NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR COLLECTE VOOR ROTTERDAM Gratis haarknippen en een kwartje toe. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N Alkmaar - Voordam C 9. Bureau der Schaker editie: Schaden: Laan 201. Telefoon 444 (2 lijnen). Postrekening 66189. ZATERDAG 17 APRIL* 1943. SCHAGER EDITIE. 87ste Jaargang No. 90. 4 pagina's. Hoofdredacteur: A. R. JONKER, Alkmaar. Deze Conrant verschijnt dagelijks. Advertentie-tarief. Prijs der gewone advertenties in deze Editie 11 et. per m.M. Bij contract binnen een jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor de geheele oplage op aanvrage. Goebbels in Das Reicl HISTORISCHE TAKEN VAN DEN OORLOG. Het oog Gods is op ons gericht. Duitschland hecht aan feiten, niet aan illusies. ,.De eeuwige wet." aldus luidt het opschrift van het nieuwe artikel van dr. Goebbels in het nieuwe nummer van het weekblad „Das Reich." waarin hij den nadruk laat vallen op de noodzakelijkheid om onder de voortdurende wijzigingen van den oorlogstoestand vast te houden aan de historische taken, die de oorlog stelt. van elke De rijksminister voor de propaganda wijst er op, dat de uitbreiding van den oorlog van een strijd tusschen volken en groote mogendheden tot een wor steling tusschen continenten ook de positie der volken ten aanzien van den oorlog zelf van den grond af heeft ge wijzigd. De oorolg, zoo schrijft de propaganda- minister, is intusschen door'de hardheid der gebeurtenissen ontdaan van iedere romantiek en idyllischen aard. "Wij zien hem volkomen nuchter en geven ons ten aanzieh van zijn innerlijke wetten aan geenerlei illusies over. Wij stellen ook niet prijs op bedriegelijke en illu soire voorstellen, die morgen of .over morgen door de ontwikkeling weer legd worden. Een politiek onrijp volk ïs in den oorlog natuurlijk veel gemak kelijker te leiden dan een politiek ge schoold en ontwikkeld volk. Daarom hebben de regeeringen aan den kant van den vijand het zoo gemakkelijk. Zij kunnen zich veroorloven haar openbare meening van het eene uiterste tot het andere uiterste te laten springen, omdat morgen reeds vergeten is, waaraan van daag nog hartstochtelijk is geloofd. Bij het Duitsche volk is dat uitgesloten. Het raadsel van alle raadsels. Dr. Goebbels zet in dit verbadn uiteen, dat het natuurlijk te veel verlangd is van een regeering te cischen, dat zij ieder geval gelijk krijgt. Want ook zij beweegt, zich in dezen oorlog op een haar onbekend terrein. Zeker en pnver- anderlijk blijven daarop alleen de schelijke deugden, die zich met haar psychische kracht den steeds wisselen den gevaren in den weg stellen. Men moge de zaak keeren zooals men wil, steeds weer zal het inzicht naar veren komen, dat deze oorlog voor alle betrokkenen en zelfs niet- betrokkenen het raadsel van alle raadsels is en dat het er daarom in hoofdzaak op aan komt hem met beslistheid van karakter en vastheid van hart tegemoet te treden. Het groote gevaar van Nov. 1918. De rijksminister wijst er op, dat.ook in November 1918 het groote gevaar er niet. in gelegen was. dat het Duitsche volk het slachtoffer werd van een nood lottige dwaling, maar in hel feit, dal het daarbij vrijwillig zijn historische taak prijs gaf en zich vertrouwd maakte met de gedachte als natie uitgedoofd te wtfrden. Tiet is vaak genoeg gezegd, dat deze oorlog de logische consequentie is van het toenmalige nationale falen. Wanneer wij, zoo schrijft dr. Goebbels, hem ook eenmaal zoo verkeerd zouden begrijpen, dat wij zouden willen geloo- ven, dat er een losmaking uit den oorlog bestaat zonder totale en beslissende overwinning, dan zouden wij daarmede ongetwijfeld onze laatste historische kans verliezen. VERVROEGDE OPKOMST VAN SPAANSCHE LICHTINGEN. Het Spaansche staatsblad publi ceert een decreet van generaal Franco, krachtens hetwelk de lich tingen, welke in 19-44 dienstplichtig worden, reeds dit jaar voor dei) mi litairen dienst worden opgeroepen. Zooals reeds in alle tijden, zoo is ook deze generatie van ons volk aangetre den voor den strijd om haar leven. Zij zet daarmede het historische proces van het zelfbehoud onzer voorouders voort en geeft aan het zelfbehoud van haar nakomelingen een nieuwe, betere basis. Het gaat ook ditmaal, zooals nog altijd, om alles. De latere geschiedenis zal ons minder beoordeelen naar het leed. dat wij daarbij verduren dan naar de deug den, die wij daarbij toonen, naar de sla gen, die \Aij daarbij overwinnen en naar de overwinningen, die wij daarbij be vechten. Wij zün, zoo besluit de minister, in dit reuzendrama van ons volk niet onopgemerkt. Het oog Gods is op ons gericht. Voor hem vinden wy als strydende generatic ten slotte slechts genade, wanneer wij de eeuwige wet vervullen. ZEER ZWARE SOVJET-VERLIEZEN. Levendige gevechten in Tunis. HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRF.R, 16 Ajuil (D.X.B.). Het opperbevel van de weermacht deelt mede: Bij het Kocbanbruggehoofd zetten de sowjets ook gisteren hun aanvallen vengeefsch voort. Zij werden in samenwerking met de luchtmacht bloedig afgesla gen of in onmiddellijk volgenden tegenaanval uiteengeslagen. De vijand leed zeer zware verliezen. Aan het overige oostelijke front verliep de dag rustig. De luchtmacht vernietigde gisteren, terwijl ze zelf twee toestellen verloor, zestig sow- jotvliegtuigen. Voor de kust van don Kauka&us boorden lichte Duitsche zeestrijdkrachten een sovvjet-Rus- sisch kustvaartuig in den grond. Van het front in Tunis wordt le vendige plaatselijke gevcchtsactie gemeld. Vijandelijke aanvallen op eenige heuvelstellingen werden af geslagen en larijke gevangenen werden daarbij gemaakt. Een eigen tegenaanval bereikte het gestelde doel. Duitsche gevechtsvliegtuigen hebben in den afgcloojDCn nacht de haven van Bonc aangevallen, een vijandelijk oorloksschip en een vrachtschip beschadigd en voltref fers geplaatst op de kade werken erf pakhuizen, Duitsche motortorpedoboot en voe ren in den nacht van 14 op 15 April óniouw naar de Britsehe kust en brachten in een gevocht met nume riek sterkere vijandelijke kusthevci- ligings-strijdkraehten een krachtig bewapend groot vrachtschip lot zinken. Onze booten keerden zonder beschadigingen te hebben opgei oo- pen op hun steunpunten terug. SAMENVOEGING VAN STATEN IN BRITSCH-INDIE. De Britsch-Indische regecring heeft door den omroep bekend ge maakt, dat zij voornemens is de kleinere Indische staten mot de groote te vereenigen. Honderden kleine staten, aldus deze mededee- ling, kunnen zich niet om het wel zijn. van hun bevolking hekomme ren, doordat, zij financieel te. zwak zijn. In Baroda is reeds zulk een poging tot vereenigen van staten gedaan. Opvoeding van de SovJeCjettgd. Er zijn ook enkele speeltuinen met veel attracties, zooals ons de Weichatlj" Nr. 8 van Augustus 1930 toont. Daar heeft men de „attracties" overdreven tot in het matelooze CNF-GFL-Pax m Sousse ontruimd. Terreuraanvallen op Italiaansche steden. Aan het Italiaansche legerbericht van 16 April ontleen en wij het vol gende: Aan het Tunesische front gecon centreerd artillerievuur van weers kanten en hevige gevechten van plaatselijk karakter. Sousse is ont ruimd. De luchtmacht der Spil be stookte autocolonnes en deed met goede resultaten aanvallen op kruispunten van wegen en vijande lijke havenbases. Amerikaansche viermotorige vlieg tuigen hebben gistermiddag brisant- en brandbommen laten ■vallen in de omgeving van Napels en op Paler- mo, Catania, Messina en Sciacca, waardoor de burgerbevolking ver liezen leed. Er zijn in het geheel 102, dooden en 115 gewonden. Slachtverbod van honden en katten. 's-GRAVENHAGE, 16 April. - De secretaris-generaal van het dep. van Sociale Zaken heeft een besluit uit- Kevaardigd, waarbii het verboden is onden of katten te slachten of te doen slachten, dan wel vleesch van honden of katten te verkoopen, aan te bieden,-af te leveren of weg te geven. Ook het voor verkoop of afleve ring in bezit hebben van vleesch van honden of katten is verboden. Overtreding van deze verbodsbe- palig wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste 30 dagen of een geldboete van ten hoogste 1000. REICHSKARTE FüR URLAFBEK SINDS WOENSDAG NIET MEER GELDIG. De met een adelaar in blauwen opdruk gemerkte bonnen van de Reichskarte für Urlauber. zijn met ingang van Woensdag in Nederland niet meer geldig. Het gebruiken en in ontvangst nemen daarvan in Ne derland is strafbaar. Winkeliers, restaurants, café's e.d.. kunnen de reeds door hen in ont vangst genomen bonnen nog tot en met Zaterdag 10 April a.s. inleveren bij het plaatselijke distributiekan* toor, dat zal onderzoeken of de in geleverde bonnen echt zijn. Na Za terdag a.s. zullen de distributiekan toren deze bonnen in geen geval meer aannemen. Duitsche burgers, die in 't recht matig bezit zijn van echte bonnen van de Reichskarte für Urlauber, kunnen deze bij den provincialen Beauftragte. van den Rijkscommis saris voor het'bezette Ncderlandsche gebied, dan wel bij het Duitsche Wirtschaftsamt In Den Haag inwis selen. Wehrmachtsangehörige en Wehr- machtsgefolge kunnen hun bonnen van de Reichskarte für Urlauber iri- wisselen bij de Ortskommandantur. Ter vermijding van misverstand v/ordt er de aandacht op gevestigd, dat de groene bonnen van de „Le- bensmittelkarte der Deutschen Wehrmacht in jden Niederlanden" wel geldig blijvfen. ZATERDAG en MAANDAG Ook UW bijdrage helpt den nood der getroffen landgenooten lenigen Laat Uw gift een OFFER zijn! HET TWEEDE El I Bij de aanwijzing van bon „Alge meen 540' voor éen ei is de voivge week bekend gemaakt, dat voor personen beneden den leeftijd van 21 jaar een tweede ei zou worden verkrijgbaar gesteld. Thans kan worden medegedeeld, dat hiervoo: de bonnen „Reserve 2^20", „Reserve 3-20" en „Reserve 4-20" zijn aange wezen. Deze bonnen dienen vóór Za terdag 24 April bij den detaillist te worden ingeleverd, desgewenscht tegen ontvangstbewijs. De detaillis ten zullen deze eieren zoo spoedig mogelijk afleveren. Nederlandsche Vrijwilligers strijden in het Oosten SS PK ZschSckel-O-H-P m Keuringen voor de Waflen-S.S. en het Legioen. Nederlanders van Arisch bloed, in den leeftijd van 17—45 jaar (ook ge huwden), die lichamelijk zoowel als geestelijk goed ontwikkeld zijn en zich geheel kunnen geven aan de eischen, die de opleiding hun stelt, kunnen zich bij de genoemde adressen vervoegen, teneinde gekeurd te worden. Thans bestaat ook de mogelijkheid tot opleiding en dienstvervulling in Nederland, in een speciaal wacht- bataljon. Gezinsleden dezer vrijwilli gers hebben gelijke voorrechten als zij, die dienen in de Waffen-SS of het Legioen: kostwinnersvergoeding, kostelooze ziekenverpleging, extra levensmiddelen enz. Tijdens deze keuringen kunnen zich ook diegenen melden, die tot de Ger- iraansche SS in Nederland willen toe treden. 18 April 1943. 9 tot 11 uur. Groningen, Coneerthuis. Poelestraat. 18 April 1943, 15 tot 17 uur, Leeuwar den, Huize Schaaf, Breedstraat. 19 April 1943, 9 tot 13 uur, Amster dam, school Iepenweg 13, 20 April 1943, 9 tot 13 uur, Utrecht. N.V. Huis. Oudegracht 245. 21 April 1943. 9 tot 13 uur, Amersfoort, Dienstgebouw. Leusderweg. 22 April 1943, 9 tot 13 uur. Den Haag, Café „Den Hout," Bezuidennoutsche- DE JAPANSCHE AANVAL BIJ DE MILNE-BAAI. Vernomen wordt, dat de Amerika nen bij den aanval van Japansche bommenwerpers op een convooi in de nabijheid der Milnebaai 70.000 ton scheepsruimte hebben verloren. In den grond geboord zijn 5 groote schepen van 8000 ton elk. 5 vracht schepen van 5000 ton elk en een schip van 3000 ton. Al deze schepen waren geladen met kostbarar oor logsmateriaal. ontplofbare stoffen nn moesten de geallieerde bases op Nieuw-Guinea versterken. Sedert begin April is alleen al in het Z.O. van den Stillen Oceaan, naar verder verluidt, 177.009 ton ge allieerde scheepsruimte door de Ja- Earische luchtmacht tot zinken £e- racht. Tusschen 28 Maart en 14 April verloren de geallieerden bo ven Nieuw-Guinea en de Salomons eilanden 196 vliegtwifien. De vermoorde Poolsche officieren. Een dementie uit de Sovjet-Unie. BERLIJN. 16 April - (A.N.P.) Na een stilzwijgen van drie dagen heeft Sovjet-Rusland t.a.v. de ontdekking der met duizenden Poolsche offi; cierslijken gevulde massagraven bu Sniolensk een standpunt bepaald. Het Sovjet-Russische communiqué is zoo weinig steekhoudend, dat zonder meer de verlegenheid, waar in de verantwoordelijke machtheb bers geraakt zijn door de ontdek king der gruwelen, maar al te dui-_ delijk wordt. Het vermoeden wordt uitgesproken, dat het bij de vondst gaal om „archacologische opgravin gen van een historisch graf en dat bovendien vroegere Poolsche krijgs gevangenen van Duitsche zijde naar de streek van Smolensk gebracht en daar als arbeiders tewerk gesteld en later omgebracht zijn. Van Duit sche zijde stelt men daar de nuch tere feiten tegenover. Bijzonder de aandacht trekt in Duitsche "olitieke kringen het door Reuter uitgegeven Engelsche com muniqué. volgens hetwelk vele dui zenden Poolsche officieren na de in eenstorting van Polen in Sovjet- Rusland waren en men ondanks alle demarches omtrent hun lot niets na ders heeft kunnen vernemen. In Berlijn wordt er op gewezen, dat de Sovjet-Unie geweigerd heeft de voorwaarden van het Internatio nale Roode Kruis na te komen, zoo dat ondanks alle pogingen ook van neutrale instanties, een blik op het lot van de krijgsgevangenen of ver miste persoonlijkheden in de Sovjet- Unie onmogelijk gemaakt wordt. Onder deze omstandigheden moet, zoo verklaart men te Berlijn, de verdraaiing van de waarheid of de verdoezeling daarvan een bijzonder "rotesken indruk maken. DE TOESTAND AAN HET OOSTELIJK FRONT. OFI te Berlijn schrijft, dat een mi litaire persoonlijkheid in de Wil helm st rasse over den toestand aan liet Oostelijk front verklaard heeft, dat daar nog steeds rust heerscht. De lente is in Rusland vier weken vroeger dan gewoonlijk begonnen en de thermometer wijst ongeveer 4-10 graden, zoodat de wegen, welke voor- een paar dagen nog echte ri- en modderpoelen waren, ge leidelijk een normaal aanzien krij gen. De aanvoer kan dus worden hervat en de achterwaartsché ver bindingen kunnen bijgevolg, zoowel bij de Duitsghfrs als bij de Sovjets hersteld foordeh met het oog op de aanstaande operaties. AANPAKKEN. Wij hebben ons gi'ootsch verleden niet aan het toeval te danken. Het aanpakken zit ons in het bloed ert als de gelegenheid zich daartoe niet direct biedt, we), dan moeten we ons die gelegenheid scheppen. Vakstudie is niet gemakkelijk in deze dagen. Kr moet hard gewerkt worden en dan is er niet altijd de gelegenheid om 's avonds nog lessen te volgen. Vooral voor hen, die in Duitschland werken, is dit een groot probleem. De jaren vervliegen echter snel en stil zitten heeft geen zin. Wie werkelijk vooruit wil, vvete, dat het l.angenuuvk-SUidiuni ook hem dè kans wil geven iets te be reiken. Nederlandsche jonge mannen, tusschen 10 en 22 jaar, waar zij ook wonon, kunnen zich bij deze instel ling aanmelden voor een voortge zette vakstudie of, als ze voor het hoogste doel niet terugdeinzen, voor een academische opleiding. liet Langemarck-Studium, *Waals- dorperweg 12, Den Haag verstrekt hierover nadere inlichtingen. NIEUWE BONNEN. (Uitknippen en bewaren). Van 18 April t.m. 24 April 1943: Brood 17A 4 rants. Brood 17B 1 rants. Beschuit 17 1 rants. Aardappelen 17A 2 kg. Aardappelen 17B 1 kg. Tabak 17 1 rants. Van 18 April t,m. 1 Mei 1943: Vleesch 17A 1 rants. Vleesch 17B rants. Reserve 4-23. M-19 1rants. Reserve M-21, M-23 2 y, rants. Van 18 April t.m. 15 Mei 1943: Suiker 548 1 kg. Jam 549 1 rants. Gort 550 250 gr. Havermout 551 250 gr. Peulvruchten 552 250 gr. Vermicelli enz. 553 100 gr. Kaas 541, 542, 543 elk 100 gr. Bloem, brood of gebak 544 t.m. 547 1 rants. Taptemelk 17. 18, 19 1'*A L. Melk 17, 18. 19 1% L'. Melk 4-22 res. 5'Y L. Rijst 17B. 19B kindervoedsel 250 g. Gort 17 A, 19A kindervoedsel 250 g. Cacao m. s. 3-21. 4-21 res. 150 g. Versnaperingen 17 100 g. choc. Versnaperingen 18. 19 100 g. suikerwerk. Van 21 Maart t.m. 15 Mei 1943: Koffiesurrogaat 526 250 g. Van 17 April t.m. 28 April 1943: Boter 17A (boter, margarine. vet of rundvet) 1 rants. Boter 17B rants. Bijzondere rantsoenen (geldig t.m. 15 Mei 1943)- 3-14 (land) Res. 350 gr. sinaasapp. 3-15, 4-19 Res. 540 Algemeen 1 ei. 2-20, 3-20, 4-20 Res. 1 ei. Geldige bonnen voor div. artikelen. Petroleum 05 1 lit. petr. t.m. 21 April '43. Eenheidszeep 534 alg. 1 rants. Eenheidszeep T Eenhz. Waschpoedcr 535 Alg. Waschpoeder T waschp. Toiletzeep T toiletz. t.m. 30 April Scheerzeep N textiel 45 g., t.m. 30 April De volgende bonnen zijn binnenkort niet meer geldig: Na Zaterdag 17 April: 1G Brood, beschuit, aardapp.. tabak; 15 vleesch, 4-14, M 14, 16. 13-res. 520 t.m. 523. 530 t.m. 533 alg. en 3-13, 4-15. 4-16, 4-17. 8-18 res. Verlengd: 13A en 13B-4iGler t.m. Woensdag 28 April, 527 t.m. 529 kaas alg. t.m. Zaterdag 15 Mei. De bonnen, waarvan de geldigheids duur op Zondag begint, mogen, op den daaraan voorafgaanden Zaterdag wor den gebruikt, met uilzondering van d;n bon voor vleesch, vleeschwaren en aardappelen. De hyacinthen in de bloembollenstreek staan In vollen bloei. Deze jongedame snijdt een aantal exemplaren af (et verfraaiing van de hulskamer CNF-Stevens-Pax m De klant is koning. III. Ei- waren hoofden die zich uitste kend voor een „gedektmodel leen den en andere, die minder gedekt of heelemaal niet gedekt moesten wor den men' zal ons wel vergeven, dat wij na één les te hebben bijge woond niet precies kunnen vertel- ln, welke modellen er zooal in de kapperswereld zi.in uitgevonden. Het kwam er maar op neer, dat iedere klant weer een aparte behandeling 1 vereischte en weldra bogen zich acht jongelui over de hoofden van hun 'slachtoffers, wipten met scherpe schaarpunten cle haartjes uit hun ooren en kamden en knipten overal net zoo lang tot ze voldaan over het resultaat waren en den leeraar ver zochten eens te komen kijken wat ze ervan terecht gebracht hadden of beter gezegd hoe gesoigneerd deze min of meer in hun haartooi verwaarloosde mannen en jongens er uitzagen nadat ze geknipt en als het model zich daartoe leende zelfs „gegolfd" en geschoren waren geworden. Geen druppeltje bloed, geen kreet van pijn zelfs, is er dien middag te bespeuren of te hooren geweest. Men knipte en kapte zwijgend, want al behoort ook de conversatie gedurende de operatie tot een der theoretische lessen, de gratis model len behandelt men zwijgend, niet omdat ze de conversatie niet waard zouden zijn. maar omdat de leerlin gen hier alle aandacht aan hun werk moeten houden. Een paar jongelui hadden zich op enkele haarvlechten geworpen, die met spelden op grijze kvssëns waren vastgemaakt en oefenden zich in het fabriceeren van»kunstmatige golven. Zij spoten er Eau de Cologne op het kan ook wel water geweest ziin en draaiden het haar zoo kunstig in elkaar, dat er telkens weer nieu we variaties ontstonden en tegelij kertijd gaf de heer De Does theorie aan een jongere klasse waar duizend pn één vraagstukken werden be handeld, o.a. de kwaliteit van het gereedschap, de zeep en in het alge meen de manier waarop de klant in een goed geoutilleerd kappeismilieu uehandeld dient te worden. De ouderwetsche gewoonte om de klanten bij den neus te nemen en hun hooiden naar links of naar rechts te draaien heeft vanzelfspre kend afgedaan. De klant is hier meer dan ergens anders koning, die als zoodanig toegesproken en behandeld dient te worden. Men spréékt, zegt het dikke leer boek, dat open op tafel lag. niet uit sluitend meer over het weer en ver telt den klant die dat zelf wel kan zien evenmin, dat het re gent of dat het een vroeg voorjaar is geworden. Men praat nog veel minder over politiek, vooral als men niet weet in welke richting de ge voelens van den man onder het mes gaan. Men zegt, als hij iets abnor maals belieft te beweren, niet. dat hij abuis is. of zelfs, dat hii het liegt. Men prikkelt daarop komt het ten slotte neer den klant niet, zelfs niet door te spreken als hij liever wil zwijgen, maar men geeft hem als hij praten wil evenmin altijd gelijk opdat hij niet den indruk krijgt ip zeker opzicht toch „bij den neus te worden genomen". En daarnaast zijn er ontelbare onderwerpen van meer wetenschap- pelijken aard welke een goede kap per moet weten, wil hij om het zoo maar eens in kapperstijl te zeg gen „geknipt" voor zijn vak zijn. Daarover, over den duur der op leiding, de vooruitzichten van den ijveriger, leerling' en de tevreden- heidsbeluiging der gratis knip- en scheerklanten zullen we nog in een slotartikel vertellen. ENGELAND NAM 471 NEDER LANDSCHE SCHEPEN IN BESLAG. De Hannoversche Zeitung publi ceert een artikel van de hand van Heinz Bongartz, een bekend Duitsch marinespecialist. Bongartz schrijft hierin onder meer. dat Engeland bij het uitbreken van den oorlog in hei Westen 471 Nederlandsche schepen met een totale tfifUJ&fie van 216.000 brt. in gstSppéA hgéii- Op deze schépen zo^oen ongeveer acht duizend Nederlandsche zeelieden va ren. MENE THEKEL. MET afschuw heeft, do beschaafde wereld kennis genomen van de vondst der Duitsche overheid in het woud van Katyn, waar tienduizend Poolsche officieren in massagraven lagen, afgeslacht met het beruchte nekschot der Gepeoe. Een zooveelste Mene Thekel is aan den horizon verschenen, ditmaal in 'n zoo vlam mend schrift, dat zelfs de meest verstokte zich wel bedenken moett Immers, de afslachting te Katyn is een symptoom van een streven, dat hoe zorgvuldig ook verbor gen toch genoeg sporen nagela ten heeft, om den eigenlijken opzet van Stalin met vrij groote stellig heid te kunnen aangeven. Een ieder weet, dat met de komst van Stalin een verandemg plaats gevonden heeft in den koers vam het communisme. De antithese Sta lin—1Trotsky ligt nog versch in het geheugen. Trotsky was een voor stander van een zoo. snel mogelijk door te voeren algeheele wereld revolutie, terwijl Stalin op de eer ste plaats het potentieel van de UdSSR wenschte uit te bouwen en eerst dan een wereldrevolutie wenschte, wanneer zijn leger dus-, danig sterk geworden was. dat hij gebruik makend van de door een revolutie ontstane troebelen als veroveraar kon optreden. Ook in de UdSSR zelf bestonden op dit gebied meeningsverschillen en de beruchte processen van 1934, '35 en '36 tegen de Trotskistische saboteurs weet een ieder zich nog te herinneren. Uit allerlei symptomen blijkt, dat Stalin zich in den loop der jaren hoe lan ger hoe meer is gaan voelen als de voortzetter der tradities van het Mongoolsch imperialisme en een vermongoliseering van het Eurazia- tische continent als voorbereiding tot een Mongoolsche heerschappij over den geheelen aardbodem wenschte. T")IT Mongoolsch imperialisme is al zeer oud. Reeds de Chineesche en de Mandchu-keizers droomden in continenten; Attila organiseerde eerst het Aziatische menschenreser- voir, alvorens de tegenstellingen tus schen Oost- en West-Romeinen uit te buiten. En Dzjingis Khan leg de zijn imperialisme vast in een leer omtrent de Mongoosche pene- tratie. Dit alles heeft Stalin bestu deerd en hij heeft zich opgeworpen als de Mongoolsche heerscher par excellence. Hij heeft Siberië geïn dustrialiseerd en het Siberische le ger uitgebouwd tot een elite-strijd kracht. Ten slotte heeft hij met ge weld de mongoliseering doorge voerd van de Westslavcn uit het Kuropeesche gebied van de UdSSR. Met tien- ja honderdduizenden zijn de Kozakken, de Oekraïners. de Ru thenen, de Witrussen, naar Siberië gesleept om daar met Mongolen vermengd le wogden. Op deze wijze verkreeg hij een onmetelijk men- schenreservoir met sterk Mongool, schen inslag. Ondertusschen werd dewntelligentia, die nog te Westersch was. middels sabotageprocessen uit gemoord. Hetzelfde proces werd ge volgd bij de bezetting van nieuwe gebieden: de Baltisclie landen. Bes- sarabië. Polen. Hierin vindt men de oorzaak van den moord op de Poolsche officie ren. Zii waren de leiders. dus moesten zij geliquideerd worden. Stalin wist. dat het conflict in het Westen in de lente van 1910 moest uitbreken. Hij rekende er echter op, dot de beide tegenstandre in een stellingenoorlog verwikkeld zouden raken en dat hij dan eerst in Polen, later in Duitschland en Centraal- Kuropa de vrije hand zou hebben. Vandaar, dat er niet de minste po ging gedaan is om de Polen van hun uniformen en papieren te ont doen. Vandaar ook het verdwijnen van 1.8 millioen Polen ln Siberië. r\P deze wijze hoopte Stalin, ge- v-' bruik makend van een conflict tusschen de Westmachten, van Si berië uit het Kuropeesche continent te veroveren en te mongoliseeren. Niet voor niets werd te Moskou ge sproken over 't belachelijke schier eiland Europa. Niet'voor niets ver scheen er van de hand van Iija Ehrenburg een boek, dat zich bezig hield met de vernietiging der Euro- peesche volkeren. Stalin's bedoeling was en is nog steeds de vorming van een groot Euraziatisch -Rijk on der Mongoolsche suprematie. En dit Euraziatische Rijk zou dan over genoeg potentieel' beschikken, om gebruik makend van in Amerika te verwekken communistische troe belen ook het Amerikaansche continent te onderwerpen en te mongoliseeren. Zoo denkt Stalin den duizenden jaren puden droom eener Mongoolsche wereldsuprema- tie te verwerkelijken. Een ieder kan zich voorstellen, wat er van onze Westerschc bescha ving overgebleven zou zijn, wan neer cjeze planner* verwerkelijkt waren. De opmarscb der Duitsche en verbonden legers heeft ze ont maskerd. Doch nog menige inspan ning zal noodig zijn om het ontzet tende gevaar voor goed te keerpn. Vandaar de noodzaak van den to talen inzet. De vondst in het woud van Ka tyn spreekt duidelijke taal. Europa dient de handen ineen te slaan en zijn levensruimte te be vrijden van deze nachtmerrie. Eerst wanneer Stalin voorgoed neerge slagen is, zal Europa een veilige woonplaats zijn voor ons, onze kin deren en onze kindskinderen. VE. Het driejarig zoontje van den heer N. J. de Jager, dat met ziin poeder bii ziin grootmoeder te Cj-impen aan de Lek vertoefde, is aaar achter haar woning in een sloot te water geraakt en verdron ken,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1943 | | pagina 1