NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR Rotterdam door bomaanval geteisterd. Oogst van één maand strijd ter zee. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar Voordam C 9. Bureau der Schager editie: behagen: Laan 201. Telefoon 444 (2 lijnen). Postrekening 66189. VRIJDAG 2 APRIL 1943. SCHAGER EDITIE. 87ste Jaargang No. 77. 2 pagina's. Hoofdredacteur: A. R. JONKER. Alkmaar. Deze Courant verschijnt dagelijks. Advertentie-tarief. Prijs der gewone advertenties in deze Editie 11 et. per m.M. Bij contract binnen een jaar te gebrniken belang rijke korting. Tarieven voor de geheele oplage op aanvrage. 180 dooden, 400 gewonden. Dichtbevolkte arbeiderswijken getroffen. Duizenden dakloos. 's-GRAVENHAGE, 1 April. - In de middaguren van Woensdag hebben Britsche vliegtuigen bij zeer goed zicht de stad Rotter dam aangevallen. De neergewor pen bommen troffen hoofdzake lijk dichtbevolkte arbeiders wijken. Heele stratenblokken werden vernield. Volgens de tot dusver ontvan gen berichten had de Neder- landsche burgerbevolking 180 dooden en 400 gewonden te be treuren. Helaas moet verwacht worden, dat het aantal slacht offers nog zal stijgen. De Duitsche en Nederlandsche autoriteiten hebben terstond alle beschikbare krachten aan het werk gezet voor de redding van slachtof fers en voor opruimingswerkzaam heden. Zij droegen zorg voor een voorloopig onderkomen en voor de hulpverleening aan de duizenden dakloos geworden mannen, vrouwen en kinderen. De horizon vervaagt in een dikke, vuil-g geel-roode walm, die over de daken hangt en als met taaie vang armen in de straten grijpt. In de middaguren wierp het Britsche luch-wapen zijn hom men neer. Zooals altijd troffen zij de woonhuizen der bevolking en vernietigden in de puinen dei- onder een vuurgloed ineenstor tende woonsteden het leven van vele mannen, vrouwen en kin deren. Ter plaatse waar de ouders bezig waren mei hun ar beid en hun zorgen, waar de kin deren hun kleine genoegens be leefden, rukte de Britsche dood hen weg. De oplaaiende vuur tongen boven de resten der hui zen, de smadelijke puïnen van hee.e woningblokken en de gru welijke leeg-e van donkere ven stergaten in hecle straten, het nerveuze haas en der mensclien, de radeloosheid van hun blik, het leed op de roodbehuïlde ge zichten en de ordelooze wirwar van armzalige wagens en kar ren, met resten van bedden en bescheiden bezittingen vormen een ernstige kreet van beschul diging. Hartverscheurende tooneelen. Rondom laait de brand, spannen afgematte brandweerlieden zich in om te redden wat nog gered zou kunnen worden, strompelen en haasten opgejaagde menschen zich over steenen, balken, versplinterd huisraad, belachelijke kleinigheden als laatste bezitting met de handen opbeurend, rijden en staan auto's en handkarren overal om huisraad, dat in de straten opgestapeld ligt. weg te halen. En steeds dieper zwalkte de vuile walm en rook tusschen de hui zenrijen door, zoodat de tranen in de oogen springen, doordringt de kleeren der menschen met een pene- tranten brandgeur die nog dagen lang blijft hangen, klinken de haas tige stappen over glassplinters, waarbij de menschen bang zijn. dat ook hun schoenen nog vernield zul len worden. Deze doodendans in de arbei derswijk van Rotterdam vervult een iegelijk in de s^ad. Wanneer de gedachten probeeren den chaos te doordringen en te or denen, stuiten zij af op de on begrijpelijkheid van het ontzet tende gebeuren. Slechts vluchtige indrukken be ginnen zich geleidelijk af te teeke- nenr'feen half opgegroeid me sje, met afgezakte kousen, een gescheurden rok. roodbehuilde oogen. de bloedi ge neus vluchtig verbonden met een stukje gaas, heeft uit de puinen van haar vernielde huis een pop. een teddy-beer en een prentenboek ge red van haar broertje of zusje en deze schatten draagt zij nu op een smal dienblad naar een stapel huis raad, dat ligt te wachten op vervoer. Misschien had deze kinderlijke lief desdienst reeds geen zin meer. Mis schien waren haar broer of zuster wel ergens mede onder de puinen bedolven. Een waanzinnigheid van Engeland. Maar sinds wanneer houden de aanstichters van deze oorlogsmisda den rekening met het geloovige ge moed van een volk? Bekommeren zi.i zich nog om menschelijke ontroerin gen, die zij in hun eigen gemoed reeds lang gedood hebben? Wanneer het maar in hun kraam te pas komt. Zij beweerden het Europee- sche oorlogspotentieel te treffen of Geen wedstrijdsport in Rotterdam op Zondag 4 April. Het verzoek van den voorzitter van den Ned. Voetbal Bond om de voetbal wedstrijden in Rotterdam a.s. Zondag geen doorgang te doen vinden in ver band met de waanzinnige terreurbom- bardementen op de burgerbevolking, waardoor deze in diepen rouw is ge dompeld, is door mij volkomen begre pen. Ik geloof, dat de geheele sport wereld dit verzoek zal begrijpen en daarom ook aan mijn wensch om op Zondag 4 April in Rotterdam geen sport te houden, gehoor zal geven, dit uit piëteit voor de dooden en hunne a ch tergeblevenen. De Rijksgevolmachtigde voor de sport, H. VAN GRONINGEN A STUHLING. te willen treffen. De honderdvoudig bewezen feiten echter getuigen te gen hen. Ook in Rotterdam hebben zij de woonsteden van vreedzame, arbeidzame gezinnen getroffen. Deze oorlog is voor Engeland een waanzinnigheid, dat weten thans aan gene zijde van het Kanaal men schen. die niet tot de domsten be- hooren. De politieke ontwikkeling, juist in de laatste weken, waarin ae Britsche plutocraten datgene aan het bolsjewisme hebben moeien prijsge ven, wat zij van Duitschland veron derstelden en dat land niet gunden, en waarvan zij de eeuwen door heb ben geleefd als van het kostbaarste politieke kapitaal, heeft deze waan zinnigheid bevestigd. Het mag niet verwonderen, dat deze Britsche waanzin aan steeds nieuwen waan zin het licht schenkt. Het Nederland sche volk echter, dat eens den Brit als bondgenoot vertrouwde, mag zich, gezien het stijgende aantal van zi.m gedoode vrouwen en kinderen en zijn vernielde woningen afvra gen. of deze waanzin zelfs nog me thode heeft, dan wel. of hij niet al lang reeds is uitgegroeid tot onge breidelde misdaad. Dood, ellende en ontzetting. Degenen, die van genoegen in de handen klappen en met heime lijke welwillendheid aan het ..tweede iront" denken, wanneer Britsche bommenwerpers na vol bracht vernielingswerk over hen heen ronken, terwijl dood, ellende en ontzetting gekomen is over honderdduizend hunner eigen voiksgenooten, zullen er goed aan doen deze vragen te overwegen. Hun geestelijk vermogen tot het verkrijgen van inzicht moge he den nog falen, zij zullen echter cngetwijfeld het antwoord zeer snel vinden wanneer het niet zou blijven bij het voorproefje, dat Rotterdam en vele andere plaat sen in Nederland de laatste maan den gekregien hebbeu van het „tweede front". Aanslag op Burgemeester van Baexem. Aan verwondingen overleden. 's-GRAVENHAGE. 1 April. Op 29 Maart 1943. tegen half tien des avonds, is de burgemeester van dc gemeente Baexem, in de provincie Limburg, IV. A. Hetterscheidt, door eenigc tot dusver onbekende daders met verscheidene schoten in zijn woning neergeschoten. Hetterscheidt is aan zün verwondingen overleden. De bevolking wordt uitgenoodigd deel te nemen aan de opsporing van de daders. Voor ter zake dienende aanwijzingen, die leiden tot de ar restatie der misdadigers loof ik een belooning uit van f 25.000.-, welk bedrag met uitsluiting van gerech telijke formaliteiten verdeeld zal worden. Iedere Duitsche of Neder landsche politie-insvantie zal desbe treffende mededeelingen in ont vangst nemen. (w.g.) RAUTER SS-Gruppenführer und Generalleutnant D.P. DRANKDIEFSTAL UIT HAAGSCH SCALA-THEATER. Eergisternacht hebben inbrekers zich toegang verschaft tot het Scala theater te 's-Gravenhage. Uit den kelder werden 92 kruiken oude ge- never, 30 flesschen whisky. 48 fles- schen cognac en 35 flesschen likeur ontvreemd. VERDUISTER GOED. Deze week van 20.15—7.00. Maan op: 6.30, onder 17.11 4 April Nieuwe Maan. Vier Belijdenissen van een Poliiiek Penseel. CHURCHILL SCHILDERT HET BOSJEWISME VAN 1920—1942 1. Churchill in een rede voor de Oxford-beweging op 18 Nov. 1920: „Het Bolsjewisme is geen politiek, het is een ziel-. e; heit is geen geloof, het is een pest'.Naar mijn oordeel moet alle schade en ellende in Rusland door de ver. dorvenheid en waanzin van de Bolsjewisten ontstaan zijn, en kan in Rusland of in Oost-Europa van een opleving op welk gebied ook geen sprake zijn, zoolang deze slechte men schen de Russische natie in handen houden. De politiek, welke ik steeds zal voorslaan, is de val en de vernietiging van dit misdadig regiem." In een werkplaats voor het repareeren van vliegtuigen in Tunesië. Aan het technisch personeel van een vliegterrein worden xecr hooge eischen gesteld. Met vakbekwame zekerheid worden zells'de moeilijkste reparaties aan de machines uitgevoerd. Hier beslissen niet de technische hulp middelen, doch alleen kunde van den enkeling PK Arppe-H H-St-P m 149 Vijandelijke koopvaardij- en 20 oorlogsschepen tot zinken gebracht. HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 1 April. - Het opoerbevel der weermacht deelt mede: „Vrij krachtige vijandelijke aanvallen op het N. front van het Koebanbrugge- hoofd zijn bloedig afgeslagen. Van de andere sectoren van het Oostelijke front wordt slechts plaatselijke gevechtsactie gemeld. De luchtmacht heeft aan de Moermankust een vijandelijk vracht schip van 2000 ton In den grond ge boord. In de periode van 21 tot 31 Maart zijn aan het Oootelijke front alleen al door afdeelingen van het Leger en de Waffen- SS 456 Sovjet-pantserwagens vernield, buitgemaakt of onbruikbaar gemaakt. In Tunis leverden onze troepen ook gisteren zware afweergevechten. Nume riek sterkere Britsche en Amerikaansche afdeelingen trachtten vergeefs door om singeling deelen der Duitsch-Italiaansche troepen af te snijden. De superieure leiding en de gevechtsprestaties onzer troepen hebben tot dusverre al deze be doelingen van den vijand verijdeld. Bjj een overdag door vijandelijke bommenwerpers op Rotterdam on dernomen aanval werden woon wijken in de binnenstad zwaar ge troffen en zware verliezen onder de bevolking veroorzaakt. Vanochtend verscheen een enkel viermotorig vijandelijk vliegtuig onder bescherming van het wolkendek boven het grensgebied van Noordwest-Duitsch- land en liet verscheidene bommen val len. Het werd neergeschoten. In den strijd tegen de Britsche en Amcrikaansche verbindingen ter zee hebben duikbooten in Maart 138 vijandelijke koopvaardijschepen met een gczameniyken inhoud van 851.600 ton in den grond geboord en 18 an dere schepen met torpedo's getrof fen. De luchtmacht heeft In dezelfde periode 11 koopvaardijschepen met een gczamenlijken inhoud van 75.000 ton tot zinken gebracht en 39 vracht schepen met een gezamenljjken in houd van 220.000 ton beschadigd. Een deel daarvan kan eveneens als tot zinken gebracht worden beschouwd. Aldus zijn in Maart 1913 tenminste 149 vijandelijke koopvaardijschepen Gabes en El Hamma ontruimd. Ter verkorting van het front. Aan het Italiaansche legerbericht ontleen en wij: In Tunis worden de gevechten voortgezet met bijzondere felheid In de Noordelijke cn Centrale sectoren van het front. Tijdens onze tegen aanvallen werden 172 krijgsgevan genen gemaakt en eenige kanonnen en gepantserde strijdmiddelen ver nield. In den zuidelijken sector zjjn Gabes en El Hamma ontruimd Ingevolge bewegingen ter verkorting van het front. Eden weigert inlichtingen. De Britsche minister van Buitenland- sche Zaken. Eden. heeft volgens den Britschen berichtendienst geweigerd tijdens een persconferentie antwoord te geven op vragen betreffende de na- oorlogspolitiek en de kwestie van de heerschappij in de lucht, aangezien deze problemen „uiterst delicate en ge compliceerde aangelegenheden zijn en men eerst eenigen tijd daarover moet nadenken." DUITSCHE SOLDATEN OFFEREN VOOR DE SLACHT OFFERS VAN STALINGRAD. Een afdeeling luchtdoelgeschut van de Luftgau Holland heeft in het kader van de Oorlogswinterhulp actie van het Duitsche volk als bij zondere gift voor de Slachtoffers van Stalingrad een bedrag van 10.011 bijeengebracht. Dit fraaie resultaat werpt een mooi licht op den kameraadschappelijken geest der Duitsche soldaten. DE ENGELSCH-AMERIKAANSCHE SCHEEPSVERLIEZEN. In zijn aanvulling op het weer- machtbericht verneemt het D.N.B. o.a, dat de Ver. Staten en Gr. Bri- tannië thans nog beschikken over 21 millioen brt. bruikbare scheeps ruim te. Dat is 8'/, millioen brt. min der dan de scheepsruimite waarmee Gr. Britannië en de Ver. Staten den oorlog zijn ingegaan. met een gezamenljjken inhoud van. 926.G00 ton tot zinken gebracht. Ook In den strijd tegen vjjandeljjke oorlogsschepen hadden Marine en Luchtmacht succes. Lichte vloot- ■trjjdkrachtcn boorden 2 torpedo jagers, 7 duikbooten en 9 motor- torpedobooten in den grond. Een derde torpedojager werd door een duikboot tot zinken gebracht. Twee torpedojagers en 7 motortorpedobou- ten werden beschadigd. De lucht macht vernietigde een duikboot en oen escortevaartuig en beschadigde 2 torpedojagers, 2 duikbooten en een patrouillevaartuig". De bokswedstriid om het Nederlandsch kampioenschap middengewicht tus schen Luc van Dam en George Posno, welke Woensdagavond in het Con certgebouw te Amsterdam plaats vond, werd In de tiende ronde door opgeven van Po6no door Van Dam gewonnen. Tijdens het gevecht A. Stapf-Pax m Nieuwe Zeepbonnen. 's-GRAVENHAGE, 1 April. - tot en met 30 April 1943 geeft de met „Algemeen 534" gemerkte bon van de bonkaart voor voedingsmiddelen en de met ,.T eenheidszeep" ge merkte bon van de aan kinderen beneden den leeftijd van acht jaar uitgereikte kaarten recht: hetzij op het koopen van een stukje van 24 V, of 28 gram luchtgevulde eenheids toiletzeep 40 of 75%; hetzij op het koopen .van een stukje van 70 of 75 gram eenheidstoiletzeep 14, 15 of 21%; hetzij op het doen was^chen van vijf kilogram droge vuile wasch. De met „Algemeen 535" gemerkte bon van de bonkaart voor voedings middelen en de met „T waschpoe- der" gemerkte bon van de aan kin deren beneden den leeftijd van acht jaar uitgereikte kaarten geven voorts tot en met 30 April a.s. recht hetzij op het koopen van 250 gram wasch- poeder of zeeppoeder (oude of nieu we samenstelling), hetzij op het doen wasschen van negen kilogram droge vuile wasch, terwijl de met „T toiletzeep" gemerkte bon van de aan kinderen beneden den leeftijd van twee jaar uitgereikte kaarten recht geven op het koopen van één stuk van 50 of - voor zoover voorra dig - 75 gram toiletzeep (oude sa menstelling). De geldigheidsduur van de voor eenheidszeep aangewezen bonnen „Algemeen 514" en „S-eei.heidszeep" en van de voor waschpoeder aange wezen bonnen „algemeen 515" en „S waschpoeder" en van de voor toilefzeep aangewezen bon „S toi letzeep" is verlengd tot en met 30 April 1943. BONAANWIJZING GENERATOR- ANTHRACIET EN BAGGERTURF. Var. 1 tot en met 30 April 1943 geeft elk der met de woorden „generator- anthraciet, zestiende periode" gemerkte bonnen recht op het koopen van 1 H.L. (maximum 75 kg) anthraciet-nootjes IV of V. Gedurende hetzelfde tijdvak geeft elk der met de woorden „generator- turf, zestiende periode" gemerkte bon nen recht op het koopen van 50 stuks baggerturf. BONAANWIJZING VOOR KAARSEN. Van 1 April tot nader te bepalen da tum geven de met „20 verlichting" en verlichting" gemerkte bonnen der petroleumkaarten, respectievelijk S 108 en S 208, recht op het koopen van 1 rantsoen kaarsen (300 gram). Het ligt in he* voornemen, van 1 April tot 1 Oc- tober 1943, eens per twee maanden, dus driemaal, een bon voor een rantsoen kaarsen aan te wijzen. Men dient derhalve het verbruik van kaarsen over de drie termijnen te ver- deelen. Uit onze omgeving. SCHAGEN. LENTEFEEST N.S.V.V. Ten huize van den heer van Erp had het lentefeest plaats van de N.S. V.O., afd. Schagen. De bijeenkomst stond in het teeken van het geloof aan het nieuwe leven, dat zal zege vieren over 't oude. Op schoone wy- ze werd deze gedachte onder woor den gebracht door mevr. de Haan Boskee. die de lenterede uitsprak. Een oogenblik stilte werd in acht "enomen in herdenking van mevr. Butter, die uit het midden der N.S. V.O. is weggerukt. Dat zij ruste in vrede, was de wensch, die haar werd nagedragen. Nadat een collecte was gehouden voor de frontstrijders, volgde op de gebruikelijke wijze sluiting door de kringleidster. MARKTO VERZICHT. De handel kon Donderdag stug duur genoemd worden. De aanvoe ren worden steeds beter. De kalf- koeien liepen nu tot 1200. Heele zware beesten waren er niet aange voerd. anders waren er nog hoogcr prijzen besteed geworden. De tijd van aanvoer van de tiid-koeien is afgeloopen. naar men hoopt. De gel- dekoeien liepen tot 800, wat wel wat stijf was en de pinken prijshou dend liepen tot 500. Magere koeien voor de weide werden hier nog niet vrijgegeven van de centrale. Op andere markten was ook zeer wei nig vrijgegeven. Het weiden van de z.g. vrije koeien zal in den komen den zomer niet meevallen. Voor de centrale waren er 42 stuks koevee aangeveerd met 28 vette schapen. Heden waren er weer aardig wat "eiten. Hooger prijzen als 250 voor de beste melkgeiten hoorden wij niet noemen. Voor de kleinere jonge gei ten werd hier 15 besteed. De han del was weer heel goed. Biggen wa ren niet aangevoerd. Dat zal wel weer komen, wanneer de biggen de oormerken weer krijgen. De konij nen werden nu duur verkocht. De noteering is 1 per kilo. Naar konij nen is veel vraag. Het koude weer had wel eenigen invloed op het be zoek. MARKTBERICHT Van Donderdag 1 Anril 1943. 62 stuks geldekoeien (magere) 700f 800; 42 stuks idem (vette) centrale; 25 stuks kalfkoeien f 800 1200 5 stuks pinken f 350500: 28 stuks schapen (vette) centrale: 21 stuks bokken en geilen 15 250; 57 stuks konijnen 1 per kilo. EEN BELANGRIJKE HOCKEY WEDSTRIJD AAN DE LOET. Hockey, wat is dat voor een sport, zullen velen in Schagen zich nog af vragen. Als antwoord zouden we willen zeggen: Maak er kennis mee. Het zal u zeker bevallen, misschien z^ifs wel even goed als voetbal! Voor den komenden Zondag vraagt U.V O. uw aandacht voor de wed strijden op het terrein der V.V. Schagen. De Schager Hockeyclub „U.V.O." is het mogen gelukken de naar de 3e klasse gepromoveerde Hermes 1 ''amesploeg naar hier te krijgen Deze elf jeugdige dames hebben het weten klaar te snelen met de score 35—1 de competitie ongeslagen te beëindigen. Deze Hermesploeg komt Zondag hier een demonstratiewedstrijd spe len, zoodat wii kunnen genieten van het betere hockevspel. De UVO I dames met Ger Wardenaar als aan voerster zullen het niet gemakkelijk hebben, maar een snel van kat en muis verwachten wij toch niet. Er zit in het UVO-elftal zeker voldoen de geestdrift. De wedstrijd duurt twee maal 35 minuten, de reglementaire hockey- speeltiid. De toegang is geheel eratis. De opstelling is als volgt: Hermes - wit shirt, zwarte rok. J. Koelemey L. Flotat T. Lelie E. Kousbroek H. v. Wageningen G. Jas T. Nak L. v. d. Mast T. Veenhuizen G. v. d. Plas H. Dijkshoorn UVO - lichtblauw shirt, donker blauwe rok G. Schouten T. Louw L. Buisman N. van Veen J. Bok L. Koning N. Koomen F. Mos A. Boon G. Wardenaar A. Bakker Re6. E. v. Diepen, M. Mos. T. Rezel- man. BENOEMINGEN BIJ DEN LANDSTAND. Tot voorzitters van de districtscom missies van den Ned. Landstand bij den Plaatselijke Bureauhouders zijn be noemd: te Wieringen de heer S. Koorn; te Harenkarspel de heer P. Hoogland. WIERINGEN. Propaganda voor de wandelsport. - Naar wij vernemen, is de Neder landsche Wandelsportbond van plan om einde dezer maand een propa- ganda-avond te organiseeren in Ci nema de Haan. Het programma gaf den indruk, dat men van plan is een bonte avond te houden. Muziek, zang. gymnastiek en vertooning van natuuropnamen zullen elkaar afwis selen. Daar de bond de entree zeer laag gehouden heeft, is te voorspel len. dat men een geslaagde avond tegemoet kan zien. Een tooneelavond. - Naar wii ver nemen, zullen de leden van de be kende tooneelvereeniging „Amici- tia" begin Mei een tooneelavond ge ven in Cinema de Haan. De op brengst komt geheel ten bate van ae Kleuterschool. In studie is genomen het bekende kluchtspel „In het Gou den Haantje." HEERHUGOWAARD. Talrijk kroost. - De geit van den heer Brink aan het Kilpad wierp de zer dagen niet minder dan vier jon gen, wat zeker tot de zeldzaamheden behoort. Jammer voor den eigenaar zijn het alle „bokjes". Gem. Zangvereeniging „Ons Ge noegen." - Zondag gaf de gem. zang- vereen. „Ons Genoegen" onder lei ding vat den heer Zaal en met mede werking van Marie Kliffen een con cert in de tooneelzaal van den heer Rus. O.G. opende met „Molenaar's Dochterken" van Al. Koop en „Het Liedje van den Veerman" van Roeske. Beide nummers werden be schaafd en gevoelvol gezongen, waarna Marie Kliffen vervolgde met ..Of hij zal komen" en „Kind var» mijn Liefdé" van H. Cuypers. „Plai- VRIENDEN van Rotterdam naar Amster dam, eenige uren na het boinbaiae- ment op de Maasstad. In een hoek van de coupé zit een moeder met haar twee kinderen het drietal is ontsnapt aan het noodlot en zoekt nu elders m den lande een veilig onder komen De kinderen turen naar het voor bijschietende voorjaarslandschap zü beseffen al niet meer aan welk gevaar zü ontkomen ziin. Maar de moeder zit daar als een opgejaagde hinde en als iemand ter loops opmerkt dat Rotterdam zoo juist gebombardeerd is. barst zij los: „God meneer, 't is verschrikkelijk! Onze „vrienden" hebben ons weer eens bezocht dat geeft zich ten minste voor onze vrienden uit en zoo'n smijtpartij in 't wilde weg noe men ze dan hoogdravend een suc cesvol luchtoffensief. Bah. de hel den! Ik haat ze! Den mond hebben ze vol van wat ze alles wel zullen doen, maar als ze ergens willen bombardeeren. durven ze niets te riskeeren en gooien maar uit veilige hoogte. Wat kan ze hun „vrienden" schelen?" Een overkropt gemoed uit zich en de anders toch dikwijls zoo En- gelsch-gezinde reizigers zwijgen be schaamd. Tegen de heftige verwijten van deze vrouw, die daareven van nabü ondervond, wat Anglo-Ameri- kaansche mentaliteit wil zeggen, we ten zü weinig in te brengen. \r ERWIJTEN? Ja. aan het adres v van deze anders zoo heimelijk Lngelsch-lezende en -denkende (maar altijd Nederlandsch-sprekende!) land- genooten, die nu met den mond vol tanden zitten, omdat het debiteeren van de propagandaleuzen der En- geische radio: vechten voor de be schaving, voor de Europeesche cul tuur. voor de kleine volken en wat al meer voor fraais, nu wel een zeer averechtsche uitwerking zou heb ben. Tegenover de waarachtigheid der getergde vrouw zwijgt zelfs het ge roddel stil en één moment dringt de realiteit tot iederen Nederlander door - hoe „anti" hij overigens ook ziin moge. En al zullen er 's avonds weer enkelen terugvallen in de sfeer van gedachtelooze verheerlijking van al v/at Britsch is. een belangrijk deel van ons volk, in het bijzonder van de Rotterdammers, wendt zich vol afgrijzen af van „vrienden", die steeds opnieuw zooals zii nu zelf herhaaldelijk hebben kunnen con- stateeren woonhuizen en zieken huizen kiezen als doel voor hun „luchtoffensieven". „Zoo moet het gaan!" dorst iemand bij de Rotterdamsche puinhoopen te zeggen zoo slingerde de gepijnig de moeder de coupé in: „En dan moet je huis daar staan uitbranden: dan moet je niets weten van je fa milie. van je manZii snikte hel uit. Moet het zoo gaan? Het antwoord is niet moeilijk: Neen. duizendmaal neen! maar nü het zoo gaat. zii vastgesteld, dat het slechts den Ne derlanders een anderen. hete*ep» kijk op het gebeuren rondom ons geeft. Onze „vrienden" leeren het ons. Helaas een dure les. Jr. GEWIJZIGDE ARBEIDSVOORWAARDEN IN HET LANDBOUWBEDRIJF. AMSTERDAM, 1 April. Binnen zeer korten termijn zullen in de Staatscou rant gewijzigde regelingen van loon- en arbeidsvoorwaarden voor werkers in landbou\ en veehouderij verschij nen. Wijzigingen in de bestaande regelin gen zijn noodzakelijk gebleken, om daarmee in de betreffende bedrijven arbeidsvoorwaarden te verkrijgen, wel ke in overeenstemming zijn met de daar bestaande onderlinge verhoudin gen tusschen de verschillende groepen van arbeiders. sir D'Amour van Martini. „Ave Ma ria" van Schubert en ,,In 't Land der Liefde" van H. Zaal. In adem- looze stilte werden deze nummers aangehoord en een daverend ap plaus was de belooning voor haar schitterende prestatie. Hierna kwam weer het koor met 2 nummers van Bach en een van Cesar Frank. Na de pauze was het opnieuw Ma rie Kliffen, die ons vergastte op een aria uit Tosca van Puccini en een uit de Cavalerie Rusticana van Mas- cagni, welke weer keurig naar voren werden gebracht, waarna de direc teur. de heer Zaal, een pianosolo ten beste gaf en met de polonaise van Chopin zijn bedrevenheid op de piano demonstreerde. Hierna volg den nog „Wandellied" en „De Win ter" van Loots, waarna Marie Klif fen besloot met „An der schonen blauen Donau" van Strauss, aan welks einde zü met een ovatie werd beloond, zoodat z(j er niet zonder toegift af kwam en nog tracteerde op het zoo prachtige lied „De Hei lige Stad." Het was voor de liefheb bers van goeden zang een genotvol- len avond en Ons Genoegen kan met voldoening op dit concert terugzien. WAARLAND. Tuinbouwcursus geëindigd. - De alhier onder leidinig van de heeren Wiese van Dirkshorn en-Mallekote van Noordscharwoude gehouden tuinbouwcursus is thans geëindigid. Bij de diploma-uitreiking werd de Rijkstuinbouwconsulent vertegen woordigd door den heer Krabben dam; verder waren aanwezig de hee ren Andr. Dekker. H. Dekker en J. P. Bakker. Van de 28 cursisten moesten 6 worden afgewezen. Van de overige 22 ontvingen F. Ruiter, J. Dekker Gz. en W. Wester het einddiploma met de aanteekening „met zeer veel vrucht." J. Pater. A. Ruiter. W. Spaans, J. Bruin, G. Dekker en Jb. Schrama verwierven het diploma „met veel vrucht." Het diploma ..met vrucht" werd uitgereikt aan Jb. Pater, D. Pater, A. Zut. C. Da- neberg. J. Hoek. G. Poland, P. Roo- zendaal. G. Rohof, N. Smit, Aid. Stam. A. Bakker. A. Komen en C, Volkers. De uitreiking geschiedde door den heer Krabbendam. Aan de beide leeraren werd een passend en wel kom geschenk aangeboden.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1943 | | pagina 1