NOORD-HOLLAND Krachtige Sovjet-aanval bloedig afgeslagen. Gratis haarknippen en een kwartje toe. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau der Schager editie: Schaden: Laan 201. Telefoon 444 (2 lijnen). Postrekening 66189. VRMDAG 16 APRIL 1943. t DAGBLAD VOOR SCHAGER EDITIE. 87ste Jaargang No.' 89. 2 pagina's. Hoofdredacteur: A. R. JONKER. Alkmaar. Deze Courant verschijnt dagelijks. Advertentie-tarief. Prijs der gewone advertenties in deze Editie 11 ct. per mJVI. Bij contract binnen een jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor de geheele oplage op aanvrage. Aanzienlijke vijandelijke verliezen in Tunesië. Successen der Duiische iorpedobooien. HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER.' 15 April (D.N.B.). Het ^opperbevel der weerwacht deelt mede: De vijand heeft met verschei dene divisies en talrijke pant serwagens een krachtigen aan val op het Koebanbruggehoofd gedaan, die bloedig werd afge slagen. Aan de andere sectoren van het Oostelijk front vonden ffeen belang rijke gevechtshandelingen plaats. Aan het front, in Tunis mislukten talrijke plaatselijke grootere en kleinere aanvallen van den ^vijand na zware gevechten. Eenige 'kleine bressen werden door onmiddellijk ondernomen tegenaanvallen opge vuld. Formaties gevechtsvliegtui gen en gevechtsvlifigers voor den korten afstand vielen vijandelijke gemotoriseerde strijdkrachten, die naar het" front marcheerden, aan en brachten den colonnes aanzien lijke verliezen toe. Duitsche torpedomotorbooten hebben in den nacht van 13 op 14 April in het Kanaal een Britsch convooi aangevallen. Zónder eigen verliezen of scha de brachten zij twee Britsche torpedojagers tot zinken en be schadigden. zij een patrouille vaartuig en een artilleriemotor boot zoo zwaar, dat die als vernietigd kunnen worden be schouwd. Zij boorden een tank schip van 4-000 ton in den grond, dat een te hulp gesneld kleiner vaartuig in zijn ondergang mee sleepte.'Twee torpedo's troffen een ander schip van 4000 ton, dat in zinkenden toestand uit het gezicht raakte. Behalve een storingsaanva.1 op Q.- Duitsch gebied hebben afdeelingen vijandelijke vliegtuigen in den af- geloopen nacht een aanval op Stutt- gar.t gedaan. Door bomtreffers op de woonwijken der stad le'ed de burger- bevoking verliezen. Nachtjagers en afweergeschut schoten tenminste 23 Britsche bommenwerpers neer. Voorts werden gisteren 5 vijande lijke vliegtuigen vernield aan de kust van het bezette gebied in het westene Een sterke formatie zware Duit sche gevechtsvliegtuigen heeft in den afgeloopen nacht een zwaren aanval gedaan op de industriestad Chelmsford, ten noordoosten van Londen. Nadat talrijke brisant en brandbommen waren neergeworpen ontstonden groote branden en wer den groote vernielingen aangericht. HET BEZOEK VAN ANT0NESCU AAN OEN FüHRER. Het bezoek van maarschalk An- tonescu aan het hoofdkwartier van den Führer geschiedde onmiddellijk na de ontmoeting tusschen Führer en Duce, waarbij voor de komende maanden de politieke en militaire^ richtlijnen werden vastgesteld. Maarschalk Antonescu heeft on der deze omstandigheden, zoo ver klaart men te Berlijn, indrukken opgedaan, die onmiddellijk het ka rakter en de beteekenis van de his torische bijeenkomst der .leidende persoonlijkheden van de Spil weer spiegelen. Bij deze gelegenheid wü- zen Duitsche apolitieke kringen na7 drukkeliik er op, dat Roemenië in den raad vin het nieuwe Europa een der meest vooraanstaande plaat sen inneemt en door zijn economi sche en militaire prestaties een es sentieel aandeel heeft aan den strijd voor de vrijheid van het continent. Ook geografisch gezien, zoo wordt verder verklaard, is de positie van Roemenië van het .grootste belang. Wanneer thans maarschalk Antonescu de vastbeslotenheid van zijn volk te kennen geeft om den strijd tot de overwin ning zonder compromis voort te zetten, moet aan deze uitlating in deze beslissende faze van den oorlog de grootste beteekenis gehecht worden. De mededeelir.<r in het communi qué, dat de Roemenen in den strijd gekomen zijn om met de bevrijding van Europa den grondslag voor de garantie van de toekomst van het Roemeensche volk te scheppen, wordt in Berlijnsche politieke krin gen onderstreept met de verklaring, dat voor Duitschland de toekomst van hét Roemeensehe volk niet slechts een politieke kwestie doch ook een zaak van het hart is. MET OPEN VIZIER. De doelstellingen der As-mogendheden. (Van onzen Bcrlijnschen correspondent) Zoowel, de Italiaansche als de Duit sche bladen brengen uitvoerige beschou wingen over de langdurige besprekin gen, die tusschen den Führer en den Duce hebben plaats gehad. Terwijl men in de Duitsche pers de in zulke gevallen traditioneel geworden terughoudend heid aan den dag legt, publiceerfcn som mige Italiaansche bladen bijzonderhe den, waaruit valt af te leiden, dat een belangrijk deel der besprekingen onder vier oogon heeft plaats gehad. Zelfs Dr. Paul Schmidt, die meestal als tolk bij zulke besprekingen fungeert, nam hier aan ditmaal niet deel. Uit het feit, dat Mussolini en Hitier vier dagen bijeen zijn gebleven, terwijl vooraanstaande civiele en militaire personen van advies hebben gediend, wordt afgeleid, dat het coipplt'x van problemon ditmaal bijzon der omvangrijk is geweest. De Messa- gore veronderstelt, dat de duikbootoor log, dc Middcllandsche Zee, het Ooste lijk front, de luchtaanvallen en de si tuatie in Tunesië in nauw verband heb ben gestaan met-de •geheime bespreking van uctueele problemen. Doeltreffende maatregelen tegen eventueel initiatief van den vijand en plannen voor nieuwe actlc van do Spilmogendheden wordeii voor waarschijnlijk gehouden. Pavolini, de politieke redacteur van de Messagero. constateert, dat het toe komstig Europa en speciaal Italië aan gewezen zal zijn op Afrika. Daarom is de toenemende invloed van Noord- Amerika voor Italië op den duur on dragelijk. Het officieuse blad Giornale d Itaha vat de Toekomst der spilmogendheden in een zestal punten samen: Vrijheid, onafhankelijkheid, volle souvereiniteit voor alle groote en kleine staten van Europa, duurzame samenwerking der Europeesche volkeren op de basis van gemeenschappelijke belangen; een rechtvaardige verdeeling der grond stoffen: een vrije nationale en economr sche ontwikkeling van ieder land ii overeenstenyning met den volksaard; vrijheid ter zee voor het personen- en goederenvervoer, rechtvaardige en so ciale vrede in ieder land; bescherming der arbeidende klasse en sociale gelijk schakeling. zooals die in Duitschland en Italië verwezenlijkt is. Schending van Duitsche graven. Dooden werden onherken baar verminkt. Bij de herovering van Charkof hebben Duische soldaten de graven van hun gesneuvelde kameraden op de heldenkerkhovèn volkomen ver woest aangetroffen. Door ontplof fing met dynamiet hadden de sov jets de graden uiteengereten. De kruisen warerf afgehakt. Op een heldenkerkhof, waar indertijd bij de ontruiming van Charkof eenige ir het lazaret gestorven Duitsche sol daten gekist, maar nog niet begraven waren achtergelaten, vond men na de herovering van de stad de Iristen opengebroken en de dooclep ont kleed en beroofd. Vele lijken waren uit de kisten gegooid en verminkt Ook de Duitsche gesneuvelden wer den verminkt aangetroffen. Den dooden grenadiers had men de oogen uitgestoken, de ooren afge sneden, en de beenen en armen af gehakt. Met de bajonetten waren de gezichten der gesneuvelden onher kenbaar verminkt teneinde aldus drt identificatie te verhinderen. Ver scheidene liiken vertoonden groote brandwonden. Het affiche, dat door den Nederland- schen Volksdlenst Is uitgegeven ln verband met de collecte, welke op Zaterdag en Maandag'a.s. gehouden zal worden ten bate van de door den Britschen terreuraanval op Rotterdam getroffenen CNF-Pax m HELPT! Nèderl. krijgsgevangenen in Fukuoka en Osaka. Het informatie-bureau van het Ne- derlandsche Roode Kruis, Korte Voor hout 14 te 's-Gravenhage ontving uit Japan opgaven van Nederlancische krijgsgevangenen in Fukuoka en Osaka. Wegens het ontbreken van adressen en verminking der namen, kon omtrent de ondervolgende personen nog geen bericht aan de familie worden gezon den -'ukuoka: leger Makassar: ag lut- ters pa friss?rj petrus flissaard antoon flissaard ca denkelaar anton crommelin hg schaaffer hp saiomons taj nieuwen^- juys e marcar fa altingducloux w :mm jwk rogerdecampagnolle jw looye jh harden'oerg ab schenkhuizen wi' ho'.trop jc alexander grootbluemlnk ja grootbluemir. v/a degraai j van- deutloogen pil kros jag Kraayenbrmr jr p:.. nr voll jf voll jp banse pj bansc le fontein be mliller ha muller hr muller kr piclaat kw prins max van rijk jg scheepe. Leger Menado: cj kruimel ma lefrandt md hartman j ennen. Fukuoka: marine, saillors dutch naval airbase soerabaya we stavers wa albrecht nh oosterhof ms verlinden sa mclger jm mangindaan je pattynama fhj huffner gé simon gl zwiers g har- tlng ra apon ee dumas jpk vandomburg vj marinussen fj johann h vankempen gj merlitig eg vanminde tjh snellenvan- vollenhovin pa theuvenet wf revoet m paulus g debruyn rw latumeteh cc de- mey ahw vinkisailors vva vanleeuwen wm vanvoorthuijsen ajf vanzanten ha loos ef desera hv wilgen hl vossenaar hj puttenaar gb isely we zomerdijk la alfcinus fj Jheyl ma dekoster me kuhr cej couwerens ja vanlingen hw maul moorees j pratasik jw teillers lje ten- berge wr vantongeren owg veelings e wardenaar jlvd wiel bg flissinger je brinkert c admiraal ca maat pf cort- vriendt ptsw algra r rosenquist hd wijnveldt rc vandentouw. Osaka: marine, secondoff hj pen ning chiefengrs jc eijnwachter ha meel- huysen secondengr piet van tilborg thirdengrs j knoop alfred maugenest km hilliger corporals her schouroac av leonardus bootsman we devries sailors. henry nieuwenboom ca netten pp pruys mhf lauterbac-h pl apfel jes vanderley lhl deviso sfp schellings fb manuel anton westerkamp rg carter, gouverne- ments navy captains william vanhobo- ken ah alfrink seeondengrs henry van beugen pa blommacrt secondoff ljp asjes. Familieleden enz. gelieven zich onder opgave van zoo volledig mogelijke ge gevens omtrent deze personen, tot bo vengenoemd informatiebureau te wen den. Nederlanders! Vaderlanders! Vaak waren uw daden groot; Hoe spontaan werd vaak geholpen ln den aljergrootsten nood! Waren w' ook verdeeld in klassen, Vroeg men hulp: 't ging al' terzij. D'eendracht, deed ons samen komen,' Ondanks godsdienst of partij. Weer is er veel leed te stillen. Reikt elkander dus de hand! Weer vraagt men uw hulpverleening Voor ons dierbaar vaderland! Duizenden van Rotterdammers Raakten alles, alles kwijt: Kleeding, huisraad, schoeisel, dekking, In een paar minuten tijd. Toen 't lawaai der bommenwerpers In de Maasstad was verdoofd. Waren duizenden .van menschcn Van hun eigendom beroofd Hier m o e t hulp worden geboden- Hulp door heel ons vaderland Laten we eendrachtig geven Naar den eeuwenouden trant. Morgen komt men collecteeren Voor 't geteisterd Rotterdam; Geef spontaan, dankbaar gedenkend, Dat het u niet overkwam. Geef met ntilde hand uw gave, Neen, maak er een offer van! Zoodat hierdoor dan de Voiksdienst Menschen werklijk helpen kan! Nederlanders! Vaderlanders! Toont u weer waarachtig groot Leg gereed 'tgeen gij kunt missen: Landgenooten zijn in nood! HENK* VAN HEESWIJK. GEVAAR VOOR DE GEALLIEER DE LANDEN. Verklaring van Smuts. Uit Londen wordt tsmeld: De mi nister-president van Zuid-Afrika, Smuts, heeft het woord gevoerd op een bijeenkomst der vrouwelijke militaire hulporganisaties in Kaap stad. Hij zeide, dat men nog zeer ver van het eind van den oorlog verwijderd is en verklaarde, dat het ;roote gevaar voor de geallieerden s gelegen in het feit, dat de bevol king in de geallieerde landen steeds meer oorlogmoe wordt en haar oor logsinspanning laat verslappen. Naam en adres bij advertenties. 's-GRAVENHAGE. 15 April De Secretaris-Generaal van het Depar tement van Volksvoorlichting en Kruisten heeft bepaald, dat met in gang van Vrijdag' 16 April adver tenties in nieuwsbladen en tijdschrif ten, waarin onroerende goederen te koop worden aangeboden, een op gave moeten bevatten van den naam en het adres van den aan bieder en den prijs der aangeboden goederen. Voorts moeten advertenties in nieuwsbladen en tijdschriften waar in onroerende goederen te koop worden gevraagd, een opgave be vatten van den naam en het adres van den aanvrager. GOEDE VRIJDAG IS DE BEURS GESLOTEN. De voorzitter van de Vereeniging voor den Effectenhandel (Bedrijfs groep Effectenhandel) heeft be paald, dat met goedkeuring van den wnd. Secretaris-Generaal van het Departement van Financiën', Goede Vrijdag 23 April als beursvacantie- da.g is vastgesteld, zoodat op dien dag de prijscourant niet zal worden uitgegeven, op de kantoren niet zal worden ontvangen noch geleverd en de lokalen der Vereeniging gesloten zullen blijven. De tijd voor het vangen van stekeltje» is weer aangebroken en overal trekt de jeugd er in de vrije uren op uit, om te jachten de vlugge vischjcs tc verschalken Schiinmelpennlngh-Pax ra Nederlandsche VrijwHIigers strijden In het Oostèn SS PK Auguatln-O-H-P to BOMAANVAL OP BRUGGE. D® burgerbevolking van Brugge is Woensdagmiddag het doel geweest van een Engelsch—Amerikaanschen bom aanval. Tusschen 16 en 17 uur werd de stad door een vrij sterke formatie aan gevallen, die bommen wierp op wonin gen. Tot nu toe zijn er vier dooden ge teld. REORGANISATIE VAN GEALLIEERDE LUCHTMACHT. Men is bezig aan een reorganisatie van alle geallieerde luchtstrijdkrachten ln. het gebied van de Middellandsche Zee. Gister is in Londen officieel be kend gemaakt de vorming van een luchtcommando voor de Middelland sche Zee onder luchtmaarschalk sir A Tedder. Dit nieuwe commando behelst drie onderafdeelingen, t.w. het com mando Midden-Oosten, het commando Noordwest-Afrika en het commando op Malta. Elk van deze commando's staat rechtsl oeks onder luchtmaarschalk Tedder. Keuringen voor de Waffen-S.S. en het Legioen. Nederlanders van Arisch bloed, in den leeftijd van 17—45 jaar (ook ge huwdenk die lichamelijk zoowel als geestelijk goed ontwikkeld zijn en zich geheel kunnen geven aan de eischen. die de opleiding hun stelt, kunnen zich bij de genoemde adressen vervoegen, teneinde gekeurd te worden. Thans bestaat ook de mogelijkheid tot opleiding en dienstvervulling in Nederland, in een speciaal wacht- bataljon. Gezinsleden dezer vrijwilli gers hebben gelijke voorrechten als zij, die dienen: in de Waffen-SS of het Legioen: kostwinnersvergoeding kostelooze ziekenverpleging, extra levensmiddelen enz. Tijdens deze keuringen kunnen zich ook diegenen melden, die tot de Ger- rrransche SS in Nederland willen toe treden. 17 April 1943, 9 tot 11 uur, Hengelo Deutsches Haus. 17 April 1943. 15 tot 17 uur, Zwolle, Notel Peters. Markt, 18 April 1943. 9 tot 11 uur. Groningen th'iic Poolstraat. 18 April 1943, 15 tot 17 uur, Leeuwar den. Huize Schaaf. Breedstraat. 19 April 1943. 9 tot 13 uur, Amster dam. school lèpenweg 13. 20 April 1943. 9 tot 13 uur. Utrecht. N.V. Huis, Oudegracht 245. 21 April 1943, 9 tof 13 uur, Amersfoort Dienstgebouw. Lcusderweg. 22 April 1943, 9 tot 13 uur, Den Haag. Café „Den Hout," Bezuidenhoutsche- weg. DENEMARKEN EN DE BRITSCHE LUCHTAANVALLEN. Te Kopenhagen is officieel mede gedeeld, dat Engelsche vliegers tot dusverre 2000 brisant- en 10.000 brandbommen boven Denemarken hebben afgeworpen, waardoor 34 Denen zft gedood. Denemarken heeft betrekkelijk weinig te" lijden gehad van luchtaanvallen, daaren tegen gebeurt, het aanhoudend, dat de Engelsche vliegers, wanneer zij om bepaalde redenèn naar Enge land terug moeten vliegen, hun bommen boven Deensch gebied la ten vallen, om de toestellen lichter te maken. DE TIJD WERKT VOOR JAPAN. Naar de Britsche berichtendienst uil Melbourne meldt heeft de Australische minister-president Curtin, tijdens een bijeenkomst van het kabinet verklaard, dat dc Japanners hebben ingezien, dat de tijd in den Stillen Oceaan voor hen werkt. Australië ziet zich geplaatst tegenover een voortdurende doodelijke bedreiging van een aanval, die alles eischt, wanneer men zich daartegen verzetten wil. Men moet aannemen, dat de omvang van de Jnpansche aanvallen grooter zal worden. Een „gedekt" model. II. Het bleef niet bij dien eenen klant want telkens piepte de deur- open en kwam er een nieuwe binnen. Het gratis knippen of mis schien de gratis kwartjes bleken een groote aantrekkingskracht te hebben want weldra zat er een heel rijtje slachtoffers op de voorste stoelen van de zijloge, diakenhuis mannetjes, maar ook landbouwersty pen en schooljongens, die blijkbaar gespijbeld hadden omdat zij meen den hun tijd hier productiever te kunnen besteden dan bij de lessen van hun tevergeefs wachtende on derwijzers, die, tusschen twee haakjes, al menigmaal bij ae kappersleeraren geprotesteerd heb ben tegen het misbruik, dat leerlin gen van den schoolplichtigen Dins dagmiddag maken. De kappersleerlingen werden in tweeën gedeeld, dat wil zeggen na tuurlijk niet de leerjingen zelf. rnaar het groepje van ongeveer zestien leergierige knapen, waarvan de helft zich onder leiding van den leeraar De Does aan de theorie ging wilden en de anefcere helft zich onder opper toezicht van den heer De Jonge op het levend model ging oefenen. - Laten wij, alvorens verder te gaan, even vaststellen, dat het een der eerste eisdieivvan kapperswel levendheid is. geen onderscheid tus schen He klanten te maken. De boerenarbeider die zóó van het land komt en zijn klompen bui ten de deur laat staan, wordt in n behoorlijke kapperszaak met dezelf de égards behandeld als de meneer in de bontjas. Zij zijn beiden klant, tout court, zii betalen allebei hetzelfde tarief en hebben daarom recht op een gelijkwaardige pretti ge en beleefde behandeling. En om dat den jeudigen Figaro's van den beginne af bij te brengen, wordt ook op deze lessen de gratis en nog meer dan gratis klant met alle égards behandeld en krijgt hij geen oogenblik de gedachte, dat hij eigenlijk een proefkonijn is. die zich alles moet laten welgevallen en zich al gelukkig mag prijzen als hij na afloop niet op een holletje naai den busdokter, moet om zijn wonden te laten verbinden. „Meneer is geloof ik eerst aan de beurt", zei de leeraar tegen het grij ze mannetje toen er een achttal scheerspiegels op de tafels waren ge plaatst en een even groot aantal ge makkelijke stoelen daarvpor op °een rijtje gezet waren. Meneer de gratis klant knikte vol daan en nam zijn plaatsje in en naast hem groeide weldra de rij zij ner medeslachtoffers, die naar de leeraar met voldoening constateerde allemaal verschillende haardos sen hadden, zoodat er dien middag, wat de edele knipkunst betreft, heel wat te zien en te leeren zou wezen. De journalist werd uitgenoodigd den rondgang langs de diverse hoof den mede te maken en bij elk.le vend model stond al een witgeiast iongmensch met gereedschap klaar om te bewijzen, dat hij de theorie met vrucht gevolgd had en zich vol ambitie voor.de moeilijke knipkunst aan de practijk ging wijden. „Meneer heeft mooi haar. prees de leeraar bij de bestudeering van het hoofd van een klant, „het be dekt de plooien van den nek en wat zullen we er du's van maken?" „Een gedekt model", zei de be diende en hij kreeg een goedkeu rend knikje, omdat het antwoord precies was als zijn leeraar 1 ver wacht had. Evenwel, er waren ook nog andere modellen waarover we in een vol gende bijdrage zullen spreken. VERDUISTER GOED. Deze week van 20.456.45. Maan op: 16.crxder 5.28 20 April: Volle Maan. VOORBARIGE REQUJEMDTENST VOOR SCHUSSNIG. Naar aanleiding van het door den Eritsehen berichtertotenst versprei de gerucht dat de voormalige kanse lier van de Oostenrijksche Bondsre publiek, Schussnig gestorven was. hebben polnieke emigranten te An kara een plechticen requierrjdienst gearrangeerd. Nadat de Turksche regeering er officieel van op de hoogte was gesteld, dal Schussnig no" in leven is. gaf zii deze mede- deeling aan dé geïnteresseerden door. zoodat de voorgenomen re- nuimdienst nog tijdig afgelast kor worden. BEKENDMAKING. De Commissaris-Generaal voor de veiligheid deelt mede: Krachtens de verordening van den Rijkscommissa ris over de bescherming der orde (nr. 1/43) is het verblijf in de open lucht gedurende den tijd. van 23.00 tot 4.00 uur (in de steden Amstef- dam, 's-Gravenhage en Haarlem op het oogenblik van 22.00 tot. 4.00 uur) verboden. Als verboden verblijf in uc open lucht geldt ook het verblijf in tenten, alsmede het overnachten in sportvaartuigen van alle soorten, bijvoorbeéld in kajuiten van zeil jachten. (W.g.) RAUTER, SS-Gruppenführer und General- leutnant der Polizei. BURGEMEESTERS BENOEMINGEN. Het Rijkscommissariaat maakt be kend: De commissaris-generaal voor Be stuur en Justitie heeft tot burgemees ter benoemd: den burgemeester M. H. Keiler te Susteren tevens tot bur gemeester in Nieuwstad, den burge meester W. Henkes in Amstenrade tevens tot burgemeester in Oirsbcck, den0 wethouder W. de Kalle -in West- dorpe tot burgemeester in Westdorpe, den gemeente-secretaris P. P. Hensels in Cadier en Keer tot burgemeester in porie-holt. don frr->-n^miA-arr.h:-- naar A. Roodzant in Oude Tonge tot burgemeester in Heinenoord, den heer W. van Leer in Leerdam tot burgemeester in Leerdam, den heer E. Pieters' in Leek tot burgemeester in Grootegast en den heer Huzebns uit Groningen tot .burgemeester in Wildervank. VRIJSTELLING VAN ZEGELRECHT OP CHEQUES. In aansluiting aan de mededeeling inzake vrijstelling van zegelrecht, deelt de hoofdgroep banken med#. dat om trent terugbetaling van het zegelrecht van reeds gezegelde cheques, welke van 15 April 1943 af worden uitgeschreven, alsmede omtrent ontzegeling en resti tutie van ongebruikte gezegelde che ques maatregelen in voorbereiding zijn waaromtrent zoo spoedig mogelijk na dere mededeelingen zullen worden ge daan. j De Finsche geleerde dr. Woeorinen heeft een nieuwe methode gevonden om hout in suiker om te zetten, In plaats van zwavelzuur maakte hij ge bruik van z.waveldioxyde. Uit onze omgeving. SCHAGEN. SNIP EN SNAP IN THEATER ROYAI.. Voor een uitverkocht huis ging Woensdagavond in Theater Royal het allernieuwste revueproduct van 1942'43 „Tot Uw Dienst", waarmee de bekende combinatie „Snip en Snap" haar eerste lustrum vierde. Het geheel vormde een aaneenschakeling van aardige schetsen, zang, voordracht, dans, die het publiek ten zeerste wist té waar- deeren. „Willy Walden bij den tand arts"" en de scène met het pakje met koolbladen, dat maar niet kwijt te ra ken was, vielen zeer in den smaak. Ook het danspaar Gina en Barri vermoch ten het publiek te boeien, terwijl dc dansende lievelingen van Fr. Muriloff vermoedelijk in zooverre slechts tegen vielen. dat ze slechts met hun vieren verschenen, terwijl men er volgens het programma zeven had mogen ver wachten. Een der hoogtepunten vormde het nummer „De Snip en Snap marionet ten," een lustrumcreatie, waarbij de successen van de 5 jaar Snip en Snap in de herinnering der toeschouwers werden teruggeroepen. Dat dit inder daad successen zijn geweest, bleek uit de wijze, waarop het publiek er nog altijd van genoot. SCHAGEN-NIEUWS. Programma Zondag 18 April. Vitesse I (Castricum)—Schagen I: J. J. Slikker (d.); G. C. Anneveldt. eri G. Anneveldt (a.); T. Schoorl, S. Groo- tes en R. v. Haren (h.); D. Schoorl, G- J. Boontjes. J. Peetoom, J. v. d. Ben en P. Stam (v.) Schagen 2Atlas 2: P. Schoorl (d.): H. Hijman en J. v. Til (a.); Th. de We ger. H. Volten en Jb. Molenaar (h.): P. Dekker. Jb. Ypey. J. Kater. J. H Kuyl en Joh. Fransen (v.) Schagen 4Barsingerhorn I: P. Bies- boer (d.); W. Servaas ep Th. v. Rooy (a.); W. Rezelman. H. Kaper en R. Coevert (h.); L. de Jager. Jb. Schoorl, J. Berkhouwer. A. v. Nieuwkoopven C. Anneveldt (v.) SCHAGEN. 15 April 1943. Veemarkt: 19 Bokken en Geiten 15*-225: 6 Biggen 50—75; 97 Konijnen 1 p. kg. Voor centr.: 74 Vette Geldekoeien. Dat den veehandel een slag is toege bracht is niet zoo eenvoudig, daaraan is niets te veranderen. Men moet, wach ten. dat|er weer betere tijden komen en den moed niet verliezen. Er schijnt kans te bestaan dat er binnenkort opnieuw gebruiltsvee aan de markt koiqt. Voor de centrale waren er 74 stuks koeien aangevoerd. 13 stuks werden eruit genomen voor de weide. tOp de geiten- en konijnenmarkt. was weer heel wat drukte. De hoogste noteering voor de ge'ten was 225. voor de jonge beestjes 15. Hier wor den veel lichtere beesten aangevoerd dan elders daar men elders veel hoo- gere nrijzen besteedt, b.v. van 600 J200. Biggen golden mu/ 50—75. Wanneer hier nog meer afgaat, komen de biggen wel weer aan de markt en worden-dan ook verkocht volgens onze zegsman. Ons werd medegedeeld dat voor voedsterkonijn 45 is betaald en nog een kontin voor een rookers- kaart^h 5 van de hand we d gedaan. Het bezoek -liet weer «niets te wenschen over. OVERNAME-MARKTEN RUNDVEE. In verband met de a.s. feestdagen is de regeling van de overname- markten voor rundvee als volgt ge- 'wijzigd: kMaandag, 19 April: Alkmaar en Amsterdam; Dinsdag 20 April: Hil versum en Purmerend; Woensdag, 21 Aprfl: Hoorn, Uithoorn en Scha gen; Donderdag, 22 April: markt Haarlem vervalt; Vrijdag, 23 en Za- terda, 24 April: geen oveuiame- markt; Dinsdag, 27 April: Amster dam, Alkmaar, Purmex-end, Hilver sum; Woensdag, 28 April: Hoorn; Donderdag, 29 April: Haarlem en Schagen; Vrijdag, 30 April: Uit hoorn. VERSTREKKING VAN VRIJSTELLINGSBEWIJZEN. Voor personen, werkzaam in land en tuinbouw. Gezien het groote belang, dat voor een belangrijk deel onzer plattelands bevolking nan deze materie is verbon den. meenen wij goed te doen de aan dacht nog eens afzonderlijk te vestigen op een officieele mededeeling, die Woensdag in ons blad verscheen en waarin de verstrekking van vrijslel- lingsbewijzen om eldert te werk te worden gesteld werd geregeld voor enkele groepen van mannelijke perso nen. die in of grootendeels voor den landbouw, tuinbouw of boschbouw werkzaam zijn. In deze publicatie wordt nauwkeurig aangegeven, wie voor een dergelijke vrijstelling in adhmerking kan komen, terwijl voorts wordt vermeld. ®p welke data de betrokkenen zich tot. het ver krijgen van zulk een vrijstellingsbewijs kunnen wenden tot den Plaatselijken Bureauhouder ter plaatse. Waar deze termijn inmiddels reeds is verloopen voor diegenen, die zijn ge boren in de jaren 1925. 1924. 1923 en 1922. lijkt het ons gewenscht, dat zij, die in aanmerking kunnen komen voor het verkrijgen van zulk een vrijstel lingsbewijs de noodigé haast, betrach# ten. SCHACfiSRBRUG. Een meisje mei avontuurlijken aan leg. - Het 2 Vi -jarig dochtertje van den heer P. J. O. alhier, dat j.1. Donderdag morgen speelde bij een buurjongetje, vond ons dorp waarschijnlijk te eng om haar avontuurlijke neigingen te kunnen botvieren en ging daaröm „clandestien" op weg naar oorden, mei: een meer stedelijk karakter. Voor dif doel had de jongedame Schagen uit gekozen. waar ze dan ook na een wan deling van ongeveer een uur arriveer de. Prompt werd zij daar onder de hoede van de politie genomen Het ver hoor. dat door het straal negeeren van de tot haar gerichte vragen een nogal moeilijk verloop had, sorteerde uitein delijk dit effect, dat als domicilie Scha- gerbrug kon worden vastgesteld. In middels was te Schagerbrug bekend geworden dat de jongedame spoorloos verdwenen was. zoodat middels een telefoontje naar de secretarie de moe der op de hoogte kon worden gesteld, die juist in groote ongerustheid het dorp afzocht naar de verdwenen doch- Ier. ANNA-PAULOWNA. Benoeming. - Als opvolger van den bier D Hoexum is de heer C. Wuis tot plaatselijk deurwaarder benoemd.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1943 | | pagina 1