NOORD-HOLLAND Politiestandrecht in Nederland DAGBLAD VOOR Ter verzekering van orde en rusi. Sovjet-aanval bij Koeban-brugg'ehoofd bloedig afgeslagen. Japan op alles voorbereid Beroepspersoneel Weermacht moet zich melden. OPROEPING. Uitgave: Dagblad Voor, Noord-Holland N.V. Alkmaar - Vóordam C 9. Bureau der Schager editie: Schagen: Laan 201. Telefoon 444 (2 lijnen). Postrekening 66189. ZATERDAG 1 MEI 1945. SCHAGER EDITIE. 87ste Jaargang No. 100. 4 pagina's. Hoofdredacteur: A. K. JONKER, Alkmaar. Dexe Courant verschijnt dagelijks. Advertentie-tarief. Prijs der gewone advertenties la dese Editie 11 ct. per m.M. BH eontraet binnen een jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor de gebeele oplage op aanvrage. Men onthoude zich van staking, sluiting van zaken, rustverstoring en samenscholingen. Van 20 tot 6 uur binnenshuis. Bevolking hoede zich v onbezonnenheid. 's-GRAVENHAGE, 1 Mei. Het Rijkscommissariaat maakt bekend: De Reichskommissar für die be setzten Niederlandischen gebiete heeft op grond van de artikelen 62 en volgende der verordening open bare orde 1943 met onmiddellijke werking voor het bezette Nederland sche gebied in zijn geheel het poli tiestandrecht afgekondigd en in verband hiermede beschikt: „Ik beveel, dat een ieder zich heeft te onthouden van iedere han deling, welke de openbare orde en de veiligheid van het openbare leven zou kunnen verstoren of in gevaar zou kunnen brengen, en zich heeft te schiken naar de bijzondere maat regelen, welke ik, daarbij uitdruk kelijk de aandacht vestigende op de scherpte van het politiestandrecht, zal uitvaardigen Hij die in strijd handelt met dit bevel wordt standrechtelijk ver oordeeld De Höhere SS-und Polizeiführer treft alle maatregelen, welke hij voor de handhaving of het herstel van de openbare orde of van de veiligheid van het openbare leven noodig acht. Bij de uitvoering van zijn taak kan de Höhere SS- en Polizei-Führer van het geldende recht afwijken. Tot mijn bijzondere gemachtigde in den zin van artikel 65 der ver ordening openbare orde 1943 voor het bezette Nederlandsche gebied in zijn geheel benoemd ik den Commis saris-generaal voor bestuur en jus titie dr. Wimmcr. Aan hem is- 'on dergeschikt het geheele openbare bestuur, met uitzondering van de Ïielitie en onverminderd de aan den löhere SS- en Polizeiführer op gedragen taak. Aan den bijzonderen gemachtigde voor het bezette Nederlandsche ge bied in zijn geheel zijn de bijzondere gemachtigden voor de afzonderlijke provincies ondergeschikt. Ik benoem tot bijzonderen gemachtigde voor de provincie: Noordbrabant: den Oberbereichs leiter Himmerich; Gelderland: den plaalsvervangen- der gevolmachtigde Brand es; Zuid-Holland: den gevolmachtig. de, Reichsrichter Schwebel, en tot diens vertegenwoordiger den gevol machtigde voor de stad Rotterdam, Prasident dr. Volkers; Ncord-Hclland: den gevoffiïach- tigde dr. Schröder en tot diens ver tegenwoordiger den Reiehsricbter Schwebel; Zeeland: den gevolmachtigde, Oberbereichsleiter Müczer; Utrecht; den gevolmachtigde, Oberbereichsleiter Muller Reinert: Friesland: den gevolmachtigde Ministerialrat Ross; Overijssel: den gevolmachtigde Weidlich; Groningen: den gevolmachtigde, Landrat dr. Conring; Drenthe: den gevolmachtigde, -Oberbereichsleiter jSellmer: Limburg: den oberbereichsleiter Himmerich." Bovendien heeft de Rijkscommis saris cp grend van artikel fc'2, lid 3, der verordening openbare orde 1943 met uitdrukkelijke verwijzing naar de gestrengheid van het politie standrecht voor het bezette Neder landsche gebied in zijn geheel het volgende beschikt: 1. hij die deelneemt aan samen scholingen in het openbaar van wel ken aard ook. 2. hij die weigert zijn werk te ver richten. zij het ook door een uitslui tend passief gedrag, die staakt of die werknemers uitsluit, 3. hij die zonder daartoe gerechtigd te zijn, schiet-, slag- of stootwapencn bij zich draagt of in zijn bezit heeft. 4. hij die pamfletten vervaardigt, verspreidt, cf in zijn bezit heeft, welke de openbare orde zouden kun nen verstoren, 5. hij die zich tegen de openbare macht verzet, wordt tandrechtelijk veroordeeld en wordt derhalve inge volge artikel 66 der verordening openbare orde 1943 in het algemeen gestraft met den dood. Poging, uitlokking of deelneming zijn op gelijke wijze strafbaar als het voltooide strafbare feit." BESCHIKKING. De Höhere SS- und Polizeiführer beim Reichskommissar für die besetzten Nie- derlaendischcn Gebiete heeft op grond van Artikel 64 der Verordening Open bare Orde 1913 in verband met het door den Reichskommissar für die besetzten Niederlaendischen Gebiete afgekondigde Politiestandrecht voor het bezette Ne derlandsche gebied in zjjn geheel be schikt: 1) De aan mjj ondergeschikte SS- en politieeenheden schieten onverwijld zon der waarschuwing, wanneer samenscho lingen van welken aard ook plaats vin den of wanneer meer dan vjff personen op openbare wegen of pleinen samen komen. Door de Duitsche politie toege stane bedrijfsvergaderingen zijn daarvan uitgezonderd. e 2). Het is verboden zich tusschen 20 en 6 uur in de open lucht op te hou den. Uitzonderingen worden door de Duitsche politie toegestaan. 3). Verboden is het schenken en hof gebruiken van brandewijn en andere alcoholhoudende dranken iu openbare localiteiten, alsmede het afleveren en het verkoopen van zoodanige dranken. 4). Aan werkgevers is het verboden, loonen en salarissen uit te betalen aan stakers voor dagen, waarop geheel o f gedeeltelijk werd gestaakt. 5). De Duitsche Veiligheidspolitie neemt alle winkels in beslag, welke ge durende den tijd dat het Politiestand recht van kracht is, niet geopend zijn op de voorgeschreven of op de ter plaatse gebruikelijke tijden. Hjj die in strijd handelt met een der verboden, genoemd onder 2) tot en met 4» wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vijf jaren en met geld boete tot een onbeperkt bedrag of met een dezer straffen, voor zoover niet op grond van andere bepalingen een zwaar dere straf is verbeurd. Het nemen van maatregelen op het gebied der Veiligheidspolitie blijft on aangetast." Wat is het POLITIESTANDRECHT? Het Politiestandgerecht, bepaalt (volgens de Verordening van 9 Jan. 1943) voor zoover in deze afdeeling niet anders is bepaald, zijn proce dure overeenkomstig plichtmatige beoordeeling. Met betrekking tot de inleiding van een onderzoek of tot het voeren van de standrechterlijke procedure dan wel tot niet verdere vervolging kan de hoogere SS- en politieleider aan het gerecht op drachten geven. Het Politiestandgerecht dient in de procedure alles te doen, wat tot ont dekking van de waarheid noodzake lijk is. De verdachte dient, zoo noo dig door tusschenkomst van een tolk, te worden gehoord. Als verdediger wordt hij bijgestaan door een S3- leider of een pólitie-officier. Het ge recht kan in diens plaats eveneens een door den verdachte zelf gekozen verdediger toelaten, voor zoover de procedure hierdoor niet wordt ver traagd. De namen der rechters, van den griffier en van den verdachte, de bewijsmiddelen, het strafbare feit, het met redenen omkleede vonnis, zoomede de dag en de plaats der te rechtzitting van het standgerecht worden in een door den voorzitter en den griffier te onderteekenen proces verbaal neergelegd. Indien ter terechtzitting blijkt, dat een strafbaar feit in den zin van Artikel 62, lid 3, niet heeft plaats gevonden of in een standrechtelijke procedure de zaak niet kan worden opgehelderd, wordt de zaak verwe zen naar den gewonen rechter. Twee Britsche torpedobooten tot zinken gebracht. Successen van Duitsche onderzeeërs. UIT HET HOOFDKWARTIER VAÜ DEN FÜHRER. 30 April (D.N.B.; Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: De Sövjcts gingen gisteren op nieuw met sterke strijdkrachten tot den aanval op het Oosteljjk front van het Koeban-bruggehoofd over. Ondanks hevige voorbereiding door de artillerie en krachtige onder steuning door pantserstrijdkrachten en vliegers, vermocht de vijand op geen enkele plaats terrein te win nen. In zware afweergevechten, die door de luchtmacht doeltreffend on dersteund werden, werden de Sov jets bloedig afgeslagen, waarbij tal rijke pantserwagens vernietigd wer den. In luchtgevechtten schoten Duitsche jagers boven den zuidelij ken frontsector 6" Sovjetvliegtuigen omlaag. Aan het westelijke front van Tunis werden verscheidene plaatselijke aan- valspogingen van den vijand verijdeld. De luchtmacht schoot in het gebied van de Middellandsche Zee 12 vijande lijke vliegtuigen neer, terwijl 5 eigen toestellen verloren gingen. In de ochtenduren van 29 en 30 April brachten Duitsche kustbe- schermingsstrijdkrachten voor de Nederlandsche kust 2 Britsche mo- tortorpedobooten tot zinken, be schadigden een andere boot ernstig en schoten een vierde boot in brand. Onderzeebooten boorden in 't noor delijke deel van den Atlant. Oceaan en op de Middellandsche Zee 10 sche pen in den grond met een gezatnen- ïijken inhoud van 53.000 brt. die deel uitmaakten van krachtig beschermde convooien. Vijf andere schepen, waar onder 1 van het tijpe „Winchester Castle", met een inhoud van 20.000 brt.. werden door torpedo's getroffen. Een duikboot school ten zwaren vijc»:- delijken bommenwerper omlaag. Bij het vertrek van «enige honderden Nederlandiche Vrijwilligers naar het Oostelijk front, waar zij zich In mllen zetten voor den strijd tegen bet Bolsjewisme, werden Donderdag op het perron in Den Haag door den Nationalen Jeugdstorm bloemen uit-, gereikt 1 CNF-Meijer-Pax m De staatsleider van Kroatië, dr. A. Pavelitsj, bij den Führer Ttlgjfo Verklaring van den woordvoerder. De woordvoerder van het Japansche leger, generaal majoor Yahagi, gaf in een rede te Nagoya als zijn rotsvaste overtuiging te kennen, dat Duitschland en Itéflië den oorlog zullen winnen. Men dient er rekening mede te houden zoo zeide hij dat Engeland en Ame rika zullen probeeren, zelfs met zware offers, een tweede front in Europee op te richten. Hun vooruitzichten hiervoor zijn echter gering. Ondanks alle duistere kuiperijen der Engelschen en Amerika nen zijn de banden tusschen de Spil- mogendheden niet te verbreken. Inzake den militairen toestand in Oost- Azië verklaarde hij, dat dc Japansche weermacht niet alleen de offensieven van den vijand in de verschillende frontsectoren bloedig heeft afgeslagen, doch dat de steunpunten, die Japan be zit, zoo versterkt zijn, dat zij ieder oogenblik een grootscheepsch offensief mogelijk maken. Daar in het gebied der Aleoeten in de periode van einde Mei tot September een zware mist hangt, moet er rekening mede gehouden worden, dat de vijand dan een landing zal probeeren uit te voeren. De Japansche weermacht' is derhalve op dergelijke mogelijkheden op passende wijze voorbereid. Aan het BirmaanschInische front begint thans de regenperiode, waardoor verdere operaties onmogelijk zijn. Van haar vooruitgeschoven bases uit voeren de Japansche strijdkrachten suc cesvolle operaties uij. tegen de troepen pvan Tsjang Kai Sjek. De Amerikaansch Chineesceh luchtmacht in China is se dert Januari belangrijk versterkt. Door doeltreffende bomaanvallen van de Ja pansche luchtmacht, is hel echter steeds gelukt deze vliegtuigbases, die moeten dienen als uitgangspunt voor aanvallen op hel Japansche moederland, te ver nielen. Desniettemin moet men rekening houden met luchtaanvallen op Japan, die om redenen van binnenlandsche po litiek in Amerika, steeds" stormachtiger geëischt wofden. Aan de MandsjoerijschSovjet-Bussi- gfëQS hjcrsc&J, cast. - Laval in het Hoofdkwartier. Volledige overeenstemming. HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER. 30 April. '(D.N.B.) - De Führer heeft op 29 April in zijn hoofdkwartier in tegenwoordigheid van den Duitschen minister van Buitenlandsche Zaken, Von Ribbentrop en van den Italiaanschen Staatssecretaris van Buitenlandsche Zaken Bastianini, den Franschen regee- ringsperschef Pierre Laval ontvangen. Tijdens het onderhoud legden de deel nemers een volledig begrip aan den dag voor alle kwesties, die tusschen Duitsch land en Italië eenerzijds en Frankrijk anderzijdsch bestaan. In volledige objec tiviteit werd nagegaan welk aandeel Frankrijk in de krachtsinspanningen en in de offers te dragen heeft, die de Spil- mogendheden voor den opbouw van het nieuwe Europa in den strijd tegen het bolsjewisme en tegen de met haar ver bonden Anglo-Amerikaansche plutocra tieën op zich genomen hebben en welke voordeelen voor Frankrijk uit deze deelneming zullen voortspruiten. Nieuwe vooruitzichten. Hel bekende gezegde, dat in Augus tus de eene helft van* ons volk de andere examineert, mag overdreven zijn. het toont toch duidelijk, welk belang ons volk aan een goede school opleiding hecht. Inderdaad leeft er in den gemiddelden Nederlander een sterke drang om vooruit te komen. Niet ieder verkeert echter-in de ge lukkige omstandigheid, dat hij zich de schoolopleiding kan kiezen, of beeft kunnen kiezen, die het -best bij zijn aanleg en bij zijn neigingen past. Vooral in de achter ons liggende jaren heeft de werkloosheid, wat dat betreft, heel wat plannen in duigen geworpen, Zoo is het te verklaren, dat er thans honderden jonge mannen tegen hun wil gedwongen worden in een beroep te blijven. waarin ze nauwelijks vooruitzichten nebben, daar de gele genheid en het geld voor een dege lijke vakopleiding geheel ontbreken. Anderen hebben tegen hun zin een of ander baantje moeten kiezen en probeeren nu sinds jaar en dag zich een behoorlijke toekomst in het be roep hunner droomen op te bouwen, zonder dat er eenig uitzjcht is, dat zij daarin zullen slagen. In al deze gevallen kan het Lange- marek-studium de helpende hand reiken. Jonge mannen tusschen 16 en 22 jaar, die nog rfi&i in het bezit zijn van een einddiploma eener middel bare school en die meenen voor een verdere vakstudie geschikt te zijn, of die van vorenaf aan willen beginnen, krijgen daar de kans. Zij, die -zich willen aanmelden, kunnen een aanmeldingsformulier aanvragen bij het Langemarck-Stu- dium, Waalsdorperweg 42, Den Haag. De niewue Japansche minister van B-uitenlandsche Zaken. Sjige- mitsoe, heeft de richtsnoeren aan geven voor de activiteit van zijn ministerie. Hij liet daarin uitkomen, dat er met de benoeming van den nieuwen minister geenerlei veran dering komt ih de reeds sedert lan gen tijd bepaalde nationale politiek van het land. welke ten d^oel heeft een groot Oostaziatische levens- ruimte te vannen. Nieuwe bon: 19. yiecschboonen aangewezen. 's-GRAVENHAGE, 30 April. - Voor de volgende week is bon 19 aange wezen voor het koopen van de ge bruikelijke rantsoenen brood, be schuit, aardappelen en tabak. In het tijdvak van 2 tot 15 Mei kan v I e e s c h gekocht worden op de bonnen 19a (1 rantsoen), 19b (1/4 rantsoen), 424 en M-20 Reserve (11/4 rantsoen) en M-22 en M-24 Reserve (2 1/2 rantsoen). NIEUWE zÉtrBONNEN AANGEWEZEN. Bon „S-Textiel" voor scheerzeep. Tot en met 31 Mei 1943 geeft de bon „Algemeen 556" van de bonkaart Voe dingsmiddelen evenals de bon „U Een- heidszeep" van de aan kinderen bene den den lft. van 8 jaar uitgereikte kaar ten, recht hetzij op het koopen van een stukje van 241.; of 28 gram luchtge- vulde eenheidstoiletzeep 40 of 57 of op het koopen van een stukje van 70 of 75 gram eenheidstoiletzeep 14.' 15 of hetzij op het doen wasschen van vijf kilogram droge vuile wasch. De bon „Algemeen 557" van de bonkaart voor voedingsmiddelen en de bon „U wasch- poeder" van de aan kinderen beneden den leeftijd van acht jaar uitgereikte kaarten geven voorts tot en met 31 Mei a.s. recht op het koopen van 250 gram waschpoeder of zeeppoeder (oude of nieuwe samenstelling), hetzij op het doen wasschen van negen kilogram dro ge vuile wasch. De bon „U Toiletzeep" van de aan kinderen beneden den leef tijd van twee jaar uitgereikte kaarten geven recht op het koopen van een stuk van 50 of voor zoover voorradig 75 gram toiletzeep (oude samenstelling). Bon S van de Textielkaart voor scheerzeep. Voorts geeft de bon „S Textiel" van de aan mannelijke personen van 15 jaar en ouder uitgereikte textleikaart DA tot en met 31 Augustus 1943 recht op het koo pen van 45 gram scheerzeep dan wel een tube of pot scheercreme. ZEEP VOOR KAPPERS. Met ingang van 1 Mei wordt bij de verstrekking van rantsoenbonnen voor Eenheidszeep, Waschpoeder en Scheer zeep aan kappers, rekening gehouden met het aantal hunner bedienden, dat sedert 1 Nov. 1942 voor arbeid in het buitenland is aangewezen. De patroons moeten tegelijk met hun aanvrage een verklaring overleggen, welke bedoeld aantal bedienden vermeldt. CENTRAAL DISTRIBUTIEKANTOOR NAAR ZWOLLE. Met ingang van Dinsdag 4 Mei a.s. wordt het Centraal Distributiekantoor verplaatst naar Zwolle. Zooals bekend was dit kantoor tot dusverre gevestigd te Den Haag aan de Louise Henriette- straat no. 10. Met ingang van 1 Mei dient derhalve alle post, met inbegrip van die, bestemd voor het bijkantoor öelftschelaan 20 te Den Haag, aan het nieuwe adres in Zwolle te worden ge adresseerd. Het Centraal Distributie kantoor zal te Zwolle van 4 Mei a.s. af telefonisch aangesloten zijn onder de volgende nummers: interlocaal: XXX, locaal 2943 t'm 2947 en 3644 t'm 3648. De bureaux Handel,en Verbruik zijn eerst met ingang van 15 Mei a.s. telefo nisch te Zwolle bereikbaar. Tot dien datum blijft het nummer van deze bu reaux: Den Haag: locaal 720100 en inter locaal CCCC. Het kantoor Delftschelaan 2C te Den Haag wordt eveneens naar de Zeven- alleetjes te Zwolle herplaatst en aldaar met ingang van 11 Mei a.s. telefo nisch bereikbaar. Tol 11 Mei is het telefoonnummer: Den Haag, locaal 394984 en interlocaal CCCC. Het adres van het bijkanto:r te Haar lem blijft: Rozenstraat 15 te Haarlem. VERDUISTER GOED. Deze week van 21.156.15 uur Maan op 5.26, onder 17.30 Morgen maan op 5.53, onder 18.42 Te Hoedekens kerke (Z.) is de bliksem in den toren van de Ned. Herv. kerk geslagen. De brandweer slaagde er in den brand te beperken tot de torenspit^ die geheel af brandde. In Ugchelen (G.) is de heer J., die voor leden van een bedrijfs- luchtbescherming een brandbom demonstreerde, door de explosie van den bom gedood. Een verpleeg ster, die naast hem stond, werd ern stig gewond. Drie jeugdige inbrekers uit Son (N.B.), die een 73-jarige vrouw bij en poging tot inbraak ernstig mis handeld hadden, zijn gister door de Bossche rechtbank tot zware straf fen veroordeeld. -geitel' Dr. Lay gister op een, b"eenkomst van w xieichsarbeitskammer in de nieu we Rijkskanselarij gesproken over het onderwerp „Tien jaar Duitsch BEKENDMAKING. Op 7, 10 en 13 Mei te Amersfoort voor wie geboren is na 31 Maart 1898. *s-GRAVENHAGE, 29 APRIL - De WehrmachtbefehLshaber in den Niederlanden, General der Flieger Fr, Christiansen, maakt het volgende bekend: Na de capitulatie van de Nederlandsche weermacht in Mei '40 heeft de Führer en Opperbevelhebber van de Duitsche Weermacht bevel gegeven tot onmiddellijke invrijheidstelling van de "Nederlandsche soldaten uit de krijsgevangenschap. Deze maatregel werd vanzelf sprekend genomen op voorwaarde, dat de Nederlandsche Officie ren en manschappen deze grootmoedige handelwijze met een dien overeenkomstige houding ten aanzien van de Duitsche bezettende macht zouden beantwoorden. Een groot gedeelte van hen heeft aan deze verwachting voldaan; in vele gevallen is echter onder invloed van onverantwoordelijke ophitsers een tegenovergestelde ontwikke ling gevolgd. Reeds in Mei 1942 moesten derhalve de voormalige beroepsofficieren opnieuw in krijgsgevangenschap worden wegge voerd. De Duitsche weermacht heeft sindsdien bijna een vol jaar laten verstrijken in de verwachting, dat deze duidelijke waarschuwing zou worden verstaan. In feite hebben echter afzonderlijke leden van de voormalige Nederlandsche weermacht door hun vijandig gedrag telkens opnieuw het vertrouwen, dat bij hun vrijlating in hen werd gesteld, geschonden. Dit misbruik van een volkomen vrijwillig te ruggeschonken vrijheid wordt thans niet langer meer geduld. -De YVehrmachtbefchlshaber in den Niederlanden beveelt der halve dat de leden van de voormalige Nederlandsche weermacht ter stond opnieuw in krijgsgevangenschap worden weggevoerd. Hij zal de betrokken personen in de dagbladpers tot persoon lijke aanmelding oproepen. Wie aan den oproep van den Wehr- maclitbefehlshaber geen gevolg geeft of tracht zich op andere wijze aan de krijgsgevangenschap te onttrekken, moet op de strengste maatregelen rekenen. Dit geldt eveneens voor personen, die de be trokkenen bij dergelijke pogingen ondersteunen. Allen, die thans in krijgsgevangenschap moeten terugkeerep, hebben dit uitsluitend aan de ophitsers te danken, die door hun misdadig gedrag dezen maat regel noodzakelijk maakten. 'sGravenhage, 30 April. - De Wehrmachtbefehlshaber in den Nie derlanden, General der Flieger Fr. Christiansen, maakt bekend: In v::rvolg op de op 29 April 1943 in de dagbladpers gepubliceerde Bekendmaking wordt hiermede ter aanmelding en terugvoering in de krijgsgevangenschap opgeroepen: Het 'beroepspersoneel van de voormalige Nederlandsche Weer macht beneden den rang van officier met- geboortedatum na 31 Maart 1898, voor zoover dit personeel in Mei 1940 in werkeüjken dienst van de Nederlandsche Weermacht stond. In het weermachtskamp te Amersfoort, Zonnebloemstraat, moeten zich telkens tusschen 8 en 11 uur de volgende personen aanmelden: De leden. 1. Van het wapen der Infanterie, Cavalerie, Artillerie, Tech nisch Personeel, Politietroepen, op 7 MEI 1943. 2. Van de Zeemacht met beginletter AH en de led^n van het wapen der Genie, Pontonniers en Torpedisten, Militaire Luchtvaart, Mil. Geneeskundigen Dienst op 10 MEI 1943. 3. Van de Zeemacht met beginletter IZ en de leden van alle boven niet genoemde wapens en onderdeden op 13 MEI 1943. Bij de aanmelding moeten het persoonsbewijs en voor zoover nog aanwezig de militaire identiteitspapieren worden vertoond. KLEEDING: Zooveel mogelijk uniform, anders burgerkleeding. Dringend wordt aanbevolen daagsche en Zondagsche kleeren, Wollen dekens, lijfgoed en extra schoeisel mede te brengen. De gezamenlijke ba gage mag den omvang van twee handkoffers niet overschrijden. Uitzonderingen. Van de aanmelding en terugvoering in de krijgsgevangenschap zijn uitgezonderd: 1. Alle leden der Nederlandsehe Politie en haar nevenorganisa ties in zooverre deze personen momenteel in actieven dienst staan bij: a. De Siaatsordepolitie. b. De Gemeentelijke Ordepolitie. c. De Marechaussee (Gendarmerie). d. De Politie te water. e. De Staatsrecherche (Recherchecentrale, Rccherchehoofdafdee- lingen, Recherchcafdeelingen). f. De Gemeentelijke Recherche. g. De Staatsbr jhdweer. h. De Gemeentelijke Brandweren. i. De Vrijwillige Brandweren voor zoover deze personen daar als hoofdgroep een functie uitoefenen of leiders zijn, ft. De vaste kern van den Luchtbeschermingsdienst (bezoldigd door den Staat). 2. Onderofficieren, die tijdens hun actieven diensttijd bestuurs ambtenaren (administrateurs) waren. 3. Personen, die als hoofdberoep een functie bij den Nederland- schen Arbeidssdienst uitoefenen. 4. In Duitschland werkende personen. De onder 1. genoemde personen moeten vóór 15 Mei 1943 een be vestiging van de boven hen staande Nederlandsche Dienstinstantie betreffende hun tegenwoordige aanstelling (actief dienstverband) inzenden aan den Commissaris voor de Belangen van de Voormalige Nederlandsche Weermacht te Den Haag, Lange Voorhout 7. Wie geen gevolg geeft aan den oproep van den Wehrmachtbe fehlshaber of zich op andere wijze aan de terugvoering in de krijgs gevangenschap probeert te onttrekken, moet op de scherpste maat regelen rekenen. Dit geldt ook voor personen, die de betrokkenen bij dergelijke pogingen ondersteunen. Verdere oproepingen zullen volgen. Prov. boerenJeider Saai gen. adviseur voorman. De boerenleider, hoofd van dan Ne- derlandschen Landatend. heeft met In gang van l Mei benoemd tot generaal- adviseur voorman J. Saai, Rolhorn. thans boerenleider der provincies Nqer<l- en ZufrkHoliaad. N.A.D.-UIT VOERING. Radiouitzending op 1 Mei. Wij vestigen de aandacht van alle radio-luisteraars op dp 1" Mei-uitvoe ring van den Nederlandschen Arbeids dienst, in samenwerking met den Ne derlandschen Omroep op Zaterdag Van 15 tot 16.15 zal dit feeetspel „De hand aan den ploeg" worden uitgezon den over Hilvgrgyjp 2»

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1943 | | pagina 1