NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR Dat Germaansch Nederland ontwake! VrpRiT? Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar Voordam C 9. Bureau der Schager editie: Schagen: Laan 201. Telefoon 444 (2 lijnen). Postrekening 66189. DINSDAG 13 APRIL 1943. SCHAGER EDITIE. 87stè Jaargang No. 2 pagina's. Hoofdredacteur: A. R. JONKER, Alkmaar. Deze Conrant verschijnt dagelijks. Advertentie-tarief. Prijs der gewone advertenties in deze Editie 11 et. per m.M. Bij contract binnen een jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor de gcbecle oplage op aanvrage. Uitreiking Reichssporiabzeichen te Avegoor. Soldateske levenshouding doel der.lichamelijke opvoeding. Niet de Bijbel, maar het wapen boezemt den Bolsjewist ontzag in. Avegoor is voor de Nederland- sche SS-inannen een begrip gewor den: In dit scholingskamp hebben de meesten hun eerste opleiding ontvangen. In dit scholingskamp heeft Zon dagmiddag een bijzondere plechtig heid plaats gehad. SS-Gruppcnführer en Generallcutnant der höhere SS und Polizei Rauter reikte daar aan 62 mannen der Germaansche SS in Nederland, waarvan er 32 de uni form droeg, a van rijks- of gem.- politie, het Reichssportabzeichen uit. Tevens opende hij er de nieuw gebouwde turn- en exercitiehal. SS-Gruppenführer Rauter, de voor man der Germaansche SS in Neder land. SS-Startdartenführer Feldmeyer en de commandant van het scholi.igs- kamp hautsturmführer dr. Brendel heb ben daarbij in toespraken, die wij hieronder samengevat weergeven, de taak der Germaansche SS opnieuw belicht. Benevens gewezen op het doel, dat door haar met lichamelijke opvoe ding wordt nagestreefd. Namelijk: het aahkweeken van een soldateske levens houding, het vormen van weerbare mannen, van een weerbaar volk. Bovendien proclameerde SS-Gruppen führer Rauter in zijn rede een op 19 en 20 Juni a.s. ter gelegenheid van het Zonnewendefeest voor alle SS-mannen te houden driekamp. welke over alle standarten een beeld zal geven van den door hen bereikten graad van weer baarheid. In verband met het soldateske karak ter der plecht^heid werd deze aange vangen met muziek der kapel en het zeggen en zingen van spreuken en lie deren. waarin soldatendeugden worden geroemd Vervolgens richtte als eerste SS-Standartenführer Feldmeyer het woord tot de mannen. SS-Standartenführer Feldmeyer spreekt. ..SS-Standartenführer Feldmeyer ving zijn toespraak aan met er op te wijzen dat de weg, die de Germaansche SS de afgeloopen jaren is gegaan, wordt gekenmerkt door mijlpalen. In dien ontwikkelingsgang aldus spreker, zijn er momenten geweest van bezinning, waarin we ons bewust werden hoezeer we innerlijk waren gegroeid en verder gekomen op den weg naar het ideaal. Ook thans weer beleven wij zoo'n oogenblik. Er zuilen jaren komen, waarin gij mannen, die het geluk hebt hier tegenwoordig te zijn, u dezen dag zult herinneren. Ik ben er trotsch op te weten, dat velen uit uw midden nog dit jaar de wapens in het Oosten zullen gaan voe ren. Toont u daar SS-man. en geeft er blijk van dat gij deze school in Ave goor waardeert door den aard en de wijze, waarop gij uw plicht vervult, opdat bewaarheid worde: „Möge diese grosse zeit kein kleines Geslacht fin den Hierna was het woord aan den com mandant der school, Hauptsturmführer dr. Brendel. Dr. Brendel roept herinneringen op. Hauptsturmführer dr. Brendel her innerde er aan hoe SS-Gruppenführer Rauter begin 1941 het bevel gaf tot op richting der school en SS-Brigade- führer Junelaus. indertijd inspecteur der Nederlandsche SS. met de leiding werd belast. Dank zij de medewerking van den huidigen leider van het NAF. den heer Woudenberg, die dit voorma lig NW-Gfird ter beschikking stelde, kon de school 1 Mei 1941 worden ge opend. Later werd spreker met de lei ding belast. Avegoor is in twee jaren gegroeid. In dit verband gevoelde spreker er behoefte aan dank te brengen aan zijn medewerkers en vooral aan Gruppen- fünrer Rauter voor den steun, dien hij persoonlijk en materieel zoo rijkelijk heeft verleend. Het verheugt mij, aldus vervolgde hij. in tegenwoordigheid van den chef en inspeoteur van het Amt für Leibesiibung und Lcibescrziehung in in Berlijn hier te mogen verklaren, dat Avegoor niet alleen uiterlijk ge groeid is zooais blijkt uit den nieuwbouw op de terreinen maar ook in breedte en diepte van werken en scheppen. Want ai wat we hier doen, hetzij exereceren, marchceren of schieten, het ,is opvoeding. Alle opvoeding moet daarin haar hoogste doel en zin vinden. Wanneer jaren geleden werd ge schermd met pacifistische, philantropi- sche, religieuze en nog meer dergelijke internationalistische soorten van op voeding dan zien we thans hoe die in elkaar storten, waar een volk strijdt om zijn dagelijksch brood, zijn leven, zijn recht. Wie gelooft het bolsjewisme met den bijbel in de hand te kunnen terugslaan of zelfs maar ophouden, kunnen wij slechts vragen: begrijpt gij er dan nog niets van? Soldateske levenshouding. De lichamelijke opvoeding moet, zoo als ik zeide, een onderdeel zijn van de opvoeding tot een soldateske levens houding. Zij moet laten aanvoelen, dat het iets heerlijks is. wanneer men zich mag inzetten voor het bestaan van zijn volk, zij moet vreugde wakker roepen over het feit. dat men zich weerbaar weet en een geest van weerbaarheid aankweeken. Deze zaken hebben niets te maken met rnilitairisme. Onze man nen moeten slechts leeren hard, taal, oprecht, gehoorzaam, eerlijk, trotsch en bereid tot den inzet te zijn. Zij moeten een houding hebben en een sterken wil. De soldaten deugden onzer voor ouders moeten in het hart onder SS- mannen een eeuwige woning vinden. Rauter "bver Germaansche schep pingen in Nederland. i Gruppenführer Rauter sprak als volgt: De oorlog, waarin wij ons thans be vinden, geen oorlog tusschen landen in den liberalen zin, zooals die van 14- 18. De oorlog die nu gevoerd wordt, is er een van wereldbeschouwingen. Zoo xien wij aan den eenen kant het Jood- sche bolsjewisme, aan de andere zijde het revolutionnaire nationaal-socialis- me. en ginds de stervende plutocrati sche .wereld. Toei wij mannen der Germa msche SS indertijd hier in Nederland kwa men, geschiedde dat in tweeërlei func tie. Eenërzijds als Waffen SS, als sol daten dus die het vaderland naar buiten beschermen, anderzijds als Schutzstaffel, als veiligheidspolitie, die de kwalijke elementen en invloeden binnen het lichaam der gemeenschap bestrijdt. De algemeene SS, welke de wereldbeschouwing belichaamt en dé eigenlijke moeder der Schutstaffel is. was helaas nog niet in werking getre den. Als belijders dier algemeene Ger maansche SS vielen ons uw Ger maansche scheppingen hier in Ne derland op. Wij moesten in deze Ne derlanders wel onze broeders zien en velen hier, die deze SS-gedachte met ons deelden, deden daartoe een be roep op ons. In eerste instantie ging het er der halve om, dat wij ons .tezamen Germa nen voelen en een beroep deden op hen, die zich bewust zijn tot hetzelfde ras te behooren, mede te willen helpen aan het scheppen van een groot Ger maansch Rijk. Het bewijs voor de stootkracht dezer gedachte is geleverd door de honderden en nog eens hon derden, die hier den weg vonden tot onze vanen, zich geschaard hebben on der onze zege-runen en dienst namen in de Waffen-SS. In die 2% jaar zijn velen hunner gevallen in de gedachte aan hun ideaal, bij de vervulling eenèr hooge plicht. Zoo ontstond de Nederlandsche SS, later Germaansche SS in Nederland geheeten. die niet anders is dan de Germaansche SS in Duitschland. Im mers, wanneer men Scuhtsaffel man is, is men dat overal, onverschillig waar men staat. Nieuwe strijders voor een hooge idee. Thans staan wederom een kleine honderd man op het punt Avegoor te verlaten als strijders voor een hooge idee. De overdracht dezer geheel in Germaanschen Nordischen stijl opge trokken turn- en exercitiehal kon niet feestelijker geschieden dan bij de uit reiking heden van het Reiehssportab- zeichen, dat gij in_ harden strijd ge wonnen hebt. Deze plechtige uitrei king geschiedt hier voor de eerste' maal in Nederland. Ik hoop, dat na u nog veel meer mannen zich het Abzeichc» verwer ven. De grondslag daarvan is immers het flink, krachtig en taai maken van het lichaam. Mo,ge, juis nu aan «1e fronten aan Germaansche lichamen de* zwaarste eischen worden gesteld, hiervan een stimulans uitgaan. Daarom- maak ik van deze gelegen heid gebruik hierbij te proclameeren, dat allen SS-mannen zekere normen op dit gebied zullen worden gesteld en dat op het komende Zonnewendefeest •in alle Standarten een edele wedkamo zal worden gehouden, waardoor dit feest wederom zoo gevierd zal worden als onze voorouders dit plachten te doen. Bovendien verwacht ik, dat daar van een aansporing uitgaat voor de be oefening der weersport in onze gele deren. Germaansch Nederland ofitwake! ..Wij hebben, aldus besloot Gruppen führer Rauter zijn rede, indertijd ge roepen „Duitschland ontwaak" gij roept thans in uw volk „Germaansch Nederland ontwaak", het gaat er om of Europa in de toekomst nog leven zal of radicaal zal worden uitgebluscht. Daarom kan niet gedacht worden aan een oogenblik van zwakte. Ik ben er van overtuigd, dat uw aantal steeds grooter zal worden, Nederland zich daardoor een weg naar de toekomst zal banen, en wij» eenmaal zullen kunnen zeggen „GTro3n.ie is ontwaakt en op gestaan!" In dezen zin verleen ik u. kameraden van de SS en in de Politie het Sportabzeichen. Vervolgens trad Gruppenführer Rau ter. op, de gelederen toe en speldde hij den mannen, terwill de muziekkapel ipeeldd, hPt Abz^ichen op de borst. DE W.A. VOOR DE RADIO. Met ingang van de week 11-18 April wordt het W.A.-kwartiertje niet meer op Donderdag uitgezonden, maar des Zaterdags van 18 tot 18.15 uur over Hilversum II. OPVOEDING VAN DE SOVJETJEUGD Dit is de ieugd, van wie Stalin eens zei: .zij zijn de bloemen van ons leven". Koe deze .bloemen" in werkelijkheid zijn, toont ons de „Pionerskaja Prawda" van 14 Mei 1938. De begroeting van deze beide .bloemen" is zoo doorspekt met gemeene scheldwoorden, dat alles ijlings op de vlucht slaat en zelfs een paard zijn ooren dicht houden moet CNF- GFL-Pax m Sfax en Kairoean volgens de plannen ontruimd. Twee Sovjetbataljons vernietigd. Volgens den zender Rabat is Zon dag een Eenheidspartij van Fransche dissidenten opgericht onder voorzitter schap van generaal Giraud. Naar uit Istanboel vernomen won* zal de opperbevelhebber der Britsche strijdkrachten in het naburige Oosten, generaal Maitland Wilson, morgen te Ankara aankomen. VERDUISTER GOED Deze week van 20.456.45. 20 April: "Volle Maan. Maan op: 12.50, onder 3.57 Vijandelijke kruiser tot zinken gebracht. Tijdens zuiveringsgevcchten ten Noord-Westen van Isjoem werden twee vijandelijke bataljons vernie tigd. Van het overige Oostelijke front wordt slechts melding gemaakt van mislukte plaatselijke aanvallen der Sovjets bij het Koebanbruggeh'oofd en ten Zuiden van het Ladogameer. In Tunesië boden onze achterhoeden in het gebied van Kairoean en Sousse den vijand hardnekkig tegenstand en hielden het oprukken van de voorhoe den der vijandelijke pantserwagens elkens weer op. Onder voortdurende gevechten trokken zich de Duitsch—Italiaan- sche gevechtsgroepen naar het Noorden terug en ontruimden in den loop van deze bewegingen en na vernieling volgens de plannen van voor den oorlog belangrijke in stallaties Sfax en Kairoean. Formaties vliegende artillerie der luchtmacht steunden de operaties van onze troepen en brachten tijdens ver rassende scheervluchten den vijand groote verliezen toe. Afzonderlijke vijandelijke vliegtuigen drongen gisteren overdag de bezette gebieden in het Westen binnen tot aan de grens van het Duitsche Rijk. Vijf vliegtuigen werden daarbij neergescho ten. Tijdens een mislukten aanval van Britsche torpedovliegtuigen en bom- Keuringen voor de Waffen S.S. en het Legioen. Nederlanders van Arisch bloed, in den leeftijd van 17—45 jaar (ook ge huwden), die lichamelijk zoowel als geestelijk goed ontwikkeld zijh en zich geheel kunnen geven aan de eischen, die de opleiding hun stelt, kunhen zich bij de genoemde adressen vervoegen, teneinde gekeurd te worden. Thans bestaat ook de mogelijkheid tot opleiding en dienstvervulling In Nederland, in een speciaal wacht- bataljon. Gezinsleden dezer vrijwilli gers hebben gelijke voorrechten als zij, die dienen in de Waffen-SS of het Legioen: kostwinnersvergoeding, kostelooze ziekenverpleging, extra levensmiddelen enz. Tijdens deze keuringen kunnen zich ook diegenen melden, die tot .de Ger maansche, SS in Nederland willen toe treden. 14 April 1943, 9 tot 13 uui. Rotterdam, Deutsches Haus, Westzeedijk. 15 April 1943, 9 tot 11 uur. Tilburg, Lange Schijstraat 66. 15 April 1943, 15 tot 17 uur, den Bosch, Hotel Noord-Brabant, Mark'. 45. 16 April 1943, 9 tot 11 uur, Roermond, N.S.D.A.P.,'Swalmerstraat 61. 16 April 1943, 16 tot 18 uur, Arnhem. Weverstraat 16B. 17 April 1943, 9 tot 11 uur, Hengelo Deutsches Haus. 17 April 1943, 15 tot 17 uur, Zwolle, Hotel Peters, Markt. 18 April 1943, 9 tot 11 uur, Groningen, Concprthuis. Poelastraat. 18 April €943, 15 tot 17 uur, Leeuwar den, Huize Schaaf, Breedstraat. 19 April 1943, 9 tot 13 uur, Amster dam, school Iepenweg 13. 20 April 1943, 9 tot l3 uur. Utrecht. N.V. Huis, Oudegracht 245. 21 April 1943, 9 tot 13 uur, Amersfoort, Dienstgebouw. Leusderweg. 22 April 1943, 9 tot 13 uur, Den Haag, Café „Den Hout," Bezuidenhoutsche- weg. T« Amsterdam zal door den Nederlandschcn Volksdienst een groot- ■cheepiche actie op touw worden gezet tot het verleenen van steun aan door den Britschen teneuraanval zoo zwaar getroffen Inwoners van Rotterdam. Reeds dadelijk na den eersten oproep stroomden van vele zijden de gaven binnen. In een der gebouwen van den N.V.D. is men druk bezig met het sorteeren der binnengekomen lijfgoederen CNF-J. ZeJjiemaker-Pu a menwerpers op een door lichte Duit sche zeestrijdkrachten beschermd cbn- vooi in de Golf van Biscaye werden twee torpedovliegtuigen en drie bom menwerpers neergeschoten. Aan de kusten van dc bezette gebieden.in het Westen en van Noorwegen werden nog vier vliegtuig-u door lichte Duitsche zeestrijdkrachten vernietigd. In het Westen van de Middellandsche Zee viel een Duitsche duikboot een formatie oorlogsschepen aan', bracht een kruiser van 8000 ton van de Fiji- klasse tot zinken en torpedeerde een torpedojager. Breuk in Britsche Labourpartij. In de Britsche Labourpartij is het tot een voor de partijleiding zeer on aangename breuk gekomen. Vrijdag is de plaatselijke groep van Bristol buiten de; partij gesloten. Dit is in zooverre van beteekenis, dat de mi nister van Vliegtuigproductie, Sir Stafford Cripps, jaren lang van,deze groep lid is geweest. Men verwacht, dat Cripps de politieke leiding van deze afgescheiden groep der Labour partij op zich zal nemen. Naar uit verschillende Engelsche berichten blijkt, zou Cripps voor nemens zijn met behulp van deze numeriek zeer zwakke groep Bristol Oost zijn oude Volksfront-gedachte weder nieuw leven in te blazen, het geen vooral door de Britsche com munisten zou worden toegejuicht. Rijkscommissaris over Amerikanisme. Het Arbeifsbeircich, der N.S. D.A.P. in den Nicderlanden heeft Zondag te Den Haag een werk vergadering gehouden met de waardigheidsbekleders en ambtsleiders. De bijeenkomst werd o.a. door Generalkommis- sar Wimmer en den gevolmach tigde van den Rijkscommissaris als gast bijgewoond. Hauptdienstlcitcr Schmidt opende de bijeenkomst met een herdenking van het groote aantal in het afge loopen jaar gesneuvelde partijgenoo- ten u:t het -.roojls :eie ch. aie hun trouw aan FüTffer en volk met den hoogsten inzet hebben bezegeld. Rede van den Rijkscom missaris. Vervolgens nam de Rijkscommis saris, Rijksminister dr. Soys-Inquart, het, woord, die in eoh fundamenteel overzicht, over den, politieleen en ideologischcn toestand, zooals die speciaal in Nederland bestaat, de richtsnoeren gaf voor hot komende werk. Van bijzondere beteekenis was dat deel van zijn uiteenzettingen, waar in hij zich bezig hield met dc Euro- peesche taak tegenover de beide ge varen, die hot continent bedreigen: het bolsjewisme en hot Amerikanis me. Aan de hand van 1 alrijke voor beelden zette de Rijkscommissaris op overtuigende wijze uiteen, hoe het Amerikanisme niet alleen geen begrip voor dp Europeesche vraag stukken toont, maar zelfs niet be reid is zich op verantwoordelijke wijze met die vraagstukken bezig te houden cn er er de voor keur aan geeft hot continent aan het bolsjewisme over to leveren. Engeland heeft sedert vorigen oorlog niets geleerd. In de Sunday Pictorial oefent Lord Winster een scherpe critiek. Hij wijst er o.a. op, dat Enge land *er telkens aan het einde van een oorlogsjaar slechter voorgestaan heeft dan aan het einde van het voorgaande. Oorzaak van do mislukkingen is het feit, dat de Britsche admiraliteit den oorlog is begonnen in het opti mistische vertrouwen, dat. de duik- booten minder gevaarlijk zouden zijn dan in den vorigen oorlog. En geland zal in de komende zes maan den nog zware duikbootaanvallen moeten verwachten, waartegen het tengevolge van. de fouten der afge loopen twee jaar moet optreden met ontoereikende middelen. Mussolini heeft den Führer een telegram gezonden waarin hij zijn vol doening over de vriendschappelijke bijeenkomst en de daar bereikte resultaten tot uiting brengt. Staatssecretaris Bastianini zond een telegram van gelijke strekking aan mi nister Von Ribbentrop. SCHAGEN. Uit onze omgeving. VOOR DE SLACHTOFFERS VAN ROTTERDAM. Een beroep op Schagen. Reeds eenige malen werd ons in de afgeloopen dagen de vraag gesteld, waarom in tdl van plaatsen een actie voor de slachtoffers van Rotterdam op touw kon worden gezet, zonder dat in Schagen iets geschiedde. Blijkbaar waren velen begeerig uiting te geven aan hun medegevoelen met de zoo zwaar getroffen landgenooten en wil den ze dit door daden toonen. Het zal dezen medeburgers stellig genoegen doen te vernemen, dat de. Nederlandsche Volksdienst in onze ge meente zich 8e zaak heeft aangetrok ken. Inzameling. Om te beginnen zal een inzameling worden gehouden, enz. Deze heeft plaats gedurende de eerstvolgende da gen en wel tot en met 16 April. De N.V.D. rekent er op. dat allen willen meewerken om deze actie ten bate van een aantal ongelukkige land genooten te doen slagen. Schagenaren. helpt allen mee deze actie tot een succes te doen worden! Kijkt Uw inventaris eens na. of er niets bij is. dat U zoudt kunnen missen en zoo ge weifelt of ge een voorwerp kunt missen, bedenk dan dat er ginds duizenden zijn, die niets meer bezitten, en wie zelfs het allernoodigste ont breekt. Goederen kunnen worden afgegeven bij de heeren: W. C. Schmalz. Hoog- zijde; P. Rezelman, Vreeburg;, J. J. de Vries, Heerenbbosch. Ook kan aan deze adressen bericht worden gezonden, waarna de goederen; die men ter beschikking wenscht te stellen, gaarne worden afgehaald. Collecte. Voorts zal op Zaterdag 17 en op Maandag 19 April een speciale collecte ten bate van Rotterdam worden gehou den. Ook deze heeft plaats onder lei ding van den N.V.D Ten einde onze iplaats zoo intensief mogelijk te kunnen bewerken, is een groot aantal collec tanten noodig. De N.V.D. richt zich daarom tevens tot de Schager ingeze tenen met den dringenden oproep zich als collectant op te geven. Dit kan ge schieden aan elk der drie bovenver melde adressen. Zoo zal het er in de eerstkQmende dagen op aankomen te toonen. wat men voor zijn hulpbehoevenden medemen- schen over heeft. Van harte zèl het ons verheugen aanstonds zoodanige resul taten te kunnen vermelden, dat daarin het bewijs is te lezen, dat onze plaats- genooten weten, wat ze onder omstan digheden, als deze te doen hebben. Men géve dus met volle hand! DOMINEE MOET OP ZIJN GELD WACHTEN. De kerkelijke gemeente van het landelijke dorpje Wieringerwaard verkeert in ernstige financieele moeilijkheden. Op zichzelf is dit een vedschijnsel, dat wel meer voorkomt, doch in. het onderha vige geval is de nood zoo hoog gestegen, dat men den domine, den koster en den organist niet op tijd kan betalen. Daar het nu eenmaal geen gebruik is derge lijke functionarissen voor niets te laten arbeiden, heeft men den omslag verhoogd en tracht het kerkbestuur op deze wijze zijn verplichtingen jegens ddmine ONTSLAG BURGEMEESTER SCHELHAAS. Bij besluit van den commissaris-ge neraal voor bestuur en justitie van 30 Maart 1943 is, op eigen verzoek, on middellijk ingaand ontslag verleend aan H. Schelhaas, als burgemeester van Langedijk. WIERINGERWERF. Konijnen-diefstallen. - Den laatsten tijd werden regelmatig konijnen-dief stallen gepleegd, doch tot voor kort kon de marechaussee den dader niet op het spoor komen. Deze week mocht zij echter meer succes boeken. Wederom W2rd aangifte gedaan van diefstal van konijnen door zckerei. M. Op advies van de marechaussee stelde M. een onderzoek in naar de aanwezigheid van zijn konijnen op de Schagermarkt. pit had succes. M. ontdekte zijn konijnen die juist dobr J. v. d. V. uit Wieringer- werf werden verkocht. 'M. maakte de marechaussee te Schagen op deze transactie attent en in korten tijd wa ren de konijnen weer terug bij den rechtmatigen eigenaar, terwijl men v. d. V. in verzekerde bewaring had ge steld. Wellicht zal de konijnendief thans gelegenheid hebben over zijn zonden na te denken. WIERINGEN. Jongen uit lantaarnpaal gevallen. - Dezer dagen zou Jan Smit zijn jonger broertje Maarten uit de lantaarnpaal op den Koogerweg halen, waarin Maar ten geklommen was. Jan werd hierin echter gehinderd door zijn kameraden op den beganen grond, die hem dit trachtten te beletten door aan zijn bee- nen te trekken. Op een oogenblik kon Jan zich niet meer vasthouden en viel uit den paal. Hij kwam zeer ongeluk kig terecht en liep hierbij een leelijke kaakfractuur op. Na door dr. Beeker en tandarts de Herder geholpen te zijn, kon hij huiswaarts keeren. WIERINGERWAARD. Kcrkconcert. - Zondagmiddag vond onder flinke belangstelling het tweedè kerkconcert in dit winterseizoen plaats. Uitvoerenden waren Marie Kliffen, so praan, de heer Strobel, altviool en Marie Stroo, orgel. De diepste indruk op het publiek maakte klaarblijkelijk de zang van Marie Kliffen, vóór de pauze vooral in het „Caro mio £en" van Giordani. Ook de twee aria's „die Elenden sol len essen" en „Ich hatte viel Bekum- mernis", resp. uit de Kantates 75 en 21 van J. S. Bach voor zang, obligart- viool en orgel, oogstten een dankbaar gehoor. OUDE NIEDORP Benoemd. - De heer J. F. Folkers, le ambtenaar van den burgerlijken stand dezer gemeente, is met ingang van 1 April 1943 benoemd tot adjunct-com mies aan de afdeeling bevolking ven verkiezingen ter secretarie der gem Amsterdam. NogmaalsVerkocht HET hatelijke étalage-kaartje „ver kocht", dat wij in een artikel den eersten stap des winkeliers noemden naar het clandestiene pad, heeft een voorvechter gevonden in een win kelier, die ons schrijft, dat niet alle middenstanders zoo „zwart" zijn, als door ons zou zijn geschetst. „U laat uitkomen, zoo schrijft hij, dat win keliers, die artikelen in hun étala ges hebben met het bijschrift „ver kocht", deze artikelen voor den zwar ten handel bestemmen. Als win kelier moet ik hiertegen met alle macht protesteeren. De geachte briefschrijver heeft niet nauwkeurig gelezen, want wij schre ven niet wat hii ons in de schoenen, schuift. Wij hadden het in de eerste plaats (zie ons nummer van 3 April j.1.) over tal van winkeliers (en niet alle!), die hun klanten „neen" verkoopen en winkel of étalage vol hebben liggen met artikelen, waarbij zich het beruchte kaartje bevindt, terwijl deze artikelen- niet een korten tijd maar maanden lang in het bezit van den win kelier blijven. Dat is geheel iets anders en wan neer onze schrijvende winkelier dan zegt, „dat het dikwijls noodig is het kaartje in de étalage te plaatsen" en aantoont zelf dergelijke artikelen ai te leveren, „zoodra de étalage weer veranderd wordt, wat gemiddeld 10 dagen duurt." - en dus wèi verkoopt geeft hij daarmede aan hoe het kan en moet, terwijl wij schet sten hoe het zeker niet moet. Te gen hem en al zijn collega's, dite het goed met den klant voor hebben, is ons artikel niet gericht, hetgeen er duidelijk genoeg uit te lezen is. Er zijn goddank nog bona fide winke liers, maar de verleiding om zich op zijpaden, en vandaar naar het zwarte goed te begeven, is groot. Een schijn baar onschuldige handeling kan de brug vormen over de kloof die goed en kwaad, scheidt. Onze waarschu wing tot den gevaarlijk handelende door de gevaren voor den win- rechte pad houden. HOE groot de verleiding en daar door de gevaren voor -den win kelier zijn, bewijst weer een recent voorbèeld. Nauwelijks is den détail list bekend geworden, dat als gevolg van de wijziging in de versnaperin gen-distributie. de toewijzing op de thans ontvangen snoepbonnen «sléchts voor de helft gehonoreerd zullen wor den. of als bij tooverslag is overal elke versnapering „uitverkocht". Een even groote toevalligheid als inder tijd de „uitverkochte" tabak, sigaren en sigaretten, toen men er de lucht van kreeg dat tabaksproducten ge distribueerd zouden worden. Zijn de versnaperingen dan inder daad eensklaps uitverkdfcht of wor den zij opzettelijk achter gehouden? Een enkele winkelier is openhartiger geweest dan wellicht in zijn bedoe ling lag en motiveerde zijn hande ling aldus, dat hij beter zijn voor raad „bewaren" kan voor verkoop tegen de straks te verwachten nieuwe snoepbonnen, die hem immers een volle toewijzing zullen verschaffen (indien althans de waardeering dier bonnen niet geheel anders wordt!). Hiermede betreedt de winkelier zeer duistere paden, want hij heeft zijn toewijzingen niet gekregen om achter te houden, maar om ze op de aan geboden, geldige bonnen te ver koopen. Hij hoopt evenwel een grooteren voorraad te kweeken, dan in verband met een eerlijke distri butie noodig en gewenscht is, om daar straks profijt van te trekken, Hij bevindt zich zoo hard op den weg van den zwarten handel nog slechts» één stap en het i s „zwart". En tót dien stap wordt hij mpar al te dik wijls,, te gauw en te gemakkelijk, door de omstandigheden gedwongen. Het is wellicht fout geweest den winkelier een blik te gunnen in de toekomstige distributiemaatregelen, maar dit wascht hem nog niet schoon van zijn schuld. Jan Publiek wordt de dupe. Dat eischt maatregelen van overheidswege ter bescherming van den consument.' Zij zullen tevens den winkelier beschermen tegen mo- reele ontsporingen. Jr. Verklaring der studenten. De secretaris-generaal van het departement van Opvoeding, Weten schap en Kuituurbescherming maakt Jjet volgende bekend: 1. Studenden van bijzondere uni versiteiten en hoogescholen, die hun studie aan een openbare instelling van hooger onderwijs wonschen voort te zetten, kunnen hiervan ken nis geven aan het departement, af deeling H.O., Paschlaan 19, Apel doorn, onder inzending van een on- eerteekend exemplaar der in veror dening 28/1-3 voorgeschreven verkla ring. Het onderwijs aan openbare, universiteiten en hoogescholen zal niet worden stopgezei. 2. Studenten die niet in het be zit zijn gekomen van een exemplaar van deze verklaring of wier exem plaar in het ongereede is geraakt, kunnen volstaan met de toezending of inlevering van een mot de hand of met de schrijfmachine geschreven en door hen onderteekend exem- olaar van de verklaring. Toezen ding kan ook geschieden aan boven staand adres. In verband hiermede wordt de tekst, van de verklaring nog eens afgedrukt: De ondergeteekendc, geboren te wonende te verklaart hier mede plechtig, dat hij de in hot bezette Nederlandsche gebied gel dende wetten, verordeningen en'an dere beschikkingen naar eer en ge weten zal nakomen en zich zal ont houden van iedere tegen het Duit sche rijk, de Duitsche weermacht of de Nederlandsche autoriteiten ge richte handeling, zoomede van haru< delingen en gedragingen, welke de openbare orde aan dc inrichting van hooger ondenvijs, gezien de vi- goerendé omstandigheden, in gevaar brengen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1943 | | pagina 1