NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR Göbbels over de beteekenis van den Führer. Hitler's verjaardag. Graiis haarknippen en een kwartje toe. SCHAGEN. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau der Schager editie; Schagen: Laan 201. Telefoon 444 (2 lijnen). Postrekening 66189. WOENSDAG 21 APRIL 194S. SCHAGER EDITIE. 87ste Jaargang No. 2 pagina's. Hoofdredacteur; A. R. JONKER. Alkmaar. Deze Courant verschijnt dagelijks. Advertentie-tarief. PrUs der gewone advertenties in dese Editie 11 et. per m.M. BtJ contract binnen een jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor de geheele oplage op aanvrage. Enthousiaste menigte luisterde naar zijn woorden. Maandagavond vond in de Ber- lijnsclie Philharmonie een fees telijke bijeenkomst plaats waar aan door leidende vertegen woordigers van partij, staat en weermacht, oorlogsgewonden, bewapeningsarbeiders en vele andere volksgenooten werd deelgenomen. Rijksminister Drr. Göbbels hield 'n rede, waarin hij verklaarde, dat 't Duitsche volk dezen dag viert in 'n bijzonder ernstige houding en stem ming. De oorlog heeft ziin totnu- toe hardste stadium bereikt, een uit weg uit zijn druk of ziin einde is vooreerst nog nergens te bespeuren. Deze oorlog draagt een volkomen volksch en raskarakter en wordt derhalve aan beide zijden met 'taaie verbittering gestreden. De vol ken weten nauwkeurig, dat het dit maal gaat om hun nationale leven. Spr. verklaarde, dat men niet tot oorlog behoefde te komen om te voldoen aan de gerechtvaardigde nationale eischen van Duitschland. Engeland heeft er ziin nationaal be staan aan gewaagd en moet consta- teeren, dat dat thans geleidelijk on dermijnd wordt. De minister herinnerde aan Hit- Iers vergeefsche pogingen om voor het uitbreken van den oorlog de «be wapeningen te vermijden, maar ge- wetenlooze kringen, welke den oor log wenschten, bekommerden zich niet om het leed der volkeren, wan neer zij zich slechts persoonlijk konden verrijken. De Führer is voor alle Duitschers het beeld van het Duitsche volk. De hardheid van den strijd en het leed van zijn volk hebben zich op zijn gelaat afgeteekend. maar de sterke magische kracht van zijn persoon lijkheid doet zich steeds meer ge voelen. De Führer staat volgens eigen wil volkomen achter z'n werk. dat op het punt staat voltooid te worden, maar juist daardoor is hii nader tot het volk gekomen. Men kan thans nog niet beseffen wat het bewustzijn den Führer te hebben voor Duitschland als oorlogvoerend volk beteekent. Wanneer het Duitschë volk aan den vooravond van den 54sten ver- De besprekingen van den Führer. (Van onzen Berlijnscheh corrèsp.) BERLIJN 21 April Uit het feit zoo telefoneert onze Berlijnsche correspondent, dat achtereenvolgend Koning Poris van '3ni"rr: - -eni- to Mussolini en Graaf Horthy, de Rijksbestuurder van Hongarije, lange besprekingen in het Hoofd kwartier van den Führer hebben gevoerd, waaraan door de naaste medewerkers van beide partijen 's deelgenomen, wordt in diplomatieke kringen te Berlijn afgeleid, dat er in de naaste toekomst belang rijke beslissingen op militiar en po litiek gebied kan worden gerekend. Toen het communiqué omtrent deze besprekingen gcublicecrd was, trök men daaruit te Rome de conclusie, dat hiermede een nieuwe phase in den oorlosr werd ingeluid. Men stelde het Zuidelijke front in Europa op den voorerrond en deed zulks op hef oogenblik toen do strijd in de Middellandsche Zee el ke particuliere sfeer in Italië aan tastte. In de Staatscourant van 30 Maart is n.1. de mobilisatie van 'alle staatsambtenaren en het per soneel in puhlieken dienst aanee- kondie-d en uit.de besprekingen der vier dagen, tusschen den Führer en den Ducc meende men te kunnen afleiden waar hot om gaat: F.en sterke concentratie van alle be schikbare krachten in het belang van den totalen oorlog. Dezelfde beteekenis wordt thans te Berlijn toegekend ana de bespre kingen tusschen den Führer en Graaf Horthv. Men herinnert In de WilbeW+'^e p-n c-Vd dien de Hongaarsche roeeerine te gen het. bolsjewisme onder jood- pchen invlneP -n Het. aantal offers dot Hongarije in den huidighp oorlog heeft gebracht spreekt duidelijker dan alle offi- cieele verklaringen, voor het feit dat Hongarije het belang eener nauwe samenwerking met die Spil- rnogendheden hoeft erkend. Graaf Horthv. die door den heldendood van ziin zoon zelf een zwaar offer bracht hoeft met nadruk verklaard dat Hon^ariie vast besloten is den siriid terten het bolsjewisme met ziin bond vennoten tot bet beslissen de einde voort te zetten. jaardag van den Führer zich rond hem verzamelt, doet het dat dit jaar in het gevoel van een bijzonder ver trouwen vol geloof. Wanneer er iets voor de Duitschers vanzelfspre kend is geworden., dan zijn het de trouw en het onvoorwaardelijk vol gen door allen van den man. die de veiligheid van het Duitsche heden en de verwachting voor de Duitsche toekomst belichaamt. ..Wij gelooven, zoo verklaarde dr. Göbbels woordelijk, „in de groote Duitsche overwinning, omdat wij in hem gelooven. Trouw en onwankel baar als steeds willen wii hem vol gen, waarheen hii ons leidt. De rede van den minister eindig de met een geestdriftige verklaring van trouw der oude medestrijders van den Führer. Diep ontroerd ga ven duizenden uiting aan hun be sluit ook in de toekomst evenals tot op heden alle krachten in te span nen voor het werk van den Führer en voor Duitschland. Het muzikale hoogtepunt van de bijeenkomst werd gevormd door de uitvoering van Beethovens Negende Symphonie onder leiding van prof. Knappertsbusch. aan Dagorder van Göring de weermacht. Rijksmaarschalk Hermann Göring heeft den volgenden dagorder tot de Duitsche Weermacht gericht: „Soldaten der Weermacht, voor de vierde maal in de geweldigste vol- kerenworsteling van alle tijden treedt ge heden aan, in trotsche vreugde den verjaardag van onzen zeer geliefden Führer en veldheer vierend. Wat gij in onwrikbare trouw aan en liefde voor Adolf Hitier gevoelt, ligt be sloten in uw soldateneed. In dit uur uiten wij voor de geheele wereld de bede tot de Voorzienigheid, dat zij den Führer moge zegenen en bescher men zooals tot dusverre; de gelofte, als dappere soldaten op .eder oogenblik in eiken strijd te land, ter zee en in de lucht met onzen hoogsten inzet de met roem bedekte vaandels te volgen; de we tenschap van de onoverwinnelijkheid van onze wapenen en van de eeuwige grootheid van Duitschland. Kamera den, wjJ groeten den eersten soldaat van ons Rijk, heil onzen Führer." Hevige gevechten bij Noworossisk. In 3 dagen 178 Sovjet vliegtuigen vernietigd. Het Duitsche leperbericht van 20 April luidt als volgt: Ten Zuiden van Noworossijsk du ren de hevige gevechten, waaraan de luchtmacht weer met storke -strijdkrachten deelnam, voort. Aan de kust van Westelijk Kaukasic werd een vijandelijke motortorpedo boot door r'evechtsvliof7ev in ?n grond geboord, en werden drie schepen beschadigd. Van de overi ge deelen van het Oostelijk front wordt slechts geringe gevechtsactie gemeld. In den tijd van 16 tot 10 April werden 178 Sovjetvliegtuigen vernietigd. Daarvan schoten alleen Finsche jagers 22 machines neer. Elf eigen vliegtuigen gingen in het zelfde tijdvak verloren. Plaatselijke, aanvallen van den vijand op de hoogtestellingcn van het Tunesische Westelijke front, werden afgeslagen. In de andere gevechtisscctoren hecrschte levendi ge wederzijdscho, actie van artillerie en verkenners. In den nacht van 10 op 20 April vlogen acht vijandelijke bommen» werpers via Nederland naar het Noordwestelijke gebied van het. Duitsche Rijk. Vier vliegtuigen wer den omlaag geschoten. Een vijfde machine werd door mijnenvegers boven het kanaal neergehaald. Quisling bij den Führer. HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 20 April - Op 19 April heeft de Führer den Noorschen minister president Vidkun Quisling in zijn hoofd kwartier ontvangen. In een vrij lang durig onderhoud, dat gedragen werd door den geest van wederzijdsch ver trouwen, werden de vraagstukken van den Europeeschen lotsstrijd besproken. Van Duitsche zijde namen aan dit on derhoud deel Rijkscommissaris Ter- boven, met Hauptabteilungsleiter Neu- mann, rijksminister en chef der rijks kanselarij dr. Lammers, de leider van de partijkanselarij, Reichsleiter Bor- mann, alsmede de Reichsführer SS. Himmler. Keuringen voor de Waffen-S.S. en het Legioen. Nederlanders 'van Arisch bloed, in den leeftijd van 17—45 jaar (ook ge huwden). die lichamelijk zoowel alif geestelijk goed ontwikkeld zijn en zich geheel kunnen geven aan de tischen. die de opleiding hun stelt, kunnen zich bij de genoemde adressen vervoegen, teneinde gekeurd te worden. Thans bestaat ook de mogelijkheid tot ^opleiding en dienstvervulling in Nederland, in een speciaal wacht- bataljon. Gezinsleden dezer vrijwilli gers hebben gelijke voorrechten als zij, die dienen in de Waffen-SS of het Legioen: kostwinnersvergoeding, kostelooze ziekenverpleging, extra levensmiddelen onz. Tijdens deze keuringen kunnen zich ook diegenen melden, die tot de Ger- rr ansche SS in Nederland willen toe treden. 22 April 1943. 9 tot 13 uur. Den Haag. Café ..Den Hout." Bezuidennoutsche- weg. Een convool. beschermd door voor postenbooten. op den Atlantlschen Oceaan PK Nafzger-PBZ-R-P n» In het Hoofdkwartier. De Führer heeft, naar bet D.N.B. meldt, zijn verjaardag doorgebracht in het Hoofdkwartier zonder eenlge fees telijkheden of felicitatie-ontvangsten. De aanwezige leden van het Hoofd kwartier en de leden van zijn persoon lijken staf boden «den Führer hun geluk- wenschen aan. Japansohe gelukwenschen. De Japansche radio heeft heden hel Duitsche volk de hartelijke gelukwen schen van het Japansche volk doen toe komen met den verjaardag van den Führer. Leider wensoht Hitier geluk. De Leider heeft in een persoonlijk schrijven den Führer zijn gelukwen schen doen toekomen ter gelegenheid van diens 54en verjaardag. DE BERLIJNSCHE PERS OVER DEN VERJAARDAG VAN DEN FÜHRER. De verjaardag van den Führer be paalt voiicomen het uiterlijk der Berlijnsche dagbladen. Behalve be schouwingen, die vooral gewijd zijn aan hetgeen Hitier tot dusver ge presteerd heeft, publiceeren de bla den ook foto's, die illustreeren hoe volkomen de opperste leiding van de geheele oorlogvoering in handen van Adolf Hitier ligt. ITALIAANS C HE PERSSTEMMEN. Ter gelegenheid van den 54sten verjaardag van Hitier wijzen de Italiaansche dagbladen op de stren gen viering van deze gebeurtenis in Duitschland, waar het geheele volk zijn dankbaarheid jegens zijn Füh rer opnieuw tot uitdrukking erengt. evenals zijn onwrikbaren wil oon te strijden en te ovenvinnen. HITLERJUGEND EN JEUGD STORM OP DEN DAM BIJEEN. Op den vooravond van den ver jaardag van den Führer zijn de Am- sterdamsche leden van de Hitlerju- gend en van den Nationalen Jeugd storm op den Dam bijeengekomen. Bijna honderd .Duitsche jongens en meisjes, die tien jaar zijn geworden, werden in de Hitlerjugend opgeno men. Er werden een drietal redevoerin gen gehouden waarna een marsch door de stad werd gemaakt. N.J.S. EN HITLER'S VERJAARDAG. In alle deelen van Nederland trok gisteren de nat jeugdstorm en de Ilitler-Jugend op, om daarmede een vlammende belijdenis Van de Gcr- maansche jeugd jegens den Führer af te leggen. De marschen werden besloten met ccn gemeenschappelijk appèl, waarbij een oproep werd voorgelezen van den hoofdstormer van Geelkerken en van den chef der Befehlsstelle Niederlande der Reichsjugendif ührer Gebietsfüh rer Blomquist. De Führer bij zijn soldaten. Geestdrift en vast vertrouwen «preekt uit de gezichten H. Hoffmann-Stapf-Pa* m HET AANTAL DOODEN TOT 74 GESTEGEN. In de stad in het Westen des lands, die o 16 April zooals bekend is, het slachtoffer is geworden van een Britschen terreuraanval, is het aantal dooden gestegen tot 74, on der wie 31 vrouwen en 21 kinde ren. HET GEBRUIK VAN DE PRIK- PLANK IS STRAFBAAR. De rechtbank te Amsterdam heeft gisteren den cartonnagewerker J. R, die sinds jaren do zgn. prikplank fabriceert en in omloop brengt, we gens overtreding der loterijwet ver oordeeld tot f 2000.boete of 100 dagen hechtenis. De officier van justitie had beves tiging van het vonnis van den kan- tonrecter en veroordcelig tot f 300.- of 1 maand gevraagd. De koffiehuishouder, die in zijn zaak te Amsterdam de prikplank in exploitatie had gebracht, \verd ver oordeeld tot 100.boete of 10 da gen hectenis. Tegen hem had de of ficier 25.of 10 dagen gevraagd. BIJZONDER POSTSTEMPEL. Tijdens het tweedo luchtpostcon gres, dat op Paaschmaandag 26 April in Den Haag wordt gehou den, zal in Pulchri Studio aldaar een tijdelijke postinrichting geves tigd zijn, waar de post van een bij zonder stempel zal worden voor zien. Ter herdenking van het 160- jarig bestaan der luchtvaart wordt een bijzondere briefkaart aange maakt, welke alleen verkrijgbaar wordt gesteld gedurende het con gres. Tusschen de morgen- en mid dagzitting wordt van half twaalf to half vier een jaarbeurs voor ver zamelaars van luchtpost gehouden. IV. DE VOLMAAKTE KAPPER Wij hebben beloofd nog' oen en ander over de opleiding en de voor uitzichten van een kappersleerling te zullen vertellen. Wie mocht denken, dat deze jon gelui na enkele theoretische en practische lessen een scheerstoel en een spiegel kunnen koopen om zich in een volkrijke buurt als haarkun- stenaar te vestigen, maakt een groo te vergissing. Niet minder dan zes jaren duurt de opleiding, waarvan de eerste vier jaren in eigen gemeente de les sen van de vakgroep voor het kap- porsbedrijf gevolgd worden. In die jaren leeren de jongelui niet alleen schaar en mes hanteeren zonder ongelukken te veroorzaken, maar hebben zij alles van hoofd, huid en haren te weten, van spieren en plooien, van wralton en verstopte poriën, van haarwasschen en mas sage en dat alles niet alleen voor heeren, maar en niet in de aller laatste plaats ook voor de dames. Zij moeten de beginseen van schei kunde en warenkennis weten, zij moeten houding en manieren ken nen, zij moeten elk hoofd, hoe vreemd ook gevormd of hegroeid, deskundig en artlsitek kunnon be snoeien en zij leeren dat alles des Dinsdagsmiddags in de vier eerste leerjaren, behalve het baardknippen waarover alleen theorie wordt gege ven, omdnt er helaas geen mannen met baarden op de lessen verschij nen, al zal daarin wellicht verande ring komen nu de gilettemesjcs niet meer te krijgen zijn en menige heer der schepping al peinzend naar de portretten van zijn grootvader met den aristicken baard zit te kijken. Waneer hun rapporten voldoende zijn, kunnen de leerlinge a vier jaren het staatsexamen voor gezel doen en zij moeten daarna og twee jaren in do practijk alvorens het pa troonsdiploma te kun en behalen en bovendien nog twee jaren een cur- stens in Utrcht volgen, als zij als leeraar willen optreden. Na het staatsexamen wacht hen nog het middenstandsdiploma. boekhouden enz. en tenslote wor den zij op credietwaardigheid ge toetst en kunnen, 'na overal gewo gen en zwqar genoog bevonden te zijn, ©en kappersfbak annex scheer- salon voor dames en hoeren openen dat wil zeggen wat de dames betreft alleen voor kappen en knippen en het, fabriceeren van korte en lange golven en alles wat er op dat ge bied nog meer verlangd en gepres teerd kan worden. Een ^gestudeerd." kapper moet na eon dergelijke opleiding een wel levend en beschaafd man zijn, die haarfijn weet wat hem bij ieder mo del te doen staat. Al is er dan voor hen geen am bachtsschool, de kappers zelf zorgen voor een perfecte theoretische en practische opleiding en de gratis klanten, die zich eiken Dinsdagmid dag weer,in liet gebouw'op de Heul presenteeren, zijn het lovend bewijs, van de uiterste zorg waarmede de lessen hier worden gegeven. Men behoeft hun niet te vragen of zij tevreden zijn, want de voldoe ning over de nette en correcte be handeling al hoort deze laatste tirade dan ook eigenlijk meer in de bedankjes voor de „nette" begrafe nissen thuis straalt van aller vol dane gezichten, als zij keurig gekapt, „gegolfd" en geschoren langs tien reeds gereedstaanden penningmees ter wandelden en de hoer Schauw hen, met een gebaar alsof zij slechts bedankt moeten worden, discreet een kwartje in de hand stopt. Gratis haarknippen en een kwart je too, hot Is alles-heel anders dan men zich dat. onwillekeurig voor stelt. Er is blijkbaar maar één ding dat deze klanten betreuren, name lijk, dat hun haren niet zóó hard willen groeien dat zij elke week naar het leslokaal kunnen gaan om er als heer behandeld, als klant ver zorgd en als werkgever beloond te kunnen worden. Tj. A. De Beemster in vollen bloei! Het laat zich aanzien, dat de boomgaarden in den Beemster met Goeden Vrijdag en Pasohen in vol len. bloei zullen staan. INSTELLING VAN PARKET WACHTERS. Hfct Verordeningenblad bevat een be schikking van den secr.-gen. van Justi tie, betreffende de instelling van parket wachters, waarbij wordt bepaald, dat er parketwachters' worden aangesteld, die in strafzaken kunnen optreden bij de handhaving der orde ter terechtzitting, beteekening van stukken, In dringende gevallen bij voorgeleiding van verdach ten, getuigen, deskundigen en tolken ter zitting, de aanhouding van veroor deelden ter tenuitvoerlegging van straf fen, en bij de tenuitvoerlegging van straffen, voor zoover sprake is van bijzondere maatregelen ter bewaking. De parketwachters staan opder den 8ec.-gen. van Justitie. VRIJSTELLING VAN TEWERK STELLING ELDERS. Ook voor werknemers in het boschbouwbedrijf- De voor den landbouw enz. getroffen regeling t.a.v. het opmaken van bewij- zenter vrijstelling van tewerkstelling elders, is ook van toepassing op dc werknemers in het boschbouwbedrijf en het personeel van bepaalde houthande laren. Deze categorie van werknemers die nen zich te vervoegen bij den houtvester van het Staatsboschbeheer of bij den door dezen gemachtigden boschwachter, in wiens ressort het boschbouwbedrijf of de houthandel, waarbij zij in dienst zijn, gelegen is. Voorts kunnen eveneens onder ,deze regeling vallen werknemers in hout be werkende bedrijven, alsmede werk nemers in den houthandel. DE JUISTE GROOTTE VAN HET GEBAKRANTSOEN. Het. blijkt nog niet voldoend© be kend te zijn, wat men op de bonnen welk© recht geven op het koopen van gebak, kan betrekken. Daarom wordt nogmaals medegedeeld, dat men per rantsoen een hoeveelheid gebak kan verkrijgen, waarin 70 gram meel of bloem is verwerkt, met dien verstande, dat men van de volgende artikelen per rantsoen kan verkrijgen: 60 gram ongzoete biscuits (crackers), 85 gram gezoe te biscuits, 125 gram geglaceerde biscuits, 150 gram wafels niet. jam- of siroopvulling, 100 gram wafels met suikervulling, 75 gram ijswa fels, 90 gram koekjes, 100 gram speculaas, 140 gram ontbijtkoek, 200 gram cake, 350 gevuld korstge- bak, taart of gebakjes, 65 gr. toast of wccrterbeschuit en 70 gram pa neermeel. Op eon beschuitbon kan men 70 gram beschuit verkrijgen. IN TIEN GEMEENTEN TWEE BOKKINGEN PER PERSOON. Op een bon van de klan tenkaart voor groente. Op Woensdag 21, Donderdag 22 en Vrijdag 23 April zullen in Amster dam personen, die in het Bevolkings register van die gemeente zijn inge schreven, tegen inlevering van bon „Groente 17" van de klantenkaart voor groente bij hun vischwinkelier of hun vischventer of een vischver- kooper, die een vaste standplaats op de markt heeft, twee bokkingen kun nen koopen. De bokkingen zullen uitsluitend op de drie genoemde data ver krijgbaar zijn. Voorts zullen van 17 April tot en met 15 Mei in de gemeenten Rotter dam, 's-Gravenhage, Wassenaar, Voorburg, Rijswijk, Utrecht, Zuilen, Haarlem en Leiden op nader plaat selijk bekend te maken data, even eens twee bokkingen op een nodor aan te wijzen bon der klantenkaart voor groente verstrekt worden. Inwoners van andere gemeenten dan de genoemde, waar klantenkaar ten voor groente zijn uitgereikt, moe ten deze kaart me*, de bonnummers 17, 18, 19 en 20 bij de uitreiking van bonkaarten voor voedingsmiddelen tusschen 17 April en 15 Mei bij den plaatselijken distributiedienst «inle veren. Zij, die aan deze verplichtirig niet voldoen, zullen, zooals reeds eerder is medegedeeld, geen nieuwe bonitaarten voor voedings middelen ontvangen VERDUISTER GOED. D©ze week van 216.30 uur. Maan op: 22.02, ender 7.27 27 April: Laatste Kwartier. TWEE STUKGESNEDEN LIJKEN GEVONDEN. De laatste twee jaar zijn in het Gooi vier kinderen vermist en in een spoorsloot werd destijds het lijk je van ecu der vermisten, een 9-jarig meisje, gevonden. Het lijkje was in stukken gesne den en thans zijn in dezelfde omge ving in Kaarden wederom "de in stukken gesneden lijken van twee meisjes gevonden. Het betreft naar het onderzoek heeft uitgemaakt meisjes van circa 11 en 18 of 19 jaar. Tot. nu toe kon de identiteit der lijken niet worden vastgesteld. Zij zijn niet van de verdwenen kin deren en een reeds ingesteld ónder- zoek hoeft aangetoond dat alle in ons land vermiste vrouwen ouder dan de thans gevondene zijn. N NIEUWS IN 'T KORT. Er worcit op gewezen, dat, alleen zij, die daartoe een verguning ge kregen hebben, gerechtigd zijn meeuwem en sterneieren te rapen, voor wat betreft de soorten, in de vergunning genoemd. Gister vond de politie te Rotterdam in de Jobshaven het drijvende lijk van den 39-jarigen poetser der R. E. T., A. Verha'ge, die sinds 31 Maart werd ver mist en vermoedelijk door de duisternis nvsleid is, verdronken. Het Gerechtshof te den Bosch ver oordeelde de arbeider W. van G., die 500 pand tabak had gestolen, tot 2 jaar gevangenisstraf. Gistermiddag is op den Fahrenheit- singel een jongen van 8 jaar bij hel spelen te water geraakt en v„erdronken. MIDDENSTANDSEXAMENS. Heden wordt in hotel Vredelust het schriftelijk gedeelte der midden standsexamens voortgezet, waarmee gisteren een aanvang is gemaakt. Het examen staat onder leiding van den heer W. D. Niestadt die wordt bijgestaan door mr. D. H. Buiskool en voorts door een viertal surveil lanten. Rijksgecommitteerde is de heer dr. A. Dekker. Aan dit examen wordt deelgeno men door circa 240 candidaten uit Hollands Noorderkwartier. SPORTCAUSERBE. Zaterdag a.s. komen de heeren ir. A. van Emmenes en E. A. van Wel- zenes naar Schagen om een causerie te houden voor de sportliefhebbers in het algemeen en voor de voet balminnaars in het bijzonder. Wij behoeven zeker niet te zeg gen, wat dit beteekent. Beide spre kers zijn bekend en hebben een schat van ervaringen door hun ja renlange voetbalpractijk, zoodat het een interessante avond belooft te worden. H.A.V.-NIEUWELINGENDAG. Iu opdracht van het bestuur der N.A.U. organiseert de Heldersche Athle- tiek Vereeniginjf op 20 Juni a.s. een zg. „Nieuwel-'ngendag voor heeren". In Amsterdam waren vorig jaar vele deel nemers, zoodat besloten is, ditmaal dezen dag over meer plaatsen te ver- deelen. In Den Helder zullen nu alle deelnemers starten uit den kop van Noord-Holland. De deelname zal vooral groot zijn, daar de inschrijving ook opengesteld wordt voor voetballers, gymnasten, boksers enz. INSCHRIJVINGEN IN HET-HANDELSREGISTER. Bestuurswijzigingen: Texel: N.V. Texelsche Elec. Mij. „T.E.M.". Vischmarkt 1. Langedijk: K. Hout. Zd.-Schar- woude, bakkerij, overgegaan aan J. C. v. d. Zei. P. Boon, winkel in huish. artikelen, overgegaan aan A. Scholte. Nieuwe Niedorp: J. L. Herwerden, graanhandel, rechtsvorm gewijzigd. Opheffingen: St. Maaretn: A. Zwakman, café „Rust en Lust", Dorpsstraat B 17. NOORDSCHARWOUDE. Veerman's fruittuin in vollen bloei. - De bekende fruittuin van den heer Veerman, bij station Noordscharwoude, staat thans in vollen bloei. De pruimen zijn al bij na uitgebloeid, de peren bloeien nu volop en binnen enkele dagen zullen ook de appelboomen hun bloesem- tooi vertoonen. Evenals vorige jaren stelt de heer Veerman belangstel lenden (kinderen natuurlijk onder geleide) in de gelegenheid, een wandeling door zijn tuin te maken. Daarvan zal wel weer veel gebruik worden gemaakt. NIEUWE-NIEDORP. Nieuwe wijkverpleegster. - Met, in gang van 10 Mei a.s. is tot wijkver pleegster voor het Witte Kruis be noemd zusters Jansma van Wijdenes, thans tijdelijk verpleegster te Ooster- hesselen. HOOGWOUD. Kinderoperétte. - In de zaal van den heer D. Bakker werd Maandag avond een kindertooneeluitvoering gegeven door de leerlingen der openbare lagere school te Hoog woud. Opgevoerd werd de kinder operette in drie bedrijven: Zwaan, kleef aan. Deze operette werd doof veel publiek bijgewoond. Door den voorzitter der Ouder- comissie, de heer C. Kuiper, werd namens de ouders dank gebracht aan het onderwijzend personeel, den heer T. Oepkes en mej. S. D. Kruk, en verder aan den pianist, den heer A. Schermer en den grimeur, den heer J. G. Jonker, die allen een bloemstuk in ontvangst mochten nemen. COOP. BOERENLEENBANK PETTEN. Geen ongunstige perspectieven. De Coöperatieve Boerenleenbank Pet ten hield haar jaarvergadering in café Delver, Burgervlotbrug. Eoji bloemenmand sierde de be stuurstafel ter gelegenheid van het 25-jarig bestuurslidmaatschap van den heer C. Rens, wien de voorzit ter in zijn openingswoord hartelijk complimenteerde. De notulen der vorige vergade ring werden onder dankzegging on veranderd vastgesteld. Uit het door den heer P. Vorst uitgebracht jaarverslag stippen wij o.a. aan, dat het aantal leden mo menteel 63 bedraagt, 129 spaarbank boekjes zijn In omloop en 5 boekjes in loopende rekening. De bank telt 31 voorschotnemers. Het. bestuur behoudt zich het recht voor ten aanzien van nieuwe spaarders bijzondere voorzieningen te treffen. 1942 was voor de Bank in finan cieel opzicht, gunstig, wat blijken kan uit de toename der winst. Enkele cijfers uit de rekening over 1942; Ontvangen spaargelden 49172.87, terugbetaalde spaargel den 39591.43 verstrekte voorschot ten 20.000, terugbetaald 27343.63. Uit de balans: uitstaande voor schotten 20593.45. Te goed in loopende rekening van dse rekeninghouders 10.260.15 en van de Centrale Band 24835.83. Totaal aan spaargelden 90.102.82, Saldo winst 410.18. De reserve be. draagt thans f 4033.28. Rekening en balans werden met algemoene stemmen goedgekeurd. De heeren P. Vorst en J. Eriks zagen zich herkozen resp. als lid' van het bestuur en als lki van de Raad van Toezicht De rentevoot werd met 1/4 ver» laagd, dus zal voortaan voor spaar gelden iVi en voor voorschot ten 4 bedragen. Bij de rondvraag deed de kassier een beroep op de leden om zoo veel mogelijk de vastgestelde kan tooruren te gebruiken voor afdoe ning van zaken.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1943 | | pagina 1