gedaan hebben, zich thans in de Britsche weermacht moeten laten opnemen. AMERIKANEN IN MAROKKO GELYNCHT. Te Wasam in Fransch-Marokko zijn ernstige botsingen voorgevallen tusschen Amerikaansche soldaten en Marokkanen. Eenige gesluierde Ma- rokkaansche vrouwen werden door de Amerikanen lastig gevallen en door landgenooten in bescher ming genomen. Bij de vechtpartij hebben de Amerikansche soldaten 24 Marokkanen overhoop geschoten. 7 Amerikanen werden door de woe dende menigte gelyncht. Lichtgas en Pootaardappelen De Duitsche chemicus Dostal heeft eigenaardige proeven met pootaardappelen genomen. Ge durende vierentwintig uur liet hij normaal lichtgas op de poo- ters inwerken. Naderhand bleek dan, dat deze knollen veel rij kere vruchten droegen dan hun niet behandelde scortgenooten. De verdubbeling van den op brengst wordt toegeschreven aan de gunstige inwerking van het aethylcen, dat in lichtgas rijke lijk vertegenwoordigd is. rTABAK yan eigen bodem. n. VIRGINIA, havanna, shag het zijn aanlokkelijke namen, die reeds menigeen verleid heb ben tot het koopen van een pakje tabakszaad. Vol vertrou- den zaaiden dezulken, maar zij oogstten blad van een uit- heemsche plant, die wel tot de familie der tabaksplanten be hoort en een mooie sierplant in den tuin is, maar in ons land geen rookbaar tabaks blad oplevert. Knappe menschep uit de ta bakswereld, die zich ihteressee- ren voor de destijds zoo in dis- crediet gebrachte tabaksver- bouw in Nederland (in het bij zonder in het Land van Maas en Waal en in de omgeving van Amerongen) hebben selectie- proeven genomen en uit de hon derden tabakssoorten één varië teit ontdekt, welke zich het beste leent voor de teelt in ons land of men nu shag!, sigaren- of siga retten tabak, dan wel pijp- of pruimtabak wenscht. Die uitverkoren soort heet naar den man die dezen dienst aan rookend Nederland bewees: „Nummer 25 van ir. Slits." Laat niemand daarom in de verleiding komen door fraaie klanken als „Camel" of „Virgi- nia," maar houdt u aan „nr. 25 ir Slits." Bestelt het zaad bij een bonafiden handelaar, want er zijn z.g. leveranciers, die het niet zoo nauw nemen. En wacht niet te lang, want voor tabak is Maart de zaaimaand. Vóór het zaad in huis is ver tellen wij nog hoe er verder ge handeld moet worden ook dat om gepruts en daardoor mis lukking te voorkomen. Levenslang geëischt. Voortzetting van het vergif- tigingsproces te Arnhem. De Arnhemsche rechtbank heeft gisteren de behandeling van de moordzaak te Velddriel voortgezet. De Officier van Justitie eischte te gen den 39-jarigen landbouwer H.V. die zijn buurvrouw tot den moord op haar man had aangezet, levenslange gevangenisstraf. Het staat vast. dat deze weduwnaar met elf kinderen een verhouding met de vrouw had. Na haar arrestatie heeft hij door het schrijven van brieven gepoogd haar van een bekentenis terug te houden. De verdachte, die geen zweem van berouw tooide, hoorde den eischon- oewogen aan. IliR m Mr. Arnoius ut Arnhem traa als verdediger op. „De les van het front". De voorman der Germaansche SS in Nederland, Feldmeyer, is na een inzet van acht maanden aan het Oostfront, in Nederland terugge keerd. Voorman Feldmeyer. die dienst deed bij de SS-divisie Wiking al Unterscharführer, werd wegens betoonden moed en dapperheid tij dens verschillende gevechten bevor derd tot SS-Untersturmführer en begiftigd met het IJzeren Kruis tweede klasse. Voorman Feldmeyer zal thans we derom het bevel over de Germaan sche SS in Nederland op zich nemen. Naast zijn vele werkzaamheden voor de SS. rekent de voorman het tot zijn taak en plicht, het Neder landsche volk te overtuigen van de noodzaaak tot eenheid in den strijd tegen het bolsjewisme. In verband hiermede zal hij op acht openbare vergaderingen het woord voeren over het onderwerp: „De les van het front". WERKLOOZEN EN HET ZIEKENFONDSBESLUIT. Ter voorkoming van misverstand zü medegedeeld, dat werklooze ar beiders en hun bij ^et Ziekenfonds indirect-verzekerde gezinsleden, ge durende ten hoogste acht dagen, on derscheidenlijk een maand na het einde der verplichte verzekering aanspraak kunnen maken op de ver strekkingen ingevolge het Zieken- fondsenbesluit. Hierbij moet even wel in het oog gehouden worden, dat de betrokkene in den loop van de twee maanden, voorafgaande aan het einde zijner verplichte ver zekering op ten minste zestien da gen arbeid in loondienst heeft ver richt, dan wel dat hij gedurende twee maanden onafgebroken op alle werkdagen verplicht verzekerd is geweest. In het eerste geval duren zijn aanspraken acht dagen, in het tweede geval een maand voort. Schagens oudste inwoner jubileert. (Familiefoto.) Het is vandaag feest in „Avond rust", want de heer C. Horst, Scha gens oudste bewoner, herdenkt zijn 95sten verjaardag. Toen we hem deze week gingen opzoeken, troffen we hem aan mon ter en wel te midden van een aantal andere oude heeren. Hij zat daar rustig en kras, iemand die zijn leef tijd met eere droeg. De ouderdom bleek voor hem te ziin gekomen met weinig gebreken, slechts is hij wat hardhoorend. Dit nam niet weg, dat men zich zeer goed met hem kan onderhouden. De heer Horst werd geboren oo 25 Maart 1848 te Nieuwe-Niedorp Hij woonde daar tot zijn 15e jaar en ging toen als boerenknecht naar Heerhugowaard. waar hii kwam „bij Blom". Hii bleef daar eenigen tijd, werkte een drietal jaren in de Scher mer, keerde weer naar Heerhugo waard terug om zich tenslotte, nu getrouwd, te vestigen in Barsinger- horn. Hii begon daar als werkman bij zijn zwager. A. Bakker, maar bleef daar niet lang. Het werk was hem te zwaar. Want dit is het eigen aardige: deze man. die de jaren schijnt te tarten, die den indruk maakt een pittige 85-er te zijn, heeft in ziin leven meer dan de meesten te kampen gehad met ziek te en zwakheid. Het kan wonderlijk loopen Hii kwam toen als koetsier bij dr. Pot in Barsingerhorn, maar moest dat na 2 jaar opgeven, toen hii in den wagen een bloedspuwing had gekregen. Er werd daarop een ne gotie in manufacturen begonnen, maar hii „had er geen rooi op". Hii was er wat zwak voor en toen wer den de rollen verdraaid: ziin vrouw trok er op uit en hij deed het huis houden. Tenslotte werd hij melkboer en dat is hij 20 jaar geweest. „Je deed er nog al water bij, hé", inter rumpeerde een der andere heeren. Maar de jubilaris gaf grif terug: ,,'t Was de beste van 't dorp!" Te Barsingerhorn is de heer Horst 60 jaar gebleven, hij is er 50 jaar getrouwd geweest en had er 3 kin deren, die, evenals zijn vrouw, ziin overleden. Sedert 19 Aug. 1934 woont hii nu in „Avondrust", waar hii ziin ouder- domJn vrede slijt: een welverdiende belooning na een druk en moeilijk leven. We wenschen hem een onvergete- lijken dag en hopen hem straks de honderd te zien halen, even kras en even pittig als hij nu is. LUISTERAARS ANTWOORDEN DE ONTSPOORDE DOCHTER. Hedenavond om 19.00 uur spreekt Max Blokzijl, via Hilversum I, in de serie Brandende Kwesties, over het onderwerp: „Luisteraars ant woorden de ontspoorde dochter". REPARATIE VAN TRICOT GOEDEREN. De klant moet materiaal bijleveren. In verpand, met de huidige schaarschte aan grondstoffen heb ben vele tricoiageiabrikanten een speciale reparaue-atdeeiing opge richt voor het herstellen van tricot- ondergoeaeren, kousen en sokken. Ten einde voor alle fabrikanten tot een uniforme regeling te geraken, heeft het Rijks-Texuelbureau vast gesteld, dat m principe door de fa brikanten het systeem gehandhaafd dient te worden, dat het publiek zelf voor het materiaal, noodig voor de uitvoering van herstellingen, zorg draagt. Hiermede wordt bedoeld, dat in ieder geval meer versleten klee- dingstukken moeten worden ingele verd dan aan gerepareerde kleeding- stukken wordt terugontvangen. Bij inlevering van bijvoorbeeld drie ver sleten borstrokken zal het materiaal ter repareering van twee borstrok ken moeten worden onttrokken aan de derde borstrok, welke de consu ment niet meer terugontvangt. Voor reparatie aan kousen en sok ken kan in het algemeen door het publiek geen materiaal worden bij geleverd, zoodat de daarvoor benoo- digde grondstoffen door den fabri kant uit eigen voorraad beschikbaar moeten worden gesteld. Altijd anderen. Zelfbewust en sterk staan onze mannen aan het Oostfront. Zij ver dedigen met het beste wat in hen is de Europeesche beschaving tegen Satanshorden uit het Oosten. Wij als Nederlanders hebben ons te schamen, dat naar verhouding van ons zielental er nog zoo weinig flinke jonge kerels zich hebben in gezet. Zullen wij dan altijd anderen de kastanjes uit het vuur laten ha len? Zet U in' en vangt aan met te stor ten op giro 432100 Verzorgingsfonds van het Vrijwilligerslegioen Neder land. HOOFDPRIJZEN STAATSLOTERIJ. 20.000: 9837. 5.000: 20466. 1.500: 6362. 12530. 1.000: 3060. 15827. 400: 5502, 18298, 21056. 200: 2805. 4753. 100. 1532. 1838, 5287, 6749, 6764, 7887, 16670, 21300. Sluikhandel schaakmat. HET optreden tegen den zwarten handel wordt inderdaad ver scherpt. Precies zooals wij vorige week in onze beschouwing over de zen kanker in onze samenleving schreven, is aan het geduld van de betreffende autoriteiten een einde gekomen. Zachtzinnigheid en een misplaatst medelijden zijn uitgeban nen en de meest di-astische maatre gelen aangekondigd tegen lederen vorm van zwarten handel, zonder aanzien des persoons. Dat bovendien het einde gekomen zal zijn van de veel te milde be straffing van deze ernstigste vergrij pen tegen de volksgemeenschap, is evenmin in twijfel gelaten. Een en ander is duidelijk tot uit drukking gekomen uit do woorden, welke eenige dagen geleden door politie-autoriteiten op de persconfe rentie te Den Haag zijn gesproken. Harde woorden! Voorwaar maar alleen jegens degenen, die in dezen tijd op een gespekte beurs azen ten koste van de volksgemeen schap. T"\E bestrijding van den sluikhandel J-' heeft den laatsten tijd zoo groo- te, bijna ruïneuse afmetingen aange nomen, dat de Nederlandsche politie al het weTk niet alleen af kan. Als vertegenwoordiger van den Commissaris-Generaal van het Vei ligheidswezen en tevens in zijn func tie van Befehlshaber der Sicher- heitspolizei. deed SS-Brigadeführer, dr. Harster, mededeeling van een verordening van den Rijkscommis saris, dat de Duitsche politie-instan- ties assistentie zullen gaan verlee- nen. Er is daartoe een afzonderlijke tak van dienst gevormd, die met raad èn daad de Nederlandsche po litie zal bijstaan en haar handelingen volkomen zal dekken. Uitdrukkelijk is hierbij verordend, dat alle bij deze actie in beslag ge nomen goederen, óók wanneer dit door de Duitsche politie geschiedde, ter beschikking worden gesteld van de Nederlandsche bevolking. Dit als een beschamend voorbeeld aan de booze tongen, die natuurlijk maar al te graag weer zouden wil len fluisteren, dat de Duitsche in stanties alleen maar medewerken om iets extra's voor zichzelf te krij gen. De bedoeling is dan ook alleen, het Nederlandsche distributieappa raat te behoeden voor vastloopen door het a-sociale optreden van ge- wetenlooze geldwolven. controle zal aanmerkelijk wor den uitgebreid. Niet alleen zul- len hotels en treinen nauwkeurig worden geïnspecteerd, maar vooral zullen al diegenen, die zich niet met voor ieder zichtbare eerlijke hande lingen ophouden, precies op de vin gers gekeken worden. Bovendien zal van nu af aan geen enkele Duit sche of Nederlandsche heele of halve officieele instantie, anders dan de daartoe bevoegde en ais zoo danig bekende, het recht hebben zich met aan- of vricooo i. te la ten. Alle onbevoegde instanties kun nen bij overtreding van deze bepa ling, welke de overzichtelijkheid van den handel en vooral van den zwarten handel ten goede komt, op streng ingrijpen rekenen. Uit deze uiteenzettingen bliikt wel den ernst, waarmede men den zwarten handel met wortel en tak wil uitroeien en men kan er van verzekerd zijn, dat er harql toege slagen wordt. Een besluit aan de be treffende instanties geeft nog eens aanwijzingen om met de meest dras tische middelen op te treden. Het controle- en berechtingsappa raat komt op toeren. Zwarte han delaren, opgepast! Nog een enkele schakel in den keten zal versterkt moeten worden waarover een volgende maal maar reeds nu zal ons vroeger geuite parool een practische toepassing krijgen: Dood aan den zwarten handel! Jr. Handelsavondschool. Gisteravond had in de Herv. kerk de afsluiting plaats van de laatste cursus der Handelsavondschool. Dit geschiedde in tegenwoordigheid van het schoolbestuur en het college van directeur en leeraren. De heer Niestadt, voorzitter van het schoolbestuur, sprak een woord van dank aan het adres van het kerkbestuur, dat het lokaal ter be schikking had gesteld. Hij raadde den verzamelden leerlingen niet bi.i de pakken neer te zitten, doch, niet tegenstaande de omstandigheden, te blijven doorzetten. Hii hoopt diege nen, die het middenstandsdiploma willen behalen, straks te zullen aan treffen in de derde, de kopkiasse der school. De heer van Graafeiland. directeur der school, ging hierop over tot het uitreiken der rapporten. Ook hii echter richtte zich eerst met een op wekkend woord tot de leerlingen. Het einddiploma ontvingen: G. Bak, L. Blind, K. Borst. L. de Jager, J. Leguit. K. Middelbeek. F. Mos. N. Nap. A. Nieuwkoop. J. v. d. Pijl, S. Roobol, K. Rijswijk, H. Speelman, P. Wagenaar, J. Zejus, S. Davids en M. van Rooij, allen te Scha gen: A. Gutter te Zuidscharwoude; N. Aar- sen, M. Bresman. A. Eriks, L. Ilot- tentot, A. Kapitein, K. Vlam. allen te Zijpe: N. Johannes te Callants- oog; A. Breed, D. Houter. J. Schoen, P. Zwaan, allen te St. Maarten; H. Hielkema, G. Jongejans. M. Middel koop te Barsingerhorn; J. Bremer te Harenkarspel: B. Kaan en P. de Ridder te Anna-Paulowna; N. Mul der te Schoorl. Bevorderd werden van de 1ste naar de 2e klasse: M. H. Gootjes. R. Kaper. N. Koning, G. Rempt, B. Roo- ker. T. Ruig, H. Westerman. E. van Erp, allen te Schagen; A. Mooy, M. Mooy, A. de Jong te Wieringer- waard; P. Kater. B. Aarsen. J. Breg- man te Zijpe; J. Burger. R. Slikker te Barsingerhorn: A. Eriks. D. Rus. J. Rus te St. Maarten; M. Lakeman te Oude Niedorp: T. Hoitinga te Winkel; S. de Vries te Harenkarspel; G. Meumer, M. W. ter Burg cn A. v. d. Goes te Anna Paulowna. Zeven leerlingen werden niet be vorderd. Zweden heeft sinds het begin van den oorlog 176 schepen verloven met een gezamenliiken inhoud van 473.096 brt. Daarbij ziin 1083 zee lieden omgekomen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1943 | | pagina 1