NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR Een legionair over zijn Generaal. Twee uur langer luisteren. Berlijn bij luchtalarm. Bij Staraja-Roessa alle bolsjewistische doorbraakpogingen verijdeld. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau der Schager editie: Schagen: Laan 201. Telefoon 444 (2 lijnen). Postrekening: 66189. WOFNSDAG 31 MAART 1943. SCHAGER EDITIE. 87ste Jaargang: No. 75. 2 pagina's. Hoofdredacteur: A. R. JONKER. Alkmaar. Deze Courant verschijnt dagelijks. Advertentie-tarief. Prijs der gewone advertenties in deze Editie 11 ct. per m.M. Bij contract binnen een jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor de geheele oplage op aanvrage. In memoriam Gen. Seyllardt. „Wij herinneren ons nog de gloed van zijn woorden". Hij viel voor zijn Vaderland. Wij legionairen wachten altijd met bijzonder verlangen op nieuws uit het vaderland. Wij zijn er altijd nieuwsgie rig naar. of niet uit het een en ander blijkt, dat steeds meer onzer landge- nooten met ons mee gaan voelen en dat steeds meerderen onzen strijd als den hunnen gaan beschouwen. Een brief, 'n krant, uit het vaderland lezers, U kunt zich nauwelijks voorstellen, hoe blij wij daarmee zijn. U kunt zich denken, hoe teleurge steld wij ons daarentegen nu moeten voelen, nu wij moeten hooren, hoe onze generaal op een zoo lafhartige wijze vermoord werd. Het is een aan slag op ons legioen en daarom voelt ieder van ons persoonlijk de ontzag lijke gemeenheid van deze daad, die ons in den pcmon van onzen gene raal wilde treffen. Onze generaal. Wanneer je in de loopgraven staat en je ziet den heelen dag, de heele week, de heele maand niets anders, dan het stukje besneeuw de weiland, dat je is toebedeeld, dan denk je eigenlijk maar heel kleintjes, je denkt aan het groepje waarin je bent, aan de bunker waarin je woont. Als je aan de beurt bent om eten of munitie te halen, dan zie je ook man nen van andere groepen, ja van andere compagnieën m soms hoor je ook. wat die of die kameraad van je heeft mee gemaakt. Dan leef je al in een beetje grooteren kring, maar eerlijk gezegd, dacht je maar zelden aan het bataljon of aan het regiment of aan de nog grootere eenheden en in je dagelijk- sche bestaan had je ook zoo weinig met den gene. aal te maken, dat hij ge woonlijk buiten den kring van je ge dachten ..bleef. Hij, die ons leidde. Maar nu i. dat Ineens anders. Ineens weten wij het allen: Hij die ons leidde en die een beslissenden stoot gegeven heeft tot onze oprichting, is niet meer. Wij hadden enkele malen be lerkt, dat onze generaal met ons meeleefde. Degenen onder ons. die bij het af scheid of bij de beëediging in den Haag aanwezig waren, herinneren zich nog goed zijn sympathieke eenvoudige ge stalte en den gloed van zijn woorden. Kameraden, die zich vroeger reeds met belangstelling op het gebied van de politiek bewogen hadden, vertelden van hun generaal, dat hij reeds vóór den oorlog gestreden had tegen de francophile richting en tegen de vrij metselarij. De ouderdom een geruststelling. Misschien heeït het sommigen ver wonderd. dat onze generaal niet meer zoo jong was. Men zou misschien ver wachten, dat de leider van zoo'n groep vooruitstrevende jonge menschen ook een jong en vooruitstrevend iemand zou moeten zijn. Maar voor ons legio nairen, die ons soms voelden als een groep losgebroken fanatici, als men schen, die alles overboond wilden wer pen, om het vaderland en Europa te redden, voor ons jonge menschen was het een zekere geruststelling en als het ware een goedkeuring en aanmoediging voor onze houding, dat iemand, die het verleden van onze politiek zoo door fcii door kende, ondanks zijn gevorderden leeftijd aan onze zijde stond, ja ons zelfs voorging. Dat bemoedigde ons en gaf ons vertrouwen. Waaraan een legionair nooit gedacht heeft. Dat men onzen generaal in het va derland om het leven zou kunnen bren gen. daaraan heeft nooit iemand van ons gedacht. Wanneer iemand denkt, dat wij door dergelijke daden worden bang gemaakt, dan vergist hij zich volkomen. Mogelijk, dat men van meening ver schilt en in ons vaderland is dat helaas wel zeer het geval, maar voor een tegenstander die openlijk partij kiest moet men respect hebben. Wanneer men echter iemand op een dergelijke laffe wijze aanvalt en van het leven berooft, dat kan wel door geen enke len mensch met edele gevoelens wor den goedgekeurd. Het legioen heeft zijn generaal ver loren. Het kan er trotsch op zijn, dat de liefde van den generaal voor zijn vaderland de oorzaak van dezen moord geweest is, dat dus de generaal voor zijn vaderland gevallen is. Weer 15 dooden. Maandag heeft de Nederlandsche burgerbevolking door Britsche lucht aanvallen 15 dooden, 12 zwaar- en 28 lichtgewonden te betreuren ge had. Hierdoor is het aantal dooden sedert 26 Maart gestegen tot 64. Zooals vele radioluisteraars tot hun genoegen bemerkt zullen heb ben, v/orden de programma's van den Nederlandschen Omroep, welke tot 19.15 uur te beluisteren waren, thans tot 21.15 uur over de beide Hilversumsche zenders uitgezonden. BANKBEDIENDE MET EEN TON VERDWENEN. Een 30-jarige bediende van een Amsterdamsche bankinstelling heeft zich door middel van valsche hand- teekeningen en boekingen een be drag van 102.000 weten toe te eigenen. De man is spoorloos ver dwenen. WEDEROM 4 VAN HET LOON VOOR DE ZIEKENFONDSEN. 's-GRAVENHAGE, 30 Maart. - De secretaris-generaal van het departe ment van Sociale Zaken heeft dn. premie voor de verplichtverzekerdon ingevolge het Ziekenfondsenbesluit voor het jaar 1943 wederom vastge steld op 4 van het loon in den zin der Ziektewet. AlIDIENTIE COMMISSARIS DER PROVINCIE. De wekeliiksche audiëntie van den Commissaris der Provincie Noord holland op Vrijdag 2 April a.s. wordt niet gehouden. GEEN APARTE VROUWEN COUPé'S MEER IN TREINEN Naar wij vernemen zullen voor- loopig, in verband met de groote drukte bii het treinverkeer, in de treinen geen aparte vrouwenafdee- lingen meer beschikbaar worden gesteld. CHRIS LAURENTIUS OVERLEDEN. Maandagavond is op 72-jarigen leeftijd te Amsterdam overleden de tooneel- speler Chris Laurentius. Op den laatsten dag van de boekenactie van den Nationalen Jeugdstorm voor onze Neder landsche arbeiders in Duitsch- land, roepen wij ook den laatst achtergebleven volksgenoot op, alsnog zijn plicht te doen. De Nederlandsche arbeiders in Duitschland, die snakken naar ontspanningslectuur, danken er u Hartelijk voor. (Van onzen correspondent). BERLIJN, 30 Maart (per telefoon). Van ons plan Zondag eens lekker uit te slapen is ditmaal niets terecht gekomen. Wel was er geen lucht alarm, maar in den ochtend werden wij door onzen Hausluftschutzwacht beleefd, maar dringend verzocht zoo gauw mogelijk mee naar den zolder te komen om dezen radicaal te ont ruimen. Zolders mogen niet meer als opslagplaatsen voor koffers, meube len en allerlei rommel worden be nut, want als de huizen van de lucht uit met brandbommen worden be werkt, moet ieder onnoodig brand materiaal uit den weg zijn geruimd. Dat klinkt volkomen logisch, maar wat moet men in vredesnaam met al dien rommel doen. Wij hebben ons oudste pak aangetrokken en zijn vijf étages mee naar boven geklauterd en hebben van den rustdag een ra- tioneelen werkdag gemaakt De la- D« propagandaleider van de Nationaal Socialistische Beweging der Neder landen. Ernst Voorhoeve, bevindt zich als vrijwilliger in de rijen van het Nederlandsche Legioen in den inzet aan het Oostelijk iront. SS-Schütze Voorhoeve (rechtsj in gesprek met een kameraad SS PK Reiosbcrg O-H-P n> De Rijkscommissaris. Rijksminister dr. Scyss Inquart, ontving Maandag in Uen Haag den drager van het Ridderkruis. SS-Rottenführer Gerardus Mooyman. Vr.n l.Rijkscommissaris. Rijksminister dr. Seyss Inquarti SS-Rottenlührcr Mooyman en SS-Gruppenführer Rauter SS Bildberlchter-Frltz-Stapf-Pax m rTABAK van eigen VI. bodem. 27 Britsche bommenwerpers neergeschoten. HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 30 Maart (D.N.B.). Het opperbevel der weermacht deelt mede: Aan het Hoordeliike front van het Koebanbruggehoofd en in het gebied ten zuidwesten van Wjasma misluk ten nieuwe vijandelijke aanvallen met groote, bloedige verliezen. 27 pantserwagens werden alleen in het gevechtsgebied ten zuidwesten van Wjasma kapot geschoten. In den afweerslag ten zuiden van het Ladogameer onderscheidde zich gisteren wederom onze voorbeeldig strijdende infanterie. Deze sloeg in harde gevechten van man tegen man de aanstormende Sovjet-Russische massa's af en handhaafde overal haar stellingen. In het gebied van Staraja Roessa hebben de troepen van een Duitsch legerkorps tijdens wekenlange, moeilijke gevechten alle vijandelijke doorbraakpogin gen afgeslagen en een volledig afweersucces behaald. De Sovjets verloren sedert den 23sten Fe bruari in dezen sector 61.460 dooden, 2978 gevangenen, 293 pantserwagens, 26 stukken ge schut, 806 machinegeweren, 114 granaatwerpers, 206 pantserbuk sen en 1036 automatische pisto len. In Tunis. Tijdens de afweergevechten bii 't Koebanbruggehoofd onderscheidden zich wederom Roemeensche infante- rieformaties. De vijand deed ook gisteren op tal rijke plaatsen aan het Tunesische front hevige aanvallen op de Duitsch-Italiaansche stellingen, zon der dat het hem gelukte de beoogde doorbraak tot stand te brengen. De luchtmacht ondersteunde onvermoeid den afweerstrijd der DuitschItali- •aansche troepen. Duitsche gevechtsvliegtuigen vielen overdag en des nachts een vijandelijk convooi aan voor de Noord-Afrikaansche kust en plaatsten volgens tot nu toe be schikbare berichten treffers op drie koopvaardijschepen. In den afgeloopen nacht vielen Britsche vliegtuigen plaatsen in W.- Duitschland alsmede de hoofdstad des rijks aan. Zij wierpen brand- en brisantbommen uit, vooral op Bo- chum en op eenige deelen en voor steden van Berlijn. Hoofdzakelijk werden woonwijken getroffen. 27 der aanvallende bommenwerpers werden neergeschoten. Een aanval overdag door snelle Duitsche gevechtsvliegtuigen op een stad aan de zuidkust van Engeland had een succesvol verloop. Opstandige beweging bedwongen. Duitsche en Kroatische troepen hebben in samenwerking met deelen van de Italiaansche weermacht tij dens wekenlange gevechten een door Sovjet-Rusland op touw gezette communistische opstandige beweging in Zuid-Kroatië neergeslagen. Onder moeilijke weersomstandig heden en ondanks het onherberg zame van het bergachtige gevechts terrein en de achterbaksche strijd wijze der opstandelingen werd dn georganiseerde tegenstand gebroken, wapen- en ravitailleeringsopslag- plaatsen buitgemaakt. Slechts zwak ken overschotten van communisti sche benden gelukte het in het hoog gebergte te ontkomen. den der opslagplaatsen werden neer gehaald en eenvoudig naar de bin nenplaats gesmeten, waar het jonge grut, knapen en meisjes, direct aan het zagen ging. De kisten, manden en koffers werden door den eigenaar naar beneden gedragen en binnen enkele uren was heel de enorme pak- zolder volkomen leeg: alleen moest nog de grond worden geschrobt en dat deden natuurlijk de vrouwen. Geen overbodige maatregel. Dat het hierbij niet om een over- bodigen maatregel ging bleek Zon dagavond en Maandagnacht. De Tommies kwamen ons twee avonden achtereen overvallen en het afweer geschut gaf ononderbroken vuur. Als gouwleider van de Rijkshoofd stad heeft dr. Göbbels juist dezer dagen een uitvoerigen oproep aan de bevolking gericht alle vereischte voorzorgsmaatregelen te treffen, om brandgevaar bij zulke vijandelijke luchtaanvallen met alle beschikbare middelen tegen te gaan. Van zijn ministerieele raadgevingen, aandui dingen en bepalingen heeft men met de vereischte oplettendheid kennis genomen, want de vijandelijke ter reur is ook ditmaal met eendrachti- gen afweer beantwoord. Waar bom men neervielen werden ten spoedig ste de voorgeschreven maatregelen genomen om verder onheil te voor komen. Vereende krachten. Waar brand uitbrak begon men met groote doortastendheid te blus- schen. Soldaten, die toevallig met verlof waren kwamen de vrouwen te hulp. Kinderen gedroegen zich als volwassenen. Zij legden een voor zichtigheid aan den dag, waar men van opkeek en als de brandweer ter plaatse verscheen, was het blus- schingswerk al voor een belangrijk deel geschied. Als dan na een uur of anderhalf het tegensignaal weer klinkt, ademt men op, want dat be- teekent het einde van den luchtaan val en nu kan het blusschen en op- ruimingswerk met nog grooter door tastendheid worden voortgezet. Zij. die geen dak meer boven hun hoofd hebben, of die lichamelijk letsel hebben opgeloopen, moeten verzorgd worden en dat de leuze „Het alge meen belang gaat boven het eigen belang" geen holle leuze is, is de laatste week tijdens en na den vij andelijken luchtaanval door tallooze feiten op bevredigende wijze geble ken. Sovjet-leger gehavend. Corpsen bestaan nog slechts voor 1/3 uit soldaten. De zware verliezen van het Sow- jetlcger m de afgeloopen vijf maan den dwingen de Sowjets, naar het DNB verneemt, op groote schaal burgers uit de door de Duitsche troe pen ontruimde gebieden te recrutee- ren, teneinde daarmede de groote Kalen aan te vullen. Vele eenheden bestaan, naar door gevangenen over eenkomstig wordt verklaard, op het oogenblik nog slechts voor een derde uit soldaten en tweederden uit bur gers. Vele compagnieën bestaan ge heel en al uit burgers. Slechts de of ficieren en onderofficieren zijn sol daten. De manlijke bevolking van de lichtingen 1885 en 1925 werd ge dwongen gerecruteerd en zonder op leiding, gedeeltelijk ook zonder wa pens naar het front gestuurd. Duitsche luchtaanval op Salcombe. BERLIJN. 30 Maart. - Zware Duit sche gevechtsvliegtuigen onderna men hedenmiddag een aanval in scheervlucht op de aan de Engelsche kust gelegen stad Salcombe. De Britscne afweer werd volkomen ver rast. Door bomvoltreffers op gebou- wencmplexen en op het spoorweg station ontstonden groote ver woestingen. Op den terugtocht na men de Duitsche vliegers nog mili taire werken in plaatsen aan de En gelsche Zuidkust onder vuur. waar bij een batterij luchtdoelgeschut ge troffen werd. Alle Duitsche machi nes keerden terug. DE TERREURAANVAL OP DUITSCH GEBrED. 33 Engelsche vliegtuigen met 250 man personeel verloren. Haar jongsten tevreuraanval op Duitsch gebied heeft Maandagnacht de Britsche luchtmacht weer met zeer groote verliezen moeten beta len. 33 gevechtsvliegtuigen met on geveer 250 man aan personeel komen sinds gister op de lijst van vermiste Britsche vliegtuigen erbij. GEALLIEERDE ONDER HANDELINGEN TE LONDEN. Volgens een bericht van United Press heeft Eden te Washington af spraken gemaakt voor onderhande lingen te Londen, die weldra zullen plaats vinden. Daaraan zullen be halve Sumner Welles, die de leiding zal'hebben van de Amerikaansche delegatie, naar verder verluidt, Wel lington Koo en Soeng als vertegen woordigers van Tsjoenking en Mais- ky als vertegenwoordiger van de Sovjet-Unie deelnemen. De Ameri kaansche ambassadeur, Winant, zal spoedig naar Londen terugkeeren. Het Amerikaansche ministerie van Buitenlandsche Zaken heeft evenwel het bericht tegengespro ken. dat Sumner Welles als leider van een Amerikaansche delegatie naar Lenden zal vertrekken. DE BEGRAFENIS VAN DEN RI.TKSSPORTLEIDER HANS VON TSCHAMMER UND OSTEN. In de Mozaïkzaal van de nieuwe Rijkskanselarij te Berlijn had gister de staatsbegrafenis plaats van den over leden Rijkssportleider Hans von Tschammer und Osten. Dr. Göbbels hield een uitvoerige rede waarin hij het levenswerk van den overledene beschreef en er op wees. dat het diens groote verdienste was, dat hij de Duitsche sport wederom een wereldnaam heeft gegeven. Doordat hij sportverbindingen tot ver over de grenzen aanknoopte, was hij herhaalde lijk de man voor het vervullen van opdrachten van internationale politieke strekking. De Führer heeft als hoogste erken ning voor het werk van den overledene bepaald, dat de urn met zijn asch in de Langemarckhalle van het Rijkssport veld zal bijgezet worden. SIKORSKI DREIGT. STOCKHOLM, 30 Maart. - De voormalige Poolsche Generaal Si- korski heeft te Londen verklaart Wanneer na het einde van dezen oorlog onze rechten niet gerespec teerd worden en met onze lange en hartstochtelijke opoffering voor de zaak van de vrijheid geen rekening gehouden wordt, dan zullen alle Polen tot den laatsten man zich verzetten tegen alle eischen die ge richt zijn tegen de souvereiniteit en integriteit van onze natie, zonder er rekening mede te houden waar deze eischen gesteld worden. CUNNINGHAM BEVORDERD. Vice Luit.-Gen. Sir Arthur Cun- ningham, die op het oogenblik het bevel voert over de in Tunis ope- reerende luchtstrijdkrachten onder het opperbevel van den Amerikaan schen Generaal Spaatz, is bevorderd tot bevelvoerend Luitenant-Generaal der Luchtmacht. VONDELING IN DEN HELDER. Zaterdagavond is op een gras perkje, hoek Ambonstraat en Soembastraat, een meisje gevon den van plm. zes maanden oud. Merkwaardig is, dat het te vonde ling gelegde kind nog de kentee- kenen eener kort geleden plaats gehad hebbende vaccinatie draagt. Zoowel wat lichamelijken toe stand als kleoding aangaat, was de kleine uitmuntend verzorgd. De politie t© Den Helder ver zoekt nadere inlichtingen. ONGEHUWDE MOEDER BENAM 1 Yi - JARIG KINDJE HET LEVEN. Voor de Arnhemsche rechtbank heeft terecht gestaan de 24-jarige gehuwde vrouw S. M. P. uit Nijme gen, die op 15 December j.1. naar 1^-jarig dochtertje door ophanging om het leven had gebracht. In verband met verzachtende om standigheden eischte de Officier van Justitie in deze tragische zaak 5 jaar gevangenisstraf. DE conclusie mag thans lui den. dat er door amateurs helaas veel verknoeid is door ondeskundige teelt en ondeskun dige bewerking, terwijl er met dezelfde moeite iets behoorlijks verkregen had kunnen worden. Daarom hebben wij in deze serie een aantal adviezen gegeven; niet, hoè men moet telen of fer menteeren, maar wel hoe en waar men zijn licht kan opsteken, om dan terdege voorgelicht aan den slag te gaan en honderd pro cent meer kans te hebben op een goed product. Niemand heeft immers iets aan waardeloozen rommel En als ieder deze adviezen op volgt, dan zal niet alleen het aan tal amateurs dit jaar weer aan zienlijk toenemen, maar ook de hoeveelheid tabak voor eigen gebruik en vooral de k w a- 1 i t e i t. Verleden jaar was de grootste inzending 5 Kg, de kleinste ca. yt Kg, terwijl het ge middelde van alle ingezonden partijen 5 Kg bedroeg. Hoeveel halen de amateurs dit jaar? Het antwoord is aan U, lezer. Ga aan den slag: bestelt een boekje bij de Landsdrukkerij, koopt „Slits nr. 25" bij een bona fiden zaadhandelaar of recht streeks in Druten, zaait, verpot en plant uit en oogst straks, om dan even weloverwogen het fermenteeren deskundig te laten verzorgen. Kortom: bezint, eer gij begint; doe wat ge doet, goed! Anders is het zonde van uw stuksken grond. Volgt ge dezen welgemeenden raad op, dan zult ge later bij de schouw onder het genot van een geurig pijpje „eigen Inlandsch", nog wel eens aan ons denken. Maar wij hopen voordien al te hooren, hoe de oogst geworden is en daarna, hoe de tabak smaakt. Desncods(!) proeven wij gaarne mee. om uw smaak aan den on zen te toetsen. Teneinde het vervoer van personen en goederen door den nieuwen Noord Ooscpolder snel en vlot te doen ge schieden, worden reeds thans wegen aangelegd. Een wals aan het werk CNF-v. Bulten-Pax m Inlevering bankbiljetten van 1000 en 500 gld. Geen betalingsmoeilijk heden. Degenen, die door eerlijken arbeid het bezit zijn gekomen van biljet ten van duizend of vijf honderd gul den en hun belastingplicht tot dus verre volledig hebben voldaan, heb ben niets te vreezen en behoeven er evenmin voor bevreesd te zijn, dat zij de tegenwaarde van hun ingele verde biljetten zullen verliezen. Iedere weldenkende zal het echter begrijpen, dat gezien het enorme aantal in te leveren biljetten, de be lastingadministratie tijd noodig heeft om de tegenwaarde te kunnen uit keer en. De laatste dagen doen ook hard nekkige geruchten de ronde, dat de biljetten van honderd gulden het zelfde lot als die van duizend en vijfhonderd gulden zou te wachten staan. Mede in verband met deze geruchten viel op vele plaatsen een sterke drang waai- te nemen onder het publiek om zich van de honderd- gulden biljetten te ontdoen en deze om te ruilen in kleinere biljetten. Naar aanleiding hiervan kan worden verklaard, dat er niet aan gedacht wordt ook de biljetten van honderd gulden op te vorderen. Er bestaat aan ook geen enkele reden om de honderd gulden biljetten uitge zonderd in de werkelijk noodzakelij ke gevallen in kleinere biljetten om te wisselen. Overigens kan er op gewezen worden, dat er voldoende kleinere biljetten in circulatie zijn, zoodat het betalingsverkeer geener lei moeilijkheden uit dien hoofde be hoeft te ondervinden. Bovendien zorgt de Nederlandsche Bank, welke de ontwikkeling nauwkeurig gade slaat, voortdurend voor een voldoen de voorziening met kleinere biljet ten en zij is eventueel bereid b.v. voor loonbetalingen kleinere biljet ten ter beschikking te stellen. Het geld op de bank! Ten slotte moge er nogmaals op worden gewezen, dat in het beta lingsverkeer geen moeilijkheden zich zullen voordoen, wanneer het pu bliek de niet benoodigde gelden bij de banken deponeert en het grootste gedeelte van zijn betalingen via de anken of via de giro laat loopen. In dit opzicht heeft het publiek het dus zelf in handen om .zich even tueel voordoende storingen zoo snel mogelijk uit den weg te ruimen. VERDUISTER GOED Deze week van 20.157.00. Maan op: 5.21, onder 14.36 4 April Nieuwe Maan. Uit onze omgeving. SCHAGEN. VERGADERING KRING NOORDELIJK NOORD-HOLLAND VAN DEN N.Z. EN R.B. De Kring Noordelijk Noord-Hol land van den N.Z. en R.B. vergader de Zondagmiddag in hotel Igesz te Schagen. Na opening door den voorzitter en voorlezing der notulen volgde de mededeeling dat thans een nieuwe vereeniging is opgericht. De contributie van den Kring wordt vastgesteld op 0.25 per lid. Als bestuursleden werden herko zen de heeren K. L. Slot en P. de Ridder. In de vacature-Liefhebber werd gekozen de heer Wolthuis. Als afgevaardigden naar de bonds vergadering werden aangewezen de heeren Minnes en de Ridder. Tot gemachtigde van het Kring- bestuur werd benoemd de heer H. Wildenberg. De heer Wildenberg hield een in leiding over het waterpolo, waarin hii er op aandrong dit spel in de ver- eenigingen meer te gaan beoefenen. Zoo hierbij dan nog eenige leiding werd gegeven, zou men gemakkelijk kunnen komen tot de samenstelling van een polo-zevental. De heer de Ridder hield een praat je over de samenstelling van den N.Z. en R.B. Hij besprak het nut van de samenvoeging van N.Z.B. en den Bond tot Redden van Drenkelingen. Het afgeven van zwemdiploma's en het uitschrijven van wedstrijden is thans alleen toegestaan aan leden van den N.Z. en R.B. Wedstrijden. Voor de te houden wedstrijden werd. het volgende programma be kend gemaakt: Kringkampioenschappen te Wie- ringerwaard op 1 Aug. 1943. Schoolwedstriiden 24 en 25 Juli. kampioenschappen 29 Aug., middel bare scholen 17 Juli te Schagen. Kringwedstrijden te Hoorn op 20 Juni. te Schagen op 27 Juni. te Win kel op 11 Juli. te Anna Paulowna op 8 Aug. Na rondvraag volgde hierop slui ting der zeer druk bezochte verga dering. WIERINGEN. 60 jaar getrouwd. - Het echtpaar J. SchelmsA. Halfweg, wonende in de Noorderbuurt te Westerland in Wie- ringen, hoopt 1 April den dag te her denken, waarop het 60 jaar geleden in den echt werd verbonden. De oud jes zijn beiden bijna 84 jaar. Stierenkeuring. - Zaterdagmorgen werd op het terrein aan de Parklaan te Hippolytushoef de voor j aars-stieren keuring gehouden vanwege de Prov.- Comm. en het N.R.S| Van de 1-jarige stieren werden voor het N.R.S. goédgekeurd: Cesar 7 van gebr. Bakker, Cesar 9 van M. Bakker, Lindy en Iwan van wed. D. N. Mulder, Etje's Simson van gebr. Montsma, Wie- ringermeer en Diamant van W. Pran ger. Anna-Paulowna. Voor het N.H. werden goedgekeurd: Rooske's 9 Loüewijk van S. J. Koorn, Bravo van wed. D. N. Mulder, Grietje's Simson 2 en Geetje's Simson van gebr. Montsma, Wieringermeer en Cesar van Jb. Tijsen. Voor P. werden goedgekeurd: Wilson van wed. D. N. Mulder, Jouke van Jn. Veerdig Coenraad van D. Veerdig en Const. Frans 7 van Jac. v. Duin, Anna- Paulowna. het N.R.S. werd definitief opge nomen de 2-jarige stier Cesar 4 van Jn. Veerdig. De 4-jarige stier Cesar van M. Bak ker werd goedgekeurd voor Centr. Keuring te Alkmaar. Afgekeurd werd 1 stier. DEN OEVER. Uitvoering: zangver. .Excelsiorit, - Op Zaterdag 27 en Zondag 28 Maart j.1. gaf boveng. zangkoor zijn uit voeringen voor donateurs en kunst lievende leden. Beide avonden was de zaal „Wiron" tot de laatste plaats bezet. Na den zang werd door de tooneel- club „Excelsior" allen leden der zangvereen., opgevoerd het tponeel- spel „Liefde" van Jaap. v. d. Pol, komedie in drie bedrijven. „Excelsior" kan op twee goed ge slaagde avonden terug zien, en dat het publiek dit wist te waardeeren bewees het langdurig en hartelijk applaus. SLOOTDORP. Stierenkeuring. Zaterdagmiddag werd op het sportterrein te Slootdorp de voovjaarsstierenkeuring gehouden vanwege de Prov.-Comm. en het N.R.S Van de 1-jarige stieren werden voor het N.R.S. goedgekeurd: Alidus Frans van H. Homan, Effy's Karei van B. Miedema, Frans van de Wieringer meer. Frans 2 van de Wieringermeer en Simson's Frans van H. Grin. Dia mant Frans van J. P. Kits, Grietje's Simson, Etje's Constantijn en Atje's Athleet van gebr. Montsma en Victor van T. Bos. Voor het N.H. werden goedgekeurd: Edward van Oldehof van H. Homan, Wikje's Frans van J. Liefhebber, Karei van G. Bcetsma, Gerrit van W. Kooij. Alex en Peter van J. P. Kits, Bouke van J. Schrale, Godard van St. land bouwbedrijven, Piet van F. Gouwen- berg. Knilles van H. Luinenberg en Ad erna Adriaan van D. de Zwart. Voor P. werden goedgekeurd: Hans van W. Kooy en Heida van T. J. Hoog land. Geheel afgekeurd werden 3 stieren. In het N.R.S. werden definitief opge nomen de 2 2-jarige stieren Julius van St. Landbouwbedrijven en Aise van T. J. Hoogland. NIEUWE NIEDORP. Vergadering O.B.B.Z. - Bovenge noemde vereeniging hield haar ver gadering ten huize van Jb. Gelder. Notnlen werden goedgekeurd. Aan het jaarverslag ontleenen we het volgen de: ann ziekengeld was uitgekeerd f462,84; aan contrbutie was ontvan gen f 468,20; de totale uitgaven wa ren f 703,84; er waren 11 ziekte gevallen, waarvan een geval een vol jaar uitkeering heeft genoten: 484 ziektedagen werden in totaal uitgekeerd; het ledental was 48. Het aftredend bestuur werd in zijn geheel herkozen. De voorzitter complimenteerde don heer C. Rutsen, die reeds 25 jaaf achtereen het peningmeesterschap had waargenomen en sprak de hoop uit, dat deze dit nog vele jaren mocht blijven doen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1943 | | pagina 1