NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR Maarschalk Antonescu bij den Führer. De geta"'<enissen in Tunesië Gratis haarknippen en een kwartje toe. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau der Schager editie: Schagen: Laan 201. Telefoon 444 (2 lijnen). Postrekening 66189. DONDERDAG 15 APRIL 1943. SCHAGER EDITIE. 87ste Jaargang No. 88. 2 pagina's. Hoofdredacteur: A. R. JONKER. Alkmaar. Deze Courant verschijnt dagelijks. Advertentie-tarief. Prijs der gewone advertenties In deze Editie 11 ct. per m.M. Bij contract binnen een jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor de geheele oplage op aanvrage. De strijd wordt tot de overwinning voortgezet. Uit het hoofdkwartier van den Füh rer wordt gemeld, dat de Führer op 12 April den staatsleider van Roemenië, maarschalk Antonescu. voor ccn twee- daagsch bezoek ontvangen heeft. De besprekingen over den alge- meenen politicken toestand en over vraagstukken van den gemcen- schappelijken strijd tegen het bols jewisme cn tegen de daarmede ver bonden Engelsch—Amerikaansche plutocratieën, hadden plaats in den geest van de Duitsch—Roemeensche vriendschap en /an de hechte strijdgemeenschap de. in het Pact van Drie verbonden naties. De Duitsche minister van Buiten- landsche Zaken. Von Ribbentrop, en de chef van het opperbevel van de weer macht, generaal-veldmaarschalk Keitel, namen aan de besprekingen deel. De Führer en de staatsleider van Roemenië bekrachtigden hun vaste be sluit. om den strijd tegen de vijanden van Europa vastberaden zonder eenig compromis tot aan de overwinning voort te zetten. Het Roemeensche volk zal schouder aan schouder met de vol keren van de Asmogendheden den strijd tot aan de eindoverwinng voeren en met deze historische bijdrage voor de bevrijding van Europa den grondslag leggen voor de hechte bescherming der toekomst van de Roemeensche natie. Maarschalk Antonescu was vergezeld door den chef van het militaire kabinet kolonel Davidescu en door officieren van den Roemeenschen generalen staf. De Duitsche gezant te Boekarest, von Killinger, en de Duitsche generaal bij het opperbevel van de Roemeensche weermacht, generaal Hansen. waren bij de samenkomst tegenwoordig. Beide staatslieden ontmoetten elkaar thans voor de achtste maal. De vorige samenkomst vond plaats op 10 en 11 Januari j.1. in het hoofdkwartier van den Führer. Woensdagmiddag is Antonescu te Boekarest teruggekeerd. MAARSCHALK ANTONESCU. (Cliché Archief D. v. N.-H.) Opvoeding van de Sovjetjeugd. 1 Op „rustdagen" worden voor dez» „gelukkige |eugd" marschen door de stad georganiseerd om den volks- genooten hun geluk aanschouwelijk voor te stellen, zooals ons de „Plonera- kaja Prawda" van 20 Juli 1936 laat «ten Hi|r draagt zij haar schilden: „voor oncspannlng" en „voor ver strooiing" als levend bewijs van ont spanning en verstrooiing CNF-GFL-Pax m De massamoord in hel bosch van Katyn. Door pers /en radio is de Poolsche be volking van het gouvernement-generaal op de hoogte gesteld van den massa moord van Smolensk door de Sovjets. In alle lagen der bevolking heeft het bericht de grootste ontroering gewekt. Vijftig der vermoorde Poolsche offi cieren zijn geïdentificeerd, waaronder verscheidene hooge officieren. De Oekrainsche radiodienst van het gou vernement-generaal bestempelt den massamoord van Katyn als „beestach tige misdaad der bolsjewieken." 48 Sovjet-vliegtuigen vernield. Tegenaanvallen der as in Tunis. HOOFDKWARTIER VAN DEN FiiRi-tKu, 14 April (D.N.B.) Het opperbevel der weermacht deelt mede: Aan het Oostelijk front kwam het slechts ip eenige sectoren tot ge vechtshandelingen van plaatselijke beteekenis. De iuchtmacht zette haar aanvallen op de stellingen en aan- voerwegen van den vijand voort en bracht in de wateren bij het Vis- schersschiereiland een schip van 2.000 ton tot zinken. Bij een verlies van twee eigen toestellen werden 48 Sovjet vliegtuigen vernield. In Tunis werden verscheidene aanvallen op den westelijken sector van het front afgeslagen, ten deelc in tegenaanvallen. In den zuidelijken sector naderde de vijand met ster ke strijdkrachten de Duitsch-Ita- liaansche stellingen en ondernam verkenningsaanvallen, die evenwel mislukten. Bij vruchtelooze aanvallen op een Duitsch convooi voor de Noorsche westkust werden 5 Britsche torpe dovliegtuigen en bommenwerpers neergeschoten. Aan de kust van het. bezette gebied in het westen haal den jagers en afweergschut der ma rine 4 vliegtuigen neer. In den vroegen ochtend van vandaag lieten vijandelijke vliegtuigen eenige bommen val len op plaatsen aan de Duit sche Bocht. De strijd in een nieuwe phase. De toestand aan de fronten in Tunesië is gedurende de laatste twee dagen slechts zeer weinig veranderd. De troe pen van de Spilmogendheden staan thans ongeveer in den vorm van een halven cirkel rondom de steden Biserta en Tunis geschaard, zoodat zij een vrijwel gesloten front vormen en hun troepen vrij dicht naast elkander lig gen. Daar Rommel bovendien vrijwel al zijn zware wapens heeft kunnen be houden. is ook de vuurkracht van dit betrekkelijk kleine, maar dichtbezette front vrij groot geworden. Daarmede is een nieuwe phase in den verdedigingsoorlog in Tunesië in getreden, daar de troepen van de Spil tot nu toe steeds over een lang front verdeeld waren en van een bepaalde concentratie als massa geen sprake kon zijn. De troepen van de achtste Engelsche armee hebben eenigen tijd het contacf met de hoofdmacht van Rommels le gers verloren, daar zij door de verbit terd vechtende achterhoede der Duit- schers en Italianen werden opgehouden en tevens in haar opmarschbewegingen gehinderd werden door de uitgestrekte mijnenvelden. De Z. verdedigingslinies Van Rommel werden de laatste dagen aangevallen door kleine troepen, die klaarblijkelijk opdracht hadden de sterkte en de af weerkracht van de nieuwe Duitsche stellingen te onderzoeken. Het kwam kleine gevechten, welke evenwel niet vergeleken kunnen worden met de gevechten der voorgaande dagen. Alles wijst er inmiddels op. dat de Britten en Amerikanen zich op een nieuwen en grooten slag voorbereiden en dat de troepen van maarschalk Rommel zich de verdediging der nieuwe stellin gen hebben geconcentreerd. BOMMEN OP ITALIAANSCH GEBIED. Aan het Italiaansche legerbericht van 14 April ontleenen wij het gende; De Engelsch—Amerikaansche lucht macht heeft plaatsen in Ligurië, op Sicilië en op Sardinië gebombardeerd. Uit Trapani wordt schade van een ze keren omvang gemeld. Deze aanvaller, veroorzaakten in totaal 25 dooden en 30 gewonden onder de burgerbevolking. Tien vliegtuigen werden neergeschoten. De loyaliteitsverklaring <^er studenten. Tot dusver teekenden 15 pet. De Haaasche Crt. meldt: Over alle Universiteiten genomen hebben totdusver ongeveer 15 pet. der studenten de loyaliteits-verkla- ring geteekend. Na de toelichting van professor van Dam. den secreta ris-generaal van het departement van Opvoeding, enz., mag verwacht en gehoopt worden, dat in den loop dezer week dit percentage zal op- loopen. De rector-magnificus der Rijks- Universiteit te Groningen deelt mede. dat hij door den secretaris-generr.al van Opvoeding. Wetenschappen en Kuituurbescherming gemachtigd is den studenten toe te staan, op de achterzijde der verklaring de volgen de aanteekening te plaatsen: „Ik heb deze verklaring onderteekend, mij daarbij baseerend op dei? officieelen commentaar, door den secretaris-ge neraal gegeven in ziin radiorede van 6 April 1943." (Volgt handteekening van den stu dent.) RUIM 62.5 MILLIOEN MARK GECOLLECTEERD. BERLIJN, 14 April (D.N.B.). - De straatcollecte in het Dunsche Rijk, die op 27 en 2S Maart werd gehou den, heeft volgens de voorloopige tellingen 62,7 millioen mark opge bracht, hetgeen ongeveer veertig procent meer is dan in de overeen komstige collecte van het vorig jaar. De laatste ambassadeur van Duitsch- land bij de regeering der Ver. Staten dr. Dieckhoff, heeft, onder den titel „bijdrage tot ^le voorgeschiedenis van den Rooseyelt-oorlog" een boek uitge geven. waarmede hij de geheele ont wikkeling van de Amerikaansche poli tiek beschrijft. GROEI 'TEN NAAR NEDERLANDERS AAN HET OOSTFRONT. De persdienst van den Nederlandschen Omroep deelt mede. dat familieleden en k nnissen van Nederlandsche Oostfront strijders weer in de gelegenheid wor den gesteld groeten naar hun verwan ten aan het Oostfront via de radio te zenden. Aanmeldingen hiervoor worden schriftelijk ingewacht bij de af deeling Pers en Propaganda van den Ned. Om roep, Schuttersweg 8 te Hilversum, waarna men zoo spoedig mogelijk een oproep krijgt om de groeten in een der studio's te Hilversum uit te spreken, Bij de aanmelding dient men te ver melden hoeveel personen willen spre ken en tevens rang en naam van, den Oostfrontstrijder en het wapen (SS, Ned. Legioen, NSKK, enz.) waartoe hij behoort. DE MOORD IN DE VAN HILLEGAERTSTRAAT TE AMSTERDAM. De rechtbank te Amsterdam heeft den 29-jarigen havenarbeider- C. Riem, die in Februari van het vo rig jaar zijn vriend, een 45-jarigen alleenwonenden handelsreiziger, in diens woning aan de Van Hille- gaertstraat te Amsterdam had ver moord, veroordeeld tot tien jaar ge vangenisstraf en ter beschikking stelling van de regeering. GOEDKEURING VAN PRIJS VRAGEN EN WEDSTRIJDEN. De secretaris-generaal van het de partement van Volksvoorlichting en Kunsten heeft bepaald. da\ prijsvra gen en wedstrijden betreffende on derwerpen, vallende binnen het ge bied, waarvoor de zorg is toever trouwd aan genoemd departement, niet mogen worden uitgeschreven dan met vergunning van den secretaris generaal. Deze kan zoodanige ver gunning te allen tiide intrekken, als mede daaraan voorwaarden ver binden. Hij, die handelt in strijd met deze bepaling of de voorwaarden niet na komt, wordt gestraft met. hechtenis van ten hoogste zes maanden of met geldboete van ten hoogste duizend gulden, HERDENKINGSDATUM P.T.T.-BEDRIJF. Op .29 April a.s. zal het 50 jaren geleden zijn, dat hel hoofdbestuur van het P.T.T.-bedrijf, dat voordien een departementale nfdeeling uit maakte, als zelfstandig lichaam werd ingesteld. kaart var Pelt Het kaartje geeft het situatie-gebied van Soesa cn Karoean weer, waar thans ten Noorden van Soesa het leger van Rommel en Von Armin volgens de plannen nieuwe stellingen heeft betrokken. JAPANSCHE AANVAL OP N.-AUSTRALIE VERWACHT Generaal Blamay, de opperbevel hebber der landstrijdkrachten, uit 't hoofdkwartier van Macarthur ver klaarde, dat de Japanners er in ge slaagd zijn aanzienlijke strijdkrach ten te concentreeren „in de voorste linies van het front in het Z.W. deel van den Stillen Oceaan". Hij schatte dat de Japanners daar over 200.000 man beschikken, die gereed staan voor een aanval op N.-Australië. Zij hebben een sterke luchtmacht bij eengebracht, waarmede zij een of fensief hebben ontketend, dat geen ander doel kan hebben dan het overwicht in de lucht op de geal lieerden te veroveren om vervol gens tot landingsoperaties over te gaan. Het gros der Japansche strijd krachten staat volgens generaal Blamey, op de Aroe-eianden. die tusschen Nieuw-Guinea en Noord Australië liggen. VERDUISTER GOED. Deze week van 20.456.45. Maan op: 14.54, onder 5.02 20 April: Volle Maan. Telegram van den leider aan dr. August Borms. De persdienst der N.S.B. meldt: Ter gelegenheid van den Gokten verjaardag van den Vlaamschen strijder dr. August. Borms heeft de Leider het volgende telegram ver zonden: Dr.- August Borms, Stuivenberg- gasthuis, Borgerhout. Antwerpen. Aanvaard, kameraad Borms, mijn hartelijke gelukwensclien ter gele genheid van uw viif en zestigsten verjaardag. Moge het u als onvermoeid strij der gegeven zijn nog een langen tijd in goede gezondheid uw krach ten te kunnen geven tot heil van Volk en vaderland. Hou zee. (w.g.) Mussert. TE VONDELING GELEGD MEISJE. Maandag, vervoegde zich ten huize van het echtpaar B. in de H. Soete- boomstraat. to Oostzaan een vrouw van 30 jaar met een meisje van ongeveer 3 maanden. De moeder gaf voor erg vermoeid te zijn en vroeg tijdelijk onderdak voor d'e kleine, omdat zij nog in de Kerk buurt. op ongeveer een half uur gaans, een boodschap moest doen. Het. echtpaar B. verleende tijdelijk gastvrijheid, doch tot heden is de moeder van de kleine niet terug gekeerd. ELTEN BLIJFT KAMPIOEN ZWAARGEWICHT. Hoewel vrij eentonig is de strijd om het Nederl. kampioenschap zwaarge wicht, waartoe Rienus de Boer den titelhouder Dorus Elten had uitgedaagd., niet zonder spanning verloopen. Elten won op punten en behield dus zijn titel, De Nederlandsche kampioen half- zwaargewicht. Jo de Groot. R'dam, leverde een mooi gevecht tegen G. van Loon. Den Haag, dien hij in zes ropdi ruimschoots op punten versloeg. „Noodbonnen" noodig voor nieuwe ruiten. Nieuwe regeling voor vlak glas. In de plaats van het be- en verwer kingsverbod van vlakglas treedt, blij kens een publicatie in de Staatscourant, met ingang van 13 April 1943 een ver bod tot het koopen, verkoopen, afleve ren, bewerken en verwer'.en van alle soorten vlakglas, wanneer men geen schriftelijke vergunning van den direc teur van het Rijksbureau voor Bouw materialen heeft. Het vetbod geldt ook voor z.g. afvalglas (met afmetingen kleiner dan 9X14 cm.) en oud glas. Een definitieve distributieregeling voor vlakglas is in voorbereiding. Ter voorziening in de dringende behoeften is een regeling getroffen, voor de leve ringen aan de weermacht, de bouwnij verheid, ambacht en industrie en de tuinders. VRIJSTELLING VAN ZEGELRECHT OP CHEQUE S. Van den 15en April 1943 af behoeven geen overtredingen van de Zegelwet te worden geconstateerd wegens het zon der voldoening van zegelrecht afgeven van cheques en wegens het door ban kiers in de uitoefening van hun bedrijf afgeven van ongezegelde bewijzen van storting en van crediteering. Er. is dus vrijdom van zegel verze kerd voor de genoemde handelingen, welke in het giro- en chequeverkeer voorkomen. Niet vrijgesteld zijn bewij zen af te geven wegens dispositie door clienten in contanten. Door de ruime omschrijving ten a zien van degenen, op wie deze vrijstel ling van het zegelrecht betrekking heeft, vallen daaronder alle banken, commissionnairs in effecten en andere instellingen, welke middels hun be drijfsorganisatie lid der hoofdgroep banken zijn en dié in hun werkzaam heid regelmatig gelden ter onmiddel lijke beschikking van anderen houden. Gisternamiddag is te Groningen het vijfjarig zoontje van de familie G. de Vries bij het spelen te water in het Hoorndiep geraakt en verdronken. Het lijkje is Woensdagmiddag opgehaald. Dijkbreuk in Zuid-Beveland. Vorige week Vrijdag heeft zich in den dijk van den Wilhelminapolder bij Goes een dijkval voorgedaan. In den loop van Zaterdag iis de dijk nog ver der weggezakt. Aanvankelijk werd ook voor de sluizen ter plaatse gevreesd, doch naar het zich laat aenzien zijn deze thans buiten gevaar, hoewel van zelfsprekend hieromtrent nog niets met zekerheid kan worden gezegd. Bij hoog water loopt het zoute water den rijken landbouwpolder binnen. Telkenmale groote schade aan den grond en de gewassen aanrichtend. Pogingen om het water in zijn loop zooveel mogelijk te stuiten, bleken tot nu toe vruchteloos. DE VACANTIEHUIZEN VAN HET N. A. F. Naar de centrale persdienst van het Nederlandsche Arbeidsfront meldt, is dit jaar alleen het vacan- tiegebouw „De Brummel" te Benne- kom voor vacanticgangers tot Juni geopepd. Het risico moet de klant dragen. Gratis haarknippen en een kwar tje toe. Zoo had het in een advertentie in onze courant gestaan, althans daarop kwam het neer. En daarom zijn we Dinsdagmid dag naar het gebouw van de Alk- maarsche Vrijzinnig Hervormden op de Heul gestapt, waar de kappers- leerlingen niet alleen theoretische, maar ook practische lessen krijgen. Er was bij onze binnenkomst eenig opzien onder het groepje wit- gejaste jeugdige Figaro's, want eerlijk gezegd de gratis kwartjes- klanten zien. er in den regel een beetje anders uit dan Wat zij nu za gen binnentreden, al brengt een meer of minder gesoigneerd uiterlijk dan ook geen verschil in haargroei, Nederlandsche Vrijwilligers strijden in het Oosten O-H-D-P m Keuringen voor de Waflen-S.S. en hei Legioen. Nederlanders van Arisch bloed, in den leeftijd van 17—45 jaar (ook ge huwden), die lichamelijk zoowel als geestelijk goed ontwikkeld zijn en zich geheel kunnen geven aan de eischen, die de opleiding hun stelt, kunnen zich bij de genoemde adressen vervoegen, teneinde gekeurd te worden. Thans bestaat ook de mogelijkheid tot opleiding en dienstvervulling in Nederland, in een speciaal wacht- bataljon. Gezinsleden dezer vrijwilli gers hebben gelijke voorrechten als zij, die dienen in de Waffen-SS of het Legioen: kostwinnersvergoeding kostclooze ziekenverpleging, extra levensmiddelen enz. Tijdens deze keuringen kunnen zich ook diegenen melden, die tot de Ger- rraansche SS in Nederland willen toe treden. 16 April 1943, 9 tot 11 uur, Roermond, N.S.D.A.P.. Swalmerstraat 61. 16 April 1943, 16 lot 18 uur, Arnhem, Weverstraat 16B. 17 April 1943, 9 tot 11 uur, Hengelo Deutsches Haus. 17 April 1943, 15 tot 17 uur, Zwolle, Hotel Peters, Markt. 18 April 1943, 9 tot 11 uur, Groningen, Concorthuis. Poel astraat. 18 April 1943, 15 tot 17 uur, Leeuwar den, Huize Schaaf, Breedsjraat. 19 April 1943, 9 tot-13 uur, Amster dam, school Iepenweg 13. 20 April 1943, 9 tot 13 uur. Utrecht. N.V. Huis, Oudegracht 245. 21 April 1943, 9 tot 13 uur, Amersfoort, Dienstgebouw. Leusderweg. 22 April 1943, 9 tot 13 uur. Den Haag. Café „Den Hout." Bezuidenhoutsche- weg. omdat menige arme duvel beter en vaak ook mooier in zijn vacht zit dan een bureauredacteur. Maar de critiek verstomde toen bleek, dat de bezoeker geen klant was en alleen maar eens kwam kij ken om een reportage te kunnen maken over de martelingen, welke een arm menschenkind te doorstaan krijgt als hij weerloos wordt over geleverd aan een groep jongelui van zoo tusscjien de zestien en twintig jaren, dié hem met scherpe messen en puntige scharen te lijf gaan. al is er dan ook een leeraar in de buurt om te verhinderen, dat de slachtof fers er levenslang de litteekens van zullen dragen. De veronderstelling als zouden kappersleerlingen het scheren op een ingezeepten hoogen hoed lee- ren, is een sprookje. Er wordt wel degelijk met levend materiaal ge werkt. En de sensatie, men zou haast kunnen zeggen het onbewuste ver langen om iets griezeligs mee te maken, dat in ieder mensch huist, dreef ons naar de plaats waar het bloed zou vloeien, maar laten we eerlijk zijn toch ook wel de nieuwsgierigheid van den journalist, die zich al eens had afgevraagd hoe onze haarkunstenaars eigenlijk hun vak leeren, omdat er geen ambachts school is waar dat alles wordt on derwezen en omdat het toch vanzelf sprekend is, dat een onervaren kap persbediende niet onmiddellijk op de klanten van ziin patroon wordt losgelaten, maar eerst en zoo mo gelijk buiten den kring van zijn eigen familieleden een partijtje moedige en opofferende menschen moet vinden, die zich door hem het mes op de keel laten zetten en hun wonden laten bepleisteren met de belofte, dat zij nimmer een eisch tot schadevergoeding zullen instellen. Haarknippen en een kwartje toe. In een dergelijke uitnoodiging ligt liet risico duimendik opgesloten, want vrijwel niemand geeft in deze nog altijd overwegend kapitalisti sche wereld zijn tijd en zijn moeite voor niets en nog veel kleiner is het aantal philantropen, dat niet alleen zijn werkkracht geeft, maar nog geld op den koop toe biedt. De witte slagersjassen van leeraren en leerlingen deden het allerergste verwachten en met medelijden keek de hier binnen gestapte journalist naar het slachtoffer van dezen mid dag, een eenvoudig mannetje met grijs haar. dat rustig in een grooten stoel het noodlot zat te tarten en voor wie het vooruitzicht gratis ge schoren te worden en nog een kwartje toe te krijgen, blijkbaar geen enkele verschikking bood. „Hij is een van onze trouwe klan ten," vertelde de leeraar, de heer De Jonge en juist daarom vonden we het zoo opmerkelijk, dat de man geen spoortje van vrees toonde. Wat er met hem gebeurde en hoe het gebeurde zullen wii in een vol- 1 gend artikeltje vertellen. Uit onze omgeving. SCHAGEN. COöP. BOERENLEENBANK Veel overtollig geld. Gisteravond vergaderde de Coöp. Boerenleenbank onder voorzitterschap van den heer J. de Veer, die aan de hand van interessante cijfers aantooD- de. hoe in den loop van de jaren 1939 —1942 de omzet van de bank bijna ver dubbeld is. Nadat de notulen waren goedgekeurd, werd medegedeeld, dat de rentevoet in 1942 gelijk is gebleven. Jaarverslag. Aan het jaarverslag ontleenen wo het volgende: In het afgoloopen jaar was de <*mze< honger dan ooit te voren. Bij ons even als elders namen de spaargelden toe, do looponde rekeningen stonden meer in het credit, het bedrag der uitstaan de voorschotten bleef dalen. Het ge volg was: veel overtollig geld. Dit wordt door de Centraio Bank belegd in soüede obligaties. Naarmate na den oorlog het betrekken van allerlei goe deren weer mogelijk zal zijn, mag men dan een Juist omgekeerd beeld ver wachten. De boerenleenbanken zijn inmffldels opgenomen in de bedrijfsgroep „Land- bouwcredletbanken", terwijl do spaar bank ressorteert onder de vakgroep „Agrarische spaarbanken". Verder waren alle boerenleenban ken, evenals ook de Centrale, verplicht zich aan te sluiten bij den Ned. Coöp. Raad. Er is oen regeling getroffen, waar door geëvacueerden op vertoon van hun bijgewerkt boekje en persoonsbe wijs, door het geheele land bij de boe renleenbanken geld kunnen opnemen of storten. 3 leden traden uit, 9 traden toe, het totaal aantal bedroeg hiermede 215. Eind 1942 waren in omloop 458 spaarbank- en 63 loopendo rekening- boekjes. Er waren toen 62 voorschot ten verstrekt. De rekening sluit in debet en credit met een bedrag van f 1.839.497.72, de balans met een bedrag van f 978.766.33 en de balans van de spaarbank met een bedrag van f 747.969.02. Aan voor schotten werd afgelost f 33.521,77, aan nieuwe werd verstrekt f 17.000. De ont vangsten van leden in loopende reke ning bedroegen f 487.920.82, de uitga ven f 385.492.17. Het winstsaldo bedraagt f 992.54. De Commissie van Toezicht heeft do rekening gecontroleerd en in orde bevonden. Deze werd daarop goedge keurd. De secretaris van het bestuur, de heer A. Brak werd herkozen; de heer C. Schoorl werd opnieuw be noemd als lid van den Raad van Toe zicht. Bij de rondvraag werd op voorstel van den heer Nottelman besloten, het vacantiegeld voor de leden van bestuur en raad van toezicht te verhoogen van 2 tot 3. VOOR ROTTERDAM. Vrijdag zal de N.V.D. een inzameling van goederen houden voor de getroffen bevolking van Rotterdam. Om de inza meling een vlot verloop te doen heb ben, wordt men dringend verzocht, reeds nu na te kijken, wat men te mis sen heeft. INSCHRIJVINGEN IN HET HANDELSREGISTER. Wijzigingen: Heerhugowaard: J. Kamp en L. H. Kamp, Middenweg B 141, timmer en aannemersbedrijf, rechtsvorm ge wijzigd. Langedijk: W. de Groot, Dorps straat 415, Broek op Langedijk, krui- deniersbedrijf, overgegaan aan A. J. de Groot. Schoorl: C. ter Burg, Schoorldam, Damweg E 33, banketbakkerij, ver- Elaatst naar Langedijk, Broek op angendijk. WIERINGERWERF. Benoemd. - Door den wnd. burge meester dezer gemeente is benoemd tot gemeentewerkman de heer L. Bügel, woonachtig te Wieringen. ZUIDSCHARWOUDE. Prijsuitreiking O.K.K. - De onder linge competitie van de biljartclub O.K.K. alhier is thans beëindigd. In het clublokaal bij den heer Terburg had de prijsuitreiking plaats.' Er werd ge speeld volgens gemiddelde. Kampioen werd de heer J. Blom, met 292 winstpunten: 2. Jn. Dirks met 176 winstpunten; 3. P. Kist. met 282 w.p.; 4. W. Biesboer met 102 w.p.; 5. A. v. d. Hurk met 55 w.p.: 6. C. Groot met 102 w.p.; 7. P. Kraakman met 101 w.p.; 8. J. Groothuizen met 133 w.p.; 9. C. Horlo met 42 w.p.; 10. A. Klingeier met 15 w.p.; 11. S. Wester met 9 w.p.; 12. A. Kramer met 80 verliespunten: 13. C. NieuwlanJ met 41 verl.p.; 14. W. ter Burg met 43 verl.p.; .15. J. de Boer met 63 verl.p.: 16. Jb. Groen met 77 verl.p.; 17. P. de Geus met 142 verl.p.; 18. P. Kliffen met 85 verliespunten. OUDKARSPEL. Een nieuwe brandweerman. - In de vacature, ontstaan door het overlijden van den heer E. Duyf is de heer D. Drost benoemd aly lid van de onder- afdeeling Oudkarspel van de vrijw. brandweer van Langedijk. NIEUWE NIEDORP. Voor Rotterdam. - Vanwege den N. V. D. zal naar aanleiding van de ern stige ramp, die Rotterdam bij het laat ste bombardement heeft getroffen, een goederen- en geldinzameling worden gehouden ten behoeve van de talrijke slachtoffers. De goedereninzameling heeft plaats van 10 tot 16 April. Wie kleeding, dekking, schoeisel of huisraad te missen heeft, wordt verzocht dit ter secretarie op te geven. Gevraagd wordt kleine stukken zelf mee te brengen. Groote stukken worden afgehaald. De geldinzameling zal worden gehouden op Maandag 19 April. SINT-MAARTEN. Verbouw verboden aardappelsoorten. - Door den burgemeester is vastgesteld een besluit tot wijziging van de alge- meene politieverordening, inhoudende een verbod tot verbouw1 van eenige virusverspreidende aardappelsoorten. n.1. Zeeuwsche blauwe an bonte, West einder blauwe en bonte, Bloemgraafje, Opperdoezer ronde. Triumph, Robijn, Gladblaadjes en lichte Roode Star.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1943 | | pagina 1