NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR (Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau der Schager editie: Schagen: Laan 201. Telefoon 444 (2 lijnen). Postrekening 66189. VRIJDAG 9 APRTL 1943. 0CHAGER EDOTR, 87ste Jaargang No. 83. 2 pagina's. Hoofdredacteur: A. R. JONKER, Alkmaar, Deze Courant verschijnt dagelijks. Advertentie-tarief. Prijs der gewone advertenties in dese Editie 11 et. per m.M. Bij contract binnen een jaar te gebruiken bclahg- rijke korting. Tarieven voor de gehecle oplage op aanvrage. Duitsch antwoord op Britsche terreuraanvall^n te verwachten. Het zal „verschrikkelijk" zijn. De BerlUnsche correspondent van „Het Nationale Dagblad" meldt, dat men in Berlijn in verband met de Britsch—Amerikaansche tarreuraanval- leu nadrukkelijk vaststelt, dat Duitschland reeds in 1936 voorstelde bombardementen op open steden bij internationale conventie te verbieden, wat van Britsche zijde werd geweigerd. De eerste Britsche bom viel ln den nacht van 12 op 13 Januari 1940 op Westerland en op 10 Mei daarna werd Fuiburg in het Zwarte Woud gebom bardeerd. Tot aan de vergeldingsvluchten in het najaar van 1940 werd geen enkele Brit sche stad door een luchtaanval ge troffen. Vastgesteld werd dat de Britsche aan vallen klaarblijkelijk op woonwijken zijn gericht en dat zij bij helder weer geschiedden, zoodat een vergissing uit gesloten is, terwijl tevens is gebleken hoe ondoeltreffend zelfs naar de Brit sche mededeelingen de aanvallen op industriecentra zijn geweest. De Duitsche vergeldingsmaatregelen eindelijk in den herfst van 1940 on dernomen kwamen zóó aan, dat zij den Engelschen thans nog heugen. De maat Is vol. Op het oogenblik, dat de Duitsche leiding daarvoor geschikt houdt, zal het Duitsche luchtwapen een antwoord geven, dat -niet minder verschrikkelijk 'zal zijn dai^ dat van 1940 en 1941. Over omvang, tijdstip en middelen wenscht men zich te Berlijn nog niet uit te laten. Men ach* het belangwekkend, dat blijkbaar ook in Engeland zelf het ant woord der Duitsche luchtmacht wordt verwacht. EEN HALF MILLIOEN VOOR GETEISTERD ANTWÊRPEN. Zoodra bekend gemaakt werd dat een bijzonder hulpcomité voor de geteistèrden van den Amerikaanschen terreuraanval op Groot-Antwerpen was opgericht stroomden kleederen en huisraad naar de bureaux waar deze dienst was ondergebracht. Ook werd er in den loop van den dag bijna 100.000 fr. gesto op de rekening van den dienst Op de gi rorekening van burgemeester Del- waide worden eveneens regelmatig bedragen gestort, zoodat Donderdag middag reeds een bedrag van 500.000 francs werd bereikt, v De lijken der slachtoffers worden naar dq> kathedraal overgebracht. Tot vanmiddag zijn dc lijken van meer dan 1000 slachtoffers van den Engelsch •—Amerikaanschen luchtaanval op Ant werpen geïdentificeerd. Van de 17.000 bewoners van de getroffen wijk zijn er minstens 10.000 door den luchtaanval getroffen, d.w.z. of gedood, gewond of dakloos geworden. De openbare begrafenisplechtigheden zullen Vrijdag en Zaterdag worden ge houden. Daar geen enkele kerk te Ant werpen groot, genoeg is om de kisten met de tot dusver geborgen lijken bin nen haar muren te kunnen opstellen, zullen de slachtoffers naar de kathe draal van Antwerpen worden overge bracht, waar de aartsbisschop van Mechelen, kardinaal van Roey een VERDUISTER GOED. Deze week van 20.30-7. Maan op: 9.42, onder 0.32 12 April: Eerste kwartier. Nederlandsche krijgsgevangenen in Malakka en Fukuoka. 's-GRAVENHAGE, 8 April. - Het In formatie-Bureau van het Nederland sche Roode Kruis. Korte Voorhout 14 te 's-Gravenhage ontving uit Japan op gaven van Nederlandsche krijgsgevan genen in- Malakka en Fukuoka. Wegens het ontbreken van adressen en verminking der namen, kon omtrem de ondervolgende personen nog geen bericht aan -de familie worden gezon den: Malakka: landmacht"mil. sgt. van- meerwük sgts. pjw leclercq ch Smul ders tpa soons f donlou mil. soldaten vonlindheim d bontenbal hm noe pho unverzagt pt kruythoff landst. soldaten ar vnuissenburg eg claes 1 monsauret ca gomis hgth mijiland wth "brouwer- vongonzenbach or brouwervongonzen- bach wf lens chr vdbrink o palm je townsend mj veele ef vdwijck ag vanrhee faf koek ja korpmann je tau- nay heb gall rf smit oe smit landst. sgts jh delizer jajw vanrooy jj janzen jc benjamins jsha peltzer m jongkamp a scheltens soldaten ah b:and ah hin- sen e kellner gwl n'eraeth wl zeelen- berg e jongbloed. Fukuoka: landmacht nh schoen man jkwkl vangleef j debeer oe bundt f schnepf j materrn: n muller he piep- lenbosch wjg tijssenraad chh dêchene mil. schrijver wf huater leger ph nort jb sibbald soldaten wf vansornsende- koste ca muller mch veloerg al vanros malen ag fredriksz leger endari mch evers gl abrahamsz leger menado j gnodde ra dejong leger makassar aaf voorst jes voll gg voll ro scheffer jjnf rugebregt weg rugebregt j rugebregt ac vandomburg hc bollemeyer ah neher ech muller af vanligten oe lentze 1 vanlaar jf kareis ana hamm mbc grim- minck wjg croque lp cautrier jf cou- trier fg cortenbaoh af brugman mh vanblommestein fc vanblomraestein plh berhitoe tg benjaminsz rl bastlaans la bax at bax kj bagman gj anzember- ger george westerveld wd prins ka prins aa pielaat jg muller ej loupias gch bruggeman jh prudon victor van- derwoude arnols wilschut ow trouer- bach ee s&mwel cw derozario ab poort man hb nibourg wellem meijer. zeemacht lieut a huisman corporal p timmermans sailor 2c dh dekker zee macht j dikst; al j alexander hj harme- link major pthv damburg sgt. maj. llvrooijen engr. corp. ap conlin corpls. gg vandehn hh dejonge c goldbach jwe smith. Familieleden enz. gelieven zich onder opgave van zoo volledig mogelijke ge gevens omtrent deze personen, tot bo vengenoemd informatie-bureau te wen den. plechtige mis van Requiem zal opdra gen. Te midden van de ruïnes op het Marktplein van de getroffen stadswijk zal voorts ook een Requiemmis worden opgedragen. Aan de Nederlandsche jeugd. Jongens ei|| meisjes ,ons hart gaat vol deernis uit naar het zwaar be proefde Rotterdam. Medelijden alleen baat echter niet. De Jeugdstorm stelt zich beschik baar voor de hulpactie Rotte«€am. Ik geloof, dat er ook buiten den Jeudstorm duizenden flinke kerels en dappere meisjes zijn, die hieraan willen medewerken. t Op hen doe ik thans een beroep. Meld je nog heden bij het plaatse lijk streekkwartier van den Jeugd storm. Zet je o.ipe schouders onder de hulpactie Rotterdam De stafleider van den Nationalen Jeugdstorm, get. QUJSPEL. In algemeen rust aan Oostelijk front. Astroepen bieden taai tegen stand in Tunesië. HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 8 April. (D.N.B.) - Het op perbevel van oe weermacht deelt mede: Aan het Oostelijk front heerschtc over het algemeen rust. Afzonderlijke vijandelijke aanvallen aan het Koeban- bruggehoofd en aan de midden-Donetz werden afgeslagen. Aan het Zuidelijk front in Tu nesië. bieden Duitsche Oen Italiaan- sche troepen 'taai Weerstand aan den met groote meerderheid aan vallenden vijand. Doorgebroken vijandelijke pantserstrijdkrachtcn werden in verbitterde gevechten tot staan gebracht en omsingelings- pogingen verijdeld. Nieuwe stel lingen werden volgens de plannen betreken. In den central en en Noordelijken sec tor van het front mislukten verschei dene vijandelijke aanvallen met verlie zen voor den vijand. Snelle Duitsche gevechtsvliegtuigen hebben gisteren overdag voor den oor log belangrijke doelen op het eiland Wight en aan de Engelsche zuidkust aiangevallen. DE BOLSJEWISTISCHE INVLOED IN LONDEN. Tot voorzitter van de Vereeniging der Buijenlandsche Pers te Londen (Fore^gn Press Association) is dezer dagen "gekozen de vertegenwoordiger van het bolsjewistische nieuws agentschap Tass, Andrews Rothstein. De Berlijnsche bladen zien hierin een opmerkelijk symptoom voor het feit, hoezeer de bolsjewistische in vloed in Engeland, evenals in de Ver. Staten,^sedert het bondgenootschap dezer' beide mogendheden met de Sowje-Unie is toegenomen. PORTRETTEN VAN FERDINAND BOL. Op de veiling bij de fa. Mak v. Waay te Amsterdam zijn gister twee werken van Ferdinand Bol onder den hamer gekomen. Het zijn de portretten van den Amsterdamschen metaalhandelaar Pieter Bouwens en zijn echtgenoote Anhemarie van Nutt. welke behoorden tot de verzameling van den groothertog von Oldenburg. Beide werken zijn door een particulier aangekocht en aldus voor Nederland behouden. MR. L. J. BROERSEN CHEF VAN DEN STAF DER NED. POLTTJE. Te rekenen varf 1 Maart 1943 is be noemd tot chef van den algemeenen staf van het directoraat-generaal van politie, mr. L. J. Bro'erscn. die dezer dagen, in verband met de beëindiging van de reorganisatie, eervol ontslagen werd als gevolmachtigde voor de reor ganisatie #van de Nederlandsche politie. De eerste aardbeien. In de groote Betuwsche vruchtenkassen te Beerd worden de eerste rijpe aardbeien ge plukt en in doosjes met houtwol verpakt, om naar de veiling te worden vervoerd. Stapt Bilderdlenst-Pa* m Het resultaat van Eden's reis. Minister Eden heeft in het Lagerhuis rapport uitgebracht van zijn reis naar de Ver. Staten en Canada. Hij had, zei- de hij, daar gesproken over operatie aangelegenheden, over de politieke coöperatie in verband met militaire operaties en over de problemen, welke zich na den oorlog zullen voordoen. Een „zeer gelijksoortige meening," zeide hij, bestaat over de problemen na den oorlog en t.a.v. Frankrijk is zelfs vol ledige overeenstemming geconstateerd. Hij geloofde, dat er groote mogelijk heden zijn, hoewel de moeilijkheden ook grootcr zijn dan hij gedacht had. De Ver. Staten hadden er goed aan gedaan de betrekkingen, met Frankrijk in stand te houden omdat men zoo doende c.o agenten in Noord-Afrika kon stationeeren welke daar noodig waren voor het openen van den weg voor de geallieerde troepen. Over de buitenlandsche politiek t.o.v. diverse neutrale Europeesche staten, was men, zoo zeide hij, op elkaar afge stemd. De betrekkingen tusschen Engeland en de Ver. Staten n.oeten uitsluitend gebaseerd worden op het gemeenschap pelijk belang in' het behoud van den wereldvrede. Ook het Amerikaansche volk ziet de noodzakelijkheid in van een autoriteit om met geweld te garandeeren, dat Duitschland. noch Italië, noch' Japan, bij machte zullen zijn hun aanvallen te herhalen en alle /rijheidslievende vol keren zuller daartoe een bijdrage moé- *en leveren. Over zijn bezoek aan Canada zeide Eden, dat Canada met hart en ziel een is met Groot-Britannië. Eden zeide ten slotte, dat nog geen enkele zijner reizen zoo de moeite waard is geweest als deze. Meisje door brand gedood. Te Nieuwe Niedoro is brand onstaan in het woonhuis van den heer J. Zwagerman, waarbij diens 18-,jarige dochter om het leven is gekomen. Het huis brandde totaal af. HOOFDARBEIDSINZETLEIDER N. O. C. De heer C. H. Sprenger benoemd. De directeur van het Gewestelijk Ar beidsbureau Alkmaar, de heei; C. H. C. Sprenger, is benoemd tot hoofdarbeids- inzetleider van de Nederlandsche Oost- Compagnie te Den Haag. In verband met deze benoeming zal de heer Sprenger zijn tegenwoordige functie neerleggen. Zaterdagochtend om elf uur hoopt hij afscheid te nemen van het personeel. De heer Sprenger blijft in Alkmaar wonen. Woensdagavond is te Baarn een 3-jarig meisje onder een houtstapel, die plotseling ineenstortte, bedolven en gedood. Keuringen voor de Waffen-S.S. en het Legioen. Het SS-Ersatzkommando Niederlande deelt mede: Nederlanders van Arisch bloed, in den leeftijd van 17—45 jaar (ook ge huwden), die lichamelijk zoowel als geestelijk goed ontwikkeld zijn en zich geheel kunnen geven aan de eischen. die de opleiding hun steit, kunnen zich bij de genoemde adressen vervoegen, teneinde gekeurd te 'worden. Thans bestaat ook de mogelijkheid tot opleiding en dienstvervulling in Nederland, in een speciaal wacht- bataljon. Gezinsleden dezer vrijwilli gers hebben gelijke voorrechten als zij, die dienen in de Waffen-SS of het Legioen: kostwinnersvergoeding, kostclooze ziekenverpleging, extra levensmiddelen enz. Tijdens deze keuringen kunnen zich ook diegenen melden, die tot de Ger- rraansche SS in Nederland willen toe treden. 14 April 1943, 9 tot 13 uur. Rotterdam, Deulsches Haus, Westzeedijk. 13 April 1943. 9 tot 11 uur. Tilburg, Lani.3 Schijstraat 66. 15 April 1943, 15 tot 17 uur, den Bosch, Hotel Noord-Brabant. Markt 45. 16 April 1943, 9 tot 11 uur. Roermond, N.S D.A.P., Swalmerstraat 61. 16 April 1943, 16 lot 18 uur, Arnhem. Weverstraat 16B. 17 April 1843, 9 tot 11 uur, Hengelo Deutsches Haus. 17 April 1943. 15 tot 17 uur, Zwolle. Ho'.e! Peters. Markt. 18 April 1943. 9 tot 11 uur. Groningen. C-rerthnis. Poe'estraat. ■>18 April 1943, 15 tot 17 uur. Leeuwar den, Huize Schaaf, Breedslraat. 19 April 1943, 9 tot 13 uur, Amster dam, school Iepenweg 13. 20 April 1943, 9. tot 13 uur, Utrecht. N.V. Huis, Oudegracht 245. 21 April 1943, 9 tot 13 uur. Amersfoort, Dienstgebouw, Leusderweg. 22 April 1943. 9 tot 13 uur. Den Haag. Café „Den Hout," Bezuidennoutsche- weg. Nederlandsche VNjwilligers strijden In het Oosten SS tK Klag-O-H-P m EEN PAASCH-EI VOOR IEDEREEN. Voor de Jeugd twee stuks verkrijgbaar. Van 12 April tot en met 15 Mei a.8. geeft bon „Algemeen 540" recht op het koopen van één el. Deze bon moet uiterlijk Zaterdag 17 April a.s. bij den detaillist worden inge leverd, desgewenscht tegen ont vangstbewijs. De detaillisten worden op basis van het door hen ontvangen aantal bonnen bevoorraad en kunnen vervolgens tot aflevering overgaan. De aflevering der eieren aan het pu bliek mag geschieden van Maandag 12 April a.s. af. Men houde er échter re kening mede, dat de bevoorrading van de winkeliers tijd vergt, zoodpt in het algemeen niet direct op of onmiddellijk na 12 April aan den consument kan worden geleverd. Een tweede bon voor personen tot 21 jaar. Op 17 April a.s. zal een tweede bon, eveneens recht gevende op het koopen van één ei, worden aangewezen, ech ter uitsluitend voor personen .tot en met 20 jaar. Deze bon moet uiterlijk 24 April a.s. bij den winkelier worden in geleverd, eveneens desgewenscht tegen ontvangstbewijs. De winkelier zal de eieren, die hierop verkrijgbaar worden gesteld, zoo spoedig mogelijk afleveren. SINAASAPPELEN VOOR KINDEREN. In stad- cn landgebied. Voor kinderen varj 4 t/m 13 jaar in het landgebied y/orden thans 350 gram sinaasappelen beschikbaar gesteld en wel van 9 April t/m 15 Mei a.s. op bon „Reserve 3-16' met zwarten opdruk. Zooals bekend geeft dezelfde bon met rooden opdruk reeds recht op 350 gr. sinaasappelen voor kinderen van den zelfden leeftijd in stadgebied. Bon „Reserve 4-19" geeft in hetzelfde' tijdvak recht op 350 gram sinaasappe len voor kinderen tot en met 3 jaar. zoowel in land- als in stadgebied. In verband met dt bevoorrading van de handelaren, zal het niet steeds mo gelijk zijn. dat de. sinaasappelen onmid dellijk voor den consument ter be schikking staan. Zoodra de winkelier echter sinaasappelen in voorraad heeft, is hij verpilcht bij de aanbieding der bonnen onmiddellijk sinaasappelen af te leveren. Het in ontvr "»st nemen van bonnen zonder daarvoor tegelijkertijd sinaasappelen af te leveren is den wlp- lcelier dus niet toegestaan. Verlenging geldigheidsduur. De geldigheidsduur van bon „Reserve 3-14" met zwarten opdruk, waarop eveneens 350 gram sinaasappelen te verkrijgen zijn, is verlengd t/m 15 M e i aanstaande. Dc restauratiewerkzaamheden aan de Groote- ol St. Laurenskerk te Alkmaar zijn zoover gevorderd, dat men thans aan de gewelven heelt kufinen 'be ginnen. Dit Is een karwei voor speciale vaklieden met groote ervaring. De restaurateur aan den arbeid in den nok van het gebouw CNF-Kuiper-Pax m Vrijwaring tegen tewerkstelling elders. De secr.-gen. van het dept. van Landbouw en Visscherij vestigt er de aandacht op. dat mannelijke perso nen, die als hoofdberoep werkzaam rijn in landbouw, tuinbouw of vis scherij en geboren zijn tusschen 1 Jan. 1893 en 31 Dec. 1925. ter vrij waring tegen tewerkstelling elders, een vrijstellingsbewijs zullen ontvang gen. Hetzelfde geldt voor mannelijke per sonen. geboren tusschen 1 Jan. 1893 en 31 Dec. 1917 en werkzaam in een der volgende ambachten of voor den land bouw zeer belangrijke bedrijven: dorps- smeden. wagenmakers (kuipers en stel- makers), reparatiewerkplaatsen voor landbouwmachines, hooi- en strooper- serijen. dorschbedrijven en grasdroge rijen en geheel of overwegend op het land werkzame dorpstimmerlieden, electromonteurs, metselaars, riet- en leidekkers en zadelmakers, tulgeoma- kers en gareelmakers. DE MOORD TE SCHIEDAM. De rechtbank te Rotterdam heeft de 25-jarige dienstbode L. te Schiedam, wegens mededaderschap aan den moord^op drie Joodsche vrouwen, ver oordeeld tot een gevangenisstraf van 6 jaar. De eisch was 10 jaar. De veroor deelde was de verloofde van B., die met zijn mededader W. wegens ge- ndëmd misdrijf door de rechtbank tot levenslange gevangenisstraf werd ver oordeeld. VROUWENLIJK GEVONDEN. Misdrijf in het spel. Door ambtenaren van den C. C. D. is Dinsdagavond in het Hilversumsch kanaal het lijk gevonden van een vrouvy van omstreeks 40 tot 50 jaar. dat reeds in zoo verregaanden staat van ontbinding was dat het niet kon worden geidentificeerd. v Daar het lichaam niet ijzeren stan gen. welke om de Vrouw heen waren gebonden, was verzwaard, moet wor den aangenomen, dat hier misdrijf in het spel is. Het onderzoek is m vollen gang. Landstand leidt klompenreparateurs op. Nu door onvoorziene omstandig heden de plannen van den Land stand in Noord-Holland zelf klom pen te doen vervaardigen nog niet xn vollen omvang kunnen worden uitgevoerd, heeft men naar andere middelen gezocht om in de dringen de behoefte naar houten schoeisel te voorzien. *De prov. boerenleider van Noord-Holland, de heer J. Saai, heeft zich thans in verbinding gesteld met den heer Wijbrand Iroot te Beverwijk, die een bijzon dere methode heeft uitgevonden om klompen afdoende te repareeren. Resultaat vgn gehouden besprekin gen is, dat de heer Groot in ver schillende plaatsen zijn vinding zal demonstreeren en zijn methode zal onderwijzen in door den Landstand te organiseeren cursussen. Het ligt in de bedoeling kringen te -vormen en uit de gegadigden voor den cursus verschillende personen aan te wijzen, die een aantal dorpen zul len kunnen bedienen. Versnippering van .krachten zal worden voorko men, opdat de aangewezen repara teurs een behoorlijk weekgeld kun nen verdienen. Uit onze omgeving. SCHAGEN. DE SCHAGER BRANDWEER REDT EEN SCHIP IN NOOD. Eergisteren geraakte in de haven een daar liggened schuit, geladen met ce ment. in ernstigen nood. Het schip was diep geladfn en toen het water af en toe oyer eeh des buitenboorden begon te loopen. zonk het allengs nog dieper. De schippersvrouw wendde zich in angst en vreeze tot den burgemeester, die ijlings de brandweer requireerde. Deze bleek evengoed- het vuur als het water te kunnen bestrijden. Snel losten de rappe maats «een deel der lading, het schip begon weer te stijgen en na ecni- gen tijd kon Tiet gevaar als geweken worden beschouwd. EEN ZELDZAAM ONGEVAL. Auto-ongelukken zijn geen zeldzaam heid. Ze gebeuren vaak genoeg. Dat een auto echter juist wordt "getroffen door een juist omvallenden boom, dat zal niet zoo heel dikwijls zijn voorge komen. Woensdagavond viel. in het hartje van Schagen, een boom uit den tuin van dokter Nanninga.""" Op dat oogenblik passeerde veearts de Boer in zijn wa gen. zoodat het gevaarte juist >op- de auto terecht kwam. Er was aan zienlijke schade. DE SCHAGER MARKT. Met ingang van 8 April, onze markt dag. was het niet meer mogelijk om ge- bruiksvee te vervoeren, af te leveren en te ontvangen. Met ingang van dezen datum worden alle vrije markten stilgelegd. Het zag er vanmorgen op de markt zeer triestig uit. Wij hoorden dat binnenkort aankoopvergunningen worden uitgereikt aan de hiervoor in aanmerking komende veehouders. Het 'is te begrijpen, dat er onder de veehan delaren menigeen onder den indruk was. Voor de centrale werden er 74 stuks runderen aangevoerd. Uit deze koeien werden 10 stuks voor de weide uitge nomen. Er is op het oogenblik wei nig handel op de markt behalve voor geiten en konijnen en we zullen hopen dat de biggenmarkt weer beter wordt. D. handel in geiten was goed. ze wer den hier verkocht vanaf f 10—f 225. De konijnen gingen weer vlug van de hand. De prijzen die men hoort van foklconij- nen zijn enorm. Voor dén slacht is de prijs f 1 per kg en voor kippen f 0.90. Het schijnt dat er in den biggehhan- del een belangrijke daling is. Wanneer ze goedkooper worden en de handel meer stabiel zullen er hier ook wel meer komen. SCHAGEN. 8 April 1943. Veemarkt: 15 Bokken en Geiten 225: 5 Big gen f 9Q: 83 Konijnen f 1 per kg; 5 Kip pen f 0.90 per kg. Voor de centrale: 74 Vette Geldekoeien. 40 JAAR PREDIKANT. Ds. O. J. Staal, Nederl. herv. predi kant te RetranchementI herdenkt 19 April den dag, waarop hij 40 jaar gele den in het predikambt bevestigd werd te Wejwershoof. Vervolgens stond hij te Noordscharwoude, Abbenbroek en staat sinds 1938 te Retranchemept. GESLAAGD. Bij het examen in machineschrijven. gehouden op 24 Maart te Alkmaar on der leiding van den heer A. W. Groote, slaagden: de dames A. Roetman, met een snelheid van 270 letteraanslagen per minuut. V. Kaptein met 200. M. Voorthuysen met 170, H. Visser met 210, G. Voorthuijsen met 170, J. Robert met 220. N. Jimmink met 195, E. Baars met 165, G. de Oude met 200. J. Gerri- sen met 185 en J. H. L. Jansen met 195, allen te Alkmaar. Verder de dames II. Michels te Bergen met 210, M. v. d. Tang met 200, T. v. Dijk met 185 en W. Brusse met 220, allen te Heerhugo- waard, Mej. A. A. Volgers te Hens broek met 190 en mej. A. Bot te Scha gen met 195 aansl. Voorts de heeren D. Luik met 190. F. Scheffel. met 190, A. v. d. Vaart met 175, E. Niele met 200 en J. Haasbroek met 200 allen te Alkmaar. Verder J. Rood te Bergen met 190, A. Nobel te Oudesluis met 180 en E. Hop man te Helloo met 195 aanslagen. Bij de examens voor stenografie, ge houden te Amsterdam, slaagden de da mes L. Essers, A. Vos, F. Kuperus en L. Buisman, allen te Alkmaar, R. Post- ma te Heiloo (met lof). T. "Louw te Aartswoud en M. Borsten te Broek op Langendijk. Verder de heeren F. Niele te Alkmaar en G. Blokker en A. Pan nekeet te Heiloo. DIRKSHORN Biljarten. - Dezer dagen had de eindwedstrijd plaats van de voor de competitie gespeelde partijen van de biljartclub „Krijt op Tijd". Als winnaar kwam uit den vreed- zamen strijd de heer G. Kant. «ie dus kampioen voor 1943 is gewor den. De prijs bestaat uit een fraaie wisselbeker, welke het vorig jaar gewonnen is door den heer P. de Goede. De wedstrijd werd gespeeld in handicap. Toen en nu D OTTERDAM is ai niet meer het zwaarste vergrijp van de Britsche vliegers tegen de meest elementaire opvattin .jn van menschelijkheid. In Parijs was het „succes" der Anglo- Amerikanen nog graoter en kort daarop heeft het spQitiefste(l) land der wereld zijn record opnieuw ver beterd: Antwerpen betaalde den tol aan dezen geallieerden waanzin met ruim 2000 dooden. Een waanzin ten top gevoerd door mgr. Spellmann, die den vliegers voor hun raid naai de Scheldeslad den apostolischen ze gen gaf Men vraagt zich af of dan de geheele Anglo-Amerikaansche wereld aan verstandsverbijstering lijdt. Gelukkig is er van Vaticaansche zijde een 'démenti gekomen, waar mede deze geestelijke onwaardigheid afgewezen én een dergelijk misbruik van de kerk verafschuwd wordt. Met dat al worden ontvankelijke zielen maar weer misleid. Een soort gelijke misleiding is ons dezer dagen nop weer gebleken uit één der vele brieven, die wij ontvingen als reactie op het bombardement van Rotter dam. Deze eene brief viel uit den toon, want de schrijver, die zich niet bekend durfde te maken, houdt een pleidooi vóór het Britsche optreden. De anonymus onderscheidt zich evenwel door zijn meening in fatsoenlijke bewoordingen weer te geven èn door zijn duidelijk waar neembare poging naar de waar heid te zoeken. Hij begint derhalve óók te vermoeden misleid te zijn; hij twijfelt en stelt een vraag: waarom wij niet een vergelijking maakten met het bombardement van Rotter dam door de Duitsche luchtmacht op 14 Mei 1940. „Waarom verzweeg u dii laatste?" zoo schrijft hij en meent te mogen veronderstellen dat dit ge beurd is, „omdat U dan ingesperd zou worden". 1 flEACHTE ANONYMUS, de zaak ligt wat anders: de eenige reden waarom n.iet over Mei 1940 ge schreven werd is, dat er geèn verge lijking mogelijk is tusschen toén en n Omdat Uw openhartigheid eerlijk en fatsoenlijk is. wil ik daar hier wel nader op ingaan. Wilt U dan opmerken, dat ik dus niet bevreesd ben voor gevolgen als door U ver wacht? En leert U hieruit dan tevens dat. als men eerlijk naar voorlichting zoekt, men nimmer zijn naam behoeft te verzwijgen. In de Meidagen van 1940. was er oorlog tusschen Nederland en Duitschland. Toén werd er in de stad Rotterdam gevochten tusschen Duit sche en Nederlandsche soldaten, in straten en' in huizen woedden de ge vechten en zelfs werden de reserve- regimenten van den Grebbeberg door onze legerleiding tiaar dit be dreigde punt van ons front gezonden. In hét kritieke stadium van dien strijd stelde de Duitsche legerleiding een ultimatum om verder nutteloos bloedvergieten te voorkomen. De Nederlandsche instanties wisten der halve welk onheil Rotterdam boven het hoofd hing. Wilde men het ulti matum afwijzen, dan zou er zelfs gelegenheid zijn de burgerbevolking te evacueeren, voor,zoover deze door de oorlogshandelingen in jde straten al niet een veilig heenkomen had ge vonden Noch dit, noch iets anders gebeurde en de verantwoordelijke Nederlandsche autoriteiten lieten den gestelden termijn ongebruikt voorbij gaan, om eerst, toen men de conse- auenties van deze gevaarlijke hou ding besefte, het besluit tot overgave te nemen. Dat was eenige oogenblik- ken te laat want de Duitsche lucht macht was intusschen met het bij het ultimatum aange kondig de bom bardement op het in volle g e- vechtsactivite i t verkeerende Rotterdam begonnen. Toen was dat werkelijk oorlog en helaas werd de Maasstad niet eens daarvan slachtoffer, maar van de traagheid waarmede de Nederland sche instanties beslisten wellicht omdat onze regeering toen reeds in Londen zat? Intusschen bedenke men ook. dat, indien Rotterdam toen niet gebom bardeerd was, de oorlogshandelingen in ons land zouden hebben voortge duurd Hoe lang en met welke ver schrikkelijke uitwerking voor andere deelen van ons landje? NU is er géén oorlog tusschen Ne derland en Engeland. Onze „vrienden" zeggen dat zelf bij her haling en noemen ons zelfs hun „bondgenooten". Maar desondanks bombardeert de Britsche luchtmacht Rotterdam en al die andere plaat sen in de bezette gebieden van vele kilometers hoogte zónder dat daar geïntervenieerd moet worden in huis- of straatgevechten tusschen Engelsche en Nederlandsche of Duit sche soldaten, zónder dat er eenige gevechtshandeling in die stad plaats vindt, zonder te waarschuwen door middel van een ultimatum of iets dergelijks. Integendeel, voor de mi crofoon dan alleen doen zij zich als onze vrienden voor heet het heel zoet. dat zij volkomen rekening houden met die arme burgerbevol king. Nietwaar, militaire bedrijven en zoo, zullen rij alleen or> Zondag aanvallen, dan zijn de arbeiders im mers veilig thuis. En meer van dat fraais vertellen die lieverds ons. Zoo. heette het ook, dat in Rotterdam de schepen en werven waren aange vallen Maar de „Koninklijke" Lucht macht bombardeerde daar voor ieder controleerbaar op een werkdag de woningen der o'p hun werk zijnde arbeiders, viel de zen „bondgenooten" aldus in den ru? aan cn vermoordde hun vrou wen en kinderen thuis een mili tair doel werd niet bereikt. De dooden van Rotterdam, Parijs. Antwerpen en vul maar verder in kunnen niet meer spreken. Uit hun graven echter stijgen de felle aanklachten op tegen deze bescha- vingsuiting^' van Albion. die zelfs met een Spellmann-zegen niet goed te maken is. Jr. T ZAND. Kippen gestolen. - Bij mej. de wed. D. en de heer P. v. D. zijn in den nacht van Zaterdag op Zondag eeni ge kippen gestolen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1943 | | pagina 1