NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR Het verblijf van joden in acht provincies verboden. Landbouwonderwijs in de toekomst. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau der Schager editie: Schagen: Laan 201. Telefoon 444 (2 lijnen). Postrekening 66189. DINSDAG 30 MAART 1943. SCHAGER EDITIE. 87ste Jaargang No. 74. 2 pagina's. Hoofdredacteur: A. R. JONKER. Alkmaar. Deze Courant verschijnt dagelijks. Advertentie-tarief. Prijs der gewone advertenties In deze Editie 11 ct. per m.M. Bij contract binnen een jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor de geheele oplage op aanvrage. Zij moeten zich naar kamp te Vught begeven. BESCHIKKING van den Commissaris-Generaal voor de Openbare Veiligheid betreffende het verblijf van Joden in eenige provincies. Op grond van Artikel 47 en 52 der Verordening 1/43 van den Rijkscommis saris voor het bezette Nederlandsche gebied betreffende de handhaving van de openbare orde bepaal ik: Artikel 1. Met ingang van 10 April 1943 is aan Joden het verblijf in de provin cies Friesland, Drenthe, Groningen, Overijssel, Gelderland, Limburg, Noordbrabant en Zeeland verboden. Artikel 2. Joden, die zich op het oogenblik in de genoemde provincies ophou den, moeten zich naar het kamp te Vught begeven. Artikel 3. Bij het vertrek naar het kamp te Vught is het medenemen van reis bagage en waarde voorwerpen toe gestaan. Voor het verlaten van hun woonplaats moeten de Joden zich 'melden bii het hoefd van plaatse lijke politie, waar zij woonachtig zijn, opdat hun woningen behoor lijk kunnen worden afgesloten en aan ben een reisvergunning naar het kamp te Vught kan worden verstrekt. Artikel 4. (1) Uitgezonderd van de voor schriften der artikelen 1 tot en met 3 zijn: 1) Joden in de kampen te Wea- terbork, Vught, Barneveld en Doe- tinchem, 2) gemengd gehuwde Joden. (2) In andere uitzonderingsge vallen kan de „Ze-'tralstelle für jüdische Auswandcrung" te Amster dam vergunningen tot verblijf en reizen in de genoemde provincies uitreiken. Artikel 5. Jood in den zin van deze beschik king is hij, die ingevolge artikel 4 van de Verordening 189/40 betr. de aanmelding van ondernemingen Jood is of als Jood wordt aange merkt. Artikel 6. (1) Hij, die in strijd handelt met de bepalingen der artikel 1 tot 3 of deze ontduikt, wordt in zoover niet ingevolge andere voorschriften een zwaardere straf is verbeurd gestraft met hechtenis van ten hoogste zes maanden en met geld boete van ten hoogste twee dui zend gulden of met een dezer straf fen. Hij, die ontduikingen van deze bepalingen in de baud werkt, deze mogelijk maakt of er aan mede werkt, ontvangt dezelfde straf. (2.) Het nemen van maatregelen op het gebied van de Sicherheits- —polizei blijft onaangetast. 's-GRAVENHAGE, 29 Mrart 1943. De Commissaris-Generaal voor de openbare veiligheid: gez. RAUTER, SS-Gruppenführer und General- leutnant der Polizei. BEKENDMAKING. In samenhang met de beschikking van den commissaris-generaal voor de openbare veiligheid betreffende het oponthoud van Joden in de provincies wordt van bevoegde Duitsche zijde op het volgende gewezen: In de afgeloopen maanden moest een aantal Nederlanders wegens het verbergen van Joden, resp. Jo- denbegunstiging aan het gerecht worden overgeleverd of bij zwaar dere vergrijpen naar een concen tratiekamp overgebracht worden. Hierbij werd in enkele gevallen, bij diegenen die Joden verborgen hielden of aanzienlijke Joodsche vermogenswaarden in bewaring hadden, ook gebruik gemaakt van de inbeslagname van het geheele vermogen. Wegens het verborgen houden van Joden en wegens Jodenbegunstiging werden of worden naar een concentra tiekamp overgebracht: 1. Arbeider Wilhelm Kleijn uit Rotterdam. 2. Kantoorbediende Pieter Dolk uit Zwijndrecht. 3. Bouwondernemer Adriaan van Dingen uit Dordrecht. Arbeider Johannes Gerardus van 't Huil uit Arnhem. 5. Tolbeambte Gerardus Meijer uit Stamproij. 6. Handelsagent Cornelis Petrus Broers uit Bilthoven. 7. Veilingmeester Jan Arend de Waart uit den Haag. 8. Monteur Gerrlt van den Berg uit Utrecht. 9. Kunstschilder Jan Overduijn uit Amsterdam. 10. Advocaat Chrlstian Arnoud Vali la n t uit Amsterdam. Tevens wordt nog ter kennis ge bracht. dat juist in den laatsten tijd in een grooter aantal van gevallen van straf kon worden afgezien, daar de zich hieraan schuldig gemaakt hebbende Nederlanders van verborgen Joden of vermogenswaarden vóór hun ontdek king vrijwillig bij de politie aangifte hebben gedaan. Aanslag op Amsterdamsche bevolkingsregister. Belooning van f 10.000 uitgeloofd. AMSTERDAM. 29 Maart. Den 27en Maart 1943 omstreeks 23 uur hebben onbekende daders, die de Amsterdamsche politie-uniform droe gen, na overweldiging van politie- en burgerlijk bewakingspersoneel in het Bevolkingsregister te Amsterdam, Plantage Kerklaan, aanslagen met springstoffen gepleegd, die oorzaak waren, dat het gebouw in brand ge raakte. Verklaringen, die leiden tot ont dekking van de daders, worden door alle Duitsche en Nederlandsche poli- tie-instanties in ontvangst genomen. Voor de ontdekking van de daders heeft de Höhere SS- und Polizei- führer een belooning van 10.000 gul den uitgeloofd. De belooning wordt onder uitsluiting van gerechtelijke I formaliteiten (..unter Ausschluss der Rechtweges") verdeeld. Get. LAGES, SS.-Sturmbannführer. Het gedenktecken „Stallngrad" van professor Hlnkelday op de bijzondere tentoonstelling, welke aan den strijd In het Oosten gewijd is. fn het Herllnc» Zeughaus Orbis-Holland Paz ra tfiESCHIKKING Spelmoment uit den voetbalwedstrijd Amsterdam Deo Haag. welke Zon dag In bet kader van den (cchnlschen dag in de hoofdstad werd gespeeld en door de gastheeren met 5—2 werd gewonnen. Doelman Gerritsc maakt een venijnig schot der Hagenaars juist oau*i de Ut onschadelijk CNP-Nosko-Paz m Bonnen voor metalen, keukengerei en serviesgoed. 's-GRAVENHAGE, 29 Maart. - Van 29 Maart 1943 af tot nader te bepalen datum geven de bonnen „Reserve 2-M, 2-15" van de bonkaarten voor voedings middelen 4e periode K. 214 (dus de bon kaarten voor personen van 14 tot en met jaar) recht naar keuze op het koopen n serviesgoed of metalen keukengerei een waarde van vier punten voor eiken bon. Het ligt tn de bedoeling over eenigen tijd wederom op de bonkaarten van kin deren tot en met 13 jaar bonnen, voor een waarde van vier punten, geldig te verklaren tot aankoop naar keuze van serviesgoed of metalen keukengerei. ZAAIPEULVRUCHTEN OP BON „ALG. 511". De aflevering van zaaipeulvruchten op bon „Algemeen 511" begint 30 Maart 1943. Zooals bekend, moest men dezen bon tevoren bij een handelaar in zaai peulvruchten inleveren. Per bon ont vangt men een hoeveelheid van 500 gr. van den Commissarisgeneraal voor de veiligheid inzake het sluitingsuur en het verbod om zich in de. open lucht op te houden. 1 Op grond van de Art. 44, 48 en 52 der Vérordening' van den Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied 1/43 beschik ik met ingang van 29 Maart 1943: 1) Voor het bezette Nederland sche gebied wordt het sluitingsuur van openbare lokalen op 22 uur en het tijdstip waarna men zich niet meer in de open lucht mag ophou den op 23 uur gesteld. Het einde van het verbod om zich in de open lucht op tc houden blijft onveranderd op 4 uur gesteld. 2) Voor de steden Amsterdam, den Haag en Haarlem Is echter tot nader orde het sluitingsaar 21 unr en het tijdstip, waarna men zich niet meer in de open lucht mag be vinden 22 uur. 3) Daarmede in strijd zijnde bepa lingen treden buiten werking. Afzon derlijke toestemmingen voor een ver schuiving van het sluitingsuur tot na 22 uur worden zonder uitzondering jp- geheven. „Sonderausweise," die door den gevolmachtigde van den Rijks commissaris politieofficieren voor den tijd van 0—4 uur zijn uitgegeven, gelden ook voor den verlengden ver- bodstijd. 4) Overtredingen worden op grond van Art. 52 van de in den aanvang ge noemde verordening gestraft. (w.g.) RAUTER. VERDUISTER GOED. Deze week van 20.15—7.00. Maan op: 4.35, onder 13.23 29 Maart Laatste Kwartier KARDINAAL PELLEGRJNETTT OVERLEDEN. Maandagavond om 22.10 is kardi naal Pellegrinetti te Rome over leden. Vergeefsche Sovjel-aanvallen bij llmen- en Ladogameer. Aanvallen en tegenaanvallen in Tunis. Het opperbevel van de weermacht deelt mede: In den zuidelijken en den sector van het Oostelijk front kwam het ook gisteren alleen tot plaatselijke gevechten. Ten noordoosten van tel schoten grenadiers van een in fanteriedivisie van acht vijandelijke vliegtuigen, die in scheervlucht aan vielen, er zeven neer, waaronder vier gepantserde slagvliegtuigen. Ten zuiden van het nmenmeer en aan het Ladogameer hervatte de vijand zijn aanvan. De aan vallen, die den geheelen dag duurden, werden met zware ver liezen voor den vijand afge slagen. De strijd in Tunis. Ook gisteren zette de vijand zijn aanvallen op talrijke punten van het front in Tunis voort. Hij werd wederom bloedig afgewe zen. In het zuiden van Tunis strandden vijandelijke omsinge- lingspogingen op oen vastbera den tegenstand en door energie ke tegenaanvallen onzer bewe gelijk strijdende troepen. Duitsch Italiaansche afdeelingen bezet ten in dezen sector volgens de plannen nieuwe stellingen. Bij de aanvallen van vijandelijke vliegtuigen op plaatsen in het be zette gebied in het westen leed de bevolking zware verliezen. Hierbij en aan de Noorsche kust verloor de vijand 18 vliegtuigen. Een formatie zware Duitsche ge vechtsvliegtuigen heeft in den afge loopen nacht opnieuw vele brisant- en brandbommen laten vallen op de industriestad Norwich. DE DUITSCHE SUCCESSEN TUSSCHEN DON EN DNJEPR. Bij de succesvolle gevechten tusschen Don en Dnjepr hebben de Duitsche troe pen tot dusverre 1350 plaatsen, waar onder 40 grootere plaatsen en steden, heroverd. De Nederlandsche landwacht is een sol- datenformatie die wordt ingezet onder leiding van de S.S. om het vaderland te verdedigen. De eed op den Führer ls die op Adolf Hitier als Germaansch Führer De keuringen voor de Nederlandsche -,i8 hoogsten militair aanvoerder. landwacht zijn als volgt vastgesteld: - 14 Keuringen Nederl. Landwacht. 31-3-1943 9—13 uur en van 14 uur Utrecht, Wehrmachtheim MariaplaaL 1*4-1943 9—13 uur, en van 14 uur af Amersfoort, Pol. Durchgangslager Leusderweg; 2-4-1943 9—13 uur en vai. 14 uur af: Den Bosch, Hotel Noord- Brabant, Markt 45; 3-4-1943 9—13 uur en van 14 uur af: Don Haag, Café Den Hout, Bezuidenhoutscheweg. In de Nederlandsche landwacht kan worden opgenomen ieder Nederlander van onbesproken gedrag tusschen 17 en 50 jaar, die naar b<.ste weten en kunnen bereid is zijn vadtrland als soldaat te dienen binnen 's lands grenzen. De Nederlandsche landwacht is een territoriale landsverdedigingsorganisatie, die bestemd is tot afweer van buiten- landsche en binnenïandsche vijanden. Zij wordt in het raam van de Waffen De dienstplicht bedraagt drie maarn ten. Zij, die de drie maanden dienst- ■licht achter den rpg hebben, kunnen ich voor langeren duur verplichten vaarna voor hen de mogelijkheid be- ;taat In de actieve politie te worden op- ienomen. Voor officieren en onderofficieren, die in het Nederlandsche leger gediend heb ben, bestaat de mogelijkheid na scho- As beheerscht den toestand in Tunis. In aanvulling op het Weermacht- bericht verneemt het D.N.B., dat, nadat er bij de jongste gevechten in Noord-Afrika soms plaatselijke crises schenen te dreigen, de As-for maties den toestand stevig in han den hebben. Na de ontruiming van de eerste linie op 28 Maart wordt thans ge vochten in de diepte van de Zuid- Tunes ische verdedigingszone. De vijand, die met een veelvuldige superioriteit aan mensehen en mate riaal aanvalt, heeft buitengewoon zware verliezen geleden. Eenheden eener divisieluchtdoelgeschut scho ten de beide laatste dagen 14 pant serwagens onklaar en vernietigden daarmede tot dusver in N.-Afrika meer dan 1000 vijandelijke pantser wagens. De Berlijnsche AN.P.-correspon- detn meldt, dat maarschalk Rommel zijn troepen een meer naar achter gelegen nieuwe hoofdgevechtslinie heeft doen betrekken. In dit ver band wijst men erop. dat de Mareth- linie geen enkelvoudige linie, doch een diep geëcnelonneerd stelsel van verdedigingswerken* is. Zware aanvallen op Norwich en Brighton. Nadat snelle Duitsche gevechts vliegtuigen in den nacht van Zon dag op Maandag een zeer zwaren aanval op Norwich hadden onder nomen. vormde Maandagmiddag de Zuid-Engelsche stad Brighton het doel der Duitsche vliegers. De Brit- sche afweer werd door de Duitsche vliegtuigen volkomen verrast trad eerst in werking, nadat voltref fers waren geplaatst op gebouwen complexen en verkeersinstallaties. De Britsdhe berichtendienst geeft toe, dat „zeer groote schade" is aan gericht. KRIJGSVERRICHTINGEN EN VERLIEZEN VAN DE ITALIAANSCHE LUCHTMACHT Tijdens den huidigen oorlog heeft de Koninklijke Italiaansche Luchtmacht, die Zondag haar 25ste verjaardag vierde, tot dusver de volgende resultaten behaald: Vijandelijke vliegtuigen met zekerheid neergeschoten of op den grond vernield: 2300, vijandelijke toestellen waarschijn lijk neergeschoten of op den grond ver nield 958. Vijandelijke oorlogsschepen: tot zinken gebracht 65, beschadigd 211. Koopvaardijschepen: tot zinken gebracht 136, beschadigd 136. In de artikelen, die de Italiaansche bladen wijden aan den 25sten verjaardag van de Italiaansche luchtrpacht wordt o.a. gezegd, dat zij in dezen oorlog 1696 gesneuvelden verloren heeft. Voorts werden 1.931 personen gewond, 2576 ver mist en 6.067 gevangen genomen. Boerenleider Saai over: Aanstelling bij de Neder landsche politie. 's-GRAVENHAGE, 29 Maart. - Naar ons van officieele zijde wordt medegedeeld, is wederom de ge legenheid opengesteld tot dienst neming bij de Nederlandsche politie. Na de aanneming van gegadigden ontvangen deze hun eerste opleiding in een politie opleidingsbataljon. Na deze scholing, die ongeveer zes maanden duurt, worden zij bij een der Nederlandsche politiecorpsen tewerkgesteld. Voor verdere bijzonderheden ver wijzen wij naar de in dit blad opge nomen, officieele publicatie. Reeds 38 dooden door Brilsche luchtaanvallen. Het aantal slachtoffers onder de Nederlandsche burgerbevolking tij- dijs de reeds gemelde luchtaanvallen door Britsche vliegtuigen in den nacht van 26 Maart op een aantal kleine plaatsen van het land is ge stegen tot 38 dooden en ongeveer zwaar- en lichtgewonden. Tijdens het weekeinde heeft de Nederlandsche burgerbevolking door nieuwe terreuraanvallen van Brit sche vliegtuigen wederom elf doo den te betreuren. Zes personen wer den zwaar dertien licht gewond. Vijf personen worden nog vermist. Bovendien werden verscheidene woonhuizen vernield en beschadigd. APPEL VAN FUNCTIONARISSEN UIT NOORD-HOLLAND. Voor een tachtigtal Arbeidsfront- functionarissen uit de provincie Noord- Holland hield de provinciaal frontlel- der. W. Plersma, Zondagmiddag in het provinciaal bureau aan de Prins Hen drikkade te Amsterdam een rede. die beschouwd kan worden als een warm appèl aan allen, die in het gebied dezer provincie hun krachten aan den uitbouw van het Ned. Arbeidsfront geven. Hij sprr.k o.a. over den groei tn de huidige ontwikkeling van deze or ganisatie in Noord-Holland. Het driejarig zoontje van de familie K. te Heerlerheide is Zaterdagavond in een zanduitstorting geraakt en bedol ven. De vader heeft het lijkje opge haald. MEER onderwijsinrichtingen NOODZAKELIJK. Er is allerwege veel waardeering voor al het goeae dat door de land bouworganisaties in het verleden tot stand is gebracht. De Landstand is zeker geen andere meening toege daan. Maar andere tijden hebben nu eenmaal andere eischen en wie de roepstem van den tijd niet verstaat raakt achter. Zoo heeft de Land stand. waar de oude organisaties on danks al haar goede eigenschappen niet het tempo van thans konden of wilden bijhouden, de taak op zich genomen voor het welzijn van onzen landbouw in den ruimsten zin van het woord te werken; geheel alleen, toen men zich niet bereid toonde tot samenwerking. Een logische consequentie van dezen gang van zaken is. dat ook het landbouwonderwijs onder de hoede van den Landstand wordt genomen en nu ook dit onder deel een begin van uitvoering schijnt te krijgen, hebben wij den provincialen boerenlei der in Noord-Holland. J. Saai, eens gepolst, of en zoo ja. tot welke veranderingen dit in de naaste toekomst zal leiden. Boerenleider Saai stelde voorop, dat het landbouwonderwijs in ons land staatszaak was en is. met dien verstande, dat de verschillende landbouwscholen onder toezicht staan van commissies, waarin tot nu toe zitting hebben leden afkomstig uit de opgeheven landbouworganisaties. De Landstand heeft het werk van deze organisaties overgenomen en als gevolg daarvan dient ook de zorg voor het landbouwonderwijs onder zijn 'berusting te komen. Overgangstoestand. Op den duur, aldus de heer Saai. zal dit onderwijs van den Landstand dienen uit te gaan. Voor de avond cursussen in de dorpen zullen er commissies van toezicht komen, en omdat wij vóór alles in het belang van den boerenstand wil len werken, zullen die commissies bij wijze van overgangsmaatregel, be staan uit de werkers van de oude organisaties. Het bestuur en de administra tie zullen echter gevormd wor den door den Provincielen Land stand, onder leiding van den Provincialen Boerenleider. Wij staan daarbij op het stand punt. dat de boer ziin vrijheid alleen terug kan winnen of liever ver overen. want vrij is de boer nooit r TABAK van eigen bodem, v. B lir.g en naar bekwaamheid in hun vroe- geren rang te worden hersteld. NED. VRACHTSCHIP TOT ZINKEN Na drie maanden opleiding als soldaat gaat men met verlof, om alleen opge- ulbkachi. roepen te wordm voor herhalingsoefe- Het Nederlandsche vrachtschip „Man- ningen of bij dreigend gevaar. so" is, naar uit Rio de Janeiro wordt Tijdens hun diensttijd bekomen ge- gemeld, door een duikboot der spil op huwden en kostwinners voldoende ver- 0 mijl afstand van Eahia getorpedeerd goeding voor fa.nilieonderhoud. len tot zinken gebracht. 107 leden der Nederlanders, strijdt als één man bemanning brachten zich met zes booten mede tege. het communisme en kapita In veiligheid. Zij werden naar Bahia S.S."'opgesteld en door deze aangevoerd lisme in de Nederlandsche 1 ndwacht. I ui vviugiieiu. I overgebracht. menteeren loont beslist, want het verschil in kwaliteit tusschen goed bewerkte tabak en het „rookblad" dat men op „eigen boutje" klaarstoomde, is het zelfde als tusschen keurige krul en „boschgrond-veegsel". Te ver wonderen valt dit niet, want wat weten wij zoo met elkaar nu eigenlijk van technische bewer kingen als kerven en fermentee ren af? De doorsnee-amateur heeft daaromtrent de meest rare voor stellingen. Soms vraagt men een paar dagen na het inzenden van de tabak al of de partij haast klaar is! En dat bij een proces, dat zeer langdurig is. Ook hier zijn er fermente-urs en fermen- teurs. Als de tabak wat donker geworden is, gelooft de goege meente wel, dat fermentatie heeft plaats gehad en de „fermenteur" levert af. Maar aldus verknoeide partijen, die nog naar een bona fiden fermenteur worden gezon den, toonden aan, dat in feite het blad slechts op weg was naar verrotting En een grappenmaker, die eens voor een groep amateurs „fermen teerde" en daarbij gaarne gewichtig deed, omdat men anders zijn „me thode" zou kunnen imiteeren.'spren kelde op iedere laag blad, wat vocht, ïn een onbewaakt oogenblik echter kon men den inhoud van het fleschje controleeren, het bleek zui ver water te bevatten.... Een amateur belde na eenige we ken in Druten op of men eens wilde kijken of zijn tabak het al goed deed; een partijtje van plm. 1 kg in den berg van om en bij de 25.000 kg. Uit welk laatste voorbeeld ten slotte blijkt dat er gelukkig ook nog heel wat amateurs zijn. die het gezonde verstand gebruiken en hun oogst niet door ondeskundige be handeling willen laten verknoeien. J geweest wanneer hij zich bewust is van zajn plichten jegens de gemeenschap. Onze grond is te kostbaar en te schaarsch om op den duur dit gemeenschapsgoed uit te reiken aan personen, die zich de moeite niet willen getroosten voor de juiste bewerking van het land het meest noodzakelijke onderwijs te volgen. Uitbreiding en verbetering. Er zijn in onze provincie slechts twee middelbare landbouwscholen en wel in Schagen en in Hoofddorp, die beide nog ongunstig zijn gele- gen. Voorts ziin er lagere landbouw-® scholen te Purmerend, Texel. Hoorn en Spanbroek, middelbare tuinbouw scholen te Hoorn en Aalsmeer, en lagere tuinbouwscholen te Groote broek, St. Pancras en Beverwijk. Daarnaast bestaan er in tal van dorpen land- en tuinbouwavondcur- sussen. Wie zich echter bewust is van den zwaren strijd dien ons volk na afloop van den oorlog wacht, om zich op de plaats te hand haven die onze land- en tuin bouwers in Europa hebben inge nomen. zal begrijpen, dat het land- en tuinbouwonderwijs in onze provincie aanmerkelijk moet worden verbeterd en uit gebreid. Met overtuiging wees de heer Saala ons op de kaart van N.-Hol- land de land- en tuinbouwgebieden, om ons te overtuigen, dat er méér landbouwonderwi.ismrichtingen moe ten komen. Terstond aanpakken. Hii erkende volkomen de moei lijkheden daarvan in oorlogstijd, maar was van oordeel, dat deson danks reeds thans deze zaak dien de te worden aangepakt. „Des noods moet het onderwijs dan maar in schuren of café's gegeven wor den". De bevolkingstoename heeft ge maakt, dat onze bodem tweemaal zooveel menschen moet voeden dan dit voor 50 jaar het geval was. Daar voor is het noodig, dat onze land- en tuinbouwers volledig door goed on derwijs op de hoogte komen van hetgeen de land- en tuinbouwweten- schap aan hun arbeid ten goede kan doen komen. Al gaat dit alles niet een- twee-drie, gedragen door ons ideaal willen wii daar aan bou wen, opdat Noord-Holland krijgt naar waarheid 'n vrijen boeren stand, waar de arbeid vreugde schenkt en die arbeid den wer kers de onmisbare welvaart verschaft. Door ons werk, zoo besloot de boerenleider, zullen wij de boeren ervan overtuigen. SCHAGEN. DOODEUJK ONGELUK. Jongen onder vrachtauto geraakt. Maandagmiddag heeft op den Pro vincialen weg te Schagen even voor de kruising Kolhorn-Stolpen-Scha- gen een noodlottig ongeval plaats gehad. De ongeveer 10-jarige Jan Kalsbeek uit de Havenstraat liep achter een paard en wagen, terwijl uit dezelfde richting een zware vrachtauto kwam aanrijden. Plotseling liep de jengen achter den wagen vandaan om dezen te pas- seeren. Dit werd hem helaas nood lottig, daar de auto op hetzelfde mo ment ook daar was. Hij werd gegre pen en raakte onder de wielen. Het ongelukkige slachtoffer heeft nog even geleefd, doch toen zijn vader en een geneesheer arriveer den, waren de levensgeesten reeds geweken. De chauffeur heeft nog alle moei te gedaan om een ongeluk te voor komen, doch het is hem niet gelukt. CREMATIE C. REZELMAN. Onder groote belangstelling had gistermiddag te Westerveld de cre matie plaats van den heer C. Rezel- man. Mr. Mijnlief, burgemeester van de gemeente Anna Paulowna, wees er op hoe op iedere bladzijde van het levensboek van den overledene de woorden arbeid, hulpvaardigheid en naastenliefde voorkomen en hoe de heer Rezelman, zonder zich zelf op den voorgrond te willen plaatsen, daarop steeds werd gebruikt. Prach tig work werd door hem verricht voor de gemeente, de boerenleenbank het Witte Kruis, in het bijzonder echter voor den Anna Paulownapol- der. De heer van Balen Blanken schil dert den heer Rezelman als hoog staand vertegenwoordiger der land bouwbelangen en herinnert aan zijn arbeid in de Zaaizaadvereeniging Anna Paulowna en in de vroegere afd. A.P. van de Holl. Mij. van Landbouw, die beide gedurende uiterst moeilijke jaren onder zijn leiding stonden. Met tact en geduld wist hij ze door de gevaren heen te loodsen. Aan de zaaizaadkeuring had hij zijn hart verpand en de ach tergeblevenen kunnen zijn gedach tenis niet beter eeren dan door ver der uit te bouwen, wat door hem is besonnen. Ds. Oosterbaan sprak naar aan leiding van de woorden van den Prediker: „Alles heeft zijn bestemde tijd" en besloot met het Onze Vader. De oudste zoon van den over ledene dankte voor de belangstel ling. WIERINGEN. KAMERADEN ONDER ELKAAR. „Van je vrienden moet je het maar hebben." De los arbeider J. R. te Wie- ringen. die op het distributiebureau voor een kameraad even een toeslag- kaart voor zwaren arbeid zou halen, stak deze ten eigen prof ij te op zak, wat hem duur kwam te staan, want de po litierechter. mr. Krabbe, veroordeelde hem tot 50 of 15 dagen, nadat mr. de Brueys Tack 2 maanden had geëlscht. André du Lancclle. - Vrijdagavond trad André du Lanrelle op In Coneordia te Hippolytushoef. De zaal was tot in alle hoeken gevuld. Het publiek heeft weer met groote spa ining het werken van du LanceUe gevolgd. VROEG IN DE WEL Aan den Ouddijk onder de ge meente West woud zagen wij 27 Maart 1.1. al 10 melkkoeien in de weide. Naar wy vernemen, worden de beesten echter 's avonds bin nengehaald. Al was het natuur lijk geen grazige weide, dit neemt niet weg, dat het buitengewoon vroeg is te noemen. Mandolineclub O.K.K. - Zondag middag gaf de mandolineclub O.K.K. een uitvoering in „Coneordia" te Hippolytushoef onder leiding van haar directeur, den heer P. Jong kind werd het muzikale gedeelte van den middag goed vertolkt. Na de pauze werd door de tooneel- vereeniging „Amiciatia" opgevoerdj het blijspel in 3 bedrijven „Het Gouden Kalf". Een daverend ap plaus beloonde de spelers aan het einde. PIERRE BLAAUW OVERLEDEN. Te Koedfik Ls Zondag in den ouderdom van 43 jaar overleden de componist Pierrc Blaauw. die vooral bekendheid verwierf door populaire composities, als o.a. „Die Spieluhr," welke veelvuldig voor de radio wer den uitgevoerd. Voorts trad hij als dirigent op van een orkest, waar mede hij in tal van landen in en buiten Europa concerteerde. NOORDS CH ARWOUDE Pot met jus over het lichaam. - Het dochtertje van den heer K. al hier kreeg dezer dagen een pot met kokende jus over het lichaam. Het verwondde zich zoodanig, dat over brenging naar een ziekenhuis te Alkmaar noodzakelijk bleek. OUDKARSPEL. D.T.S. gaat boomen planten. - Naai* wij vernemen, zal de voetbalver- eeniging D.T.S. in plaats van de schuttingen rondom het terrein boo men gaan planten voor afscheiding. Dit zal ongetwijfeld een verfraaiing zyn van terrein en omgeving. NIEUWE NTEDORP. Kindermatinée Ilercules-Hcbe. - Zondagmiddag vond de kinderuit voering plaats van bovengenoemde vereeniging. De zaal was goed bezet met hoofdzakelijk ouders met kin deren. Een 17-tal nummers werd ten tooneele gebracht, waaronder heel aardige nummers. Als altijd was de kleutergymas- tiek het aardigst. Het toestelturnen was maar matig. Mej. Gre van Eeten werd voor het werk, wat ze aan de kinderen had gedaan, nog een cadeautje aan geboden. ST. MAARTENSBRUG. Jaarvergadering „Laatste Eer." - Op de in zaal Kossen alhier gehouden jaar vergadering van de begrafenis-vereen. „De Laatste Eer" waren slechts 19 ieden aanwezig. Aftredend als be stuursleden waren de heeren W. Blaauw en P. Grin, die herkozen wer den. Het aantal begrafenissen in het afgeloopen jaar bedroeg niet minder dan 48. Door liquidatie van den Bond van Begrafenissen moet de vereeniging worden ondergebracht bij de ondervak groep voor het begrafeniswezen. Be sloten werd tot verhooging der ver goeding voor dragers en voorlooper. In Ankara zijn de Duitsch-Turk- sche handelsbesprekingen begonnen. Zy zullen waarschijnlijk verschei dene weken duren.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1943 | | pagina 1