NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR Demonstratie van den N.A.D. te Leeuwarden. Zware geve,chten bij Koeban-bruggehoofd. Uitgave: Dagblad voor JNoord-Holland N. Alkmaar - Voordam G 9. Bureau der Schager editie: Schaeen: Laan 201. Telefoon 444 (2 lijnen). Postrekening 66189. DINSDAG 6 APRIL 1943. SCHAGER EDITIE. 87ste Jaargang No. 80. 2 pagina's. Hoofdredacteur: A. R. JONKER, Alkmaar. Deze Courant verschijnt dagelijks. Advertentie-tarief. Prijs der gewone advertenties in deze Editie 11 ot. per m.M. BIJ contract binnen een jaar te gebruiken belang rijke korticg. Tarieven voor de gcheele oplage op aanvrage. De Rijkscommissaris zet de beteekenis van den Arbeidsdienst uiteen. haar Deze lichting zal paraatheid in het eigen vaderland toonen. Zaterdag en Zondag heeft de Ned. Arb. Dienst een groote demonstratie in Leeuwarden gehouden. Propaganda-marschen werden door de stad gemaakt, waarbij de troepen begeleid werden door het staforkest, dat Zaterdag een concert gaf. Na de melding van de op het Zaad- land opgestelde afdeelingen aan den Rijkscommissaris en inspectie van de arbeidsmannen, werd het woord ge voerd door den commandant van den N.A.D., die er op wees. dat de jonge mannen, die door de in-werking-tre- ding van het Arbeidsdienstplichtbe- gluit onder de schop zijn gekomen, evenals hun voorgangers bereid zijn getuigenis af te leggen van hun vasten wil, het vaderland te dienen. De dienst plichtigen van deze lichting zullen niet in het Oosten staan doch hun paraat heid in het eigen vaderland toonen. De inzet van den geheelrn A.D. voor de veiligstelling van den oogst zal een zegeii voor bet volk blijken. Rede van den Rijkscommissaris. Nadat de arbeidsmannen het Frie- sche volkslied hadden gezongen hield de fcjkscommissarls. Rijksminister Seys-Inquart een rede. De .Rijkscommissaris sprak als volgt: Mannen van den Nederlandschen •..Arbeidsdienst; Ik wil van de gelegenheid gebruik maken, om U mijn opvatting uiteen te zetten over de taak, die gij hebt en de plichten, welke behoort te vervul len. Als een deel van U mij niet. direct verstaat, omdat ik niet in Uw taal tot U kan spreken, kunt gij er. wanneer Uw superieuren mijn woorden voor U zullen vertalen, toch van overtuigd zijn, dat ik er met groote aandaclu en zeer veel ernst over nadenk, waarom gij In de Nederlanden ook m r n Arbeids dienst vereenigd dient te zijn. Ik besef volkomen, dat voor U, Hollanders, Friezen en andere Ne derlanders deze vereeniging in een organisatie, die zoozee» een militair karakter draagt, iets ongewoons is. Ik zie U hier voor het eerst niet als een afdeeling, die uit vrijwilligers bestaat, die du. om een of andere reden vanzelf hier gekomen zijn, maar als een lichting, dus zuiver als een groep van de Nederlanders van Uw leeftijdsklasse. Ik begrijp, dat deze orde en discipline op me nigeen van U den indruk van een dwang zou kunnen maken. Daarover wil ik U dit zeggen. Zoolang een van U den Arbeidsdienst gevoelt als dwang, heeft hij de beteekenis van den Arbeidsdienst nog in het geheel niet begrepen. Hier is sprake van iets anders. Gij moet de overtuiging krijgen, dat gij hier in een gedisciplineerdé orde naast elkander zijt geplaatst, dat gij met el kaar werkt in een orde. die niet izonder beteekenis is want dan zou het geen orde zijn maar, dat gij voor de ver wezenlijking van een gedachte en voor een goede zaak bijeengebracht zijt. Waarom Duitsche formaties? Voor U, Nederlanders in het alge meen, is het totdusverre misschien nog niet noodlg geweest, dat het geheele v„lk in dergelijke formaties bijeenge bracht werd. Voor ons. Uw buren in het Duitsche rijk, is dit noodig geweest op grond 'van de ervaring van onze eeuwenoude geschiedenis, want wij. midden in dit werelddeel, met grenzen bijna zonder natuurlijke bescherming, zijn steeds weer aangevallen. Onze vijanden beweren thans, dat het omge keerd is. Maar wanneer gij de geschie denis onderzoekt dan zult gij zeggen, ,dat de anderen dns steeds weer hebben overvallen. Ik herinner aan de oorlo gen, die de Franschen eeuwenlang te gen ons gevoerd hebben. Ik herinner aan de stormloopen. die steeds weer uit het Oosten kwamen en over Duitsch- land geheel Europa wilden overstroo- men, Daarom was het noodig. dat wij al onze krachten leerden samenvoegen in een gedisciplineerde orde, dat wij niet pas op het oogenblik van het ge vaar om' ons heen mochten zien, waar onze vrienden en buren en onze vijan den waren. En zoo is onze soldateske houding niet een dressuur, maar de uiting naar buiten van onze inwendige paraatheid. Zoo moet ook gij de orde in. den Arbeidsdienst opvatten, want ik ge loof, dat voor U deze tijd, waarin gij eenigszins buiten de geschiedenis en haar oorlogen gestaan hebt, voorbij schijnt te zijn, immers thans is de schok, die zich over den ge- heelen wereldbol voortplant, te groot dan dat een volk op den dt£ur afzijdig kan blijven. Daarom lukt het mij noodig en voor U van be lang, U te brengen tot een vereeni ging en een formatie, die U de er varing en de wetenschap van het gezamenlijk naast eikander staan in een gedisciplineerde, sodateske orde bijbrengt. Maar wat ik hier tucht noem, mag niet alleen tucht zijn. Tot deze tucht behoort nog iets, dat noodig is om het geheel beteekenis te geven. Dat is de vrijheid van den enkeling binnen deze orde, waarin hg geplaatst is om zijn krachten naar beste weten en volgens geweten te gebruiken. Wanneer gij dus erover nadenkt, wat dan deze soldates ke orde is. waarin gij geplaatst zijt, dan moet gij steeds tot Uzelf zeggen, dat zij niet een dwang moet zijn, maar een zinrijke orde, die ieder afzonderlijk ook de volle vrijheid moet geven, zijn kr-chten op de beste wijze voor de ge meenschappelijke taak in te spannen. Nederlandsche Arbeidsmannen, ik heb er U reeds op gewezen, dat het lot van het Duitsche volk veel moeilijker was. En dit lot is ook thans weer on eindig veel moeilijker. Op ons rust een zeer groote verantwoordelijkheid. Onze blik richt zich thans tot ver buiten dit continent. Thans, nu wij kunnen zeg gen dat wij ons in den tweedentweréld- oorlog bevinden, gaat het niet meer om economische voordeelen of om staats grenzen. Hij die gelooft, dat het nog gaat om het verwerven van econo misch gpbied of om uitbreiding der staatsgrenzen, begrijpt dezen oorlog niet. .n September 1939 was het mogelijk geweest dit alles te vermijden, als toen de gerechtvaardigde aanspraak van het Duitsche rijk op Dantzig erkend was. Dan hadden wij ons dit aljes kunnen bespa- jen. Dat wilden onze vijanden niet. Het doet nu werkelijk belachelijk aan. wan neer wij ons indenken, dat door deze rechtvaardige erkenning van onze aan spraak alles had kunnen worden voor komen. Maar dit kon zoo niet zijn, tyant het zeer groote conflict, dat wij thans meemaken, bereidde zich voor. Wij kunnen nu zeggen, dat de werelddeelen met elkander strijden. Oostelijk van ons dreigen de horden der Oost-Euro- peesch-Binnenaziatische steppen geheel Europa te overstroomen. In het Westen vormt zich een nieuwe concentratie van krachten op het Westelijk half rond. nieuwe groepeeringen ontstaan in' het Verre Oosten. Wij in het oude werelddeel Europa zien ons geplaatst tegenover deze continenten en hun concentratie. Maar het zijn niet de con tinenten, belangrijk en beslissend is de geest, die de menschen in de geschiede nis stoot en bestuurt. Wat op het spel staat. Zoo zien wij, en ik zeg thans wij, alle Europeanen in geheel Europa vooral de noodzaak, ons te handhaven tegenover het Oosten met de drommen uit zijn Binnen-Aziatische steppen. Hier staat het behoud van onzen eigen aard, van ons weien, van ons leven op het spel. Arbeidsmannen, het bolsjewisme, dat daar nader rolt, is niet datgene, dat,wij in de binnenlandsche politiek als com- munisfhe hebben meegemaakt en over wonnen. Hier is het mogelijk, dat de Nederlanders zich vergissen, wanneer zij gelooven, dat het er slechts om gaat het communisme niet tot bloei te laten komen, een dwaling, die hier en daar kon worden opgemerkt. Het bolsjewis me is de tegenwoordige, levensvorm Van den blnnenaziatischen steppengeest, zooals die om de paar eeuwen op Europa toestormde. Dat is niet een menschelijke uiting, die iets uitstaande heeft met tucht of zelfs met vrijheid, maar een massale opeéilhooping van menschen, die zielloos tot machinemenschen geworden en zelfs gemaakt zijn. Maar het is voor ons even belang rijk eraan te denken, dat wij ook tegenover het Westen voorzichtig heid in acht hebben te nemen. Want ook daar vormt' zich een geest, die met den Europeeschen niets gemeen heeft in die mate, dat wij aan een lotsgcmeenschap kunnen denken. Het Amerikanisme, dat zich aan de over zijde vormt, moet zich maar ontwik kelen zooals het wil, wij zullen het niet storen. Maar wij moeten het af- wijzen, dat dit Amerikanisme in onze Europeesche aangelegenheden bin nendringt. Wij kunnen thans reeds constateeren, hoe ongeschikt en misplaatst het is, dat de Amerikanen zich met onze zaken willen bemoeien. Wij nertien juist thans aan de overzijde steeds weer de grenze- looze onwetendhei J omtrent en het vol ledige gemis aan begrip voor onze toe standen alsmede een aan- gewetenloos heid grenzend gebrek aan verantwoorde lijkheidsgevoel waar. Ik herinner er slechts aan, dat toonaangevende man nen daar eenvoudig zeggen, dat het het beste zou zijn, dat in deze Europeechse wanorde, welke zij meenen te zien in de verscheidenheid van onze volken en sta ten, orde wordt gebracht do^r bolsjo- wisten en dat er geen enkel bezwaar tegen kan worden gemaakt, Indien de buren van de Sowjet-republieken 'ver- Te t.eeuwarden had Zondag een bijeenkomst plaats van verschillende afdeelingen van den Nederlandschen Arbeidsdienst, waarbij de Rijkscom missaris. Rijksminister dr. Seyss lnquart en de nieuwbenoemde commandant van den N A.D.. Generaal Arbeldslelder L A. C. de Bock. een rede hielden Tijdens dc inspectie van de arbeidsmannen. In het midden: Rijksminister dr. Seyss lnquart; tweede van rechts: Generaal Arbeldslelder L A C. de Bock CNF-J. Zetjlemaker- Pax m Vier Belijdenissen van een Politiek Penseel. 4. Churchili voor het Lagerhuis op 12 November 1942: „Ik heb een diep vertrouwen in de wijdheid van Stalin ent den poeden wil van dezen merkwaardigen mtin. Mijn hart heeft met Sovjet-Rusland gebloed en ik voel, wat U allen ook gevoeld zult hebben, de vurigen wil, tezamen met Sovjet- Rusland te lijden en een deel van zijn last te dragen." KONING BORIS BIJ DEN FüHRER. Koning Boris van Bulgarije bi] den Führer Telefoto Hoffmann-Stapf-Paat m De Führer heeft op 31 Maart in tegenwoordigheid van den Duit- schen minister van buitenlandsche zaken, Von Ribbentrop, .koning Bo ris van Bulgarije ontvangen en met hem een lang en hartelijk ohderhoud §ehad, dat in den geest van de tra- itioneele vriendschap tusschen Duitschland en Bulgarije verliep. General-Oberst Daluege in Nederland. De Chef der Ordnungspolizei, de SS-Oberstgruppeniührer en General. Oberst der Politie, plaatsvervangend Rijksprotector in Bohemen en Mo- raviè, Daluege, heeft in de afgeloo- pen dagen op uitnoodiging van den Rijkscommissaris, Rijksminister Dr. Seyss-lnquart, een bezoek aan Neder land gebracht. Hij inspecteerde gedu rende zijn ver,blyf te 's-Gravenhage het daar gestationneerde regiment brandweer-politie, afd. Nederland, dat bij de# terreuraanval der Engel- schen op 'Rotterdam voor het eerst zijn uitstekende opleiding bewees, welke het van de Duitsche Brand- weerpolitie heeft gekregen. General- Oberst Daluege inspecteerde voorts de te Schalkhaar bij Deventer on dergebrachte afdeelingen van het Ned. Politie-Opleidingsbataljon. Zoo wel over de Brandweer-politie als over het Opleidingsbataljon liet de Chef der OrdnungspoLzei zich in zeer waardeerènde woorden uit. Ruim 200 dooden in Parijs. Volgens de laatste berichten van officieele Fransche zijde zijn bij den Engelsch-Amerikaanschen aan val op Parijs meer dan 200 men schen om het leven gekomen, en 500 gewond. Van 50 gewonden is de toestand hopeloos, zoodat het aantal dooden nog belangrijk, zal stijgen ook al omdat het opruimingswerk nog lang niet geëindigd is." 120 woonhuizen werden geheel ver nield, talrijke andere zwaar be schadigd. Bijzónder tragische gevolgen had de aanval op de renbaan van Longchamps. waar Zondag het sei zoen werd geopend en waar een reusachtige menigte bijeen was. On geveer vijftien bommen waren op het terrein gemikt en hadden den dood van ruim vijftig personen tot gevolg. BIJ DEMONTEEREN VAN PROJECTIEL ERNSTIG GEWOND. Een landbouwerszoon uit de buurt schap Stokkum was dezer dagen zoo onvoorzichtig een projectiel, dat hij op het land vond te demon teeren. Het projectiel explodeerde en de roekelooze boerenjongen werd ern stig gewond. Plaatselijke gevechtsacties in Tunis. HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 5 April. Het opperbevel der weermacht deelt mede: De bolsjewisten hebben gis teren met verscheidene divisies den verwachten aanval op het Oostelijk front van het Koeban- bruggenoofd ingezet. De steeds herhaalde aanvallen, die ge steund werden door krachtig artillerievuur en vele pantser wagens, werden door Duitsche en Roemeensche troepen uit eengeslagen met zware vijande lijke verliezen aan menschen en materiaal. De gevechten duren voort. Een eigen aanvalsoperatie ten O. van Orel had een geslaagd verloop. Aan de rest van het Oostelijk front alleen ten zuiden van het Ilmen- meer en voor Leningrad levendiger plaatselijke ggvechtsactie. Aan het front in Tunis had dq dag bij plaatselijke actie van verken ningsgroepen en stormtroepen een rustig verloop. De luchtmacht be stookte met sterke afdeelingen vij andelijke concentraties van voertui gen en pantserwagens, tentenkam pen en artilleriestellingen. Duitsche jagers behaalden acht overwinnin- fen in de lucht. Ten Oosten van ougie dedên gevechtsvliegtuigen een aanval op een groot vijandelijk vrachtschip, 2ij brachten het zware schade toe. Een gemengde BritschAmeri- kaansche formatie heeft gisteren overdag het gebied van Parus aan- gevallen. Tengevolge van' bomtref- fers in woonwijken, parken en sportterreinen der stad zijn er ver scheidene honderden dooden en ge wonden onder de bevolking. Bij de zen terreuraanval en bij andere vij andelijke aanvallen op het bezette gebied in het Westen en Noorwegen werden 19 vliegtuigen neergescho ten. Drie eigen vliegtuigen gingen verloren. In den afgeloopen nacht hebben Britsche vliegtuigen lukraak bri sant- en brandbommen 'laten vallen op open plattelandsgemeenten in 't kustgebied van Noorjl-Duitschland. Tien der aanvallende bommenwer pers werden door nacht jagers en afweergeschut der marine neerge haald. REDERIJKERSLEVEN IN WEST-FRIESLAND. Voor en achter de schermen van het dorpstooneel. i. Zonder overdrijving mogen wij zeggen, dat het rederijkersleven vrijwel nergens in den lande een zoo groote vlucht heeft genomen als in West-Friesland. Men vindt bijna geen dorp of gehucht, of het heeft zijn eigen rederijkers kamer, die enkele malen per jaar voor het voetlicht verschijnt. Men mag de cultureele beteekenis van dit optreden niet onderschatten, vooral niet in het verleden. De tijd immers ligt nog niet vei achter ons, dat het platteland leefie»iri een be paald isolement, waaruit de moderne verkeersmogeliikheden het nog niet hadden „verlost; de mogelijkheid om elders, in casu in een van onze groote VERDUISTER GOED Deze week van 20.30-7. Maan op: 8.13, onder 22.15 12 April: Eerste kwartier. zoeken in de Sow jetunie te worden op genomen, zich dus voor het Bolsjewisme uitspreken. Dit is het doorslaggevende bewijs voor het feit, dat er daar geen begrip is voor ons Europeanen, maar ook niet de wil om zich op verantwoor delijke wijze'met onze aangelegenheden bezig te houden. De lieden daar aan de overzijde sfouden ons voor hun andere aanspraken op de wereldheerschappij slechts verraden en' verkoopen. Ik zou u allen op he: hart willen drukken, dat wij Europeanen, om wie het thans gaat, or.s ervan bewust moeten zijn, dat wij een lotsgemeenschap vormen, die zich tegen het Oosten moet verdedigen om zijn of niet zijn, die echter ook haar volksche en cultureele bestaan moet verdedigen en handhaven tegenover dit Amerikaansche westen. Duitsohland's strijd. Nederlandsche arbeidsmannen, het Duitsche volk heeft dezen strijd aan vaard. Ik wil u volkomen openlijk zeg gen, dat wij dezen oorlog natuurlijk in de eerste plaats voor onszelf voeren. Het zal niet zoo zijn, zooals het drie of vierhonderd jaar geleden was, toen het vraagstuk der geestelijke en gods dienstvrijheid ten koste» van het Duit sche volk werd uitgevochten, toen in de hervormingsoorlogen voor het Avond- iand de vrijheid van geweten werd be vochten, maar het Duitsche volk en het Duitsche Rijk de kampprijs voor de andere landen waren. Het zal niet we derom zoo zijnf dat thans de geestelijke gedwongen. En juist in dit jaar 1943 worden wij zooals onze vijanden met verbazing zien, omdat zij een 1918 ver wacht hadden door den concentratie en den inzet der thans opgeroepen .krachten met den dag sterker. Er is slechts onderscheid van prestatie. Kameraden zoo wil ik u als arbeids mannen thans noemen de arbeids dienst moet voor u een belevenis zijnf gij moet - de belevenis hebben, dat gij, wat ook uw afkomst is, of uw ouders gegoed zijn, een vermogen hebben, hoo- gere staatsambten bekleeden, een voor aanstaande plaats innemen in handel of industrie, of dat zij handswerklieden, boeren of arbeiders zijn, allen gelijk zijt, opgeroepen voor denzelfden inzet en hetzelfde doel, en dat er slechts een onderscheid bestaat, dat van uw* pres taties. Wfe meer presteert, beteekent meer. En dat, Nederlandsche arbeids mannen, moet ook de eerste wet zijn, volgens welke wij de maatschappelijke orde in dit nieuwe Europa willen op bouwen. Ook hier moet de eerste wet de prestatie voor de gemeenschap wor den. Deze belevenis moet gij ondergaan. Met deze belevenis moet gij dan uw bur gerlijk beroep aanvaarden en weten, dat gij eenmaal naast elkander gestaan hebt als mannen van uw leeftijd, waarbij er geen verschillen van welken aard wa- rn, maar een gemeenschappelijken band van gedisciplineerde orde ert zin- strijd om de sociale gerechtigheid en de rijken arbeid. Ik zou u, doch ook allen t anderen Nederlanders op zeer ondub belzinnige wijze willen zeggen, dat dit he* eenige doel van den arbeidsdienst is. Want, wanneer dit doel wordt be reikt, wanneer gij aldus bijeengebracht en paraat g-jmaakt zijt, dan is een der belangrijkste grondslagen in u gelegd, waarop wij onze toekomst, zooals deze ons allen in Europa gemeen is, willen opbouwen. De arbeidsdienst zal echter voor u nooit gewetensdwang beteeke- nen. Hij zal zich ook nooit indringen in de verhouding van den mensch tot. God. Mannen van den N. A. D. zoo eindigde spr., ik heb heden voor U slechts een wensch, dat gij openhartige, opgewekte mannen zijt, die zich vooral bewust worden van hun volksche en rasver- antwoordelijfthcid in het volk en in den grootéren kring der Germaansche volken, die zullen ontwaken en bereid zijn ook het laatste in te zetten voor de toekomst. Gij voor het Nederlandsche volk, wij voor het Duitsche volk en wil allen voor een gemeenschappelijke, ge- volksche vrijheid ten koste van het Duitsche volk wordt gevoerd. Het Duit sche volk voert dezen oorlog om zijn toekomst, die thans vooral tegen het Bolsjewisme moet worden gevoerd in zijn meest doeltreffcnden gemeenschaps vorm, het nationaal-sccialisme. En wij, Duitschers zullen dezen strijd uitslui tend en nooit in een andere orde voeren dan volgens onze nationaal-socialistische levenswet. Maar in dezen zegevierenden strgd voert Duitschland thans ook den oorlog voor Europa en juist de sol dateske levenswettel., die ons door dc geschiedenis der eeuwen geleerd zgn, hebben ons tot dc grootste krachtsinspanning gereed en geschikt gemaakt. De machtsontplooiing van het Duitsche volk in dezen oorlog is oneindig groot. Wij hebben tot dusverre met ongeveer een vijfde deel van de verliezen van den eersten wereldoorlog onze vijanden ui» dit werelddeel'geslagen en den vijand in het Oosten reeds half op de knieen lukkige toekomst. steden, den géést te verkwikken aan een goed tooneelstuk, was niet bijster girooi. Ook de radio, welke alle af standen oyerbrugt, had haar intrede nog niet gedaan en zoo was men op het gebied van ontwikkeling en ont spanning voor een groot aeel aan gewezen op zich zelf. OP HOOG PEIL. Het was vooral in deze jaren, dat het liefhebberij tooneel in West-Fries land bloeide; namen als van „De Oefenschool" te Wognum en „Heet Mosterdzaadje" te Wijdenes om er maar eens een paar te noemen vereenigingen, die reeds, meer #dan een halve eeuw hebben bestaan, hadden een bekenden klank. In plaatsen als Grootebroek en An- dijk, waar de kunst van het rederij ken een gtoote hoogte had bereikt, ging er een ontwikkelenden en be- schavenden invloed van uit. Ook school er echter nog veel kaf/onder het koren en was in menig dorp de tooneelavond niet meer dan het nu eenmaal noodzakelijke aanloopje voor de danspartij na afloop, waarbij aan het spel nauwelijks aandacht werd besteed en de uitvoering niet voor honderd, procent geslaagd mocht, heeten, wanneer zij niet in eeh fik- sche knokpartij na afloop haar be kroning vond. In het generaal be zien echter, ging van het rederijkers- tooiieel een invloed ten goede uit. zoowel voor de spelers' als van het publiek. HET GET^IJ VERLOOPT. Wanneer wij deze periode achter ons laten, breekt een tijdperk aan, waarin het plattclandstooneel ten offer dreigt te vallen aan den voor uitgang in de techniek. Het is reeds met enkele woorden gezegd: men trok verder van huis, de radio bracht de wereld dichter bij, men zag* en hoorde meer dan voorheen en ging hoogtere ei^hen stellen. Wat de eigen dorpelingen opvoerden, was niet meer goed genoeg en de belangstelling voor hun prestaties kwijnde ziender- oogen. Men zag geen mogelijkheid meer om gelijken tred te houden met de verlangens fvan het publiek, dat de rederijkers ontrouw werd en zijn belangstelling eenerzijds meer liet uitgaan naar de kunst met een groote K en anderzijds .dit wel voor het grootste gedeelte zich vergaapte aan het klatergoud en de bloote bee nenparade van de wereldstad-revue met haaï driehonderd en zooveel op voeringen. Men had moeite 't leden tal op peil te houden en veelal speelde men voor halfvolle zalen. De toe komst zag er voor het rederijkers gilde verre van rooskleurig uit. NIEUWE MOGELIJKHEDEN. Uit dezen tijd nu dateert de op richting van den Westfrieschen Too- neelbond, opgericht door eenige man nen, die verder zagen dah hun neos lang was en die beseften, dat, wilde het tooneel voor West-Friesland be hoeden blijven, men in organisato risch verband diende te zoeken naar nieuwe mogelijkheden om het dilet- tantqntooneel te doen aanpassen aan de eischen t^in dep tijd. De bond S werd als kleine organisatie opgericht en had met allerlei kinderziekten te kampen; velen zullen er; althans in den beginne, hooger verwachtingen van hebben gekoesterd dan de rcsul- tatén in de practijk uitwezen, doch men hield voet bij stuk en liet zich niet door moeilijkheden uit het veld slaan. Thans telt de bond meer dan veertig aangesloten vereenigingen en beweegt hij zich op een uitgestrekt werkterrein. In een volgend artikel zullen wij hierover iets naders mededeelen, Reeds 227 dooden te Rotterdam. Het aantal slachtoffers van den Britschcn luchtaanval op Rotterdam Is inmiddels gestegen tot 227 doo den, 254 zwaargewonden en meer dan 400 lichtgewonden. Onder de dooden bevinden zich 82 vrouwen, 23 kinderen tot zeven jaar oud en 37 kinderen boven de zeven jaar en jonge menschen. De hulpverleening. Omtrent de hulpverleening vernemen wij nog de volgende belangwekkende bijzonderheden: De afd. Centrale Keukens van het Rijksbureau voor de Voedselvoorzie ning in Oorlogstijd is terstond na het bekend worden van het bombardement, tegelijk met andere instanties en organi saties, in actie gekomen. In overleg met het gemeentebestuur van Rotterdam werden alle keukens dier gemeente direct ingeschakeld. Helaas kon één daarvan, die in de getroffen wijk, wijl zij mede vernietigd was, niet meedoen. Dien zelfden dag werden reeds 18.000 liter voedsel verstrekt. Den volgenden ochtend had men al vrij vroeg 16.000 liter pap uitgedeeld. Er bleken echter grooter moeilijkhe den in de voedselvoorziening Van Rot terdam te bestaan dan men aanvanke lijk aannam. Daarom werd aldaar met spoed bon „36-6 Algemeen" geldig ver klaard voQr een warmen maaltijd ter wijl ieder, die van de ontreddering te lijden had, een halven liter pap toege wezen kreeg. Het Rijksbureau voor de Voedsel voorziening schakelde terstond mede de keukens in van andere gemeenten, te weten Rijswijk, Amsterdam. Dordrecht en Delft, die tezamen met de Rotterdamsche keukens en die van de Stichting fabriekskeukens in Rotterdam op 2 April niet minder dan 400.000 nyen- schen in Rotterdam aan pap helJttbn geholpen. Het Rijksbureau maakt dunk- baar gewag van de medewerking der geheele bevolking. Er wordt hard efoor- -gewerkt aan de verdere hulpverlening. Alkmaar offert. Op initiatief van den burgemees ter van Alkmaar wordt er in Alk, maar, in navolging van den Oproep van den burgemeester Van Rotter dam een inzameling behouden voor de in Rotterdam getroffenen bij het luchtbombardement. INVAL IN DRIE HAAGSCHE SPEELHOLEN. De Haagsche pölitie heeft Zondag en Maandagnacht gezorgd voor een sensatie in de kringan van gokkers. In niet minder dan drie speelholen werd een inval gedaan. In een winkelpand te Loosduinen troffen de rechercheurs 10 personen aan, bezig met roulette. Behalve het speelmateriaal werd ook een kistje, inhoudende 1000, in beslag geno men. In den morgen had men al een bezoek gebracht aan een pand in de Obrechtstraat. waar 22 Javanen bezig waren met het zgn. dadoe- spel. Het gemengde gezelschap hield een slamatan en was den avond te voren reeds met spelen begonnen. Behalve de tolletjes werden 2000 op de speeltafel aangetroffen. Gisternacht werd nog een bezoek gebracht aan een huis in de Muzen- straat. Hier vermaakten 28 personen zich met „tarantella". De hoofdbe woners werden in verzekerde bewa ring gesteld, de rest na verhoor en het opmaken van proces-verbaal heengezonden. Begrafenis van burgemeester Hetterscheid. Te Roermond is onder zeer groote belangstelling het stoffelijk over schot ter aarde besteld van den op zoo lafhartige wijze vermoorden burgemeester van Barxem en Gra- hem, den heer W, A. Hetterscheid. Aanwezig waren o.a. Ir. Mussert, en Hauptdienstleiter Schmidt. Tal rijke delegaties bevonden zich in den stoet. Gesproken werd door Graaf Mar- chant et d'Ansembourg, die er o.a. op wees, dat .men verzuimd had den overledene een kerkelijke begrafenis te geven. Hauptdienstleiter Schmidt bracht den overleden burgemeester voor diens arbeid dank namens dén Rijks commissaris. Hij legde namens dezen en de .N.S.D.A.P. een krans neer. Ir. Mussert sprak woorden van danl: tot de Duitsche kameraden en van troost tot? de familie. Met het" spelen van „Ich hatte ein' Kameraden" en het Wilhelmus werd de plechtigheid besloten. HET LEGIOEN DANKT VOOR DE WINTERKLEEDING. Het hoofdkwartier van het Vrij willigerslegioen „Nederland" ont ving dén volgenden brief van den kommgndeur van het Legioen. S.S.- Stan dartenführ er Het legioen ontving een omvang rijke zending warme winterkleeding hem door de Nederlandsche vrou wen opgedragen. Deze zending heeft onder de mannen van het legioen groote vreugde en voldoening ge wekt, want het legioen hveet, dat een groot deel aer geschonken win terkleeding door de Nederlandsche vrouwen moeite vol vervaardigd werd uit liefde voor de soldaten aan het Oostfront. De legionairs voelen zich daar door in hun strijdgeest gesterkt en bevestigd in hun geloof, door dien strijd eenmaal het begrip en de dankbaarheid 'van hun geheele vaderland te wipnen. Uit naam van alle onderhoorigen van het legioen dank ik alle vrou wen en dienstlnstanties, die aan het samenbrengen der wintergaven deelnamen, en verzeker hiermede, dat het legioen zijn plicht zal ver vullen. DE ARBEID IN DEN LAND EN TUINBOUW. De aandacht wordt er op geves tigd, dat van de zijde van het Ne derlandsche Arbeidsfront, eventueel met medewerking van andere in stanties. de regeling voor de belang hebbenden wat betreft de nieuwe regeling der loon- en arbeidsvoor waarden, nader zal worden toege licht in een binnenkort uit te geven brochure.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1943 | | pagina 1