NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR ONTMOETING TUSSCHEN HITLER EN MUSSOLINI. SI Duitschland's wacht op den Oceaan, a n u Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau der Scliager editie: Schagen: Laan 201. Telefoon 444 (2 lijnen). Postrekening 66189. MAANDAG 12 APRIL 1943. SCHAGER EDFFTB. 87ste Jaargang No. 85. 2 pagina's. Hoofdredacteur: A. R. JONKER, Alkmaar. De besprekingen verliepen in den geesi van groote hartelijkheid. Volledige overeenstemming bereikt. UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER wordt d.d. 11 April ge meld: - De Föhrcr'en de Dncc hebben van 7 tot 10 April 1943 een ontmoeting gehad. De Duce waa in gezelschap van den chef van den Ital. gen. staf, legergeneraal Ambrosio. den staats secretaris" voor Buitenl. Zaken, Bastianini, alsmede van ambtenaren van het Italiaansche ministerie van Buitenl. Zaken en van officieren van het Italiaansche opperbevel. Met den Führer waren In de sa menkomst verschenen: de rijks maarschalk Hermann Göring; de minister van Buitepl. Zaken Von Ribbentrop, de chef van het opper bevel der weermacht gcneraal- veldmaarschalk Keitel, de opper bevelhebber van de marine groot admiraal DÖnitz en de chef van den genjralen staf van het leger, gene raal Zeitzler. De Duitsche ambassadeur 17 Rome Von Mackensen en de Italiaansche ambassadeur te Berlijn, Dino Alfieri, namen eveneens aan de samenkomst deel. GEMEENSCHAPPELIJKE DOELSTELLINGEN OPNIEUW BEKRACHTIGO. In de uitvoerige besprekingen wer den zoowel de algemeene politiek te land, alsook alle kwesties van de ge meenschappelijke oorlogvoering be handeld. Over alle te treffen maatre gelen werd volledige overeenstemming bereikt. De Führer en de Dirce gaven op nieuw uitdrukking aan de vastberaden heid, den oorlog tot aan de definitieve overwinning te voeren en tot aan de volledige uitschakeling van elk toe komstig gevaar, dat de Europeesch Afrikaansche ruimte van het W. en het O. uit bedreigt. De gemeenschappelijke doelstellingen voor de rechten der vol keren op vrije ontwikkeling en samen werking, werdén opnieuw bekrachtigd. De besprekingen der beide leiders en de onderhandelingen van hun mede werkers verliepen in den geest van groote hartelijkheid. Nadere bijzonderheden. De Duce kwam op 7 April in gezel schap aan op een station dat gelegen was in de onmiddellijke nabijheid van de plaats der besprekingen. De Führer wachtte en begroette hem hier harte lijk.'Ter ontvangst van den Duce wa ren behalve de reeds genoemde autori teiten nog aanwezig reichsleiter Bor- mann en reichspresseehef dr. Dietrich. Nog denzelfden middag namen de besprekingen tusschen Führer en Duce een aanvang. Des avonds gaf minister Von Ribbentrop een maaltijd, waaraan ook talrijke vooraanstaande Duitschers deelnamen. Op den 8en. 9en en lOen Aprilwer den de besprekingen voortgezet. Tevens hadden politieke en militaire autoritei ten gelegenheid tot diepgaande gedach- tenwisselingen en besprekingen van dén toestand. Minister Von Ribbentrop en staats secretaris Bastianini hadden herhaalde langdurige politieke besprekingen, waarbij ten decle ook de wëderzijdsche ambassadeurs ^von Mnckenzen en Dino Alfieri aanwezig waren. Ook de Duce heeft minister Von Ribbentroo in een langdurig onderhoud ontvangen. Op 10 April hadden de Führer en de 1 Duce in tegenwoordigheid van rijks maarschalk Hermann Göring, van mi nister Von Ribbentrop en van staats secretaris Bastianini een gemeenschap pelijke siotbesnreking. Na afloop der vierdaagsche saman- komst droeg het afscheid tusschen de leiders een bijzónder hartelijk karakter. Met deze samenkomst zijn de Führer en de Duce voor de zevende maal s;nds het begin van den gemeenschaope1 ijken strijd bijeengekomen en voor de twaalfde maal in het geheel. De jong ste samenkomst vond plaats van 28 tot ,30 April 1942. Een Duitsch oordeel. De diplomatieke correspondent van het D.N.B. schrijft, dat alleen reeds het feit, dat de besprekingen tusschen Führer en Duce vier dagen geduurd hebben, waarbij zij eiken dag tot zes uur en meer in beslag namen, aan toont. hoe buitengewoon omvangrijk de kwesties waren, die ter bespreking op de agende stonden. Dit versterkte opnieuw het inzicht, dat deze oorlog niet alleen gewonnen moet worden, doch ook gewonnen zal" worden. Wat de vijandige berichtgeving over deze samenkomst aan onderwerp van bespreking en mogelijke conclusies heeft verzonnen, onthult een gebrek aan werkelijkheidszin, dat vroeg of Iaat moet leiden tot bittere teleurstellingen en smartelijke verbazing. Beide asmogendheden staan na 3Jg jaar oorlog niet reeds midden in de vitale oorlogvoering, doch pas aan het begin daarvan. Men zal mogen aanne men. dat de militaire medewerkers van den Führer en den Duce, die her haaldelijk aan de besprekingen hebben deelgenomen, mede de oorlogssituatie en de vooruitzichten hebben besproken. Deze besprekingen hebben hun poli tieke parallel gevonden in diepgaande gedachtenwisselingen omtrent de de tails tusschen ce eerste politieke mede werkers van beide staatslieden. Het officieele communiqué, maakt aldus de correspondent duidelijk, dat de taak der Asmogendheden en Japan veel verder gaat dan Europee- sche belangen en naar de samenwer king van alle gelijkgerichte volkeren tot verwerkelijking hunner idealen gtreeft. Het oordeel van Stcfanl. Aan het samenvattend verslag van Stefani over de ontmoeting ontleenen wij het volgende: Deze samenkomst werd gekenmerkt door de hartelijke persoonlijke vriend schap tusschen Führer en« Duce. Reeds bij de eerste bespreking konden zij een overeenstemming van meeningen en voornemens constateeren, alsof deze bespreking een rechtstreeksche voort zetting was van de vorige samenkom- sten.* Voorts werd de ontmoeting ge kenmerkt door de totale en oprechte solidariteit der politiek van de beide landen, een solidariteit, die aan den dag trad bij alle vraagstukken die tij dens de besprekingen behandeld zijn en waardoor de besprekingen zelf alsook dc besluiten gemakkelijk en spontaan tot stand kwamen. Vijandelijke doorbraakpogingen in Tunesië afgeslagen. Nieuwe terreuraanval op Z.-W. en N.-O. Duitschland. HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 11 April. - Het opperbevel der weermacht maakt bekend: Aan het Oostelijke front is de dag, met uitzondering van succesvolle zui veringsgevechten in het gebied ten Noord-Westen van Isjoem, rustig ver- loopen. Het luchtwapen heeft in verschillen de sectoren met sterke strijdkrachten bolsjewistische stellingen aangevallen en de vijandelijke ravitailleering be nevens industrieele doelen in het ach- terwaartsche gebied van den vijand be streden. In zware, wisselvallige gevechten 'werden ten Zuidwesten van "Tunis en ten Westen van Kairoean met superieure strijdkrachten uitgevoer de en door sterke vliegerformaties ondersteunde vijandelijke doorbraak pogingen afgeslagen. Den vijand werden, deels in tegenaanvallen, zware verliezen toegebracht en 60 tanks werden verwoest. In den zui delijken sector gelukte het onzen troepen zich van deq vijand los tc maken en hun bewegingen naar nieuwe stellingen systematisch voort te zetten. Vijandelijké vliegtuigen hebben in den afgeloopen nacht in Zuidwest- en No.ordoost-Duitschland lukraak bri sant- en brandbommen geworpen, hoofdzakelijk op open landelijke ge meenten. Bij deze en bij overdag uit gevoerde aan^lllen van zwakke Brit- sche luchtstrijdkrachten in het kustge bied van het bezette westelijke gebied verloor de vijand 13 toestellen. In het Kanaal is het in de vroege ochtenduren van 10 April tot een kort gevecht gekomen tusschen Duitsche patrouillebooten en drie Britsche ka- nonneerbooten. waarvan er twee zwaar beschadigd werden De Duitsche sche per! leden schade noch verliezen. De Britsche vice-admiraal ^ir William Tait, commandant van de vlootbasis Kaapstad., heeft verklaard, dat langs de „geheele" Zuld-Afrikaan- sche kust duikbooten zijn waargeno men. Radio-Londen meldt, dat de bijeen komst van de geallieerde i.aties in Washington op 25 April a.s. uitgesteld is tot 13 Mei. Keuringen voor de Waffen - S.S. en hei Legioen. Het SS-Ersatzkommando Niederlande deelt mede: Nederlanders van Arisch bloed, in den leeftijd van 17—45 jaar (ook ge huwden). die lichamelijk zoowel als geestelijk goed ontwikkeld zijn en zich geheel kunnen geven aan de elschen. die de opleiding hun stelt, kunnen zich bij de genoemde adressen vervoegen, teneinde gekeurd te worden. Thans bestaat ook de mogelijkheid tot opleiding en dienstvervulling in Nederland, in een speciaal wacht- bataljon. Gezinsleden dezer vrijwilli gers hebben gelijke voorrechten als zij, die dienen in de Waffcn-SS of het Legioen: kostwinnersvergoeding, kostclooze ziekenverpleging, extra levensmiddelen enz. Tijdens deze keuringen kunnen zich ook diegenen melden, die tot dc Ger- iraansche SS in Nederland willen toe treden. 14 April 1943. 9 tot 13 uui. Rotterdam. Deutsches Haus, Westzeedijk. 15 April 1943. 9 tot 11 uur. Tflburg. Lange Schijstraat 66. 15 April 1943, 15 tot 17 uur, den Bosch, Hotel Noord-Brabant, Markt 45. 16 April 1943, 9 tot 11 uur. Roermond, N.S D.A.P.. Swalmerslraat 61. 16 April 1943. 16 tot 18 uur, Arnhem, Weverstraat 16B. 17 April 1943. 9 tot 11 uur, Hengelo Deutsches Haus. 17 April 1943. 15 tot 17 uur, Zwolle. Hotel Peters. Markt. 18 April. 1943; 9 tot 11 U'ir G :i!nge" Concerthuis, Poelestraat. Nederlandsche Vrijwilligers strij den In het Oosten SS PK Zsehaekol-O-H-P m 18 April 1943. 15 tot 17 uur. Leeuwar den, Huize Schaaf, Breedstraat. 19 April 1943, 9 tot 13 uur. Amster dam, school Iepenweg 13. 20 April 1943, 9 tot 13 uur. Utrecht. N.V. Huis, Oudegracht 245. 21 April 1943, 9 tot 13 uur. Amersfoort, Dienstgebouw, Leusderweg. 22 April 1943. 9 tot 13 uur. Den llaag, Café ..Den F V' E rur.i^riv ..•eg. I I DE STRIJD IN TUNIS. De groote slag in Tuhesië wordt met onverminderde hevigheid voort gezet. In het N. van het front hebben zich thans twee zwaartepunten ge- vofmdfc en wel een in de onmiddellijke omgeving van Dzjebel-el-bab en een in het gebied van Pichon. De aanval der geallieerde troepen bij Dzjebel-el-bab en Medzjes-el-bab gaat in de richting van de stad Tunis, tcv- wijl de meer naar het Z. ingezette aan vallen tegen Kairoean gericht zijn. Van Duitsche zijde verklaart men, dat de overwinningsberichten der geallieer den voorbarig zijn. daar de grendel stellingen van Dzjebel-él-bab en van Pichon tot nu toe alle aanvallen zonder uitzondering hebben opgevangen en daar bovendienLvan een omsingeling of van een doorbraak nog geen sprake is De Amerikanen en Britten leden voor al groote verliezen aan zware wapens. Zeer fel is de strijd aan beide zijden van de stad Pichon en bij de passen van El Hauouareb. waar de geallieer den met zeer zware bloedige verliezen telkenmale worden teruggeslagen. In Z.-Tunesië heeft maarschalk Rom mel wederom kans gezien zich aan een dreigende omsingeling te onttrekken en met het gros zijner troepen op nieuwe stellingen terug te trekkjpn. De luchtmacht der Spilmogendheden is zeer actief fen bombardeert dag en nacht de opmarschwegen van de Brit ten en de Amerikanen, waar zij groote verwoestingen aanricht. OPNIEUW BOMMEN OP ITALIAANSCH GEBIED. Aan het Italiaansche legerbericht van 11 April ontleenen wij 't volgende: Napels, Cagliari en La Maddalena zijn gebombardeerd door de Engelsch— Amerikaansche luchtmacht. Te Napels zijn eenige gebouwen gedeeltelijk inge stort en men betreurt er 4 dooden en 34 gewonden. Vier vijandelijke toestellen werden neergeschoten. In de andere plaatsen is het aantal slachtoffers nog niet nauwkeurig bekend. BRITSCHE TOESTELLEN BOVEN DUITSCHLAND. Het Britsche luchtwapen heeft in den nacht van 10 op 11 April verscheidene plaatsen in Z.W.-Duilschland aangeval len. Er ontstond geringe materieele schade. Een tweede vijandelijke aanval was gericht op het O.-gebied van Duitsch land. Er werden bommen op open veld geworpen. De Engelschen verloren op Duitsch gebied 20 vliegtuigen. DE BOMBARDEMENTEN EN DE SCHOOLKINDEREN. Teneinde dé schoolkinderen in de toekomst zoo veel mogelijk voor de ernstige uitwerkingen vèn de Anglo- Amerikaansche bomaanvallen te be schermen is in alle scholen der Parij- sche voorsteden tot nader order het onderwijs in het schoolgebouw vervan gen door onderricht in de open lucht. Onder leiding van hun onderwijzers doen de kinderen onder schooltijd wan delingen in de omgeving, waarbij zij het noodzakelijke onderricht ontvan gen. Op die wijze wil men vermijden, dat honderden kinderen tegelijk zich in het schoolgebouw bevinden. Twee raadsheeren .ontslagen. Wegens grove plichts verzaking. 'S-GRAVENHAGE, 10 Aril. - Het Rijkscommissariaat deelt piedo: de rijkscommissaris voor het bezette Noderlandsche gebied heeft de raads heeren in het gerechtshof te Leeu warden mr. F. F. Viehoff en Mr. J. Wedeven wegens grove verza king van hun ambtsplichten onmid dellijk' ingaande uit hun ambt ont slagen. Het verbergen van Jpden. Men betrachte de grootste voorzichtiheid. 's-GRAVENHAGE, 10 April. - Van bevoegde Duitsche zijde wordt op het volgende gewezen: Sedert de afkondiging van de be schikking van den Generalkonunissar für das Slcherheitswesen inzake het verblijf van Joden in de Provinciën werd een groot aantal voortvluchtige Joden door do medewerking der be volking gevat en qaar een arbeids kamp overgebracht. Met het oog op het vrijwillig en tijdig ver strekken der aanwijzingen zijn de Ne derlanders en hun gezinnen, dio oor spronkelijk deel hadden genomen aan de verberging der Joden cr in alle gevallen zonder straf vanaf ge» komen. Daarentegen moest onlangs een aan tal Nederlanders Worden gearresteerd, de geitracht hadden te verhinderen, dat de politie kennis kreeg van het verblijf van verbrogen Joden. Teneinde een vergissing inzake het al of niet behooren tot het Joodsche ras van woningzoekende personen en te vens het gevaar van een strafbare handeling te vermijden, wordt dringend aanbevolen alle in de huiselijke ge meenschap opgenomen personen over- eenkomtsig de voorschriften en onver wijld aan te geven bij de meest nabije politieautoriteit. 341 dooden te Rotterdam. Door het lukraak uitwerpen van brisant- en brandbommen uit Brit sche vliegtuigen heeft in den' nacht van gisteren en eergisteren de Ne- derlandsche burgerbevolking op nieuw verliezen geleden. Deze be dragen volgens de tot nu toe ont vangen berichten elf dooden, waar onder 2 kinderen, 21 zwaargewon den en talrijke lichtgewonden. Een groot aantal woonhuizen werd ver nield, 2 kerken en een kapel ern stig beschadigd. Het aantal dooden in Rotter dam is tot op heden tot 341 ge stegen, onder wie 115 mannen, 92 vrouwen en 53 kinderen. 81 docden konden niet meer wor den geïdentificeerd. De terreuraanval op de renbaan Longchamps te Parijs Teletoto Orbis-Holland-Pax m Nieuwe gevechtsmethode der „grijze wolven", 'fiet convooi heeft ontdekt, blijft voeling houden, d.w.z. zij volgt het convooi om 'n eventueelen nieuwen koers direct te kunnen melden. Is nu de kudde grijze wolven bijeen, dan wordt het convooi omsingeld en (Van onzen correspondent). BERLIJN, 10 Apr. - Per telefoon: 'Admiraal Dönitz, de commandant van het onderzeewapen, wiens re cente benoeming tot opperbevelheb ber der Duitsche vloot teekenend is voor de Duitsche oorlogsvoering, is de geestelijke vader eener geheel nieuwe gevechtsmethode der Duit sche duikbooten. Deze gevechtsmethode bestaat ten eerste uit een scherpe bewaking van den Oceaan 'en ten tweede uit een verrassenden overval door aanzien lijke onderzeesche strijdkrachten op vijandelijke convooien. Een aan tal frontbenchtfn die den laatsten tijd in de Duitsche pers gepubli ceerd zijn, h^hben 'n tipje opgelicht van den sluier, die tot dusverre het geheim van de nieuwe gevechtsme- thode der .duikbooten zorgvuldig bedekt hield. Op de stafkaarten der Duitsche marine wordt de Oceaan verdeeld in een bepaald aantal vierkanten. De duikbooten worden zoo verdeeld, dat zij een keten vormen, die dwars door de belangrijkste trans-atlanti- sche routes loopt. Het woord route dient men *hierbij zeer ruim op te vatten, .ornaat de convooien gere geld een sterk afwijkenden koers varen. Neemt nu zoo'n „op wacht staande onderzeeër" een convooi waar, dan probeert hij niet zooals vroeger, een of meer schepen te torpedeeren (dat zou trouwens bij de sterke bewapening uiterst gevaar lijk zijn), maar hij seint oogenblik- kelijk aan de commando-centrale van het onderzeewapen in welk vierkant het convooi zich bevindt, welke richting het uitgaat, hoe groot het is en welke snelheid het heeft. De ontvanger zendt nu onmiddel lijk aan alle onderzeeërs in dc om geving bericht, dat zij zich met vol le kracht naar een bepaald punt coeten begeven, waar zij het con- uoi opwachten. De duikboot die de aanval begint. Steunend op zijn zeer groote snelheid waagt de on derzeeër zich bij zoo'n overval vrij geregeld boyen water, waar zij ui teraard over een groote vrijheid van beweging beschikt. Deze aanvals- methode heeft het voordeel, dat be- Jo leidende destroyer^ en corvetten ikwijls van het convooi worden weggelokt, waarna de onder zeeër tot het convooi "kan doordrin gen en dan de torpedo's kan lan- ceeren op de grootste en meest waardevolle schepen in het midden van het convooi. DOODVONNISSEN VOLTROKKEN. Officieel wordt medegedeeld: De door het Duitsche Obergericht den 2cn en 9en Maart 1943 gevelde dood vonnissen tegen den veelvuldig voor diefstal met inbraak getraften recidi vist Wilhelm Dissel uit Amsterdam wegens het verboden bezit van wapens, en tegen Simon Bertus Schuit uit Amsterdam, wegens sabotage, zijn van daag, na onderzoek van de gratismoge lijkheid, voltrokken. Dissel had, toen hij door Nederland- sche politiebeambten bij een inbraak werd betrapt, verzet tegen zijn arresta tie geboden en daarbij gebruik trachten te maken van een schietwapen, dat hij bij zich droeg. Schuit had als voormalig lid van de C. F. N. ondanks alle in het openbaar gegeven waarschuwingen tot Qctober 1942 zich schuldig gemaakt aan hel vcrsprèiÖen - van geschriften en het aanwerven van leden voor 4e C. P. N. Willem II wint ook I A.D.O. en Feijenoord spelen gelijk. De landscompetitie heeft één ver rassing opgeleverd: Willem II. dat nog slechts had verloren, versloeg in Enschedé de Sportclub met 3-2 en bewees daarmee de Westelijke kampioenen een goeden dienst. Im mers, deze speelden gelijk tegen el-v kaar en kwamen daarna tot de ont dekking dat beider posities verbeterd waren door de nederlaag van En schedé. Enschedé had met de rust een 2-0-voorsprong, maar speelde na de thee zoo slecht, dat Willem II ge makkelijk den achterstand in een voorsprong kon omzetten, 't Werd 2-3. maar Willem II miste' nog tal van kansen. In Den Haag speelden ADO en Feijenoord een spel. dat niet bijzon der hoog stond Was ADO voor de rust iets sterker. Feijenoord bleek na de thee meer aanvallend. Tot 5 minuten voor lijdibleef de stand 0-0, toen namen de Rotterdammers de leiding! Nauwelijks een minuut la- Ier kwam echter de gelijkmaker en onder groote spanning verstreek de resteerende tijd. De stand is thans: Feijenoord 4 2 2 0 4-2 Heerenveen 4 2 0 2 12-11 ADO 2 110 4-2 3 Enschedé 4 112 8-7 3 Willem II 4 1 0 3 7-13 2 L.S.V.V.-M.F.C. 3-1. De kampioenen van afd. B heeft ook nu aan den Langediik de pun ten moeten laten. Het vertoonde spel was forsch met zeer snelle mo menten naar fraai spel hebben we niet gezien. Voor den aanvang kreeg MFC een bloemenhulde. Al dadelijk ontwikkelde MFC een snel spel, waardoor LSVV alle zei len moest bijzetten. Uit een hoek schop nam MFC de leiding (0-1), LSVV werkte zich al meer en meer los en de strijd ging spoedig gelijk op. Toen LSVV -een hoekschop nam was het Tromp die goed voorzette en Mettes schoot hard in (1-1). Met dezen stand kwam de rust. Na de rust had. LSVV den wind mee en na 12 min. kreeg P. Mettes een kans (2-1). Alhoewel de doelen om beurten in gevaar kwamen wis ten de doelverdedigers hun doel voor doorboring te vrijwaren. Na 18 min. was het weer P. Mettes die een kans kreeg en deze niet miste. 3-1, HOLLAND-VLAANDEREN 2-4. in het Hans Hess-stadion te Leip- zig waren ongeveer 14.000 toeschou wers, waaronder vele in Duitsch land werkende landgenooten en Belgen getuige van een voetbalwed strijd tusschen een Nedei-landscke én een Vlaamsche ploeg. De Vlaam- sche ploeg, welke over betere spe lers beschikte, behaalde een verdien de 4-2-overwinning. VERDUISTER GOED Dwe week van 20.456.45. 20 April: Volle Maan. Maan cp: 12.50, onder 3.57 DE STRIJD IN BIRMA. De Londensehe zender heeft het gis ter toegegeven. dat,de gevechtshande lingen in Birma niet al te gunstig ver- loopen. Er zijn. zoo werd gezegd, een of twee tegenslagen met daarmede ge paard gaande verliezen ontstaan. Het gebied heeft groote terreinmapilijkhe- den, vooral in der Kaledan-sector. We kenlang waren de Britsche troepen ge dwongen moeilijk oerwoudterrein te bestrijden. DE VERLIEZEN VAN DE V AMERIKAANSCHE WEERMACHT. ..Het oorlogsinllchtingenbureau te Washington heeft medegedeeld, dat de verliezen van de Amerikaansche strijd krachten. waarvan de familieleden reeds in kennis gesteld zijn, sedert het uitbreken van den oorlog 75.945 man bedragen, nml. 11.667 dooden. 13.554 gewonden en 41.070 vermisten. Het verlies van het leger: 4612 doo den. 8894 gewonden, 28.097 vermisten en 9644 gevangenen, dus in totaal 51.247. De marine: 7065 dooden, 4660 gewon den. 12.973, vermisten, dus in totaal 24.698. BRAZÏLIë ONDERTEEKENT PACT DER GEALLIEERDE NATIES. De Braziliaansche ambassadeur te Washington heeft namens Brazilië het pact van de Geallieerde naties onder teekend. Roosevelt had nog eenige maanden geleden uitdrukkelijk verklaard, dat men Brazilië nbg niet kon rekenen tot de geallieerde naties, ofschoon het den staat van oorlog had geproclameerd. Tn- tusschen heeft echter de regeering van Brazilië er verscheidene malen op ge wezen. dat zij zich beschouwt als ge allieerde natie. Ook Bolivia is door de Ver. Staten uitgenoodigd zich bij het pact aan te sluiten. BTTROEMEESTFRS BENOEMINGEN. 'S-GRAVENHAGE. 10 April. - Het Rijkscommissariaat deelt mede: De Commissaris-Generaal voor Bestuur enJustitie heeft den gemeenteamb tenaar H. Tuier, tuinier te Roden, benoemd tot burgemeester van Oude Pekela en den kaitein G. H. Klomp te Rhenen benoemd tot burgemees ter van Temeuzen. MAX BLOKZIJL IN HET VERVOLG OM 18.45 VOOR DEN ZENDER HILVERSUM 2. 's-GRAVENHAGE. 12 April. - Met ingang van heden zal Max Blokzijl in het vervolg zijn radiopraatje houden om 10.45 uur via den zender Hilversum 2. Ditmaal is het politiek weekpraatje getiteld: „Rotterdam antwoord." Deze Courant verschijnt dagelijks. Advertentie-tarief. Prijs der gewone advertenties in deze Editie 11 ct. per m.M. Bij contract binnen een jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor de geheele oplage op aanvrage. Paarden OPENINGSWEDSTRIJDEN OP DUINDIGT. De uitslagen van de Zondag op Duindigt gehouden openingswed strijden luiden als volgt: Aanvangspriis. afstand 2740 m: 1. Cycloon, eig. stal Amsterdam, tijd 3 min. 50 sec., km-tijd 1 min. 36.6 sec., toto winnend 2, plaats 1.20; 2, Humpie Scott, plaats 1.70; 3, Graaf Norbert G„ plaats 1.30. Amazonepriis. afstand 2000 m: 1, Flying Guy (eig. stal Henri), tijd 3 mm. 11.5 sec., km-tijd 1.34.9. Toto winnend f 2.80, plaats 1.60: 2. Ex cellent. plaats 2.80: 3. Borlena Scott, plaats 6.70. Duinzichtpriis, afstand 1800 m: 1. Sartene (ei^T J. H. W. Pasman) tijd 2 min. 3.7 sec. Toto winnend 2.50. plaats 1.40: 2. Cassagnac. plaats 1.90; 3. Kaciole, plaats 4.80. Anitaprijs, afstand 2000 m: 1. Dro- meleague (eig. P. J. A. Botman) tüd 3 min. 6 sec., km-tijd 1.33. Toto winnend f 5.10, plaats 1.60: 2. Ba ronesse K., plaats 1.70: 3. Elionora, plaats 1.50. Wassenaarprijs, afstand 1350 m: 1. Rincee (eig. stal de Venhoeve) tiid 1 min. 29.2 sec. Toto winnend 7, paats 2.90; 2. Olympus, plaaté 10.50; 3. Napo, plaats 2.60. Aromaprijs, afstand 2020 m: 1. Mesnil-Cher (eig. G. J. v. d. Els- hout) tijd 3 min. 0.3 sec.„ Km-tijd 1.26.7. Toto winnend 4.50, plaats 3.60; 2. Zoon van Silladar, plaats 2.80; 3. Darelet 5, plaats 2. Amateurprijs, 3000 m: 1. Senator Norris (eig. S.- van Voorst) tijd 3 m '6.2 sec.: km-tijd 1.31,3 sec. Toto win nend 19.70, plaats f 2; 2. Lutirt Sans Suite, plaats f 1.30; 3. Crack, plaats 1.20. Ex-Votoprijs, afstand 3000 m: L Elvire (eig. stal Prospero) tijd 3 m. 41.2 sec. Toto winnend 2, plaats 1.40; 2. La mare aux Fees. plaats 2.50; 3. Petrolette, plaats f 2.60. Hockey. ALKMAAR VERSLAAT U.V.O. U.V.O. trok gisteren met een xlames- en heereneiftal naar Alkmaar, waar beide elftallen een nederlaag moesten incasseeren. De Alkmaar-combinatie, die tegen de U.V.O.-dames in het veld trad, bleek reeds spoedig sterker en het duurde niet lang of mej. Bok was voor de eer ste maal gepasseerd. Niet lang daarna werd ook het tweede doelpunt gescoord. Daarna kwamen dé U.V.O.-daraes even los en mej. v. Veen slaagde erin, den stand op 2—1 te brengen. Na de rust wist Alkmaar het doel nog tweemaal te vinden, zoodat da eindstand 4—I^werd. Ook de heeren uit Schag'en moesten een nederlaag incasseeren. In het be gin trok U.V.O. fel ten aanval, doch een snelle uitval van Alkmaar bracht reeds een doelpunt óp (1—0) en het spel der gasten zakte toen plotseling af zoodat Alkmaar nog tweemaal vlug aqhter elkaar kon scoren. Jo Mos scoor de een tegenpunt (3—1), doch het was nog geen opleving, want voor de rust, voerde Alkmaar den stand nog op tot 5—1. Na de rust kwam U.V.O. er beter in. Nadat Alkmaar nog eenmaal gescoord had, namen de gasten het initiatief en gaven dat niet meer over. Twee doel punten waren het resultaat zoodat. het einde een 6—3-overwinning voor Alk maar hraclj*. HERMES PROMOVEERT NAAR DE 3E KLASSE. Door een fraaie 5-2-overwinning op Ailiance III promoveert het Hel- defsche Hermes naar de 3e klasse van den N.H.B. Morgen komen wii hierop nader terug. Wielrennen WEDSTRIJDEN OP DE WIELERBAAN TE WIERINGEN. Ondanks het twijfelachtige weer trokken vele bezoekers naar de tri bunes van de Wieringer wielerbaan, waar onder leiding van kamprechter Visser uit Zaandam interessante wedstrijden werden gehouden. Met de volgende uitslagen: Sprint over 3 ronden: 1. Peeters» 13 sec., 2. Pronk, 3. Remkes. 4. vaï* Bohemen. Afvalwedstrijd: 1. T^ees Bakker (Zaandam). 2. Ooms, 3. Lust. Aehtervolgingswedstrijd tusschen Klink en Evers. Klink werd na 14 ronden in 4 min. door Evers inge haald. Eigen krachtwedstriid over 12 km: 1. Ooms. 2. Remkes. 3. Vooren* tiid 17 min. 40 sec. Koppelwedstrijd: deze wedstrijd kenmerkte zich door zware vluch ten, welke vooral het -hoogtepunt bereikten, toen niet minder dan 25 gulden premie werd uitgeloofd voor een ronde uitloopen. Deze premie werd gewonnen door het koppel Bakker-Remkes. De uitslagen luiden: 1. Bakker- Remkes 3 pt. Op een ronde: 2. Evers- Lust 5 pt., 3. Klink-Ooms 5 pt.. 4» Groenewegen-Vooren 4 pt. Op 2 ron den: 5. Peeters-Bohemen 7 pt. Schaken SCHAAKMAT TE NOORD- SCHARWOUDE. De uitslagen van de voorjaarscom petitie waren: le groep: W. Kaan-G. van Loenen 1-0, J, Qot- jers-J. Kroon 0-1, G. Goudsblom-J, Kamper H. Hart-H. Stins 14-M. J- J. Kroon-G. v. Loenen 1-0, J. Kamper-J. Ootjers 0-1. 2e groep: A. v. cL Lubbe-C. Kliffen 0-1. K. de Vries-J. Heidsma 0-1. A. de Wit- Scholten 1-0. J. Lindeboom-Rusten burg 0-1, C. Kliffen-T. de Jong 0-1. Wintercompetitie: le klasse: J. Kamper-H. Hart 0-1. VOETBALUITSLAGEN. Kampioenschap van Nederland. ADO-Feijenoord 1-1 Enschedé-Willean II 2-3 4e klasse A: Oudesluis-BKC 2.4 Vrone-Texel 1-2 4e klasse C: Zeevogels-ADO '20 3-1 Res. 2e klasse A: Helder Tl-Stormv. II 0 3 Res, 3e klasse A: Zaandijk II-HRC H J-l Res. 3e klasse B: Meervogels Z. II- WFC IV 0-5 VVZ n-W.Frisia U 2-2 BEKER WEDSTRIJDEN. Afd. A. Blauw-Wit-BDO 3-2 W.-Frisia-Kenneth. 1-1 Afd. C: DWV-ALkm. Boys HBC-Ajax Afd. D: Alcm aria-DWS RCH-VSV Hercules-WFC Afd. G: H RC-SucCes Wieringerw.'-Helder Afd. B: LSVV-MFC Schagen-DTS 94 0-6 0-4

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1943 | | pagina 1