NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR Weenink wint te Alkmaar. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau der Schager editie: Schagen: Laan 201. Telefoon 444 (2 lijnen). Postrekening 66189. MAANDAG 5 APRTL 1943. SCHAGER EDITIE. 87ste Jaargang No. 79. 2 pagina's. Hoofdredacteur: A. R. JONKER. Alkmaar. Deze Courant verschijnt dagelijks. Advertentie-tarief. Prijs der gewone advertenties in deze Editie 11 ct. per m.M. Bij contract binnen een jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven Voor de geheele oplage op aanvrage. Sovjets ten Zuiden van het llmenmeer teruggeslagen. Plaatselijke gevechts-acties in Tunis. HOOFDKWARTIER VAN DEN FUHRER, 4 April (D.N.B.) - Het opper bevel der weermacht maakt bekend: Verscheidene malen herhaalde aanvallen der Bolsjewieken op het Oostelijke front, van het bruggehoofd in den Koeban, ten Zuiden van het llmenmeer en voor Leningrad zijn onder zware vijandelijke verliezen afgeslagen. Nieuwe concentraties werden door artillerievuur en aan vallen van ons luchtwapen uiteen geslagen. Aan de rest van het front heerschte, uitgezonderd plaatselijke gevechtsactivi teit in het gebied van Isjoem, rust. Rust in Tunis. Ook in Tunis is de dag van gisteren over het algemeen zonder groote ge vechtshandelingen verloopen. Slechts in eenige sectoren van het centrale en het Zuidelijke front in Tunis kwam het tot vrij levendige plaatselijke gévechtsacti- viteit. Wcderzijdsche luchtaoiies. Britsche bommenwerpers/ hebben in den afgeloopen nacht verscheidene plaatsen in West-Duitschland aangeval len. Vrij groote schade is ontstaan, vooral in het stedelijk gebied van Essen. De bevolking leed verliezen. Nachtjagers en afweergeschut schoten minstens 21 der aanvallende vliegtuigen neei\ Door afweergeschut van het lucht wapen, der marine, patrouillebooten en duikbootjagers zijn aan de kust van Noorwegen, van de bezette Westelijke gebieden en op de Middellandsche Zee acht vijandelijke toestellen neerge schoten. Een formatie snelle Duitsche gevechts vliegtuigen heeft bij een aanval overdag op de Zuidkust van Engeland militaire doelen der stad Eastbourne met bommen van zwaar kaliber bestookt. Parijsche woonwijken gebombardeerd. r Meer dan honderd dooden. Amerikaansche bommenwerpers heb ben Zondagmiddag een aanval onder nomen op het stadgebied van Parijs, dat ln den helderen zonneschijn tot in alle bijzonderheden te onderscheiden viel. Zij lieten hun bommen vallen op woon wijken van de stad. Volgens de voor- loopige berichten werden talrijke woon huizen verwoest en meer dan honderd personen gedood. In luchtgevechten boven het Noord-Fransche kustgebied werden volgens de voorloopige berich ten minstens zeven viermotorige Ame rikaansche bommenwerpers en een vrij groot aantal vijandelijke jagers neerge schoten. PETAIN VOOR DE RADIO. In een radiorede heeft Pétain de Franschen vermaand, zichzelf te bezin nen. Dan zouden zij het contact vinden met hen die den toestand reeds begre pen hebben en die medewerken aan de redding van het vaderland. Franschen, zeide hij o.a., bevrijdt Uw gedachten van vooroordeelen en slinkschheden. Dan zult ge des te beter hen verstaan, die de zware taak hebben U te leiden. Mogen U onze dooden, aan wie ik met deelneming denk, hen, wier huizen e.n woningen door ongerechtvaar digde bomaanvallen verwoest zijn, een voorbeeld zijn en U de kracht verleenen Uw persoonlijk lijden te dragen. Wan neer de communistische barbaarschheid zou triompheeren, zou onze nationale onafhankelijkheid voor altijd onmogelijk worden. Frankrijks redding zal niet van buiten komen, zij ligt in de handen der Franschen. De pl annen van Laval. In den Zaterdag gehouden minister raad deelde Laval mede, dat van 1 Ja nuari tot 31 Maart 250.000 Franschen naar Duitschland zijn vertrokken om daar in fabrieken tewerk gesteld te wor den. Daarbij zijn 77.000 arbeidsdienst- plichtige jongen Franschen inbegrepen. De andere jonge Franschen, die hun ar beidsdienstplicht .zullen moeten vol brengen, zullen in Fransche fabrieken tewerk gesteld worden en voor het be waken van spoorlijnen en verkeerswegen gebruikt worden. De ministerraad besloot den arbeids dienstplicht in den landbouw uit te breiden tot mannen van 16 tot 60 jaar. Gronden, waarvan het braakliggen niet gerechtvaardigd is, zullen eventueel onder dwang bebouwd moeten worden. Laval stelde den ministerraad ervan op de hoogte, dat hij voornemens is den Franschen arbeidsdienst in nog grootere mate te gebruiken voor landbouwwerk- zaamheden. VERDUISTER GOED. Deze week van 20.30-7. Maan cp: 7.48,, onder 21.02. 12 April: Eerste kwartier. Onderdcelen van een Luftwaffen- v. Tdivisie zijn op een station aan het Oostelijk front uitgeladen. De aldeelingen verzamelen zich met hun munitiewagens, om den marsch naar de stellingen aan te vangen PK Rutkowski-PBZ-R-P ra De Hongaarsche premier in Italië. De Hongaarsche minister-president en minister van buitenlandsche zaken, Kallay, is op uitnoodiging van den Ita- liaanschen chef der regeering, van 1 tot 3 April in Italië geweest. Officieel wordt over de in Rome ge voerde besprekingen tusschen den Duce en den Hongaarschen premier medege deeld, dat deze de volledige overeen stemming der opvattingen bevestigd hebben en gevoerd zijn in die sfeer van hartelijke vriendschap, welke de. betrek kingen tusschen beide landen steeds heeft gekenmerkt. Kallay ook by den Paus. De Paus heeft Zaterdagochtend minis ter-president Kallay in officieele audiën tie ontvangen. De audiëntie duurde meer dan een uur. Tijdens dit onderhoud overhandigde Kallay aan den Paus een brief met het verzoek om de heiligver klaring van de Zalige Margaretha van Hongarije te willen inleiden. EDEN UIT AMERIKA IN LONDEN TERUG. Naar Reuter meldt, is de Engel- sche minister van buitenlandsche za ken, Eden. Zondagmiddag te Lon den aangekomen. Hij heeft de reis uit de Ver. Staten per vliegtuig ge daan in gezelschap van den ambas sadeur Winant. Hii bracht onmiddel lijk oen bezoek aan ChurchüL 400.000 KINDEREN OMGEKOMEN. Volgens het officieele Engelsche nieuwsagentschap Reuter heeft de te Washington verblijf houdende Pool- sche bisschop Jozef Cawlina ver klaard, dat van het millioen Pool- sche kinderen, dat in de jaren 1939- 1940 naar de Sovjet-Unie weid ont voerd. er 400.000 zijn omgekomen coor honger en koude. Het driejarig kindje uit het gezin V. te Budel liep bij het drinken van kokende koffie ernstige inwendige brandwonden op. Het kind is korten tijd later aan de gevolgen overleden. De heer Gerrit Speulman te Slochleren vierde Zondag onder zeer talrijke bewijzen van belang stelling zijn honderdsten verjaar dag. Hij geniet nog een uitstekende gezondheid. De Japansche minister-president, generaal Tojo, die eenige dagen in Mandsjoelcwo is geweest, is op 4 April in Foekoeoka in Zuid-Japan aangekomen. NEDERL. S.S. „ALCHIBA" GEZONKEN. Naar het Portugeesche Roode Kruis meldt zijn de laatste maanden voor de kust van Portugeesch Oost- .Afrika 28 schepen van verschillende ^nationaliteiten tot zinken gebracht. Er konden 1069 opvarenden van allerlei nationaliteiten gered wor den. Tot de tot zinken gebrachte schenen behoort ook het Nederl. schip Alchiba. Het schip was eigen- aam van Van Nievelt. Goudriaan en Co.'s Stoomv. Mij. te Rotterdam. Het mat 4427 brt. en werd in 1920 ge bouwd. „WORDT HET NIET EINDELIJK TIJD?" 's-GRAVENHAGE, 5 April. - Heden avond om 19.00 uur spreekt Max Blok zijl, via Hilversum I, in zijn politiek weekpraatje over „Wordt het niet einde lijk tijd?" Vervoer- en Handelsverbod voor Rundvee. Ingang Donderdag 8 April. 's-GRAVENHAGE. 3 April. - Het Rijksbureau voor de voedselvoorzie ning in oorlogstijd heeft er reeds op gewezen dat de prijzen voor ge- bruiksvee tot een abnormale hoogte zijn gestegen. Er zullen thans ingrij pende maatregelen worden geno men. teneinde de prijzen tot een re delijk niveau terug te brengen. Daartoe zal met ingang van Donderdag 8 April 1943 het ver voeren, afleveren en ontvangen van rundvee niet meer mogelijk zijn, daar met ingang van dien datum geen vervoerbe wijzen meer zullen worden afgegeven. Alle „vrije" rundveemarkten, als mede de handel van bedrijf tot be drijf worden daarmee dus stilgelegd, 'n Uitzondering zal slechts gemaakt worden voor rundvee, dat geleverd wordt op een slachtveemarkt of le veringsplaats voor zoover een geldig geleidebiljet is afgegeven. De aan voer van nuchtere kalveren naar de hiertoe aangewezen bedrijven, als mede de levering van gebruiksvee, dat op aanschrijven van den provin cialen voedselcommissaris en ter vervulling van den veeleverings- plicht op de vastgestelde plaatsen v—"dt aangevoerd, kan dus ook nor maal doorgaan. Alle reeds afgegeven geleidebil- jetten voor het vervoer van rund vee na 7 April naar andere plaat sen dan de slachtveemarkten of le veringsplaatsen zijn niet geldig en dienen wederom bij den plaatselij ken bureauhouder te worden ingele verd. Binnenkort zullen aankoopvergun- nirr-m kunnen worden uitgereikt aan de hiervoor in aanmerking ko mende veehouders. Slechts bij over legging van deze aankoopvergunning zal dan het koopen en verkoopen van rundvee worden toegestaan, waaromtrent nadere mededeelingen voor belanghebbenden zullen vol gen. FRONTZORGMIDDAG IN DEN HAAG. In den Haagschen Dierentuin werd gister een cabaretmiddag ge houden. waarvan de opbrengst ten goede komt aan Frontzorg. Behalve het radiorkest van Otto Hendriks en een WA-zangltoor verleende het Zondagmiddagcabaret van Paulus de Ruiter zijn medewerking. Banleider A. F. Henken. hield een openingstoespraak. Aanwezig was o.a. de Nederlandsche ridderkruis drager Mooyman. In den loop van den middag werd door een collecte een belangrijk be drag voor Frontzorg ingezameld. NIEUWE BONNEN. Boter ol margarine op bon 13. 's-GRAVENHAGE. 3 April. - Van Maandag 5 tot en met Vrijdag 16 April 1943 geeft bon „Boter 13A" van de bonkaart voor voedingsmid delen recht op het koopen van 250 gram boter of margarine en bon „13B Boter" op het koopen van 125 gram boter of margarine. Men zal genoegen moeten nemen met het artikel, dat de leverancier in voorraad beeft. Zij, die deze bonnen tusschen 24 en 27 Maart jl. bij hun slager heb ben ingeleverd, ontvangen op bon „Boter 43A" 200 gram en op bon „13B Boter" 100 gram rundvet. HONDEN- EN KATTENBROOD OP BON 13. 's-GRAVENHAGE, 3 April. - Van 1 tot en met 30 April 1943 worden op bon 13 van de voederkaart voor honden de zelfde hoeveelheden hondenbrood be schikbaar gesteld als voor de afgeloopen periode. Op bon 13 van de voederkaart voor hondenbrood (Groep K) wordt over dezelfde periode 1 kg. kattenbrood be schikbaar gesteld. Na 30 April zijn de bonnen 13 van dezè kaarten ongeldig. Zij mogen nadien niet meer worden aangenomen. Bonverties door slordigheid ia strafbaar J JEUGDIGE WERKKRACHTEN VOOR HULP BIJ DEN OOGST. 's-GRAVENHAGE. 3 Aprü. - Even als ten vorigen jare zullen in het ko mende oogstseizoen wederom man nelijke en vrouwelijke landbouw- htilpen in den leeftijd van 16 tot 20 jaar beschikbaar worden gesteld. Deze hulpkrachten worden niet alleen beoordeeld naar hun lichame lijke geschiktheid voor het land- bouwwerk. doch ook naar hun ka rakter en het mjlieu waaruit zii voortkomen. Hun plaatsing geschiedt voor ten minste vier weken. Voor de school jeugd zullen de tijdvakken samen vallen met de zomervacantie. terwijl uiteraard plaatsing van jeugdige werkloozen reeds eerder mogelijk is, naast plaatsing in het gezin van den landbouwer zal ook kampvorming worden nagestreefd. Zij ontvangen kost en inwoning, bewassching, herstel van kleeding, benevens een gulden zakgeld per week. Het tijdstip, waarop de stadsjeugd, die voor plaatsing in aanmerking wil komen, zich bij de gewestelijke arbeidsbureaux kan aanmelden vermoedelijk omstreeks half Mei zal nog nader bekend worden ge maakt. Vier Belijdenissen van een Politiek Penseel. De laaghartige Britsche bomaanval op Rotterdam. Op 31 Maart wierpen Britsche vliegers op niets ontziende wijze bommen op arbeiderswijken van Rotterdam, welke in puinhoopen werden herschapen. Een der te hulp geroepen reddingsploegen vernam de schreiende stem van een kind en begon in alle haast de puinhoopen te verwijderen A Stapf-P»x m 3. ChurchUl in een radio-toespraak op 30 Maart 1940: „De Sovjetregeering openbaarde met haar overval op de heldhaftige Finnen aan de geheele wereld de verwoestingen, die het Bolsjewisme in het wezen van elke natie, welke het slachtoffer van ,deze doodelijke geestelijke en moreele ziekste geworden is, aanrichtFinland houdt zich prachtig, ja, zelfs grootschDE DIENST, DIEN FINLAND AAN DE MENSCHHEID BEWIJST, IS REUSACHTIG." Daladier, Blum en Gamelin naar Duitschland overgebracht. BERLIJN, 4 April (D.N.B.) - De Duitsche regeering heeft uit ontvangen inlichtingen de overtuiging gekregen, dat de Engelsche en de Amerikaansche re geering met het plan rondloopen zich meester te maken van eenige vroeger in Frankryk aanwezige vooraanstaande Fransche personen, om hen te gebruiken voor de opstelling van een tegenregee- ring en daardoor onrust en verwarring Frankryk te zaaien. De Duitsche regeering heeft daar om besloten om, zooals xeeds vroeger de oud-ministers Paul Reynaud en Mandel, zoo' thans ook de vroegere minister-presidenten Daladier en Leon Blum, alsrhede generaal Ga melin naar Duitschland over te bren gen. Aan het verzoek van den Fran schen regeeringschef Laval om deze personen in Frankrijk te laten, kon de Duitsche regeering na diepgaan de overweging der boven aangevoer- ROMMEL IN NIEUWE STELLINGEN TEN NOORDEN VAN GABES. Gen.-Veldmaarschalk Rommel heeft in den Zuidelijken sector van Tunis nieuwe stellingen betrokken. El Ham- ma en Gabés werden volgens plan ont ruimd (zie op de kaart deze plaatsen.) Het kaartje geeft het nieuwe front gebied weer van de kuststrook tus schen Gabés en Sfax. Huurman bedreigt de A-klassers. De Alkmaarsche athletiekvereeniging A. V. A. organiseerde Zondag haar jaar7 lijkschen singelloop, waarvoor van de zijde van het publiek groote belang stelling bestond, terwijl de deelname van de athleten ook zeer viel te roemen. De Suorni-man Weenink werd alge heel winnaar en veroverde daarmede definitief de Alkm. Courant-wisselpla quette. Zijn voornaamste tegenstander was de Amsterdammer Mcyer, die ge durende 81/. KM. vlak achter Weenink liep. Toen maakte de Beverwijker ech ter een kleine spurt, waardoor Meyer moest lossen en op dat oogenblik was de strijd eigenlijk beslist. Even tevoren had zich uit de groote groep den Helder-man Huurman los gemaakt en op 30 M. afstand volgde hij de leiders. Wel verkleinde Huurman zijn achterstand nog tot 10 M., doch verder kwam hU niet. Intusschen toonde hij de A-klasse waardig te zijn en in elk geval ver boven de B-klassers uit te steken Hetzelfde zouden we kunnen zeggen van de C-klassers Jansen en Tervoort, die beiden een moedige race liepen en alle B-klassers op Huurman na achter zich lieten. De uitslagen waren: A-klasse: 1. J. Weenink, Suorni, Be verwijk, 12 min. 27.3 sec.; 2. J. Meyer, Meteoor, Amsterdam, 12 min. 34.8 sec. B-klasse: 1. P. Huurman, H. A. V., den Helder. 12 min. 42.1 sec; 2. T. Kalkhuis, S. L. T. O., Amsterdam, 13 min. 19 sec.; 3. C. Hamerling, A. A. C., Amsterdam. C-klasse: 1. E. Jansen, de Meteoor, Amsterdam, 13 min. 9.3 sec.; 2. L. Ter voort, N. A. U., Breezand, 13 min. 15.1 sec.; 3. G. Donker, W. A. C., Benning- broek; 4. G. v. Beekum, A. V. A., Alk maar; 5. J. Gest, S. L, T. O., Amster dam; 6. H. Vessies, D. E. M., Bever wijk. D-klasse: 1. G. Bakker, Wit-Rood, Hoog- karspel, 14 min. 41.6 sec.; 2. R. Hiemstra, Victrix, Alkmaar; 3. G. P. v. Beekum, Allernaar; 4. P. Wit, S. S. S., Alkmaar; 5. B. Verhuilen, Wit-Rood, Hoogkarspel. 't Is mis met Willem II Alom bekerwedstrijden. Met Willem II is het toch wel heelemaal mis. Een paar weken geleden leed ze thuis een groote nederlaag tegen Heerenveen In gisteren, toen ze de gelegenheid kreeg, om revanche te nemen, was het weer mis; met 4-2 wonnen de Friezen, die er blijkbaar niets voor voelen, om de rij der kampioenen te sluiten!" Technisch was Willem II de beste ploeg, doch uiterst zwak was ze in het afwerken der aanvallen. Dat deed Heerenveen beter en het ge volg was een 4-1-voorsprong, die slechts door het benutten van een strafschop tot 4-2 gereduceerd kon worden. Wat de bekerwedstrijden betreft, er is overal gevoetbald, maar helaas was het spel lang niet overal even spannend. Slechts daar. waar een lager geklasseerde het moest opne men tegen een hooger geplaatste, vertoonde het spel een enthousias me, dat prettig aandeed. In die ge vallen waren de lagere goden volko men opgewassen tegen de hoogere. We noemen AFC, dat Bl.-Wit klop te, RCH, dat geliik speelde tegen DWS, Hercules, dat van VSV won, ZFC, dat Haarlem klopte, enz. enz. Mogen wij verwijzen naar de uit- slaSen? Ze spreken wel voor zich zelf! B. K. C.—H. R. C. 2—1. de redenen geen gevolg geven. Zy heeft echter aan de Fransche regee ring de verzekering gegeven, dat het overbrengen van genoemde personen naar Duitschland. dat om militaire redenen noodig is. voor de betrok kenen geen verzwaring beteekeni vergeleken met de behandeliiig waaraan zij tot dusver waren onder worpen. Bovendien heeft de Duit sche regeering aan de Fransche re geering medegedeeld, dat de ge noemde personen haar weer ter be schikking gesteld zullen worden, zoodra de omstandigheden dit zul len veroorloven. DE INRICHTING VAN HET 8E LEERJAAR. APELDOORN, 3 April. - De secr.- gen, van het Dep. van Opvoeding, Wetenschap en Kuituurbescherming deelt o.a. het volgende mede: Ter voorkoming van ongewenschte gevolgen, welke aan een vertraging van de inrichting van het 8ste leer jaar kunnen zijn verbonden, verleen ik een voorloopige toestemming aan die besturen, welke met ingang van 1 April of 1 Mei 1943 hebben ver zocht. Het 8ste leerjaar aan de be staande scholen te verbinden, zulks in afwachting van een definitieve beslissing. Eveneens voor de geval len waar het de bedoeling is over te gaan tot oprichting van een school voor voortgezet gewoon L.O. maar waarvoor de vereischte verklaring, bedoeld in het besluit van 19 Novem ber 1940 nog niet is afgegeven. H. R. C. is er niet in geslaagd, haar klassemeerderheid tot uitdrukking te brengen tegen de 4e klasser B. K. C. De thuisclub begon met enthousiast spel, waartegenover H. R. C. er niet in slaag de een technisch overwicht te krygen. Het spel golfde op en neer en na 20 minuten nam H. R. C. de leiding, om direct daarop te zien, hoe B. K. C. door van Loon gelijk maakte. Vrijwel onmid dellijk na den aftrap ondernam B. K. C. weer een aanval én opnieuw doelpuntte van Loon (21). Na de rust meende H. R. C. er met een betere techniek te kunnen komen, maar B. K. C. hield vol en speelde enthousiast verder. Het spel had tal van spannende momenten, doch B. K. C. bleef meester van het terrein en wist een kleine, doch verdiende overwinning uit het vuur te sleepen. Van de Pol Biljartkampioen. De Rotterdammer van de Pol is er Zondagmiddag in geslaagd het kampi oenschap in biljarten 45'2 te behalen door een overwinning op den Amster dammer de Leeuw. In de beslissende partij tegen de Leeuw begon v. d. Pol met een magis trale 207 van acquit! De hoogste serie van het tournooi! De Leeuw kon zich van dezen schok niet herstellen. In de voorlaatste beurt maakte hy nog een goede 91 (deze serie standde door touché) maar in de volgende beurt maakte van de Pol aan alle onzekerheid een einde. De eindstand luidt: v. d. Pol 6 4 1976 99 207 19.95 Sweering 6 3 2233 88 157 25.37 de Leeuw 6 B"/4 1883 85 204 22.15 v. Vliet 6 2% 2117 96 205 22.05 ©KIJK DMR KOMT 'IKUTOI Bijna niet te zien, ule twee WBRf smalle spleetjes licht, maar ...deaulomoblllstkan u alsvoetnangerhoeleméel niet zien. Extra oppassen Is dus de boodschap. AVJ. 7Wu.«W (AJV.JF.B.) Paardensport. Draverijen Ie Alkmaar. De tweede coursedag van „Vooruit" op het Gemeentelijk Sportpark was nog drukker bezocht dan de openingsdag. Er waren zeker nog 1000 menschen meer. Het prachtige weer deed ook zijn invloed gelden. De verbeterde toto-gebouwen vielen bij het publiek ten zeerste in den smaak. De omzet aan de totalisator ia dan ook nog veel grooter geweest dan drie weken geleden. De draverijen wa ren zoo spannend als men maar wen- schen kon en brachten diverse verras singen, wat ook enkele hooge uitkee- ringen ten gevolge had. De Galantusprijs gaf Dobrien een over winning, die aan de toto met 22.30 werd gehonoreerd. Don Brewer was tweede en E Lady G derde. De Crocusprijs was voor één der fa vorieten, n.1. Carla Scott gevolgd door Croton en Baron Harvester. Douglas gaf een surprice in den Nar- cisprijs, en op Eduard Anvil voor de plaats (2e) had men ook niet veel ge rekend, gezien de uitbetaling van 12.70. Allright won de Tulpenprijs met Zampa van N. Z., die zich gisteren weer kranig hield (ook in de korte baan) als tweede en Dalver als derde. Dienares, Fleetness T, Zampa van N.Z., Allouez en Baron Harvester waren de seriewinnaars in de kortebaan. De fi nale was voor de snelle Allouez. Fleet ness T. viel buiten de prijzen. Het waren als geheel buitengewoon geslaagde courses, waarover men zekef tevreden zal zijn geweest. De uitslagen volgen hieronder: I. Galantusprys. Draverij voor paar den, die nog geen 1000 hebben ge wonnen. Ingeschreven 12 paarden. Op gekomen 10. 1. Doebrien 2000 m., van D. F. Olivier, rijder K. Kramer, tijd 3.27.8 (km.tijd 1.43.9). Toto: Winnend 22.30, pl. 4.50; 2. Don Brewer, 2000 m. van J. A. Bakker, rijder eig. Toto pl. 2.70; 3. E. Lady G. 2000 m., van G. Poppen, rijder A. R. Nottelman, pl. 1.80. II. Crocusprys. Prijzendr. voor paar den, die 2000 hebben gewonnen, doch nog geen 3000. Gereden door amateurs. Ingeschreven 10 paarden. Opgekomen 6. 1. Carla~Scott 2020 m. van P. Dekker, r. G. Poppen, tijd 3.10 (km.tyd 1.34.1). Toto: Winnend: 2.20, pl. 1.30; 2. Croton, 2000 m. van Stal Minerva, ryder W. de Graaff, pl. 1.60; 3. Baron Harvester, 2040 m. van H. W. Hoejenbos. rijder eig. pl. 1.60. III. Narcisprys. Prijzendr. voor paar den, die 1000 hebben gewonnen, doch nog geen 3000. Ingeschreven 16 paar den. Opgekomen 11. 1. Douglas, 2000 m, van C. J. Zwetsloot, rijder J. de Vlieger, tyd 3.11 (km.tijd 1.35.1). Toto winnend 6.80, pl. 2.30; 2. Eduard Anvil, 2000 m., van P. Koster, rijder eig. pL 12.70; Fred. Mc. Clyo Y2040 m. van Stal Nederhorst, rijder J. Goedendorp, pl. 2.40. IV. Tulpenprys. Prijzendr. voor paar den, die 4000 of meer hebben gewon nen. Ingeschreven 11 paarden. Opge komen 9. 1. Allright 2000 m. van C. J. Zwetsloot, rijder K. Kramer, tijd 3.02 (km.tijd 1.30.1). Toto winnend 16, pl. 3.90; 2. Zampa van N. Z. 2060 m. van J Witteveen, rijder eig. pl. 1.90: 3. Dalver 2000 m. van L. J. H. Englebert, rijder W. H. Geersen, pl. 1.60. Hyacinthprys. Kortebaandraverij 690800 m. Ingeschreven 30 paarden. Uitgekomen 23. Ie serie: 1. Dienares, 750 m., tijd 1.07.2. Toto winnend 2.40; 2e serie: 1. Fleetness T, 720 m., tijd 1.08. Toto winnend 1.60; 3e serie: 1. Zampa van N. Z., 740 m., tijd 1.05.3. Toto win nend 2.90. (Ciamphie Scott als eerste gediskw. wegens coupeeren); 4e serie: 1. Allouez, 780 m., tyd 1.09. Toto minnend 1.10: 5e serie: 1. Baron. Harvester, 750 ir.., tijd 1.12. Toto winnend 1.30. Finale. 1. Allouez, 780 m. van J. de Vlieger, rijder eig.; 2. Zampa van N Z.; 3. Dienares; 4. Baron Harvester. Toto win nend Allouez en Fleetness T 2.20 (Stal- weddenschap. Toto definitief: Allouez en Fleetness T stalw. 3.60, pl. Allouez 1.60; Zampa v. N. Z. pl. ƒ2; Dienares pl. 2.60; Ba ron Harvester pl.»/ 2.60. Sportdag N.J.S. Zondag vonden te Amsterdam de landelijke handbal- en hockeywed strijden van den Jeugdstorm plaats. Hockey werd door de Stormsters en handbal door de Stcrmers gespeeld. Het vertoonde spel stond, de oefen tijd in acht genomen, op een behoor lijk peil. Bij de voorwedstrijden had den vooral de hockeywedstrijd Am sterdam-Noord-Holland en de gelijk namige handbalwedstrijd een span nend verloop. Voor hockey kvar i tenslotte de ploegen van Noord- ^loland en Den Haag in de finale, terwijl voor handbal dit de ploegen van Noord-Holland en Nederstichl waren. Daar de beide finales door Noord-Holland gewonnen werden, vielen dit gewest twee eerste prij zen ten deel. De prijzen werden uitgereikt door stafleider Quispel. VERHUISD. Met ingang van 2 April is de heer M. Kuiper, streekcorrespondent voor dit blad verhuisd van Dorpsstraat B82 te Zuidscharwoude naar Dorps straat A104 aldaar. Wii verzoeken verenigingsbesturen en andere be langhebbenden' daarmede rekening te houden. VOETBALUITSLAGEN. Kampioenschap van Nederland Heerenv.-Willem II 4-2 DISTRICT IV le klasse BW-PSV DISTRICT V Sneek-GVAV 4e klasse A Texel-Atlas Waterv.-N.Niedorp Res. 2e klasse A Helder II-EDO H 2-2 De Kenn. II-PSV II afg. Res. 3e klasse A Alcmaria III-OSV II 1-3 KW II-HRC II 3-1 ZFC III-Assend. II 6-1 2-1 0-3 onb. 4-2 BEKER- WEDSTRJDEN Afd. C Ajax-DWV Alkm. Boys-H'sum Afd. D WFC-Alcmaria DWS-RCH VSV-Hercules Afd. G BKC-HRC Afd. H Oudesluis-LSW «MFC-Schagen „DE NOORD- HOLLANDSCHE". 1D Alk. Boys III-Helder III 3-5 Waterv. II-Alcm. IV 2-1 HRC HI-HRC IV 13-2 2-0 3-1 5-1 3-2 2-2 1-3 2-1 0-2 0-1 IE Koedijk-VIOS 2C VIOS II-Kolp. Boys 1-1 4H Con Zelo II-DTS V 2-0 LSW II-N.Nied. m 4-2 GOUDEN KRU1S- WEDSTRUDEN Alkmaar II-CSV II 7-3 Schoorl-HSV 2-4 DTS IV-Barsingerh. 0-5 (w.n.o.) Winkel III-DTS III 1-3 Dirksh.-Schagen III 2-1 Schag. II-N.Nied. II 0-0 DTS t-VZV a 4-0 DTS b-VIOS a 0-0 DTS c-VZV b 5-0 LSW a-Con Zelo a 0-1

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1943 | | pagina 1