NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR Een eenvoudig mensch mei een geweldige macht Hitiers veldheerstalent éénig ter wereld. Führer maatgevend voor het zijn of niet zijn van Europa. m m Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordara C 9. Bureau der Schaker editie: Schaden: Laan 201. Telefoon 444 (2 liinen). Postrekening 66189, DONDERDAG 22 APRIL 1913. SCHAGER EDITIE. 87ste Jaargang: No. Hoofdredacteur: A. R. JONKER. Alkmaar. Deze Courant verschijnt dagelijks. Advertentie-tarief. Prijs der gewone advertenties in deze Editie 11 ct. per m.M. Bij contract binnen een jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor de geheele oplage op aanvrage. Getuigenis van den Rijkscommissaris Tusschen Taganrog en Leningrad komt geen Bolsjewist meer naar het Westen. In meer dan zestig vergaderingen zijn Dinsdagavond Duitsche en Ne- derlandsche nationaal-socialisten bij een gekomen om den 54-sten verjaar dag van den Fiihrer gemeenschappelijk te vieren. In stad en land en over het geheele in lichte voorjaars glans stralende land wapperden de hakenkruisvlaggen en daarnaast het oranje-blanjc-bleu en de kleuren van de N.S.B., welker leden voor het grootste deel aan hun verbondheid met de Duitsche kameraden in hun trouw aan Adolf Hitier als den leider van alle Germanen, op deze wijze uitdrukking hadden gegeven. In het middelpunt van den dag stonden de plechtigheden in Heer len, waar de leider en de RUkscom misasris Seyss Inquart het woord voerden, en in Amsterdam, waar commissaris-generaal Schmidt en de plaatsvervangende leider van Geelkerken, zich tot de voiksgenooten wendden. Een goede ordening zal* tot stand gebracht worden. Duizenden moesten op straat de be tooging volgen. Aanwezig waren ver tegenwoordigers der weermacht en der autoriteiten, de organisatie der bewe ging. waaronder vooral de Hitier jeugd. B.D.M. en Jeugdstorm, en de voiksge nooten, die schouder aan schouder de met een rijke schat van Dloemen, de nationale teekens en de vkggen met het hakenkruis versierde 'zaal vulden. Zij groetten geestdriftig met ..Sieg HeiJ" en „Houzee"-geroep. toen de Rijkscommissaris en de leider de zaal betraden. Onaer het spelen van een marsch vond de intocht der vlaggen der N.S.D.A.P. en N.S.B. plaats. Na een korte inleiding van Kreisleiter Quandt nam de leider der N.S.B. en van het Nederlandsche volk, Mussert, het woord, waarna de Rijkscommissaris de volgende rede uitsprak: Mijnheer Mussert, Nadorlandche en Duitsche nat. socialisten! Wij zijn hier bijeengekomen om onze gedachten on onze wenschen op den dag van lieden te vereonigen en naar Duitschland, naar den Fiihrer te zen den, on om met deze wenschen onzer harten tot den Fiihrer te zeggen, hoe zeer wij onvoorwaardelijk en volkomen achter hem staan, bereid om elk zijner bevelen uit te voeren. Kameraden! Het is vandaag de dag om zich de persoonlijkheid van dezen man voor oogen te stellen, dezo persoon lijkheid, die als politicus, veldheer en staatsman even groot en even uniek voor ons staat, cn die in al deze eigeiv schappen door zijn persoonlijkheid als mensch nog vervolmaakt wordt. Wij kunnen thans reeds terugkijken naar een reeks van jaren en, wat nog be langrijker is, naar een reeks van ge beurtenissen. die uitgegaan zijn van do verheffing van het Duitsche volk en die th3ns haar hoogtepunt bereiken in den strijd om de handhaving van Eu ropa en om een nieuwe vormgeving der ook in de Oostenrijksch-Hongaarsche monarchie hebben vernield, maar en kel en alleen Adolf .Hitier en zijn nat. socialistische partij hebben verhinderd, dat toen het bolsjewisme midden in Europa voet vatte. De Fiihrer werd politicus. Nu, kameraden, de Führer moest aantreden. Ge zult uit zijn autobiogra fie „Mein Kampf" weten, hoe hij, de geheele situalje inziende, het besluit genomen heeft om politicus te worden, d.w.z. zich te plaatsen m aile proble men der gemeenschap met het be wustzijn aanspraken op de leiding de zer gemeenschap op zich te nemen. Als politicus moest hij aantreden te gen alle machten, die toent'errijd dc wanorde- in het Duitsche volk hebben gebracht, en als politicus moest hij het Duitsche volk de parolen geven waar aan Duitschland zich weer koh oprich ten. Als politicus is hij in het eerst opgetreden tegen het communisme dat was een voor de hand liggende taak. Het communisme, dat was de eerste vijand die dreigde alles wat er nog aanwezig was aan resten van een vroegere traditie en aues wa. nog bestond aan resten eener moraal, te vernietigen. Ik zou in dit verband echter met het oog op de toestanden hier direct reeds op een ding opmerk zaam willen maken. De Führer is aan getreden tegen het communisme, om dat hij nauwkeurig heeft geweten, dat dit communisme de wegbereider is van het bolsjewisme. En wanneer in het bijzonder, gij, Nederlandsche ka meraden, met uw voiksgenooten spreekt, maakt hen er dan opmerk zaam op, dat zij de kwestie van het communisme niet zoo licht moeten opnemen als men hier menigmaal kan waarnemen. Het bolsjewisme is geen Euro- pecsch verschijnsel meer. Ik geloof wel, dat beschouwd als binnenlandsch politiek vraagstuk het communisme in Nederland geen bij zondere rol kan spelen. Maar daarop wereldorde. Daarbij staat steeds in liet het. heelemaal niet aan. Want voorste gelid als vormgever onze Führer. Zooals hij indertijd in 1918 is aangetreden en zooals hij toen zijn zeer bepaalde politieke grondbeginselen heeft opgesteld, bij welker nastreving hij wist, dat hij het Duitsche volk red den zou, zoo zien wij 'thans reeds weer diezelfde grondbeginselen verwezenlijkt worden. Al wordt d,e strijd ook nog zoo groot en de ruimten die de strijd ver vult, ook nog zoo uitgebreid, het ls ei genlijk steeds dezelfde strijd waarvoor de Führer is aangetreden. Wij moeten ons het jaar 1918 voor oogen houden. Dat was toen het jaar, dat de z.g, overwinnende mogendheden haar historische onbekwaamheid heb ben bewezen, en niet in staat waren een werkelijk verstandige orde in deze wereld tot stand te brengen. Zij had den toen alle recht in handen. Er was niets meer op do aardbol dat haar weerstan I had kunnen bieden. Zij had den toen de mogelijkheid, een gomeen- schapsorde tusschen en in do volken op te richten, die werkelijk de beloften zou hebben vervuld die zij gedaan heb ben en die alleen de oorzaak waren dat het Duitsche volk toen de wapens heeft neergelegd. Zij zijn geheel en volkomen onbekwaam gebleken, want wat zij tot stand hebben gebracht was de grootste wanorde en de grootste on gerechtigheid, het was dc chaos, die geleid heeft tot een nieuwen wereldoor log. Kameraden! Laten wij dat voor oogen houden. Thans staan zij er weer, die mogendheden, thans zijn zij weer met een Charta Atlantlca gekomen. Thans beloven wij weer alle mogelijke ordeningen. Zij heb ben voor de wereldgeschiedenis reeds bewezen, dat zij geen orde kunnen scheppen tusschen de vol ken en dat zij ook in de volken geen sociale gerechtigheid in liet leven kunnen roepen. Ziet, Nederlandsche en Duitscne nat. socialisten, toen stond de Führer voor dit feit van een Ongebreidelde uitbui ting van zyn volk, die zich in een vol komen onverantwoordelyk geworden politieke wanorde toen parlementai re democratie genaamd steeds meer heeft uitgebreid, hot geheel opgedreven door het jodendom, waarvoor alle bar rières door de mogendheden, die on ze vijanden waren, werden gesloopt. Zoo kwam het Duitsche volk in een situatie die met volkomen zekerheid tot het communisme zou hebben ge leid. Men mag niet vergeten, dat het Duitsche volk op dezen tweesprong heeft gestaan, die in 1918 is begonnen en tot 1933 heelt geduurd, daartoe ge dreven door de maatregelen en door de politiek van pauperiseering, die juist onze vyanden in ons Duitsche volk hebben doen woeden. Voor dezen tweesprong heeft het Duitsche volk gestaan. En wie heeft de historische ommekeer tot stand gebracht? niet zij, die voorgegeven hebben te strijden voor een zedelijke orde en die om de- se zedelijke orde te bereiken z.g. de vroegere orde in ket «muur 58 het bolsjewisme, dat is geen Euro- peesch verschijnsel meer, maar hel bolsjewisme is de levensvorm, waarin de steppenvolken en horden van Oost-Europa en Binnen-Azië weer eens, zooals telkens in den loop der eeuwen, oprukken naar dit Europoe- sche avondland om het te vernietigen. Het is de tegenwoordige vorm, zooals eenmaal Dzjenis Khan zyn Mongolen ook een bijzonderen gevechtsvorm heeft gegeven: de massamensch die in het geheel geen persoonlijkheid en geen persoonlijke verantwoordelijkheid kent, maar die zondebok en voetveeg is in een situatie, die ieder bevel stompzinnig en bot uitvoert, die geheel tot machine is geworden. Zoo stormen zij thans in het bolsjewisme aan. Dat moet men voor oogen houden hier in Nederland. Tegen dit bolsjewisme is Nederland niet gewapend, integendeel, hcc minder het volk de eigenschappen heeft om aan zooiets mee te doeh, des te grooter is hot gevaar zijner ver nietiging. Want wanneer Stalin en zijn groep en voorgangers aan gene zij&e tezamen sedert 1917 reeds 40.000.000 menschen hebben omgebracht of heb ben laten verhongeren, welnu dan spelen 9 millioen Nederlanders in zoo en bereekening geen rol meer, laat allen dat voor oogen houden. Wanneer deze stroom nu niet wordt tegengehouden door den muur der Duitsche en vcroonuen soldaten, is er geen redding meer. dan moge de innerlijke houding zijn zooals zjj wil. Dan gaan de golven uit het Oosten over alles heen «n vernietigen het avondland. En daarom is de Führr met zyn jjzereh vastbeslotenheid steeds op getreden tegen een communisme, omdat hjj wist dat het communisme aan den eencn kant de vernietiging vafc de persoonlijkheid Sn den mensch is cn aan den anderen kant de wegbereider vqor den om de paar eeuwen aanstormenden Binnen-Aziatischcn stroom. Democratie. Vervolgens heeft hij zich moeten keeren en zich bewust gekeerd tegen datgene, wat men democratie noemt, democratie beteekent volksheerschap pij. Kameraden, was dat, wat wij toen allemaal hebben beleefd, volksheer schappij? Deze 48 partijen, die gekra keeld hebben, kon men dat een volks heerschappij noemen? Wanneer de verantwoordelijk leider, een minister president in een staat, in plaats van zijn gedachten te concentreeren op het welzijn en op de nuttige instellingen voor het volk, van den vroegen och tend tot den laten avond moet onder handelen, compromisse moet sluiten met kleine personen, die door hun provincies gestuurd worden, door hun partyen, en gemarchandeerd heeft om het een of andere funcietje, alleen om bij dc verkiezing zijn stemmen bij een te krijgen is dat dan democra tie? Tenslotte was alles afhankelijk van eeri meerderheidsbesluit. Wat dus een meerderheid juist om toevallige overwegingen besloten heeft, dat was toonaangevend, niemand verantwoord de het. want wanneer het scheef ging, dan schudden zij het van zich af. Men heeft geen enkelen man gevon den, die werkelijk verantwoordelijk was. want de z.g. leiders van dezen staat en de ministerpresidenten enz. hebben zich altijd kunnen beroepen op 'hun parlementaire meerderheid. Neen, een democratie in den waren zin des woords,- waars het volk aan het woord komt en zijn recht krijgt, is slechts aanwezig, wanneer mannen uit het volk die gaarne de verantwoorde lijkheid cp zich nemen, zelf de lei ding aanvaarden en bereid zijn altijd ook persoonlijk de volle verantwoor delijkheid te dragen voor datgene, wat zij ondernemen. De liberale wereldbeschouwing. De Fiihrer heeft zich ook moeten keeren tegen cle liberale wereldbe schouwing. De liberale wereldbe schouwing, dat is die kjjk op de dingen, die elkeen wil laten doen wat hem in zijn kraam van pas komt. Vrijheid noemt men dat; in werkelijkheid is het bandeloosheid cn tuchteloosheid. Dat kan wellicht gaan in tijden die overigens geen groote eischen aan een gemeenschap stellen, maar niet op oogenblikken, waarop van alle kanten vijanden binnendringen. En die drin gen niet altijd slechts militair en met geweld binnen, neen. die sturen altijd hun vijfde colonne, namelijk hun denk beelden, vooruit. Dc vernietigende denkbeelden sturen zij vooruit en daar voor staan in een libéralen tijd deuren en vensters open. Die denkbeelden vernietigen het volksche, het nationale bewustzijn. Dat was di'e moreele hou ding, wanneer men nog van moraal wil spreken, die gelachen heeft wan neer er iemand nog sprak over het volk en over de natie, die gelachen heefi wanneer iemand verlangde dal men hulde bracht aan de soldaten die 4 jaar in den oorlog gestaan hebben, En tegen deze moreele houding heeft de Führer zich met., alle energie gekeerd. Evenals hij met het communisme het bolsje wisme dat uit het Oosten komt moest verdrijven, zoo moest hij ook dien liberalen geest die van het Westen komt, uit het Duitsche volk bannen. (Zie verder pag. 3) VERDUISTER GOED. D^ze week van 216.30 uur. Maan op: 23.17, onder 7.57 Morgen maan cp: onder 8.35 27 April: Laatste Kwartier. NIEUWE BONNEN. Voor de periode van 25 April t/m 1 Mei 1943 zijn de volgende nieuwe bonnen aangewezen: Brood 18 A en B. Beschuit 18. Aardappelen 18 A en B. Tabak 18. Voorts is geldig van 22 April t/m 18 Juni '43: Petroleum 07 en 08. Ongeldig. Na Zaterdag 24 April: 17 Brood. Beschuit, Aardappelen, Tabak. 554 Alg. (Aardappelen). Verlengd: t/m 30 April: 514 en 515 Alg; S- Eenheidszeep, Waschpoeder. Toilet zeep. fm 28 April: 13 A en B Boter, t/m 15 Mei: 527 t'tn 529 Alg. (Kaas) t m 1 Mei: 13, 14, 15 Versnaperin gen. Uitreiking van nieuwe bonkaarten. De plaatselijke distributiediensten zullen op nader te bepalen tijdstippen tusschen 27 April en 15 Mei 1943 bon kaarten Voedingsmiddelen 6e periode 1943" eu klantenkaarten voor groente uitreiken. De inlegvellen van hen, dio geboren zijn tusschen 18 April en 17 Mei van de jaren 1922, 1929 en 1939 moeten wórden geruild, alvorens men de bonkaarten-in ontvangst 'neemt. De diensten zullen uitreiken: aan hou ders van een inlegvel K 1 of L 1 een bonkaart K 316 en een klantenkaart voor groente; aan houders van een in legvel K 2 of L 2 een bonkaart K 216 cn een klantenkaart voor groente; aan houders van een inlegvel K 3 of L 3 een bonkaart K 316 en een klantenkaart voor groente; aan houders van een in legvel K 4 of L 4 een bonkaart Iv 416 en een klantenkaart voor groente. Hou ders van L-inlegvellen ontvangen bo vendien een toeslagkaart voor aardap pelen. Men kan de kaarten uitsluitend af halen bij den distributiedïenst der ge meente, waar men in het bevolkings register is ingeschreven. Een uitzonde ring kan slechts gemaakt worden voor hen, bij wie uit een desbetreffende ver klaring op do stamkaart en het inleg vel blijkt, dat zij tengevolge van oor logsomstandigheden tijdelijk elders verblijven, en voor schippers on woon wagenbewoners (indien zij zijn opge nomen in het centraal bevolkings-re- glstcr), gedetacheerde marechaussee's, de vaste bevolking van kostscholen e.d. Bij de uitreiking van de knarten wordt het vakje O 10 van de stam kaart afgekruist, terwijl dio bon van het inlegvel wordt verwijderd, waar van het nummer overeenkomt met dat van cle uitgereikte bonkaart voor voe dingsmiddelen. ZEEPBOXXEX VOOR KINDEREN Tegelijk met bovengenoemde kaarten zullen do diensten bonnen voor zeep en toiletzeep voor kinderen uitreiken. Kin deren, geboren na 16 Mei 1941, ontvan gen drie bonnon voor ccnheidszeep, drie bonnon voor waschpoeder- en drie bon nen voor toiletzeep. Kinderen, geboren tusschen 16 Mei 1935 cn 17 Mei 1941, ontvangen drie bonnen voor eenheids- zeep en drie bonnen voor waschpoeder. Bij dezo uitreiking zal het vakje O 13 van de stamkaart worden gewaar merkt. Voorts zullen de diensten bonkaarten voor vaste brandstoffen uitreiken. Men dient hiertoe het ingevulde aanvraag formulier in te leveren, alsmede de oude brandstoffenkaart „DV". met de bonnen „11 BV", .,12 BV", „13 BV»" en „14 BV". Mussert op de bijeenkomst te Heerlen. Voordat de Rijkscommissaris zijn r de uitsprak, werd het woord ge voerd door den Leider, die er op wees, dat de jaardag van den Führer eens slechts dezen en diens naaste omgeving interesseerde, daarna de partij in Duitschland, vervolgens den geheelen staat en thans tal van landen cn volken, omdat zijn fi guur maatgevend is voor het zijn of niet zijn van Europa. Spr. wilde in deze bijeenkomst met de Duitsche kameraden de figuur van den Führer belichten, zooals de nat.- soc. en hun geestverwanten deze zien. Ook hot Nederlandsche volk heeft zwaar le lijden van de wereldworste ling. De huidige generatie draagt de offers, welke noodig zijn om de vol gende te doen leven. Men moet inzien, dat het nationaal-socialisme den oorlog In bet Concertgebouw te Amsterdam vond Dinsdagivood cez gelegenheid van den verjaardag van den FOhrer «en aaswale b^een' Een ov«Micht tijden» do wdo van Hanptdfeae<Mtt*J niet veroorzaakt heeft, maar dat. het een onontbeerlijke voorwaarde is voor het voortleven dér Europeesche vol keren. Niet het nat.-soc. bracht in Rusland de communisme tot de macht, maar de democraten. Het communisme dat al tijd streefde naar de wereldrevolutie kreeg in 1917 absolute macht in een wereldrijk met vrijwel onbeperkte hoe veelheden grondstoffen. Van toen af vervormde men de Russische massa s tot de grootste legermacht ter wereld om de communistische revolutie tot de verste hoeken der wereld uit te dra gen. Wij zijn de agitators in diverse staten niet vergeten, maar- Rusland was nog te zwak en kon niet verhin deren. dat men het kwaad in den kiem smoorde. Rusland met een masker voor. Moskou huldigde toen het parool: langs democratisehen weg de verove ring van de macht voorbereiden en Rusland tot een wapenarsenaal maken, dat op het juiste moment het beslis sende woord zal spreken. Toen begon men van den opbouw van de communistische partijen in alle Europeesche landen en alleen in Italië was deze weg versperd. Men predikte overal de weerloosheid (het gebroken geweertje) en versterkte geleidelijk zijn invloed. In Duitschland hadden de communisten meer dan 100 zetels in den Rijksdag en in Nederland werd de communistenaanvoerder al door de hoogste autoriteiten met zijn jubileum geluk gewenscht. Evenwel, de Ned. de mocratische overheid wees ieder diplo matiek contact met Moskou af. Duitsch land en geheel Europa zou door het bolsjewisme veroverd zijn als het na tionaal-socialisme dit niet had ver hinderd. Veertien jaar heeft Hitier met zijn getrouwen gezwoegd en geof ferd om het Duitsche volk de Joodsch- Polsjewistische kapitalitische dreiging te laten zien. Daardoor werd het com munisme in Duitschland den nek ge broken. Op 30 Januari 3933 redde Hitier voor de eerste maal Europa over bolsjewistische overheersching door de machtsaanvaarding in. Duitschland. Wat deze overheersching beteekent. bewijzen o.a. de massagraven van 10.000 Poolsche ofifcieren, de uitroei ing der Europeesche beschaving en godsdienst en de vermoording van alle leidinggevende personen. Vijandelijke aanvallen in Tunis bloedig afgeslagen. Er wordt nog hard gewerkt bij Noworossisk. HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 21 April (D.N.B.). Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: Ook gisteren is het ten Zuiden van Noworossisk tot harde gevech ten gekomen. Het luchtwapen schoot 91 Sovjetvliegtuigen neer, te genover 2 eigen toestellen die ver- loren gingen. Lichte Duitsche zeestrijdkrachten hebben bij de bestrijding van de bols jewistische ravitailleering drie met munitie geladen pramen in den grond geboord. Aan de rest van het oostelyk front verliep de dag rustig. De stryd in Tunis. In den nacht van 19 op 20 April zyn sterke Britsche strydkrachten na een hevige artillerievoorberei- ding van verscheidene uren over gegaan tot den aanval op -de Duitsch-Italiaanschc stellingen aan het zuidelyk front in Tunis. De vy- and werd in /.ware gevechten die op het oogenblik nog voortduren, bloedig afgeslagen. Plaatselyke in breuken konden door tegenaanval len weer opgeheven worden. Vyandelyke bombardementsvliegtui gen hebben in den afgeloopen nacht Tilsit aangevallen en schade aan ge bouwen veroorzaakt. De bevolking leed verliezen. Terreuraanvallen van Britsche bom menwerpers waren gericht op Stettin en Rostock. Bommen die insloegen in woonwyken en ziekenhuizen, veroor zaakte verliezen onder de bevolking en deels aanzienlyke schade aan gebou- wen. Nachtjagers en afweergeschut van t luchtwapen hebben, voor zoover tot dusverre kon worden vastgesteld 30 der aanvallende vyandelyke. bommen werpers neergeschoten, nog een toe stel werd aan de kust van het Kanaal ten val gebracht. ZWEEDSCHE DLTKBOOT GEZONKEN Reddingspogingen door dui kers. Sinds eenige dagen is een Zweed- sche duikboot vermist. Het zoeken naar deze boot werd bemoeilykl door stormachtig weer, doch tenslotte werd de plaats ontdekt, waar de duikboot gezonken was. Eveneens tengevolge van het weer mislukten de eerste pogingen om contact met de bemanning te kry- gen. De laatste berichten uit Stock holm melden thans, dat het weer nu toelaat de reddingspogingen met behulp van duikers voort te zetten. Dit zal naar men hoopt, nog te juister tyd zyn, omdat de zuurstof voor raad van de duikboot tot dat oogenblik nog toerei kend was. VREDESGERUCHEN ONGEGROND. De leider van de persafdeeling van het Duitsche Dep. van Buitenlandsche Zaken onkent het gerucht, dat de Spaansche regeering een stap tot vre desbemiddeling zou hebben gedaan. Men denkt te Berlijn uitsluitend aan de overwinning. —Een wijziging in het Japansche ka binet wordt te Berlijn met g oote be langstelling waargenomen. In het al gemeen ziet men hier daarin een nieu we versterking van den koers die door ministerpresident Tojo is ingeslagen. WEEST VOORZICHTIG MET VUUR! Waakt tegen bosch- en heidebrand. Paschen nadert, het voorjaar be- lopft enkele prachtige Zondagen en de bollen, de tulpen en hyacinten zijn bezig van ons bouwland de ge kleurde velden te maken, waardoor ons land tot irt verre wereldstreken bekend en beroemd- is geworden. Duizenden zullen er die dagen weer op uittrekken, per trein of pers fiets naar het natuurgebied, dat thans volop in bloesenltooi staat, de mooie Bangert of de prachtvolle Beemster. Wie niet fietswi kan. zoekt de natuur in stad en omgeving, in het Heilooërbosch, onze wondermooie Hout of in den Stedelijken Muziek- tuin, waar het nu op zijn mooist is en enwaar een nieuwe eigenaar voor alle attractie zorgt, welke men op deze bijzondere dagen kan ver langen. Wie zich thans naar buiten be geeft. bedenke, dat juist in dezen tijd het dorre jiout uiterst brand baar is en dat het achteloos weg werpen van een brandende lucifer of sigaret funeste gevolgen kan hebben. Zondag zijn er in ons land niet minder dan 8 boschbranden geweest met het gevolg dat er 100 H.A. bosch verbrand zijn. Wij hebben in dezen tijd. nu zoo veel mogelijk grond voor den voed- selverbouw geschikt moet worden gemaakt, nog maar weinig natuur monumenten. Door voorzichtigheid met vuur kunnen wij in het bezit blijven van wat als een waardevol volksbezit zoo mogelijk ongerept moet worden gelaten. HET DAGBLAD VOOR NOORD HOLLAND ZAL GOEDEN VRIJDAG, EERSTEN EN TWEEDEN PAASCHÖAG NIET VERSCHIJNEN. Ter gelegenheid van den verjaardag van den Führer werden ln alle hospi talen In ons land aan de gewonden geschenken derN.S.D.AP. uitgedeeld. Leden van den B.D.M. overhandigen de cadeau*, waaronder zich een door Hauptdieustleiter Schmidt geschonken boek bevindt A Stapf-Pax m Viervoudige roofmoord in de Betuwe. Gistermorgen kwam een wegwerker in de Polderstraat te Hetoren tot de vree- selijke ontdekking, dat aldaar een af schuwelijke moord is gepleegd, waarvan op dat oogenblik de slachtoffers bleken te zijn geworden de 60-jarige voerman P. J. Degen, zijn knecht, de 50-jarige E. Tukkink en de 30-jarige landbouwer J. van Maanen. De vrouw van dezen laat- sten werd nog vermist, doch haar lijk is later in een sloot nabij de plaats van de misdaad gevonden. Roofmoord schijnt de oorzaak van deze vreeselijke daad te zijn geweest, welke reeds Dinsdagmorgen moet zijn gepleegd. TWEE LIJKEN DRIJVENDE GEVONDEN. Gistermorgen is te Amsterdam in een van de haventjes naby het koelhuis een groot pak drijvende gevonden. Het bleek dat dit inhield het lyk van een vrouw, slechts gewikkeld in een lap gonje. In den Amstel werd eveneens het lyk van een onbekende vrouw gevon den. VASTE BRANDSTOFFEN VOOR SCHIPPERS. Voor verwarmingsdoeleinden. Schippers en schippersknechten, voor zoover werkzaam in rivier- en binnen vaart (uitgezonderd woonschepen en veerponten), sleepvaart (met uitzonde ring van zeesleepvaart) of op dryvend materiaal, dienen zich ter verkryging van vaste brandstoffen voor ruimtever warming allereerst te wenden tot den bevrachtings-commissaris of diens agent. Indien schippers met hun gezin aan boord wonen, kunnen zy en hun knechten zich onmiddellyk wenden tot den distributiedienst, teneinde een aan vraagformulier in te vullen. Zy, die voor het stookseizoen 1942 1943 een DV-kaart hebben ontvangen, dienen tevens Het restant hiervan mede te brengen. De plaatselyke distributiediensten reiken van 15 October af, tegen over legging van bovengenoemde beschei den, aan schippers en schippersknech ten, die n i e t met hun gezin aan boord wonen, een nader te bepalen aantal rantsoenbonnen uit. Zy, die zich na 30 November 1943 by een distributiedienst vervoegen, ont vangen zooveel bonnen minder als er sinds 1 November 1943 heele maanden verloopén zym HEFFING VAN DEN LANDSTAND. Alle tot den Ned. Landstand behoo- rende oatuurlyke personen, die be- dryfshoofd zyn met betrekking tot het gebruik van cultuurgrond of vischwa- ter, zyn krachtens de door de Secr.-r- gen van de Dep. van Landbouw- en Visschery en van Justitie goedgekeur de verordening van den Boerenleider, ten behoeve van den Ned. Landstand over 1943 een bydrage verschuldigd, welke berekend wordt overeenkomstig de door .deze op de inventarisatie-for mulieren 1943 verstrekte en ondertee- kende gegevens. De by dragen zyn als volgt geregeld: a. 1.— per ha. voor cultuurgrond, beteeld met akkerbouwgewassen (met inbegrip van kunstweide en braakland) en voor blyvend grasland (met inbe grip van uiterwaarden en blyvend grasland in den boomgaard). b. 10.— per ha. voor cultuurgrond, >beteeld met: warmoezerygewassen en vroege aardappelen in den vollen grond (met1 inbegrip van deze gewas sen in den boomgaard); kleinfruit in den vollen grond (met inbegrip van deze gewassen in den boomgaard) en voor pit- en steenvruchten in den vol len grond (ongeacht de onderteelt in den boomgaard). c. 20.— per ha. voor cultuur grond, beteeld met: warmoezerygewas- sen en fruit onder glas; bloembollen; bloem- en boomkweekerygewassen. T. a. v. het gebruik van vischwater bedraagt de bydrage 5.per be- dryfshoofd. DF, VERLIEZEN DER BRITSCHE LUCHTMACHT. 188 vliegtuigen verloren. In den afgeloopen nacht heeft de Britsche luchtmacht 31 meermotorige bommenwerpers verloren. Bij hun po gingen, uit Noordelijke richting het Duitsche gebied binnen te vliegen, stieten de vliegtuigen wederom op krachtigen afweer. De Duitsche nacht- Jagers bleven de aanvallers hardnekkig volgen en het afweergeschut..had dit maal een groot aandeel in het afweer- succes. Voor de achtste maal in deze maand heeft de Britsche luchtmacht bij haar nachtelijke aanvallen op Duitsch gebied een gevoeligen slag moeten incasseeren. Volgens de Duitsche gegevens zijn 188 vliegtuigen, voor hqt meerendeel vier motorig* bommenwerpers van hun ter reuraanvallen niet teruggekeerd. Bij zonder gevoelig is het verlies van mcor dan 13.QQ gaan yliegend parsooael.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1943 | | pagina 1