NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR Volbeladen troepentransportschepen tot zinken gebracht. Nieuw massagraf ontdekt in Sovjet-paradijs. DE ONVERWOESTBAARHEID VAN HET LEVEN. LHARING OP DE WADDENJ Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. s Alkmaar - Voordam C 9. Bureau der Schager editie: Schaden: Laan 201. Telefoon 444 (2 lijnen). Postrekening 66189. ZATERDAG 24 APRIL 1943. SCHAGER EDITIE. 87ste Jaargang No. 95. 4 pagina's. Hoofdredacteur: A. R. JONKER. Alkmaar. Deze Courant verschijnt dagelijks. Advertentie-tarief. Prijs der gewone advertenties in deze Editie 11 ct. per m.M. Bij eontract binnen een jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor de geheele oplage op aanvrage. Opnieuw 121.500 brt. door Duitsche duikbooten vernietigd. HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER. 3 April. - Het opperbevel der weermacht deelt in een extra bericht mede: De vijandelijke koopvaardijscheeps- ruimte heeft in de Middellandsche Zee en op den Atlantischen Oceaan opnieuw' zware verliezen geleden. In gevechten tegen krachtig be schermde convooicn hebben Duit sche duikbooten wederom 16 koop vaardijschepen met een gezamen- lijken inhoud van 131.500 ton, waar onder verscheidene volgeladen troe pentransportschepen, alsmede twee torpedojagers en een duikboot in den grond geboord. Twee andere schepen werden door torpedo's ge troffen. Omtrent de in een extra bericht be kend gemaakte nieuwe successen van Duitsche duikbooten verneemt het D N. B., dat de Duitsche onderzeeërs, in ver uit elkaar gelegen wateren van den At lantischen Oceaan, van Groenland, van New-Foundland, van de Ver. Sta ten en West-Afrika den vijandelijken aanvoer weer zwaar getroffen hebben. Zoo gelukte het in het Noordelijke deel van den Atlantischen Oceaan o.a. een groot zwaar beladen schip in den grond te boren, dat uit Canada kwam en hout aan boord had voor de Engel- Dankbetuiging van den Führer. HOOFDKWARTIER VAN DEN FUHRER, 22 April. De Führer deelt mede: „Ter gelegenheid van mijn ver jaardag heb ik uit alle gouwen van het Duitsche rijk en uit het buitenland zoo talrijke gelukwenschen ontvangen, dat ik deze niet afzonderlijk kan beant woorden. Ik betuig daarom langs dezen weg allen, die aan mij hebben gedacht, mijn oprechten dank". (w.g.) ADOLF HITLER. Dr. Tiso bij Hitier. Ook Slowakije strydt tot de eindoverwinning. HOOFDKWARTIER VAN DEN FUHRER, 23 April. - De Führer heeft heden den Slowaakschen president, dr. Tiso, ontvangen, die met den Slowaak schen minister-president dft Toeka, den minister van Binnenlandsche Zaken, Sano Mach, en den minister van Defen sie, Catolos, een bezoek aan het hoofd kwartier bracht. De Führer heeft met dr. Tiso een har telijk onderhoud gehad over de vraag stukken van den Europëeschen vrij heidsstrijd der beide volken tegen het Bolsjewisme en de Engelsch-Amerikaan- sche plutocratieën. Aan de besprekingen namen deel Rijksminister von Ribben- trop, en generaal-veldmaarschalk Keitel, en minister-president Toeka, minister Sano Mach en generaal Catlos. Slo wakije strijdt met de dappere formaties van zijn leger aan de zijde van de Duit sche legers en zal in bondgenootschap met de mogendheden van het Poet Drie al zijn krachten voor de eindover winning inspannen. Wat willen de weersport- kampen „De weersportkampen voor de Germaansche jeugd, waarin jon gens uit zes Germansche landen elkaar ontmoeten, hebben in de eerste plaats ten doel, het saam- hoorigheidsgevoel tusschen deze jongens te versterken. Door lichaamsoefeningen en weersport zullen de jongens in deze vier weken hun lichamen harden. Zij zullen in dezen tijd sterker en gezonder worden. Daarnaast willen wij den jongens iets van het strijdende en arbeidende Duitschland laten zien. Door filmvoorstellingen, excursies enz. zullen wij dit kamp tot een on vergetelijke gebeurtenis laten worden". Deze woorden zijn van den Leider van een der weersport kampen, die elke maand in Duitschland worden gehouden. Iedere jongen van zestien tot achttien jaar kan zich aanmel den; kosten zijn aan de deelne ming niet verbonden, terwijl volgens verordening van den Rijkscommissaris door de werk gevers het loon moet worden doorbetaald en het verblijf in het Weersportkamp niet als va- cantie mag worden aangerekend. Meldt je aan bij het adres voor Noord-Holland: Spaarne 94, Haarlem. sche mijnindustrie. Dagen na de ver nietiging was de zee nog mijlen in den omtrek met hout bedekt, dat afkom stig was van de groote deklading. Voorts werden drie groote munitie schepen door torpedo's getroffen, waar bij werd waargenomen, hoe de leden der bemanning door de kracht der ont ploffing honderden meters omhoog ge slingerd werden. Op den Atlantischen Oceaan heeft een Duitsche duikboot een vijandelijken onderzeeër tot zinken gebracht. Bijzonder groot succes had den de duikbooten op de Middelland sche Zee, waar zij verscheidene geheel bezette troepentransportschepen tot zinken brachten. Hieronder bevond zich een schip van meer dan 20.000 ton. Het doel van deze schepen was havens in Noord-Afrika. HEVIGE AANVALLEN IN TUNIS MISLUKT. HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 23 April. - Het opperbevel van de weermacht deelt mede: Aan het geheele Oostelijke front von den gisteren geen gevechtshandelingen van beteekenis plaats. De luchtmacht heeft in den afgeloopen nacht zwaren aanval gedaan op de marine basis Poti aan de kust der Zwarte Zee. Aan het Westelijk front in Tunis zijn hevige plaatselijke gevechten gaande. Bij den op 22 April gemel- den geslaagden aanval zijn ver scheidene honderden gevangenen gemaakt en 5 batterijen en 50 auto's buitgemaakt of vernield. Snelle Duitsche gevechtsvliegtuigen ver strooiden bij verrassende aanvallen in scheervlucht gereedstaande pant- serstrijdkracliten en autocolonne; van den vijand. De met veel sterkere strijdkrach ten ondernomen aanvallen op dc DuitschItaliaanschc stellingen aan het front in Zuid-Tunis mislukten ook gisteren met zware verliezen voor den vijand. Sovjetvliegtuigen hebben in den af geloopen nacht zonder systeem brisant bommen op Oost-Pruisisch gebied laten vallen. Twee der aanvallende bommen werpers werden neergeschoten. DUIZENDEN SLACHTOFFERS VAN DE GEPEOE BIJ ODESSA OPGEGRAVEN. Zeven kilometer voor Odessa aan den weg OdessaTatorka is een massagraf ontdekt van 100 m. lengte en 20 m. breedte, dat volgens inlich tingen van de bevolking, een onge veer vier jaar geleden door de Gepeoe aangelegde begraafplaats vormt voor de door haar vermoorde Sovjet-burgerS. De Roemeensche autoriteiten verrrtoe- den, dat ook talrijke Roemenen hier be graven liggen, die terstond na de be zetting van de Boekowina en Bessarabië door de Bolsjewieken in den zomer van 1940 zonder nadere motiveering uit hun woningen gehaald, voorloopig voor dwangarbeid gebr rikt en vervolgens door de Gepeoe vermoord zijn. Op de begraafplaats werken thans dag en nacht 200 menschen. Men raamt voorloopig het aantal der in dit massa graf liggende lijken op 4 tot 5000. Het Roode Kruis bereid tot een onderzoek als alle partijen dit verzoeken. Het Internationale Comité van het Roode Kruis heeft een bericht gepubli ceerd, waaruit blijkt, dat het Roode Kruis bereid is door het aanwijzen van neutrale deskundigen aan de iden- tificeering der volgens Duitsche berich ten bij Smolensk gevonden lijken mede te werken, onder voorwaarde, dat alle betrokken partijen daarom verzoeken. Onmenschelijke vliegers geen krijgsgevangenen. WASHINGTON'S PROTEST BEANTWOORD. De woordvoerder der Japansche re geering, Hori. heeft medegedeeld, dat de regeering een mededeeling van de Amerikaansche regeering van 12 April ontvanngen heeft, waarin Washington protesteert tegen wat het noemt de mishandeling van Amerikaansche vlie gers. Dit voorval is, aldus Hori. door Roosevelt en andere Amerikanen tot aanleiding genomen om een groote pro- paganda-actie op touw te zetten tegen Japan, dat men beschuldigt van schen dingen Conventie van Genève. De Japansche houding, aldus vervolg de Hori. vloeit voort uit de beide proclamaties van 19 October 1942, vol gens welke alle vijandelijke vliegers, die zich bij luchtaanvallen aan onmen schelijke daden hebben schuldig ge maakt en gevangen genomen worden, ter dood veroordeeld of zwaar gestraft worden. Op 17 December 1942 heeft de Japansche regeering de Amerikaansche medegedeeld, dat zij voornemens was vijandelijke vliegers, die na een aant al op Japan. Mandsjoekwo of door Japan bezet gebied gevangen genomen wer den en schuldig werden bevonden aan onmenschelijk gedrag, voor een krijgs raad te brengen en als vijanden der menschheid zwaar te straffen, dat zij echter niet voornemens was hen zwaar te straffen, omdat zij aan militaire operaties hadden deelgenomen, zooals de Amerikaansche regeering meende te weten. Krijgsgevangenen en misdadigers De inzittenden der Amerikaansche vliegtuigen, die op 18 April 1942 Japan hebben aangevallen, bombardeerden opzettelijk niet-militaire doelen, aldus vervolgde Hori. Zij vielen ziekenhui zen, scholen en burgers aan en be stookten kinderen, die op een binnen plaats van een school speelden, met machinegeweervuur. Zij gaven dit toe, noemden hun op treden natuurlijk en toonden geen be rouw. De Japansche regeering kan der gelijke misdadigers niet als krijgsge vangenen behandelen, zij werden ter dood veroordeeld, doch het vonnis te gen de meesten hunner werd verzacht en slechts een deel is terechtgesteld. De Japansche regeering is voornemens alle vliegers als krijgsgevangenen te behandelen, die gevangen genomen worden en zich niet aan onmensche lijke handelingen hebben schuldig ge maakt. De Amerikaannsche vliegers bijvoorbeeld, die na den aanval op Hongkong in gevangenschap geraak ten, worden als krijgsgevangenen be handeld. VERDUISTER GOED Deze week van 216.30 uur. Maan op: .30, onder 9.17 Morgen maan op: 1.37, onder 10.11 Maandag maan op: 2.34, onder 11.14 27 April: Laatste Kwartier. Het Paaschfeest, het feest der opstanding, doordringt ons telken- jare met de zekerheid, dat het leven niet vernietigd kan wordop Wij hebben de zon aan de kim zien ondergaan, wij hebben ondervon den hoe koud en donker het om ons werd, maar wij wisten met groote zekerheid, dat ze weer uit een waaier van kleuren aan den horizon zou opstijgen en ons opnieuw licht en leven zou schenken, Wij zagen hoe de bloemen verwelkten, hoe boomen en struiken hun bladeren lieten vallen en hun naakte takken dreigend opstaken tegen de loodgrijze luchten. Maar wij wisten, dat deze dood slechts een schijndood was, dat de knoestige takken reeds de kiem van het jonge blad droegen, dat, diep in de hard geworden aarde, imilliarden insecten op den terugkeer van licht en warmte wachtten. De aarde ontwaakt uit haar winerslaap, zij breekt haar kluisters, knoppen barsten open en spreiden waaiertjes van het teerste groen, de vruchtboomen steken zich in den bruidstooi der bloesems. Er is jong leven, ook in onze harten. Wij zien de toekomst ondanks de zorgen van dezen tijd blijder en lichter, wij voelen de kracht en derf lust tot den arbeid. Het dorre blad dwarrelde naar de paden, maar in de schijnbaar doode takken lag reeds de kiem van het nieuwe leven. Zoo kan ook de mensch na korter of langer tijd het moede hoofd neerleggen met de zekerheid,- dat ook hij de kiem van nieuw leven in zich heeft gedragen en dat een volgend geslacht gereed staat om voort te bouwen aan wat in eeuwen van denken en werken tot stand werd gebracht. Het Paaschfeest, het feest der opstandig, blijft vóór alles het symbool van de onverwoestbaarheid van het leven. Ter gelegenhetd van den 54sten verjaardag van den Führer had te Heerlen in tegenwoordigheid van den Rijkscommissaris. Rijksminister dr. Seyss- Inquart en den leider van de Nationaal Socialistische Beweging der Nederlanden. Ir. A. Mussert een groote bijeenkomst van de N.S.D.A.P. en N.S.B. plaats. De Rijkscommissaris en de leider de* N.S.B. betreden de zaal SS Bildberichter-Frltz-Stapf-Pax m Na jaren afwezigheid verschijnt plotseling weer De wereld in weinig woorden. Volgens het D. N. B. hebben de ge allieerden van 1 Januari tot 20 April in totaal 739 bommenwerpers verloren. Verscheidene ambtenaren van het Amerikaansche gezantschap zijn met hun gezinnen uil Finland naar Stokholm vertrokken. De leider van het gezant schap blijft in Helsinki. De Poglafnik heeft dr. Nile Budak, tot dusver gevolmachtigd minister en gezant van den onafhankelijken staat Kroatië te Berlin, benoemd tot minister van buitenlandsche zaken en dr. Lorko- witsj, tot dusver minister van buiten landsche zaken, van zijn functie ont heven en hem den rang verleend van gevolmachtigd minister. Uit Stokholm wordt gemeld, dat thans allé hoop op de redding van de beman ning van de Zweedsche duikboot Ulwen, die sedert twee weken vermist wordt, moet worden opgegeven. Maarschalk Pétain viert heden zijn 87en verjaardag. Nederlandsche Vrijwilligers strijden In het Oosten Sensatie onder de visschers. Wetenschappelijke voorspelling wordt bewaarheid. Tot een der meest sensatio- neele gebeurtenissen in vissche- rij-kringen behoort het plotse ling verschijnen van haring op de Wadden. Haring, de voor- jaarsvisch. die eertijds het wel slagen van de visscherij op Zui derzee en Wadden bepaalde, doch na het totstandkomen van den afsluitdijk uit de Zuiderzee verdween. Zij kwam nog eenige jaren, door het instinct gedreven, via de zeega ten tusschen de Noordhollanclsche eilanden op de Wadden en liep dan op den afsluitdijk „vast", waardoor ze in die omgeving nog tot ongeken de vangsten aanleiding gaf, maar voortplanting scheen niet meer mo gelijk te zijn. Wel dreven massa's kuit in de Wadden, waarmede de steenen der dijken soms met een dikke laag werden bedekt. Voorspelling bewaarheid. De Zuid er zee-haring, die superieur was aan de Noordzee-haring. was tot uitsterven gedoemd en de vangsten, die zic-h ieder jaar in dalende lijn bewogen, bewezen de juistheid van deze stelling. Zeven jaren na de af sluiting der Zuiderzee (de levens duur van haring bedraagt ongeveer zeven jaar), zou volgens de deskun digen deze vischsoort verdwenen zijn en deze voorspelling is volko. men bewaarheid. Sedert eenige jaren wordt geen haring meer gevangen. Wel werd af en toe wat haring aan gevoerd, doch dit was Noordzee- haring, die op de Wadden was af gedwaald. Blijvend veelde deze soort zich niet tot de Wadden aan getrokken. Biologisch onderzoek. In de jaren 1938-1939 is over deze kwestie veel te den geweest, want toen reeds werden veie jonge ha rinkjes. z.g. „nest", gesignaleerd. De visschers waren van oerdeel, dat dit afstammelingen waren van de origi- neele Zuiderzee-haring. omdat zij de jonge haring uit het kuit meenden te hebben zien opgroeien. De weten schap echter, wier belangstelling na de afsluiting der Zuiderzee uiter aard voor dez.e en andere biologische verschijnselen zeer groot is, was een andere meening toegedaan. Zij meende te doen te hebben met een soort jonge Noordzee-haring. omdat de vischjes even veel graatjes hadden als deze en dit waren er een paar meer don de Zuiderzee-haring bezat. Voorts werd voorspeld, dat dit opgroeiende goedje omstreeks 1943-1944 onze Wadden zou gaan bevolken. De visseher stond hier af wijzend tegenover en voelde zich door het wegblijven der haring ern- Hjg gedwssrd. „Ze is er weer." Thans. April 1943. komt dan het bericht „de haring is er weer." Men moet ingewijde zijn om te beseffen, wat dit voor de visschers beteekent en welke uitwerking deze mededee ling heeft gehad. Na den aanvoer der eerste tallen van het echte, Hcl- landsche zeebanket (er was zelfs één aanvoer van 6 kist), was onder de visschers een nerveuse stemming merkbaar, Alom werden haringka mers in gereedheid gebrach en over haast in zee geplaatst. Het woord haring heeft een magischen klank, wellicht ook op het publiek, dat ver langend naar de edele vischjes zal uitzien. We mogen echter nog geen ver wachtingen wekken. Afgewacht moet worden, hoe deze visscherij zich gaat ontwikkelen, maar de ver schijning der haring. Noord- of Zui- derzeeharing, of welke soort het ook moge zijn, is een verheugend ver schijnsel, dat tot ongekende perspec tieven aanleiding kan geven. SIERAARDEWERK EN -PORCELEIN. Met ingang van 23 April is het verboden een reeks producten van sieraardewerk te vervaardigen of te bewerken. De handel in deze pro ducten is eveneens verboden, be halve wanneer zij reeds vóór het verbod waren vervaardigd. In zeer bijzondere gevallen kan de directeur van de sectie Keramische Industrie van het, Rijksbureau voor de Verwerkende Industrie, Juliana van StolbergTaan 27, 's-Gravenhage, dis pensatie van het verbod verleenen. DIENSTBODE VERMOORDDE HAAR ZUSJE. In hooger beroep heeft voor het Arnhemsche Gerechtshof terecht ge staan de 24-jarige dienstbode uit Arnhem, die op 19 Juli 1942 haar achtjarig zusje J. D. van B. om het leven gebracht heeft door het kind in een boschje bij den weg langs het Hazegrietie, even buiten Arnhem, een zakdoek in den mond te stappen, zoodat het meisje door verstikking overleed. Geëischt was 10 jaar gevangenis straf. Het vonnis luidde acht jaar. De advocaat-generaal eischte zes jaar gevangenisstraf, met daarna ter beschikbaarstelling van de regeering GROOTE KLOOSTERBRAND TE TEGELEN. Woensdagmorgen werd brand ont dekt op een der bovenverdiepingen van het. Trappistenklooster, gelegen tc Tegelen. nabij de Duitsche grens. Aangewakkerd door den wind. vind het vuur gretig voedsel. Met vipr brandspuiten werd het vuur bestre den en met enorm slangenmateriaal slaagde men er in water aan te voe ren uit de veraf gelegen kleigroeve. Hulpvaardige handen mochten er in slagen nog een groot, aantal artikelen tes reddep. De scnade is zear aanzien lijk. zoowel aan gebouwen als goede ren. Wij .vernemen nog nader, dat in het klooster eveneens aanwezig \va- en bewoners van het klooster te AsheL Weer één kg. aardappelen exlra. Evenals gedurende de week v c Paschen zal van Maandag 26 April t.m. Zaterdag 1 Mei a.s. een bijzonder rant soen aardappelen beschikbaar worden gesteld. Bon ..Algemeen 555" geeft ge durende dat tijdvak recht op het koopen van een kilogram aardappelen. HÉT TABAKSRANTSOEN Zooals uit de bonnenlijst van deze week blijkt - en zooals men nit de samenstelling van de nieuwe la- bakskaart al wel begrepen zal heb ben - zal voortaan voor ben, die een tabakskaart bezitten, als regel slechts één rantsoon tabak 12ii sl- «u rotten, Ift oigarillos, 5 sigaren of 25 gram tabak) per week beschik baar worden gesteld. 'n Fortuin in een oude schoen. Inwoner van Den Helder vindt 1700 gulden in een afgedankte schoen. De wegen van Fortuna zijn zonderling en wonderbaarlijk. Zóó zonderling en wonderbaar lijk als genoemde Vrouwe van hét Geluk zich betoond heeft ten aanzien van den heer Bais aan de Bassingracht te Den Helder, zal echter wel zelden of nooit plaatsvinden. Geruimen tijd geleden kocht de heer Bais een paar oude schoe nen op een veiling te dier stede. Het waren „oude schoenen", zoo als honderden menschen deze te genwoordig plegen te koopen. De heer Bais droeg deze afleg gertjes tot de versleten lapjes leer er bij neerhingen en het schoenenpaar werkelijk geen cent meer waard was. Dat was dezer dagen. Bais wilde de schoenen juist als uitstekend brandmateriaal ge bruiken, toen zijn oog getrokken werd door een hoeveelheid pa pier, die door het versleten zool leer heen glinsterde. Hij werd nieuwsgieriger, trok den schoen uit de kachel en kéék eens wat nauwkeuriger. Kunt U zich 's mans verba zing, verrukking en onbeschrijf- lijke verrassing voorstellen, toen lij zag dat er geld in de schoen zool zat Geen briefjes van een gulden f een rijksdaalder, doch bank biljetten van 100 en 200 gulden. Alle netjes op elkaar, weliswaar eenigszios geleden hebbend door het langdurig dragen van de schoenen, doch met de nummers er nog duidelijk op leesbaar. Het bleek dat er eei\ bedrag van 1700 gulden aan bankpapier aanwezig wös. Het behoeft geen betoog, dat de vinder een ..gelukkig" man is. Kruideniers-polHiek. TA E veroordeeling onzerzijds van be- k-f paaide handelingen door sommige winkeliers in dezen tijd bedreven, heeft een sterke reactie van midden standers en publiek tot gevolg gehad. Opvallend daarbij is, dat beide groepen een cardiale fout maken door onze ar tikelen, die uitdrukkelijk bedoeld zijn om de ontoelaatbare manipulaties aan de kaak le tellen, waarmede een deel van den middenstand zich inlaat wat duidelijk werd aangegeven niet als zoodanig te beschouwen: den bona fiden winkelier hebben wij geen haar ge krenkt, zoodat noch de middenstand, noch het publiek de conclusie mag trekken, dat geen enkele winkelier zou deugen. Om aan alle misverstand een einde te maken, willen wij dat nog eens met klem vaststellen. Er zijn Goddank nog tal van winke liers, die eerlijk de belangen van zich zelf en van het publiek tegen elkaar afwegen, die zoo goed mogelijk trach ten aen klant te doen toekomen, waar hij recht op heeft en die zich aldus ver re houden van handelingen, die zelfs ar zijdelings verband houden met zwarten handel. Dezulken past een eeresaluut, dat wij hun zeker niet wil len onthouden. In het bijzonder de kruidenier, die van alle middenstanders wel de moeilijkste positie bekleedt waar hij vrijwel niets dan gedistribueerde artikelen ver handelt en dus ieder oogenblik, zelfs ongewild, met voorschriften overhoop kan komen te liggen houdt zich voorbeeldig. Natuurlijk is er ook bij deze categorie kaf onder het koren, maar de groep kruideniers als geheel mag ongetwijfeld bovenaan de eerelijst vermeld worden. In dit verband begrijpen wij de ver ontwaardiging van één dier kruideniers, die bij ons klaagde over het feit, dat ondanks deze prachtige houding, in dezen tijd nog steeds spreekt over „kruideniers-politiek" in ongunstige beteekenis wel te verstaan. Wij zijn het hier volkomen mede eens; het ge drag van den kruidenier in ónzen tijd is zoodanig, dat de ongunstige kwali ficatie, ontleend aan vroeger tijden, thans niet meer past. De kruidenier van heden zal de beteekenis van de uitdrukking „kruideniers-politiek" on getwijfeld in het tegendeel doen ver- keeren. Hij volharde in zijn tegenwoor dige houding en hij zal spoedig genoeg ten voorbeeld gesteld worden. Voor ons heeft „kruideniers-politiek" reeds nu een gunstigen klank NA deze verdiende pluim op den hoed van den kruidenier en den bona fiden winkelier in het algemeen, bezien wij thans weer eens den anderen kant der medaille, de categorie middenstan ders en hun handelingen als deel van den door ieder te veroordeelen zwar ten handel, waartegen onze artikelen bedoeld ziin wij stellen dat nog eens uitdrukkelijk vast voor al diegenen, die eerlijk handelen, opdat zij zich niet verongelijkl voelen en naar pen of telefoon behoeven te grijpen om ons va.i hun goede houding te overtuigen. Wij komen daarbij terug op het. plot seling „uitverkocht" zijn van versnape ringen. Onze opmerkingen over dit verschijnsel lokten de boven omschre ven reacties uit. De bepalingen van den diotributiedienst een mindere toewij zing aan detaillisten te verstrekken^ de in te leveren snoepbonnen. deea eén deel der winkeliers tot de geïncrimi neerde handelingen besluiten. Het egoïsme, een soort „help U zelf." ging hier boven den gemeenschapszin. De winkelier was „uitverkocht" en de consument greep ernaast. Uit alle me- dedeelingen. die wij van winkeliers hierover kregen, blijkt dat wij den spijker op den kop geslagen hebben sommige winkeliers zeiden hun voor raad met de beste bedoelingen te heb ben achtergehouden om daardoor hun klanten te kunnen helpen. Maar ande ren zagen er geen been in de zelf ont vangen bonnen als „klant" aan te bie den bij grootere collega's i.p.v. bij den distributiedienst om aldus toch een „toewijzing" van 100 pet. te krijgen, evenwel ten koste van den collega winkelier en diens klanten. Hoe het zij, ook de goede bedoeling had een ver keerde uitwerking, want tenslotte was de consument de dupe. Niet alle winkeliers wilden dit stand punt deelen. vooral niet toen de dis tributiedienst alle bepalingen te dezen aanzien introk om daardoor den ver koop van versnaperingen weer normaal te krijgen ten gerieve van den verbrui ker. Er waren winkeliers, die triom fantelijk berichtten: „Ziet U wel. dat wij gelijk hadden: nu zijn die maatre gelen toch maar ingetrokken." Het moge er op 1 ij k e n. dat de winkeliers den „strijd" gewonnen hebben, maar g e 1 ij k hebben zij daarom nog lang niet. De distributiedienst is niet voor den winkelier gezwicht, maar heeft den klant willen beschermen, waarin tevens de veroordeeling van deze han delwijze der winkeliers opgesloten ligt. Voor het oogenblik moge de winkelier in overwinningsroes leven zijn han deling zal ongetwijfeld een andere uitwerking hebben dan hij vermoedt en tot nu toe meent te kunnen constatee- Zij, die op laakbare wijze handel den. hebben zich immers leelijk in de kaart laten kijken en zullen stellig klanten kwijtraken. Zeker derven zij nu een deel van hun winst, daar een gedeelte van hun voorraad een keer minder rouleert. Het kwaad straft zich dus zelf, ongeacht andere „staartjes", die dit zwarte muisje nog wel eens kan hebben. De strijd tegen knoeiers met het voor de gemeenschap beschikbare zal steeds scherper worden. Jr. Met dit artikel beantwoorden wij tevens de repliceerende lezers, o.a. J. H. K. te Den H., D. te H„ L. B. te M. en v. d. G. te A. HET DAGBLAD VOOR NOORD HOLLAND VERSCHIJNT NA HEDEN EERST WEER OP A.S. DINSDAG. N.A.D.-VRIJWILLIGERS. Er wordt nogmaals op gewezen, dat de mogelijkheid van aanmelding voor vrijwillige dienstneming in den Ncdcr- landschen Arbeidsdienst op Zaterdag 1 Mei a.s. sliut. Tot en met. dien datum kan de aanmelding geschieden bij de N.AJJ.-bureaux. Vooral de a.s. studen ten en het a.s. overheidspersoneel, van welke categorieën geëischt wordt, dat zij hun arbeidsdienstpücht hebben ver vuld, .worden hierop, gewezen-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1943 | | pagina 1