NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR Bij den vier en vijftigsten verjaardag van den Führer. Duitsche jeugd in de partij opgenomen. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau der Schager editie: Schagen: Laan 201. Telefoon 444 (2 lijnen) Postrekening 66189. DINSDAG 20 APRIL 1943. SCHAGER EDITIE. 87ste Jaargang No. 92. 2 pagina's. Hoofdredacteur: A. R. JONKER. Alkmaar. Deze Courant verschijnt dagelijks. Advertentie-tarief. Prijs der gewone advertenties in deze Editie 11 ct. per m.M. Bij contract binnen een jaar te gebroken belang rijke korting. Tarieven voor de geheele oplage op aanvrage. Zijn Bevrijder Proclamatie van Göring. geest doorgloeit de heldhaftige Duitsche Weermacht. redder van de cultuur van het Avondland. Naar aanleiding van den verjaardag van den Führer heeft. Rijksmaarschalk Göring den volgenden oproep uitge vaardigd: Duitsche volksgenooten, tyïet een warm en ontroerd hart biedt het geheele Duitsche volk vandaag den Führer zijn gelukwenschen aan. Voor hem en zijn werk smeekt het in den zwaren oorlogstijd de bescherming en den zegen van den Almachtige af. Moge een gunstig lot den Führer ook in het komende jaar kracht en gezondheid schenken. In de sterke hand van den Führer be rust het Duitsche lot. Welk een onbuig zame kracht er van hem uitgaat is in de afgeloopen wintermaanden opnieuw be wezen. Door het op de been brengen van enorme troepenmassa's hebben de Bol-jewisten gepoogd het Duitsche front omver te rennen en de poort naa r het Duitsche Rijk te doen springen. De geest en de wil van den Führer echter doorgloeiden de heldhaftig strjjdendé Duitsché Weermacht en voerden haar uit de verdediging vol offers weder naar den zegenvieren- den aanval. De geschiedenis waardeert de groot heid van een man niet naar gemakkelijk bevochten successen. Den hoogsten on- vergankelijken roem schenkt zij 'slechts hem, die ook in het meest gevaarvolle uur met dapper hart volhoudt, zich nooit buigt en elk vijandig geweld trotseert. In de gigantische worsteling met dui- zendvoudigen tegenstand vervult de Führer zijn leven van bevrijder van het vaderland en redder van de cultuur van het Avondland. Het Duitsche lot In handen van den Führer. Sedert tientallen jaren staat het leven van den Führer ingespannen in dienst van Volk en Rijk. Dat hebben wij allen nooit sterker en directer gevoeld dan in deze van strijd vervulde jaren. Hij gunt zich geen rust, op hem rust een bil na bovenmenschclijke last van ar beid. Zijn eenvoudige, soldateske hou ding en zijn volkomen, tot elk offer be reid zijnde, plichtsvervulling geven ons allen een lichtend voorbeeld. Wij vol gen hem ijverig na, thans meer dan ooit, want het gaat om overwinning of ver nietiging. De tijd der hardste en beslis- sendste beproeving van ons volk en van eiken afzonderlijken Duitscher is geko men. Wat wij den Führer in de afge loopen jaren, bezield door de door hem bevochten successen vol vreugde heb ben beloofd, zullen wij thans in de zwaarste stormen van dezen oorlog ge trouw nakomen. Dat geldt voor het front, dat geldt ook voor het vaderland. De Führer weet, hoe hard de eischen zijn, die hij aan elk afzonderlijk stellen moet, en hoe bitter ook de offers zijn, die deze oorlog op de slagvelden en inf de uit de lucht bedreigde Duitsche gou wen vergt. Doch hij verlangt den onzelf- zuchtigen inzet van allen niet voor zichzelf, doch slechts voor de vrijheid van het vaderland en voor het bestaan van Volk en Rijk. Zijn dappere niet te overwinnen strijders. Laat ons, niet met woorden, doch met daden, mijn Duitsche volksgenooten, vandaag en" in de toekomst onzep on- wankelbaren trouw aan den Führer en onzen vastbesloten wil tot medewerking aan zijn groot werk verkondigen. Too- nen wij ons in het beslissende tijdperk van onze geschiedenis zijn dappere, niet te overwinnen strijders voor ons trot- sche, eeuwige Duitschland. Richten wij onze,blikken vast op onzen plicht, ver vullen wij onder uiterste inspanning van krachten en naar beste kunnen wat het dagelijksche leven van den oorlog van ons eischt. Dat zij ons geschenk op den 54sten verjaardag van onzen Führer. Berlijn bericht, dat aan de reis van Von Papen naar Betlijn Seen politieke beteeken is moet worden gehecht. Zondag 9 Mei organiseert de Berlijn- 8che afdeeling ontspanning en ontwik keling van het N.A.F. een Paaschmarsch in de omgeving van Potsdam. De Italiaansche duikbootcommandant Emico Grossi, is tot opperbevelhebber van de Italiaansche duikboolen in den Atlantischen Oceaan benoemd. De geboortedag van Leonardo da Vinei, is thans officieel vastgesteld op 15 April 1452. HET BEZOEK VAN HORTHY AAN HET HOOFDKWARTIER. De Hongaarsche bladen publiceer den het bericht over het bezoek van den Rijksbestuurder Von Horthy aan het hoofdkwartier van den Führer met groote opschriften op de frontpagina. Ook de Berlijnsche bladen hebben het bericht groot opgemaakt gepu bliceerd. De Völkische Beobachter zegt dat in het bijzonder Hongarije mede zal strijden tot de eindover winning door de bittere ervaringen, welke, Hongarije na de instorting van 1918 in het eigen land met het bolsjewisme heeft opgedaan. H. Hoffmann-Scapf-Pax m De FÜhrcr aller Germanen, Adolf Hitier, herdenkt heden zyn Sisten verjaardag. De gedachten van milliocnen zyner geest verwanten gaan heden naar het groote hoofdkwartier, waar de Führer, by den staf v.an zyn weermacht, ook op dezen dag het lot van zyn volk, in handen boudt. Vanzelfsprekend geeft deze dag in Duitschland eu alle daarmede door het lot verbonden landen aanleiding tot herdenkingsbijeenkomsten. VERDUISTER GOED Deze week van 216.30 uur. Maan op: 20.46, onder 7.01 27 April: Laatste Kwartier. DE MASSA-MOORD BIJ SMOLENSK. Na den terugkeer van de tweede Poolsche Delegatie uit Smolensk heeft het Poolsche.,volk via die Pool sche bladen nadere bijzonderheden vernomen. Na de aankomst te Smolensk hebben de leden van de commissie een Mis van Requiem voor de vermoorde Poolsche offi cieren bijgewoond, welke werd op gedragen door den domheer Jasinski uit Krakau, die deel uitmaakte van deze delegatie. Onmiddellijk hierna begaf de com missie zich naar--het bosch van Ka- tyn, waar de leden de graven be zochten. Domheer Jasinski bad aan de graven en bestrooide de lijken met aarde, die men uit de plaats ^an herkomst der vermoorden had medegebracht. De opgegraven lijkciT der Poolsche -officieren werden op een nieuw kerkhof begraven. Ieder graf wordt voorloópig met een num mer gemerkt, dat ook voorkomt op (le lijsten waarop de resultaten van de indentificatiewerkzaamheden t staan opgeteekend. BESPREKINGEN IN HITLERS HOOFDKWARTIER. In de Wilhelmstrasse werd gisteren in antwoord op een desbetreffende vraag verklaard, dat de politieke besprekingen die de Führer''met cj,e vertegenwoordi gers van bevriende' resp. verbonden landen gehad heeft, een essentieele bij drage geleverd hebben tot de krachts inspanning met het oog op het komende gevechtsseizoen. Als bijzonder opmerkelijk wordt in bevoegde Berlynsche kringen de byna stereotiep in de verschillende communiqués over de besprekingen tdrugkeerende formule gekenmerkt, dat de in het pact van drie verbon den naties besloten zyn den stryd zonder compromis voort te zetten tot aan de eindoverwinning en dat deze bereidheid tot optreden niet alleen gericht is tegen het Bolsje wisme, maar ook tegen zijn Anglo- Amerikaansche bondgenooten. Daarmede wordt duidelijk tot uiting gebracht, dat deze oorlog ondeelbaar is, zoodat alle l^eculaties der tegenpartij over eventueele mogelijkheden om een bres te slaan in het ondeelbare front tot mislukking gedoemd zijn. Overigens wordt in de Wilhelmstrasse uiting ge geven aan de verwachting, dat zeer spoedig de opvatting der asmogendheden en haar bondgenooten, zooals die in de verschillende besprekingen tot uitdruk king is gekomen, zich in concreten vorm zal voordoen. Britsche artillerieboot tot zinken gebracht. Levendige gevechtsactié bij Noworossisk. Het opperbevel van de weermacht maakt d.d. 19 April bekend: Ten Zuiden van Noworossisk duurt de levendige gevechtsactie voort. De luchtmacht ondernam zware aan vallen op vijandéiijke steilingen en steunpunten voor den aanvoer in het kustgebied van de Zwarte Zee. In eenige sectoren der overige deelen van het Oostelijke front werden plaatselijke aanvallen der Sovjets afgeslagen. Aan het Tunesische front verliep de dag over het algemeen kalm. Het haven gebied van Algiers werd door gevechts vliegtuigen der Duitsche luchtmacht op nieuw gebombardeerd. Bij een zeegevecht in de ochtenduren van 18 April brachten Duitsche bewa- kingsstrydkrach.en voor de Nederland- sche kust een Britsche artillerieboot tot zinken <fn beschadigden drie andere boo ten ernstig. Een eigen vaartuig is ge zonken. Nieuwe terreuraanvalien op Italiaansch gebied. Aan het Italiaansche legerberioht. on tip enen wij het volgende: In Tunesië werd de gevcchtsaetie intensiever. Aanvalgpogingen van vooruitgeschoven vijandelijke ele menten werden verijdeld, dank zij de onmiddëllyke reactie van onze detachementen. Palermo, Rogusa, Porto Torros (Sassari) en La Spezia werden door menwerpers bestookt. Te Palermo is de schade aanzienlijk. Tot dusver heeft men S dooden en 99 gewon den geteld. Bovendien werden een persoon gedood en 8 gewond te Raguso, vier gedood en zes gewond te Porto Torres. De verliezen, ge leden door de bevolking van La Spezia zijn nog niet vastgesteld. Keuringen voor de Walfen-S.S. en het Legioen. Nederlanders van Arisch bloed, in den leeftijd van 17—45 jaar (ook ge huwden). die lichamelijk zoowel als geestelijk goed ontwikkeld zijn en zich geheel kunnen geven aan de tischen. die de opleiding hui» stelt, kunnen zich bij de genoemde adressen vervoegen, teneinde gekeurd te worden. Thans bestaat ook de mogelijkheid tot opleiding en dienstvervulling in Nederland, in een speciaal wacht- bataljon. Gezinsleden dezer vrijwilli gers hebben gelijke voorrechten als zij, die dienen in de Waffen-SS of het Legioen: l&stwinnersvergocding, kostelooze ziekenverpleging, extra levensmiddelen enz. Tijdens deze keuringen kunnen zich ook diegenen melden, die tot de Ger- jri.ansche SS in Nederland willen toe treden. 21 April 1943. 9 tot 13 uur. Amersfoort, Dienstgebouw. Leusderweg. 22 April 1943, 9 tot 13 uur, Den Haag, Café ..Den Hout," Bezuidennoutsche- Neoer.andsche Vrijwilligers strij den in het Oosten SS PK Cantzler-O-H-P m De eed op den Führer afgelegd. Ieder jaar op deu verjaardag van den Führer treden de besten uit de rijen der Duitsche jeugdorganisatie, Hitler-jugcnd en B.D.M., aan, om te worden opgenomen in de gemeen schap der N.S.D.A.P. Zondag waren de jeugdige partij-adspiranten uit Nederland in den Stadsschouwburg te Amst. bijeengekomen voor de plechtigheid, in tegenwoordigheid van ceregaston van partij en weer macht, onder wie Hauptdienstleiter Schmidt en de Höhere SS- und Poli- zelführer, SS Gruppenführer Rauter, verder burgemeester VoQte en de landelijke meisjesleidster van den N'ationalen Jeugdstorm van Eek, ter wijl de leden van den Nat. Jeugd storm door hun talrijke opkomst uiting gaven aan hun nauwe ver bondenheid mot de Duitsche kame raden. Rede van Gebietsführer Blom- quist. Na een herdenking van de slacht offers van den oorlog in den Groot- Duitschcn vrijheidsstrijd richtte Ge bietsführer Blomquist zich tot zijn jonfce kameraden. „Wanneer gij thans", zoo zeidc hij o.m. „treedt in de orde van ons volk, welke wij de N.S.D.A.P. noemen, dan moet gij u rekenschap geven van de voorwaar den, die gij moet vervullen om rech ten te verwerven. Eerst als ieder be reid is, zijn geheele ik in dienst van de gemeenschap te stellen, vormen wij een hechte, gemeenschap en bie den wij den vijanden geen aanvals punten meer". Wij moeten ons er zich steeds van bewust zijn, dat men tegenover hardheid geen weekheid mag stel len. Het voorbeeld der oude politie ke soldaten van den Führer, die ge leid werden door het besef, dat de gemeenschap slechts door strijd tot stand gebracht kan worden,' wijst den juisten weg. Spreker besloot zijn toespraak met een oproep tot zijn jonge kamera den om onwrikbaar trouw te zijn aan de NaL-Soc. wereldbeschouwing en aan den Führer. Met de woorden „Hauptdienstleiter, ik meld u, dat een-en-negentig jon gens en meisjes gereed staan om in de partij te worden opgenomen, van wie vijftien jongens reeds aan het front staan", droeg hij den leider van het Arbeitsbereich de jonge par- tij-adspiranten ter beëed'iging over. Rede van Hauptdienstleiter Schmidt. Hautdienstleiler Schmidt herin* nerde, om het doel èn den strijd van de Nat. Soc. beweging duidelijk te maken, aan cle .eerste jaren, toen de Nat. Soc. als cep kleine groep in het Duitsche volk stonden. De zegevie rende legers van 1914191S waren door de oneonigheid van het volk ontwapend en in het vaderland te ruggekeerd. Zij vonden hun oude Duitschland niet meer. Wij Nat. Soc. waren het, die door den Führer geroeen, ons tot taak stelden dit Duitsche volk weer op te bouwen. Spreker herinnerde aan den tijd, waarin hij meermalen moest aan zien, hoe Duitsche gezinnen niet door Engelsche bommen, ook niet alle door moordenaarshand, maar door honger langzamerhand murw gemaakt en vernietigd werden. Want behalve de millioenen, die in den wereldoorlog zijn gevallen, heeft het Duitsche volk twee millioen men- schen moeten offeren die van "hon ger gestorven zijn. Thans heeft het lot ons uitverko ren om het bolsjewisme te vernie tigen en aan het Amerikanisme paal en perk te stellen. Nu drukt op onze schouders wederom een reusachtige verantwoordelijkheid. Met alle kiem hield de Haupt dienstleiter den jongen kameraden uit de rijen der H. J. de plichten voor, die hen wachten bij hun in trede in de gemeenschap der partij. Het is voor een Duitscher de hoog ste onderscheiding, dat hij als partij genoot voor het volk mag werken. Spr. drukte den jongen partij-adspi ranten op het hart, goede kameraden te zijn voor hun Nederlandsche medestrijders. De Amerikaansche en Engelsche soldaten, die thans in N. Afrika vechten, zullen leeren, wat't beteekent op Europeeschen bodem tegenover de zonen van Germanje te staan. Wanneer de besten van ons aan het front vallen, is het de taak der Duitsche moeders er voor te zorgen, dat Duitschland blijft leven. Zobals de Führer den soldaat het ridderkruis verleent voor den hoog sten inzet, zoo verwerft de Duitsche moeder voor haar inzet het haar door den Führer verleende moeder- kruis. Vóór de beëediging 1'as die leider van het Arbeitsbereich de woorden voor, waarmede de Führer in 1937 de plichten van den Nat.-Socia- list heeft vastgelegd, woorden, die zullen blijven "gelden door alle tij den zoo vaak Nationaal-Socialisten hun eed .afleggen. De eedsaflegging. Staande legden vervolgens de jon gens en meisjes de gelofte aan den jL< ührer aff „Ik beloof plechtig trouw aan mijn Führer Adolf Hitier. Ik beloof steeds achting voor en gehoorzaam te zullen zijn aan hem en de lei ders, die hij boven mij stelt". Door handslag aanvaardde Haupt dienstleiter Schmidt de verbintenis der jonge mannelijke en vrouwelijke partiigenooten, wien hij tegelijker tijd het partij-insigne overhandigde, terwijl het muziekcorps der H. J. met plechtige tonen deze symboli sche handeling begeleidde. Met den groet aan den Führer ein digde de plechtigheid. Vrijdagmiddag waren enkele kin deren 'aan het spelen op een zand berg nabij het kanaal, dat loopt van Maastricht naar Maasbracht. Een drietal kinderen geraakte hierbij te water. De moeder van twee dei- te water geraakte kinderen wist een daarvan te redden. De twee ande ren verdronken. Britsche terreuraanva! op een stad In het Westen van ons land. Arbeiderswoningen en hulzen werden verwoest en vooral waren vrouwen en kinderen het slachtoffer CNF-M-Pax tu JAPANSCHE STAATSJEUGD EN HITLERS VERJAARDAG. De Japansche radio heeft ter ge legenheid van den verjaardag van den Führer een uitzonding gegeven, waarin de voorzitter van de Japan sche staatsjeugd, kol.-generaal Soe- zocki, zich toi de Duitsche jeugd keerde. Hij zeide o.m.: In deze uren, nu het Duitsche volk den verjaar dag van zijn Führer viert, zenden ook de 15 millioon leden der Japan sche staatsjeugd hun hartelykste groeten.. Zooals Japan in Oost-Azië de wapens heeft opgenomen ter ver nietiging van de Angelsaksers, strijdt het door ons d'iepvereerde Duitsche volk tegen Engeland, Ame rika en Rusland voor een nieuwe orde in de wereld. Wij verzekeren jelui, dat wij in diep wederzijdsch begrip, in hechte, kameraadschappe lijke vastbeslotenheid en samenwer king met alle krachten voor een nieuwe wereldorde zullen strijden. VERTREK VAN VLAARISCHE VRIJWILLIGERS. Naar aanleiding van het vertrek Han Vlaamsche vrijwilligers, bestemd voor het vrijwilligerslegioen „Flan- dern," zijn Zondag te Antwerpen en Brussel groote afscheidsplechtigheden gehouden, waarbij tienduizenden aanwezig waren. In Antwerpen sprak de leider der Duitsch-Vlaamsche arbeidsgemeenschap, in Brussel de leider van het Vlaamsch Nationaal Verbond. De wereld in weinig woorden. In Sjanghai is men van oordeel, dat het de militaire commissie wan Tsjoeng- king tijdens zijn verblijf in de V. S. niet gelukt is, een definitieve belofte ten aanzien van de Amerikaansche onder steuning te verkrijgen. Van .Duitsche militaire zijde wijst men er op, dat de Amerikanen, in tegen stelling tot de Engelschen, in hun be richtgeving over,de luchtgevechten sterk overdrijven. Men wijt dit aan de oner varenheid van de piloten, die ieder duikend en stortend jachtvliegtuig tel len als een overwinning in de lucht. Het Vaticaan heeft beslotelf; met het oog op de luchtaanvallen, alle kostbaar heden uit de musea en de bibliotheek te verwijderen en in veiligheid te bren gen. In Essen zijn 1400 kruizen van ver dienste aan de bewoners der stad, die zich bij de luchtaanvallen dapper had den gedragen, uitgereikt. Van het Japansche hospitaalschip, Foejo Maïoe, dat op 15 April In den Stillen Oceaan door vliegtuigen werd gebombardeerd, is geen bericht meer ontvangen. De benoeming van staatssecretaris Baron Weizsactar tot Duitsch ambassa deur bij de H. Stoel, heeft bij het Vati caan een goeden indruk gemaakt. Versnaperingsbonnen verlengd. De geldigheidsduur van de met „13'„14" en „15" genummerde bon nen voor versnaperingen is verlengd tot en met Zaterdag 1 Mei a.s. ZUINIGHEID MET SUIKER GEBODEN. Er moet straks een periode overbrugd worden. Suiker van den nieuwen bieten- oogst komt zeker niet voor Novem ber ter beschikking. Aangezien de thans nog voor het Nederl. volk beschikbare voorraden consumptie suiker te beperkt zijn om verstrek king van net geheele suikerrant soen tot den nieuwen oogst te ver zekeren staat het Rijksbureau voor de Voedslevoorziening'in oorlogstijd voor de noodzakelijkheid om maat regelen te beramen, die in het sui kertekort zullen voorzien op de voor de bevolking minst gevoelige wijze. Het zal daarom een beper king van het verbruik aan con- suinptiesuiker verschuiven tot het einde van het loopende oogstjaar. Het ligt in de bedoeling dan, dus in den herfst van 1.943, gedurende een vierwekelijksche distributieperiode, geen suiker te verstrekken. De bevolking kan zich derhalve reeds nu op de komende leemte in de suikervoorziening instellen en haar verbruik van het suikerrant soen in de daaraan voorafgaande maanden, die zich uitstrekken over zeven a acht vierwekelijksche dis tributieperioden, zoo regelen, dat 'n rantsoen suiker gespaard wordt ter overbrugging van de periode, waar in zij het zonder verstrekking van suiker zal moeten stellen. Het ligt in de bedoeling, indien de suiker opbrengst van den komenden oogst dit mogelijk maakt, de bezuinigde hoeveelheid te zijner tijd alsnog ter beschikking te stellen. UIT DEN STRIJD TEGEN DEN ZWARTEN VIJAND. Achthonderd rnenschen bij verrassing gefouilleerd. De bezoekers van de Nieuw- markt te Amsterdam, waar naast den bonafidon handel ook de sluik handel helaas maar al te welig tiert, beleefden dezer dagen efen on gewone sensatie. Aan alle. kanten werden zij omringd door ongeveer tachtig, in burger gekleede, politie beambten, die plotseling van alle kanten waren komen opzetten. Alle personen die zich op de markt bevon den en dat waren er circa 800 werden naar een gebouw in de om geving gebracht en daar gefouil leerd. Tegen 'n aantal hunner werd wegens overtreding der distributie- voorschriften procea-verbaal opge maakt. Klaarblijkelijk bevonden zich ook handelaren in plaatsbewij zen voor den voetbalwedstrijd FeijenoordHeerenveen onder de aangehoudenen, want .onder de goe deren die ter plaatse waren wegge gooid, bevond zich ook een aantal dezer plaatskaarten. REIZEN IN D-TREINEN MET PASCHEN. In het tijdvak van 21 t.e.m. 28 April 1943 zijn de treinen D 111, D 112, D 137, D 13S, DiMW 161/162 en' S.F.R. 211/311 uitsluitend open gesteld voor reizigers naar en van het buitenland. Deze beperking geldt niet voor personen, behoorende tot de Duit sche weermacht Uii onze omgeving. LANGEDIJK R.K. E.H.B.O. - Bij de j.1. gehouden herexamens onder leiding van dr. A. K. Dijkhuizen van Alkmaar slaagden alle candidaten, t.w. de dames A. Bruin Mul, Tr. v. Kleef Jd., A. Koopman, N. Kramer Jd., A. de Nijs, F. Snijders, A. Bruin Dd., N. v. Kleef Dd., Thea Kra mer Cd.. J. Kramer Jd., A. Vader en de heeren G. J. Biersteker, Jn. v. Kleef Jz., J Dekker, A. Beemsterboer, C. Goed hart, C. Kramer Jbz. en Ant. Rood. Mej. Tr. v. Gulik heeft voor de eerste maal diploma-examen {^daan, wegens ziekte tijdens de examens van 9 October 1942. De vereeniging telt nu 43,gediplomeer de leden, waarvan een groot deel bij de verschillende takken van den luchtbe schermingsdienst is ingedeeld. KOEDIJK. Benoemd. - Door dc Langedijker Groentencentrale zijn in de commissie, welke het vraagstuk Van pensionnee- ring verzorgen zal, benoemd de heeren S. Visser en K. Molenaar te Koedijk en M. Ooievaar te Broek op Langendijk. welke eerstdaags met werkzaamheden zullen aanvangen. Secretarie en de Paaschdagen. - Vrij dag en Zaterdag a.s. is de gemeente secretarie den geheelen dag gesloten. Alleen Zaterdag zal van v.m. 9—9.30 de afdeeling Burgerlijke Stand geopend zijn. Schoolverbond. - Zaterdagavond werd door het Schoolverbond een avondje gegeven door en voor de jeugd. Onder leiding van het onderwijzend personeel werd opgevoerd „De gouden lepels," dat, blijkens de stemming, door de gasten zeer gewaardeerd werd. T ZAND. Met de melk geknoeid. - Aan den heer v. B. is het venten met melk voor een tijd van een maand verbo den, wegens het afleveren van melk met een te laag vetgehalte. BARSINGERHORN. Beroepen. - Op den WelEerw. heer ds. A. van Biemen, predikant bij de Ned. herv. gemeente alhier, is thans weer een beroep uitgebracht door de N.H. Gemeente te Olst (O.) WIERINGEN. SUCCES—B. K. C. 5—1. Met deze overwinning behield S. haar theoretische kans op plaatsing in de le beker-ronde. In de eer3te speelhelft wogen de par tijen aardig tegen elkaar op. De B.K.C.- voorhoede was echter dermate zwak, dat do gasten het doel niet konden vin ei ei\. Ook 3teunde de middenlinie onvol doende. Bq S. was dit beter en de voor hoede was er aardig ln, zoodat door goede doelpunten van Hartman en Sohmitt de rust met 2—0 inging. In de tweede helft toonde S. een voortdurend overwicht en geleidelijk werd de stand opgevoerd. WigbOut tik te eon voorzet van Hartman langs don doelman en Hartman zelf benutte fraai een uitstekende voorzet van Schmitt Laatstgenoemde zorgde zelf voor no. 5, nadat oven tevoren de B. K. C.-linksbln- nen voor zijn club de eer had gered. Gevonden: Een portemonnaie met in houd. Inlichtingen bij den gemeente bode. HOOGWOUD. Verkocht. - Het café met aanhooren, eigendom en bewoond door mej. Wed. K. Renooij, is bij onderhandschen ver koop overgegaan non den heer J. Silvcr Pz., alhier.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1943 | | pagina 1