NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR Achtergrond van de breuk Moskou-Polen, Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau der Schager editiui Schagen: Laan 201. Telefoon 444 (2 lijnen). Postrekening: 66189. DONDERDAG APRIL 1943. RCHAGFR EDITIE. 87ste Jaargang No. 98. 2 pagina's. Hoofdredacteur: A. R. JONKER. Alkmaar. Deze Courant verschijnt dagelök». Advertentie-tarief. Prijs der gewone advertenties in dete Editie ct. per m.M. BU contract binnen een jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor de geheele oplage op aanvrage. Aanval op de Britsche en Amerikaansche diplomatie. Moskou voert een eigen politiek. Met belangstelling blijft men te Berlijn «de ontwikeling .volgen, die zich begint af te teekenen op grond van de breuk tusscshen Moskqu en de Poolsche emigranfcnte Londen, nl. dat Engeland zich ten slotte zal schik ken in eiken eisch van Moskou t. a. v.*ds regeliifg wan dit conflict en •waarschijnlijk de z.g. regeering Si- korski zal opofferen en een door Moskou voorgestelde oplossing zal aanvaarden. Daar Sikorski en zijn aan-# hang tot dusver in Engeland gastsvrijheid genoten hebben, aangezien deze groep Poolsche emigranten in zeker opzicht een filiaal van het Foreign Office vormde, gelooft men te Berlijn niet te overdrijven wanneer men zegt, dat de aanval van Moskou op de Polen van Lon den wellicht ook een aanval is op de Britsche en tevens Ame- Tikaansche diplomatie. Moskou geeft hiermede op niet mis te verstane wijze te kennen, dat het zonder rekening te houden met zijn z.g. bondgenooten zijn eigen oorlog en zijn eigen poli tiek wil voeren. Een Poolsche communiste bevoorrecht. De diplomatieke correspondent van het D.N.B. schrijft oa..: De ver klaring van Duitsche zijde, dat de Sovjet-Unie met haar aanval op den beschermeling van Groot-Britannië, Sikorski, verder gaande plannen heeft, wordt thans bevestigd door de beschermelinge van de Sovjet- TJnie. de Poolsche communiste Wasi- lewskaja. In het Moskousche regee- ringsosreaan „Izwestia"" heeft zij een artikel geschreven, vol aanval len op de Londensche Polengroep, dat deze het recht betwist zich „ver tegenwoordiger van ket Poolsche volk'" te noemen. Haar beschuldi gingen zijn van minder belang dan het feit, dat zij in het règeeringsblad de Sovjet-Unie aan het woord komt. Desteken onder water aan het adres van Engeland, dat naar haar meening, door steunverleening aan de Poolsche uitwijkelingen een „wig tusschcn de leden van het En- gelsch-Amerikaansche-Russische Bondgenootschap" heeft laten drij ven. bevestigen de opvatting dat de Sovjet-Russische machthebber zich niet in het geringste door eventuee- le Engelsche of Amerikaansche pro testen van hun gestelde doel denken te laten afbrengen. De diplomatieke medewerker van de „News Chroniclè"' meldt, dat de Sovjets, uit verontwaardiging,pver de Poolsche emigrantencommisise, te Moskou een Poolsche marionetten „regeering" zouden vormen. Er komt nog wel meer. Uit New-York, wordt gemeld: De New-York Herald Tribune schrijft, dat men beseffen moet, dat het con flict tusschen de Sovjet-Unie en de Poolsche emigrantencommissie slechts een „bescheiden voorbode" is van veel gecompliceerder pro blemen. Onderhoud tusschen Chur- chill en Sikorski. Reuter meldt, dat Churchill en Eden gister weer een onderhoud hebben gehad met Sikorski en den minister van buitenlandsche za ken der Poolsche emigrantenorga nisatie, graaf Paczinski. Zij hebben de Engelsch-Pöolsche onderhande lingen voortgezet, die Dinsdagavond' begonnen waren om te trachten de eenheid onder de geallieerde natiess te herstellen. Verklaring van de Poolsche emigrantencommissie. De Poolsche emigranten commissie te Londen heeft een verklaring ge- OPNIEUW EEN JAPANSCH HOSPITAALSCHIP GETORPEDEERD. Het Japansche Roode Kruisschip Buenos Aires Maroe, dat aan den vijand was opgegeven als hospitaalschip, is op 25 April 'om 15.35 uur in de Chineesche Ze.e bij zeer goed zicht door een vijan delijke duikboot getorpedeerd. De tor pedo trof het schip in de buurt van de machinekamer. Tien personen werden gewond. De Buenos Aires Maroe is het zesde Japansche hospitaalschip, dat door den vijand is getorpedeerd. Naar de waarnemend voorzitter van het oorlogsarbeidsbureau, George Taylor, heeft meegedeeld, hpeft John Lewis de algemeene werkstaking geproclameerd voor 450.000 Amerikaansche mijnwerkers met ingang van a.s. Vrijdag. Naar de Britsche Nieuwsdienst meldt-, is de in Engelschen dienst staande Noorsche torpedojager Esk- date verloren gegaan. De beman ning telde ongeveer 180 koppen. publiceerd, waarin o.a. een beroep wordt gedaan op de Sovjet-Unie „duizenden gezinnen van Poolsche militairen en de Poolsche mannen, die zich thans op Sovjet-Russischen bodem bevinden, thans vrij te laten."'* De commissie wil de zaak van al deze personen tegenover de geheele wereld vertegenwoordigen .Overi gens verzekert de emigrantencom missie, .dat zij naar een vriend schapelij ke overeenstemming met Sovjet-Rusland streeft en verklaart zij geenerlei aanspraak op eenig So vi et-Russisch gebied te doen gelden. MOSKOU EN POLEN. De ambassadeur van de Poolsche emigrantenregeering in de Sowjet- Unie heeft Moskou verlaten, nadat hij van de Sowjet-Russische auto riteiten officieel de aankondiging van de verbreking der diplomatieke be trekkingen had ontvangen. TALRIJKE SOVJET-AANVALLEN BIJ K0EBAN-BRUGGEH00FD AFGESLAGEN. In Tunis onderscheidt zich wielrijdersbataillon. Het Duitsche legerbericht van 28 April luidt als volgt: HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 28 April. Het opperbevel der weermacht maakt bekend: Aan het Koeban-bruggehoofd zijn tal rijke aanvallen van den vijand in sa menwerking met het luchtwapen afge slagen. Aan het overige Oostelijke front hebben zich slechts gevechtshandelingen van 'plaatselijke beteekenis voorgedaan. Boven den-zuidelijken sector van het Oostelijke front zijn op 27 April 44 Bols jewistische vliegtuigen neergeschoten. Zeven daarvan door Slowaaksche en zes door Kroatische jagers. Drie eigen toe stellen gingen verloren. In Tunis heeft de vijand op eenige sectoren van het Westelijke front plaatselijke aanvallen gedaan, die in harde gevechten werden af geslagen. Bij de zware gevechten der afgeloopen dagen heeft zich een wielrijdersbatail lon onder leiding van zijn met het rid derkruis bij het IJzeren Kruis onder scheiden commandant, majoor Drewes, opnieuw onderscheiden. Formaties gevechtsvliegtuigen en toe stellen voor den strijd op korten afstand hebben ingegrepen in de gevechten en concentraties en colonnes van den vijand bestreden. De havens 'Bone en Philippeville werden opnieuw gebom bardeerd. DE LUCHTACTIE IN TUNIS. Aan het Italiaan.sché legerbericht van I April ontleenen wij het volgende: Formaties Duitsche en Italiaansche vliegtuigen bestookten doeltreffend op marsch zijnde vijandelijke colonnes. Vier EngelschAmerikaansche vliegtuigen werden vernield, en wel eert door Duit sche jagers in Tunesië, een door batte rijen luchtdoelgeschut aan de kust van den Peloponnesus en twee door een onzer torpedobooten in de Straat van Sicilië. Drie van onze vliegtuigen keerden niet op hun basis terug. Een aanval van viermotorige Ame rikaansche bommenwerpers op de omgeving van Cagliari veroorzaakte lichte schade. Er vielen geen slacht offers onder de burgerbevolking. SAMENWERKING AMERIKA EN MEXICO. Het Mexicaansche ministerie van Buitenl. Zaken publiceert een com muniqué betreffende het recente on derhoud tusschen president Roose- velt en Avila Comacho. In dit com muniqué wordt medegedeeld, dat een -nieuwe overeenkomst over Agrarische samenwerking tusschen de Ver. Staten en Mexico is aange gaan. De Ver. Staten zullen alle noodige landbouwmachines leveren. Mexico van zijn kant zal alle be schikbare landarbeiders naar de zuidelijke staten der Ver. Staten zenden. De Mexicaansche minister van Buit. Zaken heeft verklaar^ dat de verscheping van een Mexi- caansch expeditiecorps naar Overzee op het oogenblik met mogelijk is. De troepen zijn niet voldoende uit gerust noch voldoende geoefend. Mexico zal echter „te zijner tijd zijn plicht vervullen." VERPLAATSING HOOFDKWAR TIER VRIJWILLIGERSLEGIOEN NEDERLAND. Van 14 April 1943 af is het hoofd kwartier van het vrijwilligerslegioen i Nederland gevestigd: BezuidenhoutJ 60. te Den Haag. De nieuwe telefoon-' nummers ziin: Commandant 723027. Afd. ambulance, commercieele zake" ners en oroDaganda: 723123. Af' boekhouding, kas. registratie 7231- Afd. gezinsverzorging 723121. Een Roemeensche mijnenlegger op de Zwarte Zee Hoffraann-Stapf-Pax m Pawelitsj bij den Führer. Kroatië vastberaden. UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 28 April. - De Führer heeft op 27 April den Staatsleider van de onafhankelijken staat Kroatië, dr. Ante Pawelitsj, voor een bezoek In zijn hoofdkwartier ontvangen. Da Führer heeft met den Poglafnik bespreJringen gevoerd over den politieken en militai ren toestand van den gemeenschappe- lijken strijd der Asmogendheden tegen het Bolsjewisme en de EngelschAme rikaansche plutocratieën. De besprekin gen, waaraan de Duitsche Minister van Buitenlandsche Zaken, Von Ribbeptrop, en de Kroatische Minister van Buiten landsche Zaken, Dr. Budak, alsmede Generaal-Veldmaarsphalk Keitel en Ge neraal Begic deelnamen, zijn verloopen in den geest van de hartelijke overeen stemming en de vriendschap van Duitschland jegens den jongen Kroati- schen staat en zijn dapper volk. Dr. Pawelitsj gaf uiting aan de vastberaden heid van het Kroatische volk, aan de zijde van de Asmogendheden de vrijheid van het onafhankelijkaeKroatië te ver dedigen en alle krachten in te spanrien voor de overwinning zonder compromis van de mogendheden van het Pact van Driekop de gemeenschappelijke vijanden Aan de samenkomst in het Hoofdkwar tier van den Führer namen ook deel de Duitsche gezant in Agram, Kasche, en de Duitsche gevolmachtigde Generaal in Kroatië, Glaise von Horstenau. De Poglafnik in Agram terug. Woensdagmiddag is de Poglafnik met zijn gezelschap van het hoofd kwartier van den Führer, waar hij een langdurig onderhoud met Hitler had, in zijn hoofdstad-Agram terug gekeerd. Op zijn rit door de stad werd hij door de bevolking luide toegejuicht Engelsche angst voor Stalin. Verbod aan buitenlandsche correspondenten. Het blad „Ya" meldt uit Londen, dat de Engelsche regeering zich uit vrees den bondgenoot in het Kremlio te mis hagen, tot de directies der Engelsche bladen heeft gewend met den eisch van het PoolschRussische incident in de pers geen gewag te maken. Het is den buitenlandschen correspondenten verbo den ook maar een enkel woord over dit incident te telegrafeeren. Wat het lot van Polen betreft, zoo ziet men, naar het blad verder meldt, de toekomst zeer somber in. DE POLITIE GAAT VONNISSEN. Regeling gaat 1 Mei a.s. in. De nieuwe regeling voor de be rechting van sommige overtredingen zal op 1 Mei a.s. in werking treaen. Ijl herinnering wordt gebracht, dat dan bij bepaalde overtredingen (in hoofdzaak lichte verkeersovertredin gen) de optredende politie-ambtenaar de bevoegdheid heeft, om, in plaats van procesverbaal op te maken, aan den overtreder een aan kosten on derworpen waarschuwing uit te rei ken. De kosten dezer waarschuwing bedragen minimaal 11,maximaal f 5,en moeten ter plaatse aan den politie-ambtenaar worden voldaan. Indien de overtreder zich hieraan on derwerpt en deze kosten betaalt, moet de politie-ambtenaar hem bij wijze van kwijting bonnen uitreiken, die van het pofitiestempel zijn voorzien en ieder op. één gulden luiden. Voor een waarschuwing van f 3,bijvóor- beeld moet de politie-ambtenaar dus. drie bonnen van één gulden als kwij ting aan den overtreder uitreiken. Wanneer terzake van verkeers overtredingen, verduisteringsovertre dingen en andere overtredingen van soortgelijken aard procesverbaal is opgemaakt, zal het plaatselijk hoofd van politie in het algemeen de be voegdheid hebben, deze zaken te be rechten door een z.g. strafbeschikking, welke in de plaats treedt van een vonnis van den kantonrechter. Hij kan daarbij geldboete van' ten hoog ste f 150,en hechtenisstraf van ten hoogste veertien dagen opleggen. De betrokkene ontvangt in zoo'n geval niet. gelijk bij - de procedure voor den kantonrechter het geval is, eerst een dagvaarding, doch hem wordt op korten termijn (ten hoog ste veertien dagen, nadat het proces verbaal is opgemaakt) een strafbe schikking uitgereikt, waarin de straf is vermeld, die de politiepresident hem heeft opgelegd. Deze strafbe- schiklcingen worden op dezelfde wijze als vonnissen ten uitvoer gelegd, ter wijl de geldboeten aan het hoofd bureau van politie, afd. Strafbeschik- kingen, moeten worden betaald. Wanneer degene, aan wie(n) een strafbeschikking is uitgereikt, een gerechtelijke beslissing wenscht, doet hij (zij) daarvan binnen veertien dagen na .de uitreiking schriftelijk of mondeling mededeeling aan den politiepresident, waarna de gewone procedure voor den kantonrechter volgt. - Aan den kustwal In het Westen. Een waarnemingsbunker ótsr Duitsche kustartillerie BK HET GEHEIM VAN PLASTISCHE MUZIEK. (Van onzen Berlijnschen correspondent.) De wonderen zijn de wereld niet uit. Wij zitten in de concertzaal van de club der buitenlandsche pers naar Willem Mengelberg te luisteren. Hij dirigeert de Berlijnsche Philharmonie en gespeeld wordt de Prélude van Liszt. Zulks ge schiedt met gloed en verve maar het publiek schijnt eenigszins anders te denken, want er wördt druk gebabbeld en tijdens de uitvoering loopen er men sehen de zaal in en uit, alsof dat tegen woordig mode is. Trouwens: Mengelberg schittert door afwezigheid en van de Philharmoniker is geen spoor te ont dekken. Pas, wanneer men zijn oo^en sluit, kan men zich aan de illusie over geven, dat men niet op den Leipziger Platz, maar in de Bernburgerstrasse zit te luisteren. Herbert Dominik„ chef-ingenieur in het Rijksministerie van Volksvoorlich ting en Propaganda en directeur der Rijks-Radio-Maatschappij, ••houdt voor een aantal dames en heeren der buiten landsche pers een voordracht over het actueele thema der steriophonie, dat wil zeggen: de plastieke muziek. Men schijnt toch nog den tijd en de nergie te hebben voor vraagstukken, ie met de burgerlijke samenleving in auw verband staan. Links en rechts van het tooneel staan wee enorme luidsprekers van een ge heel nieuwe constructie. Naar ons wordt toevertrouwd, zijn ze pas kortelings in ae fabriek der A.E.G. (Allgemeine Elek- trizitats-Gesellschaft) te Berlijn gereed gekomen. Ze blijken over een verbluf fend sterk geluidsvolume te beschikkep, zoodat zij het geluid van een volledig orkest op de oorspronkelijke sterkte kun nen weergeven. Bij de opname van een concert wordt aan beide kanten van het podium zoo'n microfoon neergezet. De geluiden, die ze- opvangen, worden afzonderlijk vastgelegd, zulks niet op een gewone gramofoonplaat, maar op een gemagnetiseerd filmbandje. Dit bruin- kleurig filmbandje, waarop twee ge luidssporen naast elkander zijn opge- teekend, is slechts vijf, hoogstens zes milimeter breed. Het aldus opgeteekend geluid wordt na een speciale versterker installatie gepasseerd te zijn, toegevoerd aan de luidsprekers in de zaal en wel het geluid van #ne linker microfoon naar den linker en dat van de rechter microfoon naar den anderen kant van de zaal. Het publiek, dat voor de luidspre kers heeft plaats genomen, krijgt zoo doende vrijwel dezqjfde geluidsindruk- ken als in de concertzaal. Men hoort bijvoorbeeld de eerste violen van links en hun partners van den anderen kant. Wij luisterden achtereenvolgens naar zware en lichte muziek, hernieuw- Het NoordholJandsch Tooneel öe* onder regie van Jan C. de Vos In den Stadsschouwburg te Haarlem op 8 Mei a.«. de première van SbaVespe&re'a •Twee edellieden van Verona", Een der scènes CNF-A. Peperkamp-P»* m den zoodoende onder meer onze kennis making met den ook in 'Nederland be- kenden^Barnabas von Geczi) en hoorden Ewald Balser die zooals bekend ook de hoodfrol in de Rembrandt-film heeft gespeeld den proleög uit Goethe's Faust voordragen. Wij kregen te hooren, dat professor Mengelberg met de weer gave van zijn concert zeer ingenomert was. De mogelijkheid bestaat, dat hij binnenlcort weer naar Berlijn komt voor nieuwe opnamen, want er zweven op dit gebied nog allerlei plannen in de lucht. Zoowel de hardste als de zachtste pas sages eener symphonie worden wat bij de gramofoonplaten meestal niét het geval was in de oorspronkelijke sterkte weergegeven en men verwacht van deze Eck-Miller-luidsprekers nog allerlei waardevolle verrassingen. Het gekras, dat bij de gramofoonplaat op den duur onvermijdelijk scheen, is thans volkomen uitgeschakeld en de lengte van de film is onbeperkt. De normale lengte omvat 25 tot 30 minuten en van geluidsstoring is geen sprake, want het filmbandje loopt van de draaischijf op een daarnaast staande spoel over. Deze Eck-Millar-luidspreker, die een klank- bereik van 9 octaven heeft, geeft ook de hoogste en laagste klanken zonder eenige vervorming weer. Men is er in geslaagd, zoowel de techniek der opname van het geluid als die d'cr versterking en de weergave daarvan dusdanig te perfec- tioneeren, dat thans een geluidskwaliteit is bereikt, die zooaj niet volmaakt, dan toch een geniale verbetering genoemd kan worden! Boter, margarine of vet op boterbon 18. 's-GRAVENHAGE, 28 April. Van 29 April tot cn met 10 Mei geeft de bon „Boter 18A" recht op het koopen van 250 gram boter of margarine, dan wel van 200 gram rundvet of bak- en braad vet. De bon „18B boter" geeft recht op het'koopen van 125 gram boter of margarine, <jan wel 100 gram rundvot of bak- en braadvet. Men zal ook thans weer genoegen moeten nemen met het artikel, dat de leverancier in voorraad heeft. De geldigheidsduur van de bonnen „Boter 13A", „13B Boter", „Boter 17A" en „17B Boter" wordt verlengd tot en met 10 Mei. Nederlandsche krijgsgevangenen in Borneo en Fukuoka. 's-GRAVENHAGE. 28 April. - Het informatie-bureau van 't Nederlandsche Roode Kruis, Korte Voorhout 14 te 's-Gravenhage, ontving uit Japan opga ven van Nederlandsche krijgsgevange nen in Borneo en Fukuoka. Wegens het ontbreken van adressen en verminking der namen, kon omtrent de ondervolgende personen nog geen be richt aan de familie worden gezonden: Borneo: marine, homeguard pontia- nak sailors gjv wogensveld ba vanlam- mers y oudenaarden. Borneo: landmacht, leger garni zoensbataljon westborneo le luitenants willem fiorani hgc kiliaan w/o hg klink fh huppe sergeants jj dessaire y buntsma w brouwers kr buttner hendrikus kooy- man tjma verstappen yw agerbeek jnger vanawillem bpw aalders wd bruin hfw gosewisch Jwh kuipers hf liedeboer wgf marselisvanhartsink eca schmitt bernard desmitt jl vanwattum korporaals ys bruin dew graaff soldaten eh bergsma willem dibbetz uwgj leeuwen pdch phi- lippus gjh philippus j ruesber bw smit pe wiemans pf barre go breuer jam van- beem lgjd vanfranguemont jke doppert r dieduksman ntg derneden r droes dpj kroes a kopyn j wr heyden hr hoff- man wjl hoefen s Piekhaar dj nadort pf nauman af nolthenius nj lankhorst. ha liervan, pjm roestenburg taco schaafsma m scheram jb spieseke heg thesingh khl tupang. Fukuoka: marine, matrozen mevd kloet tj ament v anthonio n abelle jb buman fr crogue am dutrieux we dreier- gligoor zl fellinger kf ferouge gl dabo w bouwer pb buttersruben r corporaal m ghijseis va hubner j vanhulzen aj aarsse e vanhoute c mastwuk g imandt re vanderween haf blasèt Ih frijling palte kl dequillettes h rakers mba de- holtkamp e masius hg piekhaar Jml waardt ea fricke k haets fcj huchan jh isaabs rf diets jwa makatipu er schreefe ch vanwort r ponder rch preyers gl schijffer ie veerman a debeuk jhw bo- zeel hj bruijn gl vandoy nj suijaes cor marteau f bosch gf tencate f wout f co- hen 1 baudoln Iwf juanknecht u frede- riksz h speel bd leonard hn murof ew merkelbach jb ruben bj minnen a van- roosenveek pde bruyn rm berg ea benna no keyner aj benthem r nondhuis ra hooper., stokers 'ga simon vc steurs kef brinkaman c andoetoe ph eijsenring lwj dejongh., olieman ew calicher., sgts eh deuning j furth cn franken dvd griendt h hageman eag dulong cw martens s muntendam g maidman wr nilts lg pieck fa reeuwijk jvd staal ha schoonenberg rkl liegers ah vangoes r manuel r schwidder rde verhagen gf croes ea con- Sten ew eoeraad i bikkers ga nolthenius korporaal a dahler. VERDUISTER GOED. Déze week van 21.156.15 uur Maan op: 4.33, onder 14.56 COLLEGES NO(T NIET HEROPEND. In tegenstelling met de bekend making van enkele weken geleden zijn de colleges en practische oefe ningen aan de Technische Hooge- school te Delft nog niet aangevan gen. De rector-magnificus heeft nu medegedeeld, dat door den secretaris generaal van het departement van Opvoeding, Wetenschap en Kuituur bescherming de datum zal worden bekendgemaakt, waarop de lessen aan de universiteiten en hoogescho- len weer .zullen beginnen. J. HOP OVERLEDEN. Bekende figuur uit de gymnastiek- wereld. Na een ziekte van vele maanden is te Haarlem overleden de heer J. Hop, oud- leeraar in de lichamelijke opvoeding aan de H,B.S.-a, die in het Nederlandsch Gymnastiek Verbond een voorname plaats heeft ingenomen. Toen de heer Hop in 1Ö09 leeraar in de gymnastiek te Haarlem werd, volgde spoedig zijn be noeming tot directeur van de vereeni- ging Concordia. Na zijn aftreden in 1926 werd hij benoemd tot eere-voorzitter. Sedert 1916 vervulde de overledene het voorzitterschap van den Kennemer Turnkring. In 1921 werd hij lid van het bestuur van het N.G.V. als vertegenwoordiger van het gewest Noord-Holland. In dat bestuur is hij vele jaren onder-voorzitter geweest en de leiderscyrsussen en voor- turnlessen stonden onder zijn leiding. NIEUWS IN 'T KORT. Het Bossche gerechtshof heeft den 39-jarigen bakker van M. uit Deurne, die bij een huiselijken twist zijn vrouw met een stoel gedood had, tot 10 jaar gev.straf veroor deeld. De advocaat-generaal had 13 jaar en 4 maanden geeischt. De woning van den loodgieter van U te Rosmalen is geheel afge brand doordat vonken van een siga ret op het stroodak terecht kwamen. Een 82-jarige vrouw kon met moeite worden gered. In de gemeente Oosterhcsselen, in het plaatsje Zwinderen, heeft een felle brand vier boerderijen in de asch gelegd. Vee en veel huisraad gingen verloren. Zeven gezinnen werden dakloos. Krachens het ziekenhuisbesluit 1943 is vöbr de exploitatie van een verpleeghuis rusthuis, herstel lingsoord, enz. een vergunning van den secr.-gen. van het Dep. van Sociale Zaken vereischt. De ter mijn voor aanvrage is tot 15 Mei verlengd. SCHAGEN. SCHAGEN OFFERT VOOR ROTTERDAM. De actie ten bate van Rotterdam heeft uitstekende resultaten opgeleverd. Naar het Comité meedeelde is er zeer veel meubilair en lijfgoed opgehaald, terwijl de inzameling van gelden niet minder dan 1815.62 opbracht, voorwaar een cijfer waarmee Schagen voor den dag kan komen! Nog steeds komen goederen binnen. Zij, die tot dusverre niet in de gelegen heid waren hun offer te brengen, kun nen dit zenden aan den heer W. C. Schwalz, Hoogzijde, Schagen. Iedere verdere gave zal door hem in dank worden aangenomen. DF. HEEREN BETAALDEN DE BORREL, EN STIENTJE BETAALT DE BOETE. Mej. Chr. Verwey uit Gouda bleek van beroep dienster te zijn in café Neutraal te Schagen. Daar zat ze soms te borrelen met heeren en dan kon het gebeuren, dat aan juffrouw Stientje dingen werden be loofd, die tegenwoordig nu eenmaal niet ten geschenke mogen worden gegeven. En zoo kreeg ze o.a. een kaasje en wat vet. Zelf stelde ze daar ook wel iets tegenover. Ze zou een overhemd koopen voor een van de heeren met textielpun ten, die ze kon koopen van een juffrouw uit een woonwagenpark, die soms in het café met tandpasta kwam venten. De officier wilde het, gezien verdach- tes blanco strafregister, laten bij 100 of 20 dagen. Christien schrok geweldig van dat bedrag en de rechter bleek inschik kelijk. Hij maakte er 75 of 15 dagen van. MISPLAATST MEDELIJDEN KOST TWEE WEKEN. Joh. Lont. veehouder te Wieringen, vond eigenlijk dat hij er min of meer was ingevlogen. Er waren 9 Brunschoter visschers bij hem gekomen, die hem hadden „omgepraat" 1400 kg tarwe aan hen af te leveren. Ze zaten geregeld op zee, hadden zoo weinig te eten en ver dachte had medelijden met hen gehad. De officier lichtte hem in, dat men juist in het bijzonder met Bunschoter visschers nooit medelijden moet hebben. Wel had Lont tot dusverre een blanco strafregister, maar hij was nu een maal teler, wat zekere consequenties met zich meebrengt. En zoo kwam zijn medelijdend hart hem te staan op twee weken. Uii onze omgeving. ZI.TFE EN HAZEPOLDER. De lasten voor alg. bestuur met 0.50 per H.A. ver hoogd; die voor slooicn en wegen met 3.— verlaagd. Woensdagmiddag vergaderde het bestuur van de Zirpe en Hazepolder onder leiding van den heer C. Tiel in café van der Poll te Schagerbrug. Het besluit tot ruiling van grond met de N.V. Zonneveld en Philippo te Sassenheim is goedgekeurd. In antwoord op een opmerking van den heer Schilder, dat de loonen van de wegwerkers wel wat laag zijn in dezen tijd. deelde de voor zitter mede, dat de wegwerkers eenigszins tegemoet gekomen zijn door een verhooging van de ver goeding voor rijwielen, kleeding en laarzen. De rekening 1942 werd goedge keurd. Wij nemen daaruit over: hoof stuk I. algemeen bestuur, in ont vangsten 21.321,59. uitg. 18791,193 batig saldo 2529.6. Sloot- en weggelden: ontvangsten 76878,42. uitgaven f 42325.49. ba tig saldo 34552.93. Voor onderhoud van slootèn, bruggen en wegen was 49515.geraamd, doch slechts 12502,92 uitgegeven. T. a. v. de begrooting 1943, welke voor algemeen bestuur sloot op een totaal bedrag van 22231.en voor sloot- en weggelden op 67058. deelde dg heer Korver mede, dat de commissie van onderzoek zich er mee kan vereenigen, dat de omslag voor alg. bestsuur met 0.50 per ha wordt verhoogd en die voor sloot- en weggelden met 3 per ha ver laagd. De lasten zijn nu voor alge meen bestuur 2.50 per ha. voor sloot- en weggelden 4 per ha. Aan onderhoud van slooten en wegen is een bedrag van 46433.geraamd. De post voor onvoorziene uitgaven is voor algemeen beheer 2732. voor sloot- en weggelden 4499. Ook deze begrooting werd zonder eenige besprekingen goedgekeurd. Tof regent in het Algemeen Wees huis werd de heer W. Jimmink Jbz. herkozen. In de vacature H. Swan. die niet herkiesbaar was, werd de heer P. K. Francis gekozen. De heer Francis wees er op. dat het noodzakelijk is. de wegen goed te schouwen. In zijn buurt is heel veel flap in de sloot. Hieraan zal aandacht worden be steed. De heer Francis zou gaarne zien, dat de schouw voor de kleine pol ders vanwege den polder per adver tentie bekend werd gemaakt. Nu hanert er hier en daar heel wat aan. Het bestuur zal dit onderzoeken. De voorzittr meende dat degenen, die hun plicht als molenmeester niet willen vervullen zooals dit behoort, beter kunnen bedanken. De duiker in polder A dient spoe dig verbeterd te worden. Aan de electrische bemalig van nolder F wordt aandacht besteed. Men wacht op de beslissing van het P.E.N. WIERINGEN. Uitvoeringen In 't goaden Haantje. - Op 5 en 6 Mei geeft de tooneelvereen. Amicitia" een tweetal pracht avonden. Opgevoerd zal worden „In 't gouden Haantje." De opbrengst komt ten bate van de kleuterschool. LANGEDIJK. Burgerlijke stand. Geboren: Nicolaas David, z. v. Jan Hand en Johanna Greed. Dirk Riekele, z. v. J. Zwagerman en J. F. Schuurman. Anna Maria, d. v. H. Belcker en G. Kramer. Huwelijksaangi f t e n Si mon Spanjaard en Maria Kaas. Hendrik van Zuijlen en Cornelia Schuurman te Alkmaar. HARENKARSPEL, Onderh&ndsohe verkoop. - Naar wij vernemen heeft de heer R. Ypma te Oosterdijk zijp woonhuis en pl.m. M H.A. weiland ondertomdsch verkocht aan den heer J. Rampen te Burgerbrug, terwijl de heer Ypma de boerenhof stede en pl.m. 1% H.A. in de Woud- meer eveneens bij onderhandsohen verkoop heeft -,'ekocht van de erven van wijlen den heer R. Vader.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1943 | | pagina 1