NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR Doorbraakpoging in Tunis afgeslagen. Briisch terreuraanval op Berlijn. We'ke bedrijven moeten sluiten. West en Zuid wonnen overtuigend. De Otto's een eeuw in de schuiten. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland NA Alkmaar - Voordam C 9. Bureau der Schager editie: Schagen: Laan 201. Telefoon 444 (2 lijnen). Postrekening 66189. MAANDAG 29 MAART 1943. SCHAGER EDITIE. 87ste Jaargang No. 73. 2 pagina's. Hoofdredacteur: A. R. JONKER. Alkmaar. Deze Courant verschijnt dagelijks. Advertentie-tarief. Prijs der gewone advertenties in deze Editie 11 ct. per mJVf. Bij contract binnen een jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor de geheele oplage op aanvrage. Ssefsk stormenderhand genomen. Bommen op Berlijn. UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 28 Maart. - Het opper bevel van de wearmacht maakt be kend: Aan het Oostelijke front verliep de dag over het algemeen kalm. Slechts in enkele sectoren ont stonden plaatselijke gevechten. Ten N.W. van Koersk hebben pantser- grenadiers na dagenlange zware hui-engevechten de stad Ssefks stormenderhand ingenomen. In de wateren van het visseherseiland hebben snelle Duitsche gevechtsvlieg tuigen bomtreffers geplaatst op een groot vijandelijk vrachtschip. In Tunis. Aan het Tunesische front gaat dc afweerslag voort. Ondanks groote superioriteit vermocht de vijand ook gisteren geen doorslag gevende successen te behalen. Duit- sohe en Italiaansche troepen sloe gen alle doorbraakpogingen af en dreven in tegenaanvallen de voor uitgedrongen vijandelijke pantser- voorhoeden terug. Bij een aanval van Duitsche ge vechtsvliegtuigen op een konvooi in de wateren voor de Algerijnsche kust werden vier vijandelijke koopvaarders getroffen. Luchtaanval op Berlijn. In den afgeloopen nacht vlogen Britsche bommenwerpers het gebied Poging grootendeels mislukt. Britsche bommenwerpers hebben in den nacht van 27 op 28 Maart een nieuwen terreuraanval op Berlijn ge daan. Voor hun vlucht naar Noord- Duitschland kozen zij de uren zonder maanlicht uit. Blijkbaar hoopten zij, in de duisternis van den nacht vooral de nachtjagers te kunnen ontgaan. Voordat evenwel nog de eerste bom men te Berlijn neervielen, waren er reeds berichten binnengekomen over het neerschieten van vijf vijandelijke vliegtuigen. Ieder kwartier werden er voortdurend nieuwe overwinningen in de lucht bekend, of werden berichten ontvangen, dat opnieuw Britsche bom menwerpers door het luchtdoel-geschut waren neergehaald. De vijandelijke vliegtuigen van de eerste golf. die van het Westen en Zuiden uit de muur van het afweer- vuur trachtten te passeeren. drongen ten deele in het geheel niet tot Ber lijn door. Zij waren genoodzaakt hun bommen lukraak te laten vollen en daarop ijlings terug te keeren. De tweede golf Britsche bommenwerpers werd volledig verstrooid en naar het Westen verdreven. Ziekenhuizen en cultuurmonu menten getroffen. Slechts een fractie van de naar Ber lijn opgetrokken Britsche machines kon het stadsgebied bereiken. Brisant- en brandbommen veroorzaakten, voor al in woonwijken schade aan gebou wen. In samenwerking met de terstond optredende brandweer greep de bevol king energiek in, zoodat verhinderd kon worden, dat het om zich heen grijpende vuur grootere schade kon aanrichten. Onder de getroffen ge bouwen bevinden zich weer zieken huizen en cultuurmonumenten. Hoewel op het oogenblik nog geen volledig beeld over dezen aanval ge geven kan worden, staat echter reeds zonder twijfel vast, dat de poging van de Britten, een nieuwen zwaren ter reuraanval op de hoofdstad van het Duitsche rijk uit te voeren, grooten deels mislukt is. Naar de Londensche zender meldde, waren twee van de negen neergescho ten Britsche toestellen lid van de Cana- deesche Halifax-formatie. LAVALS POS'TIE VERSTERKT. Te Berlijn beschouwt men de reorga nisatie van de Fransche regeering als een vereenvoudiging van het geheele be stuursapparaat, die een concentratie der krachtsinspanning op de belangrijkste taken en een versterking der positie van Laval beteekent. In het observatorium te Barcelona is een aardbeving geregistreerd, waarvan het epicentrum in zee is gelegen op slechts 58 K.M. van het observatorium. In verschillende deelen van Barcelona werd de beving ook door de bevolking gevoeld. van het Duitsche rijk binnen en dron gen door tot de hoofdstad. Zij wierpen brisant- en brandbommen op eenige plaatsen in Noordwest-Duitschland en op het gebied van Groot-Berlijn. Er ontstond overwegend brandschade in woonwijken en verwoestingen aan openbare gebouwen en cultuurmonu menten. De bevolking leed verliezen. Acht der aanvallende bommenwerpers werden neergeschoten. Aan de Noor- sche kust schoten patrouillevaartuigen nog een ander Britsch gevechtsvlieg tuig neer. GROOT VIJANDELIJK CON- VOOI AANGEVALLEN. Aan het Italiaansche legerberioht van Zondag ontleenen wij het volgende: Ter hoogte van de Tunesische kust vielen Italiaansche vliegtuigen gister ochtend een groot vijandelijk convooi aan. Door het hevige afweervuur wer den drie schepen, een van 15.000, een van 10.000 en een van 7.000 brt. tot zin ken gebracht. Een ander schip ge raakte in brand. De boekenactie voor de Ne derlandsche arbeiders loopt ten einde. Wanneer u tot dusverre achterbleef, kunt gij nu nog dit verzuim herstellen en uw ge meenschapsplicht vervullen. De Jeugdstorm wil nog gaarne even bij u aanloopen om ook het zwaarste pakket dankbaar in ontvangst te nemen. BRITSCHE BOMMEN OP NEDERLAND. Zaterdagnacht zijn door Britsche vlie gers op verscheidene kleinere plaatsen ii» het land lukraak brisant- en brand bommen geworpen. Verscheidene woon huizen en boerenhofsteden werden ver nield of zwaar beschadigd. Bovendien verloor de Nederlar.dsche burgerbevol king, volgens de tot nu toe beschikbare berichten, zestien dooden, terwijl er tal rijke licht- en zwaargewonden zijn VOEDINGSKAARTEN VOOR KINDEREN. Bij de eerstvolgende uitreiking van nieuwe distributiebescheiden, voor kin deren beneden den leeftijd van vier jaar zullen, naast de bestaande bonkaarten voor voedingsmiddelen, kaarten voor kindervoeding worden uitgereikt. Met deze kaarten doet de definitieve rege ling voor de verstrekking van kinder- voedsel haar intree. De regeling brengt geen principieele veranderingen in de distributie. De bedoeling blijft specifiek kindervoedsel voor de zuigelingen en kleuters te reserveeren, doch thans met behulp van de nieuwe kaart voor kin dervoeding. T.z.t. kan men een bekendmaking ver wachten omtrent de wijze, waarop kin dervoeding verkrijgbaar zal zijn. Deze definitieve regeling beoogt geen verhoo ging der rantsoenen, doch uitsluitend een betere toebedeeling aan hen, die het meeste recht op de betreffende artikelen hebben, t.w. de kinderen, vnl. in het eerste en tweede levensjaar. De gezondheidstoestand van den Paus is zoo belangrijk verbeterd, dat hij Za terdag het bed kon verlaten en den och tend al werkende kon doorbrengen. In den middag ontving de Paus den kardi naal-staatssecretaris Maglione. Naar het Witte Huis bekend maakt, heeft President Roosevelt den zesden April bepaald als ,,Dag van het leger". VERDUISTER GOED Deze week van 18.58-06.36. Maan op: 0.29, onder 9.37. 29 Maart Laatste kwartier Een laatste groet. (Stapf Pax m) Een moment van rust en stilte komt er in onze gedachten bij het vernemen van het heengaan van den Duitschen Rijkssport leider von Tschammer und Os- ten. Eén rust, die onbewust ons deel wordt, een stilte, die ons den omvang van dit bericht ver kondigt en ons de gelegenheid biedt tot nadenken te komen. In dit gejaagde en enerveeren- de leven, waarin toch zulke be langrijke gebeurtenissen aan ons voorbij kunnen gaan, zonder dat wij er nog bijzondere aandacht aan schenken, omdat wij aan een snellen en een schokkenden ontwikkelingsgang gewend ge raakt zijn en het geheel zelfs niet meer weten te realiseeTen, is het toch, dat wij bij het vernemen van deze tijding plotseling tot de nuchtere werkelijkheid worden teruggeroepen. Dit bericht stelt ons plotseling dat voor oogen. wat door dezen grooten sportleider en sportge- zant op waarlijk overtuigende, nobéle en charmante wijze voor zijn volk en voor "de geheele sportwereld in een zoo korten tijd tot stand is gebracht. Hij is de uitdrager, hij is de ziel ge weest van de gezonde gedachte de sport dienstbaar te maken aan de lichaamscultuur en daardoor in dienst te stellen van het volk. Ik weet van nabij met welk een groote liefde en toewijding hij deze taak, die hij tot een ver heven taak wist te scheppen, vervulde. Zijn lichamelijke zwak te van den laatsten tijd kon de energie niet remmen om zijn ge dachten- in daden om te zetten. Zijn strijdersnatuur gunde hem geen rust en hij ging dan ook in volle wapenrusting van ons»heen. Met gebogen hoofd breng ik hem namens de Nederlandsche sportkameraden een laatsten groet. De Rijksgevolmachtigde voor de sport, H. van Groningen a Stüling. Nadere toelichting op de beschikking. Nader toelichting op de beschikking. Over de sluiting van, bedrijven be staat nog verschil in opvatting, zoodat hieronder een nadere toelichting volgt: Met uitzondering van luxe-restau rants, bars, nacMlokalen, die wel een bevel tot sluiting ontvangen, dient de sluiting van het bedrijf te geschieden door den eigenaar zelf. Ieder voor zich heeft allereerst uit te maken, of zijn bedrijf valt onder een der groepen, genoemd in art. 2 of onder ae beualingen van art. 3 van de beschik king. Het is dus niet zoo, dat men kan afwachten of men een bevel tot sluiting krijgt. Hij, die naar zijn meening onder de sluiting valt, moet reeds aanstonds datgene doen, wat de verordenlg t.o.v. de sluiting voorschrijft, n.1. Ie. het staken van den verkoop aan het publiek, 2e. het indienen van een lUst van de op het tydstip van de sluiting in zijn bezit zijnde goederen by het bevoegde Rijksbureau. Voor waren, welke slechts tegen vergunning of distributiebonnen mo gen worden afgegeven, dient eea der gelijke lijst bij het plaatselijk dis tributiebureau te worden ingeleverd, vergezeld van dj bij de sluiting uanwezige vergunningen en distri butiebon en met specificatie. In het algemeen mag de eigenaar niet meer «ver zijn goederen beschikken. Het Rijksbureau kar. hierop echter uitzonde ring toestaan. Ambachtsbedrijven kun nen het werk, waarmede bij het in-wer- kingtreden der beschikking reeds was begonnen, nog binnen een maand af maken en afleveren. De verplichting tot 6luiting wordt hierdoor echter niet aan getast. Men bedenke wel, dat het ont- Keuringen Nederl. Landwacht. De keuringen voor de Nederlandsche landwacht zijn als volgt vastgesteld: 30-3-1943 9—13 uur en van 14 uur af: Rotterdam, Deutsches Haus, Westzeedijk, 31-3-1943 9—13 uur en van 14 uur af: Utrecht, Wehrmachtheim Mariaplaats; 1-4-1943 9—13 uur, en van 14 uur af: Amersfoort, Pol. Durchgangslager, Leusderweg; 2-4-1943 9—13 uur en van 14 uur af: Den Bosch, Hotel Noord- Brabant, M&rkt 45; 3-4-1943 9—13 uur en van 14 uur af: Den Haag, Café Den Hout, Bezuidenhoutscheweg. In 'de Nederlandsche landwacht kan worden opgenomen ieder Nederlander van onbesproken gedrag tusschen 17 en 50 jaar, die naar beste weten en kunnen bereid is zijn vaderland als soldaat te dienen binnen 's lands grenzen. De Nederlandsche landwacht is een territoriale landsverdedigingsorganisatie, die bestemd is tot afweer van buiten- landsche en binnenlandsche vijanden. Zij wordt in het raam van de Waffen- S.S. opgesteld en door deze aangevoerd. De Nederlandsche landwacht is een sol- datenformatie die wordt ingezet onder leiding van de S.S. om het vaderland te verdedigen. De eed op den Führer is die op Adolf Hitier als Germaansch Führer als hoogstcn militair aanvoerder. De dienstplicht bedraagt drie maan den. Zij, die de drie maanden dienst plicht achter den rug hebben, kunnen zich voor langeren duur verplichten, waarna voor hen de mogelijkheid be staat in de actieve politie te worden op genomen. Voor officieren en onderofficieren, die in het Nederlandsche leger gediend heb ben, bestaat de mogelijkheid na scho ling en naar bekwaamheid in hun vroe- geren rang te worden hersteld. Na drie maanden opleiding als soldaat gaat men met verlof, om alleen opge roepen te wordvn voor herhalingsoefe ningen of bij dreigend gevaar. Tijdens hun diensttijd bekomen ge huwden en kostwinners voldoende ver goeding voor familieonderhoud. Nederlanders, strijdt als één man mede tege^. het communisme en kapita lisme in de Nederlandsche 1. ndwacht. duiken van deze beschikking door reor ganisatie van het bedrijf verboden is. Reparatiebedrijf cn winkel. In artikel 2 zijn nog enkele, de sluiting beperkende, bepalingen opgenomen. Zoo is de verplichting tot sluiting niet van toepassing op een aantal bedrijven, in de beschikking aangegeven, voorzoover deze zich in noemenswaardigen omvang bezig houden met reparaties en ook niet op bepaalde ambachtsbedrijven, voorzoo- ver deze in noemenswaardigen omvang andere bedrijfssoorten uitoefenen. Een en ander dient aldus te worden uitgelegd, dat in het algemeen deze za ken haar reparatiebedrijf niet behoeven te sluiten, doch wel den winkel voor verkoop en zulks op duidelijk zichtbare wijze. Gemengd winkel- cn ambachts- bedrjjf. Betreft het in werkelijkheid een ge mengd winkel- of ambachtsbedrijf (dus niet een in één artikel gespecialiseerde zaak) en behooren daarbij de samenstel lende deelen niet alle tot de „yerbo- den" soorten, dan kan het bedrijf in zijn geheel geopend blijven. De omvang van het „vrije" gedeelte dient echter noe menswaard te zijn in verhouding tot den totalen voorraad of omzet. Ook verder moet het gemengde karakter bonafide zijn. Men kan zich dus niet beroepen op het verkoopen, vervaardigen, of her stellen van bepaalde zaken, waarmede men eerst kort geleden is begonnen en evenmin op het voeren, vervaardigen of herstellen van artikelen, welke in wezen niet afwijken van den aard van het fei telijke bedrijf. Wordt uitsluitend in een bijzondere af deeling van een bedrijf een der soor ten van bedrijf uitgeoefend, voor welke het sluitingsvoorschrift geldt, dan zijn de betreffende voorschriften slechts van toepassing op deze afdeeling. De politie houdt toezicht De politiegezagdragers houden toe zicht op de uitvoering der bovengenoem de bepalingen. Bij deze controle kan blijken, dat men zonder noodzaak zijn bedrijf heeft gesloten ofwel Is de con- troleerende instantie van meening, dat men nalatig is geweest. In dit geval deelt de Commissaris der Provincie (in plaatsen boven 100.000 inwoners doet de burgemeester zulks) den houder daar van schriftelijk mede, dat het bedrijf ge sloten moet worden. Alvorens echter hiertoe over te gaan, hoort de Commis saris den betreffenden burgemeester. Bovendien kan hij het advies inwinnen van de Kamer van Koophandel en even tueel van de plaatselijke afdeeling van de terzake bevoegde organisatie van het bedrijfsleven. INDIENING VAN BEZWAARSCHRIFT. Indien de beslissing van den Com missaris niet in overeenstemming met de Kamer van Koophandel of de organisatie van het bedrijfsleven is tot stand gekomen, waarvan het bevelschrift tot sluiting zal blijk ge ven, kan de botrokkenc binnen drie dagen bij den Commissaris, resp den burgemeester een bezwaarschrift in- Musseri bezoekt Jeugdstormkaderscholen. „Bedenkt, dat jullie je eigen per soon geheel moet wegcijferen, en dat slechts het belang van je volk richt snoer moet zijn voor al je handelingen", zoo sprak de Leider Vrijdag den nieu wen mannelijken beroepskaderleden van den. Nationalen Jeugdstorm toe die in de scholen te Ommen en Blaricum een driemaandelijksche opleiding heb ben genoten. Nadat de Leider bij zijn aankomst op de kaderschool van- de stormers in Ommen begroet was door den staf leider van den Jeugdstorm, opperban- heer Quispel, en door den comman dant van de school, Hopman Gansen- kolk, bezichtigde hij de gebouwen. Hierna werd een voordrachtenreeks uitgevoerd, die betrekking had op de geschiedenis van Noord- en Zuid- Nederland en Zuid-Afrika. Ten slotte werden de gevallenen aan het Oost front herdacht en klonk plechtig het Oostlandlied. Des middags bezocht de Leider het meisjeskaderheem „De Meent", gelegen op de Huizer Hoogte bij Blaricum. Door de meisjes, wier leeftijd vari eert van 17 tot 24 jaar, werd een pro gramma van Nederlandsche volks liederen uitgevoerd. In zijn toespraak vestigde de Leider vooral de aandacht op de taak van de jonge vrouw, die den soldaat zoo veel mogelijk ter zijde moet staan. Gemachtigde voor den oogst benoemd. De Staatscourant bevat een besluit van den secr.-gen. van het dep. van Soc. Zaken, waarin is bepaald, dat tot regeling van alle werkzaamhe den, welke betrekking hebben op den oogst een Gemachtigde voor den oogst wordt ingesteld. Bij een besluit van denzelfden da tum is als zoodanig benoemd ir. C. Staf, die, zooals men weet. reeds eenigen tijd met de werkzaamheden van deze functie is belast. Tweede Technische Dag uitstekend geslaagd. Noord-Holland had in Alkmaar geluk. Boterbonnen van Melkvee houders. 's-GRAVENHAGE. 27 Maart. Bij de uitreiking van bonkaarten voor levens middelen voor de 5de periode 1943, welke van 28 Maart tot en met 17 April 1943 zal plaats hebben, zullen de dislributiediensten de boterbonnen van melkveehouders en van hun inwonende gezinsleden en inwonend personeel van de kaart verwijderen. De diensten zullen in plaats van de 'boterbonnen een ontvangstbewijs afge ven, tegen inlevering waarvan de melk veehouders boter kunnen betrekken van het melkverwerkend bedrijf, waar aan zij de door hen gewonnen melk afleveren, of van het bedrijf dat daar toe door den plaatselijlccn bureauhou der wordt aangewezen. Van ongeveer .18 April a.s. af zullen melkveehouders dus geen boter meer bii de winkeliers kunnen koopen. Den veehouders wordt aangeraden zich tiidig met de fabriek, waaraan zij hun melk leveren, in verbinding te stellen, ten einde te vernemen op wel- ce wijze zii de boter zullen ontvangen. Veehouders, die geen melk aan een fabriek leveren, moeten zich tot den plaatseliiken bureauhouder wenden, die een fabriek zal aanwiizen, van welke zii boter kunnen betrekken. RACHMANINOF OVERLEDEN. Naar de Britsche berichtendienst meldt, is de Russische componist en pia nist Sergej Wasljewitsj Rachmaninof in den leeftijd van bijna 70 jaar in zijn wo ning in Californië overleden. De tweede Technische Dag is uitstekend geslaagd en de N.V.B. krijgt in de komende weken weer heel wat rapporten te verwerken over de massa jonge spelers uit het geheele land. Jonge spelers! Hierin zit juist de groote waarde van den Techni- schen Dag. Het is immers niet dc bedoeling, dat werkelijk de sterk ste elftallen in het veld komen, maar dat diè spelers een kans krij gen, die iets beloven voor de toekomst. Natuurlijk mochten spelers als Smit, de Harder, Lenstra en an deren niet gepasseerd worden, maar het optreden van een Smit bijvoorbeeld moet meer dienen, om de jongeren te leiden, om hen op te kweeken. Zoo bezien, zijn de uitslagen eigen lijk biizaak en het spel hoofdzaak. En zóó 'bezien krijgt de beteekenis van den Technischen Dag het juiste licht. Om als voorbeeld in ons ge west te blijven, Noord-Holland had zeker een sterker elftal kunnen samenstellen, maar geen jonger elf tal. Juist de jongeren kregen een kans en zij hebben die ten volle be nut. Bekijken we thans even de ver schillende wedstrijden, dan zien wc allereerst den wedstrijd NoordZuid. Het Noorden was in geen enkel oozicht opgewassen tegen de Zuide lijke ploeg, die technisch superieur was en die ook een veel beter ploeg- verband vertoonde. De Noordelijke ploeg rammelde en bovendien speel den juist de beste spelers beneden hun vorm. De rust kwam reeds met een 41 voorsprong voor Zuid, dat in de tweede helft nog twee doelpunten maakte en dus met 61 won. Oost—West 25. Het Westelijk elftal, dat alle drie wedstrijden van de Technischen Da gen „uit" moet spelen, demonstreer-1 den de kracht van het Westen door Oost met 5—2 te kloppen; cijfers, die niemand verwacht heeft. Wel nam het Oosten spoedig de leiding doch de beter techniek van het Westen gaf spoedig den doorslag en nog voor de rust werd het 14! In de tweede helft was het spelpeil niet zoo fi*aai meer en toen het via 24 rpg 25 was geworden, zette Oost alles op den aanval, zonder dat dit tot succes leidde. Noord-Holland - 't Gooi 2-1. Aantrekkelijke wedstrijd op het Alcmaria-terrein. Tusschen de 3500 en 4000 man zijn getuige geweest van een vlotter, aantrekkelijke*! wedstrijd tusschen de twee vertegenwoordigende ploe gen van twee gewesten van Noord- Holland en zij zullen zich als zij tenminste het karakter van derge lijke wedstrijden bewust zijn ge weest niet verveeld hebben, om dat de ontmoeting zeer levendig was en omdat vrijwel alle spelers begre pen, dat thans vooral de resultaten Historisch ambacht van vader op zoon. „Oude Jan van Koedijk" maakt 't zich gemakkelijker. Op 26 Maart 1843 dus dezer dagen een eeuw geleden kwam Jacob Otto van Broek op Lan gend ijk naar Koedijk om op de scheepshelling op het Breed, Langs het Kanaal, herstellings werken voor de in het Kanaal varende schepen uit te oefenen. Deze helling had een oude historie, want in den tijd van Jacoba van Beijeren liet een der graven er een kaperschip op bou wen, als boete voor een straf waarin ook de Nieuwe Niedor- pers waren betrokken, zoodat zij aan den bouw moesten medewer ken. In hetzelfde jaar, waarin Ja cob Otto de helling in gebruik nam, moest deze op last van den Waterstaat worden afgebroken en de scheepsbouwer was daar na vitsluitiend op de herstelling der binnenvaartuigen aangewe zen. De 65 boeren, die hun kaas naar de markt in Alkmaar ver voerden, gebruikten alleen pra men en melkschuitjes. Tuinders waren er nog niet in Koedijk. Zekere Jan Dekker was de eerste en pas in 1865 kwamen er meer. De verhoudinig tus schen boeren en tuinders is in verloop van tijd wel grondig ge wijzigd, want er zijn thans pl.m. 150 tuinders tegenover 8 boeren. De kaas ging vroeger per trek schuit naar Alkmaar, thans bren gen talrijke motorbootjes kool en aardappelen naar de veiling in Broek op Langendijk en dc hou ten schuitjes zijn geleidelijk door ijzeren vervangen. Jan Otto, de zoon van Jacob, heeft zijn vaders ambacht in eere gehouden en heeft 77 van zijn 88 levensjaren aan het ver vaardigen en repareeren van de houten schuiten besteed, waar van 62 jaar als patroon in zijn bedrijf. Het is geen wonder, dat hij op zijn hoog'en leeftijd een groot deel van zijn werk laat rusten. Hij heeft het hout vaar wel gezegd, maar de ijzeren schuiten blijft hij nog verzorgen. Wie zelf repareeren wil, kan thans tegen een kleine vergoe ding van zijn helling gebruik maken. Het was op 26 Maart dus honderd jaar nadat zijn vader zich te Koedijk vestigde een zeer emotievolle dag voor den ouden, markanten Koedijker. Een eeuw ging heen, waarin de vader begon en de zoon eindigde. De geheele familie zelfs alle kleinkinderen kwamen Opa bezoeken. Hij zelf vond het geen tijd om feest te vieren, maar ook zonder uiterlijk feestbetoon heeft hij de beteekenis van dezen dag gevoeld en dankbaar terugge dacht aan de dagen van het ver leden in het „Skon Koedaik", dat hem lief is «geworden. moesten komen door de techniek en door goed combineeren. En niet door fel, forsch spel! Een levendige wedstrijd dus, die in een vrij hoog tempo gespeeld, werd en waarvan de uitslag tot het laatste oogenblik onzeker bleef. Want wel Had Noord-Holland eerst de leiding met 20. maar toen 't Gooi er 21 van maakte, was al les nog mogelijk. Het bleef 21, omdat de Gooische voorhoede te veel combineerde en te onzuiver schoot. Misschien ook. om dat Maassen c.s. er in de tweede helft een goeden kijk op hadden en vrijwel niet te passeeren waren. Er was verschil tusschen de twee ploegen. Technisch vonden we de Gooische ploeg met haar snellen rechtsbuiten. haar doortastenden midvoor en haar sterk aanvallenden spil. de beste, maar het spel werd te kert gehouden in alle linies. Zulks in tegenstelling met Noord- Holland, dat het juist zocht in verre passes naar de vleugels en resolute voorzetten van de buitenspelers. Wel: lulde dat niet altijd, maar dat was bijzaak. Want door dat open spel in de volle breedte kwamen er gapingen in de Gooische verdediging, waar Mosterd weliswaar zijn doel op fraaie wijze verdedigde, maar niet kon voorkomen, dat hij twee keer werd gepasseerd. Het eerste half uur was voor 't Gooi, dat direct haar combinatie vond, maar gelukkig was de N.H. verdediging al gauw op toeren zoo dat Klokkemeyer slechts enkele keeren moest ingrijpen en dit od de vertrouwenwekkendste wijze deed. Pas na een half uur gelukte het voor N.H.. om zuiverder te combineeren en toen bleek één ding: Kok, de linksbinnen, speelde te peuterig en hield het leer te lang bij zich en Kin- negin, de links-midden, volgde zijn voorbeeld. Technisch waren deze twee niet kwaad, tactisch maakten zij al te veel fouten. Toon dan de combinatie gevonden jvas, ging het spel vrijwel gelijk op en bleken de N.H. aanvallen veel ge vaarlijker dan die van 't Gooi. Tot twee keer toe redde Mostird uitste kend na felle schuivers van Blok land. die aanvallend* een krachtige spil was. Rust kwam met blanco stand. Na de hervatting zette N.H. een offensief in en vooral de harde, verre trappen van Schaaper, als mede zijn ver ingooien brachten verwarring in de Gooische defensie en toen Schaaper eenmaal zi.in mid voor Simons kon bereiken, gaf deze jeugdige speler (die op een uitste kenden wedstrijd kan terugzien) in eens door naar Schenk, die een kor te, snelle ren ondernam, en Mosterd passeerde (10). Precies 5 min., later volgde, een snelle, combinatie- rijke aanval, die Kok besloot met eén hoog schot, dat doel trof (20). 't Gooi zette toen alles op den aanval, doch vooral Schaaper en Maassen Icregen er het oog in en waren schier niet te passeeren. ter wijl Blokland en Kuiper eveneens tal van aanvallen onderschepten, zoo- dat Klokkemeyer niet zoo veel moeilijks te doen kreeg. Toch werd1 laatstgenoemde nog eenmaal gepas seerd door Brouwer, die een der vele aanvallen met een onhoudbaar schor besloot. Hoewel er nog een half uur, te spelen was en in het veld 't Gooi de sterkste, kregen beide elftallen even veel kansen om te doelpunten, doch het bleef 2—1. In dze laatste periode viel het aardige spel van Wit op. die met Schenk een snelle en gevaar lijke rechtervleugel vormde. En in die periode knalde Schaaper nog eenmaal een bal van zeker wel 40 M. afstand op doel. doch richtte een d.M. te hoog: Mosterd, die juist red ding had gebracht, had geen tijd gehad om terug te ïoopen! Scheidrechter Mol leidde goed; hij floot rustig en gelukkig niet veel. Beide grensrechters begrepen hun taak ook. zoodat in alle opzichte de wedstrijd slaagde. HELDERSCHE ELFTAL—D.W.S. 1—5. D. W. S. heeft in den Helder gele genheid gehad, om te toonen, dat er nog heel wat verschil is tusschen het spel van een eersteklasser en dat in de derde klasse van den N. V. B. De Amsterdammers speelden een snel spel en straften regelmatig de fouten van de Heldersche middenlinie en achter hoede af, zoodat feitelijk al In de eerste helft de wedstrijd beslist was! Met. de rust had D. W. S. reeds een 4—0 voorsprong. De D. W. S.-crs hadden niet alleen meer technische bekwaamheid, hun elftal sloot ook beter dan dat van do Helderschen en mede door de gapin gen tusschen de Heldersche midden linie en achterhoede kregen de Am sterdammers kansen te over. Slot en Melchers zorgden steeds voor het op zetten der aanvallen. Snijders en Ruyneman werkten ze af met de regel maat van een klok. Na de rust nam D. W. S. het wat kalmer op en daarna kregen de Hel derschen ook eenige kansen. In deze periode gelukte het Gast. die een vrij goedo partij speelde, het eenige tegen- punt te maken. Ondanks het minder enthousiaste spel van D. W. S. bleven de Amsterdammers verder den toon aangeven, doch meer dan één doelpunt werd niet gemaakt. D. W. S. won dus, volkomen ver diend, met. 5—1. Er waren 3700 toeschouwers. dienen. Over dit bezwaarschrift wordt beslist door den secretaris-generaal van Handel Nijverheid en scheepvaart. Het bezwaar schrift heeft geen opschortende werking. De secretaris-generaal kan echter de uitvoering van de beslissing van den commissaris tot zijn eigen beslissing uit stellen. Het indienen van een bezwaarschrift i* dus volgens de beschikking mogelijk, indien de meeningen van den Commis saris, de Kamer anKoophandel en van de ter zake bevoegde instantie van het bedrijfsleven niet overeenstemmen» VOETBALUITSLAGEN. DISTRICTS WEDSTRIJDEN. Noord-Zuid 1-6 Oost-West 2-5 Rotterd. elftal- Haarlemsch elftal 1-2 Heldersch elftal- DWS 1-5 DISTRICT L 2e klasse A. WFC-Alkm. Boys 1-5 2e klasse B. Volend.-Vr.schaar 3e klasse A. KW-GVO 3e klasse C ZW-NEA 3e klasse D Purmerst.-SDW 4e klasse A. N. Niedorp-LSW 4e klasse B WW-Andijk Res. 3e klasse A QSC 2-WFC 3 1-2 OSV 2-Assendelft 2 3-3 ,JDE NOORD- 1-3 HOLLANDSCHE". 1D: 2-0 Al km. B. 3-Oudorp 1 1-2 2C: 8-0 LSW 2-N.Nied. 2 1-3 4H: 0-2 Dirkh. 2-N.Nied. 3 7-1 4J: 1-3 Schagen 4-G.Zw, 2 0-5

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1943 | | pagina 1