NOORD-HOLLAND BEKENDMAKING. DAGBLAD VOOR Duitsch succes in Tunesië. Arbeidsfront bestaat één jaar. Stoot tot Verbetering van de positie der werkers. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau der Schager editie: Schagen: Laan 201. Telefoon 444 (2 lijnen). Postrekening 66189. VRITDAG 30 APRIL 1943. SCHAGER EDITIE. 87ste Jaargang No. »9. 2 pagina's. Hoofdredacteur: A. R. JONKER. Alkmaar. Deze Courant verschijnt dagelijks. Advertentie-tarief. Prijs der gewone advertenties in deze Editie 11 et. per mJVI. Bij contract binnen een jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor de geheelde oplage op aanvrage. 's-GRAVENHJGE, 29 APRIL - De Wehrmachtbefehlshaber in den Niederlanden, General der Flieger Fr. Christiansen, maakt h®t volgende bekend: Na de capitulatie van dé Nederlandsche weermacht in Mei '40 heeft de Führer en Opperbevelhebber van de Duitsche Weermacht bevel gegeven tot onmiddellijke invrijheidstelling vaiï de Nederlandsche soldaten uit de krijsgevangenschap. Deze maatregel werd vanzelf sprekend genomen op voorwaarde, dat de Nederlandsche Officie ren en manschappen deze grootmoedige handelwijze met een dien overeenkomstige houding ten aarftien van de Duitsche bezettende macht zouden beantwoorden. Een groot gedeelte van hen heeft aan deze verwachting voldaan; in vele gevallen is echter onder invloed van onverantwoordelijke ophitsers een tegenovergestelde ontwikke ling gevolgd. Reeds in Mei 1942 moesten derhalve de voormalige beroepsofficieren opnieuw in krijgsgevangenschap worden wegge voerd. De Duitsche weermacht heeft sindsdien bijna een vol jaar laten verstrijken in de verwachting, dat deze duidelijke waarschuwing zou worden verstaan. In feite hebben echter afzonderlijke leden van de voormalige Nederlandsche weermacht door hun vijandig gedrag telkens opnieuw het vertrouwen, dat bij hun vrijlating in hen werd gesteld, geschonden. Dit misbruik van een volkomen vrijwillig te ruggeschonken vrijheid wordt thans niet langer meer geduld. De Wehrmachtbefelilshaber in den Niederlanden beveelt der halve dat de leden van de voormalige Nederlandsche weermacht ter stond opnieuw in krijgsgevangenschap worden weggevoerd. Hij zal de betrokken personen in de dagbladpers tot persoon lijke aanmelding oproepen. Wie aan den oproep van den Wehr machtbefehlshaber geen gevolg geeft of tracht zich op andere wijze aan de krijgsgevangenschap te onttrekken, moet op de strengste maatregelen rekenen. Dit geldt eveneens voor personen,- die de be- iickkenen bij dergelijke pogingen ondersteunen. Allen, die thans in krijgsgevangenschap moeten terugkeeren, hebben dit uitsluitend aan jle ophitsers te danken, die door hun misdadig gedrag dezen maat regel noodzakelijk maakten. 52 Sovjet-vliegtuigen vernietigd. Britsche artilleriebooten in Kanaal tot zinken gebracht. UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRFR, 29 April. - Het opper bevel van de weermacht maakt bekend: Aan het Koeban Sruggehoofd eu ten Zuidoosten van Leningrad ble ven vijandelijke aanvallen zonder succes. De luchtmacht vernietigde 52 Sovjetvliegtuigen zpnder zelf verliezen te lijden. In Tunesië wérd ten Noordoosten van Medjez Ei Bab een superiéure vijan delijke pantserformatie, die erin ge slaagd was, onze stellingen binnen te dringen, door Duitsche reserves tot den strijd genooptj verslagen en in een tegenaanval onder zware vijandelijke verliezen tot voorbij haar stellingen van uilgang teruggedreven. Aan de rest Vtrtr het front werden plaatselijke aan vallen ten deele in tegenaanvallen af geslagen. Formaties van de luchtmacht ondersteunden in aile sectoren van het Tunesische front de troepen van het leger. Jagers schoten voor Kaap Bone een vijandelijke motortorpedoboot in brand, In den nacht van £7 op 28 April qntstond er in het Kanaal een ge vecht tusschen de bewakingsstrijd- krachten van een Duitsch convooi en een Britsche formatie torpedo jagers, die door motortorpedoboo- ten vergezelcj .was. In het verloop van dit gevecht werden twee vijan delijke artilleriebooten tot zinken gebracht, terwijl twee andere en een torpedojager zwaar beschadigd werden. Tijdens den korten maar hevigen strijd, waaraan later nog een vijandelijke formatie bommen- Frankrijk betreurt 11000 dooden. De Oeuvre berekent de Frankrijk door de Anglo-Amerikanen in de af geloopen drie jaar toegebrachte ver liezen op 11.038 dooden en 21,800 ge wonden. Bij den aanval op Öran zijn 1200 personen om het leven gekomen en 2000 gewond, bij den aanval op Syrië 4000 gedood en 8000 gewond. Bij de aanvallen op Fransche steden vanaf den wapenstilstand tat Maart 1942 zijn volgens de verklaringen van de Brinon 1.338 personen gedood en 3.800 gewod. Bij de aanvallen op Fransche steden sedert Maart 1942 zijn volgens het blad 4.500 personen gedood en 8.000 gewond -Volges Radio Moskou zou de vertegenwoordiger der Poolsche emigranten in de Sovjet-Unie Ro mer met zijn personeel gister uit Moskou vertrekken en naar Koei- bysjef reizen'. Hij zou bet het ge- heele personeel, bestaande uit on geveer 100 personen, de Sovjet-Unie verlaten en doorreizen naar Iran. Jong leven op de kinderboerderij van „Artfs" te Amsterdam Het geitje, dat dezer dagen werd geboren, wordt roet de flesch gevoed CNt-Sagers Pax m werpers deelnam, gingen twee eigen vaartuigen verloren. Drie bommen werpers werden omlaag geschoten. In den afgeloopen nacht drongen (vijandelijke vliegtuigen tot het Noord- westduitsche kusigebied alsmede tot het Oostzeegebied en tot Oost-Pruisen door. Door lukraak uitgooien van bom men ontstond er lichte schade. Bij deze aanvallen werden 18 vijandelijke bom-^ menwerpers neergeschoten. Vier andere machines werden boven de bezette Westelijke gebieden neergehaald. Duitsche gevechtsvliegtuigen lieten in den nacht van 28 op 29 April bom men van zwaar kaliber vallen on. eeni- g plaatsen van Zuid-Engeland. 30 BRITSCHE BOMMENWERPERS NEERGESCHOTEN. BERLIJN, 29 April. (D.N.B.) - Naaf het D.N.B. verneemt, is het aantal der in den nacht van 28 op 29 April neer geschoten Britsche vliegtuigen inmid dels van 18 tot 23 gestegen. Met de vier overdag boven de bezette gebieden in het Westen en de drie boven het Ka naal vernietigde vijandelijke machines, hebben de 3ritten binnen 24 uur dertig bommenwerpers verloren. Bommen op Iteliaanschgebied. Aan het Italiaansche legerbericht yan 29 April ontleenen wy het vol gende: Aanvallen van vijandelijke bom menwerpers veroorzaakten gisteren verliezen en schade te Napels, Mes- gisteren sina, Syracuse en Lampedusa. Ze ven viermotorige bommenwerpers weiden in gevechten met onze ja gers neergeschoten en wel vier te Napels, twee te Messina en één aan de kust van Posigento. Een van onze vliegtuigen is niet op zijn basis teruggekeerd. In aanvulling op 't Ital. legerbericht van heden worden officieel de volgende tot dusver vastgestelde verliezen onder de burgerbevolking bekend gemaakt: 41 dooden en 88 gewonden te Napels, 3 dooden en 12 gewonden te Messina en tezamen 5 gewonden in Syracuse en Lampedusa. POLEN EN DE SOVJET-UNIE. De Times schrijft, dat de Sovjet regeering slechts een uitgeweken Poolsche regeering zal erkennen, die zich zal onthouden „van iedere uitlating, welke voor de tegenwoor dige en toekomstige belangen der Sovjet-Unie schadelijk zou zijn.'" De Daily Herald zegt, dat men slechts tot overeenstemming kan komen, als er middelen worden ge vonden om de Sovjet-Unie „tevreden te stellen". Het is de taak der Ver- eenigde naties zoo'n oplossing te vinden. Volgens de Daily Sketch zouden de Engelsche autoriteiten trachten de te Londen verschijnende Poolsche bladen te beperken. GEÏNTERNEERDE BURGERPER SONEN TE CHANGI. 's-GRAVENHAGE, 29 April. - Het Infirmatiebureau van het Neder landsche Roode Kruis ontving uit Japan een opgave van namen van te Changi geinterneerde burgerper sonen. Deze lijst bevat de volgende na men: dutch housewives mrs tm callen, 35 jaar, wilhelmina degraff, 38 jaar, toosje dejagfr, 33 jaar, kh rolff, 50 iaar. kathleen toussaint, 30 jaar, edith walter, 47 jaar, antoinet- te winters, 59 jaar. stenographer miss pauline jeltes, 22 jaar, school- teacher miss gae vanroode, 31 jaar, spastic parplegia (zielszieke) miss em vonhagt, 18 jaar, hairdresser miss ethne vonhagt, 25 jaar, school- gnl miss teresa walter, -5 jaar. occupations nil miss de vonhagt, iaar, miss iw vonhai jaar, miss gn vonhagt, 22 jaar, miss hw vonhagt, 31 jaar, mrs roriaind vonhagt, 58 jaar, miss yr -vonhagt, jaar, misss violet vonhagt, jaar, miss diana walter, 18 jaar. Familieleden van deze geïnter neerden gelieven zich tot het beko men van inlichtingen omtrent cor respondentie, enzï te wenden tot de 2e afdeeling van het Informatiebu reau van het Nederlandsche Roode Kruis. Dr. Kuiperstraat 9, 's'-Gra- venhage. Dc Duitsche minister van Buiten- landsohe Zaken Von Ribbentrop, die heden 50 jaar wordt. NIEUWE VERORDENING VAN BRITSCHEN ONDERKONING. Naar de Engelsche nieuwsdienst uit New Delhi meldt, heeft de onderkoning van Indië de recente verordening, waardoor ruim 9.000 Indiërs zonderverhoor gearresteerd werden en die pas kort geleden door het Indische bondsgerechtshof voor ongeldig verklaard werd, door een nieuwe verordening uitgebreid, welke de mogelijkheid schept, om verdachte personen te arresteeren, wanneer dit -gewenscht voorkomt. Voorts wordt daarin gezegd, dat geen enkele maatregel, die op grond van de vorige^yerordening is geno men, ongeldig''verklaard kan wor den. De verordening behelst voorts, dat daden van geweld onvoorwaar delijk onderdrukt moeten worden. AARDBEVING WAARGENOMEN. Het seismologische instituut te Buka- rest heeft Woensdag om 21.47 uur 13 seconden een aardbeving geregistreerd, waarvan het epicentrum op ongeveer 200 kilometer afstand van ^ukarest ge zocht moet worden. Het observatorium in de ten N.O. van Bukarest gelegen stad tokschan heeft een sterke 4 geregistreerd. De Vranceabergen, die in de buurt van deze stad liggen aan den buitensten rand van de Karpathen zi.'n reeds her haalde malen het laatste in 1940 bij de gifootfe aardbeving het uitgangs punt van zware' aardbevingen geweest. VERDUISTER GOED Deze week van 21.156.15 uur Maan op: 5.01, onder 16.13 Arbeidstijd verlengd. Een 54-urige werkweek. De Sec. Gen. van het dep. van Socia le Zaken heeft een besluit uitgevaar digd betreffende een verlenging van dep arbeidstijd tot 9 3/4 uur per dag en 54 uur per week, voor arbeiders van 16 jaar en ouder in winkels, fa brieken of werkplaatsen (broodbakke rijen daaronder begrepen), voor wie ingevolge de Arbeidswet de maximum arbeidstijd op minder dan 9 3/4 uur per dag en 54 uur per week was vast gesteld. Ook mag, voor zoover zulks niet reeds geoorloofd was, voor de be trokkenen de arbeid om 6 uur voor middags aanvangen. Dit besluit treedt onmiddellijk in werking. Führer dankt den Leider. In antwoord op den brief van ge- lukwensch, dien de Leider aan den Führer heeft gezonden' ter gelegen heid van zijn verjaardag, werd door den Leider liet volgende telegram ontvangen „Voor de vriendelijke gelukwen- scfhen ter gelegenheid van mijn ge boortedag, dank ik u hartelijk. Ik beantwoord uw groeten met mijn meest oprechte wenschen voor het resultaat van uw went (w.g.j Adolf Hitier." JEUGD VAN NEDERLAND. Schaar je bij de pioniers van ons volk. die in harden arbeid in het Oos ten een bestaan opbouwen en daarmee een rijke traditie van ons stoere voor geslacht voortzetten. Meld' je als vrij- willigerfster) voor den Germaanschen landdierst. Aanmeldingen en inlichtingen te richten aan het adres: Monseigneur v. d. Weteringstraat 118, Utrecht. KANTOORBEDIENDE STAL 10.000. Door knap recherchewerk is de lolitie te Middelburg, in samenwer- :ing met de politie, te Terneuzen er .li geslaagd in korten tijd een dief stal van een aanzienlijk geldsbedrag tot klaarheid te brengen. Vrijdag werd aangifte gedaan, dat aan een ten kantore van de Nederlandsche bank te Middelburg ontvangen geld zending een bedrag van 10.000. nl. honderd bankbiljetten van 100 ontbrak. Bij het onderzoek bleek, dat de verzegelde enveloppe op ge raffineerde wijze was geopend en daarna weer gesloten. Het spoor leidde naar Terneuzen. Nadat de Middelburgsche recherche daar Dinsdag en Woensdag jl. tezamen met de recherche aldaar heeft ge speurd, heeft zij, na een onderzoek op het postkantoor, ten slotte de hand kunnen leggen op den dader, den 22-jarigen kantoorbediende C. J. H. uit Terneuzen, die bekende den diefstal te hebben gepleegd. Het ge- stolene is op ca. 200 na achter haald en in beslag genomen kun nen worden.'"- A.D.M.-KAMP TE LAREN. EAREN, 29 April. (A.N.P.) - De arbeidsdienst 'voor meisjes breidt zich stee.ds uit; zoo werd Woensdag in da omgeving van Laren (N.H.) 't 14e A.D.M.-kamp geopend. In tegen stelling tot de arbeidsmannen zijn de meisjes niet in barakken, doch in froote villa's ondergebracht. Deze ij Laren is wel buitengewoon mooi "elegen. Over den geheelen dag ver- ieela kwamen de 36 nieuwe ar- beidsmeisjses aan. afkomstig uit bij na alle provincies. De meesten komen uit de steden, doch er zijn ook verscheiden plattelanders bij. Binenkort worden wederom eenige nieuwe A.D.M.-kampen geopend. Woudenberg verielt Een minister van soè*. zaken ins het bedrijf. Wat op 1 Mei van het vorige jaar velen voor onmogelijk hadden ge houden, is tot werkelijkheid gewor den: het Nederlandsche Arbeids front staat en is bovenal geworden tot een levend begrip voor d>n Nederlandschen werker. Honderd duizenden hebben den weg naar het Nederlandsche Arbeidsfront gevon den. Waarom? Dit was de vraag, die wij ter gelegenheid van den Dag van den» Arbeid den Arbeidsfrontleider H. J. Woudénberg, stelden. De oorlogsom standigheden brengen uiteraard voor d^n Nederlandschen werker en zijn ge zin vele moeilijkheden mee. Toch zijn zij gekomen in groote getalen. Hierin ligt het bewijs opgesloten, dat de Ne derlandsche werker juist in dezen moeilijken tijd om leiding vraagt. En het Nederlandsche Arbeidsfront al dus de heer Woudenberg wil juist in de eerste plaats een organisatie zijn van menschenleiding. In de nieuwe sociale orde, welke thans wordt gebo ren sta?)- de levende scheppende mensch den voorgron,... In alles krijgt hei. Arbeidsfront zijn impulsen uit het arbeidsleven, dus uit het leven der werkers. Taak van deu socialen voorman. „Wat is de taak van dev socialen voorman" vroegen wij vervolgens. Het Arbeidsfront, dat zijn sociale voor- manneii als gemachtigden heeft uitge zonden in de bedrijven, slaat de wer kers van dag tot dag gade en neemt derhalve waar, welke wenschen en ver langens er leven en welke nooden er bestaan. Men zou den socialen voorman kunnen noemen den minister van sociale zaken in het bedrijf. Bijna zesduïzènd sociale voormannen verrichten thans dat bij uitsteksocia listische werk in het bedriji. Zij doen dit niet omdat hieraan eenig geldelijk voordeel is verbonden. 0 Den enkelganger, ging de heer Wou denberg voort, wordt veel vreugde ent- houden, in gemeenschap vindt de Ne derlandsche mensch kracht. En dit be sef is tot steeds bi-eeder lagen der Ne derlandsche werkers doorgedrongen. „De toestand brengt vele moeilijkhe den mee" merkten wij op. Wij wezen reeds op die moeilijkheden welke de oorlog nu eenmaal meebrengt. En het zijn ook de oorlogsomstandigheden, welke' bepaalde economische grenzen stellen aan den opvoer van het sociale peil, waaronder de Nederlandsche wer ker leeft. Het Arbeidsfront heeft ui teraard evenzeer den invloed van deze oorlogsomstandigheden ondervonden Prestaties in eerste Arbeidsfrontjaar. Toch kon in het eerste Arbeids- frontjaar reeds veel worden gedaan. Op vc^rlei gebied kon pioniersarbeid worden verricht voor werkend Ne derland. Het Nederlandsche Arbeids front gaf den stoot tot de verbetering der sociale positie van de werkers in vele bedrijfstakken, waarvoor de loon- cn arbeidsvoorwaarden werden her zien. De rechten der sociale verzeke ring werden uitgebreid, met name wat betreft de Ziektewet en de zie kenfondsverzekering. De kinderbij- Beschikking van den Commissaris-Generaal voor het Veiligheidswezen betreffende het verbod van tewerkstelling van studeerenden. Op grond van par. 52 der Veror dening op de bescherming van de Qrde 1943 (no. 1) beschik ik om re denen van het handhaven der open bare órde: Par. 1. 1) Werkgevers mogen in het be zette Nederlandsche gebied perso nen. die in het studiejaar 1942-1943. of later een Nederlandsche Univer siteit of Hoogeschool hebben be zocht en hun studie nog niet vol gens het leerplan hebben voltooid (in het vervolg studeerenden ge naamd) niet tewerkstellen. 2) Studeerenden mogen geen werk aannemen bij werkgevers in het be zette Nederlandsche gebied of ver der werk verrichten. Zij moeten de werkplaats met het van kracht worden dezer beschikking verlaten. Par. 2. 1) De werkgevers zijn verplicht te onderzoeken of zich onder hun werknemers studeerenden bevinden, die vallen onder de bepalingen van par. 1. '2) Werknemers, die studeerenden zijn, moeten dit aan hun werkgever mededeelen. Dit geldt m.m. bij aan stelling in een nieuwe positie. Par. 3. 1) De bepalingen van par. 1 gelden niet ten aanzien „van studeerenden, die een verklaring volgens par. 2 van de Verordening nr. 2/1943 be treffende de beveiliging van de orde aan Universiteiten of Hooge- scholen afgelegd hebben of afleggen. 2) Het bewijs betreffende het af leggen van de in Art. 1 genoemde verklaring wordt geleverd door de bevestigingsverklaring van de Uni versiteit of Hoogeschool. Par. 4. 1) Wie opzettelijk of door nalatig heid inbreuk pleegt op de bepalin gen van deze beschikking of tracht haar te ontduiken wordt gestraft met hechtenis tot zes maanden en met een boete tot 2000 gulden of met een van deze straffen. 2) Maatregelen der veiligheids politie blijven voorbehouden. Par. 5. Deze beschikking wordt op 3 Mei 1943 van kracht. DEN HAAG. 27 April 1943. Der Generalkommissar für das Si- cherheitswesen gez. RAUTER. SS-Grüppenführer und General- leutnant der Polizei. slag werd, mede dank zij de stoot kracht van het Nederlandsche Ar beidsfront, verhoogd. En het zelfde geldt voor de verbeteringen met be trekking tot de steunverleening en de werkloozenzorg. Het Arbeidsfront zorgde voor een hechte rechtsbescherming voor den Ne derlandschen werker. Ruim een half millioen gulden loon en andere gelden konden langs minnelijken weg behou den blijven. De bureaux voor rechts bescherming van het Nederlandsche Arbeidsfront gaven 75.000 adviezen, ter wijl voor een goede naleving der sociale verzekeringswetten werd zorg gedragen. Geestelijke en lichamelijke verzorgihg. „Hoe staat het met de geestelijke en lichamelijke verzorging van den arbei der?" De geestelijke en lichamelijke verzorging wan den Nederlandschen werker, antwoordde de heer Wouden berg, had de bijzondere aandacht van het Arbeidsfront. De gemeenschap „Vreugde en Arbeid" organiseerde ruim duizend voorstellingen, welke een half millioen bezoekers trokken. Het Arbeidsfront organiseerde jeugdkam pen, sport- en ontwikkelingscursussen. Enkele weken geleden stichtte de Ar- beidsfrontieider een nieuwe afdeeling in het Arbeidslront en wei de afdeeling „Arbeidsontspanning." En op 15 Mei a.s. zal voor de werkers, wier gezond heidstoestand door de verhoogde krachtsinspanning van het oogenblik dreigt te worden'aangetast, arbeids- ontspanning in eigen oorden van het. Arbeidsfront beginnen. Betreffende de jongste maatregelen len bate van den werker in het buitenland merkte de Frontleider op: Het Arbeidsfront gaat een nieuw jaar tegemoet. Wij hebben de marschroute aangegeven en ik als Arbeidsfrontlei- 'der zou dit gesprek gaarne willen be sluiten met de woorden, die ik steeds op de bedrijf sappels gebruik: het Ar beidsfront roept, volgt tot den laatsten man! Radiorede van den leider op 1 Mei. HILVERSUM. 29 April. - De pers dienst van den Nederlandschen Omroep deelt mede, dat de Leider op den „Dag van den Arbeid," 1 Mei, om 13.— uur over den zender Hilversum 1 een rede tot het Ne derlandsche volk zal houden. Pioniers bouwen een brug. De stand van het water en de bodemgesteld heid worden zorgvuldig onderzocht PK Bauer-Altvater-PBZ-R-P m SCH^G^N. DE LUCHTBESCHERMINGS DIENST VERZOCHT OM medewerking. De luchtbeschermingsdienst heeft ten behoeve van de scholen een aantal emmerss en schoppen noodig. Men is er niet in geslaagd deze in voldoende mate te betrekken. De dienst doet daarom een beroep op de ingezetenen in liet vertrouwen, dat hij op deze wijze de beschikking zal krijgen over het benoodigde ma teriaal. Opgaven kunnen worden gedaan op Vreeburg, Loet F 14. DE SCIiAGER MARKT. De markt had hetzelfde verloop als in de achter ons lggende weken. Aan het ontbreken van vee beginnen we reeds gewend te raken. Er waren dit keer in het geheel geen schapen. Wel drukten- we de vorige week de hoop uit. dat die handel doorgang zou vinden; er is echter een plotseling einde aan ge komen. De aanvoer van koeien was geheel voor de Centrale, in totaal waren er 117 stuks. Van deze 117 dieren wer den er slechts 4 bestemd voor de weiderij. Bokken en geiten waren ten ge tale van 33 aangevoerd. De prijs leek wel iets minder dan Donderdag j.1. De hoogste noteering bedroeg nu 400. wat inmiddels nog behoorlijk mee kan. Voor jongedieren werd 30 besteed. In den biggenhandel was het niets gedaan. Deze dieren worden nu ge taxeerd, waarbij 4 per week wordt berekend. Dit is de regeeringsprijs. Evenwel, .handel schijnt hierbij uit gesloten te zijn. Voor fokkonijnen werd 40 be steed, ook lager dan de afgeloopen weken. Konijnen golden van 3.50 tot 40, voor slacntkonijnen wordt betaald f 1 per kg. Kiupen voor de slacht golden 0.90 §er kg, omtrent jonge kippen voor en leg hoorden we Donderdag niet. De omstandigheden werkten van daag mee, zoodat van een druk marktbezoek kon worden gesproken. De omgeving blijkt Schagen nog steeds noodig te hebben, zoodat de plaats op Donderdag haar oude be drijvigheid vertoont. Op de stallenmarkt was ook veel drukte, het aantal stallen neemt niet af. Voor zoover we konden nagaan werden daar aardig zaken gedaan. I Oorzaak en gevolg. DE bezetteride macht ziet-zich genood zaakt maatregelen te nemen, die zij evenzeer zal betreuren als het Neder landsche volk. De terugbrenging van de Nederlandsche weermacht in krijgs gevangenschap zal nergens met vreug de begroet worden tenzij dan bij de zich „nuchter denkende vaderlrnders" noemende landgenooten èn bij de emi granten en hun opdrachtgevers aan den overkant, waar men den betreui/ens- waardigen gang van zaken ongetwijfeld zal aangrijpen om nieuw gif te spuwen en den kiem te zaaien, welke wederom en wellicht nog verder strekkende maatregelen zal kunnen uitlokken. Van Londen uit gevoed, zal het on nadenkende deel van ons volk zich zeker niet de werkelijke feiten voor oogeor halen en daarmede zichzelf de schuld willen geven maar liever alles weer op rekening van dc.i bezet ter boeken. Dat is gemakkelijker en sust het eigen geweten'zoo prachtig in slaap. Deze categorie kan - trouwens moeilijk anders, wijl het dan alles wat het tot dusver uitkraamde of aanbeval, zélf zou veroordeelen. Het is echter een gevaarlijk spel, omdat het als inzet heeft het Nederlandsche volksbelang. TT OOK wie in staat is onbevooroor- deeld om zich heen te zien, is hec zonneklaar, wie de schuldigen zijn aan den terugkeer der Nederlandsche sol daten in krijgsgevangenschap. In zijn bekendmaking heeft de Wehrmachtbe- fehtshaber het in eenvoudige, maar on verbloemde taal duidelijk uiteengezet. Wij willen daar wat nader op ingaan. Toen na de Meidagen van 1940 slechts een deel van ons leger in krijgsgevangenschap behoefde te gaan. verbaasde en verheugde het Nederland sche volk zich. Toen luttele wekeh daarna alle Nederlaialers reeds weer uit de krijgsgevangenschap ontslagen wirden, verbaasde men fich nog meer en kende de vreugde schier geen gren zen. Nauwelijks vermocht men het prachtige gebaar van Hitier te begrij pen. De mededeeling van den Führer aan Mussert, dat hij het Nederlandsche volk niet als een overwonnen volk wenschte te beschouwen, verklaarde deze in de oorlogsgeschiedenis onge kende daad en het lankmoedige optre den van de bezettende overheid. De eerste maande.- nr. „onzen" oorlog ging dientengevolge een zucht van verlich ting door ons volk: die Duitschers vie len erg mee en waren toch lang niet zoo, als ze ons geschüderd waren. IJTELAas, hel Nederlandsche volk heeft deze weelde niet kunnen ver dragen. Het maakte van de geboden kansen een schromelijk misbruik en liet zich, opgehitst en misleid door de Britsche propaganda, verleiden tot da den welke in oorfogstijd door een be zettende overheid niet getolereerd kun nen worden. Dit lokte tegenmaatrege len uit en inplaats van eerlijk in te zien, dat de bezettende macht uitge daagd werd tot represailles en de ware schuldigen daarvan achter den Londenschen microfoon waren te zoe ken, bleef men gehoor schenken aan de duivelsche influisteringen van hel den die het eigen lijf met een over haaste smadelijke vlucht in veiligheid hadden gebracht om vervolgens, zonder zelf gevaar te loopen, onze volksgenoo- ten tot onverantwoordelijke en levens gevaarlijke daden aan te zetten. De be zettende macht heeft zich veel laten welgevallen en met schier onuitputte lijk geduld langs zich heen laten gaan, om tenslotte nu en dan gevoelig toe te slaan ter waarschuwing van ons volk. Nóg ligt in ieders géheugen de ernstige waarschuwing gegeven bij den terug keer der beroepsofficieren in krijgs gevangenschap. Het mocht voor een deel van ons volk niet baten. /"OORLOG is geen kinderspel. Laten wij elkander geen verhaaltjes op den mouw spelden, zooals-men dat van Engeland uit zoo graag en veel doet. Tenslotte hebbén wij hier den oorlog verloren en zijn bezet geworden: had den onze soldaten zich al drie jaar in krijgsgevangenschap kunnen bevinden en men realiseere zich dat goed kan de bezettende macht het leven in Nederland veel meer aan de Duit sche belangen ondergeschikt maken en daardoor bemoeilijken en aan banden leggen. Zij heeft dit niet gedaan en nam slechts maatregelen, nadat ze uit gelokt waren. Wij zijn daardoor ver wend. hebben deze tegemoetkomend heid niet kunnen verdragen en meenden integendeel zélf zoo'n beetje te kunnen voorschrijven, lioe de bezettende over heid zich nu eigenlijk wèl en niet tegenover ons had te gedragen. Alsof wij den oorlog gewonnen hadden. De Britsche propaganda wakkerde dit. vuurtje gretig aan en deed er nog de noodige scheppen op niet omdat zij d. waarheid wil dienen of Nederland wil helpen, maar louter en alleen om dat zij ook daarin een middel 'meent te In bijna naive koppigheid wenscht een In bijna naïve koppigheid wenscht een deel van ons volk ziende blind te blij ven. Opnieuw is een ernstige, harde les het gevolg. Moge zij eindelijk gehoord, maar bovenal verslaan worden SCHAGEN-NIEUWS. Programma Zondag 2 Mei. Schagen I—D.E.M. I: J. J. Slikker; T. Schoorl en G.' Annfeveldt; G. O. An- neveldt, S. Grootes en R. v. Haren; D. Schoorl, G. J. Boontjes, J. Peetoom, J v. d. Ben en P. Stam. Res.: H. Grimme! Schagen 2—Atlas 2: P. Schoorl; J. v. Til en A. v. d. Pijl; Th. de Weger. H. Volten en H. Hijmar»; P. Dekker, Jb. Ypey. J. H. Kuyl, J. Ka(er en Joh. Fransen. Res.: P. Smit. Watervogels 3—Schagen 4: P. Bies- boer; Th. v. Rooy en P. Slik; H. Kaper. Jb. Schoorl en W. Rezelman; C. Anne- veldt, N.N.. J. Berkhouwer. J. Boon tjes. W. Servaas. Res.: L. de Jager Chr. Neefkens. Helder b—Schagen a: Y. Reens: A. Molenaar en H. N. de Graaf; P. Kip. G. Vel, K. Borst; Joh. de Nijs, H. Hev- ligera. H. de Graaf. P. Verra en Adr. Duynker. Res.: S. Koning (d.): P. War denaar (a.) en K. Domper (v.) Geleiden W. Domper. v WARMENHUIZEN. Verloren. - Verloren een rechter glacé dameshandschoen. Tegen be- loonrng terug te bezorgen bij de politie alhier. de gem. BROEK OP LANGENDIJK. Voor beroep bedankt. - Cand. J. Ibers te Gronngen heeft voor het roep naar de chr. geref. gemeente .nier bedankt.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1943 | | pagina 1