NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR 123 vliegtuigen binnen 48 uur. Von Horthy bij den Führer. Opneming van tienjarigen in de Hitier Jugend. Fijenoord won in laatste minuut. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau der Schager editie: Schagen: Laan 201. Telefooif 444 (2 lijnen). Postrekening 66189. MAANDAG 19 APRIL 1945. SCHAGER EDITIE. 87st« Jaargang No. 91, 2 pagina's. Hoofdredacteur: A. R. JONKER. Alkmaar. a Deze Courant verschijnt dagelijtu. Advertentie-tarief. Prijs der gewone advertenties in deze Editie 1-1 ct. per m.M. Bij contract binnen een Jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor de geheele oplage op aanvrage. Grootste succes van Duitschen alweer in dezen oorlog. Geen groote gevechts handelingen in Tunis. HOOFDKWARTIER VAN DEN FUHRER, 18 April. - Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: Aan het front ten Z. van Noworossisk werd de gevechtsactiviteit gisteren weer levendiger. Sterke formaties van de luchtmacht vielen herhaaldelijk vijande lijke stellingen met bommen van zwaar kaliber aan. Aan de overige sectoren van het Oostelijke front werden enkele plaat selijke aanvallen der bolsjewisten afge slagen en werden eigen ondernemingen van verkennings- en stormtroepen met Succes uitgevoerd. Van het Tunesische front wordt alleen wederzijdsche activiteit der artillerie en verkenningstroepen ge meld. Op dit oorlogstooneel vernie tigden onze troepen in 4.® zware gevechten van 1 tot 15 April meer dan 200 Britsche-en Amerikaansche tanks. Jac'ntkruisers en de luchtdoelartil lerie schoten gisteren in het gebied van de Middellf ndsche Zee 11 vij andelijke vliegtuigen, waaronder 7 zware bommenwerpers neer. In den afgeloopen nacht deden Duitsche gevechtsvliegtuigen - een zwaren aanval'op de haven van Algiers. Wederzijdsche lucheactiviteit.. Een formatie Amerikaansche bommen werpers viel gisteren de stad B r e m e n aan. Bommen op woonwijken veroor zaakten verliezen onder de bevolking. Door jachtvliegtuigen en luchtdoel artillerie werden onderdeelen van de vijandelijke aanvalsformatie voor het bereiken van het doel gedwongen van richting te veranderen. Volgens de tot- dusver ontvangen rapporten werden 20 viermotorige bommenwerpers neerge schoten. Twee eigen jachtvliegtuigen gingen in luchtgevechten verloren. Op volle zee en in het kustgebied van de bezette gebieden in het Westen wer den nog 11 andere vijandelijke vliegtui gen vernietigd. In 13 uur 70 vliegtuigen neer gehaald. Over de luchtactiviteit in den nacht van Vrijdag op Zaterdag meldt het N.N.B., dat de Duitsche nachtjagers -en bet luchtdoelgeschut in dien nacht hun grootste afweersuccessen van dezen oorlog hebben behaald. De nachtjagers bleven de formaties zware vijandelijke bommenwerpers, die naar Zuid-Duitschland en het Zuiden van het Rijksgebied vlogen, hardnekkig achtervolgen en het afweergeschut be streed de vliegtuigen met bijzonder veel succes. Hongarije strijdt tot de eindoverwinning. HOOFDKWARTIER VAN DEN 'FUHRER. 18 April. Op 16 April is de Rijksregent van het ko ninkrijk Hohgarije, Nicolaus von Horthy voor een bezoek van twee dagen in het hoofdkwartier van den Führer aangekomen. De Führer heeft met den Rijks regent besprekingen gevoerd ver de vraagstukken voort spruitende uit den algemeenen politieken toestand en over den strijd tegen de gemeenschappe lijke vijanden. De besprekingen met den Füh- »er, waaraan ook de Duitsche mi nister van Buiten landsche Zaken Von Ribbentrop deelnam en de mi litaire besprekingen tusschen gene- raal-veldmaarschalk Keitel en den chef van den Hongaarschen .genera- len staf, generaal-kolonel Vitez Ferenc SZombathelyi werden gedra gen door den geest van de traditio- neele Duitsch-Hongaarsche vriend schap en wapenbroederschap. Dé Führer en de Rijksregent ga ven uiting aan hun vastberadenheid om den strijd tegen het bolsjewisme en zijn Engelsch- Amerikaansche bondgënooten onwrikhaar tot de eindoverwinning voort zetten. Het Hongaarsche volk, dat reeds een maal de verschrikkingen van het bolsjewisme heeft ondervonden, zal schouder aan schouder met de in het Dri©mogendhedenpact verbon den naties tot de totale uitschake ling van de bedreiging van onze vpl- ken strijden en alle krachten in spannen voor de bevrijding van Europa en voor het waarborgen van het leven der Hongaarsche natie. De Duitsche gezant te Budapest Von Jagow en de koninklijk-Hon- gaarsche gezant te Berlijn, Sztojay namen aan de bijeenkomst deel. De Rijksregent is Zondagochtend vroeg in Budapest teruggekeerd. Een aanzienlijk deel der getroffen toestellen viel met de bommenlading neer en ontplofte op den grond, -zonder dat de bemanningen, die soms tien koppen telden, zich met de val schermen konden redden. Van 55 vliegtuigen is het zeker, dat zij zijn neergeschoten, doch aangenomen kan worden, dat andere toestellen boven zee of boven Engeland ver loren zijn gegaan. Bovendien gingen overdag 15 vlieg tuigen verloren bij aanvallen op het bezette gebied in het Westen. In 13 uur tijds verloor de Engelsch-Amerikaan- sche luchtmacht dus 70 vliegtuigen. In Londen is officieel toegegeven, dat de Britsche luchtmacht in dien nacht 55 vliegtuigen heeft verloren. Blijkens de laatste berichten heb ben de Engelschcn en Amerikanen op 16 en 17 April in totaal 123 vlieg tuigen verloren. Deze gevoelige ne derlaag beteckent voor de geallieer den het verlies van kostbaar vlieg- tuigenmatcriaal maar bovendien het verlies van meer dan duizend man jarenlang opgeleid personeel. Bommen op Londen. Snelle Duitsche gevechtsvliegtuigen hebben in den nacht van Vrijdag op Zaterdag bommen van zwaar kaliber laten vallen op het gebied van Groot- Londen. Taaie tegenstand in Tunis te verwachten. (Van onzen Berlijnschen correspondent)'. Omtrent den stand van zaken in Tune sië worden in bevoegde militaire krin gen te Berlijn eenlge opmerkingen ge maakt, die de aandacht verdienen. De bewering van den Amerikaanschen mi nister van oorlog, dat er met een radi cale ontruiming van de troepen der Spilmogendheden binnen afzienbaren tijd kon worden gerekend, wordt op zijn minst voorbarig genoemd. Men kan integendeel nog op een langdurigen en taaien strijd rekenen. Wanneer generaal- veldmaarschalk Rommel zijn troepen naar bergachtig gebied'heeft terug ge trokken, dan beteekent zulks geen ach teruitgang, maar een verbetering van de situatie. Men staat van daar uit in direct contact met de haven en het transportprobleem is zooveel minder ge compliceerd geworden. Generaal Rom mel kent dit gevechtsterrein nauwkeu rig. Te Berlijn heeft men uit de korte legerberichten der laatste dagen den in druk, dat de strijd in een nieuw stadium is gekomen. In verband hiermede wordt er nog op gewezen, dat het 5e Ameri kaansche leger, dat zware verliezen heeft geleden, door nieuwe troepen ia ver- •ua3uBA MUTATIES IN DUITSCHEN DIPLOMATIEKEN DIENST. Op voorstel van den minister van Buitenlandsche Zaken, Von Ribbentrop,' heeft de Führer in den politieken bul- tenlandschen dienst van het Duitsche Rijk o.a. de volgende benoemingen ge daan: De staatssecretaris van het Min. van Buitenl. Zaken, Freihërf von Weizsaecker, is benoemd tot ambassa deur bij het V a t i c a a n. Tot staats secretaris van het Min. van Buitenl. Zaken is benoemd de gezant eerste klasse baron Steengracht von Moyland. Dieckhoff, ambassadeur bij het Min. van Buitenl. Zaken en laatste Duitsche ambassadeur te Washington, is benoemd tot ambassadeur te Madrid. De leider der politieke afdeeling van het Min. van Buitenl. Zaken, onderstaatssecretaris dr. Wocrman is benoemd tot ambassadeur te N a n k i n g. De ambassaderaad te Madrid, gezant eerste klasse Hancke, is beryoemd tot onderstaatssecretaris en door den Minister van Buitenl. Zaken belast met de leiding van de politieke afdeeling van het Ministerie. NIEUWE SECRETARIS DER FASCISTISCHE PARTIJ. Tijdens de vergadering van het direc torium van de Fascistische partij deelde de Duce mede, dat hij den plv. secre taris der Fasqistische partij, Carlo Scorza als opvolger van den aftreden den partijsecretaris Vidussoni tot secre taris der Fascistische partij had be noemd. Vidussoni wordt chef van het buerau Verzorging van de Weermacht. MOORDENAAR VAN TROTZKI VEROORDEELD Het districtsgerechtshof in Mexico- stad heeft den moordenaar van Trotz- ki, Jacques Mornard, tot 20 jaar ge vangenisstraf veroordeeld, zoo meldt United Press. STAAT VAN BELEG IN SYRIË. Voor Sirië is den staat van beleg afgekondigd, terwijl tevens een aan tal maatregelen aan de burgerbevol king is bekend gemaakt, w.o. het verbod zich des nachts op straat te bevinden. jMMUHggj&pggegPSpteWg*'V 'ECTh PAsryjiMTbca. rjE HA BOJIE,. OPVOEDING VAN DE SOVJETJEUGD Onderwij! de opvoeders .diseüssieeren" neemt de bandeloosheid der Sovjetjeugd hand over hand toe. („Komsomolskaja Prawda" van 11 April 1938) CNF-GFr.-Pax m TOENEMENDE ACTIVITEIT IN DEN STILLEN OCEAAN. Japansch offensief ontwik kelt zich. Naar het D.N.B. van militaire kringen in Tokio verneemt, hebben de militaire gebeurtenissen in het Zuiden van den Stillen- Oceaan den vorm aangenomen van een Japansch offensief tegen de vitale ravitailee- rihg van .den tegenstander. De be richten der laatste weken over ver nietigde transportschepen en oorlogs bodems van den vijand in dit ge bied spreken duidelijke taal. Zij too- nen in ieder geval, dat de toestand in het. Zuiden van den Stillen Oce aan zich ten gunste van de Japan- sche weermacht heeft gewijzigd. Men maj? dierhalve in de naaste toe komst een levendige gevechtsactivi- teit op dit front verwachten. Australië wenscht hulp. De Australische minister-president Curbin heeft zich in een radiotoespraak opnieuw tot de geallieerden gericht met een verzoek om steun voor Australië. Men moet, zoo zeide hij voorts, zoo snel mogelijk tot een groot offensief tegen Japan overgaan. De reserves van Aus tralië zijn deels reeds tot de grens van uitputting aangesproken. Het gevaar voor Australië mag geenszins onder schat worden. Luchtaanvallen op Amerika. De Japansche luchtmacht staat gereed om tot den aanval over te gaan op hot Amerikaansche moeder land, zoo verklaarde generaal Toyo van het ministerie van Oorlog. Aan menigen Amerikaanschen burger zullen de illusies verstoord worden wanneer Japansche vlieg tuigen bommen op hun wolken- krabbels zullen uitgooien. De massamoord bij Smolensk. BEROEP OP HET INT. ROODE KRUIS. Te Berlijn heeft men met instemming kennis genomen van het beroep, dat de uitgeweken Foolsche regeering op het Roode Kruis te Genève gedaan heeft, te meer, ..daar op aanwijzing van den Führer ook het Duitsche Roode Kruis zich tot Genève heeft gewend. De opgravingen en identificatie- werkzaamheden, alsmede het onderzoek werden intus^hen door de Duitsche militaire autoriteiten met medewerking van een Poolsche delegatie met spoed voortgezet. Tot dusver zijn" de. nauw keurige namen van meer dan honderd vermoorde officieren van het voormalige Poolsche leger bekend gewonden. •Poolsche officieren idcntificeeren collega's. Een delegatie van Poolsche officieren, die zich in Duitsche krijgsgevangen schap bevinden, heeft een bezoek ge bracht- aan het Bosch van Katyn, om zich te overtuigen van het lot der in Sowjet-handen gevallen kameraden. De Poolsche officieren hadden gelegenheid zelf lijken van'hun kameraden op te graven en te doen identificeeren. De bewijsstukken waren zoo evident, dat een vreeselijke opwinding en ver ontwaardiging zich van. de officiffën meester maakte. POLITIEK WEEKPRAATJE. Hedenavond houdt Max Blokzijl over den zender Hilversum 2 een weekpraatje, getiteld „Volk aan 't geweer." VERDUISTER GOED. Deze week van 216.30 uur. Maan op: 19.32, onder 6.38 20 April: Volle Maan. Plechtig appèl in tegenwoordigheid van N. J. S. en partij. Aan den vooravond van den geboortedag van den Führer worden, zooals ieder jaar, de jongens en meisjes van 10 jaar in de Hitlerjugend opgenomen. Alle jongens en meisjes, die tus schèn 1 Juli 1932 en 30 Juni 1933 geboren zijn, worden daar mede voor acht jaar lid van de opvoedingsgemeenschap der Hit. lerjugend en geven zichzelf aan den Führer Adolf Hitier en zijn werk. Dit opnemen geschiedt in alle Standorten der Hitlerjugendmet een plechtig appel in. aanwezigheid van den Nationalen Jeugdstorm be nevens vertegenwoordigers der par tij en haar organisaties. Ook de ouders worden hartelijk uitgenoo- digd deel te nemen jian dit verbin- diingsfeest hunner kinderen. Binnen het bestek van de plechtigheid zal de boodschap van den Rijksjeugd'lei- der aan de 10-jarige kinderen wor- en voorgelezen. Aan het slot van het appèl zal de bevoegde Jeugdstormleider een (rouwbetuiging uitspreken van de Nederlandsche Jeugd jegens den Führer van alle Germanen, Adolf Hitier. teneinde daarmede den Füh rer ook verjaardagsgroeten der Ne derlandsche Jeugd over te brengen. De Chef der Befehlsstelle Nie- derlande der Reichsjugendführung, Gebietsführer Blomquist. keert zich ini een oproep eveneens tot de nieuw opgenomenen en roept hen op alles te gever, en vrijwillig te dienen in cle Germaansche gemeenschap. Keuringen voor de Wallen-S.S. en het Legioen. Nederlanders van Arisch bloed, lry den leeftijd van 17—45 jaar (ook ge huwden). die lichamelijk zoowel als geestelijk, goed ontwikkeld zijn en zich geheel kunnen geven aan de tischen, die de opleiding hun stelt, «kunnen zich bij de genoemde adressen vervoegen, teneinde gekeurd te worden. Thans bestaat ook de mogelijkheid tot opleiding en dienstvervulling In Nederland, in een speciaal wacht- bataljon. Gezinsleden dezer vrijwilli gers hebben gelijke voorrechten als zij, die dienen in de Waffen-SS of het Legioen: kostwinnersvergoeding, kostelooze ziekenverpleging, extra levensmiddelen enz. Tijdens deze keuringen kunnen zich oek diegenen melden, die tot de Ger- iraanscnè SS in Nederland willen toe treden. 20 April 1943. 9 tot 13 uur, Utrecht. N.V Huis. Oudegracht 245. 21 April 1943. 9 tot 13 uur. Amersfoort, Dienstgebouw. Leusderweg. 22 April 1943. 9 tot 13 uur. Den Haag, Café „Den Hout," Bezuidenhoutsche- Nederlandsche Vrijwilligers strijden In het Oosten SS PK Ïicbackel-O-H-P 0 Boodschap van den Jugend- führer des Deutschen Reiches und Reichsjugcndfiihrers der N.S.D.A.P., Arthur Axmann, bij het plechtige appèl ter gele genheid van het opnemen der 10-jarigen op 19 April 1943. Kameraadskes en kameraden, Op den verjaardag van den Führer wordt gij lid van de gemeenschap der Hitlerjugend. Ook voor jullie kleuters en jongemeisjes begint de tijd van het dienen voor onzen geliefden Führer en Duitschland. Gij werd geboren, toen de Nationaal-Socialistische Beweging de macht In den staat veroverd had. Met de daad en geloofskracht der beste Duitschers had zij de leiding en ver antwoordelijkheid bevochten om jullie ten blijde en gelukkige toekomst in een sterk en vrij Duitschland te .verzekeren. Den opgang en het geluk vati ons volk hebben ons onze vijanden misgund. Daarom hebben zij ons den oorlog ver klaard. Hun oorlogsdoel, mijn jongens èn meisjes, is de vernietiging van jullie leven. Hun overwinning is jullie onge luk en jullie nood. Voor jullie echter strijdt Adolf Hitier met zijn dappere soldaten, jullieWaders, broeders en kameraden. Belooft daarom om dezen dag den Führer door jullie houding en verrichtingen steeds vreugde te bereiden. Daarmede vereeren jullie ■tegelijkertijd de helden aan het front en de werkenden in het vaderland. Begint als jongste strijders van het Rijk geloo- vig'jbllie weg in de Hitlerjugend, die een weg naar den Führer en naar de overwinning is. w.g. AXMANN. Oproep van ,den Chef der Befehlsstelle Niederlande der Reichsjugendführung, Gebiets- führer Blomquist bij het op nemen van de lichting 193Z/33. Ook dit jaar melden zich, zooals ieder jaar, de 10-jarigen, d.w.z. alle jongens en meisjes, die tusschen 1 Juli 1932 en 30 Juni 1933 geborCtt zijn, aan om lid te worden van de Hitlerjugend. De dienst In de Hitlerjugend is een eer voor iederen jongen en voor ieder meisje. Bovendien echter is hij in dezen tijd een verplichting, want anders zou de Duitsche Jeugd de daden van onze soldaten en het leed en Verdriet van de Duitsche vrouw in dezen oorlog niet waard kunnen zijn. Deze oorlog, die in zijn totaliteit ieder lid van ons volk eischt, verlangt ook van de Duitsche Jeugd, dat zij in vrij willige gehoorzaamheid deze gemeen schap dient en zich voorbereid op de taken, die haar eens te beurt zullen vallen. Het toetreden van alle Jongens en meisjes, die 10 jaar geworden zijn, tot de gelederen van de Hitlerjugend zal voor den Führer zijn schoonste verjaarsge schenk zijn en hem den waarborg geven, dat zijn werk zal voortleven en groeien, ook wanneer de stichters daarvan eens weggeroepen worden. De vooravond van den 20sten April zal derhalve voor iede ren jongen en ieder meisje een trotsche vreugde zijn en aan de jyereld toonen, dat deze oorlog de Duitsche Jeugd niet laat verwaarloozen, maar haar slechts harder maakt en aanspoort tot steeds grootje prestaties in vrij willigen dienst in haar volk. w.g. BLOMQUIST, Gebietsführer. A.D.0. verliest een punt. De twee kampioenswedstrijden hebben in zooverre eenige beslissing gebracht, dat het thans wel zeker is, dat de nationale titel terecht komt in het Westen, maar wie der beide kampioenen straks met de eerste plaats gaat strijken, is nog niet te zeggen. Weliswaar staat Feijenoord met evenveel 'verliespunten als ADO er wat beter voor en zien we in de uitstappen der Hagenaars nog diver se moeilijkheden, doch de kans is groot, dat de ontmoeting Feijenoord- ADO de beslissing zal brengen. Willem II toonde zich tegen ADO van een even goede zijde_ als ver leden week tegen Enschedé. De ach terhoedes waren de beste onderdee len van beide ploegen en hielden de voorhoedes langen tijd in bedwang. Ongeveer 10 min. voor de rust nam Willem II uit een hoekschop de lei ding. terwijl even na de hervatting door een misverstand in de Tilburg- sche achterhoede de gelijkmaker kwam. Feijenoord speelde een technisch knap spelletje tegen Heerenveen, doch haar voorhoede schoot slecht en pas na ruim een half uur wisten de Rotterdammers de leiding te. nemen. Een kilo aardappelen extra. Van 18 tot en met 2-1 April n.e. wordt voor éénmaal een bijzonder rantsoen van één kilogram aardap pelen beschikbaar gesteld. Dit rantsoen zal verkrijgbaar zijn op bon Algemeen 554". EXTRA ZEEP VOOR KAPPERS. ARTSEN, ENZ. Met ingang van 1 Mei a.s. komen kappers, practiseerende artsen, tand artsen en dierenartsen, medische studenten, vroedvrouwen, verloskun digen en wijkverpleegsters, wederom voor een periode van drie maanden in aanmerking voor een extra rant soen zeep. Folograleeren op openbare bijeenkomsten. Het fotografeeren. tijdens openbare bijeenkomsten van Duitsche en Ne derlandsche partij- en staatsinstan- ties is voortaan principieel slechts aan die personen (fotoverslaggevers) veroorloofd, die in het bezit zijn van een uitdrukkelijk voor de betrokken bijeenkomst afgegeven Ausweis der Hauptahleiiung Volksaufklarung und Propaganda Referat Bildpresse Den Haag, Kneuterdijk 20. Personen, die trachten zonder deze Ausweis fotografische opnamen te maken, loopen gevaar, dat hun toestellen in beslag worden geeomen. 53 NEDERLANDERS GEDOOD DOOR BRITSCHE BOMMEN. Door het neerwerpen van- brisant- en brandbommen van Britsche vlieg tuigen op een stad in het Westen des lands heeft de Nederlandsche burger bevolking in den loop van gisteravond aanzienlijke verliezen geleden. Volgens de tot dusverre ontvangen berichten zijn 53 personen gedood, 60 zwaar ge wond en 60 licht gewond. Talrijke woonhuizen werden vernield, resp. be schadigd, onder meer ook een kerk. VOOR DE SLACHTOFFERS VAN ROTTERDAM. De Bisschop van Haarlem beeft voor Paaschzondag een collecte uit geschreven in alle kerken van het bisdom voor de slachtoffers van Rotterdam. VRIJSTELLINGSBEWIJZEN. Controle door den Landstand. In een spoedeischende vergadering van dorpsboerenleiders heeft de boeren-) leider J. Saai en diens plaatsvervanger, ff. C. Koeman, medegedeeld, dat de vrij- stellingsbèwijzen voor hen, die in den landbouw en de aanverwante vakken werkzaam zijn, afgegeven worden door de plaatselijke bureauhouders. De Landstand krijgt het recht en heeft de plicht deze Jpewijzen te contro leeren. Een tweede taak. welke ligt te wach ten is het geven van advies voor uit stel van Arbeidsdienst van personen uit den landbouw, die daarvoor zouden worden opgeroepen. DE VETTE PALING KOMT. Sinds 15 April mogen de visschers' op het IJselmeer voor de palingvangst be ginnen met het kuilvisschen. Vóór dien datum is er met het hoekwant gevischt en kwamen er al kleine partijtjes aan de wal. De groote drukte komt echter, nu met het kuilvisschen is begonnen. Vaak is het al Mei voor de aal goed „los" komt. Nu wij echter zoo'n zachte winter hebben gehad, mag dit iets vroe ger verwacht worden. In de laatste weken heerscht er' in de visschers- plaatsen rondom het IJselmeer een be drijvige drukte. Het is te hopen, dat de IJselmeer- vloot, die thans uitvaart om paling, succes zal hebben en dat In plaats van in den zwarten handel te ver dwijnen een zeer groot deel van de Nederlandsche bevolking profijt zal hebben van de opbrengsten. Wellicht zullen de strenge maatregelèn, welke -zijn aangekondigd tegen hen, die de vischvoorziening zullen saboteeren, suc ces hebben. Ook daarna bleven zij sterker, tot dat Heerenveen ver in de 2e helft gelijk maakte en zoowaar zelfs een. tijdje sterker werd. Pas toen Feijen oord haar voorhoede inzette, kregen de Rotterdammers weer kansen, om in de allerlaatste minuut tenslotte nog het winnende doelpunt te ma ken! De stand is thans: Feijenoord 5 3 2 0 53 8 ADO 2 1 2 0 5—3 1 Heerenveen 5 2 0 3 1313 4 Enschedé 4 112 8—7 3 Willem II 5 113 8—14 3 BEKERWEDSTRIJDEN. De bekerwedstrijden leverden weer diverse verrassingen op. Daar is bijvoorbeeld de nederlaag vai> EDO tegen AFC, nog wel op eigen terrein; daar is verder de eerste ne derlaag van ZFC. nog wel een zeer gevoelige tegen Velox: 40! We mo gen verder noemen de groote zege van VSV op het onvoltallige Alcma- ria: 120 en de bijna even groote overwinning van Zandv. Meeuwen op Ripperda: 123. Daarnaast echter tal van spannen de ontmoetingen, die volkomen waard waren om er naai' te zien: het verloop van HilversumDWV, waarbij geen doelpunt gemaakt werd, de eveneens blanco gehouden ontmoeting KFCStormvogels, de nederlaag van de 3de klasser DTS tegen de 4e klasser LSW (01). de benauwde zegé van Terrasvogels op kinheim en het gelijke spel tusschen GVO en ADO '20. DE .SPORT IN HET GEWEER VOOR ROTTERDAM. Medewerking tot leniging van den nooa der slacht offers. Met medewerking van .de Ned Athletiek Unie. het Ned. Gymnastiek Verbond, den Ned. Schaatsenrijders- bond, den Ned. Voetbalbond en den Ned. Zw. en Redd.bond zullen met de Paaschdagen tijdens de door de verschillende sportbonden uitge schreven wedstrijden collecten wor den gehouden, waarvan de opbrengst bestemd is yoor de slachtoffers te Rotterdam. Misschien znn er ook vereni gingsbesturen bereid van een wed strijd een gedeelte van de recette voor het goede doel te bestemmen. De bonden en vereenigingen, die voor deze collecte hun medewerking verleenen, gelieven hun bijdragen over te maken aan den N.V^B. te 's-Gravenhage, giro no. 58928. Uitstekend geslaagde wedstrijden van de Hitier Jugend. Onder overweldigende belangstelling heeft de Hitlerjugend gisteren een uit voering gegeven in de Apollohal te Amsterdam, Helaas moesten velen, die van heinde en ver gekomen waren, te leurgesteld worden. Talrijke hooge autoriteiten van staat en partij gaven van hun belangstelling blijk. De sportieve kamp tusschen de Duit sche en de Nederlandsche jeugd is met gelijk spel beëindigd. De Stormers be haalden als eindresultaat 360 punten, tegenover de Hitlerjugend 355,5 punten. Bij de meisjes was het de B.D.M., die met 336 punten over de Stormsters zege vierde. Ook de jongens van het Deut- sches Jungvolk overivonnenf met 348 punten de Meeuwen, terwijl de Jung- madel het tegen de Meeuwkes moesten afleggen, welke laatsten 327 punten ver gaarden. Reeds des morgens vroeg waren de wedstrijden begonnen en het was drie uur in den middag geworden, toen, on der zeer groote belangstelling de finales begonnen. De prestaties iyelke werden geboden waren gezien de jeugd der deelnemers over het algemeen zeer goed te noemen en het programma werd irf een vlot tempo afgewerkt. DRAVERIJEN TE HILVERSUM. Zondag zijn te Hilversum groote draverijen gehouden^ De uitslagen luiden: Lloydprijs: Harry Scott, winnend 2.10 in 2 min. 36 sec. km-tijd 1 min. 36$ sec., plaats 1.50; 2. Gruno's Gregor, plaats f 2.80. Fiat v. f 3.90. tweede course: Edelman, winnend 1.80; 2. Carla Lee, plaats 1.80. min. 32,4. Plaats 1.70; 2. Flyir.g Guy 1.40; 3. Calunet Don Juan f 1.90. Derde course: Sibajakprijs: Clau- dy O, winnend f 3.90 in 3 min. 5.5 sec., km-tijd 1 min. 31.7 sec., plaats f 1.80; 2. E. Carla Lee, plaats 1.80. Vierde course: Baloeran-prijs: Narcisso, winnend f 2.40 in 2 min, 58.2 sec., kmvtijd 1 min. 27.4 sec., plaats 1.40; 2. Zamtja van N.Z., plaats 1.50. Vijfde course: Dern- poprijs: Y Kernei, winnend 12.30 in 2 min. 59 sec., km-tijd 1 min. 29.5 sec., plaats f 2.20; 2. Dalver, plaats 1.60, 3. Baronesse Spencer, plaats 1.20. Kertosonoprijs eerste heat: Gregorius. winnend 2.40, in 2 mi/i. 39.4 sec., km-tijd 1 min. 35.4 sec., plaats 1.40; 2. Dienares, plaats j 1.60; 3. Herman J, plaats f 2.80: tweede heat: Caid, winnend 3.30 in 2 min. 38.2 sec., km-tijd 1 min. 33.6 sec., plaats 1.30; 2. Gregorhis, plaats f l.lOj 3. Calunet Don Juan, plaats 1.40; derde heat: Herman J. winnend i00 in 2 min. 39.1 sec., km-tijd 1 min. 38.9 sec., plaats 10.401 2Eduard Anvil, plaats 10:10; vierde heat: Caid winnend 1.20, in 2 min. 41 sec., km-tijd 1 min. 35.3 sec., totalisator definitief; Caid winnend 4.30. plaats 3.30. Herman J„ plaats 14.40. VOETBALUITSLAGEN. Kampioenschap van Nederland, 2-1 1-1 6-1 F.oord-Heerejv. Willem H-ADO DISTRICT IV. Eerste klasse. Maurits-Spekholz.h. DISTRICT I. 4e klasse A. Wier. waard-Waterv. 1-2 Res. 3e klasse A. Alc. V. 3-Alkm. B. 8-1 BEKER WEDSTRIJDEN. Afd. E. Watergr.m.-Haarl. 3 5 Velox-ZFC 4-0 Afd. G. Helder-HRC 0-2 Afd. H. DTS-LSW 0-1 Afd. I. Hollandia-Purmerst. 1-0 Gouden Kruis- wedstrijden. Ie Ronde: Helder 3-Waterv. 2 0-1 3e Ronde: DTS 4-DTS 2 3 6 Beker-wc dstrijden. Groep 2: Vitesse 1-Schagen 1 0-4 „Noordhollandsche..' 2C Alkm. 2-Allem. B. 4 4J Schagen 4-Bars.h. SRC 2-Geel Zw. Schagen 4-Bars.h. SRC 2-Geel Zw. Adspiranten. Beslissingswedstrijd. Alcm. a-Alkm. B. 3-2 (na verlenging) Alcm. a kampioen. 2-1 0-0 0-6 0-0 0-5

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1943 | | pagina 1