NOORD-HOLLAND DAGBLAD 'VOOR Tweeduizend dooden in Antwerpen. Nederland Westwal van Europa. Uitgave: 'f Dagblad voor Noord-Holland N. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau der Schager editie: Scha gen: Laan 201. Telefoon 444 (2 lijnen). Postrekening 66189. WOENSDAG 7 APRIL 1948. SCHAGER EDITIE. 87rie Jaargang No. 81. 2 pagina's. Hoofdredacteur: A. R. JONKER. Alkmaar. Deze Coarant verschijnt dagelijks. Advertentie-tarief. Prijs der gewone advertenties In deze Editie 11 ct. per mJVf. Bij contract binnen een jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor de gchecle oplage op aanvrage. Misdadig spel der geallieerde vliegers duurt voort. Maandag is Groot-Antwerpen het doel geweest van den ter reur der Anglo-Amerikanen. Deze aanval is al bijzonder mis dadig geweest. Op vreeselijke wijze is do burgerbevolking ge troffen. Volgens de Dinsdagavond me degedeelde cijfers bedraagt het aantal slachtoffers reeds 2007 dooden, 603 gewonden en 130 vermisten. Het blykt dat meer dan 200 bom men werden uitgeworpen en bijna evenveel woonhuizen met daarbij 4 scholen en een kerk zijn getroffen. Met man en macht werd van Maandagmiddag af gewerkt .om te redden wat er nog te redden, viel. Alle instanties spanden hun krachten samen om de eerste hulp te verlee- nen. Alle voertuigen werden opge- eischt om dooden en gewonden te vervoeren. In de vier getroffen scholen beloopt het getal doode kinderen meer dan 300;. ook werden 16 zusters gedood, terwijl er twee andere vermist wor den. Op de stadsmuren heeft burge meester Delwaide een biljet met rouwband laten aanslaan. Ten teeken van rouw zullen alle openbare vermakelijkheden tot "en met 9 April gesloten blijven. Muziek uitvoeringen moeten .achterwege blijven. Het stadsbestuur heeft uitgebreide hulpmaatregelen getroffen, maar het is noodig dat alle Antwerpenaars het hunne bijdragen door giften in na- tura en geld. De burgemeester doet een beroep op den burgerzin, de naastenliefde en de offervaardigheid van allen. 10 Milliqpn frank voor de slachtoffers. Belgapress verneemt dat de Mili tair Vërwaltungschef Dr. Reeder in Eaam van den militairen bevelheb- er voor België en Noord-Frankrijk 10 miilioen frank ter beschikking van. den burgemeester van Antwerpen heeft gesteld om den dringenden nood te lenigen. De leider van de Unie van Hand en Geestesarbeiders, heeft meege deeld. dat de Unie aan de gezinnen van haar gedoode leden een onmid- dellken steun van 1.000 fr. zal uitkee- ren en aan de gezinnen van de ge doode niet-leden een steun van 500 frank. Bommen van 7 K.M. hoogte geworpen. Nader wordt gemeld, dat de En- gelsch-Amerikaansche vliegtuigen .hun bommen vanaf een hoogte van 6 tot 7000 M. hebben gewcrDtn, zoo-, dat de aanval niet als een aanval op militaire doelen kan worden be schouwd. Honderden woonhuizen zijn ver woest of zwaar beschadigd en dui zenden menschen dakloos. Een fraaie oude kerk werd zwaar beschadigd. Kardinaal Van Racy, primaat van België, bracht een bezoek aan het geteisterde gebied. Gemeld wordt, dat de vnand in Jiet bijzonder bii den aanval cp Ant werpen 19 vliegtuigen heeft ver loren. Nieuw stadium in den strijd in Tunis. De strijd in Tunis is in een nieuw stadium gekomen. Het DuitschIta- liaansche pantserleger van Rommel heeft zich vereenisd met de troepen van Von Arnim. die het noordelijke deel van Tunesië verdedigen, en men kan thans zeggen, dat het na den terugtocht uit Egypte eindelijk zijn definitieve stellingen heeft bereikt. De thans komende gevechten zullen wellicht een beslissend karakter dragen. Door knao manoeuvreeren heeft Rommel tijdens zijn terugtocht steeds de hem achtervolgende En- gelschen opgehouden en aldus tijd gewonnen. Naar uit de verklaringen van Duitsche militaire kringen blijkt,.dient men ook den strijd om de' Marethlinie in dit licht te bezien Geruimen tijd heeft. Rommel het achtste Britsche leger nog voor de Marethlinie weten op te houden en nu de Engelsche generaal Montgo- mery deze linie is binnengedrongen, vindt hij Rommel weder in nieuwe stellingen voor zich, die ten deele op natuurlijke hindernissen steunen en Montgomery noodzaken tot nieu we omvangrijke voorbereidingen. Terwijl aldus de gevechten in het zuiden op het oogenblik meer een Slaatselijk karakter dragen, blijven e Amerikanen ten noorden van het zoutmeer Sjott-el-Dzjerid .druk uit oefenen op den oosteliiken vleugel van de troepen der spil. Het was, naar men thans te Berlijn verklaart, deze flankbedreiging, die Rommel enkele weken geleden aanleiding heeft gegeven, door een aanval te trachten, het gevaar van dezen kant te bezweren, teneinde zich vollediger op de verdediging naar het zuiden te concentreer en. Deze onflastinpsaanval, die de in den strijd nog weinig ervaren Amerika nen volkomen onthutste, slaagde vol komen en de tegenstander werd tot ver voorbij Gafsa naar het zuidwes ten teruggedrongen, waarmede het beoogde doel bereikt was. De Ame rikanen hebben weliswaar het ver loren terrein teruggewonnen, doch Rommel heeft intusschen zijn strijd krachten, door de Amerikanen bedreigd, op nieuwe stellingen te rug kunnen trekken.' Het is een mooi staaltje van krijgsmanskunst ge weest, deze strijdkrachten door den „flesschenhals" tusschen de zout meren en de zee in veiligheid te brengen. Door de vereeniging der beide le gers onder Rommel en Von Arnim- Beeld van verschrikking. ANTWERPEN, 6 AprU. (Belga Press). Van onzen bijzonderen cor respondent ter plaatse. Vanaf het Antwerpsche stadhuis heeft men een indrukwekkend ge zicht op de verwoestingen. Lan®s de Groote Baan over een afstand van meer dan een kilometer vormen de huizen met hun weggerukte voorge vels, met de ingestorte daken en de gesprongen vensters ,een blok waar in geen enkele woning onbeschadigd is gebleven. Hier heeft een bom 34 woningen vernietigd en slechts roo- kende puinhooren achter gelaten. Op een markt zijn drie bommen gevallen. Naast de reusachtige trech ters liggen volledig uitgebrande rij tuigen en vrachtauto's. Maar wan neer men in de straten gaat die uit komen op de Groote Baan, staat men voer een beeld van verschrikking, dat aan het ongeloofelijke grenst. Bommen van het zwaarste kali ber werden op een school gewor pen 180 schoolmeisjes, die na het ontploffen der eerste bommen naar hun onderwijzeressen gesneld wa ren, werden ter plaatse gedood, of wel op de Cour ofwel in de ge bouwen onder de puïnen die de lijken nog verborgen houden. Hier en daar gaan stil en zwijgend zusters met witte kappen, het gelaat vertrokken door de verschrikking, zich inspannend om toch den angst der bezorgde ouders te kalme eren Verpleegsters van het Vlaamsche Roode Kruis en het Roode Kruis dra gen overb'iifselen van afgrijselijk verminkte liiken met een deken be dekt. weg. Dit alles gebeurt in ake lige stofwolken welke door een ge weldigen wind worden opgedreven. De kindermoord. In de kruin van een boom bemerkt men de alpenmuts van een school-, kind, aangrijnend zinnebeeld van de vreeselijke slachting welke aange richt werd. 200 Meter verder ziet men de normaalschool voor meisjes, welke ook niet ontsnapt is aan dit bloed bad: 100 jonge meisjes, evenals vfif zusters, werden gedood. In de jongensschool aan den an deren kant van den Steenweg meer dan 500 meter verder, werden 25 kinderen het slachtoffer van' den laffen aanval. Maar het afschuweliikste in dezen olotsen overval is het feit dat de be volking tijdens haar werk verrast werd, in de namiddaguren, op het oogenblik dat het verkeer het druk ste was. Een tram, waarvan de ruiten stuk geslagen werden en de rest dor bomscherven werd doorzeefd, staat temidden van de plek des onheils. Tusschen de banken, die voorloonig als kleedkamer voor de redders die nen. Jgetuigen nog' bloedige resten van ae snelheid van den aanval. 276 slachtoffers in Parijs. Het aantal dooden als gevolg van den luchtaanv.al op de omgeving van Parijs en de renbaan van Long- chamDS is tot 276 gestegen. Men vreest dat het aantal nog .grooter zal blijken te zijn. Luchtvloot geconcentreerd voor rcpressailles. Van bevoegde zi.ide wor.lt te Ber lijn meegedeeld, dat op het oogenblik in het Westen een speciale en groote luchtvloot wordt samengetrokken, met het eenige doel den Anglo-Ame- rikaansche luchtaanvallen op de be zette gebieden 'en op het Rijksgebied te beantwoorden. Voorts wordt verklaard, dat deee luchtvloot over volkomen nieuwe aanvalswapens beschikt, die een on gekende uitwerking zullen hebben en die den luchtoorlog vreeselijker zullen maken dan ooit te voren. ,De Engelschen zullen rekening moeten houden met Duitsche represailles, welker omvang zij niet kunnen ver moeden", zoo zegt men te Berlijn Terreuraanval op 'talie. Aan het Italiaansche legerbericht van 6 April ontleenen wij het vol gende: Talrijke viermotorige machines hebben gisteren bommen geworpen in de omgeving van Marsala en op Palermo. Trapan! en Porto Empe- docle, waarbij'zij aanzienlijke scha de veroorzaakten. Onder de bevol king zijn 36 dooden en 115 gewonden gevallen. Twaalf vijandelijke stellen werden neergeschoten. jtoe- men kan aannemen, dat Rommel als oudste in rang thans het opper bevel voert, onder den Italiaanschen opperbevelhebber (immers het is een Italiaansch oorlogstooneel) is de positie der strijdkrachten van de spil uiteraard versterkt en daar zij het voordeel van korte aanvoer- wegen voor de ravitailleering heb ben, terwijl de tegenstander alles over grooten afstand moet aanvoe ren, zijn de voorwaarden voor een succesvolle verdediging tegen de BritschAmerikaansche overmacht niet ongunstig. De Duitschers en Italianen beschikken over een ves ting. waarin zij ongetwijfeld tegen een langdurige belegering bestand zullen blijken. A STALÏN VOELT WEINIG VOOR „BIC*-FOUR"-BIJEENKOMST. Nadat de Sovjets er zich tot dus verre van hebben onthouden om ook maar zijdelings te reageeren óp de talrijke Engelsche en Amerikaansche plannen voor het houden van con ferenties. waaraan ten deele de „big four" (Engeland, de V.S.. de Sov jet-Unie en Tsjoengking-China) en len deele alle vereenigde naties zou den deelnemen, hebben zoowel de Iswestija als de Prawda in het Zon dagochtendblad een kennelijk geïn spireerd artikel gepubliceerd, waar in onomwonden wordt meegedeeld, dat men „te Moskou thans geen tijd Wft v^or allerlei toekomstige pro blemen". Gestaakte Sovjet-aanval bij Bruggehoofd van Koeban. HOOFDKWARTIER VAN DEN FUHRER, 6 April (D.N.B.). - Het opperbevel der weermacht maakt bekend: Aan het bruggehoofd van den Koeban heeft de vijand zijn aanval len tengevolge van de den vorigen dag geleden verliezen niet meer voortgezet. Ook aan het front in Tunis verliep de dag over het algemeen rustig. Bij een eigen aanvalsactie in Zuia- Tunis werd een belangrijke hoogte ingenomen. In het gebied van de Middel- landsche Zee heeft het luchtwapen vliegvelden en scheespdoelen met succes aangevallen. Jagers en afweergeschut der ma rine hebben 18 vijandelijke vlieg tuigen vernield, twee eigen toestel len worden vermist. Britsch-Amerikaansche formaties vilegers hebben gisteren de bezette westelijke gebieden, vooral de stad Antwerpen, aangevallen. De bevol king leed aanzienlijke verliezen. In een school werden 180 kinderen gedood. Jagers .en afweergeschut van het luchtwapen schoten 19 vijandelijke toestellen neer. In Noord-Noorwegen is een vijan delijke sabotagegroep bij de nade ring van de kust to't den strijd ge dwongen en vernietigd. Begrafenis der slachtoffers te Rotterdam. Op de Algemeene Begraafplaats Crooswijk zijn Maandag ruim vijftig slachtoffers van de ramp ter aarde besteld. Toespraken zijn daarbij niet gehouden. Ds. S. H. J. James en an dere predikanten hebben, voor zoo ver de familieleden dit wenschten, een kort gebed en eenige woerden van troost gesproken. Dinsdag zijn er ruim zestig slachtoffers begraven. Heden zou burgemeester Müller te gen woordi" zyn bij de teraardebe stelling van de dooden, die niet kon den worden geïdentificeerd. Ook Dinsdag heeft de burgemeester van Rotterdam de begrafenis van eenige slachtoffers bijgewoond. T« Roermond heeft de plechtige be grafenis plaats gehad van bet stoffelijk overschot van den burgemeester van Baexcm. den heer W. A- Hetterecheidt, die door onbekende daders in zijn woning lafhartig werd neergeschoten. De letder van de Nationaal Socialisti sche Beweging der Nederlanden, Ir. A. Mussert, spreekt aan de groeve CNF-Fotodienst NSB-Clno-Pax m VERDUISTER GOED Deze week van 20.30-7.. Maan op: 8.39, onder 22.15 12 April: Eerste kwartier. Opnieuw 600 W.A.-m'fcnnen naar hel Oostfront. Te Utrecht stonden Zaterdagmiddag aan den voet van den hoogen Domtoren 600 W.A.-mannen opgesteld, die bin nenkort naar het Oostfront zullen ver trekken. Velen waren samengekomen om van de plechtigheid van het afscheid ge tuige te zijn. Een podium was voor den ingang van den toren opgesteld, gesierd met witte voorjaarsbloemen. Nadat Mussert het vrijwilligerscorps had geïnspecteerd, werd hij toegespro ken door den commandant der W.A., mr. Zondervan, die mededeelde, dat spontaan vele honderden uit alle rijën der W.A. zich als vrijwilliger beschik baar stelden, waarvan de 600 goedge- keurden thans staan aangetreden. Zij zullen de plaatsen innemen van hen die gevallen zijn of met verlof in het vaderland kómen. Mussert zeide in zijn toespraak, dat iedere nat.-socialist zijn plicht doet. zich niet afvragend of dat offers vergt. De Nederlandsche strijder aan het Oostfront behoeft voor geen ander on der te doen. Te velen in den lande beseffen nog niet dat een bolsjewis tisch Europa een volslagen vernietiging van het oude cultuurland beteekent. Alleen het nat.-socalisme kan de bols jewistische overheersching breken. Al leen een Hitier en een Mussolini kun nen Europa voor het bolsjewisme be hoeden. Dat de W.A. medehelpt een herboren Europa te verkrijgen aldus Mussert is mijn trots. Met het spelen van het Wilhelmus en een driewerf „Hou zee" op Mussert, volk en vaderland, was de door vele ooraanstaande Duitsche en Neder land autoriteiten bijgewoonde plechtig heid besloten. Nieuwe verordeningen. 's-GRAVENHAGE, 6 AprU. - Het verordeningenblad voor het bezette Nederlandsche gebied van 6 April 194^ bevat venscheiidene nifcuwe verordeningen. Allereerst bepaalt verordening no. 31, dat iedere man, die zich vrij willig aanmeldt voor deelneming aan een cursus militaire traihing. van zijn werkgever voor den duur der deelneming aan dezen cursus verlof moet krijgen met inbegi.p van de heen- en terugreis. Eveneens zijn leerlingen, die zich vrijwillig aanmelden voor zoo'n cursus, voor den tijd van den oproep vrij van school. Degenen, die opgeroepen worden voor een cursus mogen uit de deelneming geen nadeeien onder vinden m hun dienstbetrekking en in hun soc.ale positie. In het bij zonder heeft de werkgever niet het recht het arbeidscontract wegens deelneming aan zoo'n cursus te ont binden. Den werknemer moet het loon of salaris doorbetaald worden, eveneens moet voor den tijd van de deelneming aan den cursus het stu die- of schoolgeld doorbetaald wor den. Verordening no. 32 bepaalt, dat in gevallen, waarin joden om juridi sche of feitelijke redenen hun ver koopsplicht volgens de verorde ning óp de ariseering van den land bouw niet kunnen nakomen, het be trokken stuk grond' ter nakomiflg van deze verplichting in beheer kan worden genomen door de Neder landsche administratie. De verordeningen no. 33 en 34 be palen, dat tabakssurrogaat en ta- bakssurrogaatproducten, evenals ha ringen, bewerkt of niet bewerkt, dismbuitegoed zijn. Leerlingen van de frultteeltachool te Formerend, een onderafdcellng van de Rljkscutnbouwschool te Hoorn, krijgen thans practisch onderricht in den boomgaard. Na het enten der vruchtboomen wordt de wond met was ingesmeerd. CNF-Sagers-Pax m Liquidatie Ned. Banken in Ned. Indië. De Japansche regeering heeft volgens de „Deutsche Bergw. Ztg bevel gegeven, dat in ver sneld tempo tot liquidatie van de Nederlandsche banken in de vroegere Nederlandsche kolo niën moet worden overgegaan en dat door dezen maatregel ook de filialen in de aangrenzende door de Japanners veroverde Engel sche en Amerikaansche gebieden zullen worden getroffen. Onlangs werd een desbetreffend bevel aan de Nederl. Handel Mij. en aan de Nederlandsch-Indische Han delsbank gegeven. Alle debiteuren dezer banken werden opgeroepen hun schulden zoo spoedig mogelijk te voldoen. Uit de hierdoor binnenko mende middelen zal dan een terug betaling op de deposito's plaats vin den. De liquidatie der filialen op Java en Sumatra zal op dezelfde wijze geschieden. Hier komt in plaats van de vroegere guldenvaluta de yen. De omruil verhouding is echter zeer on gunstig gekozen, zoodat de houders van gulden reken in gen aanzienlijke verliezen zullen lijden. De door de Javaansche bank uitgegeven bank biljetten zullen door in '-en luidende biljetten worden vervangen. Voorts zal ook deze bank, welke het recht- had'tot 'het uitgeven van bankbiljet ten. haar bedrijf moeten stopzeten. VERPLICHTINGEN VAN IJSSELMEERVJSSCHERS. In afwachting van de eerstdaags uitkomende verordening van het Be drijfschap voor Visscherij producten heeft de Nederlandsche Visscherij- centrale nog enkele wijzigingen aangebracht in het Eerste Uitvoe- rinigsbesluit. ten aanzien van de verplichtingen van IJsselmeervis- schers. Deze zijn verplicht hun ge- heele vangst aan te voeren in een plaats, waar een afslag is gevestigd en deze onmiddellijk na binnen komst te lossen en af te leveren aan den afslag. Vöorts is het hun ver boden zich zonder dringende nood zaak met hun vaartuig in de onmid dellijke nabijheid van een eiland ot van den oever van het IJsselmeer te bevinden, anders dan voor het binnenloopen van een niet ver boden haven. Een reis langs de kustversterkingen. Ons land één groote vesting. jpEN reis door Nederland is thans meer nog dan kort na de Juni dagen van 1040 een reis door oorlogs gebied. De enkele reminiscenties aan de krijgsoperaties in dat voorjaar zijn zoo goed als verdwenen. Men zou zich in vollen vredestijd wanen, wanneer men niet hier en daar in' de steden en dorpen versche sporen zag van de bom bardementen der geallieerden op Ne derland met het doel ook hier door ter reur de bevo'king tegen het Duitsche rijk in het harnas te jagen. Wanneer men niet óveral op straat het veldgrijs van de Duitsche weermacht zou zien, wanneer men niet overal in de polders borden zou tegenkomen met de mede- deeling dat hier een militair versper- ringsgebied begint en dat daar een ander ophoudt: wanneer niet langs Üe geheele kust, waar eens de bonte kleu ren van een vroolijk strandleven re geerden. thans de grauwe kleur van reusachtige versterkingswerken te zien zou zijn, die elk civiel leven uitsluiten. Unieke verdedigingswerken. Inderdaad, nergens in Europa krijgt men zoo opeens den indruk, dat een geheel land veranderd is in één enkele groote vesting zooals hier in Nederland. Aan een militair-, geschoold oog ontgaat het niet, dat al deze uitgestrekte installaties, die hier in den loop van de laatste twee jaar zijn ontstaan, een enkel geheel vormen: een verdedigingswerk, waaraan de ervaringen van de Maginotlinie en van den Westwal evenzoo ten grondslag liggen als die van den veldtocht in het Oosten met zijn eerst daar ontwikkelde totaal nieuwe camouflagemethoden. Artilleristisch gezien, is een uniek werk ontstaan, niet alleen met het oog op de aanwezigheid van de meest ver schillende kalibers, doch juist met het oog op de beweeglijkheid. Van de Duitsch—Nederlandsche grens tot aan de kust is er geen vierkante ""meter, die in geval van nood niet onder het vuur van een ontelbaar aantal stukken ge schut, mitrailleurs -of van batterijen pantser- en luchtafweergeschut ligt. Drieledig doel. Alle installaties, die men reeds sedert het begin van dit jaar als „klaar voor n E militaire correspondent van het D.N.B. is op een reis langs de Nederlandsche kust door het opper bevel van de weermacht In de gele genheid gesteld, de aldaar gebouwde omvangrijke en diep geëchelon- ncerde versterkingswerken in oogen- schouw te nemen. Zijn bevindingen geeft hij in nevenstaand artikel de verdediging" beschouwen kan hoewel koortsachtig aan de vervolma king gewerkt wordt hebben een drieledig doel. Zi' dienen voor: 1. De verdediging met het front gericht naar de kust, dus het afwe ren van elke landingspoging van vijandelijke strijdkrachten. Langs de kust vindt men daarom ook de zwaarste en verdragende stukken geschut, ingebouwd in moderne pant serkoepels op reusachtige betonnen kazematten, waarvan de camouflage zich telkens zoo natuurlijk bij het ter rein aanpast, dat zij zelfs wanneer men er vlak voorstaat voor het meest geoefende oog niet te zien zijn. Op de strategisch bijzonder belangrijke pun ten aan de kust is een zoodanige mas sale vuurkracht aanwezig, dat een vijandelijke actie van zee uit reeds ver uit de kust tot een jammerlijke misluk king is gedoemd, temeer daar de Duit sche marine hier met nieuwe eenheden klaar staat, die vanuit de verte geleid, voor den vijand niet minder gevaarlijk zullen zijn dan de verdragende zware kustartillerie. Door beide wapens el kaar te laten aanvullen, schijnt hier een middel gevonden te zijn, dat aan spraak kan maken op de benaming „universeel." Tevens echter zijn langs de geheele kust voor afweer en tegenaanvallen pantserbrekende wapens geconcen treerd. zijn diepe en breede pantser grachten en pantserhindernissen aan gelegd, waaraan de ervaringen, opge daan in het Oosten klaarblijkelijk op de Krim en het Taman-schiereiland - teq, grondslag liggen. Op meester lijke wijze gecamoufleerd, loopen grach ten en hindernissen zoo door de duinen en geëvacueerde kustplaatsen, dat men ze eerst ontdekt wanneer men zelf hier over is gestruikeld. Dal juist hier in deze sectoren de kunst van de Duit schers in het ondermijnen, de kunst van het aanleggen van zeer diepe mijn- versperringen hoogtij viert, behoeft wel niet tc worden vermeld. 2. Voor de verdediging met front gericht naar het binnenland voor het geval van een gecombineerde Invasiepoging door middel van af- deelingen valschermjagers resp. vit de lucht gelande «troepen en marine- eenheden. Hier is een nieuw systesin ontwik keld. De pantserkoepels van de stukken geschut zijn niet meer zooals nog in de Maginotlinie het geval was tot max. 180 graden, doch tot 360 graden draai baar. Het geheele achterland is voorts in z.g. steunpunten ingedeeld, die op zichzelf een gesloten deel van de ves tingwerken vormen, voorzien van alle wapens, uitgerust met groote onder- aardsche munitie- en levensmiddelen depots onder betonnen lagen van me ters dikte die ervoor zorgen, dat zij ab soluut „veilig voor beschieting" zijn. Deze steunpunten zijn van hun kant nog onderverdeeld ln kazematgroepen, waarvan ieder afzonderlijk met haar vuurkracht de doode hoeken van de aansluitende tweede en derde groep bestrijkt. Als gevolg van den moeras- sigen bodem is het gebruiken van tanks voor een aanvallenden vijand nauwe lijks mogelijk. Toch heeft de Duitsche versterkingskunst ook met deze on waarschijnlijkheid rekening gehouden en zijn pantserversperringen opgeno men in het stelsel van deze steunpun ten. waarvan er honderden over het geheele land verspreid liggen. 3. Alle installaties dienen tevens ook voor den luchtafweer, waarvan de werkelijke sterkte pas dan dui delijk wordt, wanneer het geval zich zou voordoen, waarvan ds weermachtbevelhebber in Neder land. generaal der vliegers Friedrich Christiansen.' ter gelegenheid van een ontvangst van buitenlandsche journalisten zeide: .De vijand kan zich verzekerd houden van een warme ontvangst. Wij zien he... met die belangstelling tegemoet, die de welvoorbereide soldaat voor elke gewaagde^operatie koestert." Het is geen toeval, dat aan dezen ouden Pour le Mérite-vlieger van Zeebrugge, den aan den strijd gewenden zoon van Frieschen bodem, die den Engelschen reeds in den eersten wereldoorlog veel zorgen bereidde, de verdediging van Nederland is toevertrouwd. Brandstoffenbonnen verloopen 15 April. Inlevering vóór dien datum. De bonnen „09 BV" en „10 BV" der DV-kaart, de bonnen KF 01 t.m. KF 06 der kookkaart DZ' en de bonnen „één eenheid eerste periode" t.m. „één een heid twaalfde periode", die recht geven op het koopen van één eenheid vaste brandstoffen zijn slechts geldig t.m. 14 April 1943. De geldigheidsduur wordt dus met 16 dagen teruggebracht. Eveneens wordt de geldigheids duur van de toewijzingen welke zijn uitgereikt aan grootverbruikers 'in de groepen B, C en D, teruggebracht tot en met 14 April 1943, ook al staat on deze toewijzingen vermeld, dat zij tot een na 14 April 1943 gelegen da^- tum geldig zijn. Alle betrokken verbruikers dienen daarom de nog in hun bezit zijnde of nog voor dien datum te ontvangen bonnen of toewijzingen vóór 15 April 1943 aan hun leverancier af te geven. De leverancier '"s in dat geval ver plicht hierop eventueel ook na» 14 April 1943 te leveren. WERKKRACHTEN VOOR DEN OOGST. De dienst van den gemachtigde voqr den oogst treft voorbereidingen dat overal waar een tekort zal op treden hulp aan den boer kan wor den geboden zonder dat dit den boer extra zware lasten oplegd. De boer behoeft zich dus niet toe te laten leiden gewassen te verbou- wen welke 200 weinig mogelijk werk vragen in verband met een door hem gevreesd tekort aan arbeidskrachten De verbouw van aardappelen en suikerbieten zal de beer met een gerust hart kunnen uitbreiden. INLEVERINGS PLICHT VOOR GEBRUIKT PAPIER. Ten aanzien van den inleverings- plicht voor gebruikt papier wordt medegedeeld dat in de naaste toe komst geleidelijk voorschriften voor particuliere ondernemingen en voor hen. die een bedrijf of beroep uit oefenen, kunnen worden verwacht. Intusschen zullen deze goed doen reeds thans nauwkeurig na'te gaan welke bescheiden zullen kunnen worden opgeruimd. Er zal bij de nader uit te vaardigen uitvoeringsmaatregelen geen inbreuk worden gemaakt op hetgeen krach tens bestaande wettelijke maatrege len bewaard dient te blijven.' Eveneens behooren bewaard te worden de bescheiden, welke voor een goeden gang van zaken onmis baar worden geacht en bescheiden, waaraan een zekere historische waar de kan worden toegekend voor de geschiedenis van het bedrijf, van de plaats, waar het gevestigd is of voor de economische geschiedenis van ons land. Adres van opgave. Men kan aan den inleveringsplicht voldoen door aan den persdienst van het Dep. van Handel. Nijverheid en Scheepvaart, Bezuidenlioutscheweg no. 3u te 's-Gravenhave, opgave te doen van de ter inlevering beschik bare hoeveelheden.. Zij. die reeds thans hun inléveringsplichtige be scheiden opgeven, zullen in de toe komst vrijgesteld worden van ver dere verplichtingen. Het beschikbaar gestelde papier zal worden aange kocht door erkende papierhandelaren tegen de daarvoor vastgestelde prij zen. Indien ondernemingen verlangen dat het beschikbaar gestelde papier onmiddellijk wordt vernietigd, die nen zij daarvan melding te maken. LEGION TRICOLORE IN TUNIS. De eerste Afrikaanschc eenheid van het onder opperbevel van Pé- tain staande Fransche vrijwilligers legioen, dat onder den naam Legion Tricolore zich heeft onderscheiden in den strijd van Europa tegen het bolsjewisme, waarbij het bijzondere dapperheid toonde, is dezer dagen in Tunis beëedigd. Zij zal thans aan het front van Tunis den strijd op nemen tegen de Britsch-Amerikaan sche indringers. ECHTSCHEIDING NA DEN DOOD. Met ingang van 1 April 1943 geldt in Duitschland een „verordening krachtens welke een huwelijk ook na den dood van een der partijen kan worden ontbonden. Deze veror dening heeft vooral ten doel te voor komen, dat een vrouw, die overspel heeft gepleegd terwijl haar man aan het front stond, na diens heldendood niet alleen aanspraak op pensioen kan doen gelden, doch bovendien het recht heeft om den naam te blij ven dragen, dien zij zelf heeft ont- eerd. MODDERPERIODE IN DE SOVJETUNIE. Naar in militaire leringen te Ber lijn verklaard wordt, js de zooge naamde modderperiode in de Sov jet-Unie dit jaar niet te vergelijken met die in de beide voorgaande ja ren. Als gevolg van den naar verhou ding weinig strengen 'winter en dien- overeenkomstigen sneeuwval ziin de wegen doorgaans slechts gedurende betrekkelijk korten tijd onbegaan baar. Het iis op de rivieren, evenals op het Ladogameer, is overal ge broken. EEN WONDERBARE VERSCHIJ NING IN FRANKRIJK? Een dertienjarig meisje in het dorpje Montmeyran nabij Valepce heeft beweerd verscheidene malen een verschijning te hebben gezien van de H. Maagd. Ht bleuwe kleed van de Madonna vertoonde het op schrift: „Paschen 1943". Het verhaal heeft in de streek diepen indruk ge maakt en reeds wordt de door het meisje aangeduide plek dor „wonder bare verschijning" door tal van pel grims bezocht. Inmiddels heelt de kerkelijke overheid het raadzaam geacht de geloovigen .Jot de grootste voorzichtigheid aan te manen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1943 | | pagina 1