NOORD-HOLLAND e O DAGBLAD VOOR De breuk tusschen Moskou en de Poolsche regeering. De toestand in Tunis. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau der Schager editie: Schagen: Laan 201. Telefoon 444 (2 lijnen). Postrekening 66189. WOENSDAG 28 APRIL 1943. SCHArFR EDITIE. 8?ste Jaargang No. 97. 2 pagina's. Hoofdredacteur: A. R. JONKER. Alkmaar, Deze Courant veraehfltat dagelijks. A d v e r t e n 11 e-t a r i c f. Prijs der gewone advertenties in deze Editie 11 ct. per rnJH. Bij contract binnen een jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor de geheelc oplage op aanvrage. Men wilde een lastigen vragensteller verwijderen. den kunnen brengen door een onder zoek van het Internationale Roode Kruis naar de identificatie der lijken van Katyn te aanvaarden. Maar dat zou te normaal en politiek correct zijn geweest. Zij hebben er de voorkeur aan gegeven verontwaardigd te zijn, hetgeen veel gemakkelijker is, wanneer men de zekerheid heeft ongelijk te hebben voor de rechters. Intusschen is het volkomen duidelijk, dat de verbre king der diplomatieke betrekkingen tusschen Moskou en, een regeering, die beschermd wordt door Lohden, geen feit is, dat het Engelsch-Sowjetrussische bondgenootschap versterkt. Of wel En geland verklaart zich solidair met ge neraal Sikorsky en dan zullen de En- gelsche betrekkingen met de7 Sowjet- unie er ernstig door getroffen worden, of wel Engeland aanvaardt het besluit van Moskou en dan zal het ermee eindigen de Polen uit te leveren aan de genade der Sowjets. •- Inzake het verbreken der betrekkin gen tusschen de Sovjet-Unie en de Poolsche emigranten te Londen heeft de woordvoerder der Wilhelmsstrasse een officieele verklaring afgelegd, waaraan het volgende wordt ontleend: Het Duitsche antwoord op de vraag, waarom Stalin dezen stap heeft gedaan, luidt: 1. Stalin wil met den z.g. Poolschen ambassadeur te Moskou een lastigen vragensteller verwijderen, die niet al leen naar de dooden van Katyn, doch ook naar de andere 1V-, millioen weg gevoerde en verdwenen Polen zou kun nen vragen. De Poolsche krijgsgevan genen, die in Duitsche handen gevallen zijn 694.000 man zijn allen nog in leven. Waar zijn de 1 y, millioen Pool sche soldaten en burgers, die in bolsje wistische handen vielen? 2. Stalin wil zich door deze breuk onttrekken aan iedere verdere bespre king over territoriale kwesties aan de W. grens der Sovjet-Unie. Hij be schouwt Polen als te liggen binnen de strategische grenzen der Sovjet-Unie en denkt er niet aan een of ander ver drag of een overeenkomst na te komen. Door deze breuk wil hij ook den En- gelschen en Amerikanen zeer duidelijk elk debat over territoriale kwesties in Oost-Europa beletten. Van een propagandistisch uitbuiten der misdaden door Duitschland en Sikorski is geen sprake. De z.g, regeering der Poolsche emi granten moest uit' den weg geruimd worden, omdat klaarblijkelijk reeds een bolsjewistische regeering voor geheel Polen naar het voorbeeld van Kuusinen is voorbereid Nu moeten Engeland en ook de Ver.,Staten hun protégé in den steek laten omdat de bolsjewistische bondgenoot zulks wil. Een nieuw be wijs voor de machteloosheid en onkun de van Engeland om zijn wil aan ,de Sovjet-Unie op te dringen. Wanneer het erop aankomt, den bolsjewistischen t.ndenzen den voet dwars te zetten, faalt Engeland, zelfs daar waar het diengene betreft ter wille van wien het dezen oorlog heeft ontketend. United Press meldt uit Londen, dat de Sovj et-regeering het besluit om de betrekkingen met de Poolsche emi granten te verbreken, 1 genomen heeft zonder van te voren overleg- te plegen met de andere geallieerden met inbe grip van Groot-Britannië. In een commentaar op de verbreking der betrekkingen door de regeering te Moskou met de uitgeweken Poolsche regeering wijst de Popoio di Roma er op, dat de leiders van het Kremlin generaal Sikorsky in verlegenheid had- Ook in het Noorden van het Oostelijk front heeft het voorjaar zijn intrede gedaan. De eerste lenteboden In den vorm van modder en smeltwater hebben loopgraven en bunkers over stroomd en met een 3lijkkorst over dekt. Met behulp van een oude waterpomp wordt het water utt de loopgraven verwijderd SS PK Slapak-Atl-H-P m Het oordeel van Berlijn. Berlijnsche militaire kringen ken schetsen den toestand in Tunesië als volgt- 1. Het geheele front is op dit oogen- blik verdeeld in talrijke gevechtssec- tors van plaatselijk belang. Tot op he den heeft de vijand nergens een noe- roenswaardigen vooruitgang weten te verwezenlijken en het Duitsch opper bevel houdt er zich thans mede bezig de verdedigingslijnen te verbeteren, waar zich plaatselijke doorsijpelingen hadden voorgedaan. De uitvoering van deze bewegingen heeft dikwijls geleid tot de omsingeling van vijandelijke eenheden, welke werden vernietigd. Men doet te Berlijn vooral het buiten gewoon verbitterd karakter van de aanvallen en tegenaanvallen uitko men. 2. De Britten vallen overal aan met colonnes, die op groote diepte van af stand tot afstand zijn opgesteld. 3. Men onderstreept de activiteit van het luchtwapen en vooral van de stuka's. die zich verwoed op de Brit sche colonnes werpen, welke zich ach ter het front verplaatsen en waaraan zij zware verliezen toebrengen. Te Berlijn wacht men met gerust heid het verder verloop der operaties af en men doet opmerken, dat de doel matige weerstand, die sinds zes dagen door de Duitsch—Italiaansche troepen wordt geboden, vergemakkelijkt wordt door de gunstige stellingen van de Spil troepen. In verband met het bovenstaande kan nog worden medegedeeld, dat de pauze, die thans aan de meeste resto ren in Tunesië is ingetreden, te Berlijn als een nieuwe stilte voor een nieuwen storm beschouwd wordt. De sprekei van het opperbevel van de weermacht verklaarde gisteravond: „Wij verwach ten binnenkort een nieuwen grooten aanval van de Britten en wel van het eerste en van het achtste leger. De rol van de Amerikanen is uitgespeeld. Zij nemen niet meer aan de gevechten 'eel." In 16 dagen 193 pantser wagens vernietigd. Britsche terreuraanval op steden in W.-Duitschland. UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER. 27 April. - Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: Van het Oostelijke front wordt we- derzijdsche bedrijvigheid van verken ners en stoottroepen gemeld. Ook de tweede faze van den grooten BritschAmerikaanschcn aanval op het Tunesische front is mislukt door den wil tot afweer van de Duitsch—Italiaansche troe pen. Gisteren overdag ondernam de vijand slechts nu en dan hevige aanvallen en opmarschen. Zij werden ten deele ir» tegenaanvallen afgeslagen. In dentijd van 20 tot 26 April werden 193 vijande lijke pantserwagens door formaties van het leger en de luchtmacht vernietigd of defect geschoten. De bloedige verlie zen van den vijand zijn ernstig. Bij de zware afweergevechten hebben zich dc Ital. divisies „Pistoia" en „Trieste" bij zonder onderscheiden. In trouwe wa penbroederschap met de daar opgestel de Duitsche formaties sloegen zij tal rijke met groote overmacht onderno men vijandelijke aanvallen af./ Britsche bommenwerpers vielen in den afgeloopen nacht eenige plaatsen in West-Duitschland aan, waaronder de steden Duisburg, Obcrhauseh en Muelheim. Woonwijken, ziekenhuizen en andere openbare gebouwen werden getroffen. De bevolking leed verliezen 16 der vijandelijke vliegtuigen werden neergeschoten. Nader wordt gemeld: Het aantal slachtoffers, dat gevallen is onder de burgerbevolking door de- vijandelijke aanvallen, waarvan mel ding is gemaakt in het weermachtbe- richt van heden, bedraagt 74 dooden en 177 gewonden te Grosseto, 10 dooden en 12 gewonden in totaal in Sant An- tioco en Bari. Het aantal slachtoffers tengevolge van den aanval op de streek van Cagliari is beperkt tit 18 gewon den. Britsche bommen op Italiaansch gebied. Aan het Italiaansche legerbericht van 27 April ontleenen wij nog 't volgende: Gistermiddag hebben 4-motorige vlieg tuigen de stad Grosseto gebombar deerd en met mitrailleurvuur be stookt. Aan burgergebouwen. o.m. het Roode Kruis-hosnitaal en de kinderbewaarnlaats werd aanzien lijke schade veroorzaakt. 2 vlieg tuigen werden door den afweer od den grond vernield. Meermotorige vijandelijke vliegtuigen hebben San Antioco (Cagliari). Augusta. Bari en Trani aangevallen. De afweer od den grond bracht drie bommenwer pers ten val: Eén in Sant Antioco. eén in Augusta en den derden boven de woonwijk van Bari. HET MASSAGRAF VAN KATYN. De diplomatieke correspondent van het D.N.B. wijst in verband met de door de ontdekking van het massagraf van Katyn tusschen Moskou en de Londensche Polen ontstane spanning op een nota van de Poolsche afdeeling van het vroegere Fransche ministerie \an Buitenlandsche Zaken, gedateerd 15 Mei 1940 en aldus luidende: „De am bassadeur van Gr. Britannië heeft aan de leiding van de Poolsche Afdeeling meegedeeld, dat de Poolsche regeering aan de Britsche regeering de publica tie eener gemeenschappelijke Engelsch —Fransen—Poolsche verklaring heeft voorgesteld, waarin geprotesteerd wordt tegen de door de Russen in Polen be gane wreedheden. Het Forei'gn Office acht in de huidige omstandigheden der gelijke voorstellen niet geschikt, daar zij geen practische beteekenis hebben en aan den anderen kant politieke moeilijkheden met zich mee zouden kunnen brengen." DE ONDERGANG VAN DE RANGER. De ondergang van het Noord- Amerikaansche vliegtuigmoederschin „Ranger" beheerschte gister de frontpagina's van de Duitsche och- tendbers. De „Völkische Beabachter" legt den nadruk op de beteekenis van de ze militaire actie, waardoor de oor logsvloot van de geallieerden even als het stelsel van hun handels- scheenvaart zwaar zijn getroffen. Het feit. dat het Noord-Amerikaan- sche Ministerie van Marine weigert een standpunt in te nemen ten over staan van het Duitsche extra-be richt. accentueert, naar het blad op merkt. de hevigheid van den slag. welken de vijand heeft moeten op vangen. Na twintig |aax bulten gebruik te zijn geveest zal de Hackfortsche molen ca Vorden (G!dJ weer van wieken voor zien en geheel gerestaureerd worden, hetgeen een belangt ijke aanwinst root het landschap zal bettekenen. Het aanbrengen der 23 meter lange stalen wieken, welke elk 1500 K.G. wegen CNF-W. P. Zeylemaker-Pax m Rationalisatie bij de wapenproductie. (Van onzen Berliinschen corresDond.) Onze Berlijnsche correspondent te lefoneert heden: Ter besparing van tiid en materiaal heeft de Duitsche minister van pro ductie van munitie. Speer, een reeks maatregelen afgekondigd, die reeds aanzienlijke resultaten hebben opge leverd. Een dezer technische maatregelen wordt aangeduid met het begrip „Entfeinung". Het berust op hel principe, dat verschillende werk stukken niet meer zooals vroeger in uiterst volkomen vorm worden afge leverd. Vroeger placht men bijv. bom men en granaten over de geheele mantelonn.vlakte te schuren en te po lijsten. terwijl volgens de nieuwe methode uitsluitend de belangrijkste deelen on die manier worden behan deld. waardoor tiid en arbeidskrach ten worden bespaard. Bovendien streeft men naar zoo zuinig moge lijk met de grondstoffen om te gaan. Voor een bom van 250 kg gebruikte men vroeger een blok staal met een gewicht van 275 kg. Thans neemt men voor een zelfde projectiel een blok van 180 kg. zoodat een besparing van niet minder dan 95 kg ner bom wordt bereikt. Gelijktijdig spaart men ook tijd. En de slijtage van werktuigen, machines en transportmiddelen is eveneens ge ringer. Door deze methode komt der halve tijd, eehergie en materiaal vrij voor de productie van andere soor ten oorlogsmateriaal. Tenslotte is in de laatste maanden de rationalisatie in dc wapenindustrie en in de wèrkplaatsen voor muni tie nog aanzienlijk verhoogd. Aangezien deze rationalisatie pas enkele maanden aan den gang is, is nog een reeks andere maatregelen, die op het program staan, te ver wachten. JAVAANSCH LEGERCORPS IN OPRICHTING. Uit Batavia wordt bericht, dat op initiatief der Japansche militaire auto riteiten op Java een corps van inheem- sche strijdkrachten zal worden opge richt. Er is een groot aantal aanwer- vingsbureaux ingericht, die 29 April a.s., den verjaardag van den Keizer, hun deuren zal openen. Van Japansche zijde verwacht men, dat 10.000 Javanen zich voor dit corps zullen aanmelden. VOORSCHOTPREMIE ONGEVALLENWET 1921. De waarnemend secretaris-gene raal van het departement van sociale zaken heeft bepaald, dat te rekenen vanaf 3 Januari 1943. de voorschot- premie. verschuldigd door werkge- rs. wier bedrijven verzekerings- plichtig zijn krachtens de Ongeval lenwet 1921. bedraagt per f 1.loon zooveel maal 0.0011 gulden als het gevarencijfer hunner bedrijven een heden bevat. Krachtens besluit van 16 Dec. 1929 was dat cijfer 0.0010. De ingevoerde verhooging bedraagt dus 10 pet. Vereenigde Stalen bereiden bombardement van Japan voor. Japansche luchtaanvallen op bases in Tsjoengking-China Te Tokio kent mep groote beteekenis toe aan de nieuwe aanvallen van •'de Japansche luchtmacht op de Amerikaan- sche luchthavens in de Chineesche pro vincies Hoenan en Foekien. Deze aan vallen bewijzen, dat Japan niet van plan is de Ver. Staten ongestoord voort te laten werken aan de uitbreiding der luchtstrijdkrachten, wier taak het zal zijn het Japansche moederland te bom bardeeren. Washington heeft voor dit doel twee luchtgroepen opgericht, waarvan de eene gestationeerd is in Tsjoenking- China en de andere in Alaska. V De Japansche vliegers slaagden er in startbanen en militaire inrichtingen on bruikbaar te maken, maar wisten slechts vier vliegtuigen t<_ vernielen, waarvan één op den grond. Dit beschiden resul taat is vooral te wijten aan de Ameri- kaansche taktiek om den strijd tegen de Japansche vliegers systematisch te ver mijden. Zoodra Japansche vliegtuigen gemeld worden, plegen de Amerikaan- sche bommenwerpers terstond te starten om zich diep in het binnenland in vei ligheid te brengen.- Deze terugtocht wordt door jagers gedekt en de Japan ners konden dan ook uitsluitend enkele van deze jagers neerschieten. De Japanners wierpen strooibiljetten neer, waarin de Amerikaansche vliegers werden uitgedaagd om niet te vluchten, maar hun krachten in een duel met de Japansche piloten te meten. Bij de luchtaanvallen werd geconsta teerd, dat vooral op het vliegveld Kien- noo in Foekien de werkzaamheden reeds groote vorderingen maakten en dat de Amerikaansche luchtgroep in Tsjoen- king-China zich onafgebroken vooebe- reidt voor luchtaanvallen op het Japan sche moederland. Britsche vliegtuigverliezen bij den aanval op Duisburg. Zooals gemeld, heeft de Britsche ter reuraanval op Duisburg, Mülheim en Oberhausen wederom zware schade aan gericht aan ziekenhuizen, openbare ge bouwen en zuivere woonwijken. Hoewel de krachtige afweer ccn concentratie van het bombardement op een klein ge bied verhinderde, bleek uit opzet en verloop van den aanval toch, dat het de bedoeling was, het zwaartepunt juist in burgerwijken te zoeken. Duitsche deskundigen verklaren, dat deze aanval de ulgemeene opvatting van het „terreurkarakter" der nachtelijke Britsche operaties heeft versterkt. Als van Britsche zijde de aanval op Duis burg een der meest vernielende der te gen Duitschland ondernomen operatics wordt genoemd, dan ligt dit, aldus wordt in kringen van de Duitsche luchtmacht gezegd, aan de mentaliteit van de Engel- sche oorlogvoering en aan de maatsta ven, die daar gebruikelijk zijn. In Enge land schijnt men het „vernielende" ka rakter van een luchtaanval af te meten naar de bommen, die terecht komen op de ruïnes van reeds getroffen woonhui zen, scholen, ziekenhuizen en arbeiders wijken. De Duitsche luchtmacht heeft andere maatstaven voor haar operaties, die gericht zijn op doelen van militair en industrieel belang en daardoor veel meer geschikt zijn, invloed op het ge heel van den oorlog te hebben dan dé Engelsche nachtelijk bomaanvallen. Van dit standpunt bzien kan het verlies van 17 viermotorige bommenwerpers bij den aanval op Duisburg vernield genoemd worden, aangezien dit meer dan 10 pro cent van de Engelsche formatie uit maakte en de Britsche luchtmacht, ge zien het slechte weer, zeker nog meer verliezen moet hebben geleden. WEER HANDEL IN KOEIEN MOGELIJK. Met ingang van 19 April is de han del in jongvee beneden 250 kg en stie ren toegestaan. Van 29 April af wordt nu ook de handel in vrouwelijk rund vee van 250 kg of zwaarder op zeer be perkte schaal mogelijk gemaakt. Be langhebbenden kunnen zich tot den P.B.H. wenden. De markten blijven voorloopig gesloten. (Nadere mededee- lingen in off. publicatie.) Portugal vervult zijn plichten. Radiorede van Salazar. LISSABON, 27 April. (D.N.B.) - Ter gelegenheid van het feit, dat hij 15 jaar geleden zitting in de regeering nam, heeft minister-president Salazar een radiorede tot het Portugeesche volk ge houden. Hij zette de beteekenis van de nationale revolutie in Portugal uiteen en gaf een overzicht van den oorsprong en het doel der Portugeesche politiek, waarbij hij vooral op het communisti sche gevaar wees. Ten aanzien van de buitenlandsche politiek zei de bij, dat de neutraliteit van Portugal aan zekere voorwaarden is gebonden, omdat boven haar het ge loof van het volk en het belang van het land staan. Ook het bondgenoot schap met Engeland, waarvan Portugal in een moeilijk oogenblik opnieuw ge tuigenis aflegt, mag men niet vergeten. De positie van Portugal is kwetsbaar, want het land heeft niet in alle kampen vriendschapsbetrekkingen, en boven dien zijn in den oorlog landen gewik keld, met welke Portugal verbonden ls door sterke banden van politieke kameraadschap en door een zeer diep gevoelde sympathie, zooals Engeland en Brazilië. Vast staat echter, dat de neutraliteit behouden bleef in weerwil van de moeilijkheden, die overwonnen moesten worden. De vriendschap met Spanje heeft een waardevollen steun voor de buitenlandsche politiek gege ven. De neutraliteit van Portugal en Spanje heeft op het Iberische schier eiland een vredeszone geschapen. Al is Portugal ook niet bij het con flict betrokken, het staat geenszins on verschilling tegenover den afloop. Ook de landen, die niet vechten, verkeeren in zekeren zin in oorlogstoestand. Men verwacht een nieuwe ordening, die af hankelijk is van den afloop van den oorlog en waarbij ook Portugal belang heeft. Elke opbouw na den oorlog moet uitgaan van twee beginselen: ordening en internationale samenwer king. Salazar sprak vervolgens over den vernielenden invloed van het commu nisme. „Het communisme is naar mijn meening het grootste menschelijke pro bleem van alle tijden, een probleem van principieele beteekenis voor de menschheid en voor het individueele en sociale leven, en derhalve een ern stige bedreiging voor de Westersche of christelijke beschaving. Waar de Staat en de machine den mensch tot slaaf maakt, is geen ruimte meer voor men schelijke vrijheid." Tenslotte richtte Salazar een ernstige waarschuwing tot het Portugeesche volk. Zoolang het leger, dat de Portu geesche revolutie heeft verwezenlijkt, op zijn post staat, heeft het volk ook den plicht, zijn eenheid en kracht te bewijzen. Portugal is ook reeds eerder door de groote Europeesche oorlogen bedreigd. Thans echter kan men de regeering er niet van beschuldigen, dat zij haar plichten niet vervult. De opgeblazen bruggen op de sta- tlonstcrreinen van Charkof worden weer hersteld Met een verplaatsbare kraan worden dc afzonderlijke stukken opgeruimd. PK Vorpahl-PBZ-R-P jl VERDUISTER GOED. Deze week van 21.156.15 uur Maan op: 4.01., onder 13.40. LICHAMELIJKE OPVOEDING VAN HET NEDERLANDSCHE VOLK. Gymnastiek voor moeder en kind. Sinds korten tijd is als onderdeel van de Afd. Medische Zaken van den Ne- derlandschen Volksdienst opgericht een speciale afd. voor lichamelijke opvoe ding. welke zich ten doel stelt de licha melijke opvoeding van moeder en kind te bevorderen. ZIJ tracht'dit te berei ken door: A. Het bevorderen van den aanleg en de verbetering van speel- en sport terreinen voor de jeugd. B. Het wekken van meer belangstel ling voor lichamelijke opvoeding in den meest ruimen zin des woords zoo wel in de school als daarbuiten. C. De mogelijkheid open te stellen voor alle moeders en kinderen, koste loos gymnastiek-pnderricht te ontvan gen. Deze gymnastiek is speciaal bedoeld voor diegenen die aanleg vertoonen voor houdingsafwijkingen, spierslapte, platvoeten of andere stoornissen die door goede gymnastiek voorkomen of genezen kunnen worden. Aan deze lessen kunnen deelnemen kinderen van alle leeftijden en moeders tot 50 jaar. Men kan zich hiervoor opgeven bij de buurtschapshoofden en Plaatselijke Bu- reaux en bij het Prov. Bureau voor Noord-Holland van den N.V.D.. Afd. Medische Zaken. Kenaupark 1, te Haar lem, tel. 11915/11916. MIK DM9 KOMT 'H AUTO I 7 Bijna niet te zien, die h smalle spleetjes licht, m ie automoblilsrkan u als voetganger heelemiil niet zien. Extra oppassen Is dus de boodschap. Ncd. Tocrulmband (A.N.W.B.) NIEUWS IN 'T KORT. Op den len Paaschdag is bij Dordrecht een zeilboot omgeslagen, waarbij de 26-jarige D.. uit Dordrecht, verdronk. Bij het maken van een groepsfoto tijdens eén bijeenkomst in een hotel in Hengelo (O.), geraakte een vonkje in een flesch vol magnesiumpoedel. Een hevige ontploffing, gepaard met een groote steekvlam, ontstonti. Zes perso nen werden gewond, waarvan 3 ernstig. De 19-jarige Iterson wonende in de St. Josephstraat "te Almelo is in het kanaal Almelo—Nordhorn tc water ge raakt en verdronken. keden viert dc liederencomponist en zanger Hendrik C. van Oort te Soest zijn 70sten verjaardag. Zaterdagnacht is de groote bakkerij van den heer Mikkens te Kaatshenvcl geheel afgebrand. Het verzamelen van eieren is.thans, op grond van de verordening op den handel in eieren, slechts toegestaan aan hen, die in het bezit zijn van een door het bedrijfschap voor pluimvee en eieren afgegeven vergunning om als verzamelaar op te treden. Een veertienjarige jongen uit Eind hoven kocht voor drie stuivers van een medescholier een projectiel, dat hij thuis demonteerde waarna het ont plofte.. De jongen liep ernstige verwon dingen op. In een ziekenhuis moest zijn hand geamputeerd worden. Te Vlaardingen heeft de politie gis ter de 16-jarige dienstbode C. E. V. aangehouden, die getracht had met ver gif haar vader van het leven te beroo- ven. De gróótste drijvende kraan ter we reld is in een Duitsche machinefabriek gebou\vd. Het gevaarte heeft eén hef vermogen van driehonderdvijftig ton bij een eigengevücht van vijfduizend ton. Volgens de thans beschikbare be richten zijn, naar het D.N.B. verneemt, tijdens den Britschen bomaanval op West-Duitsch gebied in den nacht van 26 op 27 April in totaal 17 vijandelijke bommenwerpers neergeschoten. SCHAGEN. KLAAS BIESBOER VERBETERT RECORDS. Ieder in Schagen kent Klaas Bies- boer, den omroeper. En ieder weet ook, welk een tippelaar hij* is. niettegen staande zijn 74 jaren. Liep hij niet verleden winter van Hoorn naar Scha gen? Intusschen, we leven in de eeuw der sportrecords en ook Klaas Biesboer is er op uit zijn vroegere prestaties te verbeteren. Zijn leeftijd staat hem daarbij allerminst in den -veg. En zoo marcheerde hij deze week van den Hel der naar Huisduinen, waar hij 3 hitten moest halen. Hij bracht deze terug naar Den Helder en van Den Helder naar Schagen. Alles bijeen een wandeling van 7 uren. Zijn oude record werd daarmee met 1 uur gebroken. Een schitterende prestatie. KLEir.E ZEGE VOOR U.V.O.-DAMES. Heeren stelden teleur. Zondag ontving de Schager hockey club U.V.O.- het eerste dames- en hee- renelflal van Hoorn op het terrein van .voet balvereeniging Oudesiuis. De U.V.O.-dames behaalden, na met 1—0 achter te hebben gestaan, een 2—1 overwinning, welke stand reeds met de rust bereikt was. Het heerenelftal moest ook nu, even als in Hoorn, het onderspit delven. De rust ging met een 2—1-voorsprong voor de bezoekers in. Na de rust wisten beide partijen nog eenmaal het doel te vinden, zoodat de eindstand 2—3 werd. Een vlak voor het einde door Hoorn gemaakt doelpunt werd niet toegekend, doordat buiten den slagcirkel geslagen was. HANDELSREGISTER. Inschrijvingen van 20—27 April '43. Koedijk: J. Molenaar Mzn„ Kanaal dijk A 187, aannemersbedrijf, rechts vorm gewijzigd. Wieringen: Wed. N. Metselaar, Den Oever, Hofstraat 1, winkelier in manu facturen, enz. overgegaan aan R. Huisman, Uit onze omgeving. WIERINGEN. Voor Rotterdam. - Naast een flinke partij kleeren, huishoudelijke artikelen, bedstellen enz. heeft de collecte voQr het -geteisterde Rotterdam 1368,41 opge bracht. In dit bedrag is begrepen 17,85 van de voetbalclub. Een mooie opbrengst voor Wieringen. LANGEDIJK. Nieuwe pr\jzen voor de groenten. Met ingang v/m Dinsdag 27 April zijn aor de onderstaande producten de daarachter vermelde nieuwe veilingprij- zen vastgesteld: komkommers I f 29, II f 21.80, III f 14.50: kropsla «las I f 8, be lichte 8, koolrabi I f 11, II f 10, III f 4.50, kropsla II f 6, bloemkool I boven 20 cm. f 29, II van 16—20 cm. f 21.80, III van 1016 cm. f 14.50 per 100 stuks. Spinazie blad f 13, struik f 11. raapste len (glas) sort. I f 14, sort. II f 11, roode kool f 10.30, gele kool f 9.60, witte kool f 7.40, savoye kool (schelk) f 15, schor- seneeren I f 19, II f 12, peen z. lof sort. II f 6.40, III f 5.30, IV f 4.50 (ongewas- schen); peen gewasschen sort. I f 10.60, prei boven 15 mm. f 11, tot 15 mm. f 7.80, koolrapen A f 4.50, B f 3.60, kroten sort. I f 6, II f 4.50, III f ■'.50, postelein '(glas) f 37, sla, dunsel- snij- en stoofsla f 26, rabarber (glas) f 15, witlof' ten hoogste 15 st. per kg f 20, meer dan 15 st. f 15. tuinkers f 65, gekookte kroten 3 st. of meer per kg f 12.90, minder dan 3 st. f 10.70, knolselderij boven 6 cm. f 14.50, van 46 cm. f 11.50, witte uiten f 9.80, roode uien f 11, komkommersstek f 26, kasboonen f 180, peulen f 250, andijvie (glas) f 20, asperges sort. IA f 110, IB f 100, H A f 95, II B f 85, III A f 85, III B f 70, IV f 55, V f 65 per 100 kg. Radijs f 3, bospeen f 22, bosselderij f 4.40, peter selie en kervel f 5.40 per 100 bos. Ten aanzien van de rabarber wordt medegedeeld, dat aan alle rabarber ten hoogste 5 cm. blad mag blijven. Anders moet dit op kosten van den aanvoerder, voordat geveild kan worden, worden verwijderd. De fusthuurregeling. - In verband met langdurig vervoer van ledig fust is thans astgesteld, dat bij spoorvervoer het fust, dat langer dan drie dagen onder weg gebleven is, tot en met den derden dèg na afzending aan fusthuur onder hevig zal zijn. D kinderuitzending naar het buiten land. - Naar wij vernemen, zijn bij den Ned. Volksdienst alhier tot dusver reeds 12 kinderen opgegeven voor uitzending naar Duitschland; 4 jongens en 8 meis jes in den leeftijd van 7 tot 12 jaar. Men kan wpog opgaven doen aan het buurtschapshoofd, Oosterstraat 42 te Noordscharwoude. NOORDSCHARWOUDE. Uitslagen Schaakmat. - De uitslagen van de voor de voorjaarscompetitie ge speelde partijen waren als volgt: le groep: G. van Loenen—J. Kamper 10; 2e groep: T. de Jong—A. de Wit Wintercompetitie: le klasse: J. Klin- kert—D. Koorn 0—1; J. Smit—J. Ootjers 0—1. OUDKARSPEL. Geen prettige Paaschdagcn. - Zater dag heeft een zoontje van den heer De V. alhier een portemonnaie verloren, in houdende een bankbiljet van 25. drie tabakskaarten en vleeschb<|men. VERGADERING NOORDSCHAR- WOUDER POLDER. Onder leiding van den heer IJ. Kaan vergaderden de stemgerechtigde inge landen van de Noordscharwouder pol der in Concordia te Noordscharwoude. De voorzitter herdacht, in zijn ope ningswoord op waardeerende wijze het overleden bestuurslid P. Blokker. De. rekening 1942 sloot op een totaalbedrag vaTi 2356.17, met een voordeelig saldo van 176.49. De begrooting 1943 werd vastgesteld op een totaal van 1837.68. met een bedrag van 188.68 voor on voorziene uitgaven. De omslag werd met 2 verhoogd en vastgesteld op 17 per H.A. In antwoord op een vraag deelde de voorzitter mede, dat bij den Prov. Waterstaat geen be hoefte bestaat aan herverkaveling van den Noordscharwouder polder. Op 3 Mei zullen de dammen aan den Noordkant gecontroleerd worden, teneinde ze in goeden staat aan den polder Heerhugo- waard te kunnen overdragen. HEERHUGOWAARD. Aardappelselectiecursus. - Alhier wordt een aardappelselectiecursus ge houden door de Ver. voor Bedrijfs voorlichting. Naar we vernemen be staat hiervoor veel belangstelling. De lessen worden gegeven door den heer P. Kool, voorheen leider van den Prov. Proeftuin nabij de Broekerbrug en den heer S. van Elfen. ass. K.B.B. Zeemansvrouwen. - Zondag 25 April (le Paaschdag) gaf de Tooneelvereen. Harmonie „Zeemansvrouwen," een volksstuk in 4 bedrijven Joor Herman Bouber, onder regie van den heer J. Rossenbacker in de tooneelzaal van d heer K. Rus. De zaal was tot in de uiterste hoekjes bezet en te oordeelen naar het uitbundig applaus na elk be drijf viel het gebpdene zeer in den smaak. Er moesten velen wegens plaatsgebrek teleurgesteld worden waarom besloten is een herhaling te geven. De grime was van den heer Jac. Groothuizen terwijl de tooneelaanklee- tüng belangeloos was verzorgd cfoor de firma P. Glas te Heerhugowaard. ST. MAARTENSBRUG. Een zeldzame operatie. - en schaap,- toebehoorend aan een veehouder hier ter plaatse, moest jongen. De lamme ren lagen echter verkeerd en het. Het zich aanzien, dat moeder, en kinderen er het leven bij zouden inschieten. Een veeverloskundige paste daarop de kei zersnede toe. Wel heeft Het schaap dit niet overleefd, de beide lammeren ech ter kwamen springlevend ter wereld en maken het uitstekend. WINKEL. „Der Zigcunerbaron." - Naar we ver nemen zullen de gemengde zangkoren „Westfrisia" te Winkel en „Ceacilia" te Barsingerhorn met medewerking van het Zijper Salonorkest, op 16 en 23 Mei a.s. een uitvoering geven van de be roemde en schitterende Strauss operette „Der Zigeunerbaron." Het geheel staat onder leiding van den heer Snel te Alkmaar. Tooneeluitvoering. - Zondagmiddag (eersten Paaschdag) vond in de zaal van den heer de Bruijn alhier een opvoe ring plaats van het tooneelstuk „Wilde Rozen'' door de Arb. Tooneelver. De zaal was flink bezet en dat: het gebo- dene in goede aarde viel. bleek wel uit het aplaus applaus dat het gezelschap aan het einde wachtte.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1943 | | pagina 1