NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau der Schager editie: Scliagen: Laan 201. Telefoon 444 (2 lijnen), Postrekening: 66189, ZATERDAG 10 APRIL 1943. SCHAGER EDITIE. 87ste Jaargang; No. 84. 4 pagina's. Hoofdredacteur: A. R. JONKER. Alkmaar. Deze Courant verschijnt dagelljki. Advertentie-tarief. Prijs der gewone advertenties in deze Editie 11 ct. per m.M. Bij contract binnen een jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor de f eheele oplage op aanvrage. Spiltroepen bezetten nieuwe linies in Tunesië. Militaire doelen in Leningrad beschoten. Hot Duitsche legerbericht van 9 'April luidt al# volgt: „Van het Oostelijk front worden slechts gevechten van plaatselijke be- teekenis gemeld. Tijdens zuiveringsoperaties aan de Midden-Donets werden twee vijande lijke bataljons vernietigd en een aantal gevangenen binnengebracht. Zware artillerie van het leger beschoot voor den oorlog belangrijke doelen in Leningrad met goede uitwerking. In Tunesië duurt de groote aanval van vele malen sterkere vijandelijke strijdkrachten tegen de Duitsch- Italiaanschc troepen voort. Aan het zuidelijk front weken onze formaties onder voortdurend zware gevechten naar nieuwe linies uit. Omsingelings pogingen werden in verbitterde ge vechten afgeslagen. In den centr. en noordelijken sector mislukten verscheidene sterke doorbraakpogin gen van Britsch-Amerikaansche strijdkrachten. Daarbij werden 33 pantserwagens vernield. De vijand verloor bij aanvallen over dag op de kusten der bezette gebieden in het westen drie vliegtuigen. Britsche bommenwerpers wierpen in den afgeloopen nacht brisant- en brand bommen op Westduitsch gebied. De be volking leed verliezen. Luchtdoelartillerie der luchtmacht en van de marine, alsmede nachtjagers schoten vijftien vijandelijke vliegtuigen neer". Hevige gevechten in Tunis. ROME. 9 April. (Stefani) - Het 1049ste communiqué van het Italiaansche hoofd kwartier luidt: ,.De vijandelijke aanval, ondersteund door krachtige formaties vliegtuigen, duurde met hevigheid langs het geheele Tunesische front voort, vooral in den Z. sector. Overeenkomstig de orders hebben de troepen van de as zich in nieuwe concentratiestellingen terugge trokken. Italiaansche en Duitsche deta chementen hebben, hoewel geïsoleerd en ingehaald door vijandelijke colonnes, hardnekkig gestreden in de hun toever trouwde stellingen en ernstige verliezen aan den vijand toegebracht. Tijdens luchtgevechten in den loop van den dag werden vier vliegtuigen door onze ja gers, twee door Duitsche jagers neer geschoten. Twee andere vijandelijke toe stellen werden door luchtdoelartillerie vernield." ZEESLAG BIJ DE FLORIDA- EILANDEN. Sterke formaties Japansche marine- luchtstrijdkrachten hebben een aanval ondernomen op een vijandelijke vloot voor de kust der Florida-eilanden en de volgende resultaten bereikt: een vijan delijke kruiser, een vijandelijke torpe dojager en tien vijandelijke transport schepen tot zinken gebracht, drie vijan delijke transportschepen beschadigd, waarvan twee ernstig. 37 vijandelijke vliegtuigen neergeschoten. Onze verliezen bedragen zes vliegtui gen, die zich vrijwillig op de vijande lijke doelen stortten. Vqldoening in Duitschland. De nieuwe Japansche overwinning wordt door de Duitsche bladen gezien als een bewijs voor de toenemende ver sterking der stelling en de ongebroken activiteit van den spilpartner' in Oost- Azië. De vernietiging van zoo talrijke transportschepen beteekent voor de Amerikanen een slag, maar de Ber- liner Börsenzeitung schrijft, die des te zwaarder is, daar volgens onverdachte getuigen de positie der Japanners het Z.W. van den Stillen Oceaan steeds sterker wordt. De Japansche oorlog voering maakt bij de versterking harer macht in het Zuiden van den Stillen Oceaan volledig gebruik van de voor- deelen der binnenlinie. Zij vult de ruimte systematisch en ongestoord op. De slag voor de kust der Florida- eilanden toont, dat de Japanners hun steeds sterker geforlificeerde stel lingen op wacht zijn en toeslaan, wan neer de Amerikanen trachten hun eigen kracht te versterken. 21 BRITSCHE BOMMENWERPERS VERLOREN. Volgens Reuter heeft het Britsche ministerie voor luchtvaart medege deeld, dat bij den aanval der Britsche luchtmacht op Westduitsch gebied in der. nacht van Donderdag op Vrijdag 21 bommenwerpers verloren zijn gegaan. STEMMING EN HOUDING VAN EEN VOLK IN OORLOGSTIJD. In het weekblad „Das Reich" bespreekt Minister Dr. Göbbels de geestelijke en moreele houding van een volk in den modernen oorlog. De minister wijst er op, dat het b.v. na een nachtelijk bom bardement niet van beteekenis is of de burgerbevolking als gevolg daarvan een treurige stemming aan den dag legt, maar wel, dat zij houding bewaart. Dr. Göbbels wijst er op, dat het hart ineenkrimpt, wanneer men verneemt, dat Duitsche cultuurmonumenten, die volkomen onvervangbaar zijn, aan den luchtoorlog moeten worden prijsgegeven. Nog erger zou zijn, indien men tegen over die infame terreur zijn houding zou prijsgeven. Dag en nacht, zoo schrijft hij, wordt bij ons aan de mogelijkheid gewerkt, om de Britsche terreur met ge lijke munt te betalen. Den Engelschen luchtoorlog bekijken wij volstrekt niet met de armen over elkaar. De Engel schen zijn ons op het gebied van den luchtoorlog voorloopig slechts psycho- log;sch de baas, want de gevolgen van den luchtoorlog kunnen door iedereen worden waargenomen, terwijl de gevol gen van onzen duikbootoorlog door de breede massa van het Engelsche volk pas na een bepaalden tijd gevoeld wor den. Met den luchtoorlog heeft Engeland ons aan de pols, met den duikbootoor log hebben wij Engeland aan de keel. Dat is het verschil, het zal nog blijken, wie daarbij het eerst den adem verliest. Tenslotte wijst de minister er op, dat Duitschland in dezen oorlog de militai re slagen heeft uitgedeeld en niet zijn vijanden. De Engelschen en vooral de Amerikanen, zullen nog heel veel moe ten presteeren, om ook maar een brok je daarvan in te halen. Voorloopig kun nen zij tegenover onze overwinningen aan alle fronten slechts bepaalde ge deeltelijke successen stellen, die ons troffen aan de periferie, maar het cen trum van onze oorlogsvoering in het ge heel niet raakten. VERDUISTER GOED Deze week van 20.30-7. Maan op 10.21, onder 1.38 Morgen maan op: 11.10, onder 2.28 12 April: Eerste kwartier. Honderden slachtoffers Ie Antwerpen ter aarde besteld. De straten van het geteisterde district van. Antwerpen, waar door de Amerikaarische vliegers dood en vernieling werd gezaaid, waren gis ter getuige van een stoet, zoo droef en van een plechtigheid zoo indruk wekkend als nooit tevoren. De stukgeslagen gevels op heel den weg van den tragischen stoet zagen zwart van volk. Intusschen reden rijen auto's met of zonder rouwfloers, maar allen met bloemen, den weg op naar de school, waar de lijkkisten, engeveer 500, werden ge laden. Op het gemecnteplein werden de voertuigen met 8 en meer kisten in drie lahge rijen naast elkaar ge plaatst. De eere wacht werd Be trokken door in het wit gekleeöe Roode Kruis-verpleegsters. Schoolkinderen vormden een haag rond het plein, terwijl dragers van kronen en bloemen a.h.w. een om lijsting vlochten rond het lugubere schouwspel der kisten. Nadat de geestelijkheid was gekomen, waren de autoriteiten die in de hoofdkerk te Antwerpen den lijkdienst, had den bijgewoond, ter plaatse ver schenen. Even later kwamen de lijk wagens met de 10 ohbekende lijken aangereden, begeleid door een eere- wacht gendarmen. Zijne em. kardi naal van Roey schreed langs de mi litaire en burgerlijke autoriteiten naar het verhoog. Een koor zong het „Libera", waarna kard. van Roey, bijgestaan door de plaatse lijke geestelijkheid de absouten zong. Nadat de lijkkisten met wij water waren besprenkeld, zette de stoet zich in beweging voor den tocht naar het kerkhof. Bloemen dekten de kisten en achter elk voertuig stapten de nabestaanden. Aan de dorpskerk nabij het kerk hof. vormden schoolkinderen weer de haag. In het Eerepark werden meer dan 40 kisten geplaatst. Burgemeester Delwaide legde aan de voeten van een zwart hoog hou ten kruis, met het opschriit „5 Apni 1943". bloemenkraircen neer van koning Leopold en koningin Elisa- beth. Daarna werd om het kruis een berg van bloemen gevormd door kransen van diverse autoriteiten en Nadat de autoriteiten langs de |-jet eerste IJzeren Kruis èn zijn drager. (Van onzen Berlijnschen correspondent.) 'Tijdens de huidige groote cata- x strophe. waarvan alles voor ons vaderland afhangt, verdient de sterke geest, die heel ens volk bezielt, door een speciale onder scheiding geëerd en vereeuwigd te worden. Dat de standvastigheid, waarmede ons volk het euvel van een moeilijken tijd torste, niet tot versaagdheid werd, staaft de hoo- ge moed, die thans ieder hart ver vult. Wij' hebben derhalve beslo ten. de verdienste, welke in den thans gevoerden strijd om vrij heid en onafhankelijkheid wordt verworven, op een speciale wijze te enderscheiden en deze speciale enderscheiding na afloop van dezen oorlog niet meer toe te ken nen." Aldus schreef Pruisen's Koning, Friedrich Wilhelm II van Hohenzol- lern op den lOden Maart 1813, den verjaardag van zijn hem te vrpeg ontnomen gemalin. Koningin Louise, niet vermoedende, dat deze militaire onderscheiding 130 jaar later nog al tijd als een der waardevolste be leeningen voor mannelijke dapper heid gewaardeerd zou worden. Het ontwerp stamt van den Koning zelf, de definitieve vorm werd door Friedrich Schinkel bepaald. Het om vat twee klassen en het grootkruis, dat ook thans nog tweemaal zoo jjroot is als het normale en uitslui tend bestemd was voor' legeraan voerders. die een vijandelijke ves- ting veroverd of 'n bèslissenden slag gewonnen hadden. Rijksmaarschalk Hermann Göring is in den huidigen oorlog de eerste en eenige comman dant, wien deze hooge onderschei ding ten deel viel. Het IJzeren Kruis werd uitsluitend volgens verdienste en zonder onderscheid van rang of stand verleend, want Koning Fried rich Wilhelm had bepaald: „Der Ge neral und der Soldat ganz gleich! Want iedereen weet, wanneer hij een generaal en een sbldaat met hetzelfde insigne ontmoet, dat bei den het door hun persoonlijke ver dienste hebben verworven." Vier generaties achtereen heeft deze on derscheiding de borst van menigen soldaat getooid en ook nu nog wil het wat zeggen, wanneer men met de vereischte bescheidenheid van zichzelf kan getuigen: „Ik heb het EK 2 of het EK 1 gekregen!" De fuzelier Lemke. onderoffi cier bij het Keizer Alexan- der-Regiment. was de eerste soldaat, die het IJzeren Kruis Tweede Klasse op zijn borst mocht spelden. Deze Jacob Lemke was afkomstig uit het Westfaalsche stadje Siechen, de ge boorteplaats van Willem den Zwij ger. Hij moet trouwens een soldaat van meer dan normale courage zijn geweest, want door den Keizer van Rusland werd hij met de Sint Geor- ge-erde 5de Klasse bedacht. Toen hij den 2den Juli 1824 den militairen dienst vaarwel zegde, getuigde zijn chef, kolonel von Schachtmeijer, commandeur van het Keizer Alexander-Grenadier-Regiment. van hem: „Onderofficier Jacob Lemke, 37 jaar oud, bevond zich 14 jaar en 11 maanden in militairen dienst. Hi.1 heeft dezen tot bijzondere tevre denheid zijner superieuren vervuld. Volgens kabinetsorder van 20 Januari 1822 komt hij als grens wacht in aanmerking." Telkens weer is deze onderschei ding oo kritieke momenten in de Duitsche geschiedenis ot> den voor grond getreden: den 19den Juli 1870 werd zij ten tweede male officieel ingevoerd, den 5den Augustus 1914 ten derden male, den 2den Septem ber 1939 ten vierden male. En nog altijd luidt daarbij de waarschu wende spreuk, die van Maart 1813 dateert: „Niet overwinnen of ster ven moet onze leuze zijn. maar zonder meer: overwinnen! Keuringen voor de Wallen-SS. en het Legioen. Het SS-Ersatzkommando Niederlande deelt mede: Nederlanders van Arisch bloed, in den leeftijd van 17—45 jaar (ook ge huwden), die lichamelijk zoowel als geestelijk goed ontwikkeld zijn en zich geheel kunnen geven aan de eischen, die de opleiding hun stelt, kunnen zich bij de genoemde adressen vervoegen, teneinde gekeurd te worden. Thans bestaat ook de mogelijkheid tot opleiding en dienstvervulling in Nederland, in een speciaal wacht- bataljon. Gezinsleden dezer vrijwilli gers hebben gelijke voorrechten als zij. die dienen in de Waffen-SS of het Legioen: kostwinnersvergoeding, kostelooze ziekenverpleging, extra levensmiddelen enz. Tijdens deze keuringen kunnen zich ook diegenen melden, die tot de Ger- rraansche SS in Nederland willen toe treden. 14 April 1943, 9 tot 13 uur, Rotterdam, Deutsches Haus, Westzeedijk. 15 April 1943, 9 tot 11 uur, Tilburg, Lange Schijstraat 66. 15 April 1943. 15 tot 17 uur, den Bosch, Hotel Nonrd-Brabant. Markt 45. 16 April 1943. 9 tot 11 uur. Roermond, N.S.D.A.P., Swalmerstraat. 61. 16 April 1943, 16 tot 18 uur, Arnhem, Weverstraat 16B. 17 April 1943, 9 tot 11 uur, Hengelo Deutsches Haus. 17 April 1943. 15 tot 17 uur, Zwolle, Hotel Peters. Markt. 18 April 1943. 9 tot 11 uur, Groningen, CoocerthuiB. Polstraat. Nederlandsche Vrijwilliger» strij den In het Oosten SS PK Zichiekel-O-H-P m 18 April 1943, 15 tot 17 uur, Leeuwar den, Huize Schaaf, Breedstraat. 19 April 1943, 9 tot 13 uur. Amster dam, school Iepenweg 13. 20 April 1943. 9 tot 13 uur, Utrecht, N.V. Huis, Oudegracht 245. 21 April 1943, 9 tot 13 uur, Amersfoort, Dienstgebouw, Leusderweg. 22 April 1043, 9 tot 13 uur, Den Haag, Café „Den Hout," Bezuidenhouteche- weg. Nieuwe weekbonnen. Op bon 16B van de tabaks- kaart alleen sigaren. In de periode van 11 April tot en met 17 April kan gekocht wor den: op bore 16A 4 rantsoenen brood of gebak, 16B yt rantsoen brood of gebak, 16 1 rantsoen be schuit, brood of gebak, 16A 2 kg aardappelen, 16B 1 kg aardappe len, 16A 1 rantsoen tabak, 16B 5 sigaren. Van 12 April t.e.m. 15 Mei 3-14 Res. (land), 3-15 en 4-19 Res. 350 gr. sinaasappelen, 540 algemeen één ei. De volgende bonnen zijn bin nenkort niet meer ge.dig: na Za terdag 10 April: 15 Brood. Be schuit, Aardappelen, Tabak, Si garetten. De geldigheidsduur vah de vo- gende bonnen is verlengd: t.e.m. Zaterdag 17 April: 3-11 Res. (Si- naasapp.) 2-12, 3-12, 4-12 Res. (Appelen); t.e.m. Vrijdag 30 April: 514 Alg. (Eenh.-zeep), 515 Alg. (Waschpoeder); S-Eenheids- zeep, Waschpoeder, Toiletzeep. V- versche graven waren getrokken, volgden familieleden hare dierbare afgestorvenen naar hun laatste rust plaats. Stil was het op den dooden- akker. Terwijl steeds meer kisten werden aangedragen naar de graven reed de rouwstoet buiten nog langs de kerkhofmuren. Stil en sprakeloos zoo als zij kwamen keerden de be proefde burgers naar hun woning. „5 April 1943". Deze woorden kunnen wellicht door den tijd van het houten kruis verdwijnen, maar nooit zollen zij het uit het hart van de Antwerpsche bevolking worden gewischt. Ia den Wierlngermeerpolder is men begonnen de schapen van zgn. „oor merken" te voorzien, teneinde den sluikhandel in deze dieren te bestrijden CNF-Kuiper-Pax m NIEUWE ENGELSCHE TERUG TOCHT IN BIRMA. Uit het hoofdkwartier van gene raal Wavell wordt gemeld, dat de Japanners er aan* het front in N. W. Birma in geslaagd zijn zoover op te dringen, dat de Britsche verbindin gen bedreigd werden en een nieuwe terugtocht onvermijdelijk bleek. Wavell's offensief in Birma, dat vooral de herovering van de haven stad Akyab betoogde, is hiermede definitief mislukt. Een speciale ver slaggever van de .News Chronicle" seint o.a.. dat slechts door een groots opgezet offensief te land, ter zee en in de lucht thans nog bereikt zou kunnen worden, d„t men de Japan ners uit Birma verdrijft. „DIPLO" OVER EDENS VERKLARINGEN IN T LAGERHUIS. De „Deutsche Diplomatisch-Poli- tische Korrespondenz" noemt het in een commentaar op het rapport van Eden in het Lagerhuis opvallend, dat de Britsche minister van Buiten- landsche Zaken de brandendste kwesties is voorbijgegaan. Wanneer het aan hem lag, zou Eden den oor log tot het eind willen voeren, blijk maar om een toekomstige herhaling na 20 jaar te voorkomen. Hij wil blijkbaar onder geen omstandig heden iets weten van de oplossing der problemen, terwijl er alleen reeds onder de „geallieerden" vele open, onontwarbare geschilpunten bestaan, die in reeds veel karteren tijd tot gewapende conflicten moe ten leiden. Niet zonder reden, aldus de „Diplo" heeft Eden 'hét probleem „Sovjetunie-Europa" in het geheel niet aangeroerd en evenmin aan dacht geschonken aan de Atlantische charta. Niet in de laatste plaats toont Edens rapport, aan. dat Engeland geen ver antwoordelijkheid kent voor de ove rige wereld, laat staan voor het Europeesche continent. In zooverre is elk nieuw bewijs voor het Britsche gebrek aan verantwoordelijkheids gevoel, vooral jegens hen die Albipn reeds eenmaal heeft, verradea en in cUcndg ge<JomP«ki. *lecht^#Snet STANDRECHT VOOR PLUNDERAARS. Te Berlijn is door middel van aan plakbiljetten bekend gemaakt dat individuen, die zich tijdens cie luchtaanvallen schuldig maken aan plundering, oogenblikkelijk voor een bijzondere rechtbank worden ge daagd. De doodstraf zal drie uur na de verkondiging van het vonnis door middel van fusilleering worden vol trokken. Kinderen stichtten 89 branden. Schrikwekkend hoog is het aantal branden, die door nalatigheid ont staan. In een verreljaars hebben kinderen in 89 gevallen in den meest letterlijken zn van het woord met vuur gespeeld. 37 branden ont stonden door slordig omgaan mei een brandehde pijp. met sigaren, sigaretten en lucifers. In de weken van het mooie, zonnige voorjaar zijn thans dag na dag berichten binnen- fekomen over bosch- en heidebran- en, die steeds weer door de onacht zaamheid van wandelaars, arbeiders enz. waren ontstaan. Het komt niet aan op de grootte van de branden, ook de kleinste brand vernielt have en goed. Hoe veel moeizaam vergaard huisraad, waaraan -arbeid is besteed en her inneringen verbonden zijn, gaat op die wijze in de woningen verloren. Iedere brand vreet feitelijk aan het volksvermogen. Wie een brand ver oorzaakt, besteelt zijn volk! Maar ook op den anderen kant van de zaak moet gelet worden. In een kwartjaar zijn 126 branden ver oorzaakt door slordigheid. In andere woorden beteekent dat: 126 men- schen zijn wegens hun gedachten- loosheid bestraft, want deze nala tigheid brengt den schuldige zonder pardon voor den rechter. 126 Men- schen hebben boeten en gevangenis straffen gekregen! Juist in een tijd, waarin de oorlog zoo oneindig veel verwoest, mag de individueele menschen met zijn bezit en dat van de gemeenschap in de laatste plaats slomig omgaan. En daarom, let op het „speelgoed" van uw kinderen, wanneer gij hen zonder toezicht thuis moet laten, past er op, dat gfj geen brandende resten van pijp, sigaar of sigaret wegwerpt. VERKEERSDEELNEMERS MOETEN GEVOLG GEVEN AAN STOPTEEKENS. De höhere SS- und Polizeiführer wijst 'er op, dat volgens de verorde ning op het verkeer op den weg ge volg moet worden gegeven aan de teekens der beambten van de ver keerspolitie. Verkeersdeelnemers, die geen acht slaan op het teeken tot stilstaan ('s nachts rood licht) van politiebeambten of leden van de weermacht, stellen zich blcot aan het gevaar door middel van de wa pens tot verantwoording te worden geroepen. Misbruik van rood licht als teeken tot stilstaan door particu liere personen wordt strafrechtelijk vervolgd. NED. OPENLUCHTMUSEUM MET PASCHEN. Zondag 25 April a.s. Eersten Paaschdag zal het Rijksmuseum voor Volkskunde te Arnhem. „Het Neder- landsch Openluchtmuseum" zijn poor- ten weer openen. Het museum heeft verscheidene uitbreidingen en verbete ringen ondergaan. TWAALF BALEN SUIKER GESTOLEN. In den nacht van 6 op-' 7 April is een inbraak gepleegd in het-pakhuis van de firma Wigmans Schouten aan het Keern te Hoorn. De daders hebben zich toegang verschaft door verbreking van een ruit en kans ge zien niet minder dan .12 balen sui ker mede te voeren, wat. voor de fir ma een belangrijke schadepost be teekent. Zij zijn zoo brutaal geweest een briefje achter te laten, waarin dank wordt betuigd voor datgene wat door de heeren vermoedelijk is er wel sprake van meer dan ëèn dader is meegenomen, Door de politie wordt een onderzoek inge steld, INVAL IN HET VOORMALIGE ROOMIILTS TE HOORN. Politie slaat een goeden slag. Het was aan de Hoornsche gemeen tepolitie niet - ontgaan, dat het voor malige Roomhuis, destijds een bekende uitspanning aan het einde van den Koepoortsweg, den laatsten tijd een belangrijk centrum was van den zwar ten handel. Men hield dit perceel, be woond door de gebroeders H. II. A., F. A. en hun zuster M. A. F. A.. ge ducht in het oog en wachtte slechts op een geschikt tijdstip om tot ingrijpen over te gaan. Dit mojnent nu v/as Dinsdagavond gekomen en door den economischen dienst, werd in samenwerking met de recherche een inval gedaan, welke lot verrassende resultaten leidde. Er werd een partij goederen aangetroffen en in beslag genomen van allerlei aard. wel ke voorloopig werden overgebracht naar het politiebureau, dat hierdoor plotseling in een wwenhuis was her schapen. Wij zijn in de gelegenheid ge steld den voorraad te bezichtigen en troffen daarbij o.m. aan wollen dekens, couponnen japonstof, dameskousen en andere textielwaren, alles van oude kwaliteit, een groote partij prima email- Ie-, aardewerk- en glasartikelen, doo- zen zeep, flesschen slaolie, kazen, kof fie. bonbons, shag. shampoo, een com pleten stofzuiger enz., te veel om op te noemen. De diverse artikelen werden tegen ex-orbilant hooge prijzen aan den man en aan de vrouw gebracht. Tegen een der broers en de zuster kon al da delijk procesverbaal worden opge maakt wegens overtreding yan de distributiebepalingen en prijsopdrijving. Nummer drie van het trio, die blijkbaar lont had geroken en de beenen had ge nomen, kon mede tegen middernacht worden aangehouden en deelde het zelfde lot. De politie, die hiei wel een bijzonder goeden slag heeft geslagen, zet het onderzoek met kracht voort. SLAGERSVROUW GAAT INBREKER TE LIJF. Zij stond haar mannetje. Donderdagavond heeft zich in een wo ning aan de Apeldoornsehe laan in Den Haag een scène afgespeeld, waarbij een vrouw zich zeer kordaat gedroeg. Omstreeks tien uur bemerkte een bur ger onraad in een portiekwoning, die bewoond wordt door een slager en zijn echtgenoote. De voorbijganger ging heen om een agent te waarschuwen, maar inmiddels kwam de slagersvrouw thuis. Juist wilde ze de woning betreden, toen een man onder het stamelen van een smoesje de voordeur uitkwam. Ze ging naar binnen en trof zoowaar in de huiskamer weer een kerel aan. De vrouw bedacht zich geen oogenblik, doch greep den man om zijn middel. Er ontstond een worsteling, het paar rolde de gang door en tuimelde tenslotte vechtend van de portiektrap. Op den grond wist de man zich los te rukken. Op het moment evenwel dat hij het op een loopen wilde zetten, greep de vrouw een been en maakte hij een fiksche tuf meling. Op dit kritieke moment arriveerde de burger met een agent, die den inbreker inrekende. Het was een 30-jarige los- werkman. Ook zijn maat kon door te- hulp gesnelde politiemannen even later worden gearresteerd. De mannen had den uit de woning eenige honderden vleeschbonnen en 525 gestolen. OP GOUDEN BRUILOFTSDAG TEN GRAVF, GEDRAGEN. In het St. Franciscusgasthuis te Gilze zou Dinsdag de eerste gouden bruiloft worden gevierd sedert het 25-jarig bestaan der inrichting. De gouden bruidegom, de 85-jarige Franciscus Kleijsen, is gisteren ech ter na een korte ongesteldheid over leden en zal nu op den dag, waarop hij zijn gouden huwelijksfeest zou hebben gevierd, ten grave worden gedragen. Het zes maanden oude zoontje van de fam. J, I. Becu te Groede werd dood in zijn bedje aangetrof fen, Bij onderzoek bleek, dat de klei ne in het kussen gestikt was. Amerikanisme. HET bekende Amerikaansche tijd schrift ,Life" geeft, op onver dachte wijze een zeer duidelijke uit eenzetting over het begrip ..Ameri kanisme". dat een evengroote be dreiging voor Europa is gaan vormen als het, bolsjewisme. Het blad, dat reeds eerder van zich deed spreken door een opzienbarend interview met den vroegeren gezant in Moskou. Joseph Davies, heeft npu zelfs een extra Sovjet-nummer uitgegeven om het Kremlin welgevallig te zijn. Daarin heet het dat er tusschen de Sovjet-Unie en Amerika in wezen geen verschil bestaat. De bolsjewisten, aldus sohrijft „Life", zien er precies zoo uit als de Amerikanen; zij kleeden zich als Amerikanen en denken ajs Ameri kanen. Lenin, zoo heet net verder nog, is waarschijnlijk de grootste man van onzen tijd; hij heeft de re volutie tot een zinrijke gebeurtenis gemaald,, 'In dezen geest gaat 't blad verder en het is niet moeilijk, de bedoeling van dit geschrijf te begrijpen. Even als in Europa is ook in Amerika ja renlang Moskou voorgesteld als een wereldgevaar; daarom moet thans de opinie „omgevormd" worden, moet den Amerikaah een „juister" begrip bijgebracht worden over de Sovjet-Unie Men moet wat doen voor zijn bondgenooten DE vergelijking van het „Sovjet paradijs" met*..Gods eigen land" kan verder doorgetrokken worden. Omgekeerd kan immers vastgesteld worden, dat de Amerikanen. juister wellicht: de Anglo-Amerika- ncn derhalve eender denken en handelen als de bolsjewisten er is tóch geen enkel verschil. Dit blijkt trouwens niet alleen uit het exra- mimmer van „Life", maar ook uit de terreurvluchten der Anglo-Amerika- nen naar Europa, uit den „zegen" van den New-Yorkschen aartsbis schop op den moord op Antwerpen, en uit de mogelijkheid dat in Ame rika een revue „gewijd" kon worden aan den Godsdienst! Gods eigen land: daar is immers alles mogelijk. Het Amerikanisme i s hetzelfde als bolsjewisme, zij het met een ver- nisje overtrokken: een luxe uitgave, zooals in Amerika alles in luxe uit gave wordt gemaakt, omdat het de wereld is waar geleefd wordt bij de gratie van het goud. En zooals de bolsjewisten hun Gepeoe bevitten om onwilligen te dwingen een nummer te worden in de vorm- en hoofde- looze sovjet-massa, heeft het Anglo- Amerikanisme zijn Secret. Service en het. even beruchte wapen van den boycot om de „vrije meeningsuiting" in de gewenschte Joodsch-plutocrati- sche richting te drijven. Verlangde de goede democratische opvatting aanvankelijk nog. dat. men de massa vrij" moest laten praten (omdat toch de middelen ontbra ken den anders gerichten volkswil door te zetten ook op dit punt is Amerika al even ..ver" als de Sovjet- Unie en kan men slechts de „offi- cieele meening aanhangen." T r zijn rede voor de mannen' in 1 den Nederlandschen Arbeids dienst heeft de Rijkscommissaris ook gewezen op de gevaren van bolsje wisme en Amerikanisme. Hij om schreef "duidelijk hoe het bolsjewis me in zijn t.egenwoordigen levens vorm niet een menschelijke uiting is, maar een massale opeenhooping van menschen, die zielloos tot machine- menschen gewordemen zelfs gemaakt zijn, om vervolgens tot voorzichtig heid te manen tegenover het Westen, waar zich een geest vormt, die met den Europeeschen niets gemeen heeft, zoodat „wij het moeten afwij zen dat dit Amerikanisme in onze Europeesche aangelegenheden bin nen dringt! In het licht van de publicaties m „Life" zijn deze woorden thans nog beter te begrijpen, waa.r dit blad im- mers onomwonden schreef, dat er geen verschil is tusschen bolsjewisten en Amerikanen. Bolsjewisme ei Amerikanisme vormen een en hetzelfde gevaar voor Europa. De „luxe-uitgave heeft de zelfde doodelijke uitwerking op de menschelijke beschaving, den vrij: heidszin en andere waarden, die wij in Europa als het hoogste goed der rnenschheid beschouwen. Men moet in Amerika maar doen, wat men wil, maar God behoede ons voor zoo'n Amerikaansche „cul tuur" in Europa. Wij zullen hier onze eigen boonties wel doppen. DE STEM DER S.S. Luistert op Zondag 11 April van 11.3011.45 uur over den zender Hilversum I, op golllengte 415 m., naar de stem der S.S., onderwerp: „De les van het Front". De Führer begroette dezer dagen ia zijn kwartier ia tegenwoordigheid van den chel van het oppercommando der weennaeht, G en era al-vel d- maarschalk Keitel, den opperbevelhebber ven het aan het Oostelijk front Ingezette .8ste Italiaansche lege*,' Generalobexat Gariboldl. wicn hfl bij deze gelegenheid persoonlijk hel hen verleende Ridderkruis vap hel IJzeren Krols uitreikte Hofoeno-Stepf-PM al 'V

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1943 | | pagina 1