NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR Aanvaarding van welk compromis ook uitgesloten. 21 schepen tot zinken gebracht.. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau der Schager editie: Schaden: Laan 201. Telefoon 444 (2 lijnen). Postrekening 66189. WOENSDAG 14 APRIL 1*3 SCHAGER EDITIE. 87ste Jaargang- No. 87. 2 pagina's. Hoofdredacteur: A. R. JONKER, Alkmaar. Deze Courant verschijnt dagelijks. Advertentie-tarief. Prijs der gewone advertenties in deie Editie 11 et. per m.M. Bij contraet binnen een jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor de geheele oplage op aanvrage. Beieekenis van 'de samenkomst HITLER-MUSSOUNL Ontmoeting tusschen den Führer en Mussolini Telefoto HofFmann-Stapf-Psz m Strijden tof de eind-overwinning. (Van onzen Iiaagschen redacteur) Voor de zevende maal tijdens dezen oorlog zijn de Duce en de Führer bijeengekomen teneinde be sprekingen te voeren omtrent de te voigen gedragslijn. Uit de gepubliceerde communi qués blijkt duidelijk, dat men bij deze besprekingen uitgegaan is van twee principe's. Op de eerste plaats van bet principe, dat deze oorlog gevoeid zal worden tot er een totale overwinning der Spiimogendheden op volgt en dat men geen enkel compromis zal aanvaarden. Wanneer men de Europeesche re serves nader bestudeert, merkt men. dat dit besluit alleszins mogelijk is, daar de aanwezige reserves de noo- dige krachtsontplooiing volkomen garandeeren. Zeker, men is er van overtuigd, dat het nog een harde en bittere strijd zal zijn vóór de over winning bevochten is; doch de over winning is niet alleen in het ver schiet, men is er in alle opzichten zeker van. Rechtvaardige oorlog. In de tweede plaats gaat men er van uit, dat deze oorlog een recht vaardige oorlog is en als zoodanig ook* de offers rechtvaardigt, die er nu eenmaal gebracht moeten wor den. Het gaat in wezen om de voor een ieder duidelijke grondbeginselen van 'n verstandige en verantwoorde ordening van het Europeesche Con tinent. Het oorspronkelijke doel van de geallieerde oorlogvoering is bereids sinds lang naar de rommelkamer ver wezen. Dat blijkt uit allerlei feiten. Wilde men indertijd middels het At lantisch Charter den schijn nog op houden. thans heeft men zelfs ook deze luchtkasteelen onverbiddelijk weggeblazn. Weliswaar tracht men aan Anglo- Amerikaansche ziide zich thans voor te doen als drager van een nieuwe idee. als brenger van een innerlijke revolutie in den boezem der demo cratie. maar in wezen zijn al de naar voren gebrachte maatregelen die men dan ook pas na afloop van den oorlog wil doorvoeren afkooksels van datgene wat fascisme en natio- n-' '-socialisme reeds sedert jaren niet alleen in woorden, doch ook in daden uitdragen. Hoe ver deze imi- tatiezucht gaat. bewiist niet alleen 't zoo geroemde plan-Beveridge, doch ook een onlangs verschenen artikel van den emigrantenminister van Sociale Zaken Van den Tempel, die enthousiast een aantal te nemen maatregelen aanprijst, die in zijn eigen land al verwerkelijkt waren vóór den vorigen oorlog! De democratische landen verzaakten de kansen. Afgezien hiervan de democrati sche landen hebben na den vorigen oorlog twintig jaren lang den tijd gehad, niet alleen in eigen land, doch over geheel Europa orde op zaken te stellen en een verstandig en aan vaardbare Europeesche politiek te voeren. Zij hebben dat niet gedaan. Hun sociale voorzieningen hielden steeds in de eerste plaats rekening met de kapitalistische belangen der ingezeten werkgevers, terwijl de werknemers vaak zwaar moesten strijden om de meest elementaire sociale gerechtigheid. Men behoeft slechts terug te denken aan de wan hopige toestanden onder de werkloo- zen, die vóór den oorlog in Europa en Amerika tot. de orde van den dag behoorden- en waar toch juist om de kapitalistische en imperialistische belangen der plutocraten niet te schaden slechts zoo min mogelijk aan gedaan werd. Doch dat niet al-i leen. Van een gezamenlijke Europee-' sche politiek was geen .sprake. De groote landen bedreven een imperia lisme te eigen bate en de kleine Sta: ten werden koelbloedig aan dit im perialisme opgeofferd. En dat in een tijd dat alle voorwaarden voor een verstandige regeling der Europee sche problemen aanwezig waren. Japanners in actie. Luchtmacht brengt vijanden v zware verliezen toe. TOKIO. 13 April. (D.N.B.) - Het kei zerlijk Japansche hoofdkwartier deelt mede: Formaties der Japansche marinelucht- macht hebben den elfden April een aanval gedaan op de Ore-baai. Drie vijandelijke transportschepen en een torpedojager werden in den grond ge boord en schade toegebracht aan klei- pere oorlogsschepen. Zes Japansche vliegers stortten zich op vijandelijke doelen. Verder deelt het keizerlijk hoofd kwartier nog mede: Formaties der Japansche marine luchtmacht hebben den 12en April een aanval ondernomen on vliegvelden van Port Moresby op Nieuw Guinea. Een vijandelijk transportschip werd tot zin ken gebracht. 28 vliegtuigen in lucht gevechten* neergeschoten en eenige andere op den grond vernield. Door uitgeworpen bommen werden mHitaire installaties van den vijand ernstig be schadigd. Vijf Jaoansche vliegers stortten zich vrijwillig op militaire daelen." DE VERLIEZEN VAN HET BRITSCHE LUCnTWAPEN. In de Londensche pers worden de verliezen van het Britsche lucht*wapen in den afgejoopen 3 jaar oorlog be kend gemaakt. Als in totaal 7476 vlieg tuigen. In feite echter zijn in Europa en het Midden Oosten sedert het begin van den oorlog tot eind Maart 1943 alleen door het Duitsche luchtwapen. het afweergeschut van het leger eri de marine tezamen 16.379 vijandelijke vliegtuigen neergeschoten. Te Utrecht is in den ouderdom van zestig jaar overleden mr. dr. A. J van den Bergh, hoogleeraar aan het oud-katholieke seminarium te Amers foort. Het recht verbeurd. Dit alles heeft hun het 'recht ont nomen zich thans op te werpen als de dragers eener Nieuwe Orde. Ze ker, die nieuwe orde zal er komen, doch niet door hun toedoen. Het recht deze Nieuwe Orde te brengen, ligt in handen van Hitier en Mussolini. Zij hebben eerst in eigen land orde op zaken gesteld. Zij hebben dat ge daan op een wijze, dje alle garanties inhoudt, dat een door hen doorge voerde nieuwe ordening van ons Continent volkomen aan de ie stel len 'eischen zal voldoen. Zij kunnen wijzen op een staat van dienst- iets dat de andere zijde absoluut niet kan. Vandaar dan ook, dat ook wij, Nederlanders, slechts ons heil van deze beide staatsmannen kunnen verwachten en niet van menschen, die zich reeds in het verleden in capabel toonden de toenmaügle problemen op te lossen en dus ze ker buiten staat zijn de problemen van een na-oorlogs*ijd bevredigend te hanteeren. VERDUISTER GOED. Deze week van 20.456.45. Maan cp: 13.51, ender 4.32 20 April: Volle Maan. Sterke luchtactiviteit aan het Oostelijk front. HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER. 13 Aprü. 1 Het opperbevel van de weermacht deelt mede: Aan het Oostelijk front verliep de dag bij plaatselijke gevechts actie over het algemeen kalm. Sterke formaties der luchtmacht vielen op vele plaatsen van het front en in het vijandelijke achter- terrein stellingen, troepenverblijf plaatsen, ravitailleeringscolonnes, spoorwegdoelen en luchtsteunpun- ten aan. In Tunesië verliepen de bewegingen van onze troepen ten Noorden van de lijn Kairoean—Sousse volgens de plan nen. Achterhoeden vertraagden den op- marsch van den vijand. De luchtmacht beschermde de bewegingen der Dultsch Italiaansche troepen met goed effect en bombardeerde in den afgeloopen nacht scheepsdoelen en ravitaillee- ringskampen in de haven van Bone met succes. In de Middellandsche Zee vernietig den Duitsche duikbootjagers twee vij andelijke duikbooten. Vijandelijke vliegtuigen vielen in den den nacht van 12 op 13 April eenige plaatsen in Oost-Pruisen, vooral Ko ningsbergen. met brisant- en brand bommen aan. In woonwijken, aan zie kenhuizen en aan de universiteit werd schade toegebracht. In het kustgebied van de bezette ge bieden in het Westen en Noorw-e gen werden vier Britsche vliegtuigen neergeschoten. Zooals is een extra bericht is mede gedeeld, hebben Duitsche duikboo ten haar onophoudelijken strijd voortzettende, in het Noorden van den Atlantischen Oceaan een zwaar geladen, naar Engeland varend con- vooi aangevallen. Daarbij, alsmede bij de aanvallen op alleen varende schepen in dé Caribische Zee en voor de kust van Zuid-Afrika heb ben zij 21 schepen met een totalen Inhoud van 138.500 ton tot zinken gebracht en 6 andere schepen met torpedo's getroffen. PLUNDERAARS NAAR CONCENTRATIEKAMP. 'sGRAVENHAGE, 13 April. - Wegens plundering in het geëva cueerde gebied alhier zijn de vol gende personen voor geruimen tijd naar een concentratiekamp in Duitschland gezonden: 1. Alex Wilhelm Linnenbank, 28 jaar oud; 2. Van de Pluyn, 29 jaar oud; 3. Corpelis de Raad, 31 jaar oud; 4. Jakobus P. Th. van de Mey, 42 jaar oud; 5. Leendeirt C. de Jonge, 23 jaar oud. Ondanks de verscherpte bewa king in het geëvacueerde gebied van 's-Gravenhage, blijken de in braken en diefstallen aldaar toe genomen te zijn. Het gaat hier om vergrijpen te gen de eigendommen van men schen, die noodgedwongen om dat de veiligheid van het land en Van henzelf zulks eischte hun woningen hebben moeten verla ten. Men dient dergelijke euvel daden dus te brandmerken als de meest laffe en verfoeibare misda den, die iemand begaan kan. On der eerlijke menschen zal hierom trent geen verschil van opinie bestaan. In Duitschland vallen deze „bel den" onder het begrip „Volks- schadlung" en loopen de kans hun weerzinwekkende daden met den dood te moeten bekoopen. Dat ook hier te lande met de uiterste gestrengheid tegen deze lieden opgetreden wordt, is toe te juichen. De Defensie van de Atlantische kust. De Kanaaikust Is één enkele vesting. Omtrent ontstaan en aanleg van den g. „Atlantik-Wall" zet een speciale correspondent het volgende uiteen: Nauwelijks een jaar is het geleden, dat de Führer aan de Organisation- Todt opdracht gaf en reeds staat de Atlantik-Wall in al zijn grondtrekken gereed en is klaar voor den strijd. De onder leiding van den rijksminister dr Todt gebouwde Westwall heeft z,jn hoogste beproeving gevonden in het feit, dat hij te sterk was om aange vallen te worden. Wij staan bij één der gevallen her- denkingsteekens, die naar aanleiding van de eerste landing van Amerikaan sche troepen in den vorigen oorlog op Franschen bodem waren opgericht. Een heel systeem van betonnen steun punten vinden wij hier dicht bijeen, bunkers van de meest verschillende soort, voor militaire bewoning inge licht, bunkers van het afweergeschut, van de kustartillerie. voor mitrailleur nesten. pantserafweergestfhut, munitie etc. Bunkers met betonnen wanden van een dikte van meer dan een meter, die wel een en ander verdragen kunnen. Langs de geheele kust strekt zich een soortgelijk systeem van sterk geforti- fieerde steunpunten uit. waarbij uiter aard de beveiliging heel in het bijzon der versterkt is aan riviermondingen, bij haven en duikbootsteunpunten. In het bijzonder vertoont ook de Ka naaikust een fortificatie, die gelijk staat met één enkele vesting. Met veelvuldige hulpmiddelen, zooals tank versperringen en mijnenvelden, wordt de gefortifieerde linie versterkt en bij de beslissende havens wordt de zeebe scherming aangevuld door een landbe- scherming, die in wijden boog omv de havenplaats heen een verder, diep ge- echeloneerd systeem van kazematten en fortificaties trekt, dat de defensie niet alleen mogelijk maakt tegen een van de zeezij binnengedrongen vijand, maar eveneens naar de landzij. Hier moest het werk overwegend met buitenlendsche arbeidskrachten verricht worden. Voor iederen Duitschen front arbeider waren er vele buitenlanders in alle naties. Iedere man aan de kust moet. schot vrij ondergebracht zijn, zoo luidt het :vel van den Führer. Dat is bij den lantik-Wall verwezenlijkt. Van zijn omvang kan men zich een klein begrip •ormen. wanneer men weet, dat het VERZOEKEN TOT VERLEENING VAN DE DUITSCHE NATIONALITEIT. De commissaris-generaal voor be stuur en justitie deelt mede: Voor het beslissen over verzoeken van niet-Duitschers en st.atenloozen met domicilie in het bezette Nederland- che gebied tot verleening van de Duitsche nationaliteit is de Riikscom- m'ssaris voor het bezette Nedorland- sche gebied bevoegd. Met de behande ling is de commissaris-generaal voor bestuur en justitie (afdeeling voor aan gelegenheden van Duitsche staatsbur gers) belast. Personen, die de Duitsche nationaliteit wenschen te verkrijgen, moeten hun verzoek indienen bij de fficieele Duitsche adviesbureaux bij den Bëauftragte van den Rijkscommis saris voor tfe Provinciën Ivoor de ste den Amsterdam en Rotterdam) of bij den Ortsgruopenlciter (Stuetzpunktlei- ter) van het Arbeitsbereich der N.S D. A P. in den Nicderlanden/ Daar kunnen ook vragen worden gedaan en inlich- neen worden ingewonnen, in het bij- mder over de stukken, die bü het crzoek moeten worden gevoegd. maandelijksche betonverbruik, vergele ken n»et den Westwall, die indertijd als een onovertrefbare prestatie gewaar deerd werd, bijna verdubbeld is. Achter den Atlantik-wall staan de Duitsche divisies gereed om den tegen stander te verslaan, waar hij het mocht wagen aan de kust voet aan land te zetten. Wat sinds Dieppe tot stand is gebracht, is Vele malen meer dan wat het Dieppe van toen. bood. Ook de ne derlaag' der geallieerden zal daarom bij een landingspoging des te beslissender zijn. VIJANDELIJKE VLIEGTUIGEN BOVEN N.O.-D4JITSCHLAND. Naar het D.N.B. verneemt zijn in den'nacht van 12 op 13 April een gering aantal vijandelijke bommen werpers boven Noordoost-Duitsch- land verschenen. De uitgeworpen bommen veroorzaakten een gering aantal slachtoffers onder de burger- bevolkng, alsmede schade van wei nig beteekenis aan woonhuizen. Te Apeldoorn is de 12-jarige jon gen J. Langes, die bij het spelen in een langs den weg liggende rioolbuis was gekropen, daarin door het breken van deze buis zoo ongelukkig bekneld ge raakt, dat zijn borstkas werd Ingedrukt. Kort daarop is hij aan dit ernstig letsel bezweken. Het laatste duikbootsucces. Torpedobootjager werd geramd. Ten O. van de kust van New Found- land heeft een groep Duitsche duik booten een zwaarbeladen van Amerika naar Engeland varend convool aange vallen. De onder sterke beveiliging va rende Scheepsformatie hield aanvanke lijk een N.O. koers om in de dekking van de van Groenland startende land- vliegtuigen te komen. Toen de schepen de Z.-punt van Groenland naderden, veranderde het convooi van koers naar het O. Intusschen hadden de ver uiteen liggende duikbooten zich geformeerd tot een aanvalsgroep. De vijand trachtte het effect van den gecon centreerden aanval met behulp van zijn bijzonder krachtig optredenden afweer tegen te gaan. Op het oogenblik van de eerste torpedo-ontploffingen was de nachte lijke hemel door lichtgranaten en ra ketten daghelder verlicht. In dien schijn werden enkele duikbooten zicht baar en dus het middelpunt van het vijandelijke artillerie- en lichtgranaten- vuur. Een duikboot maakte zich, om van een haar achtervolgenden torpedo bootjager los te komen, gereed voor een torpedoaanval op dit schip. De ont wijkingmanoeuvre deed het effect van den torpedo niet geheel tot zijn recht komen, zoodat de commandant besloot den torpedojager te rammen. Enkele oogenblikken later boorde de neus van de duikboot zich met de grootste kracht in den wand van den bescha digden torpedobootjager, die terstond zware slagzij vertoonde. Ofschoon de duikboot daarbij zelf beschadigd werd. kon zij dienzelfden nacht nog een vol geladen tankschip van 9000 brt. in den grond boren. Het grootste deel der tot zinken ge brachte schepen is afkomstig uit het voor Engeland bestemde Noord-Atlan tische convooi. BOMMEN OP ITALL4ANSQH GEBIED. De vijand hernieuwde gisteren zijn bombardementen op steden en centra in Zuid-Italië en op de eilanden- Slechts te Cosenza en Vibo Valentia (Catenzaro) wordt melding gemaakt van schade en slachtoffers onder de burgerbevolking, in totaal zestig doo- den en 124 gewonden. Nederlandsche Vrijwilligers strijden In het Oosten SS PK ZachacKel-O-H-P m Keuringen voor de Waife'n S.S. en hel Legioen. Nederlanders van Arisch bloed, in den leeftijd van 17—45 jaar (ook ge huwden), die lichamelijk zoowel als geestelijk -goed ontwikkeld zijn en zich geheel kunnen geven aan de eischen, die de opleiding hiin stelt, kunnen zich bij de geiioemde adressen vervoegen, teneinde gekeurd te worden. Thans bestaat ook de mogelijkheid tot opleiding en dienstvcrvülling in Nederland, in een speciaal wacht- bataljon. Gezinsleden dezer vrijwilli gers hebben gelijke voorrechten ais zij, die dienen in de WaHen-SS of het Legioen: kostwinnersvergoeding, kosteloozc ziekenverpleging, extra levensmiddelen enz. Tijdens deze keuringen kunnen zich ock diegenen melden, die tot de Ger- insche SS in Nederland willen toe treden. 15 April 1943, 9 tot 11 uur, Tilburg, Lange Schijstraat 66. 15 April 1943, 15 tot 17 uur. den Bosch, Hotel Noord-Brabant, Mark: 45. 16 April 1943, 9 tot 11 uur. Roermond, N.S.D.A.P., Swalmerstraat 61. 16 April 1943. 16 tot 18 uur, Arnhem, Weverstraat 16B. 17 April 1Ü43, 9 tot 11 uur, Hengelo Deutsches Haus. 17 April 1943, 15 tot 17 uur, Zwolle, Hotel Peters, Markt. 18 April 1943, 9 tot 11 uur. Groningen, Concerthuis. Poelestraat. 18 April 1943, 15 tot 17 uur, Leeuwar den, Huize Schaaf. Breedstraat. 19 April 1943, 9 tot 13 uur. Amster dam, school Iepenweg 13. 20 April 1943, 9 tot 13 uur. Utrecht. N.V. Huis, Oudegracht 245. 21 April 1943. 9 tot"13uur, Amersfoort, Dienstgebouw, Leusderweg. 22 April 1943, 9 tot 13 uur. Den Haag. Café „Den Hout," Bezuidenhoutsche- weg. Verblijf van Jooden in Utrecht, Noord- en Zuid-Holland verboden Beschikking van den Commissaris-Generaal voor de openbare veiligheid betreffende het verblijf van joden in de provin cie. Op grond van artikelen 47 en 52 van de verordening 1/43 van den Rijlcs- 'commissaris voor het bezette Neder landsche gebied betreffende de hand having van de openbare orde be paal ik: Artikel 1. Met ingang van 23 April 1943 is aan joden het ver blijf in de provincies Utrecht, Zuid- Holland en Noord--Ho Hand verboden, met uitzondering van de stad Am sterdam. Artikel 2. Joden, die zich op het oogenblik in de genoemde provincies ophouden, moeten zich naar het kamp te Vught begeven. Artikel 3. Bij het vertrek naar het kamp te Vught is het me- denemen van reisbagage en waarde- voorwerpen toegestaan. Vqór het verlaten van huü woonplaats moe ten dc joden zich melden bij het hoofd dor plaatselijke politie,, waar zij woonachtig zijn, opdat hun wo ningen behoorlijk kunnen worden afgesloten en aan hen een reisver gunning naar het kamp te Vught kan worden verstrekt.. Artikel 4, (1) Uitgezonderd van de voorschriften der artikelen 1 tot en met 3 zijn gemengd gehuwde joden. (2) In andere uitzonderingsge vallen kan de „Zentralstelle für jüdische Auswanderung" te Amster dam vergunningen tot verblijf en reizen in de genoemde provincies uitreiken. Artikel 5. Jood in den zin van''deze beschikking is hij, dde in gevolge artikel 4 van de verorde ning 189/40 betr. de aanmelding van ondernemingen jood is of al* jood wordt aangemerkt. Artikel 6. (1) Hij, die in strijd handelt met de bepalingen van artikel 1 tot 3 of deze ontduikt, wordt in zoover niet ingevolge andere voorschriften een zwaardere straf is verbeurd gestraft mot hechtenis van ten hoogste zes maan den en met geldboete van ten hoog ste tweeduizend gulden of met een dezer straffen. Hij, die ontduikingen van deze bepalingen, in de hand werkt, deze mogelijk maakt of er aan medewerkt, ontvangt dezelfde straf. (2) Het nemen van maatregelen op» het gebied van de Sicherheitspo- lizei blijft onaangetast. 's-Gravenhage, 13 April 1943. De Commissaris-Generaal voor de openbare veilicheid: get. RAUTER StS SA-Gruppenführer und Generalleutnant der Polizei, Mussert bij de N.S.K.K. -mannen. Ook over Nederland zal een nieuwe morgenstond gloren. Enkele honderden N.S.K-K.-mannen, met verlof in het vaderland, waren met familiebeden en verwanten van gevallen kameraden Zaterdagmiddag in Krasnapolsky. te Amsterdam bijeen gekomen. De Leider, met groote geestdrift bp- groet, herinnerde aan de heon en ver dachtmaking welke men vroeger had ondervonden terwijl blèek. dat .ons land in een oorlog van vier-en-een-halven I dag terneergeslagen kon worden. Had men tijdig, aldus Mussert, naar ons geluisterd, dan zou men op het beslissende oogenblik aan de goede zijde hebben gestaan. Een Duitsche nederlaag zou Europa slechts het bolsjewisme brengen met da vernietiging van alle cultuur en be schaving. Mussert keerde zich zeer scherp tegen de reactionairen en enkele annexionisten in éigen gelederen. Hij zeide ong nooit een goeden Duitscher te hebben ontmoet, die beweerde dat hij Nederlander wilde zijn en evenmin zijn het goede Nederlanders, die be weren Duitscher te willen zijn. In het nieuwe Europa is plaats voor eeri nieuw Nederland, waarvan de N.S.K.K - mannen de pioniers ztjn. Na den donkeren nacht van den oor log zal ook voor Nederland een nieuwe morgenstond gloren. AAN DE FAMILIELEDEN VAN DE VRIJWILLIGERS IN DE WAFFEN-SS EN HET LEGIOEN. Het SS-Ersatzkommando deelt mede: Het is weer mogelijk pakjes voor de vrijwilligers in de Waffon- SS en het Legioen te verzenden, Pakjes tot 100 gram zijn portvrij, van 100 tot 250 gram portvrij met „Zulassungsmarke", van 250 tot 1000 gram met porto en „Zulassungs marke". Het bovenstaande is alleen gob dig voor hen, diè een vetópostnum- mer hebben, terwijl de z.g. „Zulas sungsmarke" alleen aan soldaten worden uitgereikt en door hen aan hun familieleden toegezonden wor den. Zij zijn dus nergens anders verkrijgbaar. Voor vrijwilligers, die een adres hebben, dus geen veld postnummer, zijn geen zegels noo- dig. Aan hen kannen pakjes tpt 100 gram zonder zegel worden verzon den. In het belang van een goede en snelle verzending is het noodzake lijk, dat de adressen duidelijk lees baar en met Inkt geschreven wor den en met het volledige adres van den afzender. Brieven en palqes moeten geadres seerd worden als volgt: An das SS-Ersatzkommando Niederlande, DEN HAAG, Korte Vijverberg 5. Te zenden aan: Rang: Naam: Veldpostnummer of adres: (frl.) 50 jaar Schager Paaschtentoonstelling en geen tentoonstelling. EEN HALVE EEUW VAN BLOEI EN VOORUITGANG. Het bestuur blijft paraat om de dude luister te herstellen. De tijd staat niet stil, de jaren nummeren door. Dat de omstandigheden zich ech ter zoodanig hadden kunnen wijzigen dat op den dag, waarop de Schager Paaschtentoonstelling haar gouden jubileum behoorde te herdenken, van het organiseeren eener tentoonstel ling niet alleen geen sprake is, dat zelfs geen stem opging om het tra- ditioneele Schager feest toch plaats te doen hebben, wie zou zoo iets drie, vier jaar geleden hebben geloofd? Toch is het zoo, helaas. De vereeniging, waarvan wij 10 jaar geleden in ons blad mochten getuigen, dat ze tot grooten bloei was gekomen en dat ze een rol van beteekenis was gaan spelen in de ontwikkeling van Hollands Noorderkwartier in het alge meen en van Schagen in het bij zonder, deze vereenïging laat haar 50-jarig bestaan ongemerkt voorbij gaan. De poorten van Schagen zullen op haar gouden feest niet, als alle jaren gebruikelijk was, wijd- worden opengezet, er zal geen bijzondere bedrijvigheid heerschen in onze Elaats, de dag zal voorbijgaan zonder iven en beweeg, zonder muziek en vlagvertoon. De oprichting. Geljjk zoo dikwijls bij vereenigin gen het geval is. - is het eenigsrins moeilijk om te zeggen, op welken dag de oprichting precies moet wor den gesteld. Op 30 Maart 1893 kwamen in het Noord-Hollandsch Koffiehuis te Scha gen een 30-tal personen bijeen, daar toe uitgenoodigd door den he-r H. de Leve uit Purmerend. Aan het einde der vergadering circuleerde een lijst, die door bijna alle aan wezigen werd geteekend ten bewijze dat ze sympathiseerden met de ge dachte een vereeniging te stichten, die ten doel zou hebben telken jare »in Schagen een Paaschtentoonstelling te organiseeren Tevens werd een voorloopig be stuur benoemd. De volgende vergadering had plaats op 20 April 1893. i Daarin, werden de statuten vast gesteld en ep werd een definitief be stuur gekozen. De vereeniging was er. De eerste tentoonstelling had daar op plaats op 14 Maart 1894. Ook bij ons heeft de tijd de noo- dige veranderingen aangebracht. En zoo kunnen we niet, gelijk 10 jaar geleden bij het 40-jarig jubileum, pagina's wijden aan de herdenking Ook bij ons is veel versoberd. Doch, al moeten we beknopt zijn, gelukkig hebben we' nog gelegenheid even bij dit gouden jubileum stil te staan. De eerste tentoonstelling. Allereerst willen we dan in de herinnering terugroepen dc eerste tentoonstelling, die een succes op leverde, dat iedere verwachting te boven ging. De collectie vee, die werd aangevoerd, het aantal stands, dat verscheen, was zooveel grooter dan men had durven hopen, dat de toekomst der vereeniging met één slag verzekerd was. Sindsdien is het steeds bergop blijven gaan en de Paaschtentoonstelling groeide uit tot een evenement, waarop geheel Hol lands Noorderkwartier zich ieder jaar opnieuw spitste. De lotenomzet steeg en steeg tot dat het kapitale cijfer van 25.000 werd bereikt. Ten gevolge van ver schillende overheidsbeschikkin gen kwam toen een terugslag, het daalde tot 10.0(30, om daarna weer te stijgen. In verband hiermee mo- gen we even wijzen op den fokvee- dag <he m 1933 uit de loterijwinst bekostigd en die een succes op zichzelf werd. Het bestuur was steeds samenge steld uit vooraanstaande personen uit de heele omgeving van Schagen. Van degenen, die in dit bestuur op den voorgrond traden, noemen we den heer Jb. Zijp Hz., voorzitter van de oprichting in 1893 af tot 1917 Hii werd opgevolgd door den heer Rui ger Kaan, die op zijn beurt de lei ding overdroeg aan den heer J. B. Willeen. "Na dezen trad als vierde voorzitter op de tegenwoordige, de heer P. Visser. Het penningmeesterschap, dat eerst: langen tijd in handen was van den heer C. Zijdewind, werd gedurende niet minder dan 31 jaar waargenomen door den heer P. Trapman en gedu rende 6 jaar door den heer A. C. Roggeveen, terwijl de tegenwoordige secretaris, de heer J. "H. Schene. reeds 22 jaar in functie is. Het tegenwoordige bestuur is sa mengesteld als volgt: P. Visser. Azn Wieringerwaard, voorzitter: J. Blaau- boer, Schagen, vice-voorzitter; J. H. Schene, Schagen, secretaris; H. de Raat, Schagen, penningmeester; A. Hoogendoorn, Wieringermeer: H. C. Kooy, Harenkarspel; V. Bakker Schagerhrug; R. L Waiboer, Anna Paulownapolder. De commissie van bijstand bestaat reeds geruimen tijd uit de heeren P. de Boer. Schagen en J. C. Bruin, Zijpe. En wat de toekomst betreft? Die is voor ons allen in nevelen gehuld. Wie kan zeggen, wat ze zal brengen? Een ding echter is zeker, dat werd ons met klem betoond: zoodra da omstandigheden het maar eenigszins mogelijk maken, wordt opnieuw be- gtmnen. Het bestuur wil niets Liever dan een einde maken aan de gedwon gen rust, het zal het oogenblik zege nen, waarop het weer aan den slag kan gaan om de traditioneele Scha ger Paaschtentoonstelling. te herstel len in de oude glorie. We gelooven de gedachten van velen te vertolken, wanneer we be sluiten met den wensch: Moge dat oogenblik spoedig' komen!

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1943 | | pagina 1