NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR Succesvolle tegenaanval in Tunis. Slaap de beste heelmeester. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N Alkmaar - Voordam C 9. Bureau der Schaker editie: Schasren: Laan 201. Telefoon 444 (2 lijnen), Postrekening 66189. ZATERDAG 27 MAART 1943. SCHAGER EDITIE. 87e {pargang No. 72. 4 pagina's. Hoofdredacteur' A. R. JONKER. Alkmaar. Deie Courant verschijnt dagelijks. Advertentie-tarief. Prijs der gewone advertenties In deie Editie 11 ct. per m.M. Bij contract binnen een jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor de geheele oplage op aanvrage. Kaart van Pelt Bolsjewistische aanvallen verliezen aan stootkracht. HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 26 Maar (D.N.BJ - Het opper bevel der weermacht deelt mede: „Aan het geheele Oostelijke front ging de dag zonder bijzondere gebeurte nissen voorbij. De Vijandelijke aanvallen ten Zuiden van het Ladogameer hebben merkbaar aan stootkracht verloren. De luchtmacht deed aanvallen op de haven Gelendshik aan de Kaukasuskust, spoor wegdoelen in het vijandelijke achterland en fabrieksinstallaties te Leningrad. Duikbommenwerpers en gevechtsvlieg tuigen brachten daarbij een koopvaar dijschip van middelbare tonnage tot zinfcen. deden aan boord van twee an dere koopvaarders brand ontstaan en vernietigden verscheidene munitie- treinen. Het front in Tunis. Aan het front in Tunis mislukten plaatselijke aanvallen van Amerikaan- sche en Engelsche afdeelingen. Een eigen tegenaanval had succes. De lucht macht verstrooide concentraties van pantserwagens en autocolonnes van den vijand. Duitsche jagers schoten 6 vijan delijke vliegtuigen neer. In een kort nachtelijk gevecht tus- schen een groep vijandelijke motortor pedoboten. die door nachtjagers bege leid warden en eigen vpatrouillestrijd-; krachten in het Kanaal werd een En gelsche motortorpedoboot tot zinken ge bracht". Nieuwe terreuraanvallen op Italiaansch gebied. Aan het Italiaansche legerbericht Van 26 Maart ontleenen wij het volgende: Vijandelijke vliegtuigen hebben trei nen en stations in Calabrië en op Sici- lr met machinégeweervuur beschoten. Er zijn 3 dooden en 13 gewenden. In den afgïloopen nacht hebben vijande lijke vliegtuigen de spoorwegstations van Cisterna, Sezze, Campoleone eh Lit- toria met machinegeweren bestookt. Er zijn geen slachtoffers. r TABAK van eigen bodem. IV. MET een „bestudeerde" teelt alléén komt men nog niet aan rookbare tabak. Vraagt dat maar eens aan de duizend en één onnoozele zielen, die meen den zélf het tabaksblad te kun nen bewerken. Bijna het belangrijkste is im mers de verwerking van het blad tot t a b a k het kerven, het fermenteerene wat alleen een vakman goed kan. En waar mefi toch een geurig rookerlje wenschty moet de moeizame teelt gevolgd worden door een wijs besluit: neemt na den oogst een deskundige in den arm. Zooals ir. Slits zich verdien-' stelijk maakte door de meest ge schikte soort te selecteeréri, zoo heeft een tweede man zich 'ter beschikking van de amateurs ge steld om alle moeite, tijd en kos ten niet vergeefsch te laten zijn: de promotor van de nieuwe teelt wijze voor de ruim 130 ver leden jaar nog slechts 51 be roepsplan ters, tevens organisator van de beroepsteelt, de heer P. J[. M. Albers te Dru- ten, wiens voorouders alle „in de tabak zaten." Eén briefje ain dezen Vader der tabaksamateurs en 't komt in orde. Verleden jaar was hij voor ca. 5000 amateurs de redder in den nood, terwijl zijn assistenten op andere plaatsen in het land eveneens ettelijke duizenden zen dingen blad tot rookbare tabak verwerkten. Zijn arbeid is vrijwel „pro Deo', voor de goede fcaak, en om het vele bedrog -te keeren. Want amateurs kunnen wel in honderd vallen tegelijk komen. Het is zoo erg. dat êr dit jaar van over heidswege wel richtlijnen gege ven zullen worden om aan het geknoei een einde te maken. Fermenteeren is niet ieders werk en vooral: het kan nu eenmaal niet goed in kleine par tijen gebeuren. Er moet dus door vakmenschen hulp geboden wor den en de beroepsman, die dat uit liefde voor zijn vak doet en alleen zijn werkelijke onkosten vergoed wensebt, die er zoo een centralen hulppost voor ingericht heeft, kan niet anders dan het beste maken van wat de ama teur in het zweet zijns aan- schijns oogstte. Eén briefje en er is uitkomst. Het Engelsch-Amerikaansche offen sief is begonnen op twee fronten, waarvan het 8ste Britsche leger de Mareth-linie frontaal aanvalt, terwijl een tweede leger van Amerikanen ten Noorden van de groote Zout meren oprukt üitde richting van de kust tusschen Gabés en Sfax. De Amerikanen hebben de spoorlijn in handen vanaf Tozeur fot Mak- nassy. Hevig wordt er gestreden in de omgeving van El Guettar (ten Z.- Oosten van Gafsa). Churchill's plannen. In alle commentaren der Zwitser- sehe pers. wordt levendige kritiek ge oefend op' Churchill's Europeesche plannen. De bladen zijn er van over tuigd, dat het artikel, op 10 Maart in de Times verschenen, moet worden beschouwd als een commentaar van toonaangevende zijde op Churchill's verklaringen betreffende de organi satie van Europa. Het St. Galler Tageblatt spreekt de overtuiging uit dat de geallieerden Oost-Europa aan den Sovjetinvloed willen uitleveren, maar als-1 tegen prestatie verwachten dat Moskou zal afzien van agitatie buiten deze in vloedssfeer. Het is echter nog lang niet gezegd, dat Moskou zich daartoe bereid zal verklaren. Voor de kleine landen in Oost-Europa zou het een schrale troost zijn, dat ze zich kun nen aaneensluiten tot federaties of statengroepen. i Het Britsche plan, zoo schrijft de Suisse, verlangt van de kleine sta ten, dat zij terugkeeren tot het be ginsel van de collectieve veiligheid en de militaire sancties. Het blad be twijfelt het, of dit plan zelfs bij de vereen igde naties instemming zal vinden. VERDUISTER GOED Deze week van 18.58-08.36. .Maan op: 0.29, onder 9.37. 29 Maart Laatste kwartier FANTASTISCHE PRIJZEN VOOR DIAMANT IN DE VER. STATEN. Uit New-York wordt gemeld, dat de lucht in goederen de prijzen voor ■adioapparaten en schrijfmachines se dert het verbod tot vervaardiging dezer 'oorwerpen tot het drie- en viervoudige heeft doen stijgen. In vergelijking met ie prijsstijging op de juweelenmarkt ijn deze stijgingen echter nog-gering te noemen. Hier worden de veelbegeerde kleine diamanten reeds verkocht voor 400 dollar per karaat, hoewel in Decem ber 1942 de toen betaalde prijs van 70 dollar per karaat reeds als enorm hoog werd beschouwd. 2600 ZAKKEN POST VERLOREN. Naar volgens den Engelschen nieuwsdienst heden in Washington is bekend gemaakt, zijn deze week als gevolg van de vernietiging van geallieerde schepen door zeestrijd- krachten van de As 200Ö zakken post voor Amerikaansche soldaten ir. Groot-Britannië. IJsland. Noord- Afrika, Egypte en Indië verloren ge gaan. RESTEN VAN GETORPEDEERDE SCHEPEN AANGESPOELD. Aan de Portugeesche kust voor Lissabon zijn talrijke stukken wrak hout alsmede lijken van verdronken zeelieden aangespoeld. Tevens zijn groote hoeveelheden doode visch aangespoeld. OVERSTROOMINGEN IN PORTUGAL. De sinds zes weken aanhoudende regenbuien hebben in Midden-Por- tugal talrijke overstroom in gen ver oorzaakt. In verscheidene dorpen moesten de bewoners hun huizen verlaten. De Taag is hier' en daar vijf meter gestegen. <X£* y.A'W M,.\f\ DPV vv. De „Clevelaod Plein Dealer", U S A. ran 30 September 1940. De aasgier Rusland op het door den oorlog vernielde Europa en wacht alleen er op. om zich zooals het onderschrift zegt op hetgeen, dat overblijft, ow W Horu& GWMJWwPM Von Tschammer und Osten overleden. Duitsche Rijkssportleider., Op ,55-jarigen leeftijd is Don derdagmiddag na een zware on gesteldheid in Berlijn overle den de Duitsche Rijkssportleider. staatssecretaris Hans von Tschammer und Osten. Precies tien jaar geleden, in April 1933, kreeg Hans von Tschammer und Osten de- taak der lichamelijke opvoeding in Duitschland in betere, banen te leiden! Hij stichtte daartoe de N.S. Reichs- bund f ür Leibes- üburrgen (NS RL)Tal van andere landen ziin er toe over gegaan naar dat voorbeeld het nationale sport leven en de lich. opvoeding tê organiseeren. Hi.i vond 'n be kroning in ziin werk bij de Olympische Spe len in 1936 in Berlijn: alsmede in - Ganmsch- Partenkirchen. Ook de buiten gewone succes sen in de afge- loópen jaren - op internationaal sportgebied le verden een be- (Foto rehicf.) wijs van de juistheid, waarmede de lich. opvoeding en het sportleven in Duitschland zich ontwikkelden. Tij dens dezen oorlog heeft hij ziin zor gen in het bijzonder uitgestrekt naar de gewonden.vwien hij met het speciale gewondensportteeken de mogelijkheid schiep door lichaams oefeningen het oude prestatievermo gen terug te winnen. De grootste successen die de Duitsche sport ver wierf zijn onafscheidelijk verbonden met den naam van Hans von Tscham mer und Osten. Het vorig jaar bracht Hans von Tschammer und Osten nog een be zoek aan ons land. hiermede getui genis afleggend van ziin belangstel ling voor ons nationale sportleven. Staatsbegrafenis. Gemeld wordt, dat de Reichssport- führer Hans van Tschammer und Osten aan longontsteking is overleden De Führer heeft bepaald, dat 'de over ledene op staatskosten zal worden be- graVen. Als visschers uitvaren. De Ned. Oost Compagnie bericht: Voor eenigen tijd kon worden meegedeeld, dat was overgegaan tot oprichting der Nederlandsche Oost Visscherij Mij., welke gevestigd is aan de Zeestraat 71b in Den Haag en tot doel heeft voor onze visschers nieuwe mogelijkheden te zoeken in het Oosten De heer Roskam heeft thans het een en ander medegedeeld over de voorwaarden, waarop de Nederland sche visschers. die zullen worden in gezet aan het Peipus-meer (aan de Oostgrens van Estland), zullen ver trekken. Voorloopig zal er gevischt worden met circa 15 vaartuigen, waarvoor noodig zijn ongeveer 35 visschers. De garantieloonen, zijn voor gehuwden 300.én voor ongehuwden 200.per' maand met vrijen kost en inwo ning. Iedere visscher of bemanning van een boot vischt voor eigen rekening wat zij meer bevisschen dan het ga rantieloon. wordt gelijk op verdeeld tusschen den betreffênden visscher en de geheele ploeg. Deze regeling is getroffen om hen veilig te stellen, die pech hebben met motor of tuig Tevens hebben zoo de rookers en- zouters belang bij het snel verwer ken van groote vangsten. De sche pen en ae materialen zijn van de maatschappij; daarvoor en ook voor het 'gebruik van olie en benzine zal natuurlijk een percentage moeten worden afgetrokken. Uitrusting en startplaats. De uitrusting, welke de visschers meekrijgen (dekens, kleeding, onder goed enzoovoorts) heeft een waarde van ongeveer 500.en blijft het eerste jaar eigendom der maatschap pij. Het tweede jaar, dat gevisent wordt in het Oosten, krijgt, de vis scher die uitrusting in eigendom. De haven van waaruit gevischt zal worden is Ustje, drie kilome ter van Gdof, een plaatsje van 15.000 inwoners. Onderdak zal daar worden gevonden in het vroegere waterdouane-station. De heer Roskam deelde, ten slotte nog mee, dal het vischseizoen loopt van 1 Mei tot 1 November. Bankbiljetten van f 100.— mogen niet geweigerd worden. Het feit, dat bankbiljetten van 1000 ..en 500 ohgeldig zijn verklaard uit sluitend een maatregel tegen knoeiers en profiteurs heeft hier en daar een zekere angst voor het accepteeren van bankbiljetten van 100 gewekt. Van offic'ieele zijde is than6 medegedeeld, dat deze biljetten als betalingsmiddel volkomen geldig zijn, zoodat ze door niemand geweigerd mogen worden. Ook aan ajle rijkskantoren moeten deze bankbiljetten ter betaling aan genomen worden. Ter waarschuwing diene dat tegen geldknoeiers drastisch wordt opgetre den. Zoo worden opkoopers van de bil jetten van 1000 en 500 gulden in een concentratiekamp opgesloten. DE STEM DER S.S. Luistert op Zondag 26 Maart van 11.30 lot 11.45 uur over dén zender Hilver sum I, op golflengte 415 meter, naar de Stem der S.S., onderwerp: De voorman .der Germaanache S.S. in Nederland her neemt het pommando. Ito voortduresdea Inzet starten da vliegtuigen op een Duitsche veld- ▼lJ eg haven In het Oosten. Een Ha III begint zoojuist te landen, terwijl J«é88 gevechtsvliegtuigen startklaar Maan PK Ohmayer-Transo-F-P m Keuringen Nederl. Landwacht. De keuringen voor de Nederlandsche landwacht zijn als volgt vastgesteld: 28-3-1943 9—13 uur en van 14 yur af Den Haag. café Den Hout. Bezuiden- houtscheweg, 29-3-1943 913 uur en van 14 uur af Amsterdam, School Iepenweg 13; 3Ó-3-1943 9—13 uur en van 14 uur af: Rotterdam, Deutsehes Haus. Westzeedijk; 31-3-1943 9—1.3 uu%en van 14 uur af- Utrecht, Wehrmachtheim Mariaplaats; 1-4-1943 9—13 uur, en van 14 uur af Amersfoort. Pol. Durchgangslager, Leusderweg; 2-4-1943 913 uur en van 14 uur af: Den Bosch; Hotel Noord- Brabant. Markt 45; 3-4-1943 913 uur en van 14 uur af: Don Haag. Café Den Hout. Bezuidenhoutschcwcg. In de Nederlandsche landwacht kan worden opgenomen ieder Nederlander van onbesproken gedrag tusschen 17 en 50 jaar, die naar beste weten en kunnen bereid is zijn vaderland als soldaat te dienen binnen 's lands grenzen. De Nederlandsche landwacht is een territoriale landsverdedigingsorganisatiej die bestemd is tot afweer van buiten- landsche en binnenlandsche vijanden Zij wordt in het raam van de Waffen- S.S. opgesteld en door dezè aangevoerd. De Nederlandsche landwacht is een sol- datenformati'è dié wordt ingezet onder leiding van de S.S. om het vaderland te verdedigen. De eed op den Führer is die op Adolf Hitier als Germaansch Führer als hoogsten militair aanvoerder. De dienstplicht bedraagt drie maan den. Zij. die "de drie maanden dienst plicht achtec den rug hebben, kunnen zich voor langeren duur verplichten, waarna voor hen de mogelijkheid be staat in de actieve politie te worden op genomen. Voor officieren en oriderofficieren, die in het Nederlandsche leger gediend heb ben. bestaat de mogelijkheid na scho ling en naar bekwaamheid in hun vroer geren rang te worden hersteld. Na drie maanden opleiding als soldaat gaat men mét verlof, om alleen opge roepen te word -n voor .herhalingsoefe ningen of bij dreigend gevaar. Tijdens hun diensttijd bekomen ge huwden en kostwinners voldoende ver goeding voor familieonderhoud. Nederlanders, strijdt als een man mede teger. het communisme en kapita lisme in de Nederlandsche 1 ndwacht. Rust tijdens de film. Tijdens het Journaal ma? bioscoopzaal niet worden betreden of verlaten. De secr.-gen. van het dep. van Volksvoorlichting en Kunsten heeft bepaald. dat het bij film voorstellingen aan het publiek is verboden, tijdens de vertooning van het journaal of de journa len de zaal, waar de filmvoor stelling wordt gegeven, te betre den of te verlaten. Overtreding van dit verbod wordt gestraft met een geldboete van ten hoogste 500 gulden. De ondernemers van zalen, waar filmvoorstellingen worden gegeven moeten op een voor het publiek goed zichtbare wijze aankondiging doen van boven staand verbod. Deze beschikking treedt on middellijk in werking. Gemachtigde voor den oogst benoemd. De Staatscourant bevat een besluit van den secr.-gen. van het dep. van Soc. Zaken, waarin is bepaald, dat tol regeling van alle werkzaamhe den. welke betrekking .hebben op den oogst eefi Gemachtigde voor den oogst wordt ingesteld. Bij een besluit \an denzelfden da tum is als zoodanig benoemd ir. C. Staf, die. zooals men weet. reeds eenigen tijd met de werkzaamheden van deze functie is belast. VELDWACHTER WILDE OOK IETS VERDIENEN. De rechtbank te Amsterdam heeft een gemeenteveldwachter uit Landsmeer, die nagelaten had procesverbaal op te ma ken tegen een landbouwer, die koeien clandestien wilde slachten en die 600 zwijggeld had aangenomen, veroordeeld tot zes weken gevangenisstraf. De rechtbank wilde rekening houden met het feit, dat de veldwachter 31 vlek- kelooze dienstjaren achter den rug heeft en legde daarom een milde straf op, Anderzijds achtte zij het feit ernstig genoeg om te bepalen, dat de veld wachter 5 jaren lang geen functie bij d politie meer zal mogen bekleeden. BIJNA EEN EN EEN KWART TON VOOR ONS VOLH Een bedrag van niet minder dan bijna een en een kwart ton. om pre cies te zijn f 122.782.42 heeft ons volk de vorige week bijeengebracht voor onze minder bedeelde volksge- nooten. Winterhulp, die dit bedrag in dank heeft aanvaard. ziet, ge steund door deze mooie som. met vertrouwen den 27sten en 29sten de zer tegemoet. Op deze twee data wordt immer» de laatste groote straatcollecte van Winterhulp ge houden. Voor hen, die de voorkeur geven aan gireeren, zij medege deeld. dat het gironummer van Win- Verhulp la 5553» Broedende emu in Rhenen. Een zeer zeldzaam geval is thans in Ouwehands Dierenpark op den Grebbeberg te zien. De emu, behoorend tot de familie der casuarisvogels, is aan het broeden. Acht groote, groene eieren liggen in een der hokken verscholen. Het mannetje houdt de eiéren warm, terwijl het vrouwtje in zeer prikkelbare stemming de wacht houdt. Voor zoover nagegaan kan worden, is het nog nooit voorgekomen, dat de emu in gevangenschap broedt. De emu komt oorspronkelijk uit Australië en Nieuw Guinea: het is een zeer groote vogel, die ongeveer een hoogte van twee meter bereikt. Zij'n veerenpak is van een donkere bruin-zwarte tint. Hoewel de emu vrij korte pooten bezit', toont hij zich een uitstekend renner. HIJ WILDE „EEN POLITIEKEN GEVANGENE" VERBERGEN. Op 30 Augustus kreeg een papier fabrikant te Zeist bezoek van twee manneg. Een van hen vertelde, dat de ander een ontvluchte politieke ge vangene uit Seheveningen was, die door de politie gezocht werd en die een kind des doods zou zijn. als hfj gevonden werd. Of mijnheer hem maar verbergen wou? De heer des huizes zei, dat dit onmogelijk ging, maar de man aan de deur beweerde, dal het best zou kunnen, aangezien mijnheer ook Joden verborg. De pa pierfabrikant ontkende dit ten stel ligste. Desondanks begon de man te dreigen met papieren vol stempels cn zei, dat hij hem zou aanbrengen, als hij zijn vriend niet wilde helpen. Een buurvrouw, die van de dreige-1 menten hoorde, waarschuwde de po litie en het gelukte toen, den man. 'n 27-iarigen reiziger uit Rotterdam, te arresteer en. Zijn. verhaal was van het begin tot het eind verzonnen. De reiziger zat op zwart zaad en pro beerde door oplichting aan geld te komen. De rechtbank te Utrecht ver oordeelde hem tot een jaar op drie maanden gevangenisstraf. De procureur-genera al van het Amsterdamsche gerechtshof vroeg bevestiging van het vonnis met af- trek van het voorarrest. Nieuwe weekbonnen. Voor het koopen van de gebrui kelijke rantsoenen brood, be schuit, en aardappelen zijn voor de volgende week aangewezen de bonnen 14. ^an de tabakskaart voor man nen ziin de bonnen 14A en 14B geldig verklaard, op elk waar van een rantsoen tabak naar keuze kan worden gekocht. WAAR BOTERBONNEN A EN B RECHT OP GEVEN. Op de nieuwe bonkaarten voor de 4e periode, uitgereikt aan personen van 4 iaar'bn ouder, komen met „Bo ter A gemerkte bonnen voor. Deze bonnen geven naar gelang Van het artikel ter ^verkrijging waarvan zij worden aangewezen, recht op hel koopen van eén rantsoen boter, mar garine of vet; d.w.z. 250 gram boter of margarine ol 200 gram vet. De met „B Boter" gemerkte bon nen van de bonkaarten, uitgereikt aan kinderen tot en met 3 jaar, ge ven recht op het koopen van een half rantsoen, dus van 125 gram boter of margarine of 100 gram vet. WEER SIGARETTEN OP BEIDE TABAKSBONNEN Voor de week van 27 Maart, tot en met 3 April a.s. zijn wederom twee bonnen voor, tabaksartikelen aange wezen. In afwijking van de twee weken geleden gevolgde regeling, toen' de B-bon uitsluitend recht gaf op het koopen van sigaren, geven thans zoowel de bon „Tabak 14A" als de bon „Tabak 14B'- recht, op het koo pen van 20 sigaretten. 10 eigarillos, 5 sigaren of 25 gram tabak naar keuze. KLACHTEN OVER DE APPELENDISTRIBUTIE. In elke stad voldoende ap pelen aan bona fide hande laren verstrekt. Het is gebleken, dat een aantal groenten- en fruithandelaren veel te weinig appeldistributiebonnen heeft ingeleverd in verhouding tot de hoe veelheid appelen, welke hün voor de eerste en tweede appelendistributiè was verstrekt. Dit wijst er op, dat zij de hun toevertrouwde appelen geheel of gedeeltelijk zonder bon hebben verkocht. Aangezien een, dergelijke handelwijze niet te dulden is. heeft het Bedrijfschap voor Groenten en Fruit dezen handelaren geen appe len verstrekt voor de derde appelen distributie voor stadsgebied. Het Bedrijfschap heeft èr echter voor gezorgd, dat de consumenten geen nadeel zullen ondervinden van dezen maatregel en verstrekt in iedere stad aan de bona fide hande laren in totaal zooveel appelen, dat op alle in die stad uitgereikte bon nen kan worden geleverd. Wie aan meer dab één handelaar tevergeefs zijn bon heeftyaangebodèn,» wende zich tot het plaatselijk verdeelingskantoor voor groenten en fruit van'zijn woonplaats, teneinde te vernemen, bij welken handelaar wel appelen verkrijgbaar zijn. Dit laat ste geldt ook voor sinaasappelen. TE HOOGE RUNDVEEPRIJZEN. Het Rijksbureau voor de Voedsel voorziening in Oorlogstijd wijst er op. dat de prijzen, welke thans voor melk- en kalfkoeien worden be steed, veej te hoog zijn en dat maaU regelen worden overwogen om deze buitensporige prijzen tot redelijke grenzeh terug te brengen. i i Een beschouwing over syntheti sche geneeskunde door J. L. C. Wortman, gewezen ziekenhuis directeur van den G.G.D. te Amsterdam. |)E synthetische of biologische ge- u neeskunde heelt h^t meeste ge meen met de Duitsche „Naturheil- kunde", die in het land van oorsprong in hooge eere staat en dayr dezelfde rechten heelt als de olïicieele oi school ge neeskunde. Zoowel de Duit sche „Nciturheilkunde" als de syn thetische geneeskunde gaan uit van het beginsel, dat alleen de natuur kan genezen en dat de medicus de dienaar van de natuur moet. zij*i. Volgens deze opvatting moeten de natuurgenezingsprocessen ten gron slag liggen aan dP ziekteleer en de ziekenbehèndeling. Groei, ontwikke ling en herstel van gestoorde gezond heid berusten op dezelfde levenspro cessen, alle gericht op behoud van het leven, leder levend organisme streeft naar zelfbehoud, leven in zijn gezonde en zieke gedaante kunnen wij van eenzelfde gezichtspunt sa menvatten.» Beide vormen van leven vertoonen gemeenschappelijke ver schijnselen en gehoorzamen aan d-,- zelfde wetten. In beide nemen wij het streven waar naar behoud van of terugkeer tot de gezondheid. De taak van den medicus is slechts de natuur in haar streven te steunen en daartoe een nauwgezette studie te maken van alle middelen, waar van de natuur zich bedient om dit streven te verwezenlijken Tot die studie behoort het verkrijgen van een zoo mogelijk volledig inzicht in de werking van de weefsels en orga nen, die deelnemen aan het gene zingsproces. Tet verduidelijking moge een wille keurig voorbeeld uit de vele levens processen aangehaald worden. De dagelijksche slaap dient om het lichaam te bevrijden van ver- moeie'nisstoffen en ter regeneratie wegens verbruikte energie Lichaam en geest worden gelijktijdig dpor den slaap tot een nieuwe actie in staat, gesteld. Door slaapstoornissen bij ziekten van de hersenen weten wij, dat er aan de sghedelbasis een cen trum van den slaap bestaat. De lichamelijke verschijnselen tijdens den slaap wijzen op e^n verhoogden tonus (spanning) van den vagus- zenuw, die daarom ook wel nacht zenuw genoemd wordt in tegenstel ling met den sympathieus, die des daags het overwicht heeft. Welnu, die verhoogde vagustonus treffen wij ook aan in het genezingsstadium van ernstige ziekten. In dit verband t'\ Storm op N.Duitsche valscherm jagers nemen een Industrieplaat», fc» den hulpcommandobunker wordt koortsachtig gewerkt PK Sllekeri-H H-St-P o is liet van belang te weten, dat ziek ten veel vlugger genezen gedurende den slaap das bij* véakenden töestand van den lijder. Prof. Hans Much, bioloog te Hamburg, heeft uitgere kend. dat tijdens den slaaf) het ge nezingsproces tienmaal zoo vlug ga^it. De slaap is het krachtigste en meest universeele geneesmiddel, dat wij bezitten. Alle herstellenden van ernstige ziekten kunnen zich gezopd slapen. Daarentegen is er geen ern stiger kwaal dan chronische slapeloos heid, welke sloopend op lichaam cn geest werkt. BEVESTIGING VAV/ SLAPELOOSHEID. De synthetische geneeskunde maakt gebruik van de geestelijke en lichamelijke verschijnselen tij dens den normalen slaap om slape loosheid te bestrijden. Er is schier geen lijder aan deze kwaal, wien men niet kan leeren binnen eenige minu ten in slaap te vallen. De syntheti sche geneeskude benut de heilzame werking van alle middelen, waar van de natuur zich bedient voor het behoud van de gezondheid en het herstel van de 'gestoorde gezondheid. Voor dit. doel moet men de levens processen leeren kennen in hun geestelijk lichamelijken samenhang, ten einde daaruit het wezen van het ziekzijn op te sporen, een uiterst dankbare studie voor den medlous.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1943 | | pagina 1