NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR Burgers om Antwerpen met mitrailleurs bestookt. Massagraf in Rotterdam. Uitgave: Dagblad voor Noord-Bolland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau der Schager editie: Schagen: Laan 201. Telefoon 444 (2 lijnen). Postrekening 66189. DONDERDAG 8 APRIL 1943. fCHAGER EDITIE. 87ste Jaargang No. 82. 2 pagina's. Hoofdredacteur: A. R. JONKER, Alkmaar. Deze Courant verschijnt dagelijks. Advertentie-tarief. Prijs der crëtoone advertenties In deze Editie 11 ot. per mJVï. Bij contract binnen een jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor de geheele oplage op aanvrage. 200 onbekende lijken opgebaard. In een groote vergaderings lokaal van Antwerpen zijn lot en met Woensdag 200 onherken baar verminkte lijken opgebaard, die uit de puinhoopen van de door den Engelsch-Amerikaan- schen luchtaanval vernietigde stadswijk zijn geborgen. De iden tificatie veroorzaakte steeds weer hartverscheurende toonee- len. Op vele kisten stond een bordje „onbekend". De familieleden van vermiste personen zoeken nog stdeds in de gebombardeerde wijk onder hoopen ijzer, steen en hout naar ouders, broers, zusters en kinde ren, die zich nog steeds niet ge meld hebben. Naar wij nader vernamen werden in de plaatselijke jongensschool ue knapen tijdens den speeltijd door den aanval Verpast. Een gedeoxte vluchtte de klassen'binnen en werd daar door het geweld van een ontplofte bom. welke bijna het geheele schoolge bouw met den grond gelijk maakte, onder de instorting bedo1 ven. De sn- dere knapen die een toevlucht zoch- tegen den muur van het speel plein, kwamen er mét enkele schram men van af. Burgers met mitrailleurs bestookt. Naar wij ter plaatse vernemen, heb ben de Amerikaansche vliegers ook in d"> naburige gemeenten bemmen uitge worpen tot op 20 km afstand van het bijzonder geteisterde stadsgedeelte. Zu hebben zelfs op het land werkende ar beiders met mitrailleurs bestookt en gedood.' Toen op een gegeven oogenblik een dezer groote bombardementsvlieg tuigen neergeschoten werd, sprongen de Amerikanen tijdig met hun para chutes uit het vliegtuig en kwamen behouden op den grond terecht. Zij staken na deze hemeltergende moord partij eenvoudig een sigaret op. Daar na gaven zij zich aan de inmiddels toe gesnelde leden van de Duitsche weer macht over. Deze laatsten hadden alle moeite om te verhinderen, dat de bur gers. die razend van woede op de fleg matieke luchtpiraten kwamen toege sneld. de Amerikanen lynchten. Winterhulp collecteert. Winterhulp, het menschlievend werk bij uitstek, dat van de eerste oogen- blikken af#ich inspande om de geteis- terden aan voedsel te helpen en over ging tot de uitdecling van melk, vijgen, sinaasappelen, sardines enz., wil ook geldelijk steunen. Daarom houdt Win terhulp Zaterdag en Zondag in Ant werpen een openbare collecte, waarvan de geheele opbrengst ten goede komt van de geteisterden. Bij het Roode Kruis. In het bureau van het Roode Kruis aan de van Eyckleyk te Antwerpen heerschte Woensdagnamiddag een buitengewoon groote drukte. In de groote zaal waren inlichtingsdiensten ondergebracht. Daar verdrongen zich honderden personen ten einde inlich tingen over hun familieleden te krij gen. Met de meeste bereidwilligheid werden zij door de bedienden te woord gestaan. Men kon evenwel niet vermij den. dat zich af en toe zeer pijnlijke voorvallen afspeelden- Daar honderden gewonden naar de ziekenhuizen zijn overgebracht., wer den ook deze. evenals de Roode Kruis Centrale, door de menigte bestormd. PARIJS BEGRAAFT ZIJN DOODEN. Gisteren heeft te Parijs, onder groote deelneming van de bevol king, de begrafenisplechtigheid plaats gevonden van de door den terreuraanval veroorzaakte slacht offers. 220 lijkkisten stonden opge steld voor het in een rouwkapel her schapen stadhuis in de het sterkst getroffen wijk van Parijs. De echtgenoote van maarschalk Petain nam aan de plechtigheid deel aar de zijde van generaal Brecard, den officieelen vertegenwoordiger van den maarschalk. Alle te Parijs verblijvende ministers waren aanwe zig. Van Duitsche zijde was o.a. aan wezig de gezant Scheiier. De aartsbisschop van Parijs, kar dinaal Suhard, droeg de mis op. De minister van financiën, Ca- thala, klaagde namens de regeering de Engelsche vliegers aan, die in 1940 Frankrijk midden in den strijd in den steek hebben gelaten, Op de algemeene begraafplaats Crooswijk te Rotterdam zijn Woens- da -middag. 57 slachtoffers van den luchtaanval, die zoo verminkt waren, dat zij niet herkend konden worden, ter aarde besteld. Burgemeester Müller betuigde bij dit massagraf de gevoelens van diep medelijden met het leed, dat de na bestaanden heeft getroffen én deed uitkomen, dat de band tusschen de burgers niet verbroken, maar inte gendeel versterkt is. Wij allen, zeide hij o.a., vereenigd in den eerbied voor den dood, die deze naamloozen'tot zich nam, zullen hen niet vergeten. De burgemeester legde een krans bii de geopende groeve. De Beauftragle van den Rijkscom missaris voor de stad Rotterdam, Dr. Völckers, bracht zijn medeleven met de getroffenen tot uiting en legde namens den Rijkscommissaris een krans neer. Kransen werden eveneens neerge legd namens den höheren S. S. und Polizieführer Nordwest, S.S. prup- penführer Rauter en in opdracht van den Befehlshaber der Ordnungo- oolizei in den Niederlanden. Gene- ralleutnant der Polizei Dr. Lanke- ïu. Nadat ook kransen waren nederge- legd namens den N.V.D en het N.A.F. sprak Ds. James een slotwoord, dat hij besloot mei het „Onze Vader" waarna het publiek gelegenheid kreeg langs de groeve te joopen. ITALIAANSCH OVERZICHT VAN DEN OORLOG. Denationale raad Guglielmotti heelt voor cte financieele commissie van de Fascistische Kamer een over zicht gegeven van den oorlogstoe- toestand. Nadat hij, naar Stefani meiüt, gewezen had op de beide be langrijke vernieuwingen in de finan cieele begroot.ng van het ministerie van oorlog, n.1. op de verhooging van het aantal Italiaanschfe officie ren en op de aanvullende premie bij onderscheidingen, sprak hij over het groote aandeel van de vrijwillige fascistische militie in de gevechten aan alle fronten en in de bescher ming van het vaderland. Voorts maakte Guglielmotti gewag van den bouw van nieuWe 'groote transportvliegtuigen en van de op- richt.ng van nieuwe formaties .val schermjagers, van de versterking der infanterie-divisies in Afrika, an de verbetering der kustbesoherming en van de versterking der pantser troepen, alsmede van nieuwe troe- penonderdeelen en militieaideelin- gen, zooals landtroepen, skitroepen en storingstroepen. Bijzondere beteekenis krijgt, zoo verklaarde Guglielmotti, het optre den van de vloot en dé luchtmacht bij de ravitailleering Van de fron ten en de uitbreiding van de bewa peningsindustrie voor het vergrooten van bet Italiaansche oorlogspoten tieel. Sedert meer dan 30 jaar voert Italië bijna ononderbroken strijd. Zooals de Duce zeide. zal diegene overwinnen, die een kwartier langer verzet kan bieden dan de andere, Italië, zoo zeide Guglielmotti ten slotte, gelooft vast aan de overwin ning, waarvoor het bereid is alle of fers te brengen en waarvoor reeds zoo'-eel helden hun bloed gegeven hebben. BULGARIJE EN DE OORLOG. De minister voor openbare werken, Wassileff, heeft in een rede in Lom er over gesproken, wat zou gebeu ren, wanneer Engelschen en Ame rikanen, als zij in het Oosten van de Middellandsche Zee de over macht zouden verkrijgen, zouden trachten te landei» aan de kust van de Aegeische Zee, in Griekenland, Albanië of Dalmatië, zooals zij tijdens den eersten wereldoorlog in Salomki aan land zijn gegaan. Het is duide lijk, zoo zeile de minister, dat waar dit ook op de kusten van het Bal kanschiereiland moge gebeuren, Bul garije niet buiten den actieradius van den oorlog kan blijven, en dat het dan tot werkelijk oorlogstooneel zal worden. Dan zal het Bulgaarsche volk als één man opstaan en den vijand, die het zou wagen zijn vrij heid, zijn heiligen bodem, zijn oer- Vijandelijke aanval in Tunesië hervat. Nieuwe successen ter zee. HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 7 April (D.N.B.). - Het opperbevel der weermacht deelt mede: „Aan het Oostelijk front wordt slechts uit enkele sectoren levendi ge plaatselijke gevechtsactie ge meld* Afzonderlijke sterk door ar tillerie gesteunde aanvallen der .bolsjewisten mislukten. Een éigen aanvalsonderneming aan de Midden Donetz bereikte, ondanks hardnek- kigen vijandelijken tegenstand, het beoogde doel. Tijdens een succesvolle onderne ming in den noordelijken sector van het front blies eeif stoottroep van de Spaansche vrijwilligersdivisie veer tien kazematten in« de lucht en maakte gevangenen Aan he* zuidelijke front in Tunesië ging de vijand na he vige voorbereiding dooT de ar* tiilerie opnieuw tot den aanval over. De gevechten zijn nog in vollen gang. Een afzonderlijke Britsche bom menwerper werd tijdens een poging om plaatsen in Noordwest-Duitsch- land met de boordwapenen aan te vallen, neergeschoten. De verliezen van de burgerbevol king van Antwerpen tijdens den terreuraanval van BritschAmeri kaansche vliegtuigformaties op den 5en April 1943 zijn tot meer dan 2000 dooden gestegen. Zooals in een extra bericht wordt medegedeeld h«bben onze duikboo- ten in zware gevechten tegen de vij andelijke ravitailleering op den At- lantischen Oceaan en op de Mid dellandsche Zee wederom veertien volledig geladen schepen met teza men een inhoud van, 102.900 b.r.t. en een torpedoboot jager in den grond §eboord. Vijf andere schepen wer en getorpedeerd. Door den ter stond beginnenden sterken afweer kon niet worden waargenomen of zij zijn gezonken. In de Golf van Bis- caye heeft een onzer duikbooten een aanvallenden vijandelijken zwaren bommenwerper neergeschoten. ENGELSCHEN IN TUNIS IN DEN AANVAL. De A.N.P.-correspondent te Berlijn meldt: Het van Duitsch-Itaüaansche zijde lang verwachte groote of fensief tegen den zuidelijken vleugel van de strijdkrachten der spil in Tunesië is hedenochtend begonnen. Met zijn volle sterkte is het achtste Britsche leger op het ongeveer 35 kjn. breede front tusschen de Zoutmeren en de zee ten noorden van Gabes tot den aanval overgegaan. De slag is in vollen gang en het zal. naar militaire kringen alhier verkla ren. nog twee of drie daeen du ren. alvorens iets omtrent het verloop gezegd kan ^prden. VERDUISTER GOED. Deze week van 20.30-7. Maan op: 9.09, onder 12 April: Eerste kwartier. Studenten dienen loyaliteits verklaring te teekenen. Vóór 1 0 April. Ter beveiliging van de orde aan universiteiten en hooge- scholen, is het van 10 April a.s. af aan studenten, die de* voorge schreven loyaliteitsverklaring niet hebben geteekend, verboden aan universiteiten en hoogèscho- len de lessen te volgen en exa mens af te leggen. Voor alle studenten bestaat de ge legenheid om in het bureau van den Réctor-Magnificus te teekenen. Aan de studenten van openbare universi teiten en hoogescholen wordt deze verklaring bovendien zeer binnen kort ter teekening toegezonden. De aandacht wordt er op geves tigd, dat zij, die vóór of op 10 April aan den oproep tot teekening gehoor geven, binnen den numerus clausus zullen vallen en dus de garantie hebben hun studie ongestoord te kunnen voortzetten. Zij, die nier-op 10 April geteekend zullen hebben, zullen weliswaar in de gelegenheid gesteld worden zulks na dien datum te doen, doch een garantie, dat zij binnen den nume rus clausus vallen, kan hun echter niet worden gegeven. Ook kan de secretaris-generaal te werkstelling in Duitschland van stu denten, die weigeren te teekenen, niet verhinderen. De rector-magnificus der Tech nische Hoogeschool heeft bekend ge maakt, dat de colleges Maandag 12 April a.s. zullen worden hervat. Het onderwijs zal dan echter slechts mogen worden gevolgd door hen, die voor.of op 10 April a.s. de loyaliteits verklaring hebben geteekend. „VOOR HEN, DIE HET NOG NIET SNAPPEN". Hedenavond om 19.-L uur spreekt Max Blokzijl, via Hilversum I, in de serie brandende kwesties, over het on derwerp: „Voor hen, die het nog niet snappen." RADIOREDE OVER DE LOYALITEITSVERKLARING De secr.-gen. van het Dep. van Op voeding. Wetenschappen en Kuituur bescherming heeft Dinsdag een radio rede gehouden inzake de loyaliteits verklaring der studenten in welke zeer uitvoerige rede hij de studeerende jeugd krachtig aanspoorde de loyali teitsverklaring te teekenen, daar zij eenerzijds den bona fide student slechts tot medewerking aan het behoud van orde ep rust bindt en anderzijds de onderteekening in het belang van het land en allereerst in dat van den stu dent zelf onvermijdbaar moet worden geacht. VLASTELERS KUNNEN TOT BEPAALDE HOEVEELHEID LINNEN KOOPEN. v Zonder inlevering van textielpunten. Ter aanmoedigingvan de teelt van vlas, oogst 1943 is bepaald, dat een ieder, die in 1943 vlas teelt, per 1000 kg gerepeld stroovlas, welke hij aan een handelaar in stroovlas of aan een vlasfabrikant aflevert, tot een waarde van 8.— zuiver linnen weefsel zal kunnen koopen, zonder da arvoor punten van de texlielkaart te behoeven in te leveren. Dit linnen komt ter beschikking van den teler en zijn vaste personeel. Gekocht kunnen worden: handdoeken (bont) lakens (wit) en linnen stukgoed (wit). DE POLITIE DOET EEN GOEDEN GREEP. De Amsterdamsche politie is erin geslaagd, twee mannen aan te hou den, di_ waarschijnlijk de daders' zijn van de talrijke diefstallen, in kruidenierszaken en manufacturen winkels in die omgeving den laat sten tijd gepleegd. Een hunner, de 22-jarige transportarbeider S., stond reecis zesmaal m het politieblad ge signaleerd en hij heeft o.a. nog twee straffen, resp. 1 jaar en 1 jaar en 3 maanden, tegoed. Uit het arrestan tenlokaal te B e r g en wist hij te ont vluchten en later eveneens uit heb Palels van Justitie te Amsterdam. Ook bii .zijn laatste aanhouding trachtte hij weer te vluchten, doch met behulp van eenige schoten wist de rechercheur hem opnieuw te grij pen. De man wordt thans extra goed bewaakt. Drie vrouwen zijn, verdacht van heling in deze zaken, eveneens ge arresteerd. BOMMEN OP ITALIAANSCH GEBIED. Dinsdagmiddag hebben formaties vijandelijke vLegtuigen bommen ge worpen op woonwijken van Trajfani, Ragusa en Messina. Er is ernstige schade aan burgerlijke gebouwen, en er zijn 40 dooden en meer dan 100 gewonden onder de bevolking van Trapani, zes dooden en negen gewonden te Messina. in clen steeic neDoen gtuateu, cu -------- -. thans verschijnen om dood en ver- oude rechten aan te tasten, in zee derf te zaa en drijven. Keuringen voor de Wallen-S.S. en hel Legioen. Het SS-Ersatzkommando Niederlande deeit mede: Nederlanders van Arisch bloed, in den leeftijd van 17—45 jaar (ook ge huwden). die lichamelijk zoowel als geestelijk goed ontwikkeld zijn en zich geheel kunnen geven aan de eischen. die de opleiding hun stelt, kunnen zich bij de genoemde adressen vervoegen, teneinde gekeurd te worden. Thans bestaat ook de mogelijkheid tot opleiding cn dienstvervulling In Nedcrlfcd. in een speciaal wacht- bataljon. Gezinsleden dezer vrijwilli gers hebben gelijke voorrechten als zij, die dienen in de Waffen-SS of het Legioen: kostwinnersvergoeding, kostelooze ziekenverpleging, extra levensmiddelen enz. Tijdens deze keuringen kunnen zich ook diegenen melden, die tot de Ger- iraansche SS in Nederland willen toe treden. 14 April 1943. 9 tot 13 uur. Rotterdam. Deutsehes Haus. Westzeedijk. 15 April 1943. 9 tot 11 uur. Tilburg. Lange Schijstraat G6. 15 April 1943, 15 tot 17 uur. den Bosch, Hotel Noord-Brabant. Markt 45. 16 April 1943. 9 tot 11 uur. Roermond, N.S D A P.. Swalmerstraat 61. 16 April 1943.' 16 tot 18 uur. Arnhem. Weverstraat 16B, 17 April 1943, 9 tot 11 uur, Hengelo Deutsehes Haus. 17 April 1943. 15 tot 17 uur, Zwolle, Hole1 Peters. Markt. 18 April 1943. 9 tot 11 uur, Groningen Concerthuis, Poelestraat. Nederlandsche Vrijwilligers strij den in het Oosteji SS PK Z«cb&ckcl-0-H-P m 18 April 1943, 15 tot 17 uur, Leeuwar den, Huize. Schaaf, Breedstraat. 19 April 1943, 9 tot 13 uur'. Amster dam, school Iepenweg 13. 20 April 1943, 9 tot 13 uur. Utrecht. N.V. Huis. Oudegracht 245. 21 April 1943, 9 tot 13 uur, Amersfoort. Dienstgebouw. Leusderweg. 22 April 1943, 9 tot 13 uur. Den Haag. Café „Den Hout." "-Bezuidenhoutsche weg. GROOT-ADMIRAAL DONITZ KRIJGT HET EIKENLOOF. De Führer heeft den opperbevel hebber van de marine, groot-admi raal Dönitz, ontvangen en hem uit waardeering voor zijn unieke ver diensten voor de leiding van den duikbootoorlog als 223sten soldaat van de Duitsche weermacht het é.kenloof bij het ridderkruis van het ijzeren kruis overhandigd. RUIM 150 DUIKERS WERKEN AAN BERGING DER „NORMANDIë." Oceaanreus wordt troepen transportschip. In Duitsche scheepvaartkringen be schikt men over informaties, waaruit blijkt, dat er. met man en macht ge werkt wordt aan de berging der „Nor- mandië," die indertijd tengevolge van een zwaren brand in de haven van New York is gekenterd. De werkzaam heden, waaraan ruim 150 duikers deel nemen, staan onder leiding van 30 ingenieurs der Amerikaansche marine. Men wil de „Normandië," die reeds was omgedoopt in „Lafayette," zoo spoedig mogelijk in dienst stellen als troepentranssportschip, daar de Ameri kaansche koopvaardij slechts over weinig voor dit doel geschikte passa giersschepen beschikt. GEALLIEERDE CONFERENTIE VOOR VOEDSELVOORZIENING UITGESTELD. LISSABON. 7 April. - De cpnferentie voor de voedselvoorziening der Ver-« eenigde 'Naties gedurende en na den oorlog, die 27 April in de Ver. Staten zou beginnen en waarvan veel ophef is gemaakt, omdat bij deze gelegenheid de Sovjet-Unie voor de. eerste maal met haar bondgenooten aan de confe rentietafel plaats zou nemen, is voor onbepaalden tijd uitgesteld. DE JODEN IN PALESTINA. Volgens de jongste Palestijnsche statistieken heeft ongeveer de helft van de in Palestina wonende Joden, n.1. 232.000, eind 1942 het Palestijn sche staatsburgerschap verworven. In Palestina zijn thans nog 58.000 Poolsche, 20.000 Duitsche, 8000 Ame rikaansche, 5000 Roemeensche. 7000 Britsche, 4000 Iraansche, 3000.Iraak- schen 2500 Turksche en 3000 Griek- sche Joden, alsmede 37000 Joden van verschillende andere nationali teiten. De Grieksche regeering van Ërof. Logothetopoulos is afgetreden. •e bekende politicus Joannis Rhol- lys heeft een nieuwe regeering ge vormd. De premier heeft a ;i. ook de portefeuilles van landsverdediging ravitailleering op zich genomen. Enkhuizen's primeur. Vrouwelijke postbestellers. Den Haag moge de primeur gehad hebben van de eerste tramconduc trices, Enkhuizen heeft thans een minstens even groote noviteit, want bij de posteryen zijn daar drie vrou welijke bestellers in dienst geno men. Conductrices kende men hier in Nederland al op sommige bus diensten,, maar naar „vrouwelijke posten" zal men tevergeefs in de an nalen zoeken! Het is een aardig gezicht de meiskes d'r werk te zien doen. Kwiek en mon ter stappen ze langs de huizen om hier een krant, daar een brief in de bus te stoppen.. Eri ofschoon ze pas een paar dagen in dienst zijn, gaat het al vrij vlot. De directeur van het postkantoor de heer Gerringa. toonde zich tenmin ste tevreden over haar wérk. „Men moet natuurlijk in aanmerking nemen, dat de meisjes nog zeer jong zijn", zoo zeide hij, „Annie Bijl is zes tien jaar. Aafje Bijl en Leni Reeker zyn achttien". Is die zware brieventasch niet wat erg onhandig en zwaar voor haar? wilden we weten. „Ja, inderdaad", was het antwoord, „maar we zoeken naar een oplossing, die denkelijk wel gevonden zal wor den in kortere en breedere riemen" Benijdenswaardig lijkt me het baantje van post niet voor een meis- jel „Neen", zei de heer Gerringa, „te meer daar het publiek, evenals op ^1- ke nieuwigheid.nog wat vreemd re ageert. De meisjes worden wel eens door de straatjeugd nageroepen. En bovendien is de dienst bij slecht weer een heel karwei. Maar d.aar staat te genover, dat de meisjes ook voor het jewone kantoorwerk worden opge- eid. Haar werk als bestelster vordert slechts een derde v^n den diensttijd. Deze toch is,uiteraard slechts een lij delijke, doch ze kunnen, door nu goed aan te pakken, zich later een vaste >ositie in den binnendienst van de '.T.T. verwerven". Juist als de directeur uitgespro ken is, verdwijnt een der bestel- sters door de deur. Ze heeft haar „wijk" gesorteerd en gaat nu be zorgen. Een flinke meid, die van aanT pakken weet en die oog heeft voor de toekomst! EIEREN VAN WATERWILD. Het zoeken, rapen en buiten open bare wegen en voetpaden vervoeren van eieren van kemphanen, wulpen, scholeksters, grutto's-, tyreluurs, meerkoeten en waterhoentjes, is toe gestaan van 8 tot en met 19 April. 1943, Het vervoer en verkoopen van deze eieren is toegestaan tot en met 21 April, met dien^verstande. dat het veevoeren op 20 en 21 April slechts is toegestaan binnen de bebouwde kom der gemeenten en langs open bare wegen en voetpaden. VOORWEDSTRIJDEN VOOR DE TURNKAMPIOENSCHAPPEN VASTGESTELD. Nadat reeds voorwedstrijden in de gymnastiek voor drj'e districten waren vastgesteld, zijn thans ook de wedstrijden uitgeschreven voor Zuid-Holland, te houden te Den Haag op 9 Mei en voor Noord-Hol land en Utrecht in Purmerend, waarschijnlijk 16 Mei a.s. OPVOEDING VAN Dfc SOVJE1 JEUGD Een verwaarloosde, ronder toezicht levende teugd, die tlch op de binnenplaatsen der hulzenkazerne» aan allerlei liederlijke uitspattingen te buiten gaal Een duidelijk beeld geelt on» de „Komsomolskaja Prawda" van 20 Juli 1939 CNJr-GtL-Paxm REDERIJKERSLEVEN IN WEST-FRIESLAND. Voor en achter de schermen van het dorpstooneel. II. In ons tweede artikeltje zouden wij het een en ander zeggpn over hel werken en streven van den Westfrieschen Tooneelbond, een organisatie, waarover zoo vaak schouderophalend is gesproken, doch waaraan men één verdienste toch niet kan ontzeggen: dat zij den rederijker in het algemeen meer bewust heeft gemaakt van de plaats, die hij inneemt en van het doel, dat hij zich heeft te stel len en dat hooger ligt dan alleen maar de menschen nu en dan eens te laten lachen of huilen, al naar het uitkomt. Waarmede wii maar willen zeg gen, dat tusschen het rederijken van voorheen en thans een hemelsbreed verschil ligt. Gaat men terug naar den „draken"-tijd van het toonecl. dan waren ér slechts twee eischen, waaraan de speler behoefde te vol doen. Doorslaggevend was, dat hij zijn fol goed uit het hoofd kende en met eenigen pathos weergaf en dit was zeer belangrijk dat de Êrimeur hem dermate had toegeta- eld, dat hii voor de neefjes en nichtjes mitsgaders andere zich in de zaal bevindende verwanten totaal onherkenbaar was. Hoe meer er met pruiken en schmink was gewerkt, des te zekerder kon men van het succes zijn. Dat men als rederijker een cultureele taak had te vervul len, daaraan werd nauwelijks ge dacht Kentering. Toen voor ruim twintig jaar géle- den de tooneelbond het levenslicht zag, beteekende dit een langzame kentering. Geleidelijk aan werd het tooneelleven in West-Friesland in betere banen geleid. Er werd een bondsbibliotheek opgericht, er wer den z.g. bondsavonden en tooneel- wedstrijden georganiseerd en het is van een dezer bijeenkomsten, dat de uitspraak van een ouderwetsch, nu Teeas overleden plattelandsburge meester dateert, dat ,^dat rederoiken toch maar een mooie sport was". Dit was alles echter nog slechts een begin; later zou men de vleugels nog veel wijder uitslaan. Een der op voedende factoren school ook in het gezamenlijk bezoek aan goede too- neelvoorstellingen doch de eerste klas beroepsgezelschappen waanden zich slechts weinig in de provincie; van goede tooneelspeelkunst bleef men over het algemeen verstoken. De groote trek. Ook hier wist men echter raad op. Kwam Amsterdam niet naar vde pro vincie, dan zou de provincie naar Amsterdam komen en er werd een aanvang gemaakt met het organi- seeren van de zoogenaamde bonds- reizen. Uit bijna alle dorpen van West-Friesland kwam men per auto bus op een centraal gelegen punt samen en vandaar vertrok de gehee le karavaan, soms uit tien, vijftien, twintig bussen bestaande, naar de hoofdstad. Meer dan eens kwam hel voor, dat de Westfriesche rederijkers een groot deel van dén schouwburg bevolkten. Inmiddels groeide de bond meer en meer; steeds nieuwe vereenigin- gen traden toe en het duurde maar kort of de oude Noordhollandsche bond, waarvan de Westfriesche in den beginne slechts een bescheiden zusterorganisatie was, was verre overvleugeld. Een ruim arbeidsveld Dat hierbij een ruim arbeidsveld weTd gevonden, behoeft welhaast geen betoog. De bond ging zich in teresseeren voor de auteursrechten, waarmede van weerszijden maar al te vaik werd gemarchandeerd, noo- digde menschen uit met tooneelerva- ring om van voorlichting te dienen ■in verschillende vraagstukken, zoo als b.v. de tooneelbelichting, welke voordien alles te wenschen overliet, liet voordrachtkunstenaars van naam op de planken verschijnen om door hun groote gaven meerdere bezie ling bii te brengen aan hen, die het tooneel uit liefhebberij dienden. Men zette reciteercursussen en -mid dagen op touw en men hielp elkaar onderling door verhuur or uitlee- nin'g van décors of requisieten. Het bovenstaande vormt slechts een be scheiden overzicht van wat de West friesche Bond deed. Het vorig jaar is her bestuur weer een stapje ver der gegaan door het organiseeren van een regiecursus, wat inderdaad mag gelden als een experiment. Johan M. Ridderikhoff, die de leiding had, is zelf regisseur in hart en nieren met beide bec- nen staat hij midden in de practyk. Vorigen Zondag is deze éursus ge ëindigd met een soort examen en van de indrukken, die we hierbij opdeden, schrijven we «een volgende maal. Uit onze omgeving. SCHAGEN. DE SPERTIJD VOOR HF.T GAS VERLENGD. Met ingang van heden 8 April wordt de spertijd waarin des middags door de Alkmaarsche gasfabriek geen gas wordt geleverd tijdelijk met een uur verlengd. Voor Schagen, Nieuwe Niedorp, Oude Niedorp, Winkel en Heerhugowaard welke door de gasfabriek tot de bui tengemeenten worden gerekend, wordt de spertijd thans van twee uur tot vier uur gebracht op: twee uur tot vijf uur. In Alkmaar, Bergen en Heiloo wordt, i; de spertijd eveneens, met een uur ver lengd en gebracht van half drie tot half vijf op half drie tot half zes. Zooals gezegd betreft het hier een tijdelijke maatregel. DE HOOGE VENNEN EN HUN FLORA. Lezing voor de Nat. Hist. Vereeniging. Voor de Natuurhistorische Ver eeniging, afd. Den Helder (groep Schagen), hield de heer Kees Hana uit Voorschoten in hotel Igesz een lezing met lichtbeelden over de „Hautes Fanges", de bergvennen in de Ardennen. Op uiterst boeiende wijze leidde hij de aanwezigen aan de hand der plaatjes door dit voor velen nog onbekend gebied. De bodem, die hier voornamelijk uit rots bestaat, bevat in de dalen een laag veen. Het klimaat in dit pl.rn. 600 m hooge gebied is zeer ruw en hard en komt. overeen met dat van ca. 1200 m. hoogtei Hierdoor en mede doordat de grond op enkele «.plaatsen zeer verzuurd is, is er een flora ontstaan, welke men elders niet aantreft. Het landschap is door zijn winter - sche zware sneeuwstormen zeer verraderlijk en het heeft 'reeds veel slachtoffers geëischt. In 1911 hebben groote 'veen branden plaats gehad, waardoor verandering in vegetatie optrad. Spr. wees op het ontstaan van het veen, waarbij de verschillende soor ten mossen een factor van belang vormen; hij wees verder op den oor sprong van onze rivier de Roer en in verband daarmee op de schoons bloemenpracht, welke dit landschap biedt. De voorzitter, de heer Schroevers, dankte aan het slot den spreker eü hij maakte van deze gelegenheid ge bruik de aanwezigen op te wekken lid te worden van de vereeniging en deel te nemen, aan zomerexcursiei in de omgeving.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1943 | | pagina 1