NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR Een strijd voor het leven van ons ras. Sovjetaanvallen bij Ladogameer worden zwakker. r TABAK Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau der Schaker editie: Schaffen: Laan 201. Telefoon 444 (2 lijnen). Postrekening 66189. VRIJDAG 26 MA ABT 1943. SCHAGER EDITIE. 87ste Jaargang No. 71. 2 pagina's. Hoofdredacteur: A. R. JONKER. Alkmaar. Deze Courant verschijnt dagelijks. Advertentie-tarief. Prijs der gewone advertenties in deze Editie 11 et. per mJVI. Bij contract binnen een jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor de geheele oplage op aanvrage. De les van het front: Waar duivelsche slechtheid de leidsvrouw is, Stalingrad gedenkteeken van Germaansch heldendom. Op de eerste van de acht aange kondigde openbare vergaderingen sprak gisteravond in de foyer van „Tlvoli" te Utrecht de voorman der S.S., Feldmeyer, over het onder werp: „De les van het front". De bij eenkomst was zeer druk bezocht. Voorman Feldmeyer zeide, dat deze oorlog een strijd is -om en van het leven van ons ras. Hij is niet te vergelijken met vorige oorlogen. Vroeger waren er vorstenhuizen en dynastiën, die de vol keren lieten strijden voor het veroveren van grondgebied en uitbreiding van hun macht. Dynastiën hebben thans af gedaan. De samengebonden krachten van ras en bloed weren zich tegen mach ten uit binnen-Azië, die aanvallen met het vreemd-rassische Jodendom, dat tel kens weer aanvallen doet op de rijke cultuurgebieden van het Westen. Wat wü beleven, is eigenlijk een herhaling van den aanval der Hunnen onder aan voering van Attila. Wij daar ginds aan het front voerden een gemeenschappe- lijken strijd op leven en dood. Er was van eenig verschil geen sprake meer, wij waren moderne Germanen en Vi- kingers uit de twintigste eeuw. Het meerwaardigheidsgevoel van den Ger maan brengt echter een gevaar met zich mee, n.1., dat men het gevaar van het Bolsjewisme niet zoo groot acht als het in werkelijkheid is. Geleid door duivelachtige s.'ecbtheid. Onder de Nationaal-Socialisten zijn er ook, die het communisme meer hebben gezien als instrument van politieke agi tatie, dan als reëel gevaar. Het communisme als binnenlandsch gevaar werd niet gezien. Dit gevaar bestond echter daarin, dat in Neder land en in West-Europa de volks kracht en de weerbereidheid werden ondergraven, terwijl tezelfdertijd in het Oosten de roode armee op geraf fineerde "ijze werd gevormd. Het communisme is een oorlogsbe dreiging. Het wordt niet aangevoerd door een idioot, doch het wordt met duivelachtige slechtheid en geraffineerd heid geleid. In den afgeloopen winter hebben de Duitsche legers in het Noorden stand gehouden: in het Zuiden zijn zij over groote afstanden teruggetrokken. Hier door is men eerst de dreiging en de macht van het communisme goed gaar voelen. Opmerkeliik is het, dat slechts in het achterland twijfel was ontstaan t a.v. de eindoverwinning. Bij de front soldaten werd evenwel geen moment gedacht aan de mogelijkheid van ver liezen. De frontsoldaten zijn onwankel baar gebleven in dc zekerheid, dat deze oorlog zou worden gewonnen. De Führer heeft door de getroffen maatregelen be wezen, dat hij frontsoldaat was en front soldaat is. De totale oorlog. De proclamatie van den totalen oor log beteekent ook voor ons, dat wij ons in dezen tijd niet meer bezig kun nen houden met overbodige dingen. Wij. Nationaal-Socialisten. eischen het recht voor ons op eiken maatregel te nemen, welke noodig blijkt om dezen oorlog te winnen. Het is hard wanneer een vrouw haar man of haar zoon meet afstaan om in Duitschland te werken, doch daarom is het zoo goed, dat de Nationaal-Socia listen in het Oosten gevallen zijn, om dat wij dus van ons zelf meer vragen dan van de anderen, die in Duitschland moeten werken. Sprekende over den strijd bij Sta lingrad, zeide Feldmeyer: Stalingrad mag geen sensatieaungelegenheid zijn. Stalingrad was een begrip en het is het gedenkteeken geworden voor het hel dendom van den Germaanschen mensch. Wii willen thans, evenals de strijders in Stalingrad, die wisten, dat de dood he.i wachtte, aan den Führer denken. Met een driewerf „Sieg Heil" op Adolf Hitier, dat staande werd uitge bracht, besloot spreker zijn betoog. „The Mornlug Post", Londen, van 2 Februari 1937, schildert in een drastische scène, die zich in het Lagerhuis afspeelt, wat er gebeuren zou, indien de legen darische Russische „cultuur" naar Engeland kwam. (Dc man, die volgens Rus sische methode, zoojuist door de politic gearresteerd wordt, is majoor Attlee). Geheel rechts op zijn bank bevindt zich Morrison, minister van Binnenlandschc Zaken in het Churchill-kabinet. (C.N.F./G.F.L. Pax m) Zware vijandelijke aanvallen in Tunis afgeslagen. Succesvolle jacht op Britsche duikbooten. Mr. Van Kleffens protesteert in de „Times Uit Churchill's uitlatingen, welke in de Times zeer duidelijk gecommenta rieerd zijn. blijkt, dat de :leine Euro- peesche staten in een Europa, waarin Engeland overwinnaar zou zijn, niets meer te vertellen zullen hebben. Groote en kleine staten zouden in één verband moeten samenwerken, wat natuurlijk zijn gevaren meebrengt, zoowel voor de zelfstandigheid als voor de neutraliteit der in hun politiek volkomen ondergeschikt gemaakte klei nere mogendheden. In een ingezonden stuk in de Times keert zich daartegen mr. Van Klef fens, minister van Euitenlandsche za ken de. uitgeweken Nederlandsche re geering. Hij laat daarin duidelijk uit komen hoe groot het verschil in op vattingen reeds is tusschen de Britsc-h- Amerikaansche politiek van heden en de eerste democratische 1' uzen. Van Kleffens ontkent de bewering van de „Times", dat de gi-ootere mo gendheden doordat zij zwaardere offers brachten meerdere recjiten dat de kleinere zouden hebben en wijst er op, dat uist de kleine door de fou ten der grooteren het meeste te lijden hebben. Zijn woorden versterken den indruk, dat men het in Londen en Washington nog hopeloos oneens is, met uitzondering wellicht van het ge meenschappelijk voornemen om de kleine staten voor welker belangen men zoogenaamd ten strijde is getrok ken in de toekomst geen rol van be- teekenis meer la laten spelen. „Als wij", zegt de heer Van Kleffens „de democratische gedachte trouw wil len blijven, kunnen wij niet de demo cratie proclameeren en practisch de wet van eenige weinigen toepassen." Natuurlijk zal zijn beschouwing in 't officieele Engelsche blad ook in Brit sche regeeringskringen wel de aan- dach trekken. Of hij er iets mee be reiken zal. valt ech.er ernstig te be twijfelen. ECUADOR EN DE SPIL. BUENOS AIRES. 25 Maart. Het congres van Ecuador heeft met groo te meerderheid een resolutie aange nomen, waarin de regeering wordt uitgenood igd den oorlog te verkla ren aan de Spilmogendheden. HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER. 25 Maart (D.N.B.) Het opperbevel der weermacht deelt mede: Ten zuiden van het Ladoga- meer ondernam de vijand aan vallen, die tengevolge van de zware verliezen zwakker waren dan de voorgaande dagen en wederom geen enkel succes had den. Bij de vernio'iging van een afgesneden vijandelijke groep maakten onze troepen verschei dene honderden gevangenen. Er werden meer dan 1000 dooden geteld. Plaatselijke gevechten in de ande re sectoren, vooral aan de boven- Donetz, hadden een geslaagd ver loop, Kazematten en veldstellingen werden genomen, gevangenen en buit binnengebracht. De strijd in Tunis. In zware gevechten werden in verschillende sectoren van 't ge- vech-'ste rein in Tunis aanvallen van numeriek sterkere vijande lijke strijdkrachten afgeslagen. Duitsche jagers schoten 11 vlieg tuigen neer. Wederzijdsche luchtactie. Afzonderlijke vliegende vijandelij ke toestel len verschenen gisteren overdag boven Noordwest-Duitsch- land. Door hier en daar neergewor pen brisantbommen werd onbetee- kenende schade aangebracht. De luchtmacht heeft overdag met snelle gevechtsvliegtuigen het ver- keerscentrum Ashford in Zuid Enge land aangevallen. Treffers op het station en de ravitailleeringsinstalla- ties der stad werden waargenomen. In den afgeloopen nacht hebben zware Duitsche gevechtsvliegtuigen voor den oorlog belangrijke doelen Aanval op Port Moresby verwacht. Volgens een te Stockholm opge vangen United Press-bericht maken de Japanners zich gereed voor een nieuwen grooten aanval op Port Moresby. het belangrijke steunpunt aan de Noordkust van Australië. Te Rabaul op Nieuw-Guinea'' zouden groote transportvloten geconcen treerd zijn en bovendien hebben de Japanners hun luchtvloot de laatste vier maanden verdubbeld. NIEUWE DUITSCHE GEVECHTSMETHODE OP ZEE. De A.N.P.-correspondent te Ber lijn meldt: Opmerkeliik is het suc ces, dat Duitsche duikbootjagers, blijkens het weermachtsbericht van Donderdag hebben behaald en wel, zooals het heet, „met een nieuwe ge vechtsmethode". Deze methode wordt thans nog alleen in de Mid- dellandsche Zee toegepast, doch, naar bevoegde kringen te Berlijn verklaren, zal zij binnenkort ook tot andere zeegebieden worden uitge breid. Nederlandsche vrijwilligers de Sovjet-Unie SS PK Lcltt OH-Pi aan den Firth of Forth en aan de Noordoostkust van Engeland gebom bardeerd. Met gebruikmaking van nieuwe strijdmiddelen hebben duikbootja- §ers der Duitsche marine in de Mid- ellandsche Zee in enkele dagen 5 Britsche duikbooten tot zinken ge bracht. Majoor Müncheberg, onderschei den met het eikenloof en de zwaar den bij het ridderkruis van het ijze ren kruis, heeft na zijn 135ste over winning in de lucht den heldendood gevonden. Luchtaanvallen op Messina en Catanië. Aan het Italiaansche legerbericht van 25 Maart ontleenen wij het vol gende: Aroerikaansche viermotorige bom menwerpers hebben talrijke bommen geworpen in de zóne van Bizerta. De schade is aanzienlijk en de slacht offers worden geteld. Luchtaanval len op Messina en Catania hebben eenige burgerlijke gebouwen bescha digd en 11 doóden en 13 gewonden onder de bevolking doen vallen. Twee meermotorige vliegtuigen zijn neergeschoten. De boekenactie van den Jeugd storm moet slagen. Het volledige succes komt ten goede, ook aan uw vader, zoon of familielid, die in Duitschland werkt. MISLUKTE LANDINGSPOGING OP NOORSCH EILAND. Naar de A.N.P.-correspondent meldt hebben Britsche landingstroe pen in een der voorgaande nachten een landingspoging op een voor de. Noorsche kust gelegen eiland onder nomen. De Duitsche bezetting ver dreef de Britten na een korte scher mutseling. Het opperbevel van de Duitsche weermaent deelt in aansluiting hierop nog mede, dat de door de En- gelschen achtergelaten uitrustings stukken ebnige belangrijke aanwij zingen hebben opgeleverd. DE JONGSTE DUIKBOOT SUCCESSEN. Betreffende de jongste successen van Duitsche duikbooten wordt in militaire kringen te Berlijn geconstateerd, dat van de tot dusver, in Maart in den grond geboorde 130 vijandelijke sche nen met 789.100 brt. 121 schepen met 748.100 brt. het slachtoffer van Duitsche duikbooten ziin geworden, terwijl de overige 9 schepen met een inhoud van 50.000 brt. door vliegtuigen en oppcr- vlakteschepen in den grond zijn ge boord. Het tot dusver in Maart behaal de resultaat is thans reeds 20 pet. hoo- ger dan het totale resultaat van Maart 1942. Het aandeel der duikbooten aan het totaal van Maart is vergeleken met het vorige jaar reeds met 30 pet, ge stegen. MAISKY VRAAGT HULP. Volgens den Britschen berichten dienst heeft de Sovjet-Russische ambassadeur te Londen, Maisky, Donderdag verklaard, dat zijn land- "enooten in het bijzonder van Groot- Britannië en de V.S. verwachten, dat zij zoo spoedig mogelijk nieuwe stappen ondernemen in den strijd tegen Duitschland. OOK UW LEVEN IS ER MEE. GEMOEID. Slechts door het innerlijk gezond maken onzer volksgemeenschap en door de hoogste eensgezinde krachts inspanning kunnen wii Nederland redden. Ondanks persoonlijk ongerief in dezen tijd blijft ieder weldenkend beschaafd mensch slechts de keuze: zich als Nederlander als één man achter de frontsoldaten te scharen. Hun voorbeeld dwingt ons daar toe. Zij geven alles tot zelfs hun le ven. zij doen dat ook voor u. Bedenk dat goed. landgenoot, en schenk uw steun aan het Verzor gingsfonds van het Vrijwilligers legioen Nederland, giro 432100. Evenals in Libanon heeft generaal Catroux ook in Syrië een nieuwe re- gcering ingesteld, die nieuwe ver kiezingen moet uitschrijven. VERDUISTER GOED. Deze week van 18,58-06.36. Maan op: onder 8.58. 29 Maart Laatste kwartier Sinaasappelen voor kinderen in landgebied. Indertijd is gemeld, dat ook voor kinderen van 4 tot en met 13 jaar, woonachtig in landgebied, sinaas appelen beschikbaar zouden worden gesteld. Thans wordt medegedeeld, dat van 24 Maart tot en met 17 April 1943 bon „Reserve 3-14van de bon kaart voor voedingsmiddelen, met zwarten opdruk, recht geeft op het koopen van 350 gram sinaasappelen in het landgebied. In het stadgebied zijn deze bonnen dus niet geldig. De bonnen mogen niet tevoren bij den handelaar worden ingeleverd, doch deze is verplicht onmiddellijk bij aanbieding van de bonnen de si naasappelen af te leveren. DISTRIBUTIE VAN INSULINE. Ten einde een vlugge behandeling van de aan het Rijksbureau voor Ge nees- en Verbandmiddelen gerichte brieven inzake de Insulinebonnen mogelijk te maken, dienen de patiën ten in hun correspondentie op dui delijke wijze te vermelden de stam- nummers van den patiënt, den apo theker of apotheekhoudenden arts, voor gehuwde vrouwelijke patiënten haar meisjesnaam, alsmede nauw keurig het tegenwoordige adres van den patiënt. De drievoudige moord te Schiedam. De rechtbank te R'darn heeft gis termorgen de - behandeling voortge zet van de zaken tegen den 29-jari- gen groentenhandelaar P. Hartland te Rotterdam en de 25-jarige dienst bode Magdalena Ligthart te Schie dam, verdacht van mededaderschap bij den moord met berooving op drie Jóodsche vrouwen. De 25-jarige dienstbode ontkende op eenige wijze bij den moord be trokken te zijn geweest. De officier eischte 10 maanden gevangenisstraf. De uiikeering bij bevalling. Het Ned. Arbeidsfront heeft zich tot het Departement van Sociale Zaken gewend, ten einde een verbe tering te verkrijgen in de uitkeering van kraamgeld, dat. zooals bekend, 55 bedraagt. Verschillende groe pen verzekerden konden om reden dat zij in het buitenland hadden ge werkt, langer dan zes weken onne- valsrente hadden genoten, of. zooals b.v. ambtenaren bii verandering van betrekking, geen aanspraak maken op dit kraamgeld. Het laat zich aan zien, dat een regeling met terugwer kende kracht tot 1 Nov. 1942 is te verwachten, waardoor bovengenoem de groepen eveneens voor de uitkee- ring van kraamgeld in aanmerking kunnen komem CHAUFFEUR ALS WISSELAGENT. Bii de*Hilversumsche politic kwam iemand verontwaardigd aangifte doen. dat te zijnen nadeele drie bankbilietten van 1000 verduisterd waren. Hij had zc medegegeven aan een chauffeur, die in Amsterdam een adres wist, waar men ze nog wel wilde accepteeren. De chauffeur, zekere H. B.. ontving voor de drie biljetten in totaal f 1000. Hij meende, dat zijn cliënt blij mocht zijn als hii er nog iets van terug zag en dus nam hii het er eens goed van. Boven dien schafte hii zich nog twee geiten aan als blijvend souvenir. De politie arresteerde den man en nam de geiten, benevens nog een bedrag van. enkele honderden guldens, in beslag. STIJGENDE CIJFERS BIJ DE RIJKSPOSTSPAARBANK In Februari 1943 is bij de rijkspost spaarbank ingelegd 19.299.507.— (v.j. 13.717.397) en terugbetaald 9.015.023 (v.j. f 7.574.091.—), saldo f 10.284.479.— (v.j. 6.143.306). Over Januari en Februari 1943 be draagt het voordeelig sa:do thans f 20.638.349.— (v.j. f 10.518.337). Het to tale saldo tegoed is daarmede geste gen tot f 564.171.000— (V.J. f 489.857.707). Sedert 1 Januari werden 40.330 (v.j. 18.650) nieuwe boekjes uitgegeven. Een van de redenen der voortduren de stijging is ongetwijfeld de nieuwe regeling, dat aan elk postkantoor da delijk een bedrag van f 100 in zeven dagen kan worden terugbetaald, waar door het spaarbankboekje als het ware ook een reiacredietbrief is geworden. Keuringen Nederl. Landwacht. De keuringen voor de Nederlandsche landwacht zijn als volgt vastgesteld: 28-3-1943 9—13 uur cn van 14 uur af. Den Haag, café Den Hout, Bezuiden- houtscheweg; 29-3-1943 913 uur en van 14 uur af: Amsterdam, School lepenweg 13; 30-3-1943 9—13 uur en van 14 uur af: Rotterdam, Deutsches Haus, Westzeedijk; 31-3-1943 913 uur en van 14 uur af: Utrecht, Wehrmachtheim Mariaplaats; 1-4-1943 9—13 uur, en van 14 uur af: Amersfoort, Pol. Durchgangslager, Leusderweg; 2-4-1943 913 uur en van 14 uur af: Den Bosch, Hotel Noord- Brabant, Markt 45; 3-4-1943 9—13 uur en van 14 uur af: Den Haag, Café Den Hout, Bezuidenhoutscheweg. In de Nederlandsche landwacht kan worden opgenomen ieder Nederlander van onbesproken gedrag tusschen 17 en 50 jaar, die naar beste weten en kunnen bereid is zijn vaderland als soldaat te dienen binnen 's lands grenzen. De Nederlandsche landmacht is een territoriale landsverdedigingsorganisatie, die bestemd is tot afweer van buiten- landsche en binnenlandsehe vijanden. Zij wordt in het raam van clc Waffen- S.S. opgesteld en door deze aangevoerd. De Nederlandsche landwacht is een sol- datenformatie die wordt ingezet onder leiding van de S.S. om het vaderland te verdedigen. De eed op den Führer is die op Adolf Hitier als Germaansch Führer als hoogsten militair aanvoerder. De dienstplicht bedraagt drie maan den. Zij, die de drie maanden dienst plicht achter den rug hebben, kunnen zich voor langeren duur verplichten, waarna voor hen de mogelijkheid be staat in de actieve politie te worden op genomen. Voor officieren en onderofficieren, die in het Nederlandsche leger gediend heb ben, bestaat de mogelijkheid na scho ling en naar bekwaamheid in hun vroe- geren rang te worden hersteld. Na drie maanden opleiding als soldaat gaat men met verlof, om alleen opge roepen te worden voor herhalingsoefe ningen of bij dreigend gevaar. Tijdens hun diensttijd bekomen ge huwden en kostwinners voldoende ver goeding voor familieonderhoud. Nederlanders, strijdt als één man mede teger. het communisme en kapita lisme in de Nederlandsche landwacht. NEDERLANDSCHE KERK DIENST TE BERLIJN. Sinds eenige weken wordt eiken Zondagmiddag om 5 uur in de „Neue Kirche'\,te Berlijn een Nederland sche godsdienstoefening gehouden, op initiatief van de sinds 1934 be staande stichtinc „De Nederlandsche kerk te Berlijn". Men is bezig met de samenstelling van een Neder- landsch koor en bereidt kerkconcer- ten voor. De tuinders ln Westfriesland zijn druk in de weer met het poten van aard appelen. Met punters worden de zaaia.irdappelec naar de akkers vet- voeid CNF-Kulper-Pax m van eigen bodem. HL ALVORENS te zaaien, stelle men zich op de hoogte hóe tabak geteeld wordt. Dat voor komt een misproduct, zooals maai» al te veel amateurs door onkunde verkregen, èn teleur stelling. Leest daarom eerst wat ir. Slits, de selecteur en tabak- deskundige, over de tabaksteelt zegt in de handleiding: Mede- deelingen van den Rijkstuin- bouwvoorlichtingsdienst, nr. 28, voor slechts luttele centen ver krijgbaar bij de Landsdrukkerij in Den Haag. Na dit boekske gelezen te hebben, weet men althans iets van het hóe en waarom en heeft men een goede kans een werke lijk tabaksblad te oogsten, dat na bewerking door een vakman wel te verstaan! zeer behoorlijke rookwaar oplevert, al naar gcwenscht wordt voor pijp, sigaar of sigaret. De grond, welke dit jaar be stemd wordt voor de tabaksteelt, mag niet voor niets aan den pro ductieslag onttrokken worden. Daar moet iets goeds van ko men, anders heeft die teelt geen zin. Uw kleine stukje grond zou misschien zoo erg niet zijn, maar er zijn duizenden amateurs in den lande en dan kommer sprake van „heele akkers." Rekent maar eens dat er in het afgeloopen jaar alleen in het bekende tabaks- centrum D r u t e n reeds ca. 5000 amateurs ingeschreven ston den, dat er nog tal van andere goede en mindere goede centra zijn èn dat duizenden amateurs het tabaksblad meenen te kun nen verwerken met als gevolg een ongenietbaar product. De verjaardag van onzen oudsten ingezetene. Wc wilden den dag van gisteren niet laten voorbijgaan zonder even een kijkje te hebben genomen in huize „Avondrust", waar de heer Horst zijn verjaardag vierde. Het oogenblik bleek echter niet al te best gekozen, want de jubilaris, troonend als een vorst tus schen een aantal fraaie bloemstukken, deed zijn middagslaapje. We wilden hem daarbij niet storen. Dat was niet noodig ook, want de directeur gaf ons alle inlichtingen, die wij verlangden. De heer Borst had bezoek gehad van den burgemeester en diens vrouw, van zijn beschermheer, den heer Schmalz en echtgenoote, van verschillende be stuursleden van de inrichting en van tal van familieleden. De middag was gereserveerd voor de dames van het bestuur. Verder hadden de overige be woners van Avondrust zich niet onbe tuigd gelaten en èr werd nog veel drukte verwacht. AUTO IN BRAND. Eergisteren geraakte een auto, ko mend uit de Landbouwstraat en de Laan inrijdend, in brand doordat het gedeelte rondom de gasgenerator vlam vatte. De chauffeur werd er op op merkzaam gemaakt en het vuur was spoedig gebluschl door middel van em mers water, die als bii de brandweer in de dagen van weleer van hand tot hand gingen. Er was eenige schade, wiil ook een deel van de lading ge schroeid was, CABARET-UITVOERING VREUGDE EN ARBEID. Vreugde en Arbeid gaf Woensdag avond een cabaret-uitvoering in het Theater. Roval, alhier, onder het motto „Vroolijke Uren". De zaal was goed bezet, toen met het program werd begonnen. Hierop kwamen voor Ferry de Rooy. humo rist-conférencier. Truus Keilen, caba- rettière. Melachini, de man met de geheimzinnige handen, die goocheltoe ren liet zien. Verder waren er de kunstwielrijders De Allands. het dans paar Hertha en Lydia, Dr. Caligari met medewerking van Ellen Tav in een geheimzinnig kabinet en ten slotte de pianist-accordeonist Guus v. d. Berg. Alle medewerkenden vonden volle waardeering en het zou moeilijk zijn te zeggen, wie van hen bij hel publiek het meest in den smaak viel. De avond mag dan ook als een zeer geslaagde worden beschouwd. SCHAGEN NIEUWS. Programma Zondag 28 Maart. Schagen 4-Geel Zwart 2. Aanvang 12 uur. P. Biesboer H. Kaper Th. v. Rooy W. Rezelman J. Schoorl R. Coevert W. Servaas J. Boontjes J. Berk houwer J. v. Brugge C. Anneveldt Res: P. Slik. Schagen A-Helder A Aanvang 10.30 uur, S. Koning A. Molenaar H. N. de Graaf P. Kip G. Vel K. Borst Joh. de Nijs H. Heyligers H. de Graaf P. Verra Adr. Duinker Res.: Y. Reens (doel), P, Warde naar (achter), K. Domper (voor). U.V.O.-NIEUWS. Programma 28 Maart. Zondag a.s. twee aardige wedstrij den tegen de Saxenburgers uit Bloe- mendaal. De uitwedstrijden brachten tegen deze sportieve tegenstanders, ont moeting A, een 10 nederlaag eit ontmoeting B, een 24 overwinning. De dames en heeren van mr. Bet- tink tellen al heel wat hockeyjaren. daarom adviseeren wij de jeugdigé Uvcnen, speel in een hoog tempo, open spel en binnen den slagcirkel onmiddellijk op doel schieten, dan blijft de volle buit te Schagen. U.V.O. A-Saxenburgers A (mixed) aanvang 13 uur. U.V.O. B-Saxenburgers B (mixed) aanvang 14.30 uur. Elftalopstelling: U.V.O. A W. v. Diest G. Wardenaar D. v. Loon F. Mos A. Townsend J. Bok C. Tuinman A. Boon B. Backer N. v. Veen L. v. Diest U.V.O. B A. Bakker D. Timmerman M, Mos L. Koning N. N. E. v. Diepen T. Louw J. Bosman W. v. Twuijver N. Koomen N. Snaas Alg. reserves: T. Rezelman, T. v. Wijngaarden, G. Schouten, H. v. Veen. J. de Vries, M. de Boer. Uii onze omgeving. BARSINGERHORN. Coöp. Boerenleenbank. - Alge- meene ledenvergadering van de Coöp. Boerenleenoank te Barsinger- horn, op Maandag 22 Maart, onder voorzitterschap van den heer P. Kis- temaker. Aanwezig 20 leden. Voorz. houdt een korte beschou wing over 1942. De voorz. deelde o.m. mee, dat het rentepercentage voor spaarders, le den en creditgelden in loopende re kening met ingang van 1 Jan. j.L is verhoogd van 2% pet. tot 2.64 pet. Overige percentages bleven ongewij zigd. Het verslag van de afgevaardigde naar de alg. vergadering van de Centrale Bank geeft geen aanleiding tot nadere bespreking. De kassier brengt hierna zijn jaar verslag uit. Het totaalcijfer van de rekening bedraagt f 1.871.639.51. een cijfer dat nimmer tevoren werd be reikt. De balans sluit op «éen totaal van 796.171.88. Het ledental vermeerderde met 1 en bedroeg per 1 Jan. j.1. 169. Het aantal spaarders was 362, een ver meerdering met 25. Het aantal voor schotnemers daalde met 17 en kwam op 49. terwijl er per 31 Dec. 68 loo pende rekeninghouders waren. De winst ad 1231.07 werd toege voegd aan het reservefonds, waar door dit stijgt tot f 28.878.90. Tot bestuurslid en lid van den Raad van Toezicht werden resp, herbenoemd de heeren Jb. Bakker Az. en K. Swaag. De voorstellen van bestuur en R, v. T. tot wijziging van art. 5 van het huish. reglement, waardoor het mo gelijk wordt hoogere bedragen op te nemen van spaarders en rekening houders tesamen. werden aangeno men.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1943 | | pagina 1