NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR Vliegkampschip „Ranger" vernietigd. De „Provincie" zorgt voor twee verrassingen! Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau der Schager editie: Schaden: Laan 201. Telefoon 444 (2 lijnen). Postrekeninff 66189. DINSDAG 27 APPH. 1943. tCHAGFR FnrrrK. 87ste Jaargang No. 96. 2 pagina's. Hoofdredacteur: A. R. JONKER. Alkmaar. Deze Courant verschijnt dageltjka. Advertentie-tarief. Prijs der gewone advertentie* In dea« Editie 11 ct. per m.M. BU contract binnen een jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor de gchecle oplage op aanvrage. Afweerslag in Junis duurt voort. Het Duitsche legerbericht van 26 April luidt als volgt: HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER. - Het opperbevel van de Weermacht maakt bekend: JVan het Oostelijke front worden geen gevechtshandelingen van beteeke- nis gemeld. Voor de kust van den Kau- kesus brachten lichte Duitsche zee strijdkrachten een vijandelijke motor torpedoboot tot zinken, beschadigden verscheidene andere booten ernstig en schoten een schip in brand. De afweerslag aan het Westelijke Tunesische front duurt met onvermin derde hevigheid voort. Ondanks groote numerieke superioriteit bleef den Vijand ook gisteren elk succes om door te breken ontzegd. Doorbraken van ge concentreerde pantserstrijdkrachten werden opgevangen en de vijand werd na verbitterde gevechten onder zware verliezen aan pantserwagens verdre ven. Overdag en des nachts bevonden zich sterke formaties der luchtmacht boven den vijand en vielen gereed staande pantserstrijdkrachten. batte rijen en troepencolonnes met bommen en boordwapens aan. In luchtgevech ten en door luchtdoelgeschut werden 12 vijandelijke vliegtuigen vernietigd. Twee eigen jachttoestellen worden ver mist. Op het brandpunt van den strijd op gesteld. hebben zich de laatste dagen de tiende pantserdivisie, de divisie „Hermann Göring" en het regiment grenadiers 754 door voorbeeldigen strijdgeest en onverschrokken dapper heid bijzonder onderscheiden en de hoop van den vijand op een doorbraak verijdeld. Zooals in een extra bericht is bekend gemaakt, heeft een onder zeeboot onder bevel van den kapi- taen-leutnaot von Bülow in het midden van^het Noordelijke deel van den Atlantischen Oceaan het ter bewaking van de Atlantische convooiwegen gebruikte Ameri- kaansche vliegkampschip „Ranger" tot zinken gebracht. De Führer heeft kapitacn-leutnant von Bülow als 234en soldaat van de Duitsche weermacht het eikenloof bij het ridderkruis van het IJzeren Kruis verleend. HET BESTUUR DER FASCISTISCHE PARTIJ. Met den enkele dagen geleden be noemden nieuwen partijsecretaris en door den Duce nieuw benoemde vice- secretarissen der partij is thans het geheele bestuur van de fascistische partij vernieuwd. De leiding van de fascistische partij bestaat uit den Duce als opperste partijleider, den secretaris der fascistische partij, die de rang van een minister bekleedt en uit vier vice- secretarissen. Voorts heeft de Duce door de benoeming van even nieuwe leden van het partijdirectorium ook in dit 'partijbureau een personeele reorga nisatie tot stand gebracht. OPSTANDIGE BEWEGING ONDER KAUKASISCHE I RGVOLKEREN. De onlusten welke onder Kaukasi- sche bergvolken terstond na het uit wijken der Duitsche en Roemeensche troepen naar het Koebanbruggehoofd zijn uitgebroken tegen de terugkeeren- de bolsjewieken hebben zich de laatste weken tot een opstandige beweging toegespitst. De oorzaak daarvoor is te zoeken in het onmenschelijke optreden der bolsjewieken tegenover de vrij heidslievende bergvolkeren. Daar komt bij, dat de bolsjewieken in de ontruim de gebieden geen onderkomens of voor raden, laat staan oorlogsmateriaal aan troffen, en dat alle verkeerswegen en in.ichtingen grondig verwoest waren. De bergvolkeren zetten hun guerilla tegen de Sovjets met alle middelen voort. Het Massagraf van Tatorka. Omtrent de ontdekking van het massagraf van Tatorka bij Odessa heb ben de Roemeensche militaire autori teiten nieuwe inlichtingen ontvangen. Deze zijn. dat de Gepeoe te Odessa in de jaren 1940/'41 talrijke personen van Duitsche, Oekrainische en Bulgaarsche nationaliteit gearresteerd en naar de politieke gevangenis aldaar heeft over gebracht. Ook moeten vele Roemeen sche gezinnen uit Bessarabië en de Boekowina in deze gevangenis zijn op gesloten. Begin October 1941 zouden zich in totaal opgeveer 6000 Duitschers. Roemenen. Bulgaren en Oekrainers in deze gevangenis bevonden hebben. De Gepeoeagenten brachten in de dagen van 13 en 14 October 1941 al deze poli tieke gevangenen om het leven. De ge vangenis was leeg - toen twee dagen later de stad bezet werd. De Roemeen sche autoriteiten staan nu voor de vraag, of in het ontdekte graf deze lij ken liggen of dat zij in andere massa graven in de omgeving van Odessa ge zocht moeten worden. VHef laatste vliegkampschip der Ver. Staten. Over het tot zinken brengen van de „Ranger" meldt het D.N.B. nog. dat dit moderne snelle Amerikaansche vlieg kampschip een bemanning van meer dan duizend koppen en ruim 50 vlieg tuigen aan boord had. Met de „Ranger" is thans de laatste der vliegkampschepen gezonken, waar mede de Ver. Staten den oorlog zijn ingegaan. De Amerikaansche marine heeft juist in dit scheepstype verliezen geleden, die tijdens den duur van den oorlog nauwelijks aan te vullen zijn, daar nieuwe vliegkampschepen die in middels in dienst gesteld zijn of hulp- vliegkampschepen die van groote pas sagiersschepen zijn omgebouwd, even eens tot zinken gebracht werden. Van de Amerikaansche vliegkamp schepen boorden de Japanners de vol gende in den grond: de Saratoga bij Hawaiï, de Lexington, de Yorktown en de Wasp in de Koraalzee en de Enter prise en de Hornet bij de Midway- eilanden. Thans is als laatste de „Ran ger" gevolgd. BOMMEN OP ITALIAANSCH GEBIED. Aan het Italiaansche legerbericht van 26 April ontleenen wij het volgende: Vijandelijke vliegtuigen vlogen gis termiddag boven plaatsen van Sicilië en lieten bommen van klein kaliber vallen. Eenige gebouwen werden be schadigd, een burger te Licata (Agri- gento) werd gedood. In de vroege och tenduren van heden werd een aanval gedaan op het gebied van Cagliari. Het aantal slachtoffers is nog niet vastge steld. Vier onzer machines zijn de laat ste dagen van de krijgsverrichtingen niet op haar basis teruggekeerd. FAMILIEDRAMA TE ZÜRICH. Paaschzondag is te Zürich een ver schrikkelijk familiedrama voorgevallen. Tegen eenen 's middags zagen voor bijgangers, hoe een man op het balcon der vierde verdieping van een huis zichzelf met een pistoalschot trof en daarop over de balustrade in de diepte stortte, waar hij dood bleef liggen. De politie trof in de woning zes menschen aan. van wie slechts een elfjarig meisje leefde, dat evenwel kort daarop in het ziekenhuis eveneens den geest gaf. Uit bet onderzoek is gebleken, dat de 43-jarige Damm, directeur van het bij kantoor van een bank, eerst in de eet kamer, waar de tafel gedekt stond voor den maaltijd, zijn 78-jarigen vader heeft gedood door een schot in het hoofd en vervolgens in de keuken twee schoten heeft gelost op zijn 33-jarige vrouw. Daarop schoot hij in de gang zijn moeder neer en snelde toen naar de badkamer, waar zijn driejarig doch tertje kort tevoren door de grootmoe der was gebaad, en schoot het kleintje dood. Ten slotte doodde hhij in de kin derkamer- zijn beide andere dochtertjes van zes en elf jaar. Gebleken is. dat Damm reeds geruimen tijd zwaar over spannen is ge* eest. ZWEEDSCHE MARINE ROUWT OVER VERLOREN DUIKBOOT. De geheele Zweedsche pers publi ceert de mededeeling van den marine staf. dat. de pogingen om de beman ning van de verdwenen duikboot „Ul- ven" te redden, op Paaschzondag ge ëindigd werden, daar er geen hoop meer bestaat, dat er nog leden der be manning in leven kunnen zijn. Dien tengevolge is heden op schepen en ge bouwen van de Zweedsche marine de oorlogsvlag halfstok geheschen. Nader wordt gemeld, dat het zoeken na Paschen zal worden hervat. De wereld in weinig woorden De commissie, welke de IJslandsche regeering verleden jaar heeft benoemd tot het doen van voorstellen voor een republikeinsche grondwet, heeft voor gesteld, dat IJsland met ingang van 14 Juni 1944 een republiek zal worden. Naar de Duitsche minister van Volksvoorlichting en propaganda mede deelt, wordt de „Nationale feestdag van het Duitsche volk" dit jaar op 1 Mei gevierd. Feestelijkheden vinden op dezen dag, die als Zondag wordt be schouwd. niet plaats. Radio Moskou deelt mede, dat de Sovjetregeering besloten heeft de di plomatieke betrekkingen met de uitge weken Poolsche regeering te Londen te verbreken. Naar de Engelsche berichtendienst uit Ottawa meldt is de hertog van Connaught overleden. VERDUISTER GOED Deze week van 21.156.15 uur Maan op: 3.22, onder 12.25 27 April: Laatste Kwartier. D* massamoord op de Polen bij Smolensk door de Gepeoe. De Russische boer Kicselow vertelt tijdens het bezo;k van het Poolsche Roodv Kruis aan de leden de toedracht van den b (ialen moord der Ook In het NoordeD van het Oostelijk front heelt het voorjaar zijn Intrede gedaan. De eer3te lenteboden In den vorm van modder en smeltwater hebben loopgraven en bunkers over stroomd en met een slijkkorst over dekt Met behulp van een oude waterpomp wordt het water uit de loopgraven verwijderd SS PK Slapak-Atl-H-P m Het Duitsche volk verdeelt zijn rantsoenen. Men staat vrijwillig iets af. (Van onzen Berlijnschen correspondent) Onze Berlijnsche correspondent telefoneerde ons hedenmorgen het volgende: Binnenkort zal een reeks maatrege len worden getroffen ten behoeve van de bevolking in die deelen van het Rijk, die in buitengewoon groote mate bloot staat aan luchtaanvallen. Daarbij is allereerst gedacht aan de industrie-centra van West-Duitsch- land en aan de havensteden in het Noord-Westen, die tot oorlogsterrein verklaard zullen worden. De Duitsche regeering plaatst zich op het standpunt, dat de bewoners de zei- gebieden offers moesten bren- fen, welke aanzienlijk zwaarder zijn an de oorlogslasten welke de overige bewoners van het Rijk hebben te dragen. Niet alleen lijden de men schen in deze bedreigde gebieden materieel, doch ook in geestelijk en lichamelijk opzicht hebben zij een moeilijken last te dragen. Tengevolge van de nachtelijke alarmeeringen ontberen zij dikwijls den noodigen slaap. Iemand, die 's nachts moet werken, voortdurend op zijn hoede moet zijn en steeds bereid moet blijven bij het blus- schingswerk mee te helpen zal meer voedsel noodig hebben dan iemand, die zijn normale nachtrust geniet. Aan dezen toestand zal door doel treffende maatregelen een einde wor den gemaakt. Dr. Göbbels heeft in Das Reich deze maatregelen aangekondigd. Het frontkarakter dezer gebieden eischt, volgens hem, dat zij ook als fgiont wbrden behandeld. Da be woners zullen in de toekomst extia rantsoenen levensmiddelen krijgen. In dit verband doet de mihiseer- een beroep op de bevolking der gouwen die niet of slechts weinig onder luchtaanvallen hebben te lij den en een levensstandaard heb ben. die aanzienlijk beter is dan in de bedreigde gebieden. De minister is er van overtuigd, dat het niet alleen rechtvaardig, maar in den geest van het volks gevoelen zal zijn indien de overige bevolking een deel van haar rant soenen beschikbaar stelt voor de volksgenooten in de bedreigde ge bieden. DE KRIJGSVERRICHTINGEN IN CHINA. Domi emldt van een Japansch steun punt aan het front van Hopi en Honan, datl, nadat generaali Soentienying, de bevelhebber van de gereorganiseerde vijfde divisie der 24-ste legergroep, zich had overgegeven, de vijandelijke linies volkomen ineengestort en de ongeocr ganiseerde resten der troepen overal in den pan gehakt zijn. Duizenden ge vangenen werden gemaakt, het grootste deel van het 24-ste vijandelijke leger werd omsingeld. NIEUWS IN 'T KORT. Op Goeden Vrijdag is in de kerk te Naarden de traditioneele uitvoering door de Ned. Bachvereeniging van het evangelie van Mattheus, de Mattheus Passion gegeven. Twee uitvoeringen bleken dit jaar niet voldoende waarom ook de generale repetitie op Witten Donderdagmiddag voor het publiek toegankelijk werd ge steld. Ongeveer 6000 personen uit alle deelen van het land woonden de drie uitvoeringen bli. Op 63-jarigen leeftijd is te Zwolle Zaterdag de aldaar staande Ned. Herv. oredikant dr. G. Horreüs de Haas over leden. Een arbeider te Rhenen heeft bij den Cunerawcg een merkwaardig stee- nen voorwerp opgegraven, dat een vuursteenen beitel uit het steenen tijd perk bleek te zijn. De uit de 13e eeuw dateerende gast huiskapel in de Koningstraat te Rhe nen is ingestort. De overgebleven ruïne men zou juist met de restau ratie beginnen is ook neergehaald om instortingsgevaar te voorkomen. Op den Ringdijk te Overschie is Za terdag een 6-jarig knaapje door een autobus van de R.E.T.-aangereden en aan de verwondingen overleden. De 13-jarige A. G. te Maasland Is Zaterdag van een wagen gevallen, er onder gekomen en op slag gedood. Te Groinngen is op 81-jarigen leef tijd overleden mr. dr. J. Boot, oud gemeentesecretaris van Utrecht. In verband met het jubileum van de Bossche postzegelvereeniging zal daar ter stede A>p 9 Mei een tentoonstelling van postzegels en poststukken worden gehouden. De Staatcourant no. 79 van 22 April bevat het besluit van den secr.-gen. van het Dept. van Financien tot uitvoering van hgt besluit van 9 Aug. 1941, betref fende de vermogensbelasting en de verdedigingsbelasting I. Hierin wordt uiteengezet hoe de schatting der effec ten zal plaats vinden. De eerste nederlagen voor de westelijke kampioenen. Zoo is er tijdens de Paaschdagen plotseling groote spanning geko men in den strdij om den hoog- sten titel, welke de N.V.B. kent. Immers, zoowel Feyenoord als ADO hebben hun eerste neder laag geleden en in beide gevallen was die nederlaag verdiend. Het gevolg hiervan is, dat feite lijk alle ploegen nog een kans hebben op de eereplaats en zeker moet met Enschedé ernstig reke ning gehouden worden. Enschedé speelde den Eersten Paaschdag in Nijmegen tegen Feijen- oord en bleek niet alleen over een minstens even sterke verdediging te beschikken, maar bovendien over een gevaarlijker voorhoede, zoodat de Feijenoord-verdediging langen tijd op volle toeren moest spelen om onheil te voorkomen. Toch nam Enschedé de leiding na ongeveer een half ur en behield die, ook toen in het laatste kwartier Feijenoord alles op den aanval zette. Toen bleken de doelman van de Sportclub en zijn kleine achterspeler Hagels schier niet te passeseren. ADO nam op den tweeden Paasch dag weliswaar de leiding tegen Willem n. maar al spoedig bleek, dat de Tilburgers over een veel betere ploeg beschikten en zij na men het spel dan ook weldra in handen. Nog voor de rust werd het 31 voor Willem II en toen het na de thee zelfs 41 werd, was ADO royaal geklopt De stand luidt thans: Feijenoord 6 3 2 1 54 8 Enschedé 5 2 1 2 97 5 Willem II 6 2 13 12—13 5 ADO 4 12 1 6—7 4 Heerenveen 5 2 0 3 13H3 4 De beslissing in de tweede klasse is gevallen,.In de A-afdeeling wist OSV gelijk te spelen tegen HBC en dat was voor de Ooslzaners vol doende, om onbereikbaar bovenaan te blijven. In de B-afdeehng werd DOS kampioen dank zij een fraaie 41 zege op AFC, dat trouwens op een goed seizoen kan terug zien. De overige wedstrijden waren van geen enkel belang meer West-Frisa won met 10 van ZFC. dat zich niet al te zeer inspande, terwijl Alcma- ria met 63 van de Kennemers won, welke uitslag ook niets ter zake deed. Wat de overige competitiewed strijden betreft, DTS speelde gelijk tegen TYBB, wat voor de Ouakar- spelieren een behoorlijk resultaat is. Belangrijker evenwel was de over wining van LSW op Atlas, waar door de Langedykers weer wat dichter by den titel zijn gekomen. Tenslotte won KFC voor den be ker van UW en plaatste zich daar door in de eerste ronde. Maar de groote verrassing was wel het gelij ke spel, dat Wieringerwaard bevocht in den Helder op HRC. waardoor de Wieringerwaarders zich klasseerden voor den beker! SCHAGEN—G.V.O. 1—1. De Spartanen stelden teleur. De omstandigheden waren van zulk een aard, dat fraai spel niet mogelijk was. Schagen had gedurende de eerste helft de wind tegen, wat niet wegnam,' dat de geel-zwarten in het veld een zekere meerderheid aan den dag wis ten te leggen. We zagen verschillende goede aanvallen: in het bijzonder was het de linksbuiten. Schoorl, die steeds opnieuw op het doel van de gasten aftrok en daar menig gevaarlijk mo ment wist te scheppen. Het was een geluk voor de G.V.O.-ers, dat geen der geboden kansen door de Schager voor hoede werd benut. De gasten van hun kant waren voer doel allerminst gevaarlijk. Ze vertoon den een gepeuter, waartegen in het bijzonder doelman Slikker ten volle opgewassen bleek. Zoo bleef de st nd onveranderd tot omstreeks 5 minuten voor de rust. Een zeer hoog aangespeelde bal be landde toen voor het Schager doel, vermoedelijk tengevolge van de wind beoordeelde Slikker hem verkeer i en zonder dat G.V.O. er verder aan te pas kwam leidden de bezoekers eenigs- zins geflatteerd met 1—pO. Daarmee kwam de rust. Na de hervatting zou Schagen wel uit een ander vaatje tappen, zoo waren de verwachtingen. Inderdaad zag het daarnaar aanvankelijk- uit. Nadat Stam van de vleugel een prachtig schot had ingezonden, dat door den G.V.O. doel man niet zonder een zekere dosis ge luk was gehouden, deed Schoorl een poging, die doel trof. De stan^ was 1-1. Nog enkele schoten volgden, toen zakte hef spel ineen om tot het einde niet meer op te leven. Schagen kroop door het oog van den naald, toen de scheidsrechter, even voordat G.V.O. zoowaar nog wist te doelpunten, had afgefloten wegens een overtreding, die door de Schager aanhangers gaarne werd aanvaard, maar die door ons niet werd geconsta teerd. Deze G.V.O.-uitval op zichzelf was het gevolg van een fout, die zoo dikwijls wordt gemaakt bij een te groot overwicht: te ver opdringen van de middenlinie. Vooral gebrek aan schotvaardigheid was oorzaak, dat er van verdere doel punten geen sprake meer was. En zoo eindigde deze wedstrijd, waarin Scha gen niets meer te winnen of te ver liezen had met een gelijk spel, een re sultaat, dat voor de geelzwarten zeker beter had kunnen zijn. De Nederlandsche Omroep gaf op Vrijdag, Zaterdag en Zondag eeo groote Paaschuitvoeriog van Richard Wagner's Bühnen Wdhfestsplel .Parsifal" door het Omroep-sympbonieorkest cn koren met medewerking van verschillende bekende Nederlandsche en Duitsche solisten. Het geheel stond onder leiding van Pierre Reinards. Fritx Harlan (Deutsche* Theater, Den Haag) (links) in den rol van „Amfortos" en August Selder (Kammersanger van de Opera te Leipzlg) als „Parsifal". CNF-Sage»-P*xm Wielrennen. NOORDHOLLANDERS ROEREN ZICH Pronk—Evers eerste in Nijmegen. Nadat Wieringen het wielerseizoen geopend had, :s het gedurende de Paaschdagen tot volle ontplooiing gekomen: twee wegwedstrijden in het Zuiden des lands, een kleinere in het Westen en twee groote, goed be zette baanwedstrijden, respectievelijk in Utrecht en Nijmegen. Wat die baanwedstrijden betreft, de Noordhollandsche vertegenwoordigers toonden hun mannetje te staan. Natuurlijk was Arie van Vliet in Utrecht weer de sterkste op de sprint (Derksen ontbrak nog wegens een on willige spier!), maar dat Peters uit Haarlem op het sprintnummer de twee de plaats bezette, stemt tot voldoening. Trouwens, ook de verrichtingen van Remkes en Pronk moeten genoemd worden. Zij werden resp. 3e en 4e. Een ploegachtervolging was voor Schulte—Boeij en—Bakker—van Am sterdam en de koppelwedstrijd moest halverwege gestaakt worden. Op dat oogenblik lagen Schulte—Boeijen en v. Amsterdam—Evers aan den kop. In Nijmegen versloeg v. Vliet Rem kes, nu werd Peters 4de achter v. d. Vijver en vóór Pronk en Smits. De ploegachtervolging leverde een over winning op voor v. d. Voort—Bakker- Klink—Groenewegen en het hoofdnum mer, de koppelwedstrijd over 50.K.M.. werd op fraaie wijze gewonnen door Pronk—Evers. Gedurende alle ronden werd er zoo gejaagd, dat geen enkel klassement kon worden verreden' De zege was echter geheel verdiend, omdat Pronk—Evers steeds aan den kop gingen en tenslotte met een halve ronde voorsprong als eerste eindigden. Tweede waren Rem kesGroenewegen, terwijl de rest. een of meer ronden achterstand had. Zaankanters op den weg. Eenige Zaankanters namen deel aan de Ronde van Stein, een zeer zwaar parcours, dat slechts door 13 van de 149 deelnemende renners werd uitgereden. Vooral de bergen maakte hier slacht offers. Schulte was onbetwist eerste en hij won bovendien de z.g. bergpremie. Tot d e geplaatsten behoorden twee Zaan dammers, die op een uitstekenden inzet van het seizoen kunnen terugzien. De uitslag was: 1. Schulte: 2. Seijen: 3. Steenbakker; 4. Bakker (Zaandam): 5. Pellenaars; 6. Schellingerhout (Zaan dam): 7. Lambrichts. Tenslotte plaatste de Zaandammer Blauw zich 4e in het Laakcriterium. dat Maandag in den Haag werd gehou den. VOETBALUITSLAGEN. Kampioenschap van Nederland. ADO—-Willem n 1- F'oordEnschedé 0- 1-2 6-1 DISTRICT IV. Eerste klasse. NoadRoermond LongaPicus DISTRICT V. Eerste klasse. LSCSneek 1-i DISTRICT I. Tweede klasse A. OSV—HBC 3-3 West-Frisia-ZFC 1-0 A. Victrix-üe Kenn, 6-3 Tweede klasse B, DOS—AFC DWVZeeburgia HVCHercules DISTRICT I. Derde klasse A. ZaandijkOSC 1-0 Schagen—GVO 1-1 Derde klasse B. DTS—TLIBB 1-1 HalfwegHelder 2-3 Derde klasse D. Hollandia-De Meer 3-0 .Vierde klassc A. 4-1 2-0 2-3 BEKER WEDSTRIJDEN. LSW 1926-Atlas 7 MFCOudesluis 8 Vierde klasse C. USVU—CSV 4 DISTRICT I. Afd. F. UW—KFC 1 Afd. G: HRCW'waard 1 Vierde klasse. Afd. I. Purm.-Sybekarüpel 3 Paarden. Verrassingen op Duindigt. Zaterdag, Zondag en Maandag heb ben de liefhebbers van de paardensport hun hart kunnen ophalen, De eerste twee dagen had Duindigt voor zich ge reserveerd, de derde dag was voor Mereveld. Er werd goede sport gegeven op alle drie courses, terwijl de noodige verras singen niet ontbraken. Men zie trou wens maar naar de toto! Clyde d'Anvil: 28.40 De resultaten van Zaterdag waren: Coloradoprijs, 1740 meter: 1. Clyde d'Anvil tijd 3 min 02 (km. tijd 143.6), toto winnend 28.40, pl. 5.80; 2. Hen- drika D. 4.60; 3. Eppo Ooststar 2.70. Billitonprijs, 1800 meter: 1. Olympiu® tijd 2.05.2 met" vele lengten; w. 1.70, pl. 1.20; 2. Liltle May Dun pl. 1.50. Crackprijs, 2000 meter. 1 Barones Spencer, tijd 3.08,1. km-tijd 1.29,6; win nend 270, plaats 1.50; 2 Cisca b. f 1.40; 3. Casindra 2.10. Dlophonprijs, 1350 meter: 1. Non Plus Ultra, tijd 1.31.8; winnend 8.50, plaats 2; 2. Marjolet 1.30. Casinoprijs, 2040 m 1. Excellent 3.18, km-tijd 1.30, 1 winnend 2.50, pl. 1.50: 2. Cycloon 2.20; 3. Godin 6 50. Beribi-prijs, circa 2000 meter: 1. Du- roc tijd 2.16.6 met drie lengten winnend 13, pl. 2.30; 2. La Vic Rose 1.50; 3. Morihan 2.30. Clingendaalprijs, 2220 meter: 1. So- prana, tijd 3.19,5 km-tijd 1.27,5, win nend 1.90; plaats f 1.30; 2 Dutch Hanover 1.60; 3. Guard 3.60. Tetratemaprijs, 1350 meter: Toml. tijd 1.27,4 met 1# lengte; winnend 5.30, plaats 1.60; 2 Fougue 1.30: 3. Kif-Kif 1.50. Dc tweede dag. Duindigt-prijs, 2040 meter: 1. Eppo Ooststar in 3 min. 25 s. (km-tijd 1 min. 39.5 sec); winnend 8.50 en plaats 2: 2. Graaf Norbert g 1.90 en 3. Clyde d'Anvil 1.60. Lenteprijs, 2000 meter: 1. Kaciole in 2 min. 22,2 sec.; winnend 1.80, plaat* 1.20; 2. Pampelune 1.50. Demosthenesprijs: 1. Friedensbote in 3 min 36 sec.' (km-tijd 1 min. 37 sec.), winnend 16.30, pl. f 3.70; 2. Darius e 2.90 en 3. Excellentie Brewer 2.60. Buccaneerprijs. 2500 meter: 1. Aqui- lon in 3 min. 8 sec., winnend 3 en pl. 1.30; 2. Icare 1.20 en 3. Orfosse 2.80. Groote Paaachprijs, 2020 meter, eer ste serie: 1. Narciso in 3 min. 6,5 sec (km-tijd 1 min. 29.5): winnend 1.70 en pl. 1.40; 2 Allouez 1.50 Tweede serie: 1. Narciso in 3 min. 4,4 sec (km- tijd 1 min. 29.5 sec.) winnend 1 70 en pl. 1.30; 2. Oe3gre 1.80. Toto defini tief: Narciso winnend 1.70 en pl. 1.60; 2. Oeagre 3. Aprilprijs, 1800 meter: 1. Solidor in 2 min 5.4 sec. winnend 5 en pl. 2.10; 2. Melisseen 3.40. Diomedesprijs, 2200 meter: 1. Benna Dosa in 3 min. 26 sec. (km-tijd 1 min. 33.6 sec.) winnend 5.60 en pl. 2.10; 2. Job 1.60. Prijs van Auteuil, 4000 meter: 1. Etna 2 in 5 min. 14,2 sec., winnend 1.60 en pl. 1.20;.2. Sartene 1.50. Mereveld lenteprijs, afstand 2040 meter: l.Har- rie Scott. winnend 3.80, pl. 1.60, tijd 3.22,2 km-tijd 1.39.1; 2. Heny's Girl 2.20; 3. Gruno's Gregor 1.80. Ribesprijs, afstand 2120 meter: 1. Ba ron Harvester, tijd 3.19, winnend 4.30 pl. 1.80, km-tijd 1.34.8; 2. Elionora 1.80. Sneeuwklokjesprijs. afstand 2040 m.t 1. Dirk Norton, winnend f 4.60. pL 1.90, tijd 3.14, km.tijd 1,34.2; 2. Orego- rius 1.60. Anemoonprijs, afstand 1700 m. Eer*t« heat: 1. Flying Guy winnend 6.40, pl. 1.60. tijd 1.38.2 m-tijd 1.33.1; 2. Fred Mc. Clyo K 2.10; 3. Edelman 2.10; 4. Xaverus 9.20. Tweede heat: 1. Edel S-ott winnend 5.30, pl. 1.80, tijd 2.33.6. km-tijd 1.29.3: 2. Flying Ouy f 1.30; 3. Fred Mc. Clyo K. 1.50. Der de heat: 1. De Fanfare Prinses, win* nend 20.30. plaats 5.40, tijd 2.34. km- tijd 1.30 6; 2. Edel Scott 1.20; 3. Eulo- gie Scott 2.60. Vierde heat: 1. De Fanfare Prinses winnend 1.50, töd 2 43.2, km-tijd 1.36. Totalisator definitief: De Fantam Prinses, winnend 9.10, pl. 3.40: t. Edel Scott 2.90. Freesiaprijs, afstand 2420 meter: 1. Baronesse K„ winnend 4.80 pl. 2.J0. tijd 3.34.6, km-tijd 1.29.4$ 2. zoon r*a David Guy 1.70. Turnen. HALLO, MET DASKO. i de Z331 van den heer Slikker heeft de gymnastiekvereeniging Dasko te Warmenhuizen op beide Paaschdagen een opvoering gegeven ha3,r turnrevue „Hallo met DASKO. voor op beide middagen ee£ zoo goed als uitverkochte zaal. .„9nd?r, leiding van den directeur, wim Veldstra uit Alkmaar, is in een. zeer vlot tempo een turnprogram uitgevoerd, dat een bewijs leverde, yan ernstig trainen. De vereeniging beschikt over een goede dames- en heerenafdeeling; de eerste bracht een zeer goede ryth- misehe oefen ine en eveneens goede brugoefening. De heeren-afdeeling \vas vooral aan de rek byzonder goed. hoewel de oefening aan de brug eveneens goed verwerkt werd. Ook de meisjes- en jongensafdee- nn^en bevatten enkele nog jon ge krachten, die voor de vereeniging veel waarde kunnen hebben. De paard- en brugoefeningen der jon gens werden vlot verwerkt. Bij het reknummer der heeren deed zich het gemis aan voldoende ruimte zeer voelen. Thans moest worden volstaan met een laagrek nummer, doch dat desondanks van zeer goed gehalte was. De overige nummers kunnen we onbesproken laten. Alles stond op een zeer goed peil en geeft ons de overtuiging, dat DASKO een ver eeniging is, waar men met veel ani mo werkt en waarbij de resultaten niet zullen uitblijven. Ter afwisseling' zong mej. Truui Schot uit Alkmaar enkele aardige nummers, terwyl het Hawaï-trio van mej. Gus Greve met haar optreden veel succes had. Waneer wij dan tenslotte nog het springballet en de Japansche larttaamdanss memoree- ren, dan meenen wij hiermede te kunnen volstaan. „Hallo, met DASKO," was ker voor den leider Veldstra een welverdiend succes. NED. GYMN. VERBOND BIJEEN. Op de jaarvergadering van het N. G. V.. gehouden te Utrecht, werd het ge heele dagelljksche bestuur het eere lidmaatschap van het verbond aange boden. o.w. den heeren W. de Graaf L. J, A. v Ekeren, J. H. m. d. Berr' J Hop en J. H. F. Somer.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1943 | | pagina 1