NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR Succesvolle afweergevechten bij Ladoga-meer. Uitgave: Dagblad voor Noord-Bolland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau der Schager editie: Schagen: Laan 201. Telefoon 444 (2 lijnen). Postrekening 66189. DONDERDAG 1 APRIL 1943. SCHAGER EDITIE. 87ste Jaargang No. 76. 2 pagina's. Hoofdredacteur: A. R. JONKER. Alkmaar. Deze Courant verschijnt dagelijks. Advertentie-tarief. Prijs der gewone advertenties in deze Editie 11 ot. per m.M. Bij contract binnen een Jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor de gehcelc oplage op aanvrage. Wederom zeventien schepen getorpedeerd. Verrassende aanval op Britsche Zuidkust. HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER. 31 Maart. - Het opperbevel van de weermacht deelt mede: In den Zuidelijken en den centralen sector van het Oostelijk front verliep de dag over het algemeen kalm. Bij het Koebanbruggehoofd en ten Z.W. van Wjasma werden vijandelijke oprnar- schen door krachtig artillerievuur en zware aanvallen van formaties duik bommenwerpers k^pot geslagen. Ten Zuiden van het Ilmenmeer be reikte een eigen aanvalsonderneming tot verkorting van het front ondanks aanzienlijke terreinmoeilijkheden de gestelde doelen. In het geveebtsgebied ten Zuiden van het Ladogameer duurden de harde doch succesvolle afweerge vechten voort. Twee vijandelijke bataljons werd'u ingesloten en vernietigd, een aantal pantserwa gens kapotgeschoten. De afweerslag in Tunesië duurt voort. Terwijl in enkele sectoren de vijandelijke aanvalsactie onder indruk van den succesvollen tegenstand van Duitsch—Italiaansche troepen tijdelijk wat verminderde, zette de vijand/ in de andere sectoren van het front zijn zware aanvallen voort. Alle aanvallen mislukten ook gisteren door den vast besloten afweer van onze troepen. De luchtmacht kwam overdag en des nachts, door het voortdurend in den strijd brengen van haar vliegtuigfor maties, krachtig in de gevechten op den grond tusschenbeide. Op de Middellandsche Zee heeft een Duitsch gevechtsvliegtuig een Britsche duikboot tot zinken gebracht. Een verrassende aanval der lucht macht, gisteren op militaire doelen aan de zuidkust van Engeland on dernomen, had succes. Wat gebeurt er in Tunis? Rommel past de beproefde tactiek toe. De A.N.P.-correspondent meldt uit Berlijn: Terwijl in N.-Tunis de gevechts handelingen meer het karakter van verkenning dragen, zijn in het Z. gevechten gaande, zooals in Noord- Afrika tot dusver, nog niet zijn voorgekomen. De Engelschen en Amerikanen, terzijde gestaan dpor Fransche afdeelingen, zijn tegen over de Duitsch-Italjaansche strijd krachten in de meerderheid, doch Rommel heeft op de beproefde wijze een doorbraak van het achtste leger ■weten te verhinderen. Nadat Montgomery, toen frontale aanvallen op de Marethlinie vruch teloos bleken, het zwaartepunt had verlegd naar het in den rug van éteze linie gelegen El Hamma, heeft Rommel door een stelselmatigen terugtocht voorkomen, dat ziin strijdkrachten bij den terugtocht door de „flesschenhals" van Gabes de tusschen deze plaats en de zoutmoerassen gelegen laagvlakte werden afgesneden. De opde taktiek is weer gevolgd: de achterhoede heeft door hardnekkigen tegenstand het retireeren van het gros der troe pen mogelijk gemaakt. Dat het terugtrekken op de nieuwe stellingen volkomen geslaagd is. blijkt uit het buitengewoon geringe aantal gevan genen. dat de Engelschen hebben ge maakt. De nieuwe- situatie maakt uiteraard een hergroepeering der Britsche strijdkrachten noodig. Rommel heeft thans een door het gebergte eenerzijds en de zee an derzijds gevormden corridor achter zich. Aan de W.-zijde daarvan vor men de op diverse punten in het ge bergte staande Amerikaansche en Fransche troepen een flankbedrei ging. die er op gericht is, de vereen i- ging van Rommels pantserleger mot de in het N. staande troepen onder generaal von Arnim te voorkomen. Alle pogingen van de geallieerden tot de zee op te rukken, zijn echter op hevigen tegenstand gestuit. Italiaansche verliezen aan opperofficieren. ROME, 31 Maart. (Belgapress.) - Het agentschap Stefani meldt, dat het Ita liaansche leger sedert het uitbreken der vijandelijkheden twee generaals va een legercorps, vijf divisie-gene raals. negen brigade-generaals, twee admiraals, een luchtmaarsehalk en twee generaals vgn het luchtwapen verloren heeft. EXTRA BERICHT. Zeventien schepen in den grond geboord. HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 31 Mrt. - (D.N.B.) Het opperbevel der weermacht deelt mede: Onze duikbooten - hebben den vijand op verschillende aanvoer- wegen opnieuw zware slagen toe gebracht. Zij hebben in 't Noorden van den Atlantischen Oceaan, ten deele bij orkaanachtigen storm, in het Centrale deel van den Atlan tischen Oceaan en in de Middel landsche Zee 17 zwaar geladen vijandelijke koopvaardijschepen met een gezamenlijken inhoud van 103.500 ton die meerendeels in konvooi voeren, in den grond ge boord. In de Golf van Biskaje zijn 5 zware vijandelijke bommenwer pers bij een aanval op duikbooten door de afweerwapenen dezer duikbooten neergeschoten. Nader wordt gemeld, dat 6 vaartuigen op de Middellandsche Zee in den grond zijn geboord. Ze waren door zee- en lucht strijdkrachten krachtig be schermd. Eenige hadden ladin gen munitie en dieptebommen en zonken onder hevige explo sies. De overige werden wegge schoten uit convooien, op den 'Atlantischen Oceaan. In het voornaamste gevechtsgebied van het N. deel van den Oceaan heerschte de laatste week or kaanachtig weer, zoodat het soms niet mogelijk was krijgsoperaties te verrichten. Roosevelt niet naar Nieuw-Zeeland. STOCKHOLM, 31 Maart. (D.N.B.) - V.lgens den Eritschen berichtendienst hebben Roosevelt en zijn vrouw, die door den premier van Nieuw Zeeland tot een bezoek zijn uitgenoodigd, deze uitnoodiging van de hand gewezen. Als eenig commentaar zeide Roosevelt: „Thans reis ik niet." De Amerikaansche belastingen. Uit.Washington wordt gemeld, dat het Huis van Afgevaardigden het veelbe sproken belastingplan, volgens hetwelk alle belastingen zouden worden ver vangen door een inhoudenttffcin een vast percentage van het inkomen, met 215 tegen 198 stemmen heeft verworpen. Het plan werd gesteund door de republikei nen en bestreden door de democraten. Met de republikeinen stemden 15 demo craten voor, met de democraten 23 republikeinen tegen. VRIJWILLIGERS NAAR HET OOSTFRONT. UTRECHT. 29 Maart. - ZaterdaE 3 April, des middags 16 uur, vindt op het Domplein te Utrecht een bij eenkomst plaats van 600 WA-man- nen, die zich vriiwillig bereid ver klaard hebben, naar het front te vertrekken. De Leider zal hen toespreken. Om 17.15 zal de formatie Weermannen door den Leider worden geïnspec teerd. Na afloop wordt een eenpans- maalfi.jd aangeboden. Verdere bij zonderheden worden nader bekend gemaakt. BURGEMEESTER VOUTE TEVENS POLITIEPRESIDENT VAN AMSTERDAM. AMSTERDAM. 31 Maart. - De Höhere S.S.- und Polizeiführer, S.S.- Gruppenführer und Generalleutnant der Polizei Rauter heeft d.d. 30 Maart j.1. den burgemeester van Amsterdam, den heer E. J. Voute, tevens belast met de waarneming van het ambt van politiepresident te Amsterdam. „Arbeidsontspanning" in het N.A.F. ingesteld. De leider van het NederL Arbeids front heeft een nieuwe afdeeling op gericht, n.1. „Arbek"^ontspanning.. Het Arbeidsfront zal de arbeiders en arbeidsters in den ruimsten zin van het woord, wier gezondheid door hun volledigen inzet in het „Betrieb" is beïnvloed, in de ge legenheid stellen gedurende veer tien dagen pp kosten van het „Be trieb" in de mooiste deelen van ons land in prima hotels de noodige ont spanning te genieten. De uitzending zal plaats hebben nadat een dokters- onderzoek de noodzakelijkheid hier van heeft uitgewezen. Opbouw van bet landbouwbedrijf in het Oostland. Een voormalige Soviet granaatwerper, die rot voertuig is omgebouwd, wordt door den landbouwleider. Kfurt Leffier, bij zijn werkzaamheden gebruikt. Hij is drager van het Ridderkruis van het Kruis voor Oorlogsverdiensten PK Sanrien-PBZ-R P m Eden's besprekingen in Washington. Voor 95 pet. overeen stemming bereikt. De zender van Londen meldt, dai President Roosevelt Dinsdagavond heeft verklaard, dat Zijn besprekingen met Minister Eden overeenstemming der wederzijdsche opvattingen hebben op geleverd. Tot dusver is in alle confe renties tusschen de Ver. Staten en andere geallieerde naties een overeen stemming voor 95 pet. verkregen. Roo sevelt verwacht dat in de nabije toe komst hierop besprekingen over na- oorlogsproblemen zullen volgen met Sovjet-Rusland. Aan de besprekingen te Washington is reeds een gedachtenwisseling tus schen Eden eenerzijds en Stalin en Molotof anderzijds vooraf gegaan. Wat Berlijn cr van zegt: Van Roosevelts uitlating, dat voor 95 pet. overeenstemming is bereikt, is in Berlijnsche politieke kringen met belangstelling kennis genomen, ook al is men daardoor geenszins verrast. Aangezien het bij de besprekingen in hoofdzaak ging om het Sovjet-pro bleem. laat deze opmerkelijke eens gezindheid in de wederzijdsche opvat tingen weer eens het licht vallen op de Amerikaansche bereidwilligheid om tot iederen prijs te komen tot een volko men overeenstemming met Sovjet-Rus land. waarbij de taak VBn het Atlantic de Ver. Staten maar al te duidelijke taal spreekt. Hoe ver men reeds gegaan is in ziin bereidwilligheid blijkt uit de mededee- ling van Roosevelt. dat hij hoopt, dat deze besprekingen in de naaste toe komst met de Sovjet-rcgeering kunnen worden voortgezet. Hij zóu dit nauwe lijks gezegd hebben wanneer niet zeer posit'eve en concrete voorstellen t. a. v. de Bolsjewistische eischen bij de En- gelsch—Amerikaansche besprekingen te voorschijn zouden zijn gekomen. In welke richting echter deze Bols jewistische eischen gaan, blijkt o.m. uit de benoeming van Korneitsjoek tot Dlaatsvervangend Commissaris van Buitenlandsche Zaken der Sovjet-Unie. Bespreking -tusschen Liiwinof en Hall. y i Reuter meldt, dat Litwinof heden een bespreking heeft gehad met Cordell Huil over kwesties, welke voortvloeien uit het bezoek van Eden aan de Ver. Staten. De nieuwe bonkaarten. Het zal de aandacht hebben ge trokken. dat de bonkaart voor voe dingsmiddelen een wijziging heeft ondergaan. Thans zijn wederom de aardappelbonnen op deze kaart ge bracht. De benoodigde ruimte hier voor is gedeeltelijk gevonden door 2 B-bonnen in plaats, van 4 B-bon nen voor brood er op aan te bren gen. Deze maatregel is, zooals men van bevoegde zijde mededeelt, der halve slechts om technische redenen genomen. Het gerucht, dat de maat regel verband zou houden met een wijziging van het broodrantsoen, is dus niet juist. Nederlandsche krijgsgevangenen in Hongkong, Fukuoka, Malakka. 's-GRAVENHAGE, 31 Maart. - Het informatie-bureau van het Nederland- sche Roode Kruis, Korte Voerhout 14 te 's-Gravenhage. ontving uit Japan opgaven van Nederlandsche krijgsge vangenen in Hongkong. Fukuoka en Malakka. Wegens het ontbreken van adressen en verminking der namen, kon omtrent de ondervglgende personen nog geen bericht aan de familie worden gezon den: Hongkong: volunteer defense corps: r dejonge privates t burbert whj tade- ma, zeemacht: chief-pettyofficer pa besyuen pettyofficers Jvr adolf apl maengkom leadlng-seamen jwn ost~ meier al tatu. Fukuoka: Landmacht medcapt. kj victor capt. w bouma medoffrs. doppert allpl.onso firstlt. vrc plegman sgt.-maj.r villanueva sgts fe ueseburg f faubel me loüis secondlt. te aronds sgts fj egter- vanWissekerke cc gronthoud p burs- hoorn 1 andries pj flissaard jv kommer j kooistra d brandon j eclchuysen wt smissaert ckf janssens le mesman pw benjamins corpls. gij kelikens j bom mel aa buitier h fak. Malakka: landmacht sgts jah giezen ahf willebrands landst.-sgt. p noome soldaten jc boom aam tluymes mill.- sold. a dankelman mil.-s'gt. cj jongman soldaat ah oliemans stadswacht-luit. h meyer mil.-soldaten paw gerlings j vanrooy sgt. arke jansen sgt.-majoors jfc emanuels jmj degroot mil.-sgt. j rijksen sgts gl bolt alp londt soldaat e flohr landst.-soldaten brandesth mh lofebre fg schubert mil.-soldaten pc huvers hm malee cm boode g hoekstra w tebraak we vrouveroyvnieuwaal jm pieisersz ah godding gl holtzapffel jc dupiosch n mannot b degruiter g taanman ea grootens rj ruysenaars jfg vonk ah vanheijé aa neijs jf hobbelen jj torn or souissa landst.-adj. h ma.ver lieut. lh kiemenij sgt.eo puttrlch'mil.- soldaten ha doornbosch ajj kroese jc tleijenaar m abels a kleist landst.-sol- daat jj plaat soldaat wj hoppe sgt.-maj. vj mulder brigadier s vdsluijs luit. wdh eckhout landst.-adj. wa kaak sgt. ca tromp mil.-sgts a meulemans as van- dorwerff la degroot 1 denhartog., zee macht milicien n smith, Familieleden enz. gelieven zich on der opgave van zoo volledig mogelijke gegevens omtrent deze personen, tot bovengenoemd informatiebureau te wenden. Helpt Elkaar. Geslaagde bijeenkomst van dorpsboerenleiders. In de vergadering van de dorps boerenleiders in Noord-Holland ie Alkmaar, heeft de provinciale boe renleider J. Saai, erop gewezen, dat voor de komende ploeg-, zaai- en oogstperiode voor den boer slechts één wet geldt: „Helpt elkaar". De positie van mater-aal en trekkracht laat niet toe, dat de eene boer rustig zijn werk kan doen en de ander niet weet, hoe hij het gereed moet krij gen. Verwacht kan worden, dat ae Gemachtigde voor den Oogst in sa menwerking met den Nederlandschen Landstand m dien zin maatregelen zal nemen. Spreker noemde het, den ernst der tijden geenszins onder schattend, een verheugend feit, dat uit de benauwenis eindelijk de lang- gewenschte eenheid van het platte land tot stand kan komen. In Noord-Holland begint- men steeds meer in te zien, dat de Landstand niet breekt, maar bouwt; de sa menwerking met hen, die niet onver deeld met den Landstand syrqpathi- seeren, laat toch over het algemeen weinig te wenschen o\ver. De-dorps- boerenleiders hebben thans grooten invloed op de uitzending van ar beidskrachten uit de dorpen naar Duitschland. Uit mededeelingen van den staf leider, ir. C. Koeman, bleek dat in de^oekomst de Landstand als eenige Landbouworganisatie een groote rol zal spelen bij het lager land- entuin- bouwonderwijs en vertegenwoordigd zal zijn in de commissies van toe zicht bij het middelbaar land- en tuinbouwonderwijs. Personentrein op^goederen- trein ingereden, ARNHEM, 5 Mrt. - In den nacht van Dinsdag op Woensdag heeft zich op het stationsemplacement te Arnhem een botsing voorgedaan tusschen een .per sonentrein en een goederentrein. Hoewel geen persoonlijke ongevallen plaats vinden is de materieele schade belangrijk. Amery over den toestand in Indië. Verdediging der Britsche politiek. De Engelsche minister voor In dië. Amery, heeft de debatten in het Lagerhuis over den toestand in Indië ingeleid met een verklaring over de politiek der Britsche regeering ten aanzien van Indië. Hij verdedigde deze politiek, waarbij hij aan de Indische Congrespartij verweet, dat zij probeer de de Britten „met geweld uit Indië te gooien". Overigens, zoo vervolgde de minister, heeft de Britsche regeering ernaar gestreefd om door een houding van begrip aan te nemen, tegenover de wenschen der Indiërs, de Britsch-Indi- sche onderhandelingen weer op dreef te brengen. Het verleden heeft echter bewezen, dat elke tegemoetkomende houding der Britten steeds weer als een teekep van zwakte werd opgevat. Het ls dus zaak van het Indische volk. nieuwe middelen en wegen te vinden om de op dood spoor geraakte bespre kingen te doen herleven. Van het overdragen der verantwoordelijkheid aan het Indische volk kan echter geen sprake zijn, „zoolang de vijand voor de poorten van Indië staat." In het Italiaansche legerberlcht wordt gemeld, dat Amerikaansche vliegtuigen op Crotone 'Catanzaro) eenige bommen hebben laten vallen en%de plaats met machinegeweervuu: bestookt. Er zijn één doode en vijf gewonden. De weg tot Roosevelts oor. (Van onzen Berlijnschen correspondent) „Tien wegen tot Roosevelt's oor." Zoo luidt de tiM van een geïllustreerde brochure, die Raymgnd Clapper decer dagen over president Roosevelt heeft gepubliceerd. Onder het tiental man nen, die Clapper als „Roosevelt's woonkamerkabinet" karakteriseert,be vindt zich naast Felix Frankfurter ook diens rasgenoot Samuel Roseman, die door den president der Ver. Staten fa miliaar met Sam wordt aangesproken Voorjaar in het Westland. In de kassen wordt thans druk gewerkt aan het opbinden der jonge kas- komkommers Scbimmelpeaningh-Snait-Fax m Het portret, dat Raymond Clapper van Roseman geeft, schijnt aan volmaakt heid te wenschen over te laten, want zekere Josef Israëls wiens naam aan een vermaarden kunstschilder herin nert publiceert bij wijze van aanvul ling in de „Saturday Evening Post" een artikel, waarin hij met verbluffende openhartigheid den invloed fyan deze^i joodschen politicus op Roosevelt schil dert. Hij verklapt onder meer: „Het vertrouwen, dat Roosevelt in Samuel Roseman stelt, maakte het mcgelijk, dat deze geheel en al in den stijl van Roosevelt kan spreken en handelen." Roseman's vertrouwelijke relatie tot den president dateert uit 1921P en zijn voorliefde voor staatsproblemen gaat terug tot in de eerste jaren van zijn juridisthe loopbaan, die hem tot rech ter bij het Hooggerechtshof van den staat New York bracht. Omtrent 's mans dagindeeling weet Israëls pi kante bijzonderheden te vertellen: .'.Ro seman's werkdag begint meestal om streeks half 10 met een bezoek in het slaapvertrek van den president te Washington. Ter inleiding worden slechts aangename feiten behandeld, maar tenslotte komen ook de ernstige kwesties aan de beurt. Als de president in' zijn studeerkamer verschijnt, is Ro- semart in zijn aangrenzende kamer al lang aan het werk. Tijdens de Natio nale Vergadering van 1932 behoorde Roseman reeds tot zijn intieme advi seurs. Hij behoorde tot het betrekkelijk kleine groepje „vrienden uit den goe den ouden tijd," die aan het particuliere feestmaal op Roosevelt's verjaardag mede aan tafél mochten zitten. HU werkt niet slechts in de naaste omge ving van Roosevelt, maar begeleidt hem zelfs op zijn weekend-uitstapjes bij mooi weer. Om zijn enormen in vloed nog duidelijker te maken, noemt Israëls hem „den directcn plaatsver vanger van den president," die „een weliswaar niet officieele, niaar niette min grootere «rolmacht bezit dan alle leden der regeering." Slachtoffers van luchtaanvallen. 's-GRAVENHAGE, 31 Maart. Britsche vliegtuigen hebben gister- aVond een stad in het Zuidoosten van het land aangevallen. Door uitgewor pen bommen werden talrijke huizen, waaronder een ziekenhuis, vernield of zwaar beschadigd. De Nederland sche burgerbevolking heeft volgens de tot nu toe ontvangen berichten 16 dooden te betreuren. Een groot aantal personen werd licht of zrwaar gewond. Beperking van logies- gelegenheid. 's-GRAVENHAGE, 31 Mrt. - Het ver bod om in een notel, logement of her berg langer te verblijven dan 10 nachten in e e n kalendermaand en meer dan 8 opeenvolgende nachten gedurende 2 op eenvolgende kalendermaanden, ls tot 1 April 1943 niet van toepassing verklaard op diegenen, die voor het inwerking treden van het besluit beperking logies- gelegenheid no. 1 een overeenkomst tot verblijf in een oflderneming hebben aan gegaan. «In verband met de omstandigheid, dat de Bedrijfsgroep Hotel-, Café-, Restau rant-, Pension- en aanverwante Be drijven nog niet op alle verzoeken tot ontheffing van bedoeld besluit een be slissing heeft kunnen nemen, is boven bedoelde termijn, welke op 1 April zou eindigen, verlengd tot uiterlijk 15 April „DE VERDRAAGZAME HUISTYRAN." Hedenavond om 19.00 uur spreekt Max Blokzijl via Hilversum 1, in de serie „Brandende Kwesties", over het onderwerp: „De verdraagzame huistyran." LUC VAN DAM BEHOUDT ZIJN TITEL. De gister te Amsterdam gehouden bodkswedstrijd om den middenge- wichttitel tusschen Posno en den titelhouder Luc. van Dam is geëin digd in een zege voor Luc. van Dam. In de achtste ronde gaf Posno den strijd op. Reeds «taan In de bloembollcnitreek op verschillende plaatsen de narcissen in bloei, hetgeen voor den tijd van het jaar buitengewoon vroeg Is CNF-J. Zeljlemaker-Pax m VERDUISTER GOED Dezè weck van 20.15—7.00. Maan op: 5.59, onder 15.43 4 April Nieuwe Maan. Voor Duitschers ter kennis neming. De commissaris-generaal voor de Openbare Veiligheid en Hoogere SS en Politeileider maakt bekend: Ingevolge de verordening van den Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied betreffende de registratie der Duitschers zijn alle in Nederland woonachtige Duitschers verplicht zich bij het voor hun woonplaats bevoegde registratie bureau aan te melden. Het is gebleken, dat een aantal Riiksduitschers tengevolge van on bekendheid met deze verordening in het bijzonder bii verhuizing bin nen Nederland en naar het buiten land de bepalingen dezer verorde ning niet naleven. Ik roep derhalve alle tot aanmelding gehouden per sonen, onder verwijzing naar de bij de verordening bedreigde straffen, op zich bij het bureau van den pdli- tie-officier bij den gevolmachtigde van den Rijkscommissaris voor d? provincie hunner woonplaats bii vestiging uit het buitenland, bij ver huizing binnen Nederland en bij vertrek naar het buitenland schrif telijk of mondeling aan te melden. Deze verplichting geldt ook voor personen, die tot het Duitsche vojk behooren. maar in het onzekere zijn betreffende hun nationaliteit of als statenloos worden aangemerkt. De verplichting tot aanmelding geldt eveneens voor Duitschers uit.> het vroegere Oostenrijk, voor Sudeten- duitschers en voor volksduitschers uit de Oostgebieden. De verplichting tot aanmelding bestaat ook voor het geval, dat per sonen ter vervulling van hun dienst plicht voor de weermach worden op geroepen. Bii minderjarigen is de wettelijke vertegenwoordiger, eveneens wan neer hij zelf geeft Duitscher is. voor de nakoming van deze verplichting tot aanmelding verantwoordelijk. Aanmelding kan mede geschieden bij de hulpregistratiebureaux by de „Ortsgruppen der NSDAP." Gat. RAUTER; SS-Gruppenführer und Genera leutnant der Polizei. Uit onze omgeving. SCHA GEN. BURGERLIJKE STAND. GEBOREN: Cor-.elius Petrus, z. ven Petrus Wester en Geertruida L. Duijn. Jan, z. van Jan H. W. Peetoom en Catharina Kuit. ONDERTROUWD: Henricus Huber- tus Toma te Anna-Paulowna en Trijn tje Schokkenbroek. GETROUWD: Dirk Stammes en SUkc de Bruin. OVERLEDEN: Betje Pater, echtge- noote van Jan Deutekom. 70 jaar. POLITIE. Gevonden. Een zilveren armbandje, een houten kinderkruiwagentje, een grijs-blauwe stropdas. WIERINGEN. Besmettelijke ziekten. - Wederom zijn te Wieringen enkele gevallen van roodvonk geconstateerd, bene pens een geval van diphjfcrie. Onderwijzend personeel. - Het aan mej. C. Schipper^ onderwijzeres aan de O.L.-school te Oosterland al hier, ter tijdelijke waarneming van een predikantsvacature te Ameland verleende verlof, is verlengd-tot 22 November a.s. Bouwvergunningen. - Door deii burgemeester dezer gemeente is vergunning verleend aan de wed. J. Dekker tot den aanbouw van een. schuur achter haar bestaande wo ning aan de Koningstraat en aan P. Mulder en J. Bais tot. de oprichting van een landbouwschuur aan de Noorder'ouurt. Onderhoud vaarwatéren. - Het Reglement Vaarwateren Noordhol land is o.a. nader van toepassing verklaard op de hieronder genoemde in de Wieringermeèr en ten deele in de gemeenten Wieringen; Anna Paulowa en Medemblik gelegen vaarwateren: Amstelmeer, Balg- zand kanaal. v. Ewijcksluis, Haukes- schutsluis, Wieringervverfvaart. Den Oeverschevaart, betonde vaargeul in de Zuiderhaven van Den Oever e.a. WIERINGERWERF. Ouderavond Wieringermeer. Dezer dagen werd in de Wieringer- meerschool alhier een ouderavond gehouden. De opkomst was flink. Nadat door de ouders met belang stelling het werk van de kinderen was bezichtigd, nam dè heer R. H® v. Bavel. hoofd der school, het woord. Hij gaf o.m. een uiteenzetting van de laatste wijziginigen van de leerplichtwet. Met ziekteverlof. - Aan mej. M. C. Peulen, onderwijzeres aan de Wieringermeersehool alhier, is voor den tijd van 6 weken ziekteverlof verleend. Bonnendiefstal. - Door de mare chaussee alher is proces-verbaal op gemaakt tegen J. B. te Wieringer- werf -wegens diefstal van broodbon nen ten nadeele van bakker Buwal- da. Bij -onderzoek bleken de bonnen inmiddels reeds te zijn verkocht. Ontslag verleend. - Aan den heer H. Veenslra, besteller der P.T.T. al hier. is od zijn verzoek met ingang van 1 April a.s. ontslag verleend in verband met zijn verzekeringswerk zaamheden. Aan den heer R. Wentholt is met ingang van 1 April a.s. ontslag ver leend als hoofdbrandmeester voor de gemeente Wieringermeer. BARSINGERHORN. Beroepen. - Ds. A. van Biemen. pre dikant bij de Nederl. Herv. kerk te Barsingerhorn, is beroepen te Tiel. KOLHOKN. Wederom „De Steekwagen". Zondagavond gaf het gezamelijk graanpakhuispersoneel ..De Steek wagen" uit de Wieringermeer een opvoering van het stuk „Over twaalf dagen tegen middernacht" van G. Nielen, in den zaal van den heeu F. Groet. -- De zaal was tot de laatste plaats bezet en het publiek heeft tenvolle van deze klucht genoten. De bewoners van het nieuwe land bezitten ïn de „Steekwagen" een goede tooneelclub met krachten, welke meer kunnen dan het verzet ten van het heerlijke Wieringer- meergraan. Enkele spelers moeten er echter om denken, dat ze op het tooneel hun dialect laten varen, aan gezien dit soms een min of meer ruwen indruk geeft. Aan het slot gaf de voorzitter-regisseur te ken nen. nog eens gaarne op Kolhorn terug te willen komen. wat. gezien het applaus, door het publiek zeer geapreciceerd werd. U.D.L draait weer. - Zooals in de jaarvergadering van de gymnastiek- vereeniging U.D.I. was besproken, zou zoo spoedig mogelijk getracht worden een nieuwen leider te vin den. Niemand zal echter wel ge dacht hebben, dat dit zoo spoedig zou slagen. Donderdagavond heeft voor het eerst „de nieuwe" leider, den heer K. Slot uit Schagen, zijn intrede gedaan. De heer Slot is een ouwe rot" op turngebied en zal zeker de gym wel weer op gang weten te krijgen. WINKEL. Bridge-wedstrijd. - De maande- ljjksehe bridge-wedstrijd, welke Zondag werd gehouden bij D. A. de Bruijn en waarbij aan 9 tafels werd gesoeeld, had het volgende resul taat: Oneven lijn: le prijs A. de Veuger en A. Boll te Sint Maartensbrug met 36 pnt.; 2e prijs Goudsblom en Eecen te Noordscharwcude 39 pnt.; 3e pr. dames Mulder en de veer 40 p.nt.; 4e pr. de heer en mevr. M. van Pelt met 41 pnt. Evenl ijn: le pr. M. en P. D. v. d. Molen te Noordscharwoude 31 pnt.; 2e pr. de heer en mevr. A. J. Porte 39 pnt.; 3e pr. K. en Jb. Lange 40 pnt. en 4e pr. D. Broersma en Eg- bers te Barsingerhorn 41 pnt. Problemen van den dag. De heer A. K. te W. vraagt ons: „Is het wel geoorloofd, dat door de zuivelfabrieken aan de melkleveran- ciers en het personeel natuurboter wordt afgeleverd op bonnen, die uit sluitend aangewezen zijn voor mar garine of vet?" Antwoord: Inderdaad is dit toege staan. Voorts is juist dezer dagen een bericht in ons blad gepubliceerd» houdende een regeling voor melk veehouders, ingaande 18 April a.s., waaruit blijkt, dat deze zelf geen boter meer bij de winkeliers kun nen koopen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1943 | | pagina 1